Metsä Groupin vuoden 2017 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 381 miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2017 (1–9/2016) Liikevaihto oli 3 712 miljoonaa euroa (3 483). Liiketulos oli 397 miljoonaa euroa (333). Vertailukelpoinen liiketulos oli 381 miljoonaa euroa (332). Tulos ennen veroja oli 345 miljoonaa euroa (275). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 330 miljoonaa euroa (275).

Metsä Group Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017 1.11.2017 klo 12.00

Tammi–syyskuu 2017 (1–9/2016)

 • Liikevaihto oli 3 712 miljoonaa euroa (3 483).
   
 • Liiketulos oli 397 miljoonaa euroa (333). Vertailukelpoinen liiketulos oli 381 miljoonaa euroa (332).
   
 • Tulos ennen veroja oli 345 miljoonaa euroa (275). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 330 miljoonaa euroa (275).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia (10,5). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman biotuotetehtaaseen liittyviä investointeja oli 14,0 prosenttia (11,9).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 611 miljoonaa euroa (298).

Heinä–syyskuu 2017 (7–9/2016)

 • Liikevaihto oli 1 260 miljoonaa euroa (1 143). 
   
 • Liiketulos oli 143 miljoonaa euroa (107). Vertailukelpoinen liiketulos oli 134 miljoonaa euroa (103).
   
 • Tulos ennen veroja oli 109 miljoonaa euroa (89). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85). 
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia (9,8). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman biotuotetehtaaseen liittyviä investointeja oli 13,7 prosenttia (11,1). 
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 420 miljoonaa euroa (177).

Tapahtumat vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä
 

 • Metsä Fibren biotuotetehdas Äänekoskella aloitti toimintansa aikataulun mukaisesti elokuussa. 
   
 • Pitkäkuituisen sellun valuuttamääräiset markkinahinnat nousivat 4 prosenttia ja lyhytkuituisen sellun hinnat 12 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
   
 • Kartonkien kysyntä oli hyvällä tasolla.
   
 • Metsä Forest aloitti puunkorjuun biotuotetehtaan tuotantoa varten. Puunosto alkoi jo vuonna 2016.
   
 • Metsä Woodin uusi Kerto® LVL -linja Lohjalla käynnistyi. 
   
 • Metsä Woodin uuden koivuvaneritehtaan peruskivi muurattiin Viron Pärnussa. 
   
 • Metsä Wood ilmoitti suunnittelevansa uuden Kerto® LVL -linjan rakentamista Punkaharjun tehtaalleen.
   
 • Metsä Board laski liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. 
   
 • Moody’s Investors Service nosti Metsä Boardin luottoluokituksen tasolta Ba2 tasolle Ba1.
   

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2017 

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tasolla.

Pääjohtaja Kari Jordan:

”Metsä Groupin vuoden 2017 kolmen ensimmäisen neljänneksen kannattavuus oli edellistä vuotta parempi. Erityisesti tulosta paransivat kartonkitoimitusten volyymi ja sellun hinnan nousu.

Aloitimme Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisen huhtikuussa 2015, ja tehdas käynnistettiin elokuun puolivälissä 2017 – tarkasti alkuperäisessä budjetissaan ja aikataulussaan. Olemme osoittaneet, että Suomessa pystytään laadukkaasti ja kilpailukykyisesti toteuttamaan suuren mittakaavan hankkeita. Sen ovat mahdollistaneet huolellinen suunnittelu, avoin ja rakentava yhteistyö hankkeeseen osallistuneiden tahojen kanssa sekä sitoutunut henkilöstömme. Tehtaan tuotanto on käynnistämisen jälkeen noussut suunnitellun starttikäyrän mukaisesti.

Puutuoteteollisuuden investointiohjelma etenee myös suunnitellusti. Elokuussa käynnistettiin Lohjan uusi Kerto® LVL -linja ja muurattiin Viron Pärnuun rakennettavan uuden koivuvaneritehtaan peruskivi.

Äänekoskella muutetaan parhaillaan vanhaa paperikonehallia koivuviilutehtaaksi. Vahvan Kerto® LVL -kysynnän seurauksena suunnittelemme tuotannon laajennusta myös Punkaharjun tehtaalla. Lopullinen investointipäätös tehdään vuoden loppuun mennessä.

Maailmanlaajuiset talousnäkymät ovat positiiviset. Jatkamme myynnin kasvattamista päämarkkinoillamme. Suomen yhä paremmin kasvavat metsät toimivat merkittävinä hiilinieluina. Euroopan neuvoston lokakuisen lulucf-äänestyksen mukaisesti maallemme voi koitua tulevaisuudessa laskennallisia päästöjä metsävarojemme nykyistä tehokkaammasta käytöstä. Suomen pitää jatkaa aktiivista vaikuttamista ja saada aikaan parempi lopputulos.”

METSÄ GROUP 

Tunnuslukuja

  2017 2016 2017 2016 2016
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto 3 711,8 3 482,7 1 260,4 1 143,3 4 657,9
  Liiketoiminnan muut tuotot 43,4 52,3 17,7 27,1 70,5
  Liiketoiminnan kulut -3 179,2 -3 011,6 -1 070,1 -998,0 -4 041,8
  Poistot ja arvonalentumiset -179,3 -190,8 -64,7 -65,0 -244,3
Liiketulos 396,7 332,7 143,3 107,4 442,3
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
  tuloksista
15,9 -1,4 -3,0 -0,5 -1,1
  Kurssierot -3,3 0,8 -0,7 1,3 -5,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -64,1 -56,5 -30,9 -18,7 -74,9
Kauden tulos ennen veroja 345,2 275,5 108,6 89,5 360,6
  Tuloverot -65,8 -63,8 -22,0 -21,7 -80,7
Kauden tulos 279,4 211,7 86,6 67,8 279,9


  2017 2016 2017 2016 2016
Kannattavuus 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liiketulos, milj. euroa 396,7 332,7 143,3 107,4 442,3
  Vertailukelpoinen liiketulos 381,2 332,1 134,3 102,8 438,6
  % liikevaihdosta 10,3 9,5 10,7 9,0 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 10,6 11,5 10,2 10,2
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 11,2 10,5 10,8 9,8 10,2
Oman pääoman tuotto, % 13,7 11,5 12,4 10,9 11,2
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 13,0 11,5 11,1 10,2 11,0


  2017 2016 2017 2016 2016
Taloudellinen asema 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 43,4 44,0 45,3 44,8 43,9
Nettovelkaantumisaste, % 41 40 45 38 40
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 165 991 1 252 945 1 033

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos
1–9/2017, milj. euroa
Puunhankinta
 ja metsä-
palvelut
Puutuote-teollisuus Sellu-
ja saha-
teollisuus
Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 205,8 351,6 1 323,7 1 397,3 753,1
  Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 5,8 14,6 21,7 2,7
  Liiketoiminnan kulut -1 186,4 -320,1 -1 087,5 -1 198,0 -676,2
  Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -8,9 -57,3 -68,2 -28,9
Liiketulos 18,9 28,5 193,6 152,7 50,7
  Vertailukelpoisuuteen
  vaikuttavat  erät

-

-1,8

0,1

-13,6

-0,1
Vertailukelpoinen liiketulos 18,9 26,7 193,7 139,1 50,7
  % liikevaihdosta 1,6 7,6 14,6 10,0 6,7

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Huonot korjuu- ja kuljetusolosuhteet saattavat vaikeuttaa puun toimituksia varsinkin Etelä-Suomessa.

Puutuotteiden kysyntä jatkuu hyvänä, mikä heijastuu tilauskannan viime vuotta korkeampana tasona sekä Kerto® LVL -tuotteissa että koivu- ja havuvanerituotteissa. Ison-Britannian näkymissä on epävarmuutta sesonkiluontoisuudesta ja Brexitin vaikutuksesta johtuen, minkä johdosta vuoden viimeisen neljänneksen toimitusmäärien odotetaan laskevan. 

Sellumarkkinoiden oletetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Kuusisahatavaran kysyntä jatkuu hyvänä kaikilla päämarkkinoilla ja varastotasojen oletetaan laskevan. Myös mäntysahatavaran kysynnän ja markkinatasapainon oletetaan jatkuvan hyvänä.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Loka–joulukuussa toimitusmäärien arvioidaan jonkin verran laskevan edelliseen neljännekseen verrattuna kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysyntä kasvaa erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysyntä Aasiassa.
 

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group julkaisee vuonna 2018 seuraavat taloudelliset raportit:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017: 8.2.2018
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2018: 3.5.2018
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2018: 2.8.2018
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2018: 8.11.2018

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: 

Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Liitteet:
Metsa-Group-Osavuosikatsaus-Tammi-syyskuu-2017.pdf 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.