Metsä Groupin vuoden 2018 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos 641 miljoonaa euroa

Metsä Group Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2018   8.11.2018 klo 12

Tammi–syyskuu 2018 (1–9/2017)

 • Liikevaihto oli 4 290 miljoonaa euroa (3 712 milj. euroa).

 • Liiketulos oli 635 miljoonaa euroa (397). Vertailukelpoinen liiketulos oli 641 miljoonaa euroa (381).

 • Tulos ennen veroja oli 576 miljoonaa euroa (345). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 582 miljoonaa euroa (330).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 17,1 % (11,2).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 591 miljoonaa euroa (611).

Heinä–syyskuu 2018 (7–9/2017)

 • Liikevaihto oli 1 386 miljoonaa euroa (1 260).

 • Liiketulos oli 223 miljoonaa euroa (143). Vertailukelpoinen liiketulos oli 223 miljoonaa euroa (134).

 • Tulos ennen veroja oli 208 miljoonaa euroa (109). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 208 miljoonaa euroa (100).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 18,3 % (10,8).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 314 miljoonaa euroa (420).

Tapahtumat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä

 • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun markkinahinnat olivat edelleen nousussa.

 • Biotuotetehdas saavutti täyden nimellistuotantokapasiteetin suunnitellusti elokuussa.

 • Metsä Boardin kannattavuutta paransivat kartonkien ja markkinasellun kohonneet keskihinnat sekä osakkuusyhtiö Metsä Fibren kasvaneet sellun tuotanto- ja toimitusmäärät.

 • Suunnitellut huoltoseisokit pidettiin Kemin ja Husumin integraateissa. Husumin huoltoseisokki alkoi syyskuussa ja päättyi lokakuussa.

 • Metsä Woodin Pärnun koivuvaneritehtaan tuotanto käynnistyi virallisesti elokuun lopussa.

 • Metsäliitto Osuuskunta maksoi ennenaikaisesti takaisin 56 miljoonan euron lainansa Euroopan investointipankille.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy ja japanilainen Itochu Corporation ilmoittivat perustavansa yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa Äänekoskelle rakennettavaan tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koelaitokseen.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2018

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tasolla.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Tuotteidemme vahva kysyntä jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Tuoteryhmien hinnat säilyivät vakaana tai nousivat hieman. Markkinatilanne yhdistettynä kehitysinvestointien tuomaan korkeaan myynnin volyymiin johtivat erinomaiseen taloudelliseen tulokseen.

Konsernin kehityspolulla valmistui koivuvaneri-investointi Äänekoskelle ja Pärnuun sekä heti katsauskauden jälkeen päätettiin uuden tekstiilikuituprosessin koetehtaasta Äänekoskelle. Jatkamme kertopuutehdasinvestointia Punkaharjulla ja selvitämme Kemin sellutehtaamme kehitysvaihtoehtoja.

Suomalaisen puun jalostaminen monipuolisesti hiiltä sitoviksi tuotteiksi sekä siihen yhdistetty metsän kestävää kasvua tukeva kehittyvä metsäpalvelujen tarjonta on Metsä Groupin panos ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tunnuslukuja

Lyhennetty tuloslaskelma 2018 2017 2018 2017 2017
Milj. euroa 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liikevaihto 4 290,2 3 711,8 1 385,8 1 260,4 5 040,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 34,9 43,4 14,0 17,7 60,3
  Liiketoiminnan kulut -3 473,3 -3 179,2 -1 110,1 -1 070,1 -4 269,7
  Poistot ja arvonalentumiset -216,3 -179,3 -66,7 -64,7 -249,7
Liiketulos 635,4 396,7 223,1 143,3 581,0
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 4,5 15,9 3,7 -3,0 17,1
  Kurssierot -5,9 -3,3 -1,4 -0,7 -3,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -57,8 -64,1 -17,3 -30,9 -88,5
Kauden tulos ennen veroja 576,3 345,2 208,2 108,6 506,2
  Tuloverot -117,4 -65,8 -38,3 -22,0 -102,3
Kauden tulos 458,9 279,4 169,9 86,6 403,9

 

2018 2017 2018 2017 2017
Kannattavuus 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Liiketulos, milj. euroa 635,4 396,7 223,1 143,3 581,0
  Vertailukelpoinen liiketulos 641,0 381,2 223,0 134,3 566,1
  % liikevaihdosta 14,9 10,3 16,1 10,7 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,0 11,6 18,3 11,5 12,6
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 17,1 11,2 18,3 10,8 12,3
Oman pääoman tuotto, % 19,0 13,7 20,1 12,4 14,5
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 19,2 13,0 20,1 11,1 14,0

 

2018 2017 2018 2017 2017
Taloudellinen asema 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 52,7 43,4 51,2 45,3 45,0
Nettovelkaantumisaste, % 18 41 26 45 34
Korolliset nettovelat, milj. euroa 622 1 165 841 1 252 993


Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos 1–9/2018, milj. euroa Puunhankinta ja metsä- palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha- teollisuus Kartonki- teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 457,0 333,9 1 839,0 1 486,1 769,4
  Liiketoiminnan muut tuotot 5,6 5,0 17,9 9,6 3,3
  Liiketoiminnan kulut -1 436,0 -314,7 -1 265,7 -1 238,7 -715,0
  Poistot ja arvonalentumiset -3,3 -9,9 -94,5 -70,7 -27,5
Liiketulos 23,4 14,4 496,7 186,3 30,2
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - 5,6 -
Vertailukelpoinen liiketulos 23,4 14,4 496,7 191,9 30,2
  % liikevaihdosta 1,6 4,3 27,0 12,9 3,9


Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu kesäkorjuukelpoisiin uudistus- ja harvennushakkuisiin ja energiapuussa etupäässä latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden myynnin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteiden yleisen markkinakysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä, mikä parantaa erityisesti vanerituotteiden tilauskantoja. Vahvat rakentamisen markkinat tukevat Kerto LVL -tuotteiden kysyntää. Ison-Britannian markkinoilla brexit-neuvotteluiden aiheuttama epävarmuus heijastuu kysyntänäkymiin ennen kaikkea jakelijasegmentissä.  

Sellumarkkinoilla kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä hyvin tasapainossa. Tilanteen oletetaan jatkuvan vakaana myös vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Sahatavaran kysyntä ja hintataso ovat vuoden aikana parantuneet. Kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana päämarkkinoilla Euroopassa.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän pääosin vakaina tai nousevan hieman.

Kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä pysyvän suunnilleen kolmannen vuosineljänneksen tasolla tai laskevan hieman. Vuoden viimeisen neljänneksen toimitusmääriin vaikuttaa kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Myyntihintojen nousun odotetaan jatkuvan.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia