Metsä Groupin tammi–maaliskuun 2015 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 129 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1–3/2015 pörssitiedote 7.5.2015 klo 12.00


Tammi–maaliskuun 2015 tulos 
– Liikevaihto oli 1 255 miljoonaa euroa
(1–3/2014: 1 254 milj. euroa).
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 129 miljoonaa euroa (105). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 118 miljoonaa euroa (70).
 – Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 117 miljoonaa euroa (80). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 106 miljoonaa euroa (37).
– Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 13,5 prosenttia (12,3). 
– Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 67 miljoonaa euroa (-32). 

Tapahtumat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
– Selluteollisuuden kannattavuus parani selvästi sellun korkeampien euromääräisten hintojen ansiosta.
– Kartonkien kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja hinnat olivat vakaat.
– Metsä Fibre solmi katsauskaudella aiesopimukset Äänekosken biotuotetehtaan päälaitetoimituksista Valmet Oyj:n ja Andritz Oy:n kanssa ja toteutussuunnittelusta Sweco Industry Oy:n ja Sweco Rakennetekniikka Oy:n kanssa.
– Metsä Boardin 100 miljoonan euron osakeanti toteutettiin maaliskuun aikana. Osakeannilla rahoitetaan yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattaminen.
– Standard & Poor’s Ratings Services nosti Metsä Boardin luottoluokituksen kahdella pykälällä tasolta B+ tasolle BB. Luokituksen näkymä on vakaa.
– Puutuoteteollisuuden pylväsliiketoimintaa harjoittavan Burt Boulton & Haywood Ltd:n myynti toteutui helmikuussa.
– Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on päättänyt ehdottaa tänään kokoontuvalle edustajistolle, että osuuspääomalle maksetaan tilikaudelta 2014 korkoa 5,5 prosenttia (5,5 + 1,0 prosenttia vuodelta 2013). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle 4,5 prosenttia (4,5).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
–Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi huhtikuussa biotuotetehtaalle uusiutuvan energian investointitukea 32,1 miljoonaa euroa.
– Metsä Group ilmoitti huhtikuussa päättäneensä biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle.
– Petri Helsky aloitti Metsä Tissuen toimitusjohtajana 16.4.
– Metsä Group ilmoitti myyvänsä 30,13 prosenttia Finsilva Oyj:n osakkeista Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupan jälkeen Metsä Groupin omistus Finsilvasta on 19,8 prosenttia.
– Metsä Board ilmoitti 29.4. myyvänsä Metsä Board Zanders GmbH:n saksalaiselle mutares AG:n kokonaan omistamalle holding-yhtiölle ja sen kumppaniyhtiölle. Kauppa on ehdollinen Saksan kilpailuviranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan toteutuvan toukokuun 2015 loppuun mennessä.

”Metsä Groupin liiketoiminta kehittyi vakaasti ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli korkeimmalla tasolla neljään vuoteen. Myönteisen tuloskehityksen taustalla on pitkäjänteinen työmme tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Kuluneella neljänneksellä myös valuuttakurssit tukivat tulosta.

Investointimme ydinliiketoimintojen vahvistamiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Kerroimme huhtikuussa rakentavamme Äänekoskelle biotuotetehtaan, joka valmistuu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Metsä Boardin maaliskuussa toteutettu osakeanti puolestaan mahdollistaa kartonkiliiketoiminnan edelleen kehittämisen Husumin tehtaalla Ruotsissa.

Suomen ja Euroopan taloustilanne on edelleen haasteellinen, mikä luo epävarmuutta ja heikentää yritysten kasvumahdollisuuksia. Suomen vastikään valituilla päättäjillä on avainrooli maamme talouskasvun elvyttämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Toivon uudelta hallitukselta rohkeutta tehdä pitkän tähtäimen politiikkaa sekä linjakkaita suomalaista elinkeinoelämää ja vientiteollisuutta tukevia päätöksiä."

Pääjohtaja Kari Jordan

 

Metsä Group

  2015 2014 2014
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–3 1–3 1–12
Liikevaihto 1 255,1 1 254,3 4 970,3
  Liiketoiminnan muut tuotot 15,4 36,1 170,3
  Liiketoiminnan kulut -1 083,2 -1 152,5 -4 447,5
  Poistot ja arvonalentumiset -69,4 -68,2 -276,2
Liiketulos 117,8 69,7 416,9
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 6,1 7,4 16,4
  Kurssierot 3,5 -2,1 2,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -21,3 -37,8 -106,1
Kauden tulos ennen veroja 106,1 37,2 329,9
  Tuloverot -17,5 -5,4 -69,7
Kauden tulos 88,6 31,8 260,3

 

  2015 2014 2014
Kannattavuus 1–3 1–3 1–12
Liiketulos, milj. euroa 117,8 69,7 416,9
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 128,6 105,1 418,1
   - ” -, % liikevaihdosta 10,2 8,4 8,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,5 8,0 11,1
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 13,5 12,3 11,4
Oman pääoman tuotto, % 16,7 6,5 13,0
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 18,8 15,4 13,4

  
  

  2015 2014 2014
Taloudellinen asema 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 39,0 37,2 37,9
Nettovelkaantumisaste, % 41 83 46
Korolliset nettovelat, milj. euroa 887 1 614 938

 

 Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos
1–3/2015, milj. euroa
Puunhankinta ja metsä-palvelut Puutuote-teollisuus Sellu-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 411,8 209,4 330,4 525,7 253,7
  Liiketoiminnan muut tuotot 2,5 1,0 7,2 8,0 1,1
  Liiketoiminnan kulut -404,7 -195,7 -237,4 -464,5 -239,8
  Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -6,8 -21,4 -26,1 -9,9
Liiketulos 8,7 7,9 78,7 43,1 5,1
  Kertaluonteiset erät - - - 0,1 10,7
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
8,7 7,9 78,7 43,2 15,8
- " -, %:a liikevaihdosta 2,1 3,8 23,8 8,2 6,2

    
Lähiajan näkymät

Metsä Forest ostaa kotimaassa aktiivisesti kesällä korjattavia uudistus- ja harvennusleimikoita. Lisäksi hankintapuuta ostetaan omatoimisilta metsänomistajilta. Metsäpalveluiden myynnin ennakoidaan kasvavan edelleen voimakkaasti.

Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan kasvavan toisella vuosineljänneksellä sekä edelliseen neljännekseen että edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Rakentamisen näkymä Euroopan päämarkkinoilla jatkuu haastavana. Ylitarjonnasta kärsivän sahatavaramarkkinan kilpailun uskotaan jatkuvan kireänä.

Havusellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jatkavan maltillista kasvua ja havusellun kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa myös lähiaikoina. Tehtaiden käyntiasteiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä.

Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan toisella neljänneksellä nousevan hieman edellisestä neljänneksestä. Olennaisia taivekartongin hintamuutoksia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä. Metsä Board on ilmoittanut valkoisen ensikuitulainerin 40 euroa per tonni hinnankorotuksesta Euroopassa 11.5.2015 alkaen.

Husumin tehtaan huolto- ja investointiseisokilla arvioidaan olevan toisella neljänneksellä lievä negatiivinen liiketulosvaikutus. Husumin investointiohjelmaan liittyvä isompi seisokki ajoittuu vuoden viimeiselle neljännekselle.

Pehmopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla ja kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tasolla.
 

Julkistamismenettely

Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2015 tammi–maaliskuun osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.       

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit