METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMM

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE

                  26.7.2004 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004

Liikevaihto 4 344 milj. euroa (1-6/2003: 4 277 Me)
Tappio ennen satunnaiseriä 35,1 milj. euroa (1-6/2003: +60,0 Me)
Sijoitetun pääoman tuotto 1,8 % (1-6/2003: 4,2 %)
Omavaraisuusaste 34,5 % (31.12.2003: 35,0 %)

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 4 344 miljoonaa
euroa (4 277) eli 1,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana
viime vuonna.

Katsauskauden liikevoitto oli 55,2 miljoonaa euroa (131,1).
Liikevoiton heikentyminen johtuu erityisesti alhaisemmista paperien
myyntihinnoista sekä euron vahvistumisesta 11,1 prosentilla suhteessa
dollariin. Liikevoittoon sisältyy Metsä Tissue -kaupasta
realisoitunutta myyntivoittoa 19 miljoonaa euroa.

Tuotantomäärät olivat hieman korkeammat kuin vertailujaksolla.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaste oli katsauskaudella 87
prosenttia (87) ja kartonkikoneiden 87 prosenttia (86). Botnian
sellutehtaiden käyntiaste oli 93 prosenttia (91). Sahatavaraa
tuotettiin noin kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 2,1 prosenttia
(1,6). Rahoitustuotot olivat 12,3 miljoonaa euroa (26,0) ja
rahoituskulut 102,6 miljoonaa euroa (97,1). Rahoituseriin sisältyy
kurssivoittoja 5,7 miljoonaa euroa (11,2). Tappio ennen satunnaiseriä
oli 35,1 miljoonaa euroa (+60,0).

Välittömät verot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat
10,4 miljoonaa euroa (-19,4). Vähemmistön osuus tuloksesta oli 36,9
miljoonaa euroa (-13,6) ja katsauskauden tulos 12,2 miljoonaa euroa
(27,0).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi - kesäkuussa
1,8 prosenttia (4,2).

TASE JA RAHOITUS
Omavaraisuus oli kesäkuun lopussa 34,5 prosenttia ja velkaantumisaste
121 prosenttia (12/03: 35,0 % ja 117 %). Korolliset nettovelat olivat
3 560 miljoonaa euroa (12/03: 3 469).

Yhtymän kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 2,0 miljardia euroa
(12/03: 1,6). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja
sijoituksina (0,2) ja 1,8 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,4). Yhtymällä oli lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7 miljardin euron
arvosta.
INVESTOINNIT
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja yritys-
ostoihin olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 132 miljoonaa euroa (285).

Kaskisten BCTMP-tehtaan investointiprojekti etenee suunnitelmien
mukaisesti. Merkittävimmät päälaitevalinnat on tehty ja toimittajat
valittu. Tehdasalueen maanrakennustyöt käynnistyivät maaliskuun
lopulla ja tehdasrakennuksen rakentaminen alkoi heinäkuussa.
Vuosikapasiteetti on 300 000 tonnia valkaistua kemihierrettä ja
käyntiinlähtö on suunniteltu elokuuhun 2005.

YRITYSKAUPAT
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Metsäliitto Osuuskunta osti 66
prosenttia Metsä Tissue Oyj:stä, Finnforest osti saksalaisen Merk
GmbH:n, ja Moelven osti rakennusmoduulien valmistaja Mobilarum AB:n.
Are Gruppen on vuoden 2004 alusta liitetty Moelvenin saharyhmään.

Kesäkuun alussa Finnforest myi 9,9 prosenttia ja Metsäliitto
Osuuskunta 2,1 prosenttia Moelven Industrier ASA:n osakekannasta.
Moelvenin uusia omistajia ovat norjalaiset metsänomistajayhdistykset
Haldenvassdraget (3,0 %) ja Agder-Telemark (4,5 %).
Metsänomistajayhdistykset Glommen (17,8 %) ja Mjøsen (9,4 %) lisäsivät
omistustaan. Kaupan jälkeen Finnforest omistaa Moelvenin osakkeista
51,0 prosenttia ja Metsäliitto Osuuskunta 14,2 prosenttia.

Kesäkuussa Metsäliiton tytäryhtiö Thomesto hankki venäläisestä
Vologodskie Lesopromyshlenneki -nimisestä puunhankintayhtiöstä 44
prosentin omistusosuuden. Yhtiö, joka on Luoteis-Venäjän Vologdan
alueen suurimpia puutavaran hankkijoita, on viime vuosina toimittanut
Suomeen runsaat 600 000 kuutiometriä puutavaraa.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 29 741 henkilöä
(30 459). Kesäkuun lopussa palveluksessa oli 30 712 henkilöä (31 372).
Vuoden 2003 lopussa henkilöstömäärä oli 29 173.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto nimitti 24.5.2004
varatoimitusjohtaja Kari Jordanin Metsäliitto Osuuskunnan
toimitusjohtajaksi ja pääjohtajan varamieheksi 1.1.2005 lukien.
Pääjohtajan tehtävät Kari Jordan ottaa vastaan 1.1.2006 nykyisen
pääjohtajan Antti Oksasen jäädessä sopimuksen mukaiselle eläkkeelle
kesällä 2006. Varatoimitusjohtaja Kari Jordan toimii nykyisin Nordea
Bank AB:n konsernijohdon jäsenenä vastuualueenaan konsernin
vähittäispankkitoiminta.

M-real Oyj:n hallitus nimitti 10.6.2004 yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi Metsäliitto-Yhtymän finanssijohtajan Hannu
Anttilan. Anttila aloitti M-realin varatoimitusjohtajana 1.7.2004,
siirtyy operatiiviseksi varatoimitusjohtajaksi 1.10. alkaen ja
toimitusjohtajaksi 1.1.2005 lukien, jolloin M-realin nykyinen
toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola jää eläkkeelle. Hannu Anttila on
aikaisemmin toiminut mm. Metsä-Serlan talousjohtajana, Metsä-Botnian
varatoimitusjohtajana ja Metsä Tissuen toimitusjohtajana.
KILPAILUVIRANOMAISTEN TARKASTUKSET
Suomen kilpailuviraston edustajat tekivät 25.5.2004 yllätys-
tarkastukset muun muassa Metsäliitto Osuuskunnan ja Stora Enso Oyj:n
toimitiloissa useilla eri paikkakunnilla. Tarkastukset perustuivat UPM-
Kymmene Oyj:n 3.5.2004 Kilpailuvirastoon toimittamiin tietoihin.

Tarkastusten tavoitteena oli selvittää, ovatko metsäteollisuus-
yritykset vaihtaneet keskenään luottamuksellista tietoa raakapuun
hankintahinnoista sekä keskustelleet keinoista rajoittaa keskinäistä
hintakilpailuaan raakapuun hankintamarkkinoilla.

EU:n komission kilpailuviranomaiset tekivät tarkastuskäyntejä myös
M-real Oyj:n toimitiloissa. Käynnit liittyivät tutkimukseen, jossa
selvitetään väitettyä kilpailijayhteistyötä hienopaperialalla.

Puukauppaan liittyvät tutkimukset valmistunevat tämän vuoden loppuun
mennessä, mutta EU:n komission lausunto väitetystä yhteistyöstä
hienopaperialalla on odotettavissa aikaisintaan parin vuoden kuluttua.

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 604
miljoonaa euroa (579). Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (9,6) eli
1,8 prosenttia liikevaihdosta (1,7). Voitto ennen satunnaiseriä oli
73,7 miljoonaa euroa (88,4). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 62,8
miljoonaa euroa (81,9). Sijoitetun pääoman tuotto oli katsauskaudella
8,4 prosenttia (11,0).

Metsäliiton omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 60,8 prosenttia
(12/03: 67,0 %). Osuuspääomia on vuoden alusta vastaanotettu yhteensä
58,3 miljoonaa euroa (45,2). Varsinainen osuuspääoma kasvoi 22,2
miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma 29,0 miljoonalla eurolla ja B-
lisäosuuspääoma 7,1 miljoonalla eurolla. Kesäkuun lopussa
Metsäliitolla oli yhteensä 130 391 jäsentä (12/03: 131 213).

Katsauskauden investoinnit olivat 105 miljoonaa euroa (3).
Merkittävin investointi oli tammikuun alussa toteutunut kauppa, jossa
66 prosenttia Metsä Tissuen liiketoiminnoista siirtyi M-realilta
Metsäliitto Osuuskunnan omistukseen.

Puumarkkinatilanne
Puukauppa on vuoden alusta käynyt normaaliin tapaan. Metsäliitto osti
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana puuta noin 7,6 miljoonaa kuutio-
metriä (8,4), mikä vastaa vajaata puolta koko vuoden ostotavoitteesta.
Lisäksi ostettiin energiapuuta noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä (0,4).
Oston puutavaralajirakenne oli tukkipainotteinen ja vastasi hyvin
tavoitetta. Hintataso oli kaikilla puutavaralajeilla edellisen vuoden
syksyn tasolla.

Teollisuuden puunkäyttö oli katsauskauden aikana selvästi budjetoitua
suurempi. Suuren toimitusmäärän johdosta Metsäliiton kokonaisvaranto
on tukeilla hieman normaalia alhaisempi. Yhteensä varanto vastaa noin
neljän kuukauden käyttöä.

Metsäliiton kotimaan puunhankinnan organisaatiouudistus toteutettiin
keväällä. Uudessa prosessimaisessa toimintamallissa hankinta-alueita
ja toimitusyksikköjä on viisi ja hankintapiirejä 18. Uusi
organisaatio aloitti toimintansa 1.7.2004.

Lähiajan näkymät
Metsäliiton ostotavoitetta nostettiin keväällä 16,9 miljoonasta 17,5
miljoonaan kuutiometriin. Kaikkia puutavaralajeja tarvitaan
tasapainoisesti, mutta ostossa painottuvat edelleen
kesäkorjuukelpoiset kuusitukkileimikot. Ostotavoitteen toteutuminen
edellyttää puukaupan sujumista normaalisti. Puutuoteteollisuuden
tuotteiden laskevan hintakehityksen takia tukkipuun hinnan
korotukseen ei ole mahdollisuutta.

METSÄ TISSUE
Pehmopaperituotteiden kysyntä Euroopassa on kasvanut selvästi
hitaammin kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Samanaikaisesti
lisääntynyt tuotantokapasiteetti on johtanut ylitarjontaan ja
kiristyneeseen hintakilpailuun.

Vaikka markkinatilanne on kiristynyt entisestään, Metsä Tissue on
pystynyt lisäämään myyntimääriään ja säilyttämään asemansa
markkinoilla. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 336 miljoonaa euroa
(334) ja liikevoitto 12,6 miljoonaa euroa (20,0). Liikevoiton
heikentyminen edellisvuoteen verrattuna johtuu yrityskaupan
seurauksena kasvaneista poistoista. Toiminnan tehostaminen ja sen

ansiosta saavutettu parempi kustannustehokkuus ovat auttaneet
kompensoimaan matalammista myyntihinnoista johtuneet menetykset.

Consumer Hygiene -liiketoiminnan kehitys Pohjoismaissa ja Länsi-
Euroopassa etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Saksassa on mm.
lanseerattu uusi Aloe Veraa sisältävä wc-paperi. Puolassa on
investointien ylösajo ollut odotettua hitaampaa sekä
paperinvalmistuksessa että jatkojalostuksessa.

Away-from-Home -liiketoiminta kehittyi suunnitellusti Länsi-Euroopassa
ja Puolassa. Pohjoismaissa myyntitavoitteista ollaan hieman jäljessä.
Table Top - ja Baking & Cooking -liiketoiminta-alueiden myynti ja
kannattavuus ovat odotusten mukaisia.

Lähiajan näkymät
Hintakilpailu pehmopaperimarkkinoilla jatkuu edelleen kireänä.
Toimialan tulosodotuksia heikentävät myös ennakoitua korkeammat raaka-
ainekustannukset.

FINNFOREST
Finnforestin liikevaihto oli 999 miljoonaa euroa (919) eli noin 9
prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
Konsernin liikevoitto oli 16,0 miljoonaa euroa (19,8) ja tappio ennen
satunnaisia eriä 1,3 miljoonaa euroa (+3,5). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 3,4 prosenttia (4,4).

Toisen neljänneksen voitto ennen satunnaisia eriä oli 2,5 miljoonaa
euroa, joka on 6,3 miljoonaa euroa parempi verrattuna vuoden
ensimmäiseen neljännekseen. Myönteiseen kehitykseen vaikutti
parempaan tehokkuuteen tähtäävän ohjelman suunniteltua nopeampi
eteneminen. Markkinatilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää
käännettä parempaan, ja sahatavaran hinnat ovat laskeneet ennakoitua
enemmän.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 37,2 prosenttia ja
velkaantumisaste 112 prosenttia (12/03: 39,3 % ja 106 %).
Pääomalainat rinnastettuna velkoihin omavaraisuus oli 28,0 prosenttia
ja velkaisuus 182 prosenttia (12/03: 29,2 % ja 178 %).

Engineered Wood
EW-ryhmän liikevaihto oli 162 miljoonaa euroa (152) ja liikevoitto
9,5 miljoonaa euroa (3,2).

Vanerien kysyntä vahvistui ja vanerituotteiden hintojen lasku
pysähtyi toisen neljänneksen aikana. Havuvanerin kysyntä vahvistui
erityisesti Pohjois-Amerikassa, minkä johdosta eteläamerikkalaiset
tuottajat suuntasivat tarjontaansa Euroopan ulkopuolelle. Tämä
vaikutti positiivisesti eurooppalaisten tuotteiden kysyntään sekä
hintakehitykseen. Myös koivuvanerimarkkinoilla tapahtui positiivisia
muutoksia.

Finnforest solmi huhtikuun lopussa strategisen yhteistyösopimuksen
venäläisen kertopuutuotteita valmistavan LVL-Ugra -yhtiön kanssa.
Finnforest vastaa LVL-Ugran tuotannollisen toiminnan
käynnistämisestä, laadunvalvonnasta ja laatujärjestelmän luomisesta.
Finnforest saa yksinoikeuden tuotteiden myyntiin ja markkinointiin
Venäjän ja IVY-maiden ulkopuolelle. Tehtaan tuotantokapasiteetti on
40 000 kuutiometriä vuodessa, ja ensimmäiset kertopuuerät on
toimitettu markkinoille kuluvan kesän aikana.

I-palkki-, rimalevy- ja lastulevytuotteiden kysyntä vahvistui
toisella vuosineljänneksellä ja tulokset kehittyivät suotuisasti.
Myös ThermoWood- ja liimapuutoiminnoissa tapahtui myönteistä
kehitystä. Moduulituotanto on kärsinyt heikosta toimistorakentamisen
markkinatilanteesta.

Finnforest ja Sinex Oy solmivat kesäkuussa yhteistyösopimuksen, joka
koskee moduulitaloihin soveltuvien kosteantilan elementtien
suunnittelua ja valmistusta. Hartolan moduuliteollisuushanke etenee
suunnitellusti ja tuotanto käynnistyy syksyn aikana.

Solid Wood
SW-ryhmän liikevaihto oli 277 miljoonaa euroa (266) ja liiketappio
0,4 miljoonaa euroa (+7,7). Keskeisin tekijä tuloksen heikkenemisessä
oli sahatavaran myyntihintojen lasku. Sahatavaratuotteiden ja
tukkiraaka-aineen hintasuhde oli edelleen erittäin epäedullinen.

Sahatavaran laskutushinnat olivat toisella neljänneksellä yli 5
prosenttia alhaisemmat kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.
Pohjoisen havusahatavaran osalta kysyntä oli päämarkkinoilla
normaali. Lievää ylitarjontaa esiintyi sekä kuusi- että
mäntysahatavarassa.

Myynti ja jakelu
Ryhmän liikevaihto oli 332 miljoonaa euroa (291) ja liikevoitto 8,9
miljoonaa euroa (6,9). Rakentamisen markkinoilla oli toisella
vuosineljänneksellä havaittavissa vain lieviä enteitä piristymisestä.
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa tilanne on jatkunut hyvänä koko
alkuvuoden, mikä on vähentänyt tarjontaa Euroopassa. Useiden
levytuotteiden hintojen nousu jatkui myös toisella neljänneksellä.

Britanniassa ja Ranskassa saavutettiin myyntitavoitteet, mutta
Saksassa liiketoiminta oli edelleen tappiollista. Itä-Euroopan
alueella myynnit olivat odotetulla tasolla. Aasiassa positiivinen
kehitys jatkuu.

Moelven
Moelvenin liikevaihto oli 349 miljoonaa euroa (314) ja liikevoitto
3,1 miljoonaa euroa (7,9). Moelvenin sahateollisuus jäi hieman
tavoitteestaan. Keskeiset syyt olivat vaikeutunut tukkipuun saatavuus
sekä mäntysahatavaran kohdalla epäedullinen hintasuhde tukkiraaka-
aineen ja lopputuotteiden välillä. Höyläys- ja jakelutoiminta sekä
liimapuutoiminta kehittyivät myönteisesti. Tuotannon ja
tuotevalikoimien sopeuttamisen myötä liimapuutuotanto keskittyy nyt
aiemman neljän tuotantolaitoksen sijaan kolmelle tuotantolaitokselle.

Toimistorakentamisen taso on Skandinaviassa alhainen. Tämä vaikuttaa
erityisesti sisutusjärjestelmien kysyntään. Toisaalta kerros- ja
rivitalorakentaminen on vilkastumassa. Moduulitoimitukset Snöhvit-
kaasukenttähankkeeseen valmistuivat aikataulussaan.

Lähiajan näkymät
Kolmannen neljänneksen tulos jäänee tappiolliseksi kausivaihteluiden
ja kesälomasesongin seurauksena. Tulosparannusohjelmaa jatketaan
toimenpiteiden kohdistuessa erityisesti myynti- ja
markkinointitoimintoihin.

M-REAL
M-realin katsauskauden liikevaihto oli 2 715 miljoonaa euroa (3 103)
ja liiketappio 19,1 miljoonaa euroa (+82,2). Kannattavuutta
heikensivät ennen kaikkea paperin alhaisempi myyntihinta ja dollarin
kurssin lasku. Liikevoittoa pienensi myös Metsä Tissuen
liiketoiminnan myynti tammikuussa 2004.

Konsernin tappio ennen satunnaiseriä oli 77,9 miljoonaa euroa
(+28,9). Rahoitustuotot olivat 14,0 miljoonaa euroa (22,9) ja
rahoituskulut 72,8 miljoonaa euroa (76,2). Rahoitustuottoihin
sisältyy kurssivoittoja 4,4 miljoonaa euroa (11,5).

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 117,1 miljoonaa euroa
(28,9). Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Metsä Tissuen
myyntivoitto 195 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli -0,35 euroa (+0,11) ja sijoitetun pääoman
tuotto -0,3 prosenttia (3,2). Omavaraisuusaste kauden lopussa oli
35,8 prosenttia ja velkaantumisaste 113 prosenttia (12/03: 31,9 % ja
137 %).

Lähiajan näkymät
Useimmat talouden kehitystä kuvaavat mittarit viittaavat Euroopan
talouden elpymisen jatkuvan, joskin vuoden 2004 kasvuennusteita on
korjattu alaspäin alkuvuoden aikana ja elpymisen epäillään jäävän
lieväksi. Yhdysvalloissa ja Aasiassa talouskasvu on jatkunut vahvana.

Hienopaperin toimitukset Länsi-Euroopan ulkopuolisille markkinoille
ovat alkuvuoden aikana kasvaneet. M-realin paperilajien markkinoita
leimaa edelleen ylitarjonta ja tuotantoa joudutaan rajoittamaan
kysyntää vastaavaksi. Paperin ja taivekartongin keskimääräisissä
hinnoissa ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta kolmannella
neljänneksellä.

M-realin kolmannen neljänneksen tuloksen ennen satunnaiseriä
odotetaan olevan kausiluonteisesti toista neljännestä lievästi
parempi.

BOTNIA
Sellun markkinahinnat ja kasvaneet toimitusmäärät paransivat Botnian
liikevaihtoa ja kannattavuutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Botnian liikevaihto nousi 8 prosenttia ja oli 536
miljoonaa euroa (495). Liikevoitto oli 71,1 miljoonaa euroa (47,3) ja
voitto ennen satunnaiseriä 70,2 miljoonaa euroa (46,2). Sijoitetun
pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa 11,7 prosenttia (7,7). Botnian
tehtaiden käyntiaste oli alkuvuoden aikana 93,5 prosenttia (90,9).

Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat keskimäärin 20
prosenttia ja lehtisellun kolme prosenttia korkeammat kuin edellisen
vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Toisaalta Yhdysvaltain dollarin
kurssi oli 11 prosenttia heikompi kuin tammi-kesäkuussa 2003.

Havusellun hinta on vuoden aikana noussut 560 dollarista noin 660
dollariin. Lehtisellun hinta on vastaavasti noussut 500 dollarista
550 dollariin. World-19 maiden selluvarastot olivat vuoden alussa
noin 3,6 miljoonaa tonnia. Varastot olivat toukokuun lopulla
laskeneet 3,40 miljoonaan tonniin.

Botnian rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuus oli kesäkuun lopussa 71,0
prosenttia (12/03: 70,3 %) ja velkaantumisaste 1 prosentti (12/03:
3 %).

Botniaa käsitellään Yhtymässä resurssiyhtiönä, jonka luvut
konsolidoidaan omistusosuuden mukaisesti (53%). Botnian luvuista 47
prosenttia huomioidaan M-realin tilinpäätöksessä ja 6 prosenttia
Metsäliitto-Yhtymän konsernitilinpäätöksen yhdistelyvaiheessa.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Euroopassa talouden elpyminen on edelleen hidasta. Uutena
riskitekijänä kasvun elpymiselle on raaka-aineiden hintojen nousu,
mm. öljyn ja teräksen voimakas kallistuminen. Dollarin nopea
heikentyminen euroon ja muihin päävaluuttoihin verrattuna pysähtyi
helmikuussa ja on alkuvuoden aikana vahvistunut noin neljä
prosenttia. Tämä on osaltaan hieman helpottanut metsäteollisuutemme
hintakilpailukykyä euroalueen ulkopuolella.

Metsäliitto-Yhtymän alkuvuoden tulos oli 35 miljoonaa euroa
tappiollinen. Tulokseen vaikuttivat eniten paperituotteiden alentuneet
myyntihinnat. Tällä hetkellä odotamme paperin kysynnän paranevan
lähiaikoina. Vaikka paperin hinnat kääntyisivätkin toisella
vuosipuoliskolla hienoiseen nousuun, keskimääräiset vientihinnat
jäänevät vuoden 2003 tasosta. Metsäliitto-Yhtymän heinä-syyskuun
tuloksen odotetaan kausiluontoisesti olevan toista neljännestä
parempi, mutta kannattavuuden merkittävää paranemista ei
lähikuukausien aikana ole odotettavissa.

Espoossa 26.7.2004

HALLITUS
Lisätiedot
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545

TAMMI-KESÄKUU 2004
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
          Liikevaihto          Liikevoitto         
Milj.e.      I-  I-II/03   I-IV/03   I-  I-II/03  I-IV/03 
        II/04            II/04
Metsäliitto                               
Osuuskunta    604    579   1 154  10,8    9,6   25,5
Thomesto     197    204    375   1,5    4,8    7,6 
Biowatti      34     28    55  -0,1    1,4    4,8 
Finnforest    999    919   1 791  16,0    19,8    8,6 
Metsä Tissue*   336    334    669   12,6   20,0   48,9 
-sisäinen myynti -332   -326   -638                
Yhteensä    1 838   1 404   2 737   40,8   35,6   46,5 
M-real     2 715   3 102   6 044  -19,1   82,2   73,8 
Muut & sis.erät -209    -229   -463   33,5   13,3   30,8 
METSÄLIITTO-                               
YHTYMÄ     4 344   4 277   8 318   55,2   131,1   151,1
* v. 2003 luvut sisältyvät M-realin lukuihin

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto nousi 4 prosenttia ja oli 604
milj. euroa (579). Liikevoitto parani 12 prosenttia ja oli 10,8 milj.
euroa (9,6). Puutuotekonserni Finnforestin liikevaihto oli 999 milj.
euroa (919) ja liikevoitto 16,0 milj. euroa (19,8). Metsä Tissuen
liikevaihto oli 336 milj. euroa (334) ja liikevoitto 12,6 milj. euroa
(20,0). Metsä Tissuen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden
tasolla.

M-realin liikevaihto oli 2 715 milj. euroa (3 102) ja liiketappio
19,1 milj. euroa (+82,2). Kannattavuuteen vaikuttivat alentuneet
paperin myyntihinnat ja vahvistunut euro.

Metsäliitto-Yhtymän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 344 milj. euroa
(4 277) eli 1,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime
vuonna. Liikevoitto oli 55,2 milj. euroa (131,1). Liikevoittoon
sisältyy Metsä Tissue -kaupasta realisoitunutta myyntivoittoa 19
milj. euroa. Tappio ennen satunnaiseriä oli 35,1 milj. euroa (+60,0).
Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla
1,9 prosenttia (4,2). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 34,5
prosenttia (31.12.2003: 35,0 %).

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Suurimmat riskit maailmantalouden kehitykselle liittyvät lähinnä
Yhdysvaltojen ja Aasian kasvun kestävyyteen. Myös raaka-aineiden
hintojen nousu, esimerkiksi öljyn voimakas kallistuminen, voi uhata
kasvua. Dollarin nopea heikentyminen euroon ja muihin päävaluuttoihin
verrattuna pysähtyi helmikuussa ja on alkuvuoden aikana vahvistunut
noin neljä prosenttia.

öTällä hetkellä odotamme paperin kysynnän paranevan lähiaikoina.
Vaikka paperin hinnat kääntyisivätkin toisella vuosipuoliskolla
hienoiseen nousuun, keskimääräiset vientihinnat jäänevät viime vuoden
tasosta. Metsäliitto-Yhtymän heinä-syyskuun tuloksen odotetaan
kausiluontoisesti olevan toista neljännestä parempi, mutta
kannattavuuden merkittävää paranemista ei lähikuukausien aikana ole
odotettavissaö, toteaa pääjohtaja Antti Oksanen.


                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2004     2003    Muutos,   2003  
             1-6  %   1-6   %  MEUR    1-12  %
Liikevaihto      4 344,3 100 4 276,9  100  67,4  8 318,3 100
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   1,2     -1,8      3,0   -6,5
Liiketoiminnan muut                          
tuotot          70,3     43,7     26,6   105,0
 Toimintakulut    -4 075,3   -3 905,4    -169,9 -7 694,9  
 Poistot        -285,3    -282,3     -3,0  -570,8  
Liikevoitto       55,2 1,3  131,1  3,1  -75,9   151,1 1,8
 Kurssierot        5,7     11,2     -5,5   19,9 
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -96,0    -82,3     -13,7  -210,8
Tulos ennen                               
satunnaiseriä      -35,1 -0,8  60,0  1,4  -95,1   -39,8 -0,5
 Satunnaiset tuotot    0,0     0,0      0,0    0,9  
 Satunnaiset kulut    0,0     0,0      0,0   -16,0  
Tulos ennen veroja                           
ja vähemmistöosuutta  -35,1 -0,8  60,0  1,4  -95,1   -54,8 -0,7
 Verot          10,4    -19,4     29,8   -20,6  
 Vähemmistöosuus     36,9    -13,6     50,5   58,9  
Katsauskauden tulos   12,2 0,3  27,0  0,6  -14,8   -16,5 -0,2
                                         
                                   
TASE          30.6.2004   30.6.2003   31.12.2003    
             MEUR  %   MEUR   %   MEUR   %    
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat   5 445,0 63,4  5 681,7 64,9 5 562,8 65,4   
Vaihtuvat vastaavat                     
 Vaihto-omaisuus   1 166,9 13,6  1 188,8 13,6 1 154,9 13,6   
 Muut vaihtuvat                            
 vastaavat      1 786,9 20,8  1 710,1 19,5 1 574,6 18,5
 Likvidit varat    192,0  2,2   172,1  2,0  215,3  2,5   
Yhteensä       8 590,8  100  8 752,7  100 8 507,6  100   
                                    
                                    
Vastattavaa
Osuuspääoma ja                             
muu oma pääoma    1 596,2 18,6  1 565,3 17,9 1 555,2 18,3   
Pääomalainat      139,5  1,6   139,2  1,6  139,3  1,6   
Vähemmistöosuus    1 357,7 15,8  1 489,5 17,0 1 408,0 16,6   
                                    
Pakolliset varaukset   80,7  0,9   63,5  0,7   85,7  1,0   
Vieras pääoma                             
 Pitkäaikainen    3 491,7     3 591,5    3 605,8      
 Lyhytaikainen    1 925,0     1 903,7    1 713,6      
 Yhteensä       5 416,7 63,1  5 495,2 62,8 5 319,4 62,5   
Yhteensä       8 590,8  100  8 752,7  100 8 507,6  100   


Vuosineljännekse                         
t          II/04  I/04  IV/03 III/03  II/03  I/03
MEUR
Liikevaihto    2188,8 2155,5 2017,9 2023,5  2098,5 2178,4
Liiketoiminnan                          
muut tuotot     30,4  39,9  25,1  36,2   28,0  15,7
 Toimintakulut  -2069,1 -2005,0 -1930,1 -1864,0 -1944,0 -1963,2
 Poistot     -144,7 -140,6 -146,9 -141,7  -141,5 -140,8
Liikevoitto      5,4  49,8  -34,0  54,0   41,0  90,1
 %liikevaihdosta   0,2   2,3  -1,7   2,7   2,0   4,1
 Kurssierot     -0,5   6,2   9,3  -0,6   4,1   7,1
 Muut rah.tuotot                         
 ja –kulut     -45,5  -50,5  -86,4  -42,0  -37,2  -45,1
Tulos ennen                            
satunnaiseriä    -40,6   5,5 -111,1  11,4   7,9  52,1


              Liikevaihto       Liikevoitto
MEUR         I-II/04 I-II/03 I-IV/03 I-II/04 I-II/03 I-IV/03
Metsäliitto Osuuskunta 604,4  579,2 1 153,9  10,8  9,6  25,5
Engineered Wood    161,9  151,6  290,3   9,5  3,2   1,0
Solid Wood       276,9  265,6  509,2  -0,4  7,7   3,4
Myynti ja jakelu    332,1  291,0  577,9   8,9  6,9   6,0
Moelven        348,8  313,8  604,8   3,1  7,9   8,6
Metsä Tissue      335,6  333,7  669,2  12,6  20,0  48,9
Cartons        414,2  412,5  809,0  23,8  20,6  33,3
Graphics products and                        
Speciality papers  1 172,2 1 196,7 2 348,0  -9,4  27,0  24,3
Offices        328,9  362,1  682,9  -2,7  35,7  48,2
Map Merchant Group   693,2  712,5 1 392,6   6,7  8,8   6,5
Muut & sis. myynti  -323,9  -341,9  -719,5  -7,7 -16,2  -54,6
Metsäliitto-Yhtymä  4 344,3 4 276,9 8 318,3  55,2 131,1  151,1

             Omavaraisuus, %     Velkaisuus, %
            II/04  II/03  IV/03  II/04  II/03  IV/03
Metsäliitto Osuuskunta  60,8  70,7  67,0   -21   -31   -28
Finnforest *)      37,2  38,6  39,3   112   109   106
Finnforest        28,0  28,9  29,2   182   178   178
M-real          35,8  32,9  31,9   113   134   137
Botnia          71,0  68,9  70,3    1    9    3
Metsäliitto-Yhtymä    34,5  35,1  35,0   121   121   117

*)pääomalaina omassa pääomassa


Tuotantomäärät, 1 000 yks. I-II/04 I-II/03 I-IV/03
Sahatavara, m3       2 182   2 060  3 958
Sahatavaran jalostus, m3   508    262   691
EW-tuotteet, m3        443    414   800
Paperi, tn         2 028   1 954  3 785
Kartonki, tn         495    458   913
Sellu & CTMP, tn (M-real)   750    721  1 439
Sellu, tn (Botnia)     1 232   1 169  2 391


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa