METSÄLIITTO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2005

METSÄLIITTO-KONSERNI           PÖRSSITIEDOTE

                     8.2.2006 klo 13


METSÄLIITTO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2005

Metsäliitto-konsernin liikevaihto 8 643 miljoonaa euroa

Työkiista ja kertaluonteiset erät vetivät tuloksen 159 miljoonaa euroa tappiolle

Tulos vuodelta 2005

  . Liikevaihto 8 643 miljoonaa euroa (8 598 miljoonaa euroa vuonna 2004)
  . Liikevoitto 50 miljoonaa euroa (144 miljoonaa euroa vuonna 2004)
  . Tulos ennen veroja -159 miljoonaa euroa (-76 miljoonaa euroa vuonna 2004)

Tulos vuoden 2005 viimeiseltä neljännekseltä

  . Liikevaihto 2 265 miljoonaa euroa (2 136 miljoonaa euroa 9-12/2004)
  . Liikevoitto -13 miljoonaa euroa (4 miljoonaa euroa 9-12/2004)
  . Tulos ennen veroja -42 miljoonaa euroa (-45 miljoonaa euroa 9-12/2004)

Työkiistan ja kertaluonteisten erien vaikutus -180 miljoonaa euroa

  . Kuusi viikkoa kestäneen työkiistan vaikutus konsernin tulokseen oli noin
   120 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 60 miljoonaa
   euroa
  . M-realin tehostusohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Työkiista ja
   kertaluonteiset erät painoivat tuloksen 114 miljoonaa euroa tappiolliseksi
  . Finnforestin fuusiosta emo-osuuskuntaan odotetaan tukitoimintojen osalta
   ensivaiheessa noin 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä
  . Metsä-Botnian ja Metsä Tissuen tulos oli työkiista huomioon ottaen
   odotusten mukainen

"Vaikka suurin yksittäinen syy Metsäliitto-konsernin tappiolliseen tulokseen
viime vuodelta oli metsäteollisuuden ennätyspitkä työkiista, tulokseen ei voida
olla muiltakaan osin tyytyväisiä. Tytäryhtiöissä meneillään olevien
tehostusohjelmien lisäksi meidän on jatkuvasti parannettava kannattavuuttamme ja
tehostettava toimintaamme läpi linjan. Meidän on toimittava kustannustehokkaasti
yhtenäisenä konsernina ja uskon, että sen kautta saavutamme lopulta sellaisen
tulostason, johon voimme olla tyytyväisiä."
                          Pääjohtaja Kari Jordan

Metsäliitto-konserni
 LYHENNETTY TULOSLASKELMA     2005  2004  2005  2004  
 (milj. euroa)          1-12  1-12  10-12 10-12 
 Liikevaihto           8643  8598  2265  2136  
  Liiketoiminnan muut tuotot   148  135  27   21   
  Liiketoiminnan kulut      -8182 -8066  -2137 -2032 
  Poistot ja           -559  -522  -168  -121  
 arvonalentumiset                       
 Liikevoitto           50   144  -13  4   
  Osuus osakkuusyhtiöiden    4   1   4   -4   
 tuloksista                          
  Kurssierot           -27  -2   -4   19   
  Muut rahoitustuotot ja -    -187  -219  -29  -64  
 kulut                            
 Tulos ennen veroja        -159  -76  -42  -45  
  Tuloverot           15   -28  8   -5   
 Tilikauden tulos         -144  -104  -34  -50  

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on mm.:
- Sisäiset myynnit, sisäiset osingonjaot ja sisäiset rahoituserät eliminoitu
- Liiketoiminnan muissa tuotoissa olevat sisäiset myyntivoitot eliminoitu
- Metsä-Botnian luvuista huomioitu 53 % (39 % + 14 %)
- Vapon luvuista huomioitu 49,9 %

 TUNNUSLUKUJA           2005  2004  
 Sijoitetun pääoman tuotto, %   1,2  2,5  
 Oman pääoman tuotto, %      -5,3  -3,9  
 Omavaraisuusaste, %       30,5  32,1  
 Velkaantumisaste, %       137  120  
 Korolliset nettovelat, Me    3631  3336  
 Bruttoinvestoinnit, Me      686  358  
 Henkilöstö keskimäärin      29870 29557 

Merkittävimmät konserniyritykset
 Lyhennetty tuloslaskelma 1-12/05 Metsä- Finn- Metsä     *)   
                 liitto forest Tissue M-real Metsä- 
 (milj. euroa)                         Botnia 
 Liikevaihto           1109  1986  696  5241  947   
  Liiketoiminnan muut tuotot   8    30   8   206   28   
  Liiketoiminnan kulut      -1089  -1905 -634  -5008  -783  
  Poistot ja                              
  arvonalentumiset       -3   -85  -46  -403  -112  
 Liikevoitto           25   26   24   36   80   
  Osuus osakkuusyhtiöiden    0    0   0   -2   0    
  tuloksista                               
  Kurssierot           0    0   4   -33   4    
  Muut rahoitustuotot ja -kulut 16   -29  -24  -115  -4   
  Konserniavustus        -10   22   0   0    0    
 Tulos ennen veroja        31   19   4   -114  80   

*) 100 %

METSÄLIITTO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2005

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 8 643 miljoonaa euroa (2004:
8 598 Me) eli samalla tasolla kuin vuonna 2004. Kotimaan osuus liikevaihdosta oli
1 108 miljoonaa euroa (1 066) ja viennin sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus 7
535 miljoonaa euroa (7 532).

Liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa (144). Liikevoittoa pienensivät hienopaperin
alhaisemmat keskimääräiset myyntihinnat, energiakustannusten kallistuminen ja
sahatavaran heikko kannattavuus, mutta ennen kaikkea Suomen metsäteollisuuden
työkiista, jonka arvioitu kokonaisvaikutus oli noin 120 miljoonaa euroa.

Liikevoitto ilman 60 miljoonan euron kertaluonteisia eriä oli 110 miljoonaa euroa
(158). Merkittävin liikevoittoa heikentävä kertaluonteinen erä oli M-realin
joulukuussa kirjaama 40 miljoonan euron kulu, josta 24 miljoonaa euroa liittyi
tehostamisohjelman jatkamiseen ranskalaisella Pont Sainte Maxencen tehtaalla.
Loput liittyi pääasiassa jo päätettyihin ja tänä vuonna eri yksiköissä
toteutettaviin tehostamisohjelmiin. Liikevoittoa pienensivät lisäksi M-realin
Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä 15 miljoonan euron kuluvaraus ja
Finnforestin 14 miljoonan euron käyttöomaisuuden alaskirjaus.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 2,4 prosenttia (2,6).
Rahoitustuotot olivat 23 miljoonaa euroa (17), osuudet osakkuusyhtiöistä 4
miljoonaa euroa (1) ja rahoituskulut 210 miljoonaa euroa (236). Rahoituksen
kurssierot olivat -27 miljoonaa euroa (-2).

Tulos ennen veroja oli -159 miljoonaa euroa (-76). Verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, olivat +15 miljoonaa euroa (-28). Tilikauden
tulos oli -144 miljoonaa euroa (-104), josta emoyrityksen omistajille kuuluva
osuus on -50 miljoonaa euroa (-24) ja vähemmistön osuus -94 miljoonaa euroa (-
80).

Ilman työkiistan aiheuttamia kustannuksia ja tilinpäätökseen kirjattuja
kertaluonteisia eriä konsernin tulos vuodelta 2005 olisi ollut lievästi
positiivinen.

Metsäliitto-konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 1,2 prosenttia (2,5) ja oman
pääoman tuotto -5,3 prosenttia (-3,9).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti joulukuun lopussa oli 1,6 miljardia
euroa (2,1). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja sijoituksina (0,3) ja
1,4 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina (1,8). Konsernilla
oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,8 miljardin euron
arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 30,5 prosenttia ja velkaantumisaste
137 prosenttia (32,1 % ja 120 %). Investointien myötä korolliset nettovelat
kasvoivat vuoden aikana 295 miljoonalla eurolla ja olivat joulukuun lopussa 3 631
miljoonaa euroa (3 336).

Huhtikuussa Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti sääntömuutoksesta, jonka
mukaan lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan vuosittain käyttää yksi
kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä.
Sääntömuutoksen perusteella palautuksiin käytettävissä oleva määrä osuuspääomista
kirjataan IFRS:ssä vieraaseen pääomaan ja loput osuuspääomista kirjataan omaan
pääomaan.

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat vuoden aikana 50 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 11,6 miljoonalla eurolla, A-
lisäosuuspääoma 30,6 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 7,8 miljoonalla
eurolla.

M-realin yhtiökokous lisäsi yhtiöjärjestykseen pykälän, jonka mukaan A-osake
voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta. Vuoden aikana A-
osakkeita vaihdettiin B-osakkeiksi 1 000 kappaletta.

Standard & Poor's Ratings Services alensi maaliskuussa M-realin pitkien luottojen
luokituksen tasolta BB+ tasolle BB- ja muutti luokituksen näkymät negatiivisista
vakaiksi. Moody's Investors Services muutti lokakuussa M-realin Ba2
luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)
Metsäliitto-konserni siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin konsernin 26.4.2005
julkaisemassa tiedotteessa. Tiedote on luettavissa Metsäliiton internet-sivuilla
www.metsaliitto.fi.

Markkinakatsaus

Puumarkkinat
Puukauppa lähti heti vuoden alusta reippaasti käyntiin, mutta hidastui touko-
kesäkuussa työkiistan takia. Syyskaudella puukauppa oli normaalia hiljaisempaa ja
Metsäliiton koko vuoden ostomäärä yksityismetsistä nousi vain 15,1 miljoonaan
kuutiometriin eli noin 90 prosenttiin tavoitteesta. Metsäverotuksen
siirtymäkauden päättyminen näkyi puukaupassa merkittävästi vain Pohjois-Suomessa
ja Pohjanmaalla. Hintataso oli vuoden aikana kuusi- ja koivutukkien osalta
nousussa, mäntytukkien osalta selvässä laskussa ja kuitupuun osalta vakaa.

Metsäliiton toimitusmäärä Suomessa sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan laskien
oli 23,5 miljoonaa kuutiometriä, kun budjetoitu määrä oli 26,8 miljoonaa
kuutiometriä. Toimitusmäärän aleneminen johtui työmarkkinakiistan aiheuttamasta
puun tarpeen laskusta. Thomeston toimitusmäärä Suomeen oli 3,9 miljoonaa
kuutiometriä.

Puutuotteet
Sahatavaramarkkinoilla kysyntä pysyi vakaana mutta tuotteiden ylitarjonnasta
johtuen ensimmäisellä vuosipuoliskolla hintoja ei voitu korottaa. Etelä-Ruotsin
myrskytuhojen johdosta Ruotsissa on kuusisahatavaran osalta ollut suuri
tuotantovolyymi ja aggressiivinen myyntipolitiikka. Vuoden toisella puoliskolla
sahauskapasiteettia asemoitiin enemmän kuusisahausta varten, jolloin
mäntysahatavaran kysyntä parani hieman. Maltillisia hinnankorotuksia on saatu
läpi osassa mäntymarkkinoita.

Koivu- ja havuvanerin kysyntä ja hintakehitys olivat viime vuotta parempia.
Kertopuun tilauskanta oli hyvällä tasolla ja markkina-asema vahva.

Rakentaminen jatkuu vilkkaana Pohjoismaissa ja itäisissä Keski-Euroopan maissa.
Englannissa rakentaminen on hidastumassa ja Saksassa suhdanne jatkuu heikkona.

Pehmopaperituotteet
Pitkä työkiista, kireä markkinatilanne ja nousevat raaka-aine- ja
energiakustannukset tekivät vuodesta 2005 hyvin haasteellisen. Metsä Tissue
pystyi kuitenkin kompensoimaan merkittävän osan pehmopaperiliiketoiminnan
kohonneista kustannuksista tuotannon tehostamisen ja laadun parantamisen kautta
ja näin säilyttämään kannattavuutensa tyydyttävällä tasolla.

Erityisjärjestelyiden ja yhtiön muiden tehtaiden lisätoimitusten ansiosta
tuotteiden saatavuus pystyttiin työmarkkinakiistan aikana turvaamaan kohtuullisen
hyvin ja pysyvät asiakasmenetykset voitiin minimoida.

Paperit ja kartonki
Länsi-Euroopan päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin tuottajien
toimitukset olivat vuoden 2004 tasolla. Päällystetyn aikakauslehtipaperin
tuottajien toimitukset nousivat prosentin. Hintakehitys oli suotuisinta
päällystetyssä aikakauslehtipaperissa, jossa keskimääräiset hinnat nousivat 2
prosenttia. Päällystetyn hienopaperin myyntihinnat olivat lähes ennallaan ja
päällystämättömän hienopaperin hinnat laskivat 3 prosenttia. Loppuvuonna
toimistopaperin vuosia jatkunut hinnan lasku pysähtyi ja erityisesti alhaisempien
laatujen hintoja onnistuttiin korottamaan.

Taivekartongin kysyntä Länsi-Euroopassa pysyi edellisvuoden tasolla. M-realin
vienti päämarkkina-alueen ulkopuolelle sen sijaan laski voimakkaasti työkiistan
seurauksena. Taivekartongin myyntihinnoissa ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Sellu
Vuoden alussa sellun kysyntä oli hyvä ja hinnat nousussa. Keväällä havusellun
hinta nousi 645 dollariin ja lehtisellun 600 dollariin. Kevään jälkeen tuottajien
havuselluvarastot nousivat yli normaalin tason, ja hinta laski 600 dollariin.
Lehtisellun varastotaso pysyi vakaana huolimatta siitä, että vuoden 2004 lopussa
ja toukokuussa 2005 käynnistyi lähes kaksi miljoonaa tonnia uutta
lehtisellukapasiteettia. Vanhan kapasiteetin sulkemiset ja lukuisat seisokit
pitivät kysynnän ja tarjonnan tasapainossa.

Uusi työehtosopimus mahdollisti tehtaiden käynnin myös jouluna. Metsä-Botnian
viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 16 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Koko vuoden liikevaihto pieneni kuitenkin 11 prosenttia työkiistan
seurauksena.

Henkilöstö
Metsäliiton ja sen tytäryritysten palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 29
870 henkilöä (29 557). Suomessa heistä työskenteli 9 501 (9 736) ja ulkomailla 20
369 (19 821). Emoyrityksessä työskenteli keskimäärin 755 henkilöä (819).

Tilikauden päättyessä henkilöstöä oli 29 007 (28 783), joista ulkomailla 19 790
(19 587). Vapo-konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 1 850 ja Metsä-
Botnian 1 654. Metsäliitto-konserniin yhdistellään Vaposta 49,9 prosenttia ja
Metsä-Botniasta 53 prosenttia.

Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja Kari Jordan otti pääjohtajan tehtävät
vastaan vuoden 2006 alusta. Pääjohtajana kymmenen vuotta toiminut Antti Oksanen
jää eläkkeelle kesällä.

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 131 175 (130 869).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja yritysostoihin olivat 686
miljoonaa euroa (358).

Tammikuussa Metsäliitto Osuuskunta osti Suomen valtiolta 16,6 prosenttia Vapon
osakekannasta 47 miljoonalla eurolla, jolloin Metsäliiton omistusosuus nousi 49,9
prosenttiin. Vapo-konserni on vuoden 2005 alusta konsolidoitu Metsäliitto-
konsernin tilinpäätökseen käyttäen suhteellista yhdistelytapaa.

Tammikuun lopussa Metsäliitto meni mukaan 49,9 prosentin omistusosuudella
Finsilva-nimiseen yhtiöön, joka osti M-realin ja Metsäliiton yhdessä omistamat
metsät sekä lisäksi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen omistamat metsät.

Metsäliitto-konsernin sisällä tehtiin maaliskuun lopussa merkittävä osakekauppa,
kun Metsäliitto Osuuskunta osti tytäryhtiöltään M-realilta 164 miljoonalla
eurolla 8 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista.

Maaliskuussa Metsäliitto korotti tytäryhtiönsä Finnforestin osakepääomaa 50
miljoonalla eurolla.

Thomesto hankki kesäkuussa haltuunsa Venäjällä, Leningradin läänissä toimivan OOO
Progress -puunhankintayhtiön koko osakekannan. Aiemmin Thomeston osuus yhtiöstä
oli 40 prosenttia. Yhtiö vahvistaa Metsäliiton asemaa Venäjän puunhankinnassa.
Samalla varmistettiin Metsä-Botnian sahan puuhuoltoa. Syyskuussa Thomesto myi
omistusosuutensa (40 %) Baltian sahoista SIA Vika Wood ja AS Toftan.

Metsä-Botnian Venäjälle rakennettu saha käynnistyi tämän vuoden tammikuussa.
Sahan vuosikapasiteetti on 200 000 kuutiometriä ja investoinnin kustannus oli
reilut 50 miljoonaa euroa.

Finnforest laajentaa kertopuun tuotantoa Punkaharjulla. Tuotantokapasiteetti
kasvaa 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Investoinnin
kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa ja se valmistuu tämän vuoden alkupuolella.

Simpeleen kartonkikoneen 60 miljoonan euron modernisointi etenee suunnitelmien
mukaan. Uudistus nostaa kapasiteettia 45 000 tonnilla 215 000 tonniin vuodessa.
Investointi valmistuu vaiheittain tämän kevään aikana.

Kaskisiin rakennettu BCTMP-tehdas käynnistyi elokuussa ja toimitukset alkoivat
syyskuussa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia ja koko tuotanto
käytetään omien tehtaiden raaka-aineeksi. Investoinnin kokonaiskustannus oli noin
180 miljoonaa euroa.

Uruguayn sellutehdashanke
Rakentamispäätös miljoona tonnia eukalyptussellua tuottavasta tehtaasta tehtiin
maaliskuussa 2005. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,1 miljardia dollaria.

Selluinvestointi sai ympäristöluvan helmikuussa 2005. Uruguayn valtion myöntämä
oikeus vapaakauppa-alueeseen astui voimaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa.

Toukokuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Andritz toimittaa
sellutehtaan pääprosessilaitteet. Sopimus käsittää kuitulinjan puunkäsittelystä
kuivauskoneelle sekä talteenottolinjan. Sopimuksen kauppahinta on yli 200
miljoonaa euroa.

Syyskuussa solmittiin sopimus, jonka mukaan Jaakko Pöyry Group avustaa
sellutehdasprojektin toteutuksessa ja vastaa sellutehtaan teknisestä
suunnittelusta. Kemira ja Metsä-Botnia allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen
kemikaalitoimituksista. Kemiran investointi sellutehtaan yhteyteen
rakennettaville kemikaalitehtaille on noin 60 miljoonaa euroa.

Uruguayn ja Argentiinan välille on tehtaan sijainnista syntynyt kiista, sillä
tehdas sijaitsee rajajoen Rio Uruguayn rannalla. Maiden välillä on perustettu
asiantuntijakomissio, joka käsittelee asiaa. Kiistalla ei ole ollut vaikutusta
tehdashankkeen etenemiseen. Sellutehtaan arvioidaan valmistuvan ensi vuoden
kolmannella neljänneksellä. Itse tehdas työllistää noin 300 työntekijää, mutta
kokonaisuudessaan sen työllistävä vaikutus on yli 8 000.

Organisaatio
Osana konsernin tehostamis- ja yhtenäistämisohjelmaa Metsäliitto Osuuskunnan
hallitus hyväksyi elokuussa 2005 suunnitelman kotimaan ja kansainvälisen
puunhankinnan yhdistämiseksi. Uusi organisaatio aloitti toimintansa marraskuun
alussa.

Syyskuun lopussa hyväksyttiin suunnitelma sulauttaa Finnforest Oyj Metsäliitto
Osuuskuntaan. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan tämän vuoden
maaliskuussa. Samassa yhteydessä sulautetaan Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy
Metsäliitto Osuuskuntaan.

Tulostiedot liiketoiminta-alueittain

Puunhankinta (Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto)

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2005 oli 1 109 miljoonaa euroa (1
155). Puuraaka-aineen toimitukset Suomessa sijaitseville tehtaille laskivat
hieman ja olivat 23,5 miljoonaa kuutiometriä (24,5). Liikevoitto oli 25 miljoonaa
euroa (25) eli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,2). Liikevoittoon sisältyy 2,4
miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 41 miljoonaa euroa (89). Rahoituseriin sisältyy 6
miljoonan euron Forestia-järjestelyyn liittyvä alaskirjaus sekä osinkotuottoja 28
miljoonaa euroa (63). Vertailuvuoden osinkoihin sisältyy yhtiöveron
hyvitystuottoja 18 miljoonaa euroa.

Metsäliiton sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (8,8). Omavaraisuusaste
vuoden lopussa oli 56,0 prosenttia (59,8) ja velkaantumisaste 19 prosenttia (-8).
Metsäliiton korollinen nettovelka oli 210 miljoonaa euroa (-82).

Ulkomaisesta puunhankinnasta vastaavan Thomeston liikevaihto oli 451 miljoonaa
euroa (426) ja liikevoitto 8 miljoonaa euroa (4). Liikevoiton kasvu johtui
pääosin osakkeiden myyntivoitosta ja metsien uudelleenarvostuksesta. Puun
toimitusmäärä Suomeen oli noin 3,9 miljoonaa kuutiometriä (3,4).

Puutuoteteollisuus (Finnforest)

Finnforestin liikevaihto oli 1 986 miljoonaa euroa (1 923) ja liikevoitto 26
miljoonaa euroa (23). Liikevoittoon sisältyvien kertaluonteisten erien
nettovaikutus oli 1 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 19 miljoonaa euroa (-
11). Tulokseen sisältyy konserniavustusta 22 miljoonaa euroa (5).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,0 prosenttia (2,5), omavaraisuusaste vuoden
lopussa 32,1 prosenttia (27,0) ja velkaantumisaste 133 prosenttia (179).

Pehmopaperituotteet (Metsä Tissue)

Metsä Tissuen liikevaihto ja liikevoitto ovat markkinatilanteeseen nähden
kehittyneet odotusten mukaisesti. Liikevaihto oli 696 miljoonaa euroa (689) ja
liikevoitto 24 miljoonaa euroa (38). Edellisvuodesta heikentynyt tulos johtui
pääosin Suomen työkiistasta. Kannattavuutta heikensivät lisäksi energian,
kuljetusten ja tärkeiden raaka-aineiden hintojen nousu.

Paperit ja kartonki (M-real)

M-realin liikevaihto oli 5 241 miljoonaa euroa (5 522) ja liikevoitto 36
miljoonaa euroa (28). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä nettona +32
miljoonaa euroa (-33). Kertaluonteiset tuotot olivat 88 miljoonaa euroa ja
kertaluonteiset kulut 56 miljoonaa euroa.

Kertaluonteisista tuotoista merkittävin on Metsä-Botnian 8 prosentin
omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa. Kuluista merkittävimmät ovat
Ranskassa sijaitsevan Pont Sainte Maxence -hienopaperitehtaan käyttöomaisuuserien
alaskirjaukset 20 miljoonaa euroa ja tehtaan tehostamisohjelmaan liittyvä
kertaluonteinen kuluvaraus 4 miljoonaa euroa sekä Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvä 15 miljoonan euron kuluvaraus.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (61). Kannattavuuden
heikkeneminen johtui erityisesti Suomen metsäteollisuutta haitanneesta
työkiistasta. Kiistan arvioitu liiketulosvaikutus oli 85 - 90 miljoonaa euroa.
Myös päällystämättömän hienopaperin hinnan lasku, öljypohjaisten raaka-aineiden
kustannusten nousu ja energiakustannusten nousu heikensivät kannattavuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -148 miljoonaa euroa (-136) ja osuudet
osakkuusyhtiöiden tuloksista -2 miljoonaa euroa (0). Kurssierot myyntisaamisista,
ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -33
miljoonaa euroa (4). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -115 miljoonaa euroa
(-140).

Tulos ennen veroja oli -114 miljoonaa euroa (-108), osakekohtainen tulos -0,25
euroa (0,19)ja sijoitetun pääoman tuotto 1,2 prosenttia (0,9). Ilman kertaluonteisia eriä
tulos oli -142 miljoonaa euroa (-75), osakekohtainen tulos -0,35 euroa (0,28) ja sijoitetun
pääoman tuotto 0,5 prosenttia (1,6).

M-realin omavaraisuusaste oli 36,6 prosenttia (37,5) ja velkaantumisaste 95
prosenttia (89).

Sellu (Metsä-Botnia)

Metsä-Botnian liikevaihto oli 947 miljoonaa euroa (1 066) ja liikevoitto 80
miljoonaa euroa (141). Katsauskauden liikevaihtoa ja tulosta heikensivät
merkittävästi toisen neljänneksen työkiista sekä kolmannen neljänneksen alkuun
ajoittuneen tuotannon ylösajo.

Tulos ennen veroja oli 80 miljoonaa euroa (135) ja sijoitetun pääoman tuotto 6,2
prosenttia (10,8). Omavaraisuus oli 71,6 prosenttia (72,6) ja velkaantumisaste 6
prosenttia (-5).

Metsä-Botnian luvuista 39 % yhdistetään M-realin tilinpäätökseen ja edelleen 14 %
laadittaessa Metsäliitto-konsernin tilinpäätöstä.

Alkaneen vuoden näkymät

Vuoden 2005 aikana paperi- ja kartonkituotteiden kysyntä jatkui hyvänä mutta
hintataso pysyi edelleen ennätyksellisen alhaalla. Tänä vuonna ennustetaan
paperien keskimääräisten myyntihintojen nousevan hieman yli viime vuoden tason.

Myös metsäteollisuuden käyntiasteiden ennustetaan pysyvän korkealla. Tämän
ansiosta on puumarkkinoille odotettavissa vilkasta vuotta. Perinteisen
sahatavaran vaikeudet jatkunevat edelleen, mutta strategian selkeyttäminen,
toiminnan tehostaminen ja mäntytukin sahausarvoon perustuva laatuhinnoittelu
luovat Metsäliiton puutuoteteollisuudelle pohjan parempaan kannattavuuteen.

Konsernissa päätettiin viime vuonna huomattavista organisaatiomuutoksista ja
uusia tehostamisohjelmia käynnistettiin. Toimet ovat jo tuottaneet tulosta ja
tuloskäänne on näkyvissä. Ilman työkiistan aiheuttamia kustannuksia ja
tilinpäätökseen kirjattuja kertaluonteisia eriä konsernin tulos vuodelta 2005
olisi ollut lievästi positiivinen.

Kustannustehokkuuteen ja parempaan kannattavuuteen tähtäävien toimenpiteiden
kurinalainen toteutus on nyt Metsäliitossa tärkeällä sijalla. Ilman merkittäviä
toimintaympäristön muutoksia Metsäliitto-konserni tavoittelee kuluvalta vuodelta
selvästi voitollista tulosta.

Espoossa 8.2.2006
HALLITUS

Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570 5606
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260

METSÄLIITTO- KONSERNI

 Lyhennetty tuloslaskelma     2005  2004  Muutos 
 (milj. euroa)           1-12  1-12      
 Liikevaihto            8643  8598  45   
 Liiketoiminnan muut tuotot    148   135   13   
 Materiaalit ja palvelut     -5385  -5343  -42   
 Henkilöstökulut         -1424  -1423  -1   
 Liiketoiminnan muut kulut    -1373  -1301  -72   
 Poistot ja arvonalentumiset   -559  -522  -37   
 Liikevoitto            50   144   -94   
 Osuus osakkuusyhtiöiden     4    1    3    
 tuloksista                        
 Kurssierot            -27   -2   -25   
 Muut rahoitustuotot ja -kulut  -187  -219  32   
 Tulos ennen veroja        -159  -76   -83   
 Tuloverot            15   -28   43   
 Tilikauden tulos         -144  -104  -40   
                              
 Jakautuminen                       
 Emoyrityksen omistajille     -50   -24   -26   
 Vähemmistölle           -94   -80   -14   
                  -144  -104  -40                     2005  2004      
 Lyhennetty tase          31.12. 31.12. Muutos 
 VARAT                          
 Pitkäaikaiset varat                   
 Aineettomat hyödykkeet      818   802   16   
 Aineelliset hyödykkeet      4256  4148  108  
 Biologiset hyödykkeet      51   201   -150  
 Sijoitukset                       
 Korolliset            68   59   9   
 Laskennalliset verosaamiset   96   102   -6   
 Muut korottomat         201   283   -82  
                  5490  5596  -106  
 Lyhytaikaiset varat                   
 Vaihto-omaisuus          1293  1172  121  
 Saamiset                         
 Korolliset            5    66   -61  
 Korottomat            1706  1564  142  
 Rahat ja pankkisaamiset      194   252   -58  
                  3199  3055  144  
                             
 VARAT YHTEENSÄ          8689  8651  38   
                             
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                   
 Oma pääoma            1328  1351  -23  
 Vähemmistöosuus          1317  1428  -111  
 Oma pääoma yhteensä        2645  2779  -134  
                             
 Pitkäaikaiset velat                   
 Laskennalliset verovelat     439   505   -66  
 Eläkevelvoitteet         270   271   -1   
 Varaukset            74   45   29   
 Korolliset            2915  2946  -31  
 Muut korottomat         90   37   53   
                  3788  3805  -17  
 Lyhytaikaiset velat                   
 Korolliset            983   768   215  
 Korottomat            1273  1299  -26  
                  2256  2067  189  
                             
 Velat yhteensä          6044  5872  172  
                             
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   8689  8651  38   


 Oman pääoman muutos              Ed.   Vähem-      
               Osuus-      tilikau- mistö-  Yhteensä 
               pääomat Rahastot sien   osuus       
                        tulos           
 Oma pääoma 31.12.2003    545   63    947   1408   2963   
 IFRS:ään siirtymisen     -114  -9    -122   -169   -414   
 vaikutukset                               
 Oma pääoma 1.1.2004, IFRS  431   54    825   1239   2549   
 Muuntoero                   17        17    
 Maksettu osuuskorko              -34        -34   
 Siirrot           -9   3             6    
 Osuuspääoman kasvu      83                 83    
 Rahastojen kasvu           2             2    
 Rahoitusinstrumenttien        3             3    
 vaikutus                                 
 Vähemmistöosuus                    188   188   
 Tilikauden tulos               -24        -24   
 Oma pääoma 31.12.2004    505   62    784   1427   2778          
                             
                                     
                                     
 Oma pääoma 1.1.2005     505   62    784   1427   2778   
 Muuntoero                   6         6    
 Maksettu osuuskorko              -34        -34   
 Siirrot               10    -9        1    
 Osuuspääoman kasvu      53                 53    
 Rahastojen kasvu           1             1    
 Rahoitusinstrumenttien        1             1    
 vaikutus                                 
 Vähemmistöosuus                    -111   -111   
 Tilikauden tulos               -50        -50   
 Oma pääoma 31.12.2005    558   74    696   1317   2645           
                                               2005  2004  
 Lyhennetty rahavirtalaskelma   1-12  1-12  
 Liiketoiminnan rahavirrat             
 Kauden tulos           -144  -104  
  Oikaisut yhteensä        699   697   
  Käyttöpääoman muutos      -131  35   
 Liiketoiminnan rahavirrat     424   628   
  Nettorahoituskulut       -237  -224  
  Maksetut verot         -52   -81   
 Liiketoiminnan nettorahavirrat  135   323   
                          
 Investointien rahavirrat             
 Yrityshankinnat         -68   -34   
 Käyttöomaisuuden ostot      -538  -298  
 Omaisuuden myynnit ja muut    185   181   
 Investointien nettorahavirrat   -421  -151  
                          
 Rahoituksen rahavirrat              
 Lainojen ja muiden                
 rahoituserien muutos       286   -77   
 Maksetut osingot         -58   -62   
 Rahoituksen nettorahavirrat    228   -139  
                          
 Rahavarojen muutos        -58   33   
                          
 Rahavarat kauden alussa      252   219   
 Rahavarojen muutos        -58   33   
 Rahavarat kauden lopussa     194   252   TOIMIALAT Kuluttajapakkaukset   I-IV/05 I-IV  IV/05  IV/04 
                 /04           
 Liikevaihto       864   1045  231   256  
 EBITDA          134   187  42    47   
 Poistot ja        -89   -90  -22   -17  
 arvonalentumiset                    
 Liikevoitto       45   97   20    30   


 Paperit         I-IV/05 I-IV IV/05  IV/04 
                 /04           
 Liikevaihto       2988  2944  775   759  
 EBITDA          224   237  61    36   
 Poistot ja        -274  -260  -83   -65  
 arvonalentumiset                    
 Liikevoitto       -50   -23  -22   -29  

 MAP Merchant Group    I-IV/05 I-IV  IV/05  IV/04 
                 /04           
 Liikevaihto       1390  1368  357   343  
 EBITDA          25   24   2    1   
 Poistot ja        -7   -7   -2    -1   
 arvonalentumiset                    
 Liikevoitto       18   17   0    0   


 Puutuotteet       I-IV/05 I-IV  IV/05  IV/04 
                 /04           
 Liikevaihto       1986  1923  497   466  
 EBITDA          111   94   40    15   
 Poistot ja        -85   -71  -31   -19  
 arvonalentumiset                    
 Liikevoitto       26   23   9    -4   

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


 Muu toiminta       I-IV/05 I-IV IV/05  IV/04 
                  /04          
 Liikevoitto        10   31  -20   7   
 josta                          
  Puunhankinta Suomessa 25   25  12    6   
  Kansainvälinen     8    4   0    1   
  puunhankinta                      
  Pehmopaperituotteet  24   38  4    8   
  Muut ja yhtymäviennit -47   -36  -36   -8   
                             
Tuotanto

 1 000 yks.        I-IV/05 I-IV IV/05  IV/04 
                 /04          
 Paperi, tn        3985  4008 1048   1030  
 Kartonki, tn       985   1330 272   326  
 Sahatavara, m3      4136  4185 1160   1014  
 Sahatavaran       1181  1166 291   427  
 jatkojalostus, m3                   
 EW-tuotteet, m3     990   911  238   225  
 Sellu & CTMP, tn     1533  1533 421   399  
 (M-real)                        
 Sellu, tn (Botnia)    2177  2450 647   601  


 Tiedot           2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 
 vuosineljänneksittäin   IV  III  II  I   IV  III  II  I   
 Liikevaihto segmenteittäin                         
 Kuluttajapakkaukset    231  196  199  238  256  264  267  258  
 Paperit          775  735  732  747  759  738  710  737  
 MAP Merchant Group    357  341  351  341  343  332  339  354  
 Puutuotteet        497  468  553  468  466  458  529  470  
 Muu toiminta & sis.    407  317  299  393  311  307  359  341  
 liikevaihto                                
 Liikevaihto yhteensä    2265 2057 2134 2187 2135 2099 2204 2160 
                                      
 Liikevoitto segmenteittäin                         
 Kuluttajapakkaukset    20  15  -17  27  30  26  20  21  
 Paperit          -22  13  -51  10  -29  7   -8  6   
 MAP Merchant Group    0   5   7   6   0   4   7   7   
 Puutuotteet        9   3   15  -1  -4  6   14  7   
 Muu toiminta       -20  9   -11  32  7   -8  3   29  
 Liikevoitto yhteensä    -13  45  -56  74  4   35  36  70  
  - % liikevaihdosta   -0,6 2,2  -2,6 3,4  0,2  1,7  1,6  3,2  
                                      
 Osuus osakkuusyhtiöiden                          
 tuloksista         4   1   -2  0   -4  0   1   4   
 Kurssierot        -4  0   -12  -11  19  0   -6  -15  
 Muut rahoitustuotot ja  -29  -33  -79  -45  -64  -55  -22  -78  
 -kulut                                   
 Tulos ennen veroja     -42  13  -149 18  -45  -21  9   -19  
 Tuloverot         8   -5  20  -7  -5  -14  -14  5   
 Tilikauden tulos      -34  8   -129 11  -50  -35  -5  -14  


METSÄLIITTO-KONSERNI

Tuloksen täsmäytyslaskelma

                  Raportoitu  IFRS:ään         
 Lyhennetty tuloslaskelma     FAS     siirtymisen IFRS    
                  1-12/2004  vaikutus   1-12/2004  
 Liikevaihto            8554     44      8598    
 Liiketoiminnan muut tuotot    149     -14     135     
 Liiketoiminnan kulut       -8032    -34     -8066    
 Osuus osakkuusyhtiöiden     -5      5      0      
 tuloksista                               
 Poistot ja arvonalentumiset   -600     78      -522    
 Liikevoitto            66      78      144     
 Osuus osakkuusyhtiöiden     0      1      1      
 tuloksista                               
 Kurssierot            13      -15     -2     
 Muut rahoitustuotot ja -kulut  -213     -6      -219    
 Tulos ennen veroja                           
 ja vähemmistöosuutta       -134     58      -76     
 Tuloverot            -1      -27     -28     
 Tulos verojen jälkeen       -135     31      -104    
 Vähemmistöosuudet        114     -34     80     
 Tilikauden tulos         -21     -3      -24     Taseen täsmäytyslaskelma

                  Raportoitu  IFRS:ään         
 Lyhennetty tase          FAS     siirtymisen IFRS    
                  31.12.2004  vaikutus   31.12.2004 
 VARAT                                  
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet      796     6      802     
 Aineelliset hyödykkeet      4199     -51     4148    
 Biologiset hyödykkeet      0      201     201     
 Sijoitukset                               
 Korolliset            64      -5      59     
 Laskennalliset verosaamiset   62      40      102     
 Muut korottomat         277     6      283     
                  5398     198     5596    
 Lyhytaikaiset varat                           
 Vaihto-omaisuus          1172     0      1172    
 Saamiset                                
 Korolliset            18      48      66     
 Korottomat            1561     3      1564    
 Rahat ja pankkisaamiset      302     -50     252     
                  3053     2      3055    
                                     
 VARAT YHTEENSÄ          8451     201     8651    
                                     
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                           
 Oma pääoma            1585     -234     1351    
 Vähemmistöosuus          1559     -131     1428    
 Oma pääoma yhteensä        3144     -365     2779    
                                     
 Pitkäaikaiset velat                           
 Laskennalliset verovelat     438     67      505     
 Eläkevelvoitteet         47      224     271     
 Varaukset            45      0      45     
 Korolliset            2878     68      2946    
 Muut korottomat         34      3      37     
                  3442     363     3805    
 Lyhytaikaiset velat                           
 Korolliset            638     130     768     
 Korottomat            1225     74      1299    
                  1863     204     2067    
                                     
 Velat yhteensä          5305     567     5872    
                                     
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   8451     201     8651    


Metsäliitto on maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni. Sen viisi
liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellunvalmistus,
paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Metsäliitto-konsernin
liikevaihto on noin 8,6 miljardia euroa ja se työllistää lähes 30 000 henkilöä.
Konsernin tytäryhtiöillä Finnforestilla, Metsä-Botnialla, M-realilla ja Metsä
Tissuella on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita kaikkiaan 30 maassa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa