METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMM

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE      1 (12)

                  27.10.2003 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003

Liikevaihto 6 300 milj. euroa (1-9/2002: 6 694 Me)
Voitto ennen satunnaiseriä 71 milj. euroa (1-9/2002: 184 Me)
Sijoitetun pääoman tuotto 3,9 % (1-9/2002: 6,8 %)
Omavaraisuusaste 35,5 % (31.12.2002: 35,4 %)

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6 300 miljoonaa
euroa (6 694) eli 6 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana
viime vuonna.

Katsauskauden liikevoitto oli 185,1 miljoonaa euroa (338,0).
Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat erityisesti paperin ja
kartongin edellisvuotta alhaisemmat myyntihinnat sekä euron
vahvistuminen dollariin ja puntaan nähden. Voitto ennen satunnaiseriä
oli 71,4 miljoonaa euroa (184,0).

Metsäliitto Osuuskunnan ja M-realin yhdessä omistama Logisware Oy:n
koko liiketoiminta siirtyi IBM:lle syyskuun alussa. Kaupasta syntyi
verojen jälkeen 13,9 miljoonan euron myyntivoitto.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 1,8 prosenttia
(2,3). Rahoitustuotot olivat 27,8 miljoonaa euroa (26,5) ja
rahoituskulut 141,5 miljoonaa euroa (180,5). Rahoituseriin sisältyy
kurssivoittoja 10,6 miljoonaa euroa (-12,4).

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei katsauskaudella ollut (1-9/02:
144,5 Me). Vertailuvuoden luku sisältää Albbruck GmbH:n osakkeiden
nettomyyntivoiton.

Välittömät verot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat
41,6 miljoonaa euroa (79,5). Vähemmistön osuus tuloksesta oli 2,4
miljoonaa euroa (134,6) ja katsauskauden tulos 27,4 miljoonaa euroa
(114,4).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi - syyskuussa
3,9 prosenttia (6,8).

TASE JA RAHOITUS
Omavaraisuus oli syyskuun lopussa 35,5 prosenttia ja velkaantumisaste
117 prosenttia (12/02: 35,4 % ja 113 %). Korolliset nettovelat olivat
3 569 miljoonaa euroa (12/02: 3 543).

Yhtymän kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 1,7 miljardia euroa
(12/02: 1,6 Me). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja
sijoituksina (0,2) ja 1,5 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,4). Yhtymällä oli lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia

                                2 (12)
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6 miljardin euron
arvosta.

INVESTOINNIT
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja yritys-
ostoihin olivat tammi-syyskuussa yhteensä 348 miljoonaa euroa (391).

INVESTOINTIPÄÄTÖKSIÄ
M-realin hallitus on tehnyt päätöksen uuden BCTMP-massaa valmistavan
kemihierrelaitoksen rakentamisesta Kaskisiin. Laitoksen tuotanto
toimitetaan pääasiassa M-realin ulkomaisille yksiköille. Laitos
valmistuu vuoden 2005 syksyllä ja investoinnin kokonaisarvo on noin
180 miljoonaa euroa.

Finnforestin moduuliteollisuustuotannon sijoituspaikaksi on valittu
Hartolan kunta. Tehtaan rakentaminen aloitetaan jo tämän vuoden aikana
ja tuotanto käynnistyy syksyllä 2004. Tuotannon kapasiteetti tulee
kasvamaan asteittain noin 1 000 talon tarpeisiin vuodessa.

Botnia suunnittelee kahden sahan rakentamista Venäjälle. Toinen saha
rakennetaan Leningradin maakuntaan Podporozhjen kaupunkiin ja toinen
Sudaan Vologdan alueelle. Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa
korkealaatuisen armeeraussellun raaka-aineen saantia. Podporozhjeen
rakennettavan sahan tuotantokapasiteetti on noin 300 000 kuutiometriä
vuodessa. Varsinainen investointipäätös tehdään kun tarvittavat
sopimukset ja luvat ovat selvät. Suunnitelmien mukaan saha voisi
käynnistyä vuonna 2005. Sudaan rakennettavan sahan aikataulu päätetään
myöhemmin.

Finnforestiin kuuluva Moelven Industrier on solminut ehdollisen
sopimuksen ruotsalaisen Are Gruppenin ostamisesta. Are Gruppenilla on
viisi sahatavaraa ja sahatavaran jatkojalosteita tuottavaa yksikköä
Ruotsissa ja yksi Norjassa sekä tuotteiden oma jakeluverkosto. Aren
liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 300.

Biowatti suunnittelee puupellettitehtaan rakentamista Joutsenoon.
Rakentaminen voisi alkaa ensi vuoden alussa, jolloin tuotanto
käynnistyisi jo syksyllä 2004. Biowatin uusin pellettitehdas valmistui
tänä syksynä Kaskisiin. Sen lisäksi Biowatilla on pellettitehtaat
Turengissa ja Vöyrillä.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 30 452 henkilöä
(31 288). Syyskuun lopussa palveluksessa oli 29 537 henkilöä (30 382).
Vuoden 2002 lopussa henkilöstömäärä oli 30 247.

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 861 miljoo-
naa euroa (821). Liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa (16,1) eli 2,1
prosenttia liikevaihdosta (2,0). Voitto ennen satunnaiseriä oli 96,3
miljoonaa euroa (150,3). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 81,9
miljoonaa euroa (113,6) ja kurssivoittoja 1,5 miljoonaa euroa (23,8).
Sijoitetun pääoman tuotto oli katsauskaudella 11,2 prosenttia (15,5).
                                3 (12)
Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 68,4 prosenttia (12/02:66,5 %).
Osuuspääomia on jakson aikana vastaanotettu 57,7 miljoonaa euroa
(34,9). Metsäliiton jäsenmäärän nettolisäys vuoden alusta oli 1 009.
Syyskuun lopussa jäseniä oli yhteensä 130 717 (12/02:129 708).

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus esitti elokuun alussa kokoontuneelle
hallintoneuvostolle, että se käynnistäisi toimenpiteet osuuspääomien
lisäämiseksi. Pääomien lisäämisellä vahvistetaan emoyrityksen omia
pääomia yhtymän kasvua vastaavasti.

Osuuspääomien lisäys koostuisi kolmesta osasta: ensimmäinen osa olisi
jäsenten sääntömääräisen osuusmaksuvelvoitteen korottaminen, toinen
osa A-lisäosuuspääoman enimmäismäärän kasvattaminen ja kolmas osa B-
lisäosuuspääoman avaaminen sijoituksille.

Puumarkkinatilanne
Metsäliitto osti tammi-syyskuussa puuta yhteensä noin 12,7 miljoonaa
kuutiometriä (11,4), mikä on hieman yli budjetoidun tason. Lisäksi
ostettiin energiapuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Vuositavoitteesta
oli syyskuun loppuun mennessä ostettu 77 prosenttia. Rakenteeltaan
osto on vastannut hyvin tavoitetta. Kaikkien puutavaralajien
hintataso kääntyi elokuun alussa laskuun.

Hyvin sujuneen oston ansiosta Metsäliiton varannot vastasivat
syyskuun lopussa 5,6 kuukauden käyttöä, mitä voidaan pitää hyvänä
tasona. Puun korjuun ja kuljetusten kannalta keliolosuhteet olivat
koko alkusyksyn erinomaiset. Alkuvuonna korkealla ollut
koivukuitupuun varastotaso saatiin laskettua lähelle tavoitetasoa,
mutta havukuitupuun varastotaso oli nousussa.

Puun toimitukset kotimaassa olivat syyskuun loppuun mennessä 13,3
miljoonaa kuutiometriä (12,8), mikä on selvästi yli budjetoidun
tason. Thomesto toimitti puuta tammi-syyskuussa yhteensä 8,9
miljoonaa kuutiometriä (8,2), joista Suomeen noin 2,9 miljoonaa
kuutiometriä (2,9).

Metsäliiton ostotavoite kuluvalle vuodelle tullaan hyvin
todennäköisesti saavuttamaan. Tukin suurten käyttömäärien takia osto
suunnataan päätehakkuuleimikkoihin.


FINNFOREST
Finnforestin liikevaihto oli 1 356 miljoonaa euroa (1 351) eli
edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Konsernin liikevoitto
oli 18,0 miljoonaa euroa (28,6) ja tappio ennen satunnaisia eriä 7,0
miljoonaa euroa (+ 4,3 Me). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9
prosenttia (4,2).

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 38,4 prosenttia ja
velkaantumisaste 108 prosenttia (12/02: 40,6 % ja 97 %).
                                4 (12)
Pääomalainat rinnastettuna velkoihin omavaraisuus oli 28,6 prosenttia
ja velkaisuus 180 prosenttia (12/02: 30,7 % ja 161 %).

Engineered Wood
EW-ryhmän liikevaihto oli 232 miljoonaa euroa (206) ja liikevoitto 3,4
miljoonaa euroa (10,1).

Vanerin myynti ja hinnat ovat alhaisella tasolla. Tukkukaupassa
venäläisen koivuvanerin alhainen hintataso on kiristänyt kilpailua.
Teollisessa loppukäytössä hinnat ovat pysyneet lähes ennallaan.
Havuvanereissa vallitsee Euroopassa ylitarjontatilanne ja hinnat ovat
laskeneet. Pohjois-Amerikassa sen sijaan hinnat ovat nousseet
tuntuvasti.

Kertopuun markkina-asema on parantunut ja hinnat hieman nousseet. Sekä
Lohjan että Punkaharjun tuotantokapasiteetit olivat täyskäytössä.

I-palkkituotteiden kysynnän kehitys jatkui positiivisena ja
kannattavuus parani. Finnforestin asema rakentamisen järjestelmien
toimittajana Euroopassa on parantunut entisestään I-palkin myötä.

Solid Wood
SW-ryhmän liikevaihto oli 381 miljoonaa euroa (340) ja liikevoitto 5,9
miljoonaa euroa (-4,1). Kannattavuuden kohentumisen keskeiset syyt
olivat kapasiteetin korkea käyttöaste ja sahatavaran lievä
hinnannousu. Laskutushinnat olivat noin 5 prosenttia korkeammat kuin
edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.

Kuusisahatavarassa on lievä ylitarjontatilanne mutta mäntysaha-
tavarassa tilanne on paremmin tasapainossa. Kysyntä Euroopassa on
kokonaisuutena normaali, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa kysyntä on
elpymässä.

Sahausmäärä oli raportointijakson aikana 1 727 000 kuutiometriä
(1 601 000), josta kuusisahatavaran osuus oli 1 026 000 kuutiometriä
ja mäntysahatavaran 701 000 kuutiometriä.

Markkina-alueet
Ryhmän liikevaihto oli 419 miljoonaa euroa (460) ja liikevoitto 8,2
miljoonaa euroa (12,5). Lämmin ja kuiva kesä vaikutti negatiivisesti
tee-se-itse-tuotteiden kysyntään. Kesäkausi ei myöskään nostanut
rakentamisen volyymia, joka edelleen jatkuu heikkona.

Britanniassa Finnforest UK:n kannattavuus on hieman laskenut, mutta
tulos oli yhä positiivinen. Ranskassa Finnforest Francen
kehitysohjelman vaikutukset alkavat näkyä ja tee-se-itse-myynti
kehittyi hyvin. Finnforestin Saksan yksikkö on yhä tappiollinen.

Tshekin, Slovakian ja Unkarin levytukkukaupassa tilanne säilyi hyvänä.
Aasian ja Tyynenmeren alueella myynnin painopiste on sahatavara-
tuotteissa ja kysyntä elpyi kuluneen neljänneksen aikana. Japanissa
pohjoisen sahatavaran ja liimapuun kysyntä on säilynyt tyydyttävänä
joskin hintatasot ovat hieman laskeneet vuoden alusta.
                                5 (12)
Moelven
Moelven-ryhmän liikevaihto oli 453 miljoonaa euroa (442) ja
liikevoitto 9,1 miljoonaa euroa (11,4).

Moelvenin sahateollisuuden myynti ja kannattavuus paranivat hieman
viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Jalostus- ja jakelutoiminnan
myynti nousi, mutta kannattavuus heikkeni selvästi. Tämä johtui
hintojen laskusta sekä kohonneista raaka-ainekustannuksista.
Liimapuutuotanto nousi Norjassa kannattavaksi mutta heikkeni
ruotsalaisissa yksiköissä. Koko Timber Group -ryhmän tulos heikkeni
hieman viime vuoteen verrattuna.

Sekä uudis- että korjausrakentaminen on lähes pysähtynyt
Skandinaviassa. Modular Buildings -ryhmän toimitukset öljy- ja
kaasuteollisuuden projekteihin jatkuivat sen sijaan hyvällä tasolla.
Sisutusjärjestelmien myynnit ja kannattavuus heikkenivät hieman viime
vuoteen verrattuna. Koko Building Group -ryhmän tulos pysyi viime
vuoden tasolla.

Lähiajan näkymät
Finnforestin kolmannen neljänneksen tulos ennen satunnaisia eriä oli
yli 10 miljoonaa euroa tappiollinen. Tähän vaikuttivat tuotannon
kesälomaseisokit ja edelleen erittäin vaikeana jatkunut markkina-
tilanne. Syklin pohjan uskotaan nyt olevan saavutettu ja viimeisen
neljänneksen olevan tuloksellisesti hieman parempi kuin kolmannen
neljänneksen.

Taloudelliset katsaukset löytyvät osoitteista www.finnforest.fi,
www.finnforest.com ja www.moelven.com.


M-REAL
M-realin katsauskauden liikevaihto oli 4 570 miljoonaa euroa (4 977)
ja liikevoitto 111,1 miljoonaa euroa (273,6). Kannattavuutta
heikensivät ennen kaikkea alhaisemmat paperin myyntihinnat, dollarin
kurssin 20 prosentin ja punnan kurssin 10 prosentin lasku sekä
lisääntynyt toimitusten osuus Euroopan ulkopuolisille markkinoille.

Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 25,0 miljoonaa euroa
(124,2). Rahoitustuotot olivat 29,1 miljoonaa euroa (25,9) ja
rahoituskulut 115,2 miljoonaa euroa (175,3). Rahoitustuottoihin
sisältyy kurssivoittoja 11,0 miljoonaa euroa (-35,5).

Tulos osaketta kohden oli 0,01 euroa (0,32) ja sijoitetun pääoman
tuotto 2,9 prosenttia (6,5). Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 33,1
prosenttia ja velkaantumisaste 132 prosenttia (12/02: 34,2 % ja
119 %).

Huhti – kesäkuuhun verrattuna M-realin liikevoitto nousi kolmannella
kvartaalilla 14,8 miljoonasta eurosta 28,9 miljoonaan euroon. Tulos
ennen satunnaiseriä oli -3,9 miljoonaa euroa (-9,7).

                                6 (12)
Kartonkitehtaiden kannattavuus parani kuluneella neljänneksellä
lähinnä kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta. Tehtaiden käyntiaste
kolmannella neljänneksellä oli 87 prosenttia (78).

Aikakauslehtipaperin tulosparannuksen taustalla oli toimitusmäärän
nousu ja tehtaiden parantunut tuotantotehokkuus. Hienopaperin
kannattavuus heikkeni toimitusmäärän ja myyntihinnan laskun takia.
Päällystetyn hienopaperin toimitusmäärä laski yhden prosentin ja
päällystämättömän hienopaperin 10 prosenttia. Paperitehtaiden
käyntiaste oli 80 prosenttia (85).

Yrityskaupat ja rakennejärjestelyt
M-real teki kesäkuussa Portugalin valtiolle ostotarjouksen 25
prosentin vähemmistöosuudesta portugalilaisessa sellu- ja
paperiyhtiössä Portucel Groupissa. Syyskuussa M-real julkaisi
tiedotteen, jonka mukaan yhtiö ei saavuttanut tavoitteitaan Portugalin
hallituksen kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Sopimus IBM Global Services:in kanssa koskien M-realin oman
tietoteknisen palveluliiketoiminnan ja Logisware Oy:n koko
liiketoiminnan siirtymisestä IBM:n organisaatioon tuli voimaan
syyskuun alussa. Järjestelystä syntyi noin 7 miljoonan euron
kertaluontoinen tuotto M-realille.

Lokakuussa M-real päätti lopettaa Lielahden kemihierretehtaan nykyisen
markkinamassan liiketoiminnan ja tulee käyttämään koko tehtaan
tuotannon omassa kartongin valmistuksessa Takon kartonkitehtaalla.
Arvioitu henkilöstön vähennystarve on noin 90 henkilöä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 136
miljoonaa euroa (180). Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden
kauppahintana M-real on maksanut 154 miljoonaa euroa.

Lähiajan näkymät
Euroopassa on havaittavissa kausiluontoista papereiden kysynnän
vahvistumista mutta olennaista parannusta kysynnässä ei ole
toistaiseksi tapahtunut. Yhdysvalloissa on nähtävissä joitakin
yksittäisiä merkkejä talouden piristymisestä, mutta keskeiset taloutta
kuvaavat mittarit eivät edelleenkään anna selkeää kuvaa tulevasta.

Viimeisen neljänneksen tulokseen vaikuttavat maailman talouden ja
euron kurssikehityksen lisäksi seisokit suomalaisilla tehtailla
joulukuussa. M-realin loka - joulukuun tulos jäänee tappiolliseksi.

M-realin osavuosikatsaus löytyy osoitteesta www.m-real.com.


BOTNIA
Botnian liikevaihto laski tammi - syyskuussa viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 3 prosenttia ja oli 759 miljoonaa euroa (783).
Liikevoitto oli 73,8 miljoonaa euroa (135,5) ja voitto ennen
satunnaiseriä 71,3 miljoonaa euroa (132,5). Sijoitetun pääoman tuotto
oli 7,9 prosenttia (13,5).
                                7 (12)
Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti pääosin euron vahvistuminen
dollariin nähden. Dollarin kurssi oli keskimäärin 20 prosenttia
alhaisempi kuin tammi - syyskuussa 2002.

Botnian tase on vahva. Omavaraisuus oli syyskuussa 70,5 prosenttia
(12/02: 69,6 %) ja velkaantumisaste 7 prosenttia (12/02: 0 %). Botnia
on allekirjoittanut sopimuksen 210 miljoonan euron lainalimiitistä.
Laina käytetään yleisenä valmiusluottona ja lainakannan uudelleen
rahoittamiseen.

Tammi-syyskuussa Botnian tehtailla tuotettiin sellua yhteensä
1 816 585 tonnia (1 719 753). Kysyntä on syksyllä ollut hyvä Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopassa on ollut hienoista
piristymistä. Norscanin selluvarastot pysyivät alkuvuonna 1,5
miljoonassa tonnissa, mutta kääntyivät huhtikuussa nousuun. Syyskuun
lopussa varastot olivat hieman alle 1,7 miljoonaa tonnia.

Havusellun dollarimääräiset hinnat olivat keskimäärin 12 prosenttia
korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Toisaalta
lehtisellun eurohinnat olivat noin seitsemän prosenttia alhaisemmat.
Havusellun syyskuun hinta oli 530 dollaria ja lokakuulle on ilmoitettu
korotuksia välille 545-560 dollaria. Lehtisellun tonnihinta oli
syyskuun lopussa 445 euroa eli noin 510 dollaria.

Lähiajan näkymät
Sellun kysyntä on kasvanut. Kuluneen neljänneksen aikana varsinkin
kiinalaiset ostivat sellua vilkkaasti. Loppuvuoden aikana USA:n
etelävaltioiden ja Kanadan puupula vaikuttanevat edelleen sellun
tarjontaa pienentävästi.

Botnian loppuvuoden tulostaso tullee olemaan samansuuruinen kuin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koko vuoden osalta tulos jää
edellisvuotta alhaisemmaksi.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Metsäliitto-Yhtymässä tehtiin syksyn aikana useita merkittäviä
investointipäätöksiä uusista tuotantolaitoksista sekä Suomeen että
ulkomaille. Metsäteollisuuden markkinatilanteen odotetaan parantuneen
siihen mennessä kun tehtaat käynnistyvät. Olennaista muutosta tämän
vuoden aikana ei ole odotettavissa.

Yhtymän investointien kokonaiskustannustasoon ei lähivuosien aikana
ole tulossa muutosta, vaan investointipolitiikka jatkuu edelleen
tiukkana. Nyt tehtyjen investointipäätösten kustannukset jakautuvat
vuosille 2004 ja 2005.

Yhtymän kannattavuus on tänä vuonna heikentynyt huomattavasti, ja koko
vuoden liikevoitto jäänee noin puoleen edellisvuoden luvusta.
Erityisen vaikeaa on ollut paperi- ja kartonkimarkkinoilla, joissa
tuotteiden hinnat ovat jo parin vuoden aikana olleet laskusuunnassa.
Joissakin tuotteissa lasku näyttää kuitenkin pysähtyneen ja eräillä
markkinoilla hintoihin on tulossa korotuksia.
                                8 (12)
Vuodelle 2004 eri tutkimuslaitokset ennustavat EU-maiden
bruttokansantuotteen muutoksen jäävän vajaaseen kahteen prosenttiin ja
Pohjois-Amerikan noin kolmeen prosenttiin. Luvut ovat hieman
korkeampia kuin mitä kuluvalle vuodelle ennustetaan. Selkeämpi
talouskasvun nousu näyttää siirtyvän myöhäisemmäksi ensi vuoden
puolelle.

Espoossa 27.10.2003

HALLITUSPekka Kivelä
Viestintäjohtaja

Lisätiedot
Finanssijohtaja Hannu Anttila, puh. 01046 94260
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545
                                9 (12)
HEINÄ - SYYSKUUN TULOS HIEMAN SUUREMPI KUIN HUHTI - KESÄKUUSSA
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 023 miljoonaa
euroa eli 3,6 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä
(2 099). Liikevoitto oli 54,0 miljoonaa euroa (41,0) ja voitto ennen
satunnaiseriä oli 11,4 miljoonaa euroa (7,9).

TAMMI - SYYSKUUN LIIKEVOITTO LÄHES PUOLITTUI VUODEN 2002 TASOSTA
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6 300 miljoonaa
euroa (6 694) eli noin 6 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana
viime vuonna. Katsauskauden liikevoitto oli 185,1 miljoonaa euroa eli
2,9 prosenttia liikevaihdosta (338,0 milj.e ja 5,0 %). Voitto ennen
satunnaisia eriä oli 71,4 miljoonaa euroa (184,0).

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 861 miljoonaa euroa (821).
Liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa (16,1) eli 2,1 prosenttia
liikevaihdosta (2,0). Puukauppa on sujunut hyvin ja ostotavoite
kuluvalle vuodelle tullaan saavuttamaan. Voitto ennen satunnaiseriä
oli 96,3 miljoonaa euroa (150,3). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja
81,9 miljoonaa euroa (113,6).

Finnforestin liikevaihto oli 1 356 miljoonaa euroa (1 351). Liike-
voitto oli 18,0 miljoonaa euroa (28,6) ja tappio ennen satunnaisia
eriä oli 7,0 miljoonaa euroa (+4,3). Kolmannen neljänneksen tulokseen
vaikuttivat kesälomaseisokit ja rakentamisen jatkunut taantuma.

M-realin tulos ennen satunnaisia eriä oli tammi-syyskuussa 25,0 mil-
joonaa euroa (124,2). Kannattavuutta rasittivat alhaisemmat myynti-
hinnat sekä dollarin ja punnan kurssin lasku. Liikevaihto oli 4 570
miljoonaa euroa (4 977) ja liikevoitto 111,1 miljoonaa euroa (273,6).

Metsäliitto-Yhtymä  1-9  1-9  Muutos  III   II    I
milj.euroa      2003  2002   %   2003  2003  2003
Liikevaihto     6 300  6 694    -6  2 023  2 099  2 178
Liikevoitto     185,1  338,0   -45  54,0  41,0  90,1
Voitto ennen                            
satunnaisia eriä   71,4  184,0   -61  11,4   7,9  52,1
Omavaraisuus, %    35,5  34,5  + 1,0  35,5  35,1  34,5

LIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JATKUU
öLiiketoimintojen jatkuvan kehittämisen kannalta on katsottu
tärkeäksi toteuttaa strategisia investointeja ja yrityskauppoja sekä
kotimaassa että lähialueilla. Metsäliitto-Yhtymän investointien
kokonaiskustannustasoon ei lähivuosien aikana ole tulossa muutosta,
vaan investointipolitiikka jatkuu edelleen tiukkana. Nyt tehtyjen
investointipäätösten kustannukset jakautuvat vuosille 2004 ja 2005.ö

öYhtymän kannattavuus on tänä vuonna heikentynyt huomattavasti. Koko
vuoden liikevoitto tulee jäämää noin puoleen edellisvuodesta.
Erityisen vaikeaa on ollut paperi- ja kartonkimarkkinoilla, joissa
tuotteiden hinnat ovat jo parin vuoden aikana olleet laskusuunnassa.
Olennaista muutosta tämän vuoden viimeisen neljänneksen aikana ei ole
odotettavissaö sanoo Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja Antti Oksanen.

                               10 (12)
                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2003     2002    Muutos,   2002  
             1-9  %   1-9   %  MEUR    1-12  %
Liikevaihto      6 300,4 100 6 694,2  100 -393,8  8 867,8 100
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   -2,0     -3,6      1,6   -3,2
Liiketoiminnan muut                          
tuotot          79,9     55,5     24,4   86,9
 Toimintakulut    -5 769,2   -5 997,2     228,0 -7 998,6  
 Poistot        -424,0    -410,9     -13,1  -539,4  
Liikevoitto       185,1 2,9  338,0  5,0 -152,9   413,5 4,7
 Kurssierot       10,6 0,2  -12,4 -0,2  23,0   -7,8 -0,1
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -124,3 -2,0 -141,6 -2,1  17,3  -196,2 -2,2
Voitto ennen                             
satunnaiseriä      71,4 1,1  184,0  2,7 -112,6   209,5 2,4
 Satunnaiset tuotot    0,0    144,5    -144,5   144,5  
 Satunnaiset kulut    0,0     0,0      0,0    0,0  
Voitto ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta   71,4 1,1  328,5  4,9 -257,1   354,1 4,0
 Verot         -41,6    -79,5     37,9   -89,0  
 Vähemmistöosuus     -2,4    -134,6     132,2  -140,8  
Katsauskauden tulos   27,4 0,4  114,4  1,7  -87,0   124,3 1,4
                                         
                                   
TASE          30.9.2003   30.9.2002   31.12.2002    
             MEUR  %   MEUR   %   MEUR   %    
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat   5 619,0 64,9  5 707,1 63,6 5 767,3 65,0   
Vaihtuvat vastaavat                     
 Vaihto-omaisuus   1 160,6 13,4  1 144,8 12,7 1 177,5 13,3   
 Muut vaihtuvat                            
 vastaavat      1 676,3 19,3  1 847,3 20,6 1 688,9 19,0
 Likvidit varat    206,7  2,4   278,3  3,1  241,8  2,7   
Yhteensä       8 662,6  100  8 977,5  100 8 875,5  100   
                                    
                                    
Vastattavaa
 Osuuspääoma ja                            
 muu oma pääoma    1 580,2 18,3  1 498,2 16,7 1 531,0 17,2   
Pääomalainat      139,2  1,6   138,9  1,5  139,0  1,6   
Vähemmistöosuus    1 482,8 17,1  1 587,0 17,7 1 602,3 18,1   
                                    
Pakolliset varaukset   63,6  0,7   112,9  1,3   74,6  0,8   
Vieras pääoma                             
 Pitkäaikainen    3 533,9     3 510,3    3 540,5      
 Lyhytaikainen    1 862,9     2 130,2    1 988,1      
 Yhteensä       5 396,8 62,3  5 640,5 62,8 5 528,6 62,3   
Yhteensä       8 662,6  100  8 977,5  100 8 875,5  100   

                              11 (12)

Vuosineljännekset 2003  2003  2003  2002  2002  2002  2002
MEUR        III  II    I   IV   III   II    I
Liikevaihto   2023,5 2098,5 2178,4 2173,6 2144,6 2236,8 2312,8
Liiketoiminnan                            
muut tuotot    36,2  28,0  15,7  31,4  19,7  17,6  18,2
 Toiminta-                                
 kulut     -1864,0 -1944,0 -1963,2 -2001,0 -1908,2 -2040,3 -2052,3
 Poistot    -141,7 -141,5 -140,8 -128,5 -138,1 -137,2 -135,6
Liikevoitto    54,0  41,0  90,1  75,5  118,0  76,9 143,1
 % liike-                              
 vaihdosta     2,7   2,0   4,1   3,5   5,5   3,4  6,2
 Kurssierot    -0,6   4,1   7,1   4,6  -10,5  10,7 -12,6
 Muut rah.tuotot                           
 ja –kulut    -42,0  -37,2  -45,1  -54,6  -48,6  -45,1 -47,9
Voitto ennen                             
satunnaiseriä   11,4   7,9  52,1  25,5  58,9  42,5  82,6

              Liikevaihto       Liikevoitto
MEUR         1-9/03  1-9/02 1-12/02 1-9/03 1-9/02 1-12/02
Metsäliitto Osuuskunta 861,3  821,0 1 096,4  17,9  16,1  25,8
Engineered Wood    231,7  205,9  277,8   3,4  10,1  13,9
Solid Wood       381,2  340,0  464,6   5,9  -4,1  -4,8
Markkina-alueet    419,3  459,7  601,2   8,2  12,5  13,0
Moelven        453,3  442,4  596,1   9,1  11,4  14,9
Commercial printing 1 141,3 1 270,3 1 638,4  21,2  90,1  106,7
Home & Office     513,4  581,9  782,7  39,6  83,2  102,8
Publishing       590,6  586,1  790,1  15,7  34,4  43,2
Consumer packaging   656,3  694,1  921,1  35,8  76,4  83,4
Map Merchant Group  1 045,0 1 167,8 1 542,8   6,1  -5,6  -14,9
Metsä Tissue      498,6  477,1  647,8  33,8  37,2  43,1
Muut & sis. myynti  -491,6  -352,1  -491,2  -11,6 -23,7  -13,6
Metsäliitto-Yhtymä  6 300,4 6 694,2 8 867,8  185,1 338,0  413,5


             Omavaraisuus, %     Velkaisuus, %
             9/03  9/02  12/02  9/03  9/02  12/02
Metsäliitto Osuuskunta  68,4  67,7  66,5   -20   -1   -9
Finnforest *)      38,4  38,6  40,6   108   104   97
Finnforest        28,6  28,8  30,7   180   173   161
M-real          33,1  33,8  34,2   132   121   119
Botnia          70,5  68,6  69,6    7    3    0
Metsäliitto-Yhtymä    35,5  34,5  35,4   117   118   113

*)pääomalaina omassa pääomassa

12 (12)

Tuotantomäärät, 1 000 yks. 1-9/03  1-9/02 1-12/02
Sahatavara, m3       1 727   1 601  2 181
Sahatavaran jalostus, m3   453    402   527
Moelven, m3         1 171   1 141  1 547
EW-tuotteet, m3        544    473   644
Paperi, tn         2 815   2 763  3 663
Kartonki, tn         509    506   679
Fluting ja liner, tn     260    295   394
Sellu, tn (M-real)      904    883  1 191
Sellu, tn (Botnia)     1 817   1 720  2 250


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa