Metsä Groupin vuoden 2017 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 247 miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2017 (1–6/2016) Liikevaihto oli 2 451 miljoonaa euroa (2 339). Liiketulos oli 253 miljoonaa euroa (225). Vertailukelpoinen liiketulos oli 247 miljoonaa euroa (229). Tulos ennen veroja oli 237 miljoonaa euroa (186). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 230 miljoonaa euroa (190).

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2017 3.8.2017 kello 12.00

Tammi–kesäkuu 2017 (1–6/2016) 

 • Liikevaihto oli 2 451 miljoonaa euroa (2 339).
   
 • Liiketulos oli 253 miljoonaa euroa (225). Vertailukelpoinen liiketulos oli 247 miljoonaa euroa (229).
   
 • Tulos ennen veroja oli 237 miljoonaa euroa (186). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 230 miljoonaa euroa (190).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia (11,0). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman keskeneräistä strategisiin investointihankkeisiin liittyvää käyttöomaisuutta oli 14,0 prosenttia (12,2).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 190 miljoonaa euroa (121).

 Huhti–kesäkuu 2017 (4–6/2016)

 • Liikevaihto oli 1 235 miljoonaa euroa (1 184).
   
 • Liiketulos oli 122 miljoonaa euroa (119). Vertailukelpoinen liiketulos oli 119 miljoonaa euroa (120).
   
 • Tulos ennen veroja oli 107 miljoonaa euroa (98). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 104 miljoonaa euroa (100).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,6 prosenttia (11,5). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 13,1 prosenttia (12,6).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 192 miljoonaa euroa (152).

Tapahtumat vuoden 2017 toisella neljänneksellä

 • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun markkinahinnat nousivat.
   
 • Kartonkitoimitukset kasvoivat 11 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Taivekartongin keskihintaa rasitti Husumin tehtaan myynnin maantieteellinen jakauma.
 • Metsä Boardin ekstruusiopäällystyslinja Husumin tehtaalla Ruotsissa käynnistyi huhtikuussa.
 • Metsä Fibre ilmoitti aloittavansa uuden biotuotetehtaan käynnistämisen Äänekoskella elokuun puolivälissä. Sellutoimitukset alkavat syyskuun alussa.
   
 • Metsä Tissue ilmoitti uudistavansa leivinpaperikoneen Dürenin tehtaalla Saksassa. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa.
 • Metsä Wood ilmoitti rakentavansa koivuvaneritehtaan Viron Pärnuun. Rakennustyöt käynnistettiin huhtikuussa, ja tehdas aloittaa tuotannon vuoden 2018 toisella puoliskolla.
   
 • Metsä Forest osti Metsäkolmio Oy:n puunhankinnan liiketoiminnan sekä Harvestia Oy:n Kaakkois-Suomen puunhankinnan liiketoiminnan.
   
 • Metsä Forest myi osuutensa venäläisestä osakkuusyhtiöstään ZAO HK Vologodskie Lesopromyshlennikistä.
   
 • Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Ilkka Hämälä nimitettiin Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajaksi 1.1.2018 alkaen. Metsä Groupin pääjohtajan tehtävään Hämälä siirtyy 1.4.2018.
   
 • Diplomi-insinööri Ismo Nousiainen nimitettiin Metsä Fibre Oy:n varatoimitusjohtajaksi 1.8.2017 alkaen ja toimitusjohtajaksi 1.1.2018 alkaen.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2017

Metsä Groupin vuoden 2017 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2017 toisen neljänneksen tasolla.

Pääjohtaja Kari Jordan:

”Metsä Groupin kannattavuus on vuonna 2017 parantunut edellisestä vuodesta. Olennaisimmat syyt tulosparannukseen ovat selvästi korkeammat kartonkitoimitukset sekä sellun hinnannousu.

Konsernimme merkittävät kannattavaan kasvuun tähtäävät kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Hyvin aikataulussaan ja budjetissaan edennyt biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle on enää viimeistelyä vailla, ja tehtaan käynnistäminen aloitetaan elokuun puolivälissä. Sellutoimitukset asiakkaille alkavat syyskuun alussa. Lohjan Kerto® LVL -tehtaan uusi tuotantolinja käynnistetään myös elokuussa. Koivuvaneritehtaan rakentaminen Viron Pärnuun ja Äänekosken vanhan paperikonehallin muutostyöt koivuviilutehtaaksi etenevät hyvin. Husumin kartonkitehtaalla käynnistettiin huhtikuussa uusi ekstruusiopäällystyslinja, jonka laatupalaute asiakkailta on ollut hyvää. Kesäkuussa käynnistimme leivinpaperikoneen uudistustyöt Dürenin tehtaalla Saksassa, minkä myötä pystymme kasvattamaan jatkossa myös ruoanlaittopaperiliiketoimintaamme.

Suomen pitkään heikkona pysytellyt taloustilanne on piristymään päin. Jotta kasvu jatkuu, maahamme tarvitaan investointeja. Tähän Metsä Group ja Suomen metsäteollisuus kokonaisuudessaan ovat vastanneet. Kesäkuussa Luonnonvarakeskuksen julkaisemien uusien VMI-lukujen mukaan metsiemme kasvu on edelleen kiihtynyt eli raaka-ainepohja on hyvä. Epävarmuus tulevien investointien osalta on kuitenkin lisääntymässä EU:n ilmasto- ja maankäyttöpolitiikan seurauksena. Nykysuunnitelman mukaisesti toteutuessaan hiilinielujen tasoja sääntelevä LULUCF-asetus olisi Suomen kannalta haitallinen. Ilmastonmuutoksen torjunta on ensiarvoisen tärkeää, ja Metsä Group on siihen sitoutunut. Kestävään metsänhoitoon ja uudistuvaan luonnonvaraan perustuvan talouden rajoittaminen ei kuitenkaan ole siihen oikea keino.”

METSÄ GROUP

Tunnuslukuja

  2017 2016 2017 2016 2016
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto 2 451,4 2 339,5 1 235,2 1 183,9 4 657,9
  Liiketoiminnan muut tuotot 25,7 25,2 11,7 16,8 70,5
  Liiketoiminnan kulut -2 109,0 -2 013,6 -1 072,8 -1 022,8 -4 041,8
  Poistot ja arvonalentumiset -114,6 -125,8 -51,9 -59,5 -244,3
Liiketulos 253,4 225,8 122,2 118,5 442,3
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
  tuloksista
18,9 -0,9 4,9 -0,8 -1,1
  Kurssierot -2,6 -0,5 -4,0 0,5 -5,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -33,2 -37,9 -16,1 -20,0 -74,9
Kauden tulos ennen veroja 236,6 186,0 107,1 98,2 360,6
  Tuloverot -43,8 -42,1 -20,9 -22,6 -80,7
Kauden tulos 192,8 143,9 86,1 75,7 279,9


  2017 2016 2017 2016 2016
Kannattavuus 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liiketulos, milj. euroa 253,4 225,8 122,2 118,5 442,3
  Vertailukelpoinen liiketulos 246,9 229,3 119,1 119,8 438,6
  % liikevaihdosta 10,1 9,8 9,6 10,1 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,8 10,8 10,9 11,4 10,2
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 11,5 11,0 10,6 11,5 10,2
Oman pääoman tuotto, % 14,3 11,8 12,6 12,4 11,2
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 13,9 12,1 12,2 12,6 11,0


  2017 2016 2017 2016 2016
Taloudellinen asema 30.6. 30.6. 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 45,3 44,8 44,1 42,8 43,9
Nettovelkaantumisaste, % 45 38 46 35 40
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 252 945 1 226 847 1 033

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2017, milj. euroa
Puunhankinta
 ja metsä-
palvelut

Puutuote-teollisuus
Sellu-
ja saha-
teollisuus

Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 829,4 242,0 848,5 918,7 503,4
  Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 4,6 10,7 8,6 1,2
  Liiketoiminnan kulut -816,0 -218,5 -699,1 -791,6 -451,3
  Poistot ja arvonalentumiset -1,9 -5,9 -34,9 -43,6 -19,5
Liiketulos 12,9 22,2 125,2 92,1 33,9
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
  erät
- -3,2 0,1 -3,4 -
Vertailukelpoinen liiketulos 12,9 19,1 125,3 88,7 33,9
  % liikevaihdosta 1,6 7,9 14,8 9,7 6,7

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan.

Puutuotteiden kysyntä jatkuu hyvänä, mikä heijastuu tilauskannan edellisvuotta korkeampana tasona ennen kaikkea Kerto® LVL -tuotteissa. Myös vanerituotteiden näkymät ovat positiiviset. Isossa-Britanniassa rakentamisen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla, mutta kolmannen neljänneksen toimitusmäärien odotetaan laskevan hieman kausiluonteisesti.

Markkinasellun kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa Euroopassa ja Aasiassa huomioiden normaalit kausivaihtelut.

Kuusisahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä useimmilla markkinoilla. Mäntysahatavaran kysyntä on vahvistunut ja markkinatasapaino parantunut.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Heinä–syyskuussa toimitusmäärien arvioidaan pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysyntä kasvaa erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden Aasiassa.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Groupin osavuosikatsaus tammisyyskuulta 2017 julkaistaan 1.11.2017.

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa
Metsä Groupia
Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Liitteet:
Metsa-Group-puolivuosikatsaus-2017.pdf 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.