Metsäliiton osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Metsäliitto-konserni           PÖRSSITEDOTE

                     25.10.2006 klo 13.00

Metsäliiton osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Metsäliitto-konsernin tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 173
miljoonaa euroa

Tammi-syyskuun tulos

  . Liikevaihto 6 919 miljoonaa euroa (6 378 milj. euroa 1-9/05). Kasvua
   edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 8 prosenttia.
  . Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 173 miljoonaa euroa (68 milj. euroa 1-
   9/05) ja kertaluonteisten erien jälkeen 139 miljoonaa euroa (63 milj. euroa
   1-9/05).
  . Tulos ennen veroja -2 miljoonaa euroa (-118 milj. euroa 1-9/05).

Heinä-syyskuun tulos

  . Liikevaihto 2 246 miljoonaa euroa (2 057 milj. euroa Q3/05). Kasvua
   edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 9 prosenttia.
  . Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 65 miljoonaa euroa (43 milj. euroa
   Q3/05) ja kertaluonteisten erien jälkeen 68 miljoonaa euroa (45 milj. euroa
   Q3/05).
  . Tulos ennen veroja 14 miljoonaa euroa (13 milj. euroa Q3/05).

Tapahtumat vuoden kolmannella neljänneksellä

  . Metsäliitto-konserni käynnisti prosessin norjalaisen tytäryhtiönsä Moelven
   Industrier ASA:n myymiseksi.
  . Hartolan moduulitehtaan liiketoiminta myytiin Finndomolle.
  . Haagissa toimiva Kansainvälinen tuomioistuin hylkäsi Argentiinan
   vaatimuksen Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaan rakennustöiden
   keskeyttämisestä.
  . EU:n komissio päätti vuonna 2004 alkaneet hienopaperia koskevat
   kilpailuviranomaisten tutkimukset.

"Vuoden kolmannella neljänneksellä uuden Metsäliitto-konsernin rakentaminen
jatkui ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien myynnillä. Lokakuun 18. päivä
julkistettu M-realin saneerausohjelma on tuorein esimerkki siitä, että pyrimme
erittäin vakavasti luomaan Metsäliitto-konsernista, joka on ainoa suomalaisessa
omistuksessa oleva suuri metsäteollisuusyhtiö, pitkällä tähtäimellä tehokkaan ja
kannattavan kokonaisuuden."

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni
 Lyhennetty tuloslaskelma     2006  2005  2006  2005  2005  
 (milj. euroa)          1-9  1-9  QIII  QIII  1-12  
 Liikevaihto           6919  6378  2246  2057  8643  
  Liiketoiminnan muut tuotot   129  121  40   43   148   
  Liiketoiminnan kulut      -6533 -6045 -2092 -1924 -8182  
 Poistot ja arvonalentumiset   -376  -391  -126  -131  -559  
 Liikevoitto           139  63   68   45   50   
  Osuus osakkuusyhtiöiden                      
  tuloksista           4   0   2   2   4    
  Kurssierot           6   -23  4   0   -27   
  Muut rahoitustuotot ja                       
  -kulut             -151  -158  -60  -34  -187  
 Tulos ennen veroja        -2   -118  14   13   -159  
  Tuloverot           -46  8   -21  -5   15   
 Kauden tulos           -48  -110  -7   8   -144  

Metsäliitto-konserni
 Tunnuslukuja           2006  2005  2006  2005  2005  
                 1-9  1-9  QIII  QIII  1-12  
 Sijoitetun pääoman tuotto, %   3,2  1,7  4,4  3,5  1,2   
  - " -, ilman kertaluonteisia                   
 eriä               3,9  1,8  4,2  3,4  2,1   
 Oman pääoman tuotto, %      -2,4  -5,4  -1,1  1,2  -5,3  
  - " -, ilman kertaluonteisia                   
 eriä               -0,7  -5,0  -1,5  0,8  -3,0  
 Omavaraisuusaste, %       29,7  30,8  29,7  30,8  30,5  
 Velkaantumisaste, %       145  131  145  131  137   
 Korolliset nettovelat, Me    3787  3476  3787  3476  3631  
 Bruttoinvestoinnit, Me      552  485  163  155  692   
 Henkilöstö, lkm         29388 29619 28762 29520 29007  

Liiketoiminta-alueet
 Liikevaihto ja liikevoitto               Paperi-  
              Puun-  Puu-  Sellu-   ja kar-  
 1-9/2006          hankinta tuote- teolli-   tonki-  Pehmo- ja  
 (milj. euroa)            teoll.  suus*)   teolli-  ruoanlait-         
                             suus   topaperit      
 Liikevaihto        1086   1563   971    4186   578    
  Liiketoiminnan muut                            
 tuotot           11    11    21    98    8     
  Liiketoiminnan kulut   -1062  -1461   -766   -4034   -534    
  Poistot ja                                 
 arvonalentumiset      -5    -52    -74    -275   -38    
 Liikevoitto        30    61    152    -25    14     

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin konsolidoidaan 53 %.

                          Tilintarkastamaton

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 8 prosenttia viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 6 919 miljoonaa euroa (6 378). Vuoden
2005 vastaava luku ei ole vertailukelpoinen Suomen metsäteollisuuden työkiistan
takia.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 173 miljoonaa euroa (68).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -35 miljoonaa euroa, ja ne kirjattiin pääosin
jo toisella neljänneksellä. Kertaluonteiset kulut, 56 miljoonaa euroa,
muodostuvat Pont Sainte Maxencen paperitehtaan luovutustappiosta sekä eräiden
Keski-Euroopassa sijaitsevien tehtaiden tehostamisohjelmista. Kertaluonteiset
tuotot, 21 miljoonaa euroa, muodostuvat Metsä Tissuen suunnatussa osakeannissa
syntyneestä konsernireservin tuloutuksesta, 17 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen
myyntivoitoista 4 miljoonaa euroa.

Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 139 miljoonaa euroa (63).

Metsäliitto-konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat
katsauskaudella 2,1 prosenttia (2,8). Rahoitustuotot olivat 17 miljoonaa euroa
(18), osuudet osakkuusyhtiöistä 4 miljoonaa euroa (0) ja rahoituskulut 168
miljoonaa euroa (176). Rahoituksen kurssierot olivat 6 miljoonaa euroa (-23).

Tulos ennen veroja oli -2 miljoonaa euroa (-118). Verot, sisältäen laskennallisen
verovelan muutoksen, olivat -46 miljoonaa euroa (+8). Katsauskauden tulos oli -48
miljoonaa euroa (-110), josta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on +27 miljoonaa euroa (-37)
ja vähemmistön osuus -75 miljoonaa euroa (-73).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 3,2 prosenttia (1,7) ja
oman pääoman tuotto -2,4 prosenttia (-5,4). Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun
pääoman tuotto oli 3,9 prosenttia (1,8) ja oman pääoman tuotto -0,7 prosenttia (-
5,0).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 1,9 miljardia
euroa (12/05: 1,6). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja sijoituksina
(0,2) ja 1,7 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina (1,4).
Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-
sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6
miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuussa 29,7 prosenttia ja velkaantumisaste 145
prosenttia (12/05: 30,5 % ja 137 %). Korolliset nettovelat olivat 3 787 miljoonaa
euroa (12/05: 3 631).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat tammi-syyskuussa 20 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 7 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma
8 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 5 miljoonalla eurolla.

Metsäliitto Osuuskunnalla oli syyskuun lopussa 130 947 jäsentä (130 874).

Henkilöstö
Metsäliitto-konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 29 388
henkilöä (1-9/05: 29 619). Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 28 762 (9/05: 29
520). Verrattuna viime vuoden tilanteeseen henkilöstömäärä Paperi- ja
kartonkiteollisuudessa on laskenut noin 900:lla ja Puutuoteteollisuudessa noin
260:lla. Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden henkilömäärä on kasvanut noin 460:lla
Tento-kaupan johdosta.

Metsäliitto-konserni ilmoitti tiedotteessaan 18.10. kierrättävänsä ylintä
johtoaan. Metsä Tissuen toimitusjohtaja Mikko Helander nimitettiin M-realin
uudeksi toimitusjohtajaksi ja M-realin toimitusjohtaja Hannu Anttila nimitettiin
Metsäliitto-konsernin strategiajohtajaksi.

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja yritysostoihin olivat
tammi-syyskuussa 552 miljoonaa euroa (485).

Heinäkuussa Metsäliitto Osuuskunta ja Finndomo allekirjoittivat sopimuksen, jolla
Hartolan moduulitehtaan liiketoiminta siirtyi Finndomolle 1.9.2006 alkaen.
Metsäliitolle jäi kaupan myötä tehtaan tiloihin linja, jolla valmistetaan muun
muassa Hartolan tehtaan tarvitsemia elementtejä.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus jatkoi keskittymistään puupohjaisten tuotteiden ja
ratkaisujen toimittamiseen myymällä HSL Elementsin liiketoiminnan PW Interior
Oy:lle. Myyty liiketoiminta siirtyi uusille omistajille 1.9.2006.

Puutuoteteollisuuden tarkistetun strategian mukaisesti Metsäliitto on
käynnistänyt prosessin norjalaisen tytäryhtiönsä Moelven Industrier ASA:n
myymiseksi. Liikevaihdoltaan Moelven on Skandinavian johtavia rakentamisen
tuotteiden ja palvelujen toimittajia. Metsäliitto-konsernin tilinpäätöksessä
Moelvenin varat ja velat on taseessa erotettu omille riveilleen.

Venäjällä, Podporozhjen kaupungissa sijaitsevan Metsä-Botnian Svir Timberin sahan
tuotanto on lähtenyt hyvin käyntiin ja ensimmäisen vuoden tuotantotavoitteet
tullaan saavuttamaan.

Uruguayn sellutehdashanke
Uruguayn sellutehdasinvestointi etenee aikataulussaan ja budjetissaan. Argentiina
oli vaatinut töiden välitöntä keskeytystä, mutta Haagissa toimiva Kansainvälinen
tuomioistuin hylkäsi keskeyttämistä koskevat vaatimukset heinäkuussa.

Maailmanpankin alaisen IFC:n tutkimustulokset hankkeen ympäristö- ja
sosioekonomisista vaikutuksista julkaistiin lokakuussa. Tutkimuksen tulokset
vahvistavat aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan tehdas ei aiheuta
merkittävää haittaa ympäristölle eikä alueen nykyisille elinkeinoille.

Metsä-Botnian miljoona tonnia eukalyptussellua tuottava tehdas käynnistyy vuoden
2007 kolmannella neljänneksellä. Projektin kustannusarvio on 1,1 miljardia
dollaria.

Organisaatio
Kansainvälistä puukauppaa hoitava Thomesto Oy sulautui emoyritys Metsäliitto
Osuuskuntaan 30.9.2006. Finnforest Oyj ja Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy
sulautuivat Metsäliitto Osuuskuntaan 31.3.2006.

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta (Metsäliitto ja Thomesto)
Puunhankinnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 086 miljoonaa euroa (1 033).
Tästä kotimaan puunhankinnan osuus oli 859 miljoonaa euroa (796). Liikevoitto oli
30 miljoonaa euroa (21), josta kotimaan osuus oli 21 miljoonaa euroa (14).
Puunhankinnan liikevoittoon sisältyy toisella neljänneksellä kirjattuja
kiinteistöjen myyntivoittoja 4 miljoonaa euroa.

Puukauppa vilkastui kesäkuussa, mutta hiljaisesta keväästä johtuen osto on
kuitenkin budjetoiduista määristä jäljessä. Toimitusmäärä Suomessa sijaitseville
tehtaille hakkeet mukaan lukien oli tammi-syyskuussa 19,2 miljoonaa kuutiometriä
(17,4), josta pyöreän puun osuus oli 14,3 miljoonaa kuutiometriä (11,9).

Kilpailu puun ostossa on ollut koko vuoden erittäin tiukkaa. Mänty- ja kuusitukin
hinta oli alkusyksystä selvässä nousussa ja myös kuitupuun hintataso on hieman
noussut.

Puun tuonti Suomeen oli 2,6 miljoonaa kuutiometriä (2,9). Tuonti jäi hieman
suunniteltua alhaisemmaksi ja siihen vaikutti hintatason nousu Venäjällä ja
Baltiassa sekä muutokset Venäjän tullimääräyksissä.

Puutuoteteollisuus (Finnforest)
Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 1 563 miljoonaa euroa (1 489) ja liikevoitto
61 miljoonaa euroa (17). Toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen lisäksi
myönteiseen kehitykseen vaikuttivat sahatavaran, vanerin ja palkkituotteiden hyvä
kysyntä, jonka ansiosta hintoja on voitu korottaa. Edellytykset myyntihintojen
korotuksiin vuoden viimeisellä neljänneksellä ovat olemassa. Koivu- ja
havuvanerin myyntihinnat ovat vuoden aikana pysyneet vakaina.

Pientalorakentaminen on jatkanut kasvuaan Skandinaviassa. Myös Keski- ja Itä-
Euroopan rakentamismarkkinat ovat Saksan johdolla kehittyneet suotuisasti. Tämän
johdosta on myös kerto- ja liimapuutuotteista hyvä kysyntä.

Sellu (Metsä-Botnia)
Selluteollisuuden liikevaihto oli 971 miljoonaa euroa (659). Liikevoitto oli 152
miljoonaa euroa eli selvästi parempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla
(26). Liikevoiton paraneminen oli seurausta kohonneista sellun myyntihinnoista ja
-määristä. Suomen metsäteollisuuden työkiistan takia sellutehtaat olivat viime
vuonna pysähdyksissä yli puolitoista kuukautta.

Sellun kysyntä- ja tarjontatilanne on vahvistunut tämän vuoden aikana. Vanhoja
sellutehtaita on suljettu Pohjois-Amerikassa ja noin 1,5 miljoonaa tonnia sellua
on poistunut markkinoilta. Samalla sellun kulutuksen kasvu on jatkunut, varsinkin
Aasiassa. Havusellun hinta on noussut Euroopassa tammikuun 600 dollarista
syyskuun 710 dollariin. Koivusellussa vastaava nousu on ollut 590 dollarista 660
dollariin.

Paperit ja kartonki (M-real)
Paperi- ja kartonkiteollisuuden tammi-syyskuun liikevaihto oli 4 186 miljoonaa
euroa (3 872) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31 miljoonaa euroa (-7).
M-realin päätuotteiden kysyntä oli vuoden kolmannella neljänneksellä hyvä ja
käyntiasteet olivat korkeat.

Kertaluonteisista eristä 54 miljoonaa euroa kirjattiin jo toisella neljänneksellä
ja ne koostuivat

Pont Sainte Maxencen paperitehtaan luovutustappiosta (35) sekä Alizayn (13),
Stockstadtin (4) ja Halleinin (2) tehtaiden tehostamisohjelmista. Pont Sainte
Maxencen tehtaan myyntiin liittyvä lisäkustannus, 2 miljoonaa euroa, kirjattiin
kolmannella neljänneksellä.

Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -25 miljoonaa euroa (63).
Vertailuvuoden liikevoittoa paransi merkittävästi muun muassa Metsä-Botnian 8
prosentin omistusosuuden myyntivoitto, 81 miljoonaa euroa.

Päällystämättömän hienopaperin hintaa korotettiin Euroopassa kolmannen
neljänneksen loppupuolella, mutta päällystetyissä papereissa
hinnankorotusponnistelut eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin sekä taivekartongin markkinahinnoissa on kustannuspaineiden
takia selvä korotustarve, mutta keskimääräiset markkinahinnat säilynevät
ennallaan loppuvuoden aikana.

Rahoitustuotot olivat 19 miljoonaa euroa (21), osuudet osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0 miljoonaa euroa (-3) ja rahoituskulut 115 miljoonaa euroa (119).
Rahoituseriin kirjatut kurssierot olivat 4 miljoonaa euroa (-26).

Tulos ennen veroja oli -117 miljoonaa euroa (-65), osakekohtainen tulos -0,40
euroa (-0,13) ja sijoitetun pääoman tuotto -0,2 prosenttia (2,3). Ilman
kertaluonteisia eriä tulos oli -61 miljoonaa euroa (-131), osakekohtainen tulos
-0,23 euroa (-0,34) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,4 prosenttia (0,2).

Omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 34,3 prosenttia ja velkaantumisaste 111
prosenttia (12/05: 36,6 % ja 95 %).

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit (Metsä Tissue)
Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden liikevaihto oli 578 miljoonaa euroa (503).
Liikevaihdon kasvu johtuu suuremmista myyntimääristä ja kohonneista
keskihinnoista. Myynnin kasvu on ollut positiivista erityisesti Saksassa ja
Puolassa. Myös Tenton konsolidointi toukokuun alusta kasvatti liikevaihtoa.

Liikevoitto oli tammi-syyskuussa 14 miljoonaa euroa, joka on 6 miljoonaa euroa
pienempi kuin edellisvuoden luku (20). Myyntihintojen korotukset eivät ole tähän
mennessä riittäneet kompensoimaan raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten
nousuja.

Tentossa on kesän ja alkusyksyn aikana paperikone modernisoitu ja uusi
jalostuslinja otettu käyttöön. Tuotantomäärät ovat käyttöönottosuunnitelmien
mukaan kasvaneet ja tehtaan kannattavuus on parantunut. Maksimituotantoon
päästään alkuvuoden 2007 aikana.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
M-real ilmoitti tiedotteessaan 18.10. käynnistävänsä laajan ohjelman
toimintojensa tervehdyttämiseksi. Ohjelma sisältää suunnitelmat useiden tehtaiden
sulkemisista ja omaisuuden myynneistä ja se viedään päätökseen ensi vuoden
loppuun mennessä. Saneerausohjelman kokonaisvaikutuksen arvioidaan muodostuvan
200 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta ja noin 120 miljoonan euron
kertaluonteisista kuluista.

M-real tavoittelee lisäksi kustannussäästöjä 100 miljoonalla eurolla ja
käyttöpääoman tehostamistoimenpiteitä 100 miljoonalla eurolla. Suunnitteilla on
myös vähimmillään 8 prosentin omistusosuuden myynti Metsä-Botniasta
Metsäliitolle.

Metsäliitto-konserni ilmoitti tiedotteessaan 18.10. kierrättävänsä ylintä
johtoaan. Metsä Tissuen toimitusjohtaja Mikko Helander nimitettiin M-realin
uudeksi toimitusjohtajaksi ja M-realin toimitusjohtaja Hannu Anttila nimitettiin
Metsäliitto-konsernin strategiajohtajaksi. Lisäksi 24.10. M-realin Consumer
Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja Hannu Kottonen nimitettiin Metsä Tissuen
toimitusjohtajaksi.

Maailmanpankin alaisen IFC:n lopulliset tutkimustulokset Uruguayn
sellutehdashankkeen ympäristö- ja sosioekonomisista vaikutuksista eli CIS:stä
(Cumulative Impact Study) julkaistiin 12.10. Tutkimuksen mukaan Metsä-Botnian
sellutehdas ei tule aiheuttamaan merkittävää haittaa ympäristölle eikä alueen
nykyisille elinkeinoille.

Raportissa todetaan, että tehtaassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa ja
että tekniikka hyväksyttäisiin myös Kanadassa, USA:ssa ja Euroopassa. Hankkeen
positiiviset sosioekonomiset ja työllistävät vaikutukset alueella ovat
huomattavat ja merkitys Uruguayn kehitykselle oleellinen.

M-real myi 13.10.2006 koko 52,78 prosentin omistusosuutensa tamperelaisesta
vesivoimalaitosyhtiö Alakoski Oy:stä.

Lähiajan näkymät
Sekä mänty- että kuusisahatavaran kysyntä on edelleen korkealla tasolla, mutta
toisaalta tukkipula on jonkin verran rajoittanut toimitusmääriä asiakkaille.

Puutuoteteollisuuden markkinatilanne on viime syksystä lähtien kehittynyt
myönteisesti ja hyvän tuloskehityksen ennustetaan jatkuvan myös vuoden
viimeisellä neljänneksellä.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden liikevaihdon kehitys on seurausta
pitkäjänteisestä strategian mukaisesta myyntityöstä omien tuotemerkkien parissa.
Liikevoitto on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti ja vuoden viimeisen
neljänneksen aikana Metsä Tissuella on mahdollisuus saavuttaa edellisvuoden
tulostaso.

Selluteollisuuden kannattavuus säilynee loppuvuoden aikana samalla tasolla kuin
kolmannella neljänneksellä ja Metsä-Botnian koko vuoden tulos tulee olemaan
selvästi parempi kuin viime vuonna.

Paperi- ja kartonkituotteiden kysynnän arvioidaan loppuvuoden aikana jatkuvan
hyvällä tasolla. Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä ei arvioida merkittävästi jäävän kolmannesta neljänneksestä.
Koko vuoden tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä jää tappiolliseksi.
Julkistetun saneerausohjelman johdosta M-real kirjaa noin 200 miljoonan euron
liikearvon poiston vuoden 2006 viimeiselle neljännekselle.

Ilman merkittäviä toimintaympäristön muutoksia Metsäliitto-konserni tavoittelee
kuluvalta vuodelta selvästi voitollista tulosta ennen veroja ja kertaluonteisia
eriä.

Espoossa 25.10.2006
Metsäliitto-konserni
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570 5606

METSÄLIITTO-KONSERNI

 Lyhennetty tuloslaskelma     2006  2005      2005   
 (milj. euroa)           1-9   1-9   Muutos 1-12   
 Liikevaihto            6919  6378  541   8643   
 Liiketoiminnan muut tuotot    129   121   8    148   
 Materiaalit ja palvelut     -4288  -3985  -303  -5377  
 Henkilöstökulut         -1081  -1052  -29   -1424  
 Liiketoiminnan muut kulut    -1164  -1008  -156  -1381  
 Poistot ja arvonalentumiset   -376  -391  15   -559   
 Liikevoitto            139   63   76   50    
 Osuus osakkuusyhtiöiden                      
 tuloksista            4    0    4    4    
 Kurssierot            6    -23   29   -27   
 Muut rahoitustuotot ja                      
 -kulut              -151  -158  7    -187   
 Tulos ennen veroja        -2   -118  116   -159   
 Tuloverot            -46   8    -54   15    
 Kauden tulos           -48   -110  62   -144   
                                  
 Jakautuminen                            
 Emoyrityksen omistajille     27   -37   64   -50   
 Vähemmistölle           -75   -73   -2   -94   
                  -48   -110  62   -144   

                     2006  2005  2005  
 Lyhennetty tase            30.9.  30.9.  31.12. 
 VARAT                             
 Pitkäaikaiset varat                      
 Aineettomat hyödykkeet         859   820   818  
 Aineelliset hyödykkeet        4208  4248  4256  
 Biologiset hyödykkeet         51   57   51   
 Sijoitukset                          
 Korolliset              54   67   68   
 Laskennalliset verosaamiset      82   109   96   
 Muut korottomat            208   190   201  
                    5463  5491  5490  
 Lyhytaikaiset varat                      
 Vaihto-omaisuus            1140  1233  1293  
 Saamiset                           
 Korolliset              7    9    5   
 Korottomat              1671  1666  1706  
 Rahat ja pankkisaamiset        153   212   194  
                    2972  3120  3199  
                                
 Myytävänä olevat omaisuuserät     376          
                                
 VARAT YHTEENSÄ             8811  8611  8689  
                                
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                      
 Oma pääoma               1343  1319  1328  
 Vähemmistöosuus            1269  1329  1317  
 Oma pääoma yhteensä          2612  2648  2645  
                                
 Pitkäaikaiset velat                      
 Laskennalliset verovelat       429   464   439  
 Eläkevelvoitteet           249   270   270  
 Varaukset               73   67   74   
 Korolliset              3256  2831  2915  
 Muut korottomat            75   113   90   
                    4082  3745  3788  
 Lyhytaikaiset velat                      
 Korolliset              670   932   983  
 Korottomat              1217  1286  1273  
                    1887  2218  2256  
                                
 Velat yhteensä             5970  5963  6044  
 Myytävänä oleviin omaisuuseriin                
 liittyvät velat            229          
                                
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      8811  8611  8689  Oman pääoman muutos              Ed.             
               Osuus-      tilikau- Vähem-       
               pääomat Rahas-  sien   mistö-       
                   tot   tulos  osuus  Yhteensä  
 Oma pääoma 1.1.2005     505   62    783   1428   2778    
 Muuntoero                   4         4     
 Maksettu osuuskorko              -34        -34    
 Osuuspääoman kasvu      32                 32     
 Rahastojen kasvu           2             2     
 Siirrot erien välillä        9    -9        0     
 Muu ero                    0         0     
 Vähemmistöosuus                    -25   -25    
 Kauden tulos                 -37   -73   -110    
 Oma pääoma 30.9.2005     537   74    707   1329   2648    
                                      
 Oma pääoma 1.1.2006     558   74    696   1317   2645    
 Muuntoero                   -5        -5     
 Maksettu osuuskorko              -37        -37    
 Osuuspääoman kasvu      20   7             27     
 Rahastojen kasvu                        0     
 Siirrot erien välillä        1    -1        0     
 Muu ero                    2         2     
 Vähemmistöosuus                    27    27     
 Kauden tulos                 27    -75   -48    
 Oma pääoma 30.9.2006     578   82    682   1269   2612    


                    2006  2005  2005  
 Lyhennetty rahavirtalaskelma     1-9   1-9   1-12  
 Liiketoiminnan rahavirrat                   
 Kauden tulos             -48   -110  -144  
  Oikaisut yhteensä          520   582   699   
  Käyttöpääoman muutos        48   -51   -131  
 Liiketoiminnan rahavirrat       520   421   424   
  Nettorahoituskulut         -164  -154  -237  
  Maksetut verot           -39   -48   -52   
 Liiketoiminnan nettorahavirrat    317   219   135   
                                
 Investointien rahavirrat                   
 Yrityshankinnat           -139  -46   -68   
 Käyttöomaisuuden ostot        -414  -438  -538  
 Omaisuuden myynnit ja muut      54   203   185   
 Investointien nettorahavirrat     -499  -281  -420  
                                
 Rahoituksen rahavirrat                    
 Oman pääoman lisäys         97   7    61   
 Pitkäaikaisten lainojen ja                  
 muiden                117   73   225   
 rahoituserien muutos                     
 Maksetut osingot           -62   -58   -58   
 Rahoituksen nettorahavirrat      152   22   228   
                                
 Rahavarojen muutos          -30   -40   -58   
                                
 Rahavarat kauden alussa        194   252   252   
 Rahavarojen muutos          -30   -40   -58   
 Myytävissä olevien omaisuuserien   -11           
 rahavarat                           
 Rahavarat kauden lopussa       153   212   194   

SEGMENTIT

 Kuluttajapakkaukset     I-III  I-III  III   III   I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /05   
 Liikevaihto         730   633   236   196   864   
 EBITDA           122   93   44    36    134   
 Poistot ja arvonalentumiset                      
               -68   -67   -23   -21   -89   
 Liikevoitto         54   25   21    15    45    


 Paperit           I-III  I-III  III   III   I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /05   
 Liikevaihto         2340  2214   767   735   2988   
 EBITDA           151   163   70    77    224   
 Poistot ja arvonalentumiset                       
               -191  -191   -63   -63   -274   
 Liikevoitto         -40   -27   7    13    -50   

 MAP Merchant Group     I-III  I-III  III   III   I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /05   
 Liikevaihto         1061  1033   342   341   1390   
 EBITDA           22   23    5    6    25    
 Poistot ja arvonalentumiset                       
               -5   -5    -2    -2    -7    
 Liikevoitto         17   18    3    4    18    

 Puutuotteet         I-III/ I-III  III   III   I-IV   
               06   /05   /06   /05   /05   
 Liikevaihto         1563  1489   499   468   1986   
 EBITDA           113   70    38    20    111   
 Poistot ja arvonalentumiset                       
               -52   -53   -17   -17   -85   
 Liikevoitto         61   17    21    3    26    

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

 Muu toiminta        I-III  I-III  III   III   I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /05   
 Liikevoitto         46   30   16    9    10    
 josta                                 
  Kotimaan                              
 puunhankinta        21   14   4    1    25    
  Kansainvälinen                           
 puunhankinta        9    8    2    6    8    
  Pehmo- ja                              
 ruoanlaittopaperit     14   20   7    11    24    
  Muut ja                               
 konserniviennit       2    -12   3    -9    -47   

M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liikevoitosta 39 prosenttia
ja Metsäliitto 14 prosenttia segmentteihin Kuluttajapakkaukset ja Paperit.

Tuotanto

 1 000 yks.         I-III  I-III  III   III    I-IV  
               /06   /05   /06   /05   /05   
 Paperi, tn         3119  2937  1023   1036   3985   
 Kartonki, tn        842   713   273   292   985   
 Sahatavara, m3       3008  2976  827   813   4136   
 Sahatavaran jatkojalostus,                       
 m3             911   889   327   276   1181   
 EW-tuotteet, m3       707   751   220   269   990   
 Sellu & CTMP, tn                            
 (M-real)          1305  1112  443   379   1533   
 Sellu, tn (Metsä-Botnia)                        
               1866  1530  622   600   2177   

 Tiedot           2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 
 vuosineljänneksittäin   III  II  I   IV  III  II  I   
 Liikevaihto                             
 Kuluttajapakkaukset    236  237  257  231  196  199  238  
 Paperit          767  772  801  775  735  732  747  
 MAP Merchant Group    342  354  365  357  341  351  341  
 Puutuotteet        499  555  510  497  468  553  468  
 Muu toiminta & sis.                         
 liikevaihto        402  396  425  405  317  299  393  
 Liikevaihto yhteensä    2246 2314 2358 2265 2057 2134 2187 
                                   
 Liikevoitto                             
 Kuluttajapakkaukset    21  5   27  20  15  -17  27  
 Paperit          7   -64  17  -22  13  -51  10  
 MAP Merchant Group    3   7   7   0   5   7   6   
 Puutuotteet        21  26  14  9   3   15  -1  
 Muu toiminta       16  14  17  -20  9   -11  32  
 Liikevoitto yhteensä    68  -11  82  -13  45  -56  74  
  - % liikevaihdosta   3,0  -0,5 3,5  -0,6 2,2  -2,6 3,4  
                                   
 Osuus                                
 osakkuusyhtiöiden                          
 tuloksista         2   2   0   4   1   -2  0   
 Kurssierot        4   -6  8   -4  0   -12  -11  
 Muut rahoitustuotot ja                       
 -kulut           -60  -45  -45  -29  -33  -79  -45  
 Tulos ennen veroja     14  -60  45  -42  13  -149 18  
 Tuloverot         -21  -1  -24  8   -5  20  -7  
 Kauden tulos        -7  -61  21  -34  8   -129 11  

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa