Metsä Groupin vuoden 2018 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 418 miljoonaa euroa

Metsä Group Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2018 2.8.2018 klo 12

Tammi–kesäkuu 2018 (1–6/2017)

 • Liikevaihto oli 2 904 miljoonaa euroa (2 451 milj. euroa).

 • Liiketulos oli 412 miljoonaa euroa (253). Vertailukelpoinen liiketulos oli 418 miljoonaa euroa (247).

 • Tulos ennen veroja oli 368 miljoonaa euroa (237). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa (230).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,9 % (11,5).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 276 miljoonaa euroa (190).

Huhti–kesäkuu 2018 (4–6/2017)

 • Liikevaihto oli 1 477 miljoonaa euroa (1 235).

 • Liiketulos oli 204 miljoonaa euroa (122). Vertailukelpoinen liiketulos oli 210 miljoonaa euroa (119).

 • Tulos ennen veroja oli 184 miljoonaa euroa (107). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa (104).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 17,0 % (10,6).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 242 miljoonaa euroa (192).


Tapahtumat vuoden 2018
toisella neljänneksellä

 • Metsä Group käynnisti esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta.

 • Metsä Group perusti innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy:n.

 • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun markkinahinnat olivat edelleen nousussa.

 • Metsä Boardin kartonkien kokonaistoimitusmäärät nousivat ja olivat ennätystasolla.

 • Metsä Boardin liiketulosta rasittivat useat suunnitellut huoltoseisokit Suomen tehtailla.

 • Metsäliitto Osuuskunta lyhensi ennenaikaisesti vuonna 2019 erääntyvästä 200 miljoonan euron lainastaan helmikuussa 100 miljoonaa euroa ja kesäkuussa loput 100 miljoonaa euroa.

 • Huhtikuussa Metsä Board lyhensi ennenaikaisesti 100 miljoonaa euroa vuonna 2020 erääntyvästä 150 miljoonan euron lainastaan.

 • Metsäliitto Osuuskunta maksoi korkoa 63,2 miljoonaa euroa jäsentensä sijoittamille osuuspääomille.


Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2018

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2018 toisen neljänneksen tasolla.


Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Metsä Group jatkoi vuoden toisella neljänneksellä vahvaa tuloksentekoa. Hyvän tuloksen mahdollistivat viimevuosien kehitysinvestointiohjelman tuoma myyntivolyymien kasvu ja tuotantotehokkuuden paraneminen yhdessä suotuisan globaalin talouskehityksen kanssa.

Sellu- ja kartonkiteollisuus olivat pääroolissa tuloksen muodostuksessa mutta myös muilla liiketoiminta-alueilla markkinakehitys oli myönteistä. Sääoloiltaan haastavan alkuvuoden jälkeen puunhankinta on normalisoitunut, ja Metsäliitto Osuuskunnan jäsenistö on käynyt aktiivisesti puukauppaa.

Metsä Group jatkaa kehitysvaihettaan. Vuonna 2018 investointien painopiste on puutuoteteollisuudessa ja lisäämme myös pehmopapereiden jalostuskapasiteettia sekä ruoanlaittopaperien tuotantoa. Toukokuussa perustettu innovaatioyhtiö Metsä Spring suuntaa tulevaisuuden uusien tuotteiden kehitykseen ja vahvistaa Metsä Groupin asemaa toimialan uudistajien joukossa.

Hyvän tuloskehityksen vahvistama tase antaa konsernille hyvät toimintaedellytykset mahdollisissa kansainvälisen kaupan häiriötilanteissa.”


TUNNUSLUKUJA

2018 2017 2018 2017 2017
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto 2 904,3 2 451,4 1 476,5 1 235,2 5 040,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 20,9 25,7 10,6 11,7 60,3
  Liiketoiminnan kulut -2 363,3 -2 109,0 -1 215,6 -1 072,8 -4 269,7
  Poistot ja arvonalentumiset -149,6 -114,6 -67,1 -51,9 -249,7
Liiketulos 412,3 253,4 204,5 122,2 581,0
  Osuus osakkuus- ja
  yhteisyritysten
  tuloksista
0,8 18,9 0,0 4,9 17,1
  Kurssierot -4,5 -2,6 -1,0 -4,0 -3,3
Muut rahoitustuotot ja -kulut -40,5 -33,2 -19,9 -16,1 -88,5
Kauden tulos ennen veroja 368,1 236,6 183,6 107,1 506,2
  Tuloverot -79,1 -43,8 -40,8 -20,9 -102,3
Kauden tulos 289,0 192,8 142,8 86,1 403,9


2018 2017 2018 2017 2017
Kannattavuus 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liiketulos, milj. euroa 412,3 253,4 204,5 122,2 581,0
  Vertailukelpoinen liiketulos 418,0 246,9 210,1 119,1 566,1
  % liikevaihdosta 14,4 10,1 14,2 9,6 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,7 11,8 16,5 10,9 12,6
  Vertailukelpoinen sijoitetun
  pääoman tuotto
16,9 11,5 17,0 10,6 12,3
Oman pääoman tuotto, % 18,5 14,3 18,0 12,6 14,5
  Vertailukelpoinen oman
  pääoman tuotto
18,7 13,9 18,7 12,2 14,0

 

2018 2017 2018 2017 2017
Taloudellinen asema 30.6. 30.6. 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 51,2 45,3 46,5 44,1 45,0
Nettovelkaantumisaste, % 26 45 34 46 34
Korolliset nettovelat, milj. euroa 841 1 252 1 039 1 226 993

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos 1–6/2018, milj. euroa Puunhankinta ja metsä- palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha- teollisuus Kartonki- teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 985,6 228,0 1 229,5 1 011,1 515,1
  Liiketoiminnan muut 
  tuotot
2,9 2,9 11,4 6,6 1,4
  Liiketoiminnan kulut -971,9 -212,7 -865,9 -844,9 -474,4
  Poistot ja
  arvonalentumiset
-2,2 -6,6 -65,3 -50,2 -18,4
Liiketulos 14,5 11,6 309,8 122,6 23,7
  Vertailukelpoisuuteen
  vaikuttavat erät
- - - 5,6 -
Vertailukelpoinen liiketulos 14,5 11,6 309,8 128,2 23,7
  % liikevaihdosta 1,5 5,1 25,2 12,7 4,6

  

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu kesäkorjuukelpoisiin uudistus- ja harvennushakkuisiin ja energiapuussa etupäässä latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden myynnin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteiden yleisen markkinakysynnän odotetaan jatkuvan vahvana, mikä parantaa erityisesti vanerituotteiden tilauskantoja. Vahvat rakentamisen markkinat tukevat Kerto LVL -tuotteiden kysyntää. Ison-Britannian markkinoilla etenkin jakelija-asiakkaiden kysynnän ennakoidaan laskevan hieman.

Sellu- ja sahatavaramarkkinoiden odotetaan pysyvän vahvoina. Erityisesti sellumarkkinoilla kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä hyvin tasapainossa, joten mahdolliset tuotantohäiriöt vaikuttavat välittömästi markkinatilanteeseen.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan heinä–syyskuussa pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden Aasiassa.

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia