Metsä Groupin tammi–kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 183 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1–6/2013 pörssitiedote 1.8.2013 klo 12.00


Tulos vuoden 2013 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
– Liikevaihto oli 2 502 miljoonaa euroa (1–6/2012: 2 531 milj. euroa).
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 183 miljoonaa euroa (117). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 183 miljoonaa euroa (107).
– Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 130 miljoonaa euroa (71). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 131 miljoonaa euroa (61).
– Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 9,8 prosenttia (6,6).
– Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 124 miljoonaa euroa (127).

Tulos vuoden 2013 toiselta neljännekseltä
Liikevaihto oli 1 241 miljoonaa euroa (4–6/2012: 1 247 milj. euroa).
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 94 miljoonaa euroa (64). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 89 miljoonaa euroa (62).
– Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 73 miljoonaa euroa (53). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (51).
– Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 9,8 prosenttia (7,4).

Tapahtumat vuoden 2013 toisella neljänneksellä
– Sellun hinnat olivat lievässä nousussa, mutta myyntimäärät laskivat jonkin verran edellisestä neljänneksestä.
– Taivekartongin toimitusmäärät nousivat edelleen hieman ja markkinahinnat olivat vakaat.
– Valkopintaisen kraftlainerin kysyntä jatkui erittäin vahvana. Husumissa aloitettiin kevyiden täysvalkaistujen kraftlainereiden tuotanto.
– Metsä Boardin paperien toimitusmäärät laskivat edellisestä neljänneksestä ja hinnat pysyivät alhaisella tasolla.
– Metsä Tissuen puoliksi omistama yhteisyritys Katrinefors Kraftvärme AB ilmoitti rakentavansa Ruotsiin Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen biovoimalaitoksen.
– Metsä Wood käynnisti tehostamisohjelman kilpailukykynsä parantamiseksi.

– Metsäliitto Osuuskunta osti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sen omistamat Metsä Tissue Oyj:n osakkeet, yhteensä 8,38 prosenttia yhtiön osakepääomasta.


”Vuoden toinen neljännes toteutui odotustemme mukaisesti. Valitsemamme strategian määrätietoisen toteutuksen, pitkäjänteisen kehittämisen ja tehostamistoimien ansiosta konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on parantunut tasaisesti vuosineljännekseltä toiselle vuoden 2011 lopusta lähtien.

Konsernin toisen neljänneksen tuloskehitystä tuki erityisesti puutuoteteollisuuden kausiluonteisesti vahva vuosineljännes, mutta kolmannella neljänneksellä kausivaihtelun vaikutus on tyypillisesti päinvastainen. Sellun, kartongin ja pehmopapereiden kysynnän osalta tilanne on vakaa.  Papereiden markkinatilanne jatkuu vaikeana.

Markkinaympäristön krooninen epävarmuus vaikeuttaa vientiyritysten toimintaa ja vaikuttaa kielteisesti tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Tässä tilanteessa onkin ensiarvoisen tärkeää, ettei teollisuudelle aseta enää lisärasitteita ja että jo päätettyjä rasitteita puretaan.”

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group


 

Metsä Group

Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa
Vuoden 2012 tiedot on oikaistu
2013
1–6
2012
1–6
2013
4–6
2012
4–6
2012
1–12
Liikevaihto 2 501,7 2 530,8 1 240,5 1 246,9 5 001,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 39,5 37,4 23,3 16,3 76,8
  Liiketoiminnan kulut -2 230,9 -2 330,0 -1 117,1 -1 135,8 -4 587,2
  Poistot ja arvonalentumiset -126,9 -131,0 -57,5 -65,1 -249,1
Liiketulos 183,5 107,3 89,3 62,2 241,5
  Osuus osakkuusyritysten tuloksista 9,5 3,9 2,8 4,9 4,8
  Kurssierot 0,0 -0,3 -0,2 -1,7 2,4
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -61,8 -49,9 -23,0 -14,6 -115,5
Kauden tulos ennen veroja 131,2 61,0 69,0 50,9 133,2
  Tuloverot -34,7 -25,3 -18,8 -16,8 -31,8
Kauden tulos 96,5 35,7 50,2 34,1 101,4

 

 

Kannattavuus
Vuoden 2012 tiedot on oikaistu
2013
1–6
2012
1–6
2013
4–6
2012
4–6
2012
1–12
Liiketulos, milj. euroa 183,5 107,3 89,3 62,2 241,5
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 182,7 116,9 93,7 63,9 255,7
   - ” -, % liikevaihdosta 7,3 4,6 7,6 5,1 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,8 6,1 9,3 7,3 6,7
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 9,8 6,6 9,8 7,4 7,1
Oman pääoman tuotto, % 10,4 4,3 10,7 8,2 6,1
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 10,3 5,5 11,7 8,6 6,9

 
         
Taloudellinen asema
Vuoden 2012 tiedot on oikaistu
2013
30.6.
2012
30.6.
2013
31.3
2012
31.3
2012
31.12.
Omavaraisuusaste, % 35,0 33,6 35,1 28,3 34,8
Nettovelkaantumisaste, % 89 94 89 133 86
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 649 1 705 1 676 1 993 1 590Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2013
(milj. euroa)
Puunhankinta ja metsä-palvelut     
Puutuote-teollisuus
 
Sellu-teollisuus
Kartonki- ja paperi-teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 815,1 475,7 632,4 1 037,8 493,8
  Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 4,8 8,0 26,5 3,8
  Liiketoiminnan kulut -801,4 -456,5 -513,0 -950,2 -449,9
  Poistot ja arvonalentumiset -1,5 -15,2 -32,6 -50,4 -20,1
Liiketulos 15,2 8,8 94,8 63,7 27,6
  Kertaluonteiset erät - 7,3 - -7,5 -0,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 15,2 16,1 94,8 56,2 27,0
- % - liikevaihdosta 1,9 3,4 15,0 5,4 5,5

 

Lähiajan näkymät

Kotimaassa kesäkorjuukelpoisten leimikoiden kysyntä jatkuu hyvänä kaikkien puutavaralajien osalta. Myös metsänomistajan itse korjaamalla puulla on kysyntää.

Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan supistuvan kolmannella vuosineljänneksellä kysynnän kausivaihtelun ja kesän tuotantoseisokkien johdosta. Sahatavaran jatkojalosteiden myynnin odotetaan jäävän myös viime vuoden vastaavasta jaksosta vaikeasta markkinatilanteesta johtuen.

Metsä Fibren sellutehtaiden käyntiasteiden odotetaan pysyvän kolmannella vuosineljänneksellä hyvällä tasolla. Kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, ja sellun keskihinnan arvioidaan olevan toisen vuosineljänneksen tasolla.

Taivekartongin toimitusmäärän arvioidaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen toisen neljänneksen tasolla.

Valkopintaisen kraftlainerin kysynnän uskotaan jatkuvan erittäin vahvana ja toimitusmäärien hieman nousevan. Hintatason arvioidaan olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Papereiden markkinatilanne jatkuu vaikeana. Päällystämättömän hienopaperin sekä päällystetyn paperin toimitusmäärien arvioidaan kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Merkittäviä hinnanmuutoksia ei ole näköpiirissä.

Kolmannella neljänneksellä Husumin ja Kemin tehdasintegraateissa toteutetaan laajat vuosisuunnitelman mukaiset kunnossapitoseisokit. Lähinnä näiden seisokkien takia kartonki- ja paperiteollisuuden kolmannen neljänneksen liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan olevan heikompi kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Pehmopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla ja kasvavan erityisesti Venäjällä.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kausiluonteisuudesta, erityisesti puutuoteteollisuudessa, sekä yleisestä suhdannetilanteesta johtuen olevan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä heikompi verrattuna vuoden toiseen neljännekseen.


Julkistamismenettely
Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoismainen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyhtiö on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistavat noin 125 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit