Metsä Groupin vuoden 2018 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos 208 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018 3.5.2018 klo 12.00

Tammi–maaliskuu 2018 (1–3/2017)

  • Liikevaihto oli 1 428 miljoonaa euroa (1–3/2017: 1 216 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 208 miljoonaa euroa (131). Vertailukelpoinen liiketulos oli 208 miljoonaa euroa (128).
  • Tulos ennen veroja oli 185 miljoonaa euroa (130). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 185 miljoonaa euroa (126).
  • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,6 % (12,5).
  • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 34 miljoonaa euroa (-1).

Tapahtumat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun markkinahinnat olivat edelleen nousussa.
  • Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahinnat nousivat. Myyntihintojen parantuminen kompensoi epäedullisen valuuttakurssikehityksen täysimääräisesti.
  • Metsä Group ilmoitti maksavansa omistajajäsenten kuitupuulle tuplabonukset 1.3.–31.5.2018.
  • Standard & Poor’s Ratings Services nosti Metsä Boardin luottoluokituksen investment grade -tasolle.
  • Ilkka Hämälä aloitti Metsä Groupin pääjohtajana 1.4.2018.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2018

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 toisella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board on sopinut maaliskuussa 2020 erääntyvän syndikoidun luottosopimuksensa muutoksista. Yhtiö on huhtikuussa lyhentänyt olemassa olevaa lainaansa 100 miljoonalla eurolla ja samanaikaisesti korottanut luottolimiittiään 50 miljoonalla eurolla. Muutoksen jälkeen syndikoitu luottosopimus koostuu 50 miljoonan euron lainasta ja 150 miljoonan euron nostamattomasta luottolimiitistä.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Metsä Groupin tuloksentekokyky parani vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tulosparannuksen suurimmat osatekijät olivat sellun hinnan myönteinen kehitys ja kartonkiliiketoiminnan suorituskyvyn paraneminen. Äänekosken biotuotetehtaan tuotanto on kehittynyt suunnitellun starttikäyrän mukaisesti. Myös Husumin taivekartonkikoneen kapasiteetin käyttöaste on noussut lähelle tavoitetilaa.  

Puutuoteteollisuuden investointiohjelma on edennyt Lohjan Kerto-tehtaalla normaaliin tuotantovaiheeseen. Äänekosken viilutehtaan ja Pärnuun rakennettavan koivuvaneritehtaan laitteiden käyttöönotto on alkanut suunnitellusti, ja vuoden 2017 lopussa investointipäätöksen saaneen Punkaharjun tehtaan uuden Kerto-linjan rakennustyöt on aloitettu.

Pehmopaperiteollisuudessamme on käynnissä useita investointeja jalostuslinjoihin tuotevalikoiman ja sisäisen tehokkuuden parantamiseksi. Ruoanlaittopapereiden investointi kapasiteetin nostoon Dürenin tehtaalla etenee kolmannen kvartaalin käyttöönottoon aikataulun mukaan.  

Globaali talouden kasvu tukee tuotteiden kysyntää kaikilla toimialoillamme. Talouskasvu on tuonut mukanaan myös kustannusinflaation. Konsernin kustannustehokkuuden, samoin kuin kansallisen kilpailukyvyn parantaminen, on ehdottoman tärkeää tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. Tämä on syytä muistaa erityisesti nyt myönteisen talouskehityksen suhdanteessa.” 

Tunnuslukuja

2018 2017 2017
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–3 1–3 1–12
Liikevaihto 1 427,8 1 216,1 5 040,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 10,3 14,0 60,3
  Liiketoiminnan kulut -1 147,7 -1 036,3 -4 269,7
  Poistot ja arvonalentumiset -82,5 -62,7 -249,7
Liiketulos 207,9 131,2 581,0
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,7 14,0 17,1
  Kurssierot -3,5 1,4 -3,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -20,6 -17,1 -88,5
Kauden tulos ennen veroja 184,5 129,5 506,2
  Tuloverot -38,3 -22,9 -102,3
Kauden tulos 146,3 106,7 403,9


2018 2017 2017
Kannattavuus 1–3 1–3 1–12
Liiketulos, milj. euroa 207,9 131,2 581,0
  Vertailukelpoinen liiketulos 207,9 127,9 566,1
  % liikevaihdosta 14,6 10,5 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,6 12,8 12,6
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 16,6 12,5 12,3
Oman pääoman tuotto, % 19,4 16,3 14,5
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 19,4 15,7 14,0


2018 2017 2017
Taloudellinen asema 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 46,5 44,1 45,0
Nettovelkaantumisaste, % 34 46 34
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 039 1 226 993

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu kesäkorjuukelpoisiin uudistus- ja harvennushakkuisiin ja energiapuussa etupäässä latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden myynnin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteiden yleisen markkinakysynnän odotetaan jatkuvan vahvana, mikä parantaa tilauskantoja edellisvuosiin verrattuna ennen kaikkea vanerituotteissa. Vahva rakentamisen markkina tukee Kerto® LVL -tuotteiden kysyntää. Ison-Britannian markkinalla epävarmuuden ennakoidaan jatkuvan etenkin jakelija-asiakkaiden osalta. 

Sellumarkkinoiden odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Sahatavaran kysynnän odotetaan myös jatkuvan hyvänä kaikilla päämarkkinoilla.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan huhti–kesäkuussa kasvavan hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden Aasiassa.


Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus ehdottaa 3.5.2018 kokoontuvan edustajiston päätettäväksi, että jäsenten perusosuuksille maksetaan vuodelta 2017 korkoa 7,0 % (6,0 % vuodelta 2016). A-lisäosuuksille ehdotettu korko on 6,5 % (5,5), ja B-lisäosuuksille 2,5 % (2,5).  

Hallitus ehdottaa lisäksi että voittovaroista siirretään 250 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

METSÄ GROUP 

Espoossa 3.5.2018

HALLITUS

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, SVP, viestintä, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit