METSÄLIITTO-YHTYMÄ 2004

METSÄLIITTO-YHTYMÄ   PÖRSSITIEDOTE 

METSÄLIITTO-YHTYMÄ 2004

Metsäliitto-Yhtymän yritysten puunkäyttö oli vuonna 2004 arvioitua
suurempi. Toimitukset tehtaille pystyttiin vuoden alkupuolella
hoitamaan normaalisti, mutta sateinen syksy ja nihkeästi käynyt
puukauppa pudottivat varannot poikkeuksellisen alhaisiksi.
Tuoretta kuusikuitupuuta ja kuusitukkia käyttävien asiakkaiden
syksyn toimitusten hoitamisessa käytettiin erityisjärjestelyjä
usean kuukauden ajan.

Metsäliitto Osuuskunta osti puuta kertomusvuonna yhteensä 16,9
miljoonaa kuutiometriä (16,1), mikä vastaa noin 95 prosenttia
tavoitteesta. Puuraaka-ainetta toimitettiin asiakkaille yhteensä
24,5 miljoonaa kuutiometriä (24,3). Tästä oli pyöreää puuta 20,5
miljoonaa kuutiometriä (20,2) ja hakkeita ja puruja 4,0 miljoonaa
kuutiometriä (4,0).

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 1 155 miljoonaa euroa
(1 154). Liikevoitto oli 25,4 miljoonaa euroa (25,5) eli 2,2
prosenttia liikevaihdosta (2,2). Voitto ennen satunnaiseriä oli
89,0 miljoonaa euroa (104,4). Voittoon sisältyvät osinkotuotot
olivat 62,8 miljoonaa euroa (81,9).

Puutuotekonserni Finnforestin liikevaihto ja tulos paranivat
edellisvuoteen verrattuna. Kertopuutuotteiden myynti jatkui
hyvänä ja tehtaat olivat täyskäytössä. Vilkas rakentaminen
Pohjois-Amerikassa nosti havuvanerin kysyntää toisella
vuosipuoliskolla. Myös koivuvanerien markkinat ja hinnat
kehittyivät suotuisasti.

Sahojen tuotantomäärät olivat Suomessa samalla tasolla kuin viime
vuonna, mutta markkinoiden ylitarjonta piti raaka-aineen ja
tuotteiden loppuhintojen välisen suhteen epäedullisena.
Kuusisahatavaran hintataso oli noin kaksi prosenttia ja
mäntysahatavaran noin kuusi prosenttia edellistä vuotta
alhaisempi.

Finnforestin liikevaihto oli 1 924 miljoonaa euroa (1 791).
Liikevoitto oli 37,5 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia
liikevaihdosta (8,6 Me ja 0,5%) ja tulos ennen satunnaiseriä 3,5
miljoonaa euroa (-25,1). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 37,0
miljoonaa euroa (10,0).

Euroopan kiristyneillä pehmopaperimarkkinoilla Metsä Tissue
pystyi lisäämään myyntiään ja kasvattamaan markkinaosuuksiaan.
Kohonneet raaka-aineiden ja energian hinnat voitiin osittain
kompensoida tehostamalla omaa toimintaa.
 Metsä Tissuen liikevaihto oli 685 miljoonaa euroa ja liikevoitto
27,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto jäi noin 6,5
miljoonaa euroa edellisvuoden tasosta.

M-realin heikentyneeseen kannattavuuteen vaikuttivat eniten
paperituotteiden alhainen hintataso, keskimäärin noin 10
prosenttia vahvistunut euro suhteessa dollariin sekä
kertaluontoiset varaukset ja käyttöomaisuuden alaskirjaukset.
Päällystetyn hienopaperin hinnat laskivat keskimäärin 5
prosenttia ja päällystämättömän paperin 9 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Paperikoneiden käyntiaste oli 88 prosenttia
(83) ja kartonkikoneiden 89 prosenttia (84).

M-realin liikevaihto oli 5 460 miljoonaa euroa (6 044) ja
liiketulos -74,7 miljoonaa euroa (+73,8). M-realin liiketulokseen
sisältyy kertaluontoisia kuluja nettona 72,7 milj. euroa (14,7).
Lisäksi rahoituskuluihin on kirjattu osakeantiin ja
lainajärjestelyihin liittyviä kuluja 20,1 milj. euroa.

Tappio ennen satunnaiseriä oli 209,0 miljoonaa euroa (-80,2).
Ilman kertaluontoisia eriä, tappio oli 119,1 miljoonaa euroa (-
37,5). Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Metsä Tissuesta saatu
myyntivoitto 194 miljoonaa euroa. Ennen veroja ja
vähemmistöosuutta tappio oli 10,8 miljoonaa euroa (-95,3).

Edellistä vuotta korkeampi käyntiaste sekä kasvaneet myyntimäärät
ja kohonneet sellun hinnat paransivat Botnian kannattavuutta.
Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat keskimäärin 17
prosenttia ja lehtisellun 2 prosenttia korkeammat kuin vuonna
2003. Sellutehtaiden käyntiaste oli 92,4 prosenttia (91,9).
Dollarin kurssikehitys laimensi kuitenkin hintojen korotuksen
vaikutusta.

Botnian liikevaihto oli 1 063 miljoonaa euroa (1 006),
liikevoitto 133,2 miljoonaa euroa (84,2) ja voitto ennen
satunnaiseriä 128,7 miljoonaa euroa (78,9).

Liikevaihto
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli 8 554 miljoonaa euroa (8 318)
eli noin kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Kotimaan
osuus oli 1 022 miljoonaa euroa (1 017) ja viennin sekä
ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus 7 532 miljoonaa euroa (7 301).

Tulos
Yhtymän liikevoitto oli 62,0 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia
liikevaihdosta (151,1 Me ja 1,8 %). Liikevoiton heikentyminen
viime vuoteen verrattuna johtui erityisesti alhaisemmista
paperien myyntihinnoista sekä euron vahvistumisesta noin 10
prosentilla suhteessa dollariin. Liiketoiminnan muut tuotot
olivat 144,7 miljoonaa euroa (105,0).

Liikevoittoon sisältyy kertaluontoinen 53,5 miljoonan euron
alaskirjaus, joka kohdistui Savon Sellu -aallotuskartonkitehtaan
ja Saksassa sijaitsevaan Reflex-paperitehtaan käyttöomaisuuteen.
Lisäksi kirjattiin 24 miljoonan euron kuluvaraus liittyen
Zandersin tehtailla käynnistettyyn kannattavuuden
parantamisohjelmaan. Savon Sellun liiketoiminnan myynnin
yhteydessä kirjattiin käyttöomaisuuseriin 8,4 miljoonan euron
arvonpalautus.

Liikevoittoon on myös kirjattu Kemiart Liners Oy:n osakkeiden
ostoon liittyvää konsernireservin tuloutusta 14,3 miljoonaa euroa
ja Metsä Tissue -kaupasta realisoitunutta myyntivoittoa 19,0
miljoonaa euroa.

Yhtymän nettorahoituskulut olivat 199,7 miljoonaa euroa (190,9)
eli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,3). Rahoitustuotot olivat
30,2 miljoonaa euroa (38,4) ja rahoituskulut 229,9 miljoonaa
euroa (229,3). Rahoituskuluihin on kirjattu M-realin
merkintäoikeusannin kuluja 17,2 miljoonaa euroa ja 500 miljoonan
euron luottolimiittisopimukseen liittyviä kuluja 2,9 miljoonaa
euroa.

M-real myi Metsä Tissuen tammikuussa 2004 eri vakuutusyhtiöille
(34 %) ja Metsäliitto Osuuskunnalle (66 %). Liiketoiminnan
luopumisesta M-real kirjasi satunnaisia tuottoja 194 miljoonaa
euroa. Koska Metsä Tissue jatkaa Metsäliitto Osuuskunnan
tytäryhtiönä, on omistusta vastaava satunnaistuotto eliminoitu
Metsäliitto-Yhtymän konsernitilinpäätöksestä.

Metsäliitto-Yhtymän tappio ennen satunnaisia eriä oli 137,7
miljoonaa euroa (-39,8). Satunnaiset erät olivat 4,1 miljoonaa
euroa (-15,1).

Tappio ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 133,6 miljoonaa
euroa (-54,8). Välittömät verot, mukaan lukien laskennallisen
verovelan muutos, olivat 1,0 miljoonaa euroa (20,6). Suomen
yhtiöverokannan aleneminen kesäkuussa 29 prosentista 26
prosenttiin pienensi laskennallista verovelkaa yhteensä 28,9
miljoonalla eurolla. Vähemmistön osuus tappiosta oli 113,6
miljoonaa euroa (58,9) ja tilikauden tappio 21,0 miljoonaa euroa
(-16,5).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli 1,2 prosenttia
(2,5) ja oman pääoman tuotto -4,7 prosenttia (-2,4).

Rahoitus
Metsäliitto-Yhtymän omavaraisuus parani ja velkaisuus laski.
Vuoden alussa omavaraisuus oli 35,0 prosenttia ja vuoden lopussa
37,3 prosenttia. Korolliset nettovelat pienenivät 337 miljoonalla
eurolla ja olivat joulukuussa 3 132 miljoonaa euroa (3 469).
Velkaisuusaste oli 100 prosenttia (117).

Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Rahoitusstrategian
mukaisesti pidettiin likvidien varojen ja sijoitusten määrä
alhaalla ja maksuvalmiutta ylläpidettiin sitovilla
luottolimiiteillä.

Yhtymän likvidit varat ja sijoitukset olivat vuoden lopussa 302
miljoonaa euroa (215). Lisäksi Yhtymällä oli sitovia, taseen
ulkopuolisia luottosopimuksia 1 813 miljoonaa euroa (1 363).
Lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten on käytössä ei-sitovia koti-
ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6
miljardin euron arvosta (0,8).

Osuuspääomia vastaanotettiin vuoden aikana 83,4 miljoonaa euroa
(77,8). Varsinainen osuuspääoma kasvoi 24,9 miljoonalla eurolla,
A-lisäosuuspääoma 48,1 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma
10,4 miljoonalla eurolla.

Keskeisiä rahoitustapahtumia
M-real laski 15.9.-1.10.2004 välisenä aikana liikkeeseen noin 149
miljoonaa uutta B-osakketta hintaan 3 euroa kappale. Osakeanti
merkittiin täysimääräisesti. Annilla saatu nettomääräinen oman
pääoman lisäys oli noin 430 miljoonaa euroa. Metsäliitto
Osuuskunta merkitsi osakkeita omistusosuutensa mukaisesti eli
noin 174 miljoonalla eurolla.

Moody’s Investors Services laski marraskuussa M-realin
luottoluokitusta Ba2:een, näkymät vakaat.

M-real allekirjoitti joulukuussa 500 miljoonan euron sitovan
luottolimiittisopimuksen. Luotolla jälleenrahoitetaan vuonna 2000
allekirjoitettu 700 miljoonan euron suuruinen luottosopimus.
Luoton laina-aika on viisi vuotta, ja järjestelyyn osallistui 21
pankkia.

Investoinnit
M-realin BCTMP-tehtaan investointiprojekti Kaskisissa etenee
suunnitelmien mukaisesti. Maanrakennustyöt käynnistyivät
maaliskuussa 2004, tehtaan rakentaminen heinäkuussa ja
käyntiinlähtö on elokuussa 2005. Tehtaan vuosikapasiteetti tulee
olemaan 300 000 tonnia valkaistua kemihierrettä. Investoinnin
kokonaisarvo on noin 180 miljoonaa euroa.

Botnian sahainvestointi Svir Timber Luoteis-Venäjälle valmistuu
vuoden 2005 loppuun mennessä. Podporozhjen kaupunkiin
rakennettavan sahan tuotantokapasiteetti on 200 000 kuutiometriä
ja kustannusarvio 50 miljoonaa euroa.

Finnforestin moduuliteollisuusyksikön investointi Hartolan kuntaan
valmistui syksyllä. Päätös tuotannon aloittamisesta oli tehty
lokakuussa 2003.

Botnia aloitti syksyllä 2003 selvitykset sellutuotannon
käynnistämiseksi Uruguayssa. Maaliskuussa 2004 valmistuivat
tutkimukset tehtaan ympäristö- ja sosioekonomisista
vaikutuksista. Lokakuussa Uruguayn hallitus myönsi hankkeelle
oikeuden vapaakauppa-alueasemaan, mikä takaa vakaan tulli- ja
verotuskäytännön. Lopullinen päätös noin miljoonaa tonnia
valkaistua eukalyptussellua vuodessa valmistavan tehtaan
rakentamisesta tehdään vuoden 2005 alkupuoliskolla. Investoinnin
kustannusarvio on noin miljardi dollaria.

Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat
vuoden 2004 aikana yhteensä 379 miljoonaa euroa (484).

Yritysostot ja -myynnit
Tammikuun alussa Metsäliitto Osuuskunta osti 66 prosenttia ja
Tapiola-ryhmä 17 prosenttia M-realin omistamasta Metsä Tissuesta.
Tammikuun lopussa M-real myi loput 17 prosenttia Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (9,86 %) ja Vakuutusosakeyhtiö
Henki-Sammolle (7,14 %).

Finnforest osti helmikuussa saksalaisen Merk GmbH:n. Yhtiö on
erikoistunut puurakennusprojektien suunnitteluun ja toteutukseen.
Tuotevalikoima koostuu puulevyjen, kertopuun, I-palkin, liimapuun
ja muiden materiaalien yhdistelmistä.

Vuoden 2003 lokakuussa tehdyn aiesopimuksen mukaisesti Are
Gruppen liitettiin osaksi Moelvenin saharyhmää vuoden 2004
alussa. Kaupan myötä Moelvenin jatkojalostus-tuotannon
kapasiteetti kasvoi 240 000 kuutiometrillä ja sahojen 350 000
kuutiometrillä.

Maaliskuussa Moelven osti rakennusmoduulien valmistaja Mobilarum
AB:n, jolla on kaksi tuotantolaitosta Ruotsissa.

Kesäkuun alussa Finnforest myi 9,9 prosenttia ja Metsäliitto
Osuuskunta 2,1 prosenttia Moelven Industrier ASA:n osakekannasta.
Moelvenin uusia omistajia ovat norjalaiset
metsänomistajayhdistykset Haldenvassdraget (3,0 %) ja Agder-
Telemark (4,5 %). Metsänomistajayhdistykset Glommen ja Mjøsen
lisäsivät omistustaan. Kaupan jälkeen Finnforest omistaa Moelvenin
osakkeista 51,0 prosenttia ja Metsäliitto Osuuskunta 14,15
prosenttia.

Kesäkuussa Metsäliiton tytäryhtiö Thomesto hankki Vologodskie
Lesopromyshlenneki -nimisestä puunhankintayhtiöstä 44 prosentin
omistusosuuden. Yhtiö, joka on Luoteis-Venäjän Vologdan alueen
suurimpia puutavaran hankkijoita, on viime vuosina toimittanut
Suomeen runsaat 600 000 kuutiometriä puutavaraa.

Elokuussa M-real osti Metsäliitto Osuuskunnan (6 %) ja UPM-
Kymmenen osuudet (47 %) Kemiart Liners Oy:sta. Osakkeiden
kauppahinta oli noin 13 miljoonaa euroa. Lisäksi M-realin
korolliset nettovelat kasvoivat noin 23 miljoonalla eurolla.

Syyskuun lopussa M-real myi Price & Pierce -tradingliiketoiminta
Gould Paper Corporationille. Kaupalla ei ollut merkittävää
taloudellista vaikutusta M-realille.

Puolalaisen jalostuslaitoksen Krapex Sp.zoo:n integrointi
saatettiin päätökseen, kun yhtiön koko osakekanta siirtyi Metsä
Tissuen omistukseen syksyllä 2004. Samassa yhteydessä Puolan
kaikki liiketoiminnot yhdistettiin yhdeksi Metsä Tissue S.A. -
yhtiöksi.

Lokakuussa Finnforest myi Kolhossa sijaitsevan pylväs- ja
Luxiwood -liiketoimintansa Iivari Mononen Oy:lle. Kauppaan ei
kuulunut Britanniassa sijaitseva pylväsliiketoimintayksikkö
Finnforest BBH Ltd eikä Kolhon kyllästystoiminta.

M-real allekirjoitti joulukuussa sopimuksen Savon Sellun
liiketoiminnan myynnistä. Ostajina olivat Dermont F. Smurfit
yksityishenkilönä ja joukko kansainvälisiä sijoittajia.
Kauppahinta oli noin 20 miljoonaa euroa, josta noin 12 miljoonaa
euroa kohdistui käyttöomaisuuteen. Kauppa astui voimaan vuoden
2005 alussa.

Metsäliitto Osuuskunta ilmoitti 26.10.2004 korottavansa
omistusosuutensa Vapo Oy:ssä 49,9 prosenttiin ostamalla noin 16,6
prosenttia Vapo Oy:n osakekannasta. Samassa yhteydessä Finnforest
myi omistamansa seitsemän prosessi- ja kaukolämpöä sekä sähköä
tuottavaa voimalaitostansa perustettavalle yhtiölle, josta Vapo
omistaa selkeän enemmistön ja Finnforest alle viidenneksen.
Lisäksi Metsäliitto myy Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminnan
Vapolle ja puupolttoaineen liiketoiminnan Biowatin toimivalle
johdolle.

Kilpailuvirasto hyväksyi Vapo-kaupan ehdollisena tammikuun
alussa. Kauppa vahvistettiin 20.1.2005.

Metsäliitto Osuuskunta, Maa- ja metsätaloustuottajien
Keskusliitto MTK ry sekä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
ilmoittivat 30.12.2004 ostavansa M-realin metsäomaisuuden 172
miljoonalla eurolla. Yhteensä noin 120 000 hehtaarin
metsäomaisuus siirtyy perustettavan yhtiön omistukseen. Uudesta
yhtiöstä Metsäliiton omistusosuus tulee olemaan 49,9 prosenttia,
Henkivakuutusyhtiö Suomen 39,7 prosenttia ja MTK:n 10,4
prosenttia. Kauppa saatettiin päätökseen 31.1.2005.

Henkilöstö
Metsäliiton ja sen tytäryritysten palveluksessa oli vuonna 2004
keskimäärin 29 515 henkilöä (30 056). Suomessa heistä työskenteli
9 694 (10 038) ja ulkomailla 19 821 (20 027). Tilikauden
päättyessä henkilöstön määrä oli 28 783 (29 173), joista
ulkomailla 19 587 (19 498). Emoyrityksessä työskenteli
keskimäärin 819 henkilöä (878).

Metsäliiton hallintoneuvosto nimitti 24.5.2004 ekonomi Kari
Jordanin Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajaksi ja pääjohtajan
varamieheksi 1.1.2005 lukien. Pääjohtajan tehtävät Kari Jordan
ottaa vastaan 1.1.2006 nykyisen pääjohtajan Antti Oksasen jäädessä
eläkkeelle kesällä 2006.

M-real Oyj:n hallitus nimitti 10.6.2004 ekonomi Hannu Anttilan
yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2005 lukien, jolloin
toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola jäi eläkkeelle.

Kilpailuviranomaisten tutkinta
Suomen kilpailuviraston edustajat tekivät 25.5.2004
yllätystarkastukset muun muassa Metsäliitto Osuuskunnan ja Stora
Enso Oyj:n toimitiloissa useilla eri paikkakunnilla. Tarkastukset
perustuivat UPM-Kymmene Oyj:n 3.5.2004 Kilpailuvirastoon
toimittamiin tietoihin.

Tarkastusten tavoitteena oli selvittää, ovatko
metsäteollisuusyritykset vaihtaneet keskenään luottamuksellista
tietoa raakapuun hankintahinnoista sekä keskustelleet keinoista
rajoittaa keskinäistä hintakilpailuaan raakapuun
hankintamarkkinoilla.

EU:n komission kilpailuviranomaiset tekivät tarkastuskäyntejä
myös M-real Oyj:n toimitiloissa. Käynnit liittyivät tutkimukseen,
jossa selvitetään väitettyä kilpailijayhteistyötä
hienopaperialalla. M-realia kohtaan on nostettu asiaan liittyviä
joukkokanteita Yhdysvalloissa.

Sekä puukaupan että paperiteollisuuden kartellitutkimukset ovat
vielä kesken. Tähän liittyviä kirjanpidollisia varauksia ei ole
Metsäliitto-Yhtymän tilinpäätöksessä tehty.

IAS / IFRS
Euroopan unionin komissio hyväksyi 7.6.2002 asetusehdotuksen,
jonka mukaan EU:n alueella rekisteröityjen julkisesti
noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä
IAS:n (International Accounting Standards) mukaisesti viimeistään
vuodelta 2005.

Metsäliitto-Yhtymässä käynnistettiin syksyllä 2001 projekti IAS-
valmiuksien luomiseksi. Projekti on edennyt suunnitelmien
mukaisesti ja Yhtymä laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS:n
(International Financial Reporting Standards) säännösten
mukaisesti vuoden 2005 alusta lukien.

Metsäliitto-Yhtymä julkaisee huhtikuussa erillisen tiedotteen,
jossa selvitetään IFRS:ään siirtymisen vaikutukset.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Euroopan talouden elpyminen jäi vuonna 2004 ennusteita
lievemmäksi. Merkittävimmät hidastavat tekijät olivat raaka-
aineiden hintojen nousu ja euron nopea vahvistuminen verrattuna
dollariin.

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä parani vuoden 2004 loppua
kohden. Tämä tarjosi mahdollisuuden korottaa eräiden tuotteiden
hintoja. Tänäkin vuonna odotetaan paperien ja kartonkien
myyntihintojen nousevan. M-realin ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksen ennen veroja ja ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan
kuitenkin jäävän lievästi tappiolle.

Sellutehtaiden käyntiasteet olivat viime vuonna korkeat.
Markkinatilanteen odotetaan lähiaikoina jatkuvan Botnialle
myönteisenä.

Metsäteollisuuden käyntiasteiden ennustetaan pysyvän korkealla
tasolla. Tämän ansiosta myös puumarkkinoille odotetaan vilkasta
vuotta. Metsäliitto Osuuskunnan vuodelle 2005 asettama
ostotavoite yksityismetsistä on 17,7 miljoonaa kuutiometriä.

Puutuotekonserni Finnforestin tulos nousi käyttöomaisuuden
myyntivoittojen ansiosta positiiviseksi. Mahdollisuudet pitää
tulos positiivisena tänä vuonna ovat olemassa koska
rakennusmarkkinat ovat hienoisessa kasvussa. Perinteisen
sahatavaran vaikeudet jatkunevat kuitenkin edelleen eikä
liiketoiminnan kääntyminen kannattavaksi lähiaikoina liene kovin
todennäköistä.

Kiristyvä hintakilpailu sekä kohonneet raaka-aineiden ja energian
hinnat leimasivat pehmo-paperimarkkinoita vuonna 2004. Metsä
Tissuen tavoitteena tänä vuonna on kasvattaa liikevaihtoaan ja
säilyttää kannattavuuttaan tyydyttävällä tasolla.

Suomen metsäteollisuudella on takanaan neljä heikkoa vuotta,
joista kulunut vuosi oli Metsäliitto-Yhtymälle taloudellisesti
raskas. Tuloksen kannalta merkittävimmät tekijät olivat
paperituotteiden hintataso ja euron kehitys suhteessa dollariin.
Nämä tekijät ovat ratkaisevassa osassa myös tänä vuonna.

Yhtymässä on tehty huomattavia organisaatiomuutoksia ja uusia
tehostamisohjelmia on käynnistetty. Kustannustehokkuuteen ja
parempaan kannattavuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat tänä vuonna
avainasemassa.

Espoossa helmikuussa 2005

HALLITUS


M-real ja Finnforest julkaisevat omat tilinpäätöstiedotteensa.


”TULOS TAPPIOLLINEN – KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN
AVAINASEMASSA”

Toimitusjohtaja Kari Jordan: ”Odotuksemme eivät viime vuonna
kaikilta osin täyttyneet. Liikevaihto kasvoi, omavaraisuus parani
ja velkaisuus laski, mutta tulos jäi edellisvuotta heikommaksi.
Merkittävimmät syyt olivat paperin alhaiset myyntihinnat,
vahvistunut euro ja kertaluontoiset erät.”

”Metsäliitto-Yhtymän yrityksissä tehtiin viime vuonna huomattavia
organisaatiouudistuksia tavoitteena selkeyttää tulosvastuuta,
päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa. Lisäksi käynnistettiin
toimenpiteet tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.
Kustannus-tehokkuuteen ja parempaan kannattavuuteen tähtäävät
toimenpiteet ovat tänä vuonna avainasemassa.”


(luvut ovat tilintarkastamattomia)
          Liikevaihto          Liikevoitto        
Milj.e.     2004    2003    2002  2004   2003   2002  
Metsäliitto                               
Osuuskunta   1 155   1 154  1 096   25,4   25,5   25,8
Thomesto     426    375   365    3,0    7,6   5,2  
Biowatti      62     55    46    0,4    4,8   4,2  
Finnforest   1 924   1 791  1 811   37,5    8,6   34,9 
Metsä Tissue*   685              27,2           
-sisäinen                                
myynti      -631    -638   -613
Yhteensä    3 621   2 737  2 705    93,5   46,5   70,1  
M-real     5 460   6 044  6 564   -74,7   73,8  324,3  
Muut & sis.erät                             
         -527    -463   -401    43,2   30,8   19,1
METSÄLIITTO-                               
YHTYMÄ     8 554   8 318  8 868    62,0  151,1  413,5

* Metsä Tissue sisältyy M-realin lukuihin 2002 ja 2003


OMAVARAISUUS PARANI JA VELKAISUUS PIENENI

Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli 8 554 milj. euroa (8 318) eli
noin kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Liikevoitto oli
62,0 milj. euroa (151,1). Tappio ennen satunnaisia eriä oli 137,7
milj. euroa (-39,8) ja tilikauden tappio 21,0 milj. euroa
(-16,5).

Metsäliitto-Yhtymän omavaraisuusaste nousi 37,3 prosenttiin ja
velkaantumisaste pieneni 100 prosenttiin (31.12.2003: 35,0 % sekä
117 %). Korolliset nettovelat vähenivät vuoden aikana 337 milj.
eurolla ja olivat joulukuun lopussa 3 132 milj. euroa (3 469).

PUUN TOIMITUKSET LISääNTYIVäT
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto ja liikevoitto olivat
edellisvuoden tasolla. Liikevaihto oli 1 155 milj. euroa (1 154)
ja liikevoitto 25,4 milj. euroa (25,5). Voitto ennen
satunnaiseriä oli 89,0 milj. euroa (104,4). Tulokseen sisältyvät
osinkotuotot olivat 62,8 milj. euroa (81,9).

Metsäliitto osti vuoden aikana puuta yhteensä 16,9 milj.
kuutiometriä (16,1). Kokonais-toimitukset asiakkaille olivat 24,5
milj. kuutiometriä (24,3), josta pyöreän puun osuus oli 20,5
milj. kuutiometriä (20,2).

Finnforestin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 1 924 milj.
euroa (1 791). Liikevoitto parani pääosin käyttöomaisuuden
myyntivoittojen ansiosta ja oli 37,5 milj. euroa (8,6). Tulos
ennen satunnaisia eriä oli 3,5 milj. euroa (-25,1).

Havu- ja koivuvanerien markkinatilanne kehittyi vuoden
jälkipuoliskolla myönteisesti. Myös kertopuun, I-palkin ja
lastulevyn kysyntä parani. Sahatavaraa tuotettiin Suomessa saman
verran kuin viime vuonna. Kuusisahatavaran kysyntä ja tarjonta
olivat tasapainossa, mutta mäntysahatavarassa esiintyi
ylitarjontaa.

Metsä Tissuen liikevaihto oli 685 milj. euroa ja liikevoitto 27,2
milj. euroa. Vertailu-kelpoinen liikevoitto jäi noin 6,5 milj.
euroa edellisvuoden tasosta. Metsä Tissuen markkinoita leimasivat
hintakilpailu sekä kohonneet raaka-aineiden ja energian hinnat.

KäYNTIASTEET NOUSIVAT
M-realin liikevaihto oli 5 460 milj. euroa (6 044) ja liiketulos
-74,7 milj. euroa (+73,8). M-realin liiketulokseen vaikuttivat
alhaiset paperien myyntihinnat ja dollariin nähden noin 10
prosenttia vahvistunut euro. M-realin liiketulokseen sisältyy
kertaluontoisia kuluja nettona 72,7 milj. euroa. Lisäksi
rahoituskuluihin on kirjattu osakeantiin ja lainajärjestelyihin
liittyviä kuluja 20,1 milj. euroa. Tappio ennen satunnaiseriä oli
209,0 milj. euroa (-80,2).

Paperitehtaiden käyntiaste oli 88 prosenttia (83) ja
kartonkitehtaiden 89 prosenttia (84).

Botnian liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat korkeampi
käyntiaste, kasvaneet myyntimäärät ja sellun hinnan nousu.
Toisaalta dollarin epäedullinen kurssikehitys laimensi hintojen
korotuksen vaikutusta. Havusellun markkinahinnat olivat
keskimäärin 17 prosenttia ja lehtisellun 2 prosenttia korkeammat
kuin edellisenä vuonna. Botnian liikevaihto oli 1 063 milj. euroa
(1 006) ja liikevoitto 133,2 milj. euroa (84,2). Voitto ennen
satunnaiseriä 128,7 miljoonaa euroa (78,9).

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Metsäteollisuuden käyntiasteiden ennustetaan pysyvän korkealla
tasolla tänä vuonna ja puumarkkinoille on odotettavissa vilkasta
vuotta. Metsäliiton ostotavoite vuodelle 2005 on 17,7 milj.
kuutiometriä.

Rakentaminen on lievästi piristynyt. Finnforestin tuotteista
erityisesti vanerit ja kertopuu ovat parantaneet tuloksiaan.
Perinteisen sahatavaraliiketoiminnan kääntyminen kannattavaksi ei
lähiaikoina kuitenkaan liene kovin todennäköistä.

Pehmopaperimarkkinoilla hintakilpailu säilyy kireänä. Toimintaa
tehostamalla Metsä Tissuen kannattavuus pysynee myös tänä vuonna
tyydyttävällä tasolla.

M-realin tuloksen kannalta tärkeimmät tekijät ovat paperi- ja
kartonkituotteiden hintataso ja euron kehitys suhteessa
dollariin. Tänä vuonna ennakoidaan hintojen nousevan vuoden 2004
lopun tasosta. Sellun markkinatilanteen odotetaan jatkuvan
Botnialle myönteisenä.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545


                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2004     2003    Muutos,  Muutos,  
             1-12  %   1-12   % milj.e     %
Liikevaihto      8 554,1 100 8 318,3  100  235,8   2,8  
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   -4,7     -6,5      1,8
Liiketoiminnan muut                          
tuotot         144,7    105,0      39,7
 Toimintakulut    8 032,4   -7 694,8     -337,5       
 Poistot        -599,7    -570,8     -28,9       
Liikevoitto       62,0 0,7  151,1  1,8  -89,1  -59,0  
 Kurssierot       13,2     19,9      -6,7       
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -212,9    -210,8      -2,1
Tulos ennen                              
satunnaiseriä     -137,7 -1,6  -39,8 -0,5  -97,9  -246,0
 Satunnaiset tuotot    4,1     0,9      3,2       
 Satunnaiset kulut    0,0    -16,0      16,0       
Tulos ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta  -133,6 -1,6  -54,8 -0,7  -78,7  -143,6
 Verot          -1,0    -20,6      19,6       
 Vähemmistöosuus    113,6     58,9      54,7       
Tilikauden tulos    -21,0 -0,2  -16,5 -0,2   -4,4  -26,7  
                                   
TASE          31.12.2004    31.12.2003         
              MEUR  %      MEUR   %       
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat    5 318,8 62,9    5 562,8  65,4      
Vaihtuvat vastaavat                    
 Vaihto-omaisuus    1 171,7 13,9    1 154,9  13,6      
 Muut vaihtuvat                           
 vastaavat       1 658 6 19,6    1 574,6  18,5
 Likvidit varat      301,7 3,6     215,3  2,5      
Yhteensä         8 450,8 100    8 507,6 100,0      
                                   
                                   
Vastattavaa
Osuuspääoma ja                            
muu oma pääoma      1 585,5 18,8    1 555,2  18,3      
Pääomalainat        139,6 1,7     139,3  1,6      
Vähemmistöosuus     1 559,1 18,4    1 408,0  16,6      
                                   
Pakolliset varaukset    92,6 1,1     85,7  1,0      
                                   
 Vieras pääoma                            
 Pitkäaikainen     3 210,6      3 605,8          
 Lyhytaikainen     1 863,4      1 713,7          
 Yhteensä        5 074,0 60,0    5 319,5  62,5      
Yhteensä         8 450,8 100    8 507,6  100      

                             
Vuosineljännekset   IV/04  III/04   II/04   I/04
Liikevaihto     2130,0  2079,8  2188,8  2155,5
Liiketoiminnan                      
muut tuotot      47,3   27,1   30,4   39,9
 Toimintakulut   -2037,5  -1925,5  -2069,1 -2005,,0
 Poistot      -131,5  -182,9  -144,7  -140,6
Liikevoitto       8,3   -1,5    5,4   49,8
 % liikevaihdosta   0,4   -0,1    0,2    2,3
 Kurssierot       8,2   -0,7   -0,5    6,2
 Muut rahoitus-                     
 tuotot ja –kulut  -71,7   -45,2   -45,5   -50,5
Tulos ennen                       
satunnaiseriä     -55,2   -47,4   -40,6    5,5

                             
Vuosineljännekset   IV/03  III/03   II/03   I/03
Liikevaihto     2017,9  2023,5  2098,5  2178,4
Liiketoiminnan                      
muut tuotot      25,1   36,2   28,0   15,7
 Toimintakulut   -1930,1  -1864,0  -1944,0  -1963,2
 Poistot      -146,9  -141,7  -141,5  -140,8
Liikevoitto      -34,0   54,0   41,0   90,1
 % liikevaihdosta   -1,7    2,7    2,0    4,1
 Kurssierot       9,3   -0,6    4,1    7,1
 Muut rahoitus-                     
 tuotot ja –kulut  -86,4   -42,0   -37,2   -45,1
Tulos ennen                       
satunnaiseriä    -111,1   11,4    7,9   52,1


Liikevaihto, milj. e    2004   2003
Metsäliitto Osuuskunta  1 155,5 1 153,9
Puutuotteet        729,6  706,7
Jakelu           563,1  536,8
Rakentaminen        132,3  102,3
Moelven          683,3  604,8
Metsä Tissue        684,7  669,2
Cartons          879,7  809,0
Graphics products            
 And Speciality papers  2 377,9 2 348,0
Offices          670,0  682,9
Map Merchant Group    1 368,4 1 392,6
Muut & sisäinen myynti  -690,4  -687,9
Metsäliitto-Yhtymä    8 554,1 8 318,3

                     

Liikevoitto, milj. e    2004   2003
Metsäliitto Osuuskunta   25,4   25,5
Puutuotteet         -1,8   -1,8
Jakelu           12,6   7,5
Rakentaminen         4,3   4,2
Moelven           4,9   8,6
Metsä Tissue        27,2   48,9
Cartons           60,3   33,3
Graphics products            
 And Speciality papers   -90,0   24,3
Offices           -3,9   48,2
Map Merchant Group      4,7   6,5
Muut & sisäinen myynti   18,3  -54,1
Metsäliitto-Yhtymä     62,0  151,1


             Omavaraisuus, %  Velkaisuus, %
              2004   2003   2004  2003
Metsäliitto Osuuskunta   59,8   67,0    -8   -28
Finnforest *)        39,7   39,3    99   106
Finnforest         30,0   29,2   163   178
M-real           41,5   31,9    82   137
Botnia           72,4   70,3    -5    3
Metsäliitto-Yhtymä     37,3   35,0   100   117
*)pääomalaina omassa pääomassaTuotantomäärät, 1 000 yks.    2004    2003
Sahatavara, m3         4 185   3 958
Sahatavaran jalostus, m3    1 166    691
EW-tuotteet, m3          911    866
Paperi, tn           4 144   3 785
Kartonki, tn          1 111    913
Sellu & CTMP, tn (M-real)    1 533   1 439
Sellu, tn (Botnia)       2 450   2 391
                   
                   

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa