Metsä Groupin vuoden 2019 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos 180 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Group Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019 26.4.2019 kello 12 

Tammi–maaliskuu 2019 (1–3/2018)

 • Liikevaihto oli 1 438 miljoonaa euroa (1 428 milj. euroa).

 • Liiketulos oli 183 miljoonaa euroa (208). Vertailukelpoinen liiketulos oli 180 miljoonaa euroa (208).

 • Tulos ennen veroja oli 167 miljoonaa euroa (185). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 163 miljoonaa euroa (185).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,8 % (16,6).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 41 miljoonaa euroa (34).

Tapahtumat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

 • Markkinasellun toimitusmäärät kääntyivät kasvuun edellisen vuosineljänneksen äkillisen laskun jälkeen. Kiinassa markkinatilanne piristyi ja hinnat kääntyivät nousuun. Euroopassa hinnat laskivat.

 • Taivekartongin kysyntä oli hyvä, mutta valkoisen kraftlainerin toimitusmäärien lasku jatkui etenkin Euroopassa.

 • Taivekartongin hinnat nousivat vuoden alusta ja valkoisen kraftlainerin hinnat pysyivät vakaina.

 • Metsä Fibre ilmoitti investoivansa 30 miljoonaa euroa Joutsenon sellutehtaan kuorimon kapasiteetin kasvattamiseen.

 • Metsä Woodin Pärnuun rakentaman koivuvaneritehtaan loputkin tuotantolinjat käynnistettiin ensimmäisen neljänneksen aikana.

 • Metsä Woodin uusi, vuotuiselta kapasiteetiltaan 65 000 kuutiometrin Kerto® LVL -linja käynnistettiin tuotannolliseen testiajoon Punkaharjun tehtaalla.

 • Metsä Group ilmoitti maksavansa 70 %:n ennakkorahoituksen omistajajäsenilleen 8.2.–30.4. tehdyistä kesäharvennuksista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Fibre käynnisti hankesuunnittelun Kemin uuteen biotuotetehtaaseen ja Rauman uuteen mäntysahaan liittyen ja Metsä Board Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uusinnan ensimmäiseen vaiheeseen liittyen.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2019

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 toisella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Metsä Group ylsi ennakoidusti hyvään tulokseen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuloksentekokykyämme heikensi erinomaiseen edellisvuoteen verrattuna lähinnä sellun hinnan lasku loppuvuonna 2018.

Aasiassa sellun hintataso kääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nousuun. Euroopassa sellun hinnat olivat vielä laskussa seuraten Kiinan hintamuutoksia markkinoille tyypillisellä viiveellä. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan vahvan kysynnän kasvun tilanteeseen verrattuna Metsä Groupin kaikkien liiketoiminta-alueiden kysynnässä näkyy maailmankaupan epävarmuustekijöiden aiheuttama varovaisuus.

Metsäteollisuuden ja Metsä Groupin tuotteiden pidemmän aikavälin kasvun tekijät – uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen tuotteiden kysyntä, globaali talouskasvu ja kaupungistuminen – ovat edelleen trendit, joiden varassa kehitämme teollisuuttamme. Perusta jatkokehitykseen on hyvä. Tulevilla askelillamme vastaamme vahvasti haasteeseen, jonka ilmastonmuutos tuo meille kaikille.

Metsä Group tulee kasvattamaan metsän ja puutuotteiden hiilinielua Suomen johtavana metsänhoitopalvelujen tuottajana ja mekaanisen puunjalostuksen toimijana. Vähennämme fossiilisia päästöjä korvaamalla loputkin fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden käyttömme uusiutuvilla vuoteen 2030 mennessä. Kehitämme uusia puukuitupohjaisia tuotteita korvaamaan fossiilitalouden tuotteita. Konsernimme toiminta kokonaisuudessaan, Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsentemme metsien kasvu mukaan lukien, on merkittävä hiilinielu, jota tavoittelemme vielä selvästi kasvatettavan vuoteen 2030 mennessä.”

Tunnuslukuja

2019 2018 2018
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–3 1–3 1–12
Liikevaihto 1 437,7 1 427,8 5 709,1
  Liiketoiminnan muut tuotot 17,1 10,3 58,1
  Liiketoiminnan kulut -1 198,6 -1 147,7 -4 639,5
Poistot ja arvonalentumiset -73,2 -82,5 -284,8
Liiketulos 183,0 207,9 843,0
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,4 0,7 7,0
Kurssierot -2,6 -3,5 -6,3
Muut rahoitustuotot ja -kulut -13,4 -20,6 -74,6
Kauden tulos ennen veroja 166,6 184,5 769,1
Tuloverot -33,9 -38,3 -156,4
Kauden tulos 132,7 146,3 612,7


2019 2018 2018
Kannattavuus 1–3 1–3 1–12
Liiketulos, milj. euroa 183,0 207,9 843,0
  Vertailukelpoinen liiketulos 179,7 207,9 848,5
% liikevaihdosta 12,5 14,6 14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,1 16,6 16,6
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 13,8 16,6 16,8
Oman pääoman tuotto, % 14,5 19,4 18,5
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 14,1 19,4 18,7

 

2019 2018 2018
Taloudellinen asema 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 53,3 46,5 53,1
Nettovelkaantumisaste, % 18 34 13
Korolliset nettovelat, milj. euroa 646 1 039 463

 

Liikevaihto ja liiketulos 1–3/2019, milj. euroa Puunhankinta ja metsä- palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha- teollisuus Kartonki- teollisuus Pehmo- ja tiivispaperit
Liikevaihto 525,8 111,3 622,8 487,1 267,3
  Liiketoiminnan muut tuotot 5,3 1,7 2,2 19,9 1,4
  Liiketoiminnan kulut -517,8 -107,0 -477,3 -407,6 -247,1
Poistot ja arvonalentumiset -2,1 -4,2 -25,2 -27,5 -11,2
Liiketulos 11,3 1,8 122,4 71,9 10,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - -10,0 -
Vertailukelpoinen liiketulos 11,3 1,8 122,4 61,8 10,5
% liikevaihdosta 2,1 1,7 19,7 12,7 3,9

 

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteissa Kerto LVL:n sekä havuvanerin kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana vuoden toisella neljänneksellä. Koivuvanerin kysyntänäkymän epävarmuuden ja jakelijamarkkinan kovan hintakilpailun ennustetaan jatkuvan.

Ison-Britannian puutuotemarkkinoilla kausiluontoisuus kasvattaa toisen neljänneksen toimitusmääriä, mutta brexit-tilanteen aiheuttama epävarmuus heijastuu edelleen kysyntänäkymiin ennen kaikkea jakelijasegmentissä.

Sellun kysynnän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla seuraavalla vuosineljänneksellä. Sellumarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan ennakoidaan tasapainottuvan kunnossapitoseisokkien painottuessa vuoden toiselle neljännekselle. Samalla tuottajien varastotasojen arvioidaan laskevan.

Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla päämarkkinoilla.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Taivekartongin hintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan pysyvän vakaina. Metsä Board jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla. Heikentynyt kysyntä saattaa vaikuttaa negatiivisesti lainerimyynnin keskihintaan.

Pehmo- ja tiivispaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Kannattavuutta rasittavat edelleen korkeat raaka-aineiden hinnat. Toimenpiteet lopputuotehintojen korottamiseksi jatkuvat.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare