Metsä Groupin vuoden 2019 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 308 miljoonaa euroa

Metsä Group puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 1.8.2019 kello 12

Tammi–kesäkuu 2019 (1–6/2018)  

 • Liikevaihto oli 2 809 miljoonaa euroa (2 904).

 • Liiketulos oli 232 miljoonaa euroa (412). Vertailukelpoinen liiketulos oli 308 miljoonaa euroa (418).

 • Tulos ennen veroja oli 202 miljoonaa euroa (368). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 279 miljoonaa euroa (374).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 12,1 % (16,9).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 183 miljoonaa euroa (276).

Huhti–kesäkuu 2019 (4–6/2018)  

 • Liikevaihto oli 1 372 miljoonaa euroa (1 477).

 • Liiketulos oli 49 miljoonaa euroa (204). Vertailukelpoinen liiketulos oli 128 miljoonaa euroa (210).

 • Tulos ennen veroja oli 36 miljoonaa euroa (184). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 115 miljoonaa euroa (189).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 % (17,0).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 142 miljoonaa euroa (242).

Tapahtumat vuoden 2019 toisella neljänneksellä 

 • Pitkäkuituisen sellun hinnat Euroopassa laskivat 9 % ja lyhytkuituisen sellun hinnat 6 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Kiinassa hinnat laskivat noin 4 %.

 • Taivekartonkien hinnat olivat vakaat. Valkoisen kraftlainerin keskihintaa heikensivät muutokset myynnin jakaumassa.

 • Kartonkien kokonaistoimitukset nousivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä.

 • Metsä Board ilmoitti perustavansa Äänekoskelle osaamiskeskuksen, joka keskittyy kartonki- ja pakkausinnovaatioihin.

 • Metsä Fibre käynnisti Kemin uuden biotuotetehtaan ja Rauman uuden mäntysahan hankesuunnittelun. Metsä Board käynnisti Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uusinnan ensimmäiseen vaiheen hankesuunnittelun.

 • Metsä Woodin uusi, vuotuiselta kapasiteetiltaan 65 000 kuutiometrin Kerto® LVL -linja Punkaharjun tehtaalla käynnistettiin huhtikuussa. Tehtaan vihkiäisiä vietettiin toukokuussa.

 • Metsä Tissue kirjasi noin 102 miljoonan euron arvonalentumisen, joka kohdistui pääasiassa liikearvoon.

 • Metsä Groupin uusi metsävierailukeskus Nemus Futurum avattiin kesäkuussa Lohjan Kirkniemessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring sijoitti täysin vedenkestäviä, puupohjaisia komposiitteja valmistavaan Woodio Oy:hyn.

Tulosohjeistus heinäsyyskuu 2019

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2019 toisesta neljänneksestä.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Metsä Groupin toisen kvartaalin tulos heikkeni ennakoidusti edellisestä kvartaalista. Keskeinen syy oli Aasian sellumarkkinan matala hintataso, joka heijastui myös Euroopan hintoihin. Sellumarkkinan arvioidaan kääntyvän nousuun varastotasojen normalisoituessa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla puuta korjattiin tavoitteiden mukaisesti ja toimitukset asiakkaiden tuotantolaitoksille sujuivat hyvin.

Taivekartongin sekä pehmo- ja tiivispapereiden markkina oli odotetun vahva. Sahatavarassa ja viilupuutuotteissa kysyntä päämarkkinoilla oli tavanomaista heikompaa.

Metsä Groupin kasvuun ja kannattavuuden kehittämiseen tähtäävien investointien hankesuunnittelu Husumissa, Kemissä ja Raumalla on edennyt suunnitellusti.

Pehmopaperiliiketoimintojen operatiivinen uudelleenjärjestely on jo alkanut näkyä liiketoiminnan kannattavuuden vahvistumisena.

Tekstiilikuidun koetehtaan rakennustyöt Äänekoskella valmistuivat ja laiteasennukset tehdään kolmannen kvartaalin aikana.”

 
 
 

TUNNUSLUKUJA

2019 2018 2019 2018 2018
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto 2 809,4 2 904,3 1 371,7 1 476,5 5 709,1
  Liiketoiminnan muut tuotot 27,8 20,9 10,8 10,6 58,1
  Liiketoiminnan kulut -2 378,2 -2 363,3 -1 179,6 -1 215,6 -4 639,5
  Poistot ja arvonalentumiset -227,3 -149,6 -154,0 -67,1 -284,8
Liiketulos 231,8 412,3 48,8 204,5 843,0
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2,4 0,8 2,8 0,0 7,0
  Kurssierot -4,4 -4,5 -1,9 -1,0 -6,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -27,3 -40,5 -13,9 -19,9 -74,6
Kauden tulos ennen veroja 202,5 368,1 35,9 183,6 769,1
  Tuloverot -55,2 -79,1 -21,3 -40,8 -156,4
Kauden tulos 147,3 289,0 14,6 142,8 612,7


2019 2018 2019 2018 2018
Kannattavuus 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liiketulos, milj. euroa 231,8 412,3 48,8 204,5 843,0
  Vertailukelpoinen liiketulos 308,1 418,0 128,4 210,1 848,5
  % liikevaihdosta 11,0 14,4 9,4 14,2 14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,1 16,7 4,1 16,5 16,6
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 12,1 16,9 10,2 17,0 16,8
Oman pääoman tuotto, % 7,9 18,5 1,6 18,0 18,5
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 12,1 18,7 10,1 18,7 18,7

  
 

2019 2018 2019 2018 2018
Taloudellinen asema 30.6. 30.6. 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 56,2 51,2 53,3 46,5 53,1
Nettovelkaantumisaste, % 15 26 18 34 13
Korolliset nettovelat, milj. euroa 562 841 646 1 039 463


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos 1–6/2019, milj. euroa Puunhankinta ja metsä- palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha- teollisuus Kartonki- teollisuus Pehmo- ja tiivispaperit
Liikevaihto 1 034,1 230,2 1 178,8 964,2 533,4
  Liiketoiminnan muut tuotot 6,5 4,0 5,3 28,4 2,4
  Liiketoiminnan kulut -1 019,7 -218,2 -924,5 -819,7 -497,4
  Poistot ja arvonalentumiset -4,0 -8,8 -54,2 -54,6 -124,7
Liiketulos 16,8 7,2 205,5 118,3 -86,3
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -2,0 - -15,5 110,2
Vertailukelpoinen liiketulos 16,8 5,2 205,5 102,8 24,0
  % liikevaihdosta 1,6 2,3 17,4 10,7 4,5

 

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteissa Kerto LVL-tuotteiden kysynnän epävarmuus on kasvanut. Havuvanerituotteiden kysynnän ennustetaan pysyvän pääosin vakaana vuoden kolmannella neljänneksellä. Koivuvanerissa kysynnän epävarmuuden ja jakelijamarkkinan kovan hintakilpailun ennustetaan jatkuvan.

Ison-Britannian markkinalla kolmannen neljänneksen toimitusmäärät laskevat kausiluontoisesti.

Maailmanlaajuisen sellumarkkinan kehitys lyhyellä aikavälillä pysyy epävarmana. Selluntuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvat vuosihuoltoseisokit tasapainottavat kuitenkin kysynnän ja tarjonnan suhdetta.

Metsä Fibren pitkäkuituisen markkinasellun ja sahatavaran kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan loppuvuoden aikana erityisesti kehittyvillä markkina-alueilla.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden kolmannella neljänneksellä pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden toisella neljänneksellä.

Taivekartongin hintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Lainereiden markkinatilanne on sen sijaan epävarmempi, mikä saattaa vaikuttaa Metsä Boardin kraftlainereiden keskihintaan kolmannella vuosineljänneksellä.

Pehmo- ja tiivispaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2019 toisella puoliskolla vuoteen 2018 verrattuna johtuen tehostamistoimenpiteistä, korkeammista myyntihinnoista ja raaka-aineiden hintojen ennustetusta alenemisesta.

METSÄ GROUP 

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.