Metsä Groupin vuoden 2020 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 158 miljoonaa euroa

Report this content

Metsä Group puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, 30.7.2020 kello 12

Tammikesäkuu 2020 (16/2019)

 • Liikevaihto oli 2 453 miljoonaa euroa (2 809).

 • Liiketulos oli 163 miljoonaa euroa (232). Vertailukelpoinen liiketulos oli 158 miljoonaa euroa (308).

 • Tulos ennen veroja oli 139 miljoonaa euroa (202). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 134 miljoonaa euroa (279).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 6,2 % (12,1).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 240 miljoonaa euroa (183).

 

Huhtikesäkuu 2020 (​​​​46/2019)

 • Liikevaihto oli 1 200 miljoonaa euroa (1 372).

 • Liiketulos oli 102 miljoonaa euroa (49). Vertailukelpoinen liiketulos oli 96 miljoonaa euroa (128).

 • Tulos ennen veroja oli 93 miljoonaa euroa (36). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 86 miljoonaa euroa (115).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 7,6 % (10,2).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 190 miljoonaa euroa (142).

 

Tapahtumat vuoden 2020 toisella neljänneksellä

 • Pitkäkuituisen sellun dollarimä  äräinen keskiarvo-markkinahinta nousi hieman ja lyhytkuituisen pysyi vakaana edelliseen neljännekseen verrattuna. Hinnat olivat kuitenkin selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat.

 • Kartonkitoimitukset kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja hinnat pysyivät melko vakaina.

 • Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu eteni suunnitellusti. Ympäristölupahakemuksen täydennetty versio toimitettiin huhtikuussa viranomaiselle. Tehtaan päälaitteista, automaatiosta, sähköjärjestelmistä, projektinhallinnasta ja toteutussuunnittelusta sekä tehtaan rakennuttamisesta on tehty esisopimukset.

 • Rauman sahan maanrakennustyöt alkoivat. Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin myös sopimukset päälaitteista, maanrakentamisesta ja rakennusteknisistä töistä.

 • Koronaviruspandemian takia tehtaiden vuosihuoltoseisokkeja siirrettiin toiselle vuosipuoliskolle.
 

Koronaviruspandemia

Metsä Groupin toiminnassa on kolme tärkeää painopistealuetta koronaviruspandemian torjunnassa: henkilöstön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen.

Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tartuntaketjuja ei ole syntynyt tiukkojen turvatoimenpiteiden ansiosta. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä lukuun ottamatta Ison-Britannian laitostemme ja osin Venäjällä Svirin sahan ja puunhankinnan toimintaa keväällä.


Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2020

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2020 toisesta neljänneksestä.

 

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Metsä Group paransi vuoden 2020 toisella neljänneksellä ennakoidusti edellisen vuosineljänneksen tulostaan. Ensimmäisellä neljänneksellä tulostamme heikensivät kaikkia toimialojamme koskeneet pitkät lakot. Toisella kvartaalilla pandemiaksi kehittynyt COVID-19-tauti vaikutti eri liiketoiminta-alueidemme tuotteiden kysyntään hyvin erilaisin tavoin.

Poikkeustilanteen johdosta kysyntä oli normaalia korkeampi Metsä Tissuen kuluttajamarkkinoille myytävissä pehmopapereissa. Metsä Boardin kartonkien kysyntää nosti erityisesti elintarvikepakkaamisen kasvu. Metsä Fibren selluliiketoiminnan tilanne säilyi ennallaan ja hintataso matalana. Sellun kysyntää vahvisti erityisesti pehmopapereiden globaali kysynnän kasvu. Vastaavasti painopapereiden tuotannon aleneminen noin neljänneksellä heikensi tuntuvasti sellumarkkinaa. Metsä Fibren sahatavaran ja Metsä Woodin vaneri- ja kertopuutuotteiden osalta nähtiin kvartaalin alussa yhteiskuntien sulkeutumisen vaikutukset kaupan vähetessä, mutta tilanne alkoi normalisoitua vuosineljänneksen loppua kohden. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden hintataso jäi kuitenkin alhaiseksi. Metsä Groupin sellu-, kartonki- ja pehmopaperiteollisuus ovat voineet ylläpitää täyden tuotantoasteen, kun taas mekaanisen metsäteollisuuden tehtailla olemme rajoittaneet tuotantoa ensisijaisesti lomajärjestelyin.

Alkuvuonna Metsä Groupin tehtailla ei pidetty koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi laajoja kunnossapitoseisokkeja. Toisen vuosipuoliskon aikana toteutamme välttämättömät vuosihuoltoseisokit. Koska koronaviruspandemia edelleen jatkuu, vaikkakin heikenneenä, kaikissa toimintamaissamme, tulemme noudattamaan poikkeusjärjestelyjä seisokkitöiden organisoinnissa tartuntariskien välttämiseksi. Tähän mennessä toimipaikoillamme ei ole tunnistettu yhtään tartuntaketjua, yli 9000 metsägroupilaisen joukossa todennettuja tartuntoja on havaittu hieman yli kymmenellä henkilöllä.

Metsä Group jatkaa konsernin kehityshankkeita suunnitelluissa aikatauluissa. Husumin soodakattilauusinnan ja Rauman uuden sahalaitoksen rakennustyöt jatkuvat. Kemin biotuotetehtaan ympäristölupa on käsittelyssä, ja odotamme lupapäätöstä syksyn aikana. Metsä Fibre teki päätöksen jatkaa hankkeen valmistelutöitä muun muassa tehdastontin esitöillä ja jatkamalla teknistä suunnittelua yhdessä laitevalmistajien kanssa. Metsä Tissue on aloittanut ympäristölupaprosessin Ruotsin Mariestadissa sijaitsevan pehmopaperitehtaan uudistamiseksi.

Suomalainen metsäteollisuus vastaa toiminnallaan ja tuotteillaan niin yhteiskunnallisiin vaateisiin kuin yksittäisten kuluttajien päivittäisiin tarpeisiin. Tehtävämme on kehittää toimialaamme pitkäjänteisesti kaikissa olosuhteissa. Suomalainen metsänomistaja huolehtii metsiensä hyvinvoinnista sukupolvien yli yltävällä aikajänteellä. Teollisuutta ja tuotteitamme, niiden kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta on uudistettava konkreettisin toimin joka päivä ja samalla pitkän aikavälin tavoitteet haastavina mielessä. Tästä konkreettisena esimerkkinä olkoon Metsä Groupin vuoden 2019 alussa asettama tavoite luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä tehtaillaan ja fossiilisten materiaalien käytöstä tuotteissaan vuoteen 2030 mennessä."

Tunnuslukuja

2020

2019

2020

2019

2019

Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto 2 452,7 2 809,4 1 199,7 1 371,7 5 473,4
  Liiketoiminnan muut tuotot 18,6 27,8 12,2 10,8 59,2
  Liiketoiminnan kulut -2 146,6 -2 378,2 -1 028,6 -1 179,6 -4 742,9
  Poistot ja arvonalentumiset -161,5 -227,3 -81,2 -154,0 -415,5
Liiketulos 163,2 231,8 102,1 48,8 374,3
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1,7 2,4 1,2 2,8 3,3
  Kurssierot -1,4 -4,4 -1,0 -1,9 -6,4
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -24,8 -27,3 -9,8 -13,9 -55,4
Kauden tulos ennen veroja 138,7 202,5 92,5 35,9 315,7
  Tuloverot -29,6 -55,2 -18,5 -21,3 -76,8
Kauden tulos 109,1 147,2 74,0 14,6 238,9
 

2020

2019

2020

2019

2019

Kannattavuus 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liiketulos, milj. euroa 163,2 231,8 102,1 48,8 374,3
  Vertailukelpoinen liiketulos 158,5 308,1 96,1 128,4 494,9
  % liikevaihdosta 6,5 11,0 8,0 9,4 9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,4 9,1 8,1 4,1 7,3
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 6,2 12,1 7,6 10,2 9,6
Oman pääoman tuotto, % 5,8 7,9 8,0 1,6 6,4
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 5,6 12,1 7,5 10,1 9,7
 

2020

2019

2020

2019

2019

Taloudellinen asema 30.6. 30.6. 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 56,4 56,2 56,2 53,3 56,2
Nettovelkaantumisaste, % 11 15 12 18 10
Korolliset nettovelat, milj. euroa 423 562 449 646 374
 

Liikevaihto ja liiketulos 1–6/2020, milj. euroa

Puunhankinta ja metsä-palvelut Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja
tiivispaperit
Liikevaihto 901,4 191,0 839,6 945,2 516,9
  Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 0,8 5,7 10,9 5,0
  Liiketoiminnan kulut -890,9 -183,8 -781,6 -804,2 -437,9
  Poistot ja arvonalentumiset -4,9 -10,0 -69,0 -51,7 -21,2
Liiketulos 7,3 -2,0 -5,3 100,3 62,7
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 0,0 -6,0 1,3
Vertailukelpoinen liiketulos 7,3 -2,0 -5,3 94,2 64,1
  % liikevaihdosta 0,8 -1,1 -0,6 10,0 12,4
 

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu tasaisena. Koronaviruspandemian kansainvälinen kehitys heijastuu suoraan puunkorjuuseen ja -toimituksiin.

Metsä Woodin Kerto LVL -tuotteiden kysyntänäkymä on epävakaa uusien rakennusaloitusten vähentyessä. Havuvanerin päämarkkinoiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Koivuvanerin kysyntä on normaalia alhaisempaa ja kilpailutilanne kireä Euroopan päämarkkinoilla koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta huolimatta. Pandemia aiheuttaa epävarmuutta kaikilla Metsä Woodin päämarkkinoilla.

Sellumarkkinaan loppuvuonna vaikuttavat kevätkaudelta laajalti loppuvuoteen siirtyneet kunnossapitoseisokit ja muut julkistetut tuotannonrajoitukset. Paino- ja kirjoituspaperintuotannon elpyminen vahvistaa kysyntää toteutuessaan.

Sahatavaran kysynnän odotetaan parantuvan kausiluonteisesti kesän ja syksyn aikana.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden kolmannella neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 toisen neljänneksen tasosta. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Pehmopaperituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan edellyttäen, että COVID-19-pandemian vuoksi asetettujen rajoitusten purkua kyetään jatkamaan. Tiivispapereiden kysynnän odotetaan jatkavan lievää kasvuaan.
 

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Liitteet & linkit