METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE

                  29.10.2004 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004

Liikevaihto 6 424 milj. euroa (1-9/2003: 6 300 Me)
Tulos ennen satunnaiseriä -82,5 milj. euroa (1-9/2003: +71,4 Me)
Sijoitetun pääoman tuotto 1,4 % (1-9/2003: 3,9 %)
Omavaraisuusaste 34,9 % (31.12.2003: 35,0 %)
Omavaraisuusaste 37,3 % M-real Oyj:n osakeannin jälkeen

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6 424 miljoonaa
euroa (6 300) eli 2,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana
viime vuonna.

Katsauskauden liikevoitto oli 53,7 miljoonaa euroa (185,1).
Liikevoiton pienentyminen johtuu erityisesti alhaisemmista paperien
myyntihinnoista ja vahvasta eurosta. Edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna paperien hinnat ovat laskeneet 5-10 prosenttia
ja euro vahvistunut 10 prosentilla suhteessa dollariin. Liikevoittoon
sisältyy kertaluontoinen 53,5 miljoonan euron alaskirjaus ja 14,3

miljoonan euron konsernireservin tuloutus. Lisäksi liikevoittoon on
kirjattu Metsä Tissue -kaupasta realisoitunutta myyntivoittoa 19
miljoonaa euroa.

Tuotantomäärät olivat korkeammat kuin vertailujaksolla.
Paperikoneiden keskimääräinen käyntiaste oli katsauskaudella 88
prosenttia (85) ja kartonkikoneiden 90 prosenttia (86). Botnian
sellutehtaiden käyntiaste oli 93 prosenttia (93). Sahatavaraa
tuotettiin suomalaisissa yksiköissä saman verran kuin viime vuonna.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 2,1 prosenttia
(1,8). Rahoitustuotot olivat 20,4 miljoonaa euroa (27,8) ja
rahoituskulut 156,6 miljoonaa euroa (141,5). Rahoituseriin sisältyy
kurssivoittoja 5,0 miljoonaa euroa (10,6). Tulos ennen satunnaiseriä
oli -82,5 miljoonaa euroa (+71,4).

Välittömät verot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos,
olivat -0,7 miljoonaa euroa (-41,6). Suomen yhtiöverokannan
aleneminen kesäkuussa 29 prosentista 26 prosenttiin pienensi
laskennallista verovelkaa yhteensä 28,9 miljoonalla eurolla.
Vähemmistön osuus tuloksesta oli 73,7 miljoonaa euroa (-2,4) ja
katsauskauden tulos -9,5 miljoonaa euroa (27,4).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 1,4
prosenttia (3,9).

TASE JA RAHOITUS
Yhtymän omavaraisuus oli kirjanpidon mukaan syyskuun lopussa 34,9
prosenttia ja velkaantumisaste 115 prosenttia (12/03: 35,0 % ja 117
%). Korolliset nettovelat pienenivät kolmannella neljänneksellä yli

200 miljoonalla eurolla ja olivat syyskuun lopussa 3 349 miljoonaa
euroa (6/04: 3 560).

M-real Oyj:n osakeanti rekisteröitiin katsauskauden jälkeen loka-
kuussa. Rekisteröinnin jälkeen Metsäliitto-Yhtymän omavaraisuusaste
nousee 37,3 prosenttiin ja velkaantumisaste laskee 102 prosenttiin.

Yhtymän kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 2,2 miljardia euroa
(12/03: 1,6). Tästä 0,3 miljardia oli likvideinä varoina ja
sijoituksina (0,2) ja 1,9 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,4). Yhtymällä oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitus-
tarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritys-
todistusohjelmia ja luottolimiittejä yli 0,6 miljardin euron arvosta.

M-REALIN OSAKEANTI
M-real laski 15.9.-1.10.2004 välisenä aikana liikkeeseen noin 149
miljoonaa uutta B-osakketta hintaan 3 euroa kappale. Osakeanti
merkittiin täysimääräisesti. Annilla saatu nettomääräinen oman
pääoman lisäys oli 430 miljoonaa euroa. Metsäliitto Osuuskunta
merkitsi osakkeita omistusosuutensa mukaisesti eli noin 173
miljoonalla eurolla.

Osakeanti vahvistaa M-realin tasetta, lisää yhtiön taloudellista
liikkumavaraa ja tukee uudistetun strategian toteuttamista.
Osakeannin jälkeen M-realin omavaraisuus nousee 41,9 prosenttiin ja
velkaantumisaste laskee 81 prosenttiin.

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja yritys-
ostoihin olivat tammi-syyskuussa yhteensä 230 miljoonaa euroa (348).

Kaskisten BCTMP-tehtaan investointiprojekti etenee suunnitelmien
mukaisesti. Tehdasrakennuksen rakentaminen alkoi heinäkuussa ja
käyntiinlähtö on elokuussa 2005.

Botnian sahainvestointi Luoteis-Venäjälle on käynnistynyt.
Podporozhjen kaupunkiin rakennettavan sahan tuotantokapasiteetti on
200 000 kuutiometriä ja kustannusarvio 50 miljoonaa euroa.
Sahainvestointi valmistuu vuoden 2005 loppuun mennessä.

Elokuussa M-real osti Metsäliitto Osuuskunnan ja UPM-Kymmenen osuudet
(53 %) Kemiart Liners Oy:sta. Osakkeiden kauppahinta oli noin 13
miljoonaa euroa. Lisäksi M-realin korolliset nettovelat kasvoivat
noin 23 miljoonalla eurolla.

Syyskuun lopussa voimaan astuneella kaupalla M-real myi Price &
Pierce -tradingliiketoiminta Gould Paper Corporationille. Kaupalla ei
arvioida olevan merkittävää taloudellista vaikutusta.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 29 857 henkilöä (30
452). Syyskuun lopussa palveluksessa oli 29 397 henkilöä (29 537).
Vuoden 2003 lopussa henkilöstömäärä oli 29 173.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen Finnforest myi Kolhossa sijaitsevan pylväs- ja
Luxiwood-liiketoimintansa. Kauppaan ei kuulunut Britanniassa
sijaitseva pylväsliiketoimintayksikkö Finnforest BBH Ltd eikä Kolhon
kyllästystoiminta.

Metsäliitto Osuuskunta ilmoitti 26.10.2004 korottavansa
omistusosuutensa Vapo Oy:ssä 49,9 prosenttiin ostamalla noin 16,6
prosenttia Vapo Oy:n osakekannasta. Samassa yhteydessä Metsäliitto
myy Finnforestin seitsemän voimalaitosta perustettavalle yhtiölle,
josta Vapo omistaa selvän enemmistön ja Finnforest vähemmistön.

Lisäksi Metsäliitto myy Biowatti Oy:n pellettiliiketoiminnan Vapolle
ja puupolttoaineen liiketoiminnan Biowatin toimivalle johdolle.

Kauppojen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja
valtioneuvoston päätöksen.

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 867
miljoonaa euroa (861). Liikevoitto oli 19,2 miljoonaa euroa (17,9)
eli 2,2 prosenttia liikevaihdosta (2,1). Voitto ennen satunnaiseriä
oli 84,5 miljoonaa euroa (96,3). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja
62,8 miljoonaa euroa (81,9). Sijoitetun pääoman tuotto oli
katsauskaudella 8,9 prosenttia (11,2).

Metsäliiton omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 60,1 prosenttia
(12/03: 67,0 %). Maksuvalmius on hyvä. Osallistuminen M-realin
osakeantiin pienensi likvidien varojen määrää, mutta siitä huolimatta
osuuskunnan likviditeetti on edelleen erittäin hyvällä tasolla.
Syyskuun lopussa likvidejä varoja oli yhteensä 271 miljoonaa euroa
(12/03: 378).

Osuuspääomia on vuoden alusta vastaanotettu yhteensä 70 miljoonaa
euroa (58). Varsinainen osuuspääoma kasvoi 23 miljoonalla eurolla, A-
lisäosuuspääoma 38 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 9
miljoonalla eurolla. Syyskuun lopussa Metsäliitolla oli yhteensä 130
513 jäsentä (12/03: 131 213).

Katsauskauden investoinnit olivat 278 miljoonaa euroa. Kolmannen
neljänneksen merkittävin investointi oli osallistuminen M-realin
osakeantiin noin 173 miljoonalla eurolla. Osakeannin jälkeen
Metsäliitto Osuuskunnan omistus M-realin osakkeista on 38,6 prosenttia
ja äänistä 60,5 prosenttia.

Puumarkkinatilanne
Metsäliiton kotimaan puunhankinnan uusi organisaatio aloitti
toimintansa 1.7.2004.

Puukauppa lähti kesän jälkeen hitaasti liikkeelle, mutta
viikoittaiset ostomäärät olivat kuitenkin nousevia aina katsauskauden
loppuun saakka. Metsäliitto osti tammi-syyskuussa puuta yhteensä 10,9
miljoonaa kuutiometriä (12,8), mikä on selvästi suunniteltua
vähemmän. Vuositavoitteesta oli syyskuun loppuun mennessä ostettu 61
prosenttia. Hintataso pysyi alkusyksyllä muuten vakaana, mutta
kuusitukin hinta nousi merkittävästi.

Metsäliiton varannot vastasivat syyskuun lopussa 3,7 kuukauden
käyttöä, mikä on hieman alle tavoitetason. Alkusyksyn sateet ovat
hankaloittaneet puun korjuuta ja kuljetusta. Muutamat kuusisahat ovat
joutuneet rajoittamaan tuotantoaan tukkipulan takia. Kuitupuuta
käyttävät teollisuuslaitokset olivat käynnissä normaalisti.

Kotimaan puunhankinnan raakapuun toimitukset olivat syyskuun loppuun
mennessä 13,7 (13,3) miljoonaa kuutiometriä, mikä on selvästi yli
budjetoidun tason. Thomesto toimitti puuta tammi-syyskuussa yhteensä
9,0 miljoonaa kuutiometriä (8,9), joista Suomeen 2,6 miljoonaa
kuutiometriä (2,9).

Huonon sään takia osa kesäleimikoista on jouduttu siirtämään
talvikorjuuseen, mikä rajoittaa talvileimikkojen ostomahdollisuuksia.
Metsäliitolla on mahdollisuus ostaa kaikkia puutavaralajeja, mutta
osto tullaan edelleen suuntaamaan heti korjuuseen saataviin
päätehakkuuleimikkoihin.

METSÄ TISSUE
Kiristyneestä markkinatilanteesta huolimatta Metsä Tissuen kaikki
liiketoiminta-alueet pystyivät kasvattamaan jalostettujen
tuotteidensa myyntiä. Erityisen myönteisesti kehittyi
kuluttajatuotteiden myynti Länsi-Euroopassa. Myös brandituotteiden
myynnin kasvu on ollut voimakasta sekä Puolassa että Pohjoismaissa.
Toiminnan tehostaminen ja sen ansiosta saavutettu parempi
kustannustehokkuus ovat auttaneet kompensoimaan matalammista
myyntihinnoista johtuneet menetykset.

Metsä Tissuen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 506 miljoonaa euroa
(499) ja liikevoitto 20,8 miljoonaa euroa (33,8). Liikevoiton
pienentyminen edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa
yrityskaupan seurauksena kasvaneista poistoista.

Euroopassa vallitseva ylikapasiteetti ja Saksan heikohko
taloustilanne ovat lisänneet hintakilpailua Metsä Tissuen päämarkkina-
alueilla. Lisäksi markkinatilannetta ovat vaikeuttaneet budjetoitua
nopeammin kohonneet raaka-aineiden ja energian hinnat.


Liiketoiminta-alueista Consumer Hygiene ja Away-from-Home kasvattivat
myyntiään Länsi-Euroopassa. Pohjoismaissa myynti oli viime vuoden
tasolla. Puolassa myynti on kehittynyt hyvin, mutta kannattavuus ei
ole vielä tyydyttävällä tasolla.

Table Top - ja Baking & Cooking -liiketoiminta-alueiden myynti ja
kannattavuus kehittyivät lähes tavoitteiden mukaisesti.

FINNFOREST
Finnforestin liikevaihto oli 1 457 miljoonaa euroa (1 356) eli noin 7
prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
Konsernin liikevoitto parani ja oli 19,5 miljoonaa euroa (18,0).
Tulos ennen satunnaisia eriä oli -6,3 miljoonaa euroa (-7,0).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,8 prosenttia (2,9).

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 38,0 prosenttia ja
velkaantumisaste 108 prosenttia (12/03: 39,3 % ja 106 %).
Pääomalainat rinnastettuna velkoihin omavaraisuus oli 28,5 prosenttia
ja velkaisuus 177 prosenttia (12/03: 29,2 % ja 178 %).

Finnforestin kolmannen neljänneksen tulos oli 5 miljoonaa euroa
tappiollinen (III/03: -10,6). Tulokseen vaikuttivat sahateollisuuden
vaikea markkinatilanne ja tavanomaiset kesäseisokit. Myyntihintojen
ja raaka-aineen epäedullisen hintasuhteen lisäksi on raaka-aineen
saatavuudessa esiintynyt häiriöitä. Havu- ja koivuvanerien
markkinatilanne on sen sijaan kehittynyt positiivisesti.

Engineered Wood
EW-ryhmän liikevaihto oli 229 miljoonaa euroa (219) ja liikevoitto
13,4 miljoonaa euroa (4,1). Havuvanerin kysyntä on vilkastunut.
Taustalla on rakentamisen jatkuminen voimakkaana Pohjois-Amerikassa.
Eteläamerikkalaiset toimittajat suuntautuivat erityisesti
Yhdysvaltojen markkinoille, mikä piristi eurooppalaisten tuotteiden
kysyntää ja vaikutti hintakehitykseen positiivisesti. Myös
koivuvanerien markkinat ja hinnat kehittyivät suotuisasti.

Kertopuun kysyntä on jatkunut vahvana. I-palkin ja lastulevyn kysyntä
on myös hyvä. Hartolan moduulitehdas on valmistunut aikataulussaan ja
tuotanto tehtaalla on käynnistynyt.

Solid Wood
SW-ryhmän liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa (382) ja liiketappio
4,2 miljoonaa euroa (+5,2). Tuloksen keskeisin tekijä oli sahatavaran
myyntihintojen lasku. Laskutushinnat olivat katsauskaudella
keskimäärin 3,9 prosenttia alhaisemmat kuin edellisen vuoden
vastaavalla jaksolla. Lisäksi hankalat puun korjuuolosuhteet
vaikeuttivat raaka-ainehuoltoa.

Sahojen tuotantomäärä oli tammi-syyskuussa 1 783 000 kuutiometriä
(1 784 000), josta kuusisahatavaran osuus oli 1 005 000,
mäntysahatavaran 668 000 kuutiometriä ja loput jatkojalosteita.
Kuusisahatavarassa kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa, mutta
ylitarjontaa esiintyi mäntysahatavarassa.

Myynti ja jakelu
Ryhmän liikevaihto oli 495 miljoonaa euroa (440) ja liikevoitto 12,2
miljoonaa euroa (7,9). Kysyntä Euroopan päämarkkinoilla jatkui
muuttumattomana kolmannen neljänneksen aikana. Kokonaisuutena Myynti
ja jakelu -liiketoimintaryhmä ylsi lähelle tavoitteitaan vaikka
Saksassa tilanne edelleen jatkuu heikkona.

Vanerien ja muiden rakennuslevyjen hinnat ovat kääntyneet nousuun.
Kysynnän kasvu johtuu voimakkaasta rakentamisesta Yhdysvalloissa.
Kotimarkkinakysyntä perinteisesti vahvoissa vientimaissa kuten
Venäjällä, Itä-Euroopassa ja Kiinassa on myös lisääntynyt.

Moelven
Moelvenin liikevaihto oli 516 miljoonaa euroa (453) ja liikevoitto
5,0 miljoonaa euroa (9,1). Moelvenin sahateollisuus kärsii samoista
vaikeuksista kuin sahateollisuus Suomessa. Kuusisahatavarassa tilanne
on normaali, mutta mäntysahatavarassa raaka-aineen ja lopputuotteiden
hintasuhde on epäedullinen. Höyläys ja liimapuuliiketoiminta ovat
kehittyneet myönteisesti.

Moelvenin rakennusryhmä suuntasi toimintaansa entistä enemmän
pientalorakentamiseen. Building Group avasi syksyllä uuden
rakennusmoduulien tuotantolinjan, joka palvelee kasvavia
pientalorakentamisen markkinoita Ruotsissa ja Norjassa.

Finnforestin osavuosikatsaukset löytyvät osoitteista
www.finnforest.fi, www.finnforest.com ja www.moelven.com.

M-REAL
M-realin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 4 078 miljoonaa euroa
(4 570). Paperin kysynnän kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä.
M-realin paperin toimitukset kaikille päämarkkinoille kasvoivat.
Paperin toimitusmäärä oli 3 059 000 tonnia (2 902 000) ja
tuotannonrajoitukset 299 000 tonnia (424 000). Paperitehtaiden
käyntiaste oli 88 prosenttia (85).

Kartongin toimitukset pysyivät hyvällä tasolla ja
tuotantokapasiteetti oli lähes täydessä käytössä. Kartongin
toimitukset asiakkaille olivat 850 000 tonnia (757 000). Tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 65 000 tonnilla (111 000).
Kartonkitehtaiden käyntiaste oli 90 prosenttia (86).

M-realin liiketulos tammi-syyskuussa oli -47,2 miljoonaa euroa
(+111,1). Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea paperin alhaisempi
myyntihinta sekä vahvistunut euro.

Päällystetyn hienopaperin hinta oli 5 prosenttia ja päällystämättömän
hienopaperin 9 prosenttia alhaisempi kuin vastaavalla ajanjaksolla
viime vuonna. Aikakauslehtipaperin (LWC) hinnanlasku oli 3
prosenttia.

Kolmannella neljänneksellä M-real teki 53,5 miljoonan euron
alaskirjauksen, joka kohdistui Savon Sellu -aallotuskartonkitehtaan
ja Saksassa sijaitsevaan Reflex -paperitehtaan käyttöomaisuuteen.
Liikevoittoon sisältyy myös Kemiart Liners Oy:n osakkeiden ostoon
liittyvä konsernireservin tuloutus 14,3 miljoonaa euroa. Liiketulos
ilman kertaluontoisia eriä oli tammi-syyskuussa -8,0 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä oli -137,4 miljoonaa euroa
(+25,0). Ilman kolmannella neljänneksellä kirjattuja kertaluontoisia
eriä tulos oli -98,3 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta oli 57,5 miljoonaa euroa (+25,0). Satunnaisiin
tuottoihin on kirjattu Metsä Tissuen myyntivoitto 195 miljoonaa
euroa.

Tulos osaketta kohden oli tammi-syyskuussa -0,69 euroa (+0,01) ja
sijoitetun pääoman tuotto -0,8 prosenttia (2,9). Omavaraisuusaste oli
kirjanpidon mukaan syyskuun lopussa 37,2 prosenttia ja
velkaantumisaste 100 prosenttia (12/03: 31,9 % ja 137 %). Osakeannin
jälkeen M-realin omavaraisuus nousee 41,9 prosenttiin ja
velkaantumisaste laskee 81 prosenttiin.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli syyskuun lopussa 1,9 miljar-
dia euroa. Lisäksi M-realilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita
varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistus-
ohjelmia ja luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Moody’s Investors Services asetti heinäkuussa M-realin tarkkailuun
luottoluokituksen mahdolliseksi alentamiseksi.

Paperin ja kartongin kysynnän odotetaan vuoden viimeisellä
neljänneksellä jatkuvan hyvänä, mutta laskevan kausiluonteisesti
kolmanteen neljännekseen verrattuna. M-realin tuloksen ennen
satunnaiseriä ja ilman kertaluontoisia eriä odotetaan olevan kolmatta
neljännestä heikompi.

M-realin osavuosikatsaus on luettavissa osoitteesta www.m-real.com.


BOTNIA
Botnian liikevaihtoa ja kannattavuutta edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna paransivat nousseet sellun markkinahinnat.
Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 815 miljoonaa
euroa (759). Liikevoitto oli 122,3 miljoonaa euroa (73,8) ja voitto
ennen satunnaiseriä 120,6 miljoonaa euroa (71,3). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 13,1 prosenttia (7,9).

Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat keskimäärin 20
prosenttia ja lehtisellun 4 prosenttia korkeammat kuin edellisen
vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Toisaalta euron kurssi oli 10
prosenttia vahvempi dollariin nähden kuin tammi-syyskuussa 2003.

Tammi-syyskuussa tuotettiin sellua yhteensä 1 848 420 tonnia (1 816
585). Käyntiaste oli 93 prosenttia (93).

Tammi-toukokuussa havusellun hinta Euroopassa nousi 560 dollarista
660 dollariin. Kesällä paperitehtaat pitivät normaaleja seisokkeja ja
kiinalaiset asiakkaat pienensivät ylisuuriksi nousseita
selluvarastojaan. Tämän seurauksena tuottajien selluvarastot
kasvoivat ja hinta kääntyi laskuun. Syyskuussa havusellun hinta oli
laskenut 600 dollariin.

Botnia aloitti syksyllä 2003 selvitykset sellutuotannon
käynnistämiseksi Uruguayssa. Maaliskuussa valmistuivat tutkimukset
tehtaan ympäristö- ja sosioekonomisista vaikutuksista. Lokakuussa
Uruguayn hallitus myönsi hankkeelle oikeuden vapaakauppa-alueasemaan,
mikä takaa vakaan tulli- ja verotuskäytännön.

Päätösvalmius noin miljoonaa tonnia valkaistua eukalyptussellua
vuodessa valmistavan tehtaan rakentamisesta on saavutettavissa vuoden
2004 loppuun mennessä. Tämä edellyttää, että kaikki tarpeelliset
selvitykset ja luvat ovat valmiina. Investoinnin kustannusarvio on
noin miljardi dollaria.

Botniaa käsitellään Yhtymässä resurssiyhtiönä, jonka luvut
konsolidoidaan omistusosuuden mukaisesti (53%). Botnian luvuista 47
prosenttia huomioidaan M-realin tilinpäätöksessä ja 6 prosenttia
Metsäliitto-Yhtymän konsernitilinpäätöksen yhdistelyvaiheessa.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan tulos tulee tänäkin vuonna olemaan
hyvä, koska puun käyttö on pysynyt korkealla tasolla. Syksyn sateet
ovat tosin tehneet puunkorjuun ja kuljetuksen erittäin vaikeaksi.
Alhaisesta varantotasosta johtuen toimituksissa onnistuminen
edellyttää puukaupan häiriötöntä sujumista lähikuukausien aikana.

Metsä Tissuen vertailukelpoinen tulos jäänee hieman edellisvuoden
hyvästä tasosta kohonneiden raaka-ainekustannusten ja kiristyneen
hintakilpailun takia.

Havu- ja koivuvanerien markkinatilanne on viime aikoina kehittynyt
positiivisesti. Myös kertopuun, I-palkin ja lastulevyn kysyntä on
hyvä. Finnforest kirjaa tänä vuonna paremman tuloksen kuin viime
vuonna, mutta tulos jäänee silti hieman tappiolliseksi.

M-realin paperien ja kartonkien myyntimäärät ovat tänä vuonna nous-
seet. Hyvä kysyntä antaa mahdollisuuksia hinnankorotuksiin. M-realin
tulos ennen satunnaisia eriä jää tänä vuonna tappiolliseksi.

Sellun kulutus on Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa korkealla tasolla.
Tuottajat pitävät syksyn aikana normaaleja kunnossapitoseisokkeja,
joten varastojen ennustetaan laskevan. Sellun hintapohja lienee
saavutettu ja korotuksista on jo ilmoitettu Euroopassa ja Kiinassa.

Metsäliitto-Yhtymän kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2005
aikana. Käynnissä on säästöohjelmia sekä tehokkuuteen ja
tuottavuuteen kohdistuneita toimenpiteitä. Vuoden aikana on lisäksi
tehty huomattavia uudistuksia melkein kaikkien Yhtymän yritysten
organisaatioissa tavoitteena selkeyttää tulosvastuuta, päätöksentekoa
ja operatiivista toimintaa.

Vuodelle 2004 eri tutkimuslaitokset ennustavat EU-maiden
bruttokansantuotteen muutoksen jäävän vajaaseen kahteen prosenttiin ja
Pohjois-Amerikan noin kolmeen prosenttiin. Luvut ovat hieman
korkeampia kuin mitä kuluvalle vuodelle ennustetaan. Selkeämpi
talouskasvun nousu näyttää siirtyvän myöhäisemmäksi ensi vuoden
puolelle.

Espoossa 29.10.2004

HALLITUS
RAAKAPUULLE HYVÄ KYSYNTÄ
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto ja liikevoitto olivat
edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Liikevaihto oli 867 milj.
euroa (861) ja liikevoitto 19,2 milj. euroa (17,9). Voitto ennen
satunnaiseriä oli 84,5 milj. euroa (96,3).

Puukauppa lähti kesän jälkeen hitaasti liikkeelle, mutta
viikoittaiset ostomäärät olivat nousevia aina katsauskauden loppuun
saakka. Metsäliitto osti tammi-syyskuussa puuta yhteensä 10,9 milj.
kuutiometriä. Raakapuun toimitukset olivat syyskuun loppuun mennessä
13,7 milj. kuutiometriä, mikä on selvästi yli budjetoidun tason.

Finnforestin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 1 457 milj. euroa
(1 356). Liikevoitto parani ja oli 19,5 milj. euroa (18,0). Tulos
ennen satunnaisia eriä oli -6,3 milj. euroa (-7,0). Havu- ja
koivuvanerien markkinatilanne on viime aikoina kehittynyt positii-
visesti. Myös kertopuun, I-palkin ja lastulevyn kysyntä on hyvä.

Sahatavaraa tuotettiin tammi-syyskuussa saman verran kuin viime
vuonna. Kuusisahatavarassa kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa,
mutta ylitarjontaa esiintyi mäntysahatavarassa.

Metsä Tissuen liikevaihto oli 506 milj. euroa (499) ja liikevoitto
20,8 milj. euroa (33,8). Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes
edellisvuoden tasolla. Metsä Tissue on pystynyt kasvattamaan
jalostettujen tuotteidensa myyntiä vaikka markkinoita leimaavat
kiristynyt hintakilpailu sekä kohonneet raaka-aineiden ja energian
hinnat. Toiminnan tehostaminen ja sen ansiosta saavutettu parempi
kustannustehokkuus ovat auttaneet kompensoimaan matalammista
myyntihinnoista johtuneet menetykset.

M-REALIN TUOTANTOVOLYYMIT KASVANEET
M-realin liikevaihto oli 4 078 milj. euroa (4 570) ja liiketulos -
47,2 milj. euroa (+111,1). M-realin liiketulokseen vaikuttivat
alentuneet paperien myyntihinnat ja dollariin nähden vahvistunut
euro. Lisäksi M-realin liiketulokseen sisältyy kertaluontoisia eriä.
Tulos ennen satunnaiseriä oli -137,4 milj. euroa (+25,0). Voitto
ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 57,5 milj. euroa (25,0).

Paperin kysynnän kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. M-realin
toimitukset olivat noin viisi prosenttia suuremmat kuin tammi-
syyskuussa viime vuonna. Paperitehtaiden käyntiaste oli 88 prosenttia
(85). Kartongin toimitukset pysyivät hyvällä tasolla ja kapasiteetti
oli lähes täydessä käytössä. Kartongin toimitukset asiakkaille
kasvoivat noin 12 prosenttia verrattuna viime vuoteen.
Kartonkitehtaiden käyntiaste oli 90 prosenttia (86).

Botnian liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat nousseet sellun
hinnat. Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 815 miljoonaa euroa
(759). Liikevoitto oli 122,3 miljoonaa euroa (73,8) ja voitto ennen
satunnaiseriä 120,6 miljoonaa euroa (71,3).

Havusellun markkinahinnat olivat keskimäärin 20 prosenttia ja
lehtisellun 4 prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavalla
ajanjaksolla. Toisaalta euron kurssi oli 10 prosenttia vahvempi
dollariin nähden kuin tammi-syyskuussa 2003.

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa