METSÄLIITTO-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE V

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE      1(10)

                  5.2.2004 klo 12.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

Metsäteollisuustuotteiden heikko suhdanne jatkui vuoden 2003 aikana ja
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto supistui vuoteen 2002 verrattuna noin
6 prosenttia. Yhtymän tulos ennen poistoja (EBITDA) pieneni noin 24
prosenttia ja poistojen jälkeen (EBIT) noin 64 prosenttia. Tulos ennen
satunnaiseriä oli vielä syksyllä positiivinen, mutta vuoden viimeisen
neljänneksen aikana kirjatut kertaluontoiset kuluerät käänsivät
katsausvuoden tuloksen tappiolliseksi.

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunta ylsi puunhankinnassa lähelle
tavoitteeksi asettamaansa 16,4 miljoonaa kuutiometriä. Osto sujui
suunniteltua paremmin aina elo-syyskuuhun asti, jolloin kaikkien
puutavaralajien hintataso kääntyi laskuun. Tämä heijastui heti puun
tarjontaan, ja loppuvuoden kuukaudet olivat puukauppojen suhteen
hiljaisia.

Sahat paransivat tulostaan edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeiset
tekijät olivat tehokkuuden paraneminen, kapasiteetin korkeampi
käyttöaste sekä sahatavaran lievä hinnannousu. Toisaalta sekä koivu-
että havuvanerituotteet kärsivät koko vuoden kiristyneestä
kilpailusta ja laskevista hinnoista. Markkinatilanne paheni
entisestään kesän jälkeen. Finnforestin tulos oli alkuvuoden aikana
vielä neljä miljoonaa euroa positiivinen mutta kausiluontoista
kysynnän vilkastumista ei syksyn aikana tapahtunut, ja Finnforestin
tulos painui tappiolle.

Paperimarkkinoilla tuotteiden hinnat ovat usean vuoden ajan olleet
laskusuunnassa. Vuoden 2003 aikana tapahtunut euron vahvistuminen
dollariin nähden keskimäärin 20 prosentilla on lisännyt kilpailua ja
hintapaineita Euroopassa. Heikentyneen kysynnän ja tuotannon
rajoitusten seurauksena M-realin paperikoneiden käyntiasteet jäivät
83 prosenttiin. Kartongin myyntihinnoissa ei tapahtunut merkittävää
muutosta mutta koneiden käyntiasteet laskivat 84 prosenttiin.

M-realin liikevaihto heikkeni vuoteen 2002 verrattuna 8 prosenttia ja
liikevoitto noin 77 prosenttia. Tulos muodostui raskaasti tappiol-
liseksi vuoden viimeisen neljänneksen aikana, jolloin yhtiö kirjasi
tilinpäätökseen kertaluontoisia kulueriä noin 73 miljoonaa euroa ja
lisäksi liiketoimintojen lopettamiskuluja noin 16 miljoonaa euroa.

Selluyhtiö Botnian teki olosuhteisiin nähden tyydyttävän tuloksen
vaikkakin liikevaihto pieneni edellisvuoteen verrattuna noin 3
prosenttia. Lasku johtui suurimmaksi osaksi dollarin aiempaa vuotta
alhaisemmasta vaihtokurssista. Toisaalta korkeampi käyntiaste ja
havusellun kohonneet markkinahinnat kompensoivat dollarin vaikutusta
tulokseen. Havusellun dollarihinta nousi vuoden 2003 aikana
keskimäärin 14 prosenttia mutta lehtisellun eurohinta laski 8
prosenttia.
                                2 (10)
Vuoden 2004 tammikuussa Metsäliitto Osuuskunnasta tuli Metsä Tissuen
omistaja 66 prosentin osuudella. Pehmopaperiliiketoiminta on
luonteeltaan vakaampaa, ja yhtiön kannattavuus on viime vuosien aikana
kehittynyt myönteisesti. Metsä Tissuen liikevaihto kasvoi vuoden 2003
aikana 3 prosenttia ja liikevoitto 13 prosenttia.

LIIKEVAIHTO
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli 8 318 miljoonaa euroa (8 868) eli
noin kuusi prosenttia pienempi kuin vuonna 2002. Kotimaan osuus
liikevaihdosta oli 863 miljoonaa euroa (1 004) eli 10 prosenttia (11)
ja viennin sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus 7 455 miljoonaa
euroa (7 864).

TULOS
Yhtymän liikevoitto oli 151,1 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia
liikevaihdosta (413,5 Me ja 4,7 %). Liiketoiminnan muut tuotot olivat
105,0 miljoonaa euroa (86,9).

Metsäliitto Osuuskunnan ja M-realin yhdessä omistaman Logisware Oy:n
koko liiketoiminta siirtyi IBM:lle syyskuun alussa. Kaupasta syntyi
verojen jälkeen 13,9 miljoonan euron myyntivoitto.

Yhtymän nettorahoituskulut olivat 191,0 miljoonaa euroa (204,0) eli
2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,3). Rahoitustuotot olivat 38,4 mil-
joonaa euroa (32,4) ja rahoituskulut 229,3 miljoonaa euroa (236,4).
Rahoituseriin sisältyy kurssivoittoja 19,9 miljoonaa euroa (-7,8).

Metsäliitto-Yhtymän tulos ennen satunnaiseriä oli -39,8 miljoonaa
euroa (+209,5). Tulokseen sisältyy noin 73 miljoonan euron
kertaluontoiset kuluerät. Näitä ovat lainojen uudelleenjärjestelyt,
luottotappiot, ympäristövastuista kirjattavat varaukset sekä
henkilöstövähennyksiin liittyvät kulut.

Satunnaiserät olivat yhteensä -15,1 miljoonaa euroa (+144,5). Eriin
sisältyy pääosin liiketoimintojen lopettamiskuluja.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli -54,8 miljoonaa euroa
(+354,1). Verot olivat 20,6 miljoonaa euroa (89,0) ja vähemmistöosuus
58,9 miljoonaa euroa (-140,8). Tilikauden tappio oli 16,5 miljoonaa
euroa (+124,3).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 prosenttia
(6,3) ja oman pääoman tuotto -2,4 prosenttia (+4,0).

RAHOITUS
Yhtymän omavaraisuusaste oli vuoden alussa 35,4 prosenttia ja vuoden
lopussa 35,0 prosenttia. Velkaisuusaste oli joulukuun lopussa 117
prosenttia (113) ja korolliset nettovelat 3 468 miljoonaa euroa
(3 543).

Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä. Rahoitusstrategian mukaisesti
pidettiin likvidien varojen ja sijoitusten määrä alhaalla ja
maksuvalmiutta ylläpidettiin sitovilla luottolimiiteillä.
                                3 (10)
Yhtymän likvidit varat ja sijoitukset olivat vuoden lopussa 215
miljoonaa euroa (242). Lisäksi yhtymällä oli sitovia, taseen
ulkopuolisia luottosopimuksia 1 363 miljoonaa euroa (1 337).
Lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten on käytössä ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,8
miljardin euron arvosta (0,8).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääoma kasvoi 77,8 miljoonaa euroa
(53,5) ja oli vuoden lopussa 544,7 miljoonaa euroa (466,9). Osuus-
pääomasta 410 miljoonaa euroa on jäsenten lisäosuuspääomasijoituksia
(338).

Keskeisiä rahoitustapahtumia
Standard & Poor’s Rating Services alensi M-realin luottoluokitusta
tasolta BBB- /A3 tasolle BB+/B, näkymät vakaat. Vastaavasti Moody’s
Investor Service alensi luokituksen tasolta Baa3/Prime3 tasolle
Ba1/Not-Prime, näkymät negatiiviset.

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hyväksyi marraskuussa
osuuspääomiin liittyvät uudet säännöt. Pääomien lisäämisellä
vahvistetaan emoyrityksen omia pääomia yhtymän kasvua vastaavasti.
Osuuspääomien lisäys koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa on
jäsenten sääntömääräisen osuusmaksuvelvoitteen korottaminen, toinen
osa A-lisäosuuspääoman enimmäismäärän kasvattaminen ja kolmas osa B-
lisäosuuspääoman avaaminen sijoituksille.

Finnforest allekirjoitti huhtikuussa 240 miljoonan euron
luottolimiittisopimuksen. Osittain luotolla jälleenrahoitetaan 130
miljoonan dollarin syndikoitu luotto vuodelta 1998. Luoton laina-aika
on viisi vuotta.

Botnia allekirjoitti syyskuussa viiden vuoden 210 miljoonan euron
luottolimiittisopimuksen. Laina käytetään yleisenä valmiusluottona ja
lainakannan uudelleen rahoittamiseen.

Lainojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä M-real maksoi joulukuussa
takaisin 34 miljardin jenin määräiset lainat.

INVESTOINNIT
M-realin hallitus päätti uuden BCTMP-massaa valmistavan kemihierre-
laitoksen rakentamisesta Kaskisiin. Laitoksen tuotanto toimitetaan
pääasiassa M-realin ulkomaisille yksiköille. Laitos valmistunee vuoden
2005 syksyllä ja investoinnin kokonaisarvo on noin 180 miljoonaa
euroa.

Finnforestin moduuliteollisuustuotannon sijoituspaikaksi valittiin
Hartolan kunta. Tehtaan rakentaminen on aloitettu ja tuotanto
käynnistyy syksyllä 2004. Tuotannon kapasiteetti tulee kasvamaan
asteittain noin 1 000 talon tarpeisiin vuodessa.

Botnia suunnittelee kahden sahan rakentamista Venäjälle. Toinen saha
rakennetaan Leningradin maakuntaan Podporozhjen kaupunkiin ja toinen
Sudaan Vologdan alueelle. Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa
                                4 (10)
korkealaatuisen armeeraussellun raaka-aineen saantia. Podporozhjeen
rakennettavan sahan tuotantokapasiteetti on noin 300 000 kuutiometriä
vuodessa. Varsinainen investointipäätös tehdään kun tarvittavat
sopimukset ja luvat ovat selvät. Suunnitelmien mukaan saha voisi
käynnistyä vuonna 2005. Sudaan rakennettavan sahan aikataulu päätetään
myöhemmin.

Biowatin suunnitelmien toteutuessa syksyllä 2004 valmistuu uusi
puupellettitehdas Joutsenoon. Biowatilla on ennestään pellettitehtaat
Kaskisissa, Turengissa ja Vöyrillä.

Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit olivat 484 miljoonaa euroa
(510).

YRITYSKAUPAT
Metsä-Botnia osti maaliskuussa Shell International Renewables BV:ltä
60 prosentin osuuden uruguaylaisesta yhtiöstä Compania Forestal
Oriental S.A. (Fosa). Fosa omistaa Uruguayn länsiosassa 57 000
hehtaaria maata, josta 36 000 hehtaaria on istutettua eukalyptus-
metsää. Yhtiö pystyy vuosikymmenen lopussa tuottamaan noin miljoona
kuutiota lyhytkuituista puuraaka-ainetta.

Finnforestiin kuuluva Moelven Industrier solmi ehdollisen sopimuksen
ruotsalaisen Are Gruppenin ostamisesta. Are Gruppenilla on viisi
sahatavaraa ja sahatavaran jatkojalosteita tuottavaa yksikköä
Ruotsissa ja yksi Norjassa sekä tuotteiden oma jakeluverkosto. Aren
liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 300.

MUUT RAKENNEJÄRJESTELYT
M-real ilmoitti tammikuussa hankkineensa SCA:lta sen omistamat Metsä
Tissue Oyj:n osakkeet. Kaupan myötä M-realin omistusosuus Metsä
Tissuessa nousi 84,85 prosenttiin. Helmikuussa M-real teki
lunastustarjouksen Metsä Tissuen osakkeista ja optioista, jotka eivät
vielä olleet M-realin omistuksessa. Lunastushinta oli 12,30 euroa
osakkeelta.

Metsä Tissuen noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla päättyi 19.
kesäkuuta kun M-realin omistusosuus yhtiössä oli noussut 100
prosenttiin. Ostettujen osakkeiden ja optioiden kokonaishinta oli
noin 127 miljoonaa euroa.

M-real teki kesäkuussa Portugalin valtiolle ostotarjouksen 25
prosentin vähemmistöosuudesta portugalilaisessa sellu- ja
paperiyhtiössä Portucel Groupissa. Syyskuussa M-real julkaisi
tiedotteen, jonka mukaan yhtiö ei saavuttanut tavoitteitaan Portugalin
hallituksen kanssa käydyissä neuvotteluissa.

M-real sopi strategisesta kumppanuudesta IBM Global Servicesin
kanssa. Sopimuksen mukaan M-realin oma tietotekninen
palveluliiketoiminta ja Metsäliitto Osuuskunnan kanssa yhteisesti
omistama Logisware Oy:n koko liiketoiminta siirtyisi IBM:lle.
Järjestely toteutui syyskuun alussa.
                                5 (10)
Lokakuussa M-real päätti lopettaa Lielahden kemihierretehtaan nykyisen
markkinamassan liiketoiminnan ja tulee käyttämään koko tehtaan
tuotannon omassa kartongin valmistuksessa Takon kartonkitehtaalla.
Arvioitu henkilöstön vähennystarve on noin 90 henkilöä.

HENKILÖSTÖ
Metsäliiton ja sen tytäryritysten palveluksessa oli vuonna 2003
keskimäärin 30 056 henkilöä (31 008). Suomessa heistä työskenteli
10 029 (10 279) ja ulkomailla 20 027 (20 729). Tilikauden päättyessä
henkilöstön määrä oli 29 164 (30 247), joista ulkomailla 19 498
(20 383). Emoyrityksessä työskenteli keskimäärin 878 henkilöä (894).

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 1 154 miljoonaa
euroa (1 096). Liikevoitto oli 25,5 miljoonaa euroa (25,8) eli 2,2
prosenttia liikevaihdosta (2,4). Voitto ennen satunnaiseriä oli 104,4
miljoonaa euroa (159,4). Tulokseen sisältyvät osinkotuotot olivat
81,9 miljoonaa euroa (113,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3
prosenttia (15,9) ja omavaraisuusaste 67,0 prosenttia (66,5).

FINNFOREST
Finnforestin liikevaihto oli 1 791 miljoonaa euroa (1 811). Liike-
voitto oli 8,6 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia liikevaihdosta
(34,9 Me ja 1,9 %) ja tulos ennen satunnaiseriä -25,1 miljoonaa euroa
(+2,1). Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,3 prosenttia (4,0) ja
omavaraisuusaste, sisältäen pääomalainat, oli 39,3 prosenttia (40,6).

M-REAL

M-realin liikevaihto oli 6 044 miljoonaa euroa (6 564) ja liikevoitto
73,8 miljoonaa euroa (324,3). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli
1,2 prosenttia (4,9). Tulos ennen satunnaiseriä oli -80,2 miljoonaa

euroa (+134,3). Tulokseen sisältyy kertaluontoisia kulueriä noin 73
miljoonaa euroa ja kertaluontoisia tuottoja noin 30 miljoonaa euroa.
Lisäksi satunnaisiin kuluihin on kirjattu liiketoiminnan
lopettamiskuluja 16 miljoonaa euroa.

M-realin tulos per osake oli -0,51 euroa (0,36), sijoitetun pääoman
tuotto 1,6 prosenttia (5,8) ja omavaraisuusaste 31,9 prosenttia
(34,2).

BOTNIA
Botnian liikevaihto oli 1 006 miljoonaa euroa (1 034) ja liikevoitto
84,2 miljoonaa euroa (153,8). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli
8,4 prosenttia (14,9). Voitto ennen satunnaiseriä oli 78,9 miljoonaa
euroa (150,5). Botnian sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 prosenttia
(11,7) ja omavaraisuus vuoden lopussa 70,3 prosenttia (69,6).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
M-real myi tammikuun 2004 alussa Metsä Tissue Oyj:n liiketoiminnoista
66 prosenttia Metsäliitto Osuuskunnalle ja 17 prosenttia Tapiola-
ryhmälle. Kauppa perustui Metsä Tissuen velattomaan arvoon, joka oli
noin 570 miljoonaa euroa. Tammikuun lopussa M-real myi jäljelle
                                6 (10)
jääneen 17 prosentin omistusosuutensa Keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö Varmalle ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Metsäliitto-Yhtymän kannattavuus heikkeni viime vuonna huomattavasti.
Erityisen vaikeaa oli paperimarkkinoilla, joissa tuotteiden hinnat
ovat jo usean vuoden ajan olleet laskusuunnassa. Vuoden lopulla oli
kuitenkin viitteitä siitä, että Metsäliitto-Yhtymän kannalta
tärkeillä alueilla kysyntä olisi vilkastumassa. Olennaista muutosta
vallitsevaan tilanteeseen ei tosin ole odotettavissa alkuvuoden
aikana.

Metsäliitto-Yhtymän tulos painui vuoden 2003 aikana epätyydyttävälle
tasolle. Kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä on käynnistetty
voimakkaat toimenpiteet tuloksen ja kassavirran parantamiseksi.
Taloudellisen aseman vahvistaminen on Metsäliitto-Yhtymän tärkein
tavoite.

Espoossa helmikuussa 2004
HALLITUSPekka Kivelä
viestintäjohtaja

Lisätiedot
Finanssijohtaja Hannu Anttila, puh. 01046 94260
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545
     
M-real, Finnforest ja Botnia julkaisevat myös omia tilinpäätös-
tiedotteita.
                                7 (10)
METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN LIIKEVOITTO SÄILYI VAKAANA
Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto nousi viisi prosenttia
ja oli 1 154 milj. euroa (1 096). Liikevoitto oli 25,5 milj. euroa
(25,8) ja voitto ennen satunnaiseriä 104,4 milj. euroa (159,4).
Osinkotuottojen osuus tuloksesta oli 81,9 milj. euroa (113,6).
Puutuotekonserni Finnforestin liikevaihto oli 1 791 milj. euroa eli
edellisvuoden tasolla (1 811). Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (34,9)
ja tappio ennen satunnaiseriä 25,1 milj. euroa (+2,1). Mekaanisen
teollisuuden markkinat heikkenivät erityisesti toisen vuosipuoliskon
aikana.

         Liikevaihto    Liikevoitto   Tulos ennen sat.eriä
Milj.e.     2003    2002   2003   2002   2003   2002
Metsäliitto                              
Osuuskunta   1 154   1 096    25    26    104   159
Thomesto     375    365    8     5     4    4
Biowatti      55     46    5     4     5    4
Finnforest   1 791   1 811    9    35    -25    2
-sisäiset erät  -638    -613              -2   -39
Yhteensä    2 737   2 705    47    70    86   130
                                   
                                   
M-real     6 044   6 564    74   324    -80   134
Muut yhtiöt                              
& sis. erät   -463    -401    30    20    -46   -54
METSÄLIITTO-                             
YHTYMÄ     8 318   8 868    151   414    -40   210
                  (luvut ovat tilintarkastamattomia)

METSÄLIITTO-YHTYMÄN TULOS HEIKKENI MUTTA OMAVARAISUUS PYSYI
EDELLISVUODEN TASOLLA
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto vuonna 2003 oli 8 318 milj. euroa
(8 868) eli noin kuusi prosenttia pienempi kuin vuonna 2002.
Liikevoitto oli 151,1 milj. euroa (413,5) ja tappio ennen
satunnaiseriä 39,7 milj. euroa (+209,5).

Tulosheikennykseen vaikuttivat pääosin laskeneet myyntihinnat ja
euron vahvistuminen sekä M-real-konsernissa viimeisen vuosineljän-
neksen aikana kirjatut merkittävät kertaluontoiset kuluerät.

Metsäliitto-Yhtymän omavaraisuusaste oli 35 prosenttia (35) ja
sijoitetun pääoman tuotto 2,5 prosenttia (6,3).

TEHOSTAMISTOIMENPITEET JATKUVAT
öKolmen vuoden aikana metsäteollisuus on ajautunut syvään taantumaan.
Tilanteen olennainen parantuminen edellyttää sekä määrätietoisia
toimia tuloksen ja rahoitusaseman parantamiseksi että tuotteidemme
kysynnän ja hintatason kääntymistä nousuun.ö

öVelkaisuuden pienentämiseksi olemme kaikissa konserniin kuuluvissa
yhtiöissä käynnistäneet voimakkaita tehostamistoimenpiteitä.
Taloudellisen aseman vahvistaminen on Metsäliitto-Yhtymän tärkein
tavoiteö tähdentää pääjohtaja Antti Oksanen.
                                8(10)
                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2003     2002    Muutos,  Muutos,  
             1-12  %   1-12   % milj.e     %
Liikevaihto      8 318,3 100 8 867,8  100  -549,5   -6,2  
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   -6,5     -3,2      -3,3
Liiketoiminnan muut                          
tuotot         105,0     86,9      18,1
 Toimintakulut    -7 694,8   -7 998,6     303,8       
 Poistot        -570,9    -539,4     -31,5       
Liikevoitto       151,1 1,8  413,5  4,7  -262,4  -63,5  
 Kurssierot       19,9 0,2  -7,8 -0,1   27,7       
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -210,7 -2,5 -196,1 -2,2  -14,6
Tulos ennen                              
satunnaiseriä      -39,7 -0,5  209,6  2,4  -249,3  -118,9
 Satunnaiset tuotot    0,9    144,5     -143,6       
 Satunnaiset kulut   -16,0     0,0     -16,0       
Tulos ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta  -54,8 -0,7  354,1  4,0  -408,9  -115,5
 Verot         -20,6    -89,0      68,4       
 Vähemmistöosuus     58,9    -140,8     199,7       
Tilikauden tulos    -16,5 -0,2  124,3  1,4  -140,8  -113,3  
                                   
                                   
TASE          31.12.2003    31.12.2002         
              MEUR  %      MEUR   %       
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat    5 562,8 65,4    5 767,3  65,0      
Vaihtuvat vastaavat                    
 Vaihto-omaisuus    1 154,9 13,6    1 177,5  13,3      
 Muut vaihtuvat                           
 vastaavat       1 574,6 18,5    1 688,9  19,0
 Likvidit varat      215,3 2,5     241,8  2,7      
Yhteensä         8 507,6 100    8 875,5 100,0      
                                   
                                   
Vastattavaa
Osuuspääoma ja                            
muu oma pääoma      1 555,1 18,3    1 531,0  17,2      
Pääomalainat        139,3 1,6     139,0  1,6      
Vähemmistöosuus     1 408,0 16,6    1 602,3  18,1      
                                   
Pakolliset varaukset    85,7 1,0     74,6  0,8      
                                   
 Vieras pääoma                            
 Pitkäaikainen     3 605,8      3 540,5          
 Lyhytaikainen     1 713,7      1 988,1          
 Yhteensä        5 319,5 62,5    5 528,6  62,3      
Yhteensä         8 507,6 100    8 875,5  100      


                               9 (10)
         

                             
Vuosineljännekset   IV/03  III/03   II/03   I/03
Liikevaihto     2017,9  2023,5  2098,5  2178,4
Liiketoiminnan                      
muut tuotot      25,1   36,2   28,0   15,7
 Toimintakulut   -1930,1  -1864,0  -1944,0  -1963,2
 Poistot      -146,9  -141,7  -141,5  -140,8
Liikevoitto      -34,0   54,0   41,0   90,1
 % liikevaihdosta   -1,7    2,7    2,0    4,1
 Kurssierot       9,3   -0,6    4,1    7,1
 Muut rahoitus-                     
 tuotot ja –kulut  -86,4   -42,0   -37,2   -45,1
Tulos ennen                       
satunnaiseriä    -111,1   11,4    7,9   52,1
                             
         
Vuosineljännekset  IV/02  III/02   II/02   I/02
Liikevaihto     2173,6  2144,6  2236,8  2312,8
Liiketoiminnan                      
muut tuotot      31,4   19,7   17,6   18,2
 Toimintakulut   -2001,0  -1908,2  -2040,3  -2052,3
 Poistot      -128,5  -138,1  -137,2  -135,6
Liikevoitto      75,5   118,0   76,9   143,1
 % liikevaihdosta   3,5    5,5    3,4    6,2
 Kurssierot       4,6   -10,5   10,7   -12,6
 Muut rahoitus-                     
 tuotot ja –kulut  -54,6   -48,6   -45,1   -47,9
Tulos ennen                       
satunnaiseriä     25,5   58,9   42,5   82,6
Liikevaihto, milj. e    2003   2002
Metsäliitto Osuuskunta  1 153,9 1 096,4
Engineered Wood      290,3  277,8
Solid Wood         509,2  464,6
Markkina-alueet      577,9  601,2
Moelven          604,8  596,1
Commercial Printing   1 503,5 1 638,4
Home & Office       682,9  782,7
Publishing         785,6  790,1
Consumer packaging     867,9  921,1
Map Merchants      1 392,6 1 542,8
Metsä Tissue        669,2  647,8
Muut & sisäinen myynti  -719,5  -491,2
Metsäliitto-Yhtymä    8 318,3 8 867,8

                                10 (10)

Liikevoitto, milj. e    2003   2002
Metsäliitto Osuuskunta   25,5   25,8
Engineered Wood       1,0   13,9
Solid Wood          3,4   -4,8
Markkina-alueet       6,0   13,0
Moelven           8,6   14,9
Commercial Printing     10,6  106,7
Home & Office        48,2  102,8
Publishing         12,5   43,2
Consumer packaging     34,5   83,4
Map Merchants        6,5  -14,9
Metsä Tissue        48,9   43,1
Muut            -54,6  -13,6
Metsäliitto-Yhtymä     151,1  413,5


             Omavaraisuus, %  Velkaisuus, %
              2003   2002   2003  2002
Metsäliitto Osuuskunta   67,0   66,5   -28   -9
Finnforest *)        39,3   40,6   106   97
Finnforest         29,2   30,7   178   161
M-real           31,9   34,2   137   119
Botnia           70,3   69,6    3    0
Metsäliitto-Yhtymä     35,0   35,4   117   113

*)pääomalaina omassa pääomassa


Tuotantomäärät, 1 000 yks.    2003  2002
Sahatavara, m3         2 348   2 181
Sahatavaran jalostus, m3     600    527
Moelven, m3           1 578   1 547
EW-tuotteet, m3          690    644
Paperi, tn           3 707   3 663
Kartonki, tn           659    679
Fluting ja liner, tn       348    394
Sellu, tn (M-real)       1 216   1 191
Sellu, tn (Botnia)       2 391   2 250Tilaa