Metsä Groupin vuoden 2017 vertailukelpoinen liiketulos 566 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Group tilinpäätöstiedote 2017 8.2.2018 klo 12.00


TAMMI–JOULUKUU 2017 (1–12/2016)

 • Liikevaihto oli 5 040 miljoonaa euroa (4 658).
 • Liiketulos oli 581 miljoonaa euroa (442). Vertailukelpoinen liiketulos oli 566 miljoonaa euroa (439).
 • Tulos ennen veroja oli 506 miljoonaa euroa (361). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 491 miljoonaa euroa (357).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 12,3 prosenttia (10,2). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman biotuotetehtaaseen liittyviä investointeja oli 15,3 prosenttia (11,6).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 905 miljoonaa euroa (504).

LOKA–JOULUKUU 2017 (10–12/2016)

 • Liikevaihto oli 1 328 miljoonaa euroa (1 175).
 • Liiketulos oli 184 miljoonaa euroa (110). Vertailukelpoinen liiketulos oli 185 miljoonaa euroa (107).
 • Tulos ennen veroja oli 161 miljoonaa euroa (85). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 162 miljoonaa euroa (82).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,9 prosenttia (9,8).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 294 miljoonaa euroa (206).

TAPAHTUMAT VUODEN 2017 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

 • Metsä Group ja Metsä Board nostivat joulukuussa viimeisen neljänneksen tulosohjeistustaan odotettua vahvemman sellumarkkinan johdosta.
 • Pitkäkuituisen sellun valuuttamääräiset markkinahinnat nousivat 7 prosenttia ja lyhytkuituisen sellun hinnat 8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
 • Metsä Wood päätti rakentaa uuden Kerto® LVL -linjan Punkaharjun tehtaalleen.
 • Kartonkien myyntihinnat nousivat mutta toimitukset olivat edellistä vuosineljännestä alhaisemmalla tasolla pääosin kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena.
 • Vaikeat keliolosuhteet vaikuttivat Metsä Forestin viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.
 • Metsä Group ilmoitti rakentavansa Äänekosken tehdasalueelle vierailukeskuksen.
 • Metsä Groupin omistajajäseniä palvelevalle Metsäverkolle myönnettiin eurooppalaisten maatalousosuuskuntien innovaatiopalkinto.
 • Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön Äänekosken biotuotetehtaan 18.10.2017.
 • Metsä Groupin tuleva pääjohtaja Ilkka Hämälä valittiin Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajaksi.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Epäillyn tietomurron seurauksena Metsä Group ja Metsä Board antoivat 9.1.2018 ennakkotiedon vuoden 2017 viimeisen neljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä Metsä Boardin osakekohtaisesta tuloksesta.

Epäillyllä tietomurrolla ei ole ollut taloudellisia vaikutuksia.

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 2018

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2017 viimeisen neljänneksen tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että hyvän tuloksen perusteella jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2017 korkoa 7,0 prosenttia (6,0 % vuodelta 2016), lisäosuuspääoma A:lle 6,5 prosenttia (5,5) ja lisäosuuspääoma B:lle 2,5 prosenttia (2,5).

Hallitus on lisäksi päättänyt ehdottaa että voittovaroista siirretään 250 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksen esitykset käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvostossa, joka antaa asioista lausunnon toukokuussa kokoontuvalle edustajistolle.

Pääjohtaja Kari Jordan:

”Metsä Groupin kannattavuus oli vuonna 2017 hyvä. Tulostamme edellisvuodesta paransivat erityisesti sellun hinnan nousu ja kartonkiliiketoiminnan positiivinen kehitys. Kasvuvaiheemme saavutti vuonna 2017 monta tärkeää virstanpylvästä.

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas käynnistettiin Äänekoskella elokuussa 2017. Pysyimme tarkasti budjetissa ja aikataulussa. Tehtaan käynnistysvaihe on sujunut odotuksiammekin paremmin.

Viime vuonna muurasimme kesällä 2018 valmistuvan Viron vaneritehtaan peruskiven ja käynnistimme uuden Kerto® LVL-linjan Lohjalla sekä ekstruusiopäällystyslinjan Husumin kartonkitehtaalla. Äänekosken vanhan paperikonehallin muutostyöt koivuviilutehtaaksi sekä Dürenin tehtaan leivinpaperikoneen uudistaminen edistyivät hyvin. Viime vuoden lopulla teimme päätöksen kasvattaa myös Punkaharjun tehtaan Kerto® LVL-tuotantoa. Uusi linja käynnistyy Punkaharjulla vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Puun ostomäärät ovat kasvaneet suunnitelmiemme mukaan. Vuonna 2017 toimitimme noin 32 miljoonaa kuutiometriä puuta. Teimme jälleen ennätyksen metsänomistajien asiakastyytyväisyydessä ja solmimme runsaasti uusia metsäomaisuuden hoitosopimuksia. Vuonna 2017 puukaupasta yli neljännes ja metsänhoitotöiden tilauksista vielä suurempi osuus tehtiin sähköisesti. Metsä Groupin sähköisessä Metsäverkko-palvelussa on noin kahdessa vuodessa tehty puukauppaa yhteensä yli 200 miljoonan euron arvosta.

Metsä Groupin tulosvastuu on siirtynyt vuoden 2018 alussa Ilkka Hämälälle. Siirryn eläkkeelle huhtikuussa 2018 ja Hämälä aloittaa tuolloin Metsä Groupin pääjohtajana. Aloitin Metsä Groupissa vuonna 2005. Silloin aloittamamme transformaatio on tarkoittanut koko paino- ja kirjoituspapereista luopumista ja viimeisten reilun viiden vuoden aikana kasvavasti panostusta valitsemiimme liiketoimintoihin. Muutosprosessi on ollut maailmanmitassakin merkittävä ja se on johtanut selvään kannattavuuden parantumiseen sekä vahvaan taseeseen. Kasvuinvestointiemme ansiosta suomalaisen puun vuotuinen kysyntä on kasvanut noin kuudella miljoonalla kuutiometrillä.

Globaalit talousnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Myös Suomen talous on piristynyt. Metsäteollisuuden rooli Suomen talouden selkärankana jatkuu vahvana.”

TUNNUSLUKUJA

2017 2016 2017 2016
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto 5 040,0 4 657,9 1 328,2 1 175,2
  Liiketoiminnan muut tuotot 60,3 70,5 16,9 18,2
  Liiketoiminnan kulut -4 269,7 -4 041,8 -1 090,5 -1 030,2
  Poistot ja arvonalentumiset -249,7 -244,3 -70,4 -53,5
Liiketulos 581,0 442,3 184,3 109,7
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 17,1 -1,1 1,2 0,3
  Kurssierot -3,3 -5,7 -0,0 -6,5
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -88,5 -74,9 -24,4 -18,4
Kauden tulos ennen veroja 506,2 360,6 161,0 85,1
  Tuloverot -102,3 -80,7 -36,5 -16,9
Kauden tulos 403,9 279,9 124,5 68,2


2017 2016 2017 2016
Kannattavuus 1–12 1–12 10–12 10–12
Liiketulos, milj. euroa 581,0 442,3 184,3 109,7
  Vertailukelpoinen liiketulos 566,1 438,6 184,9 106,5
  % liikevaihdosta 11,2 9,4 13,9 9,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,6 10,2 14,9 10,1
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 12,3 10,2 14,9 9,8
Oman pääoman tuotto, % 14,5 11,2 17,2 10,7
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 14,0 11,0 17,3 10,2


2017 2016 2017 2016
Taloudellinen asema 31.12. 31.12. 30.9. 30.9.
Omavaraisuusaste, % 45,0 43,9 43,4 44,0
Nettovelkaantumisaste, % 34 40 41 40
Korolliset nettovelat, milj. euroa 993 1 033 1 165 991

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos 1–12/2017, milj. euroa Puunhankinta  ja metsä- palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha- teollisuus Kartonki- teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 634,4 459,9 1 875,7 1 848,6 1 013,6
  Liiketoiminnan muut tuotot 3,8 6,8 22,6 29,3 3,8
  Liiketoiminnan kulut -1 609,9 -419,4 -1 492,2 -1 579,1 -905,4
  Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -12,0 -86,5 -91,6 -38,5
Liiketulos 24,3 35,3 319,5 207,1 73,5
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -1,8 0,1 -13,6 0,5
Vertailukelpoinen liiketulos 24,3 33,5 319,7 193,5 73,9
  % liikevaihdosta 1,5 7,3 17,0 10,5 7,3

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat puunhankintaan koko Itämeren alueella, mikä nostaa puun tehdashintoja alkuvuonna.

Metsänhoitopalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä, mikä heijastuu tilauskannan edellisvuosia korkeampana tasona sekä Kerto® LVL -tuotteissa että vanereissa. Ison-Britannian markkinalla on epävarmuutta brexitin vaikutuksesta.

Sellun globaali kysyntä ja hinnat ovat tammikuussa 2018 jatkaneet nousuaan eikä merkkejä negatiivisista muutoksista markkinatilanteessa ole lähiaikoina näkyvissä.

Sahatavaran kokonaiskysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä useimmilla markkinoilla.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan tammi–maaliskuussa kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä ja taivekartongin sekä valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen nousevan vuonna 2017 ilmoitettujen hinnankorotusten seurauksena.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysynnän Aasiassa.

Metsä Groupin liiketulokseen vaikuttaa negatiivisesti ainakin ensimmäisellä vuosipuoliskolla Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroa vastaan suojausten vaikutus huomioituna. Tuotantokustannusten arvioidaan vuonna 2018 nousevan edellisestä vuodesta.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Epäillyn tietomurron seurauksena Metsä Group ja Metsä Board antoivat 9.1.2018 ennakkotiedon vuoden 2017 viimeisen neljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä Metsä Boardin osakekohtaisesta tuloksesta. Epäillyllä tietomurrolla ei ole ollut taloudellisia vaikutuksia.

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 2018

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2017 viimeisen neljänneksen tasolla.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare