METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE

                  28.4.2005 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005

Toimitusjohtaja Kari Jordan:
”Kannattavuus parani hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mutta
tulostaso on edelleen epätyydyttävä. Toimet hintojen nostamiseksi
samoin kuin rationalisoinnit ja kustannussäästöohjelma jatkuvat.”


TUNNUSLUKUJA
              Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

              2005   2004  2004  2004  2004
              1-3   1-12   1-9   1-6   1-3
Liikevaihto, Me      2 187  8 598  6 462  4 364  2 160
Liikevoitto, Me       74   144   140   105   70
Tulos ennen veroja, Me    18   -76   -31   -10   -19
Kauden tulos, Me       14   -24   -2   14    8
                                
Sijoitetun pääoman                       
tuotto, %          4,9   2,5   3,3   3,7   4,6
Oman pääoman tuotto, %   1,5   -3,9  -2,8  -1,5  -2,2
                                
Omavaraisuusaste, %    32,1   32,1  30,1  29,6  28,8
Velkaantumisaste, %     123   120   136   145   146
Korolliset nettovelat,                     
Me            3 440  3 336  3 503  3 713  3 694
                                
Henkilöstö kauden                        
lopussa         29 050  28 783 29 397 30 791 29 410


Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)
Metsäliitto-Yhtymä siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia erittelyjä
siirtymisen vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin
Yhtymän 26.4.2005 julkaisemassa tiedotteessa. Tiedote on luettavissa
Metsäliitton internet-sivuilla www.metsaliitto.fi.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien mukaisia
kirjaus- ja arvostusperiaatteita.


Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 187 miljoonaa
euroa (1-3/04: 2 160) eli samalla tasolla kuin vastaavana ajankohtana
viime vuonna.

Katsauskauden liikevoitto oli 74,0 miljoonaa euroa (69,7).
Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy Metsä Tissue -kaupasta
realisoitunutta myyntivoittoa 19 miljoonaa euroa. Yhtymän liikevoittoa
paransivat paperin ja kartongin toimitusmäärän kasvu ja kiinteiden
kustannusten lasku. Sahateollisuuden kannattavuus heikkeni entisestään
mäntysahatavaran myyntihintojen laskiessa yli kymmenen prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Keskimääräinen myyntihinta oli sekä aikakauslehtipapereissa että
päällystetyissä hienopapereissa viime vuoden vastaavan kauden tasolla.
Euron vahvistuminen noin 5 prosentilla suhteessa dollariin laski
kuitenkin viennin euromääräistä myyntihintaa. Päällystämättömän
hienopaperin keskimääräinen myyntihinta laski noin 4 prosenttia.
Taivekartongin hinnankorotuksista huolimatta euron vahvistuminen piti
niiden keskihinnat lähes ennallaan.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 2,5 prosenttia
(4,3). Rahoitustuotot olivat 6,4 miljoonaa euroa (1,2), osuudet
osakkuusyhtiöistä -0,3 miljoonaa euroa (4,5) ja rahoituskulut 50,7
miljoonaa euroa (79,5). Rahoituksen kurssierot olivat -11,2 miljoonaa
euroa (-14,9). Tulos ennen veroja oli 18,3 miljoonaa euroa (-19,0).

Verot, sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, olivat -7,6
miljoonaa euroa (+5,1) ja vähemmistön osuus tuloksesta 2,9 miljoonaa
euroa (21,8). Katsauskauden tulos oli 13,6 miljoonaa euroa (7,9).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa
4,9 prosenttia (4,6) ja oman pääoman tuotto 1,5 prosenttia (-2,2).

Tase ja rahoitus
Yhtymän omavaraisuus oli maaliskuun lopussa 32,1 prosenttia ja
velkaantumisaste 123 prosenttia (12/04: 32,1 % ja 120 %). Korolliset
nettovelat kasvoivat alkuvuoden aikana 104 miljoonalla eurolla ja
olivat maaliskuun lopussa 3 440 miljoonaa euroa (12/04: 3 336).

Yhtymän kokonaislikviditeetti maaliskuun lopussa oli 2,0 miljardia
euroa (12/04: 2,1). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja
sijoituksina (0,3) ja 1,8 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,8). Yhtymällä oli lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6 miljardin euron
arvosta.

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 13.4.2005,
että varsinaiselle osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2004 korkoa 6,5
prosenttia (6,5), A-lisäosuuspääomalle 5,5 prosenttia (5,5) ja B-
lisäosuuspääomalle 4,0 prosenttia.

Samassa kokouksessa edustajisto päätti myös sääntömuutoksesta, jonka
mukaan lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan vuosittain
käyttää yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta
jakokelpoisesta ylijäämästä. Sääntömuutoksen perusteella palautuksiin
käytettävissä oleva määrä osuuspääomista kirjataan IFRS:ssä vieraaseen
pääomaan ja loput osuuspääomista kirjataan omaan pääomaan.

Osuuspääomia oli maaliskuun loppuun mennessä vastaanotettu 17
miljoonaa euroa. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 2 miljoonalla eurolla,
A-lisäosuuspääoma 13 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 2
miljoonalla eurolla. Maaliskuun lopussa Metsäliitolla oli yhteensä 130
746 jäsentä (31.12.2004: 130 869).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat tammi-maaliskuussa 171 miljoonaa euroa (47).

Tammikuussa Metsäliitto Osuuskunta osti Suomen valtiolta 16,6
prosenttia Vapon osakekannasta 47,0 miljoonalla eurolla. Tammikuun
lopussa Metsäliitto meni mukaan 49,9 prosentin omistusosuudella
Finsilva-nimiseen yhtiöön, joka osti M-realin ja Metsäliiton yhdessä
omistamat metsät sekä lisäksi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen
omistamat metsät.

Yhtymän sisällä tehtiin maaliskuun lopussa merkittävä osakekauppa kun
Metsäliitto Osuuskunta osti M-realilta 164 miljoonalla eurolla 8
prosenttia Metsä-Botnian osakekannasta. Maaliskuussa Metsäliitto
korotti Finnforestin osakepääomaa 50 miljoonalla eurolla.

Botnian Venäjälle rakennettavan sahan rakennustyöt etenevät. Sahan on
määrä käynnistyä vuoden 2006 alussa. Sahan vuosikapasiteetti on
200 000 kuutiometriä vuodessa. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 50
miljoonaa euroa.

Finnforest laajentaa kertopuun tuotantoa Punkaharjulla. Investoinnin
valmistuttua vuoden 2006 alkupuolella tuotantokapasiteetti kasvaa
60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Investoinnin
kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa.

Maaliskuun alussa M-real kertoi modernisoivansa Simpeleen
kartonkikoneen 60 miljoonalla eurolla. Uudistuksen myötä tehtaan
kapasiteetti nousee 45 000 tonnilla 215 000 tonniin vuodessa.
Investointi valmistuu vaiheittain kevääseen 2006 mennessä.

Uruguayn sellutehdashanke
Rakentamispäätös miljoona tonnia eukalyptussellua tuottavasta
tehtaasta tehtiin maaliskuussa. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä
valmistuvan tehtaan kokonaisinvestointi on noin 1,1 miljardia
dollaria.

Uruguayn sellutehdasinvestointi sai ympäristöluvan helmikuussa.
Uruguayn valtion lokakuussa myöntämä oikeus vapaakauppa-alueeseen
astui voimaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 29 079 henkilöä
(29 434). Maaliskuun lopussa palveluksessa oli 29 050 henkilöä
(29 410). Henkilöstölukuihin sisältyy vuoden alusta Vapo-konserni 49,9
prosentin osuudella. Vapon henkilöstömäärä maaliskuun lopussa oli
1 720. Vuoden 2004 lopussa Yhtymän henkilöstömäärä oli 28 783.


Tiedot yrityksittäin

Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 323
miljoonaa euroa (327). Liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (8,5) eli
4,2 prosenttia liikevaihdosta (2,6). Tulos rahoituserien jälkeen oli
33,2 miljoonaa euroa (49,5). Rahoituseriin sisältyy 6,2 miljoonan
euron Forestia-järjestelyyn liittyvä alaskirjaus sekä osinkotuottoja
26,2 miljoonaa euroa (40,7). Vertailuvuoden osingot sisältävät
yhtiöveron hyvitystuottoja 11,7 miljoonaa euroa.

Metsäliiton sijoitetun pääoman tuotto oli 6,5 prosenttia (7,7).
Omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 56,3 prosenttia (12/04: 59,8)
ja velkaantumisaste 14 prosenttia (12/04: -8). Metsäliiton korollinen
nettovelka oli 152 miljoonaa euroa (12/04: -82).

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan tiedot on esitetty suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan.

Thomeston liikevaihto oli 114 miljoonaa euroa (101) ja liikevoitto 1,2
miljoonaa euroa (0,7). Toimitusmäärä Suomeen oli 0,9 miljoonaa
kuutiometriä (0,8).

Finnforest
Finnforestin liikevaihto oli 468 miljoonaa euroa (470) eli edellisen
vuoden vastaavalla tasolla. Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (+6,9)
ja tulos ennen veroja -11,4 miljoonaa euroa (-10,4).

Heikentyneeseen tulokseen vaikuttivat erityisesti sahateollisuuden
ongelmat: ylitarjonta, laskeva myyntihinta ja tukin korkea hinta.

Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna ja oli -0,2 prosenttia (2,8). Omavaraisuusaste oli kauden
lopussa 29,0 prosenttia (12/04: 27,0) ja velkaantumisaste 167
prosenttia (12/04: 179).

Finnforestin oma osavuosikatsaus on julkaistu 28.4.2005.

Metsä Tissue
Metsä Tissuen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 171 miljoonaa euroa
(170). Liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (12,4). Vertailukelpoinen
liikevoitto oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, kun huomioidaan
vuonna 2004 toteutetun yrityskaupan ja IFRS-standardin käyttöönoton
kertaluontoiset vaikutukset. Vertailuvuoden liikevoitto sisälsi
lisäksi sellusuojauksesta syntyneen kertaluontoisen 2,7 miljoonan
euron tuoton.

M-real
M-realin liikevaihto oli 1 344 miljoonaa euroa (1 412) ja liikevoitto
115 miljoonaa euroa (24). Liikevoittoon sisältyy kertaluontoisia eriä
yhteensä 85 miljoonaa euroa, josta merkittävimpänä eränä Metsä-Botnian
8 prosentin myyntivoitto 81 miljoonaa euroa. Viime vuoden ensimmäisen
neljänneksen tulokseen ei sisälly kertaluontoisia eriä.

Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 30 miljoonaa euroa.
Kannattavuutta paransivat ennen kaikkea paperin ja kartongin
toimitusmäärän kasvu, paperitoimialojen kiinteiden kustannusten lasku
sekä paperin ja kartongin tuotevarastojen kasvu.

Tulos ennen veroja oli 76 miljoonaa euroa (-42), osakekohtainen tulos
0,23 euroa (0,66) ja sijoitetun pääoman tuotto 9,9 prosenttia (2,0).
Ilman kertaluontoisia eriä tulos oli -8 miljoonaa euroa,
osakekohtainen tulos -0,03 euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 3,0
prosenttia (2,0).

M-realin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 38,6 prosenttia
(12/04: 37,5) ja velkaantumisaste 81 prosenttia (12/04: 89).

M-realin oma osavuosikatsaus on julkaistu 28.4.2005.

Botnia
Botnian liikevaihto oli 255 miljoonaa euroa (263) ja liikevoitto 23,9
miljoonaa euroa (19,6). Liikevoittoon sisältyy kertaluontoinen 5,1
miljoonan euron liikearvon alaskirjaus liittyen Baltic Pulpin
toimintaan.

Liikevoiton paraneminen johtui pääosin kohonneista sellun
myyntihinnoista. Havusellun valuuttamääräinen markkinahinta oli
keskimäärin 8 prosenttia korkeampi edellisen vuoden ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna. Lehtisellun keskimääräinen hinta
vahvistui 11 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli 25,4 miljoonaa euroa (20,1) ja sijoitetun
pääoman tuotto 8,4 prosenttia (6,9). Omavaraisuus maaliskuun
lopussa oli 73 prosenttia ja velkaantumisaste 1 prosentti.


Botnian tulosluvuista 47 %:n osuus otetaan M-realin tilinpäätökseen ja 6
%:n osuus laadittaessa Metsäliitto-Yhtymän konsernitilinpäätöstä. 
Taseluvut on konsolidoitu 39 %:n ja 14 %:n mukaan.


Lähiajan näkymät
Metsäliitto Osuuskunta suuntaa tänä vuonna ostonsa kuusivaltaisiin
päätehakkuisiin ja mäntyharvennuksiin. Ostotavoite koko vuodelle on
17,7 miljoonaa kuutiometriä. Kesäkorjuukelpoisilla leimikoilla on nyt
hyvä kysyntä.

Puutuotteiden kysynnässä ei toisen neljänneksen aikana odoteta suuria
muutoksia. Havu- ja koivuvanerin sekä kertopuun tilanne jatkunee
tyydyttävänä mutta sahatavaran markkinat ovat edelleen haasteellisia.
Mäntytukin osalta siirrytään sahausarvoon perustuvaan
laatuhinnoitteluun, joka parantanee sahojen kannattavuutta jo
loppuvuoden aikana.

Pehmopaperimarkkinoilla kilpailu jatkuu kireänä.

Paperin ja kartongin kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä, mutta
kausivaihtelu toisella neljänneksellä alentanee toimitusmääriä
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Taivekartongin ja
aikakauslehtipaperin hintoja on pystytty korottamaan hieman alkuvuoden
aikana mutta hienopaperien hinnankorotukset ovat edenneet suunniteltua
hitaammin. Korotusten uskotaan toteutuvan loppukevään aikana.

Kausiluontoisista syistä Metsäliitto-Yhtymä arvioi toisen neljänneksen
tuloksen jäävän lievästi ensimmäistä neljännestä heikommaksi. Suomen
metsäteollisuuden uhkana on myös mahdollinen tehtaita pysäyttävä
työtaistelu.


Espoossa 28.4.2005
HALLITUS


Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545TOIMIALAKATSAUKSET

Kuluttajapakkaukset
              2005  2004  2004  2004  2004  2004
              1-3 10-12   7-9  4-6   1-3  1-12
Liikevaihto         238  256   264  267   258  1 045
EBITDA            49   45   49   42   44   180
 - % liikevaihdosta    20,6  17,7  18,4  15,9  17,0  17,2
Poistot ja                              
arvonalentumiset      -22  -16   -24  -24   -23   -87
Liikevoitto         27   30   25   18   20   93
 - % liikevaihdosta    11,2  11,6   9,4  6,9   7,9   8,9

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kuluttajapakkaukset-toimialan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 238
miljoonaa euroa (258) ja liikevoitto 26,6 miljoonaa euroa (20,4).
Liikevoittoa paransi taivekartongin toimitusmäärän kasvu. Länsi-
Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset kasvoivat 6 prosenttia
verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Taivekartongin
hinnankorotuksista huolimatta euron vahvistuminen piti keskihinnat
lähes ennallaan. Kartongin tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi
17 000 tonnilla (40 000).
Edelliseen neljännekseen verrattuna kannattavuutta paransivat lähinnä
kiinteiden kustannusten lasku ja taivekartongin myyntihinnan nousu.
Liner-kartongin toimitusmäärä nousi selvästi. Myyntihinta oli
edellisen neljänneksen tasolla.

Paperit
              2005  2004  2004  2004  2004  2004
              1-3 10-12   7-9  4-6   1-3  1-12
Liikevaihto         747  759   738  710   737  2 944
EBITDA            72   34   71   55   69   229
 - % liikevaihdosta     9,6  4,5   9,6  7,7   9,4   7,8
Poistot ja                              
arvonalentumiset      -63  -64   -65  -64   -64  -256
Liikevoitto          9  -30    6   -9    6   -27
 - % liikevaihdosta     1,2  -4,0   0,8  -1,3   0,8  -0,9

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toimiala Paperit koostuu M-realin toimialoista Publishing, Commercial
Printing ja Office Papers.

Paperin kysyntä jatkui melko hyvänä vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä. Kysyntä oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson
tasolla. Tuotantokapasiteetti oli edelleen vajaakäytössä etenkin
hienopapereiden osalta.

Paperit-toimialan liikevaihto oli 747 miljoonaa euroa (737) ja
liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa (5,9). Tuotannonrajoitukset olivat
yhteensä 64 000 tonnia (107 000).

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 8 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan
kauteen, mutta hienopaperien toimitukset laskivat prosentin verran.
Keskimääräinen hinta oli sekä aikakauslehtipapereissa että
päällystetyissä hienopapereissa viime vuoden vastaavan kauden tasolla,
mutta euron vahvistuminen laski viennin euromääräistä myyntihintaa.
Päällystämättömän hienopaperin keskimääräinen myyntihinta laski noin 4
prosenttia.

MAP Merchant Group
              2005  2004  2004  2004  2004  2004
              1-3 10-12   7-9  4-6   1-3  1-12
Liikevaihto         341  343   332  339   354  1 368
EBITDA            8   5    5   7    7   24
 - % liikevaihdosta     2,3  1,5   1,4  2,1   2,0   1,8
Poistot ja                              
arvonalentumiset       -2   -2   -2   -2   -2   -7
Liikevoitto          6   4    3   5    5   17
 - % liikevaihdosta     1,8  1,0   0,8  1,6   1,5   1,2

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

MAP-tukkuriliiketoiminnan liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa (354) ja
liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (5,3). Tulosta paransi lähinnä
kiinteiden kustannusten lasku.

Puutuotteet
              2005  2004  2004  2004  2004  2004
              1-3 10-12   7-9  4-6   1-3  1-12
Liikevaihto         468  466   458  529   470  1 923
EBITDA            17   15   24   32   24   94
 - % liikevaihdosta     3,6  3,2   5,2  6,0   5,1   4,9
Poistot ja                              
arvonalentumiset      -18  -18   -18  -18   -17   -71
Liikevoitto         -1   -3    6   14    7   23
 - % liikevaihdosta    -0,2  -0,6   1,3  2,6   1,5   1,2

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Finnforest-konserni muodostaa Puutuotteet–toimialan.

Puutuotteiden liikevaihto oli 468 miljoonaa euroa (470) ja liiketulos
-0,9 miljoonaa euroa (6,9). Tulokseen vaikuttivat sahatavaran
ylitarjonta ja raaka-aineen, erityisesti mäntytukin korkea hinta.
Lisäksi mäntysahatavaran myyntihinnat laskivat yli kymmenen prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Koivu- ja havuvanerin kysyntä ja hinta paranivat viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös kertopuutuotteiden hinnat ovat
vahvistuneet.

Muu toiminta
              2005  2004  2004  2004  2004  2004
              1-3 10-12   7-9  4-6   1-3  1-12
Liikevaihto 1)       428  346   341  395   377  1 459
Liikevoitto         33   4   -5   7   32   38
josta                                
 Puunhankinta Suomessa   14   6    8   2    9   25
 Kansainvälinen                           
 puunhankinta        1   -1    2   1    1    3
 Hygieniatuotteet      9   10   10   5   13   38
 Muut ja yhtymäviennit    9  -12   -25   -2   10   -28
                                   
1) Liikevaihto Yhtymän ulkopuolelle

Muuhun toimintaan kuuluvat mm. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Tissue ja
Thomesto. Lisäksi Vapo-konsernista on huomioitu 49,9 prosenttia vuoden
2005 alusta.

Puukauppa lähti vuoden alusta reippaasti käyntiin, mutta hiljeni
maaliskuun loppuun mennessä normaalitasolle. Metsäliitto osti tammi-
maaliskuussa puuta 4,2 miljoonaa kuutiometriä (3,7), mikä vastaa
vajaata neljännestä koko vuoden tavoitteesta. Hankintakaupan osuus oli
hieman normaalia suurempi kuitupuun hyvän kysynnän takia. Mäntytukin
hintataso oli laskussa, mutta muilla puutavaralajeilla kauppaa käytiin
vuoden 2004 syksyn hintatasolla.

Toimitusmäärä Suomessa sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan laskien
oli 7,1 miljoonaa kuutiometriä, josta kotimaan pyöreän puun osuus oli
5,0 miljoonaa kuutiometriä. Lauhat kelit vaikeuttivat puunkorjuuta
alkuvuodesta ja talvileimikkoihin päästiin suuressa osassa maata vasta
helmikuun puolivälissä.

Hidas talouskasvu ja ylikapasiteetti ovat kiristäneet kilpailua
erityisesti Länsi- ja Etelä-Euroopan pehmopaperimarkkinoilla. Tämän
vuoksi varsinkin kuluttajatuotteiden hintakehitys on jatkunut
negatiivisena. Samalla pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö on
muuttumassa Euroopan laajuisten kauppaketjujen nopean kasvun
seurauksena.

Markkinakehityksen vuoksi Metsä Tissue jäi jonkin verran
myyntivolyymeitä ja liikevaihtoa koskevista tavoitteistaan.
Myyntivolyymit ja liikevaihto jatkoivat kuitenkin kasvua suhteessa
edelliseen vuoteen. Entistä kustannustehokkaamman toiminnan ansioista
yhtiö pystyi saavuttamaan ensimmäiselle vuosineljännekselle
asettamansa tavoitteet.

Vapo-konserni julkaisee oman osavuosikatsauksensa 2.5.2005.


Tuotanto

1 000 yks.        2005  2004  2004  2004  2004  2004
             1-3  10-12  7-9   4-6  1-3  1-12
Paperi, tn       1 026  1 030 1 021   970  987  4 008
Kartonki, tn       293   326  355   319  331  1 330
Sahatavara, m3     1 053  1 014  988  1 059 1 123  4 185
Sahatavaran                            
jatkojalostus, m3     299   427  231   211  297  1 166
EW-tuotteet, m3      226   225  196   236  253   911
Sellu & CTMP, tn                          
(M-real)         383   399  384   369  381  1 533
Sellu, tn (Botnia)    653   602  616   594  638  2 450
METSÄLIITTO-YHTYMÄ

                 2005  2004 Muutos  2004
Lyhennetty tuloslaskelma     1-3   1-3      1-12
Liikevaihto           2 187  2 160   27  8 598
 Liiketoiminnan muut tuotot    43   53  -10   135
 Liiketoiminnan kulut     -2 024 -2 012  -12 -8 066
 Poistot ja arvonalentumiset   -132  -131   -1  -522
Liikevoitto            74   70   4   144
 Osuus osakkuusyhtiöiden                  
 tuloksista             0    4   -4    1
 Kurssierot            -11   -15   4   -2
 Muut rahoitustuotot ja –kulut  -45   -78   33  -219
Tulos ennen veroja                     
ja vähemmistöosuutta        18   -19   37   -76
 Tuloverot             -7    5  -12   -28
Tulos verojen jälkeen       11   -14   25  -104
 Vähemmistöosuudet         3   22  -19   80
Katsauskauden tulos        14    8   6   -24


                 2005  2004 Muutos  2004
Lyhennetty tase         31.3.  31.3.     31.12.
VARAT                            
Pitkäaikaiset varat                     
 Aineettomat hyödykkeet      812   797   15   802
 Aineelliset hyödykkeet     4 239  4 210   29  4 148
 Biologiset hyödykkeet       46   203  -157   201
Sijoitukset                         
 Korolliset            71   82  -11   59
 Laskennalliset verosaamiset   103   91   12   102
 Muut korottomat         207   292  -85   283
                5 478  5 675  -197  5 596
Lyhytaikaiset varat                     
Vaihto-omaisuus         1 301  1 225   76  1 172
Saamiset                          
 Korolliset            25   29   -4   66
 Korottomat           1 691  1 667   24  1 564
Rahat ja pankkisaamiset      200   207   -7   252
                3 217  3 128   89  3 055
                              
VARAT YHTEENSÄ         8 695  8 802  -107  8 651
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT                     
Oma pääoma           1 387  1 350   37  1 351
Vähemmistöosuus         1 400  1 181  219  1 428
Oma pääoma yhteensä       2 787  2 531  256  2 779
                              
Pitkäaikaiset velat                     
 Laskennalliset verovelat     478   489  -11   505
 Eläkevelvoitteet         271   297  -26   271
 Varaukset             48   34   14   45
 Korolliset           2 880  3 184  -304  2 946
 Muut korottomat         110   93   17   37
                3 787  4 097  -310  3 805
Lyhytaikaiset velat                     
 Korolliset            855   828   27   768
 Korottomat           1 266  1 345  -79  1 299
                2 121  2 173  -52  2 067
                              
Velat yhteensä         5 908  6 271  -363  5 872
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  8 695  8 802  -107  8 651
Oman pääoman muutos           Ed.tili-  Vähem-      
             Osuus- Rahas-  kausien  mistö-      
             pääoma  tot   tulos  osuus  Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2003    545    63   947  1 408  2 963
IFRS:ään siirtymisen                        
vaikutukset         -114    -9   -123   -169   -415
Oma pääoma 1.1.2004, IFRS  431    54   824  1 239  2 548
Muuntoero                    10        10
Osuuspääoman kasvu      24                 24
Rahoitusinstrumenttien                       
vaikutus                -2             -2
Vähemmistöosuus                     -58   -58
Tilikauden tulos                 8         8
Oma pääoma 31.3.2004     455    52   842  1 181  2 530
                                  
                                  
Oma pääoma 1.1.2005, IFRS  505    62   783  1 428  2 778
Muuntoero                    -9        -9
Osuuspääoman kasvu      17                 17
Rahoitusinstrumenttien                       
vaikutus                14             14
Vähemmistöosuus                     -27   -27
Tilikauden tulos                14        14
Oma pääoma 31.3.2005, IFRS  522    76   788  1 401  2 788                 2005  2004  2004
Lyhennetty rahavirtalaskelma   1-3   1-3  1-12
Liiketoiminnan rahavirrat              
Kauden tulos            14    8   -24
 Oikaisut yhteensä        188   190   672
 Käyttöpääoman muutos      -140   -34   35
Liiketoiminnan rahavirrat     62   164   683
 Nettorahoituskulut       -56   -89  -225
 Maksetut verot         -46   -38   -85
Liiketoiminnan nettorahavirrat  -40   37   373
                           
Investointien rahavirrat               
 Yrityshankinnat         -46        
 Käyttöomaisuuden ostot     -125   -46  -434
 Omaisuuden myynnit ja muut    189   404   568
Investointien nettorahavirrat   18   358   134
                           
Rahoituksen rahavirrat                
 Pitkäaikaisten lainojen ja             
 muiden rahoituserien muutos    -6  -374  -413
 Maksetut osingot         -24   -33   -62
Rahoituksen nettorahavirrat    -30  -407  -475
                           
Rahavarojen muutos        -53   -12   33
                           
Rahavarat kauden alussa      252   219   219
Rahavarojen muutos        -53   -12   33
Rahavarat kauden lopussa     200   207   252

Tiedot           2005  2004  2004  2004 2004  2004
vuosineljänneksittäin    1-3 10-12  7-9  4-6  1-3  1-12
Liikevaihto segmenteittäin                    
 Kuluttajapakkaukset     238  256  264  267  258 1 045
 Paperit           747  759  738  710  737 2 944
 MAP Merchant Group     341  343  332  339  354 1 368
 Puutuotteet         468  466  458  529  470 1 923
 Muu toiminta        428  346  341  395  377 1 459
 Sis. liikevaihto      -35  -35  -35  -37  -35  -142
Liikevaihto yhteensä    2 187 2 135 2 099 2 204 2 160 8 598
                                 
Liikevoitto segmenteittäin                    
 Kuluttajapakkaukset     27   30   25   18  20   93
 Paperit            9  -30   6   -9   6  -27
 MAP Merchant Group      6   4   3   5   5   17
 Puutuotteet         -1   -3   6   14   7   23
 Muu toiminta         33   4   -5   7  32   38
Liikevoitto yhteensä     74   4   35   35  70  144
  - % liikevaihdosta    3,4  0,2  1,7  1,6  3,2  1,7
                                 
 Osuus osakkuusyhtiöiden                     
 tuloksista          0   -4   0   1   4   1
 Kurssierot         -11   19   0   -6  -15   -2
 Muut rahoitustuotot ja                      
 –kulut           -45  -64  -55  -22  -78  -219
Tulos ennen veroja      18  -45  -21   9  -19  -76
 Tuloverot          -7   -5  -14  -14   5  -28
Tulos verojen jälkeen     11  -50  -35   -5  -14  -104
 Vähemmistöosuudet       3   28   19   12  22   80
Katsauskauden tulos      14  -22  -16   6   8  -24


METSÄLIITTO- YHTYMÄ

Tuloksen täsmäytyslaskelma

                Raportoitu  IFRS:ään   
Lyhennetty tuloslaskelma       FAS siirtymisen    IFRS
                 1-3/2004  vaikutus  1-3/2004
Liikevaihto             2 155      5   2 160
 Liiketoiminnan muut tuotot      40     13     53
 Liiketoiminnan kulut       -2 007     -5   -2 012
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista               2     -2     0
 Poistot ja arvonalentumiset     -141     10    -131
Liikevoitto              50     20     70
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista               0      4     4
 Kurssierot               6     -21    -15
 Muut rahoitustuotot ja        -51     -27    -78
–kulut
Tulos ennen veroja                       
ja vähemmistöosuutta          5     -24    -19
 Tuloverot               -5     10     5
 Vähemmistöosuudet           18      4     22
Katsauskauden tulos          18     -10     8Taseen täsmäytyslaskelma

                Raportoitu  IFRS:ään   
Lyhennetty tase            FAS siirtymisen    IFRS
                31.3.2004  vaikutus 31.3.2004
VARAT                              
Pitkäaikaiset varat                       
 Aineettomat hyödykkeet        847     -50    797
 Aineelliset hyödykkeet       4 314    -104   4 210
 Biologiset hyödykkeet         0     203    203
Sijoitukset                           
 Korolliset              79      3     82
 Laskennalliset verosaamiset      57     34     91
 Muut korottomat           290      2    292
                  5 587     88   5 675
Lyhytaikaiset varat                       
Vaihto-omaisuus           1 232     -7   1 225
Saamiset                            
 Korolliset              35     -6     29
 Korottomat             1 670     -3   1 667
Rahat ja pankkisaamiset        203      4    207
                  3 141     -13   3 128
                                
VARAT YHTEENSÄ           8 728     74   8 802
                                
OMA PÄÄOMA JA VELAT                       
Oma pääoma             1 595    -245   1 350
Vähemmistöosuus           1 358    -177   1 181
Oma pääoma yhteensä         2 953    -422   2 531
                                
Pitkäaikaiset velat                       
 Laskennalliset verovelat       467     22    489
 Eläkevelvoitteet           30     267    297
 Varaukset               49     -15     34
 Korolliset             3 150     34   3 184
 Muut korottomat            46     47     93
                  3 742     355   4 097
Lyhytaikaiset velat                       
 Korolliset              705     123    828
 Korottomat             1 328     17   1 345
                  2 033     140   2 173
                                
Velat yhteensä           5 775     496   6 271
                                
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    8 728     74   8 802

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa