METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMM

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE      1 (12)

                  28.4.2003 klo 12.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2003

Liikevaihto 2 178 milj. euroa (1-3/2002: 2 313 Me)
Voitto ennen satunnaiseriä 52,1 milj. euroa (1-3/2002: 82,6 Me)
Sijoitetun pääoman tuotto 5,6 % (1-3/2002: 8,3 %)
Omavaraisuusaste 34,5 % (31.12.2002: 35,4 %)

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 178 miljoonaa
euroa (2 313) eli noin 6 prosenttia pienempi kuin vastaavana
ajankohtana viime vuonna.

Katsauskauden liikevoitto oli 90,1 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia
liikevaihdosta (143,1 Me ja 6,2 %). Voitto ennen satunnaiseriä oli
52,1 miljoonaa euroa (82,6). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat
erityisesti paperin ja kartongin edellisvuotta alhaisemmat
myyntihinnat sekä euron vahvistuminen dollaria ja puntaa vastaan.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 1,8 prosenttia
(2,6). Rahoitustuotot olivat 14,3 miljoonaa euroa (7,5) ja
rahoituskulut 52,3 miljoonaa euroa (68,0). Rahoituseriin sisältyy
kurssivoittoja 7,1 miljoonaa euroa (-12,6).

Välittömät verot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat
21,8 miljoonaa euroa (27,6). Vähemmistöosuus oli 13,7 miljoonaa euroa
(25,9) ja katsauskauden tulos 16,6 miljoonaa euroa (28,8).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa
5,6 prosenttia (8,3).

TASE JA RAHOITUS
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 34,5 prosenttia ja
velkaisuusaste 120 prosenttia (12/2002: 35,4 % ja 113 %). Korolliset
nettovelat olivat 3 654 miljoonaa euroa (12/2002: 3 543).
Omavaraisuuden pienentyminen johtuu Metsä Tissuen osakkeiden ostosta
ja maaliskuussa maksetuista osingoista.

Yhtymän kokonaislikviditeetti maaliskuun lopussa oli 1,5 miljardia
euroa (31.12.2002: 1,6 Me). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina
ja sijoituksina (0,2) ja 1,3 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,4). Lisäksi yhtymällä oli lyhytaikaisia rahoitus-
tarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritys-
todistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7 miljardin euron arvosta.

Katsauskauden jälkeen 2.4.2003 Finnforest allekirjoitti 240 miljoonan
euron luottolimiittisopimuksen. Luotolla jälleenrahoitetaan 130
miljoonan dollarin syndikoitu luotto vuodelta 1998. Luoton laina-aika
on viisi vuotta, ja järjestelyyn osallistui 18 pankkia.
                                2 (12)
YRITYSKAUPAT
M-real ilmoitti tammikuussa hankkineensa SCA:lta sen omistamat Metsä
Tissue Oyj:n osakkeet (19,27 prosenttia osakkeista). Kauppahinta oli
12,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 71,1 miljoonaa euroa. Kaupan
myötä M-realin omistusosuus Metsä Tissuessa nousi 84,85 prosenttiin.
Myöhemmin samana päivänä M-real osti lisää osakkeita nostaen
omistusosuuden yli 90 prosenttiin. Helmikuussa M-real teki
lunastustarjouksen Metsä Tissuen osakkeista ja optioista, jotka eivät
vielä olleet M-realin omistuksessa. Lunastushinta oli 12,30 euroa
osakkeelta. Tarjousaika alkoi 17.2.2003 ja päättyi 17.3.2003.

Maaliskuun lopussa M-real omisti 99,9 prosenttia Metsä-Tissuen
osakkeista. Katsauskauden aikana ostettujen osakkeiden ja optioiden
kokonaishinta oli noin 127 miljoonaa euroa.

M-real nosti maaliskuussa omistusosuuttaan Oy Hangö Stevedoring
Ab:ssa 75,3 prosentista 100 prosenttiin.

Metsä Tissue on ostanut lisää tytäryhtiönsä Zaklady Papiernicze
Krapkowicach SA:n osakkeita, ja omistusosuus ZPK:sta on noussut 91,6
prosenttiin.

Metsä-Botnia osti maaliskuussa Shell International Renewables BV:ltä
60 prosentin osuuden uruguaylaisesta yhtiöstä Compania Forestal
Oriental S.A. (Fosa). Yhtiön muut osakkeenomistajat ovat UPM-Kymmene
Oyj (38,38 %) ja Finnfund (1,62 %). Fosa omistaa Uruguayn länsiosassa
48 000 hehtaaria maata, josta 32 000 hehtaaria on hyvälaatuista,
ruohoarolle istutettua eukalyptusmetsää. Yhtiö pystyy vuosikymmenen
lopussa tuottamaan noin miljoona kuutiota hyvälaatuista lyhytkuituista
puuraaka-ainetta.

INVESTOINNIT
Joulukuussa 2002 päätetyn Husumin tehtaan jätevesien puhdistuslaitos-
investoinnin päälaite-toimittaja ja rakennustöiden pääurakoitsija on
valittu. Varsinaiset rakennustyöt ovat myös käynnistyneet. Uusi
laitos otetaan käyttöön vuoden 2004 joulukuussa.

Metsä Tissuen Saksan liiketoimintojen investointi- ja kehitysohjelman
toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Ohjelman investointien
kokonaismäärä on noin 45 miljoonaa euroa ja ohjelma toteutetaan
pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä.

Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 206 miljoonaa euroa
(95).

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 30 108 henkilöä
(31 212). Maaliskuun lopussa yhtymän palveluksessa oli 29 999 (31 106)
henkilöä. Vuoden 2002 lopussa henkilöstömäärä oli 30 247.
                                3 (12)
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Metsäliitto Osuuskunnan tammi-maaliskuun liikevaihto oli 309
miljoonaa euroa (296). Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (7,3) eli
2,1 prosenttia liikevaihdosta (2,5). Voitto ennen satunnaiseriä oli
81,5 miljoonaa euroa (81,0). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 75,8
miljoonaa euroa (68,3). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli
10,9 prosenttia (12,2).

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 66,0 prosenttia (31.12.2002:
66,5 %). Osuuspääoman kertymä vuoden alusta oli 16,9 miljoonaa euroa
(9,3).

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 9.4.2003
osuus- ja lisäosuuspääoman koroksi 6,5 prosenttia vuodelta 2002
(2001: 6,5 %).

Metsäliitto osti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana puuta reilut
3,9 miljoonaa kuutiometriä (3,9). Lisäksi ostettiin energiapuuta yli
0,1 miljoonaa kuutiometriä. Rakenteeltaan osto on vastannut hyvin
tavoitetta. Vuositavoitteesta oli maaliskuun loppuun mennessä ostettu
neljännes. Energiapuun osalta tavoitteesta oli kuitenkin täyttynyt
vasta 15 prosenttia.

Hyvin edenneen oston ansiosta Metsäliiton varannot vastasivat
maaliskuun lopussa yli 5 kuukauden käyttöä. Kuljetusmäärä yksityis-
metsistä oli yhteensä 5,0 miljoonaa kuutiometriä ja kokonais-
toimitukset kotimaan asiakkaille yhteensä 6,6 miljoonaa kuutiometriä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Metsäliitto korjasi puuta
suunnitelman mukaan 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tukkien että
kuitupuiden hintatasot säilyivät varsin vakaina koko jakson ajan.

Thomeston toimitusmäärät olivat kokonaisuudessaan 2,1 miljoonaa
kuutiometriä (2,2). Lähinnä Venäjältä ja Baltian maista tuotiin
Suomeen puuta yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä (0,8).

Puumarkkinatilanne
Kesäkorjuukelpoisilla leimikoilla on nyt hyvä kysyntä. Myös
energiapuukohteiden kysyntä on tällä hetkellä hyvä. Kuitupuu-
harvennuksia on tulevana kesänä mahdollista tehdä merkittäviä määriä.

Metsäliitto Osuuskunnan puun ostotavoite vuodelle 2003 on noin 16,4
miljoonaa kuutiometriä. Tavoite edellyttää puukaupan sujumista
viimevuotisella tasolla.

FINNFOREST
Finnforestin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 446 miljoonaa euroa (426).
Konsernin liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (9,8) ja voitto ennen
satunnaisia eriä oli 0,2 miljoonaa euroa (1,1). Sijoitetun pääoman
tuotto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli
3,8 prosenttia (4,3).
                                4 (12)
Liiketoimintaryhmistä Solid Wood teki selvän tulosparannuksen viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtui sahatavaran
lievästä hinnannoususta sekä suuremmasta toimitusmäärästä. Myös
Moelven paransi tulosta. Rakennustuotanto on edelleen vaikeuksissa,
etenkin Saksassa. Tee-se-itse -asiakassegmentissä oli lievää kasvua
vain Britanniassa ja Ranskassa. Myös dollarin heikentyminen euroon
nähden kiristi kilpailutilannetta.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 38,8 prosenttia ja
velkaisuusaste 108 prosenttia (31.12.2002: 40,6 % ja 97 %). Pääoma-
lainat rinnastettuna velkoihin omavaraisuusaste oli 29,2 prosenttia
ja velkaisuusaste 177 prosenttia (31.12.2002: 30,7 % ja 161 %).

Engineered Wood
Engineered Wood –ryhmän liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa (64) ja
liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (2,2). Koivuvanerimarkkinoilla
vallitsee ylitarjontatilanne, mikä johtuu heikosta kysynnästä etenkin
Saksassa. Tämä heijastuu hintapaineena koivuvanerien tukkukaupassa.
Pohjoisamerikkalaisen havuvanerin määrä ei ole olennaisesti
lisääntynyt Euroopassa dollarin heikkenemisestä huolimatta.
Koivuvanerien hinnat laskivat viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta
noin viisi prosenttia ja havuvanerin noin kaksi prosenttia.

Kertopuun myynti kehittyi hyvin ja tuotantolaitokset olivat täydessä
käytössä. Suomessa, Skandinaviassa ja Britanniassa markkinatilanne on
hyvä, mutta Saksassa ja Ranskassa tilanne on edelleen vaikea.

Muissa tuoteryhmissä liimapuun myyntimäärät nousivat lähinnä Japanin
viennin ansiosta. Lämpöpuun kysyntä kasvoi, ja hinnoissa tapahtui
positiivista kehitystä. Myös puupohjaisten seinäjärjestelmien
markkinat kehittyivät suotuisasti.

Kyllästetyn sahatavaran tuotanto kasvoi viime vuodesta selvästi.
Sähkö- ja telepylväiden markkinatilanne säilyi vakaana. Lastulevyjen
myynti- ja tuotantomäärät laskivat ja hintakehitys heikkeni.

Solid Wood
Solid Wood –ryhmän liikevaihto oli 124 miljoonaa euroa (109) ja
liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (-0,1). Liikevoiton paraneminen
johtui sahatavaran lievästä hinnannoususta sekä suuremmasta
toimitusmäärästä. Sahatavaran laskutushinnat olivat noin neljä
prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.

Pohjoisen havusahatavaran kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja
varastot alhaisella tasolla. Alkuvuoden vaikeat talviolosuhteet
pienensivät erityisesti venäläisen havusahatavaran tarjontaa
Eurooppaan. Kysyntä päämarkkinoilla on normaali Saksaa lukuun
ottamatta.

Markkina-alueet
Ryhmän liikevaihto oli 140 miljoonaa euroa (147) ja liikevoitto 2,3
miljoonaa euroa (5,6). Alkuvuoden kylmä talvi piti
rakennusteollisuuden alamaissa Euroopassa ja USA:n itärannikolla.
                                5 (12)
Dollarin heikkeneminen vaikeutti vientiä Pohjois-Amerikkaan ja lisäsi
hintapaineita ja kilpailua Euroopassa.

Finnforest UK, Finnforest France ja Finnforest USA saavuttivat
tavoitteensa. Saksassa Finnforest Deutschlandin toiminta oli
tappiollista.

Unkarin, Tsekin ja Slovakian yhtiöiden liikevaihto pysyi
viimevuotisella tasolla ja kannattavuus hyvänä. Aasian ja Tyynenmeren
myyntiyksikön ensimmäinen neljännes oli hyvä. Päätuotteet ovat kuusi-
sahatavara ja sahatavaran jalosteet. Japanissa sahatavaran ja
liimapuun myynnit olivat odotusten mukaiset.

Moelven
Moelven-ryhmän liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa (143) ja liike-
voitto 3,1 miljoonaa euroa (2,2). Sahateollisuus teki hyvän tuloksen.
Höyläys- ja jakelutoiminnan kannattavuus kuitenkin heikkeni.
Liimapuutuotteiden kysyntä oli edelleen heikkoa, ja Moelvenissa on
aloitettu toimenpiteet kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään.

Liike- ja toimistorakennusten rakentaminen jatkui vaimeana
Skandinaviassa, mikä vaikutti sisustusjärjestelmätuotteiden
kysyntään. Moduulitoimitukset Statoilin Snøhvit-kaasukentälle
vaikuttivat positiivisesti tulokseen.

Lähiajan näkymät
Yleinen taloustilanne on Britanniaa lukuun ottamatta vaikea.
Rakentaminen on vähäistä, ja vain korjausrakentamisessa on pieniä
kasvuodotuksia. Kausivaihteluiden ansiosta toinen neljännes lienee
kuitenkin parempi kuin ensimmäinen. Lukuisten epävarmuustekijöiden
johdosta on toisen vuosipuoliskon kehitystä tässä vaiheessa
mahdotonta arvioida.

Taloudelliset katsaukset löytyvät osoitteista www.finnforest.fi,
www.finnforest.com ja www.moelven.com

M-REAL
M-realin katsauskauden liikevaihto oli 1 595 miljoonaa euroa (1 736)
ja liikevoitto 67,4 miljoonaa euroa (118,8). Kannattavuutta
heikensivät ennen kaikkea alhaisemmat myyntihinnat sekä dollarin
kurssin 22 prosentin ja punnan kurssin 9 prosentin lasku. Dollarin
heikkeneminen laski erityisesti Consumer packaging -toimialan
kannattavuutta. Myös Albbruckin osakkuuden myynti vuoden 2002
kesäkuussa pienensi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 38,6 miljoonaa euroa (62,0)
ja osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,21).

Rahoitustuotot olivat yhteensä 12,7 miljoonaa euroa (7,7) ja rahoitus-
kulut 41,5 miljoonaa euroa (64,5). Rahoitustuottoihin sisältyy
kurssivoittoja 6,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana ajan-
jaksona rahoituskuluihin sisältyi pääomalainan kurssitappiota 23,7
miljoonaa euroa ja muiden lainojen kurssivoittoa 4,9 miljoonaa euroa.
                                6 (12)
Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,0 prosenttia (8,2). Omavaraisuusaste
kauden lopussa oli 32,6 prosenttia ja velkaisuusaste 133 prosenttia
(31.12.2002: 34,2 % ja 119 %).

M-realin käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat
yhteensä 35 miljoonaa euroa. Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden
kauppahintana maksettiin noin 153 miljoonaa euroa.

Vuoden 2002 viimeiseen neljännekseen verrattuna M-realin liikevoitto
nousi 50,7 miljoonasta eurosta 67,4 miljoonaan euroon. Kannattavuuden
paranemisen keskeiset syyt olivat paperin kausiluontoisesti parempi
kysyntä ja Äänekosken uudistetun kartonkikoneen käyntiinajon
edistyminen. Edellisen neljänneksen tulosta rasittivat lisäksi
vuosihuoltoseisokit ja kertaluontoiset kuluerät.

Lähiajan näkymät
Paperitoimialojen markkinatilanne jatkui vaikeana huolimatta
kausiluontoisesti paremmasta kysynnästä. Erityisesti päällystettyä
hienopaperia tuottavien tehtaiden käyntiaste oli edelleen alhainen.
Taivekartongin kysyntä oli edellisen neljänneksen tasolla.

Talousnäkymät Euroopassa ja muilla keskeisillä talousalueilla ovat
edelleen hyvin epävarmat. Toisen neljänneksen kannattavuuden
odotetaan olevan paperin kysynnän normaalin kausivaihtelun johdosta
alhaisempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

M-realin ja Metsä Tissuen taloudelliset katsaukset löytyvät
osoitteista www.m-real.com ja www.metsatissue.com.

METSÄ-BOTNIA
Botnian liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10,6 prosenttia ja oli 243
miljoonaa euroa (271). Sellun myyntimäärä vastaavasti nousi 11
prosenttia ja oli 597 000 tonnia.

Havusellun markkinahinnat olivat keskimäärin seitsemän prosenttia
korkeammat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Lehtisellun hinnat olivat lähes samalla tasolla. Sen sijaan dollarin
kurssi oli yli 20 prosenttia alhaisempi kuin tammi-maaliskuussa 2002.

Liikevoitto jäi 15,4 miljoonaan euroon (44,9) alhaisempien
euromääräisten myyntihintojen seurauksena. Voitto ennen satunnaiseriä
oli 15,3 miljoonaa euroa (41,9). Sijoitetun pääoman tuotto oli
katsauskaudella 5,3 prosenttia (13,5).

Pohjois-Amerikan ja Skandinavian (Norscan) sellutuottajien varastot
ovat viime vuoden lopusta lähtien olleet laskussa. Maaliskuun varastot
olivat 1,47 miljoonaa tonnia kun joulukuun lopussa 2002 varastot
olivat 1,63 miljoonaa tonnia. Osittain tämä kehitys on seurausta
eteläisen USA:n ja Kanadan huonoista sääolosuhteista. Siellä sellu-
tehtaita on jouduttu seisottamaan puuraaka-aineen saantiongelmien
vuoksi. Myös markkinatilanne on muuttunut suotuisampaan suuntaan.

                                7 (12)
Sellun kysyntä on Euroopassa parantunut ja Kiinassa kysyntä on
edelleen korkealla tasolla.

Havusellun hinta on vuoden alusta noussut 440 dollarista 520 dollariin
maaliskuun loppuun mennessä ja lehtisellun hinta 435 eurosta 475
euroon. Huhtikuun alussa ilmoitettiin uudet hinnat sekä havusellulle
(560 $) että lehtisellulle (505 €).

Kemin sellutehtaan investointiprojekti, jonka merkittävimpänä osana
oli uuden haihduttamon rakentaminen, valmistui vuoden 2002 lopussa ja
otettiin käyttöön tammikuussa 2003. Investoinnin tavoitteena on
parantaa tehtaan käyttövarmuutta ja kustannustehokkuutta sekä vähentää
tehtaan ympäristökuormitusta vesistöön ja ilmaan. Myös Äänekosken
haihduttamon laajennusinvestointi saatiin valmiiksi vuoden 2002
loppuun mennessä.

Lähiajan näkymät
Sellutuotanto ei lähitulevaisuudessa välttämättä kasva, vaikkakin
ongelmat puuraaka-aineen saatavuudessa Pohjois-Amerikassa poistuvat.
Monien sellutuottajien odotetaan pitävän huoltoseisokkeja huhti –
toukokuussa.

Botnian tuloksen ennustetaan toisella neljänneksellä olevan parempi
kuin ensimmäisellä neljänneksellä korkeampien sellun hintojen
ansiosta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Markkinanäkymiä uhanneet globaaliset tekijät ovat viime aikoina
vähentyneet, mutta epävarma taloudellinen tilanne jatkuu edelleen.

Paperi- ja kartonkiteollisuuden vuoden toinen neljännes jäänee
normaalista kausivaihtelusta johtuen tuloksellisesti alemmalle tasolle
kuin ensimmäinen neljännes. Mekaanisen metsäteollisuuden kausivaihtelu
poikkeaa kemiallisesta siten, että toinen neljännes on yleensä
tuloksellisesti ensimmäistä neljännestä parempi.

Toisen vuosipuoliskon kehitystä on tässä vaiheessa liian aikaista
ennustaa. Merkkejä markkinatilanteen nopeasta muutoksesta ei
kuitenkaan ole vielä näkyvissä.

Tammi – kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.7.2003.

Espoossa 28.4.2003
HALLITUS


Pekka Kivelä
viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Finanssijohtaja Hannu Anttila, puh. 01046 94257
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545
                                8 (12)

TAMMI-MAALISKUUN TULOS PARANI EDELLISEEN NELJÄNNEKSEEN VERRATTUNA
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 178
miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä
(2 174). Liikevoitto nousi 75,5 miljoonasta eurosta 90,1 miljoonaan
euroon. Pääasiallinen syy kannattavuuden lievään kohentumiseen oli
paperin kausiluontoisesti parempi kysyntä. Edellisen neljänneksen
tulosta rasittivat lisäksi vuosihuoltoseisokit ja kertaluontoiset
kuluerät. Voitto ennen satunnaiseriä oli 52,1 miljoonaa euroa (25,5).

TAMMI-MAALISKUUN TULOS HEIKKENI VIIME VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN
VERRATTUNA
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 178
miljoonaa euroa (2 313) eli noin 6 prosenttia pienempi kuin
vastaavana aikana viime vuonna. Katsauskauden liikevoitto oli 90,1
miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia liikevaihdosta (143,1 milj.e ja
6,2 %). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 52,1 miljoonaa euroa
(82,6).

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa (296).
Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (7,3) eli 2,1 prosenttia
liikevaihdosta (2,5). Voitto ennen satunnaiseriä oli 81,5 miljoonaa
euroa (81,0). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 75,8 miljoonaa euroa
(68,3).

Finnforestin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 446 miljoonaa euroa (426).
Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (9,8) ja voitto ennen satunnaisia
eriä oli 0,2 miljoonaa euroa (1,1). Koko konsernin kannattavuus
heikkeni hieman edellisvuodesta mutta saharyhmän tulos parani
selvästi. Tämä johtui myyntihintojen lievästä noususta sekä
suuremmista toimitusmääristä. Myös Moelvenin tulos parani.

M-realin tulos ennen satunnaiseriä oli tammi-maaliskuussa 38,6
miljoonaa euroa (62,0). Kannattavuuteen vaikuttivat ennen kaikkea
paperin ja kartongin alhaisemmat myyntihinnat sekä dollarin ja punnan
kurssin lasku. Liikevaihto oli 1 595 miljoonaa euroa (1 736) ja
liikevoitto 67,4 miljoonaa euroa (118,8).

Metsäliitto-Yhtymä  1-3  1-3  Muutos,  I/03  IV/02  Muutos,
milj.euroa      2003  2002  Me   2003  2002  Me
Liikevaihto     2 178  2 313 - 135  2 178  2 174  + 4
Liikevoitto     90,1  143,1 -53,0  90,1   75,5 +14,6
Voitto ennen                         
satunnaiseriä    52,1  82,6 -30,5  52,1   25,5 +26,6
Omavaraisuus, %   34,5  31,3  +3,2  34,5  35,4  -0,9

MARKKINATILANTEESSA EI MUUTOSTA
öGlobaaliset uhkatekijät ovat viime aikoina vähentyneet, mutta
epävarma taloudellinen tilanne jatkuu edelleen. Muutosta
markkinatilanteessa ei ole vieläkään näkyvissä.


                                9 (12)
Paperi- ja kartonkiteollisuuden vuoden toinen neljännes jäänee
normaalista kausivaihtelusta johtuen tuloksellisesti alemmalle
tasolle kuin ensimmäinen neljännes. Mekaanisen metsäteollisuuden
kausivaihtelu poikkeaa kemiallisesta siten, että toinen neljännes on
yleensä tuloksellisesti ensimmäistä neljännestä parempiö sanoo
Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja Antti Oksanen.
                                10 (12)

                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2003     2002    Muutos,   2002  
             1-3  %   1-3   %  MEUR    1-12  %
Liikevaihto      2 178,4 100 2 312,8  100 -134,4  8 867,8 100
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   1,9     1,1      0,8   -3,2
Liiketoiminnan muut                          
tuotot          15,7     18,2     -2,5   86,9
 Toimintakulut    -1 965,1   -2 053,4     88,3 -7 998,6  
 Poistot        -140,8    -135,6     -5,2  -539,4  
Liikevoitto       90,1 4,1  143,1  6,2  -53,0   413,5 4,7
 Kurssierot        7,1 0,3  -12,6 -0,5  19,7   -7,8 -0,1
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -45,1 -2,1  -47,9 -2,1   2,8  -196,2 -2,2
Voitto ennen                             
satunnaiseriä      52,1 2,4  82,6  3,6  -30,5   209,5 2,4
 Satunnaiset tuotot    0,0     0,0      0,0   144,5  
 Satunnaiset kulut    0,0     -0,3      0,3    0,0  
Voitto ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta   52,1 2,4  82,3  3,6  -30,2   354,1 4,0
 Verot         -21,8    -27,6      5,8   -89,0  
 Vähemmistöosuus    -13,7    -25,9     12,2  -140,8  
Katsauskauden tulos   16,6 0,8  28,8  1,2  -12,2   124,3 1,4
                                   
                                   
TASE          31.3.2003   31.3.2002   31.12.2002    
             MEUR  %   MEUR   %   MEUR   %    
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat   5 761,6 64,8  5 854,0 62,5 5 767,3 65,0   
Vaihtuvat vastaavat                     
 Vaihto-omaisuus   1 213,2 13,7  1 247,9 13,3 1 177,5 13,3   
 Muut vaihtuvat                            
 vastaavat      1 721,2 19,4  1 968,0 21,0 1 688,9 19,0
 Likvidit varat    189,7  2,1   299,5  3,2  241,8  2,7   
Yhteensä       8 885,7  100  9 369,4  100 8 875,5  100   
                                    
                                    
Vastattavaa
 Osuuspääoma ja                            
 muu oma pääoma    1 556,7 17,5  1 405,7 15,0 1 531,0 17,2   
Pääomalainat      139,1  1,6   367,6  3,9  139,0  1,6   
Vähemmistöosuus    1 495,6 16,8  1 514,4 16,2 1 602,3 18,1   
                                    
Pakolliset varaukset   70,0  0,8   126,2  1,3   74,6  0,8   
Vieras pääoma                             
 Pitkäaikainen    3 511,9     3 470,3    3 540,5      
 Lyhytaikainen    2 112,4     2 485,2    1 988,1      
 Yhteensä       5 624,3 63,3  5 955,5 63,6 5 528,6 62,3   
Yhteensä       8 885,7  100  9 369,4  100 8 875,5  100   


                              11 (12)

Vuosineljännekset  2003   2002  2002  2002   2002
           I    IV   III   II    I
MEUR
Liikevaihto    2178,4 2173,6 2144,6 2236,8  2312,8
Liiketoiminnan                      
muut tuotot     15,7  31,4  19,7  17,6   18,2
 Toimintakulut  -1963,2 -2001,0 -1908,2 -2040,3 -2052,3
 Poistot     -140,8 -128,5 -138,1 -137,2  -135,6
Liikevoitto     90,1  75,5  118,0  76,9  143,1
 % liike-                        
 vaihdosta      4,1   3,5   5,5   3,4   6,2
 Kurssierot      7,1   4,6  -10,5  10,7  -12,6
 Muut rah.tuotot                     
 ja –kulut     -45,1  -54,6  -48,6  -45,1  -47,9
Voitto ennen                       
satunnaiseriä    52,1  25,5  58,9  42,5   82,6


              Liikevaihto       Liikevoitto
MEUR         1-3/03  1-3/02 1-12/02 1-3/03 1-3/02 1-12/02
Metsäliitto Osuuskunta 308,7  295,9 1 096,4   6,5  7,3  25,8
Engineered Wood     75,4   63,6  277,8   1,6  2,2  13,9
Solid Wood       124,4  108,7  464,6   3,0  -0,1  -4,8
Markkina-alueet    139,8  146,6  601,2   2,3  5,6  13,0
Moelven        151,7  143,0  596,1   3,1  2,2  14,9
Commercial printing*) 403,6  454,2 1 638,4  18,3  38,9  106,7
Home & Office     191,6  214,8  782,7  21,8  28,8  102,8
Publishing       204,2  201,6  790,1  10,3  17,0  43,2
Consumer packaging   229,9  230,0  921,1  18,6  33,8  83,4
Map Merchant Group   367,5  409,0 1 542,8   5,4  1,2  -14,9
Metsä Tissue      164,7  159,2  647,8  11,7  11,6  43,1
Muut & sis. myynti  -183,1  -113,8  -491,2  -12,5  -5,4  -13,2
Metsäliitto-Yhtymä  2 178,4 2 312,8 8 867,8  90,1 143,1  413,5

*) sis. Zanders vuoden 2003 alusta. Vuoden 2002 vertailuluvut on
muutettu vastaavasti.

             Omavaraisuus, %      Velkaisuus, %
             3/03  3/02  12/02  3/03  3/02  12/02
Metsäliitto Osuuskunta  66,0  62,7   66,5   -21   -17   -9
Finnforest *)      38,8  38,7   40,6   108   106   97
Finnforest        29,2  29,5   30,7   177   170   161
M-real          32,6  30,0   34,2   133   144   119
Metsä-Botnia       67,9  65,4   69,6   13   24    0
Metsäliitto-Yhtymä    34,5  31,3   35,4   120   135   113

*)Pääomalaina omassa pääomassa
                              12 (12)

Tuotantomäärät, 1 000 yks. 1-3/03 1-3/02  1-12/02
Sahatavara, m3        602   581   2 203
Sahatavaran jalostus, m3   135   116    504
Moelven, m3          429   398   1 547
EW-tuotteet, m3        187   138    644
Paperi, tn          981   966   3 663
Kartonki, tn         183   170    679
Fluting ja liner, tn      94    94    394
Sellu, tn (M-real)      311   289   1 191
Sellu, tn (Metsä-Botnia)   595   561   2 250Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa