Metsurityötä organisoidaan uudelleen Metsäliitto-Yhtymässä

Metsurityötä organisoidaan uudelleen Metsäliitto-Yhtymässä

Metsäliitto Osuuskunta ja Metsämannut Oy ovat käynnistäneet metsurityön
uudelleenorganisoinnin Metsäliitto-Yhtymässä. Tämä on osa toiminnan
kehittämistä, joka liittyy viime vuonna tehtyyn kotimaan puunhankinnan
organisointiin ja tänä vuonna toteutettuun Metsämantujen toiminnan
tarkistamiseen M-realin metsien omistusjärjestelyiden yhteydessä. 

Uudelleenorganisoinnin taustalla on metsätyön muutos. Metsurivoimin tehtävän
hakkuun kilpailukyky on jo pitkään ollut huono. Tänä päivänä kaikki hakkuut,
myös ensiharvennukset ja koivutukkien hakkuu pystytään myös laadullisesti
tekemään konetyönä. Työn väheneminen on johtanut toistuviin ja yhä piteneviin
lomautuksiin. Laatu- ja kustannustekijöihin perustuen metsurityön painopiste on
siirtynyt entistä voimakkaammin puutavaran hakkuista metsänhoitotöihin, kuten
istutukseen, taimikonhoitoon ja harvennusten ennakkoraivaukseen. 

Metsurityön uudelleenorganisoinnissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja kohdistaa
metsurityö ensisijaisesti metsänhoitoon. Tämä tarkoittaa yhteistyön
tiivistämistä etenkin Metsämannut Oy:n kanssa, joka Yhtymässä vastaa
metsäomaisuuden hoidosta. Metsämantujen toiminta painottuu tällä hetkellä
Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Muualla Suomessa kartoitetaan
yhteistyömahdollisuuksia ensisijaisesti muiden kumppanien kanssa.
Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena ei ole laajentaa Metsämantujen
metsänhoidollisten palveluiden tarjontaa vaan keskittää resurssit sinne missä
varsinainen työ tehdään. Tähänkin mennessä merkittävä osa Metsäliiton
metsureista on ollut vuosittain lainattuna metsänhoitotöihin. 

Työvoiman keskittämisellä luodaan edellytyksiä metsurityön kehittämiselle ja
metsänhoitotyön laadun parantamiselle. Samalla voidaan edistää
työturvallisuutta sekä keventää työnjohdollista tarvetta. Samassa yhteydessä
selkiytetään metsurityövoiman yhteiskäyttöä ja lainauksen periaatteita
Metsämantujen ja Metsäliiton välillä. 

Metsurityövoiman uudelleenorganisointi suunnitellaan alueittain ottaen huomioon
paikalliset olosuhteet ja jäsenten tarpeet metsurityövoimalle. Koska
metsäalalla on paljon puhuttu työvoimapulasta metsänhoitotöissä, kartoitetaan
samalla paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten metsänhoitoyhdistysten ja
yrittäjien tarpeet ammattitaitoisen metsänhoitotyövoiman suhteen. 

Uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut.
Neuvotteluissa kiinnitetään erityistä huomiota uudelleensijoitukseen,
uudelleenkoulutukseen, työvoiman lainaukseen sekä erilaisiin
eläkevaihtoehtoihin. Samalla tarkastellaan eri mahdollisuuksia kehittää
metsätyön palkkausjärjestelmää sekä työajankäyttöä. Tarvittavat järjestelyt
toteutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä. 


Lisätietoja: 
Metsäliiton kehitys- ja resurssijohtaja Yrjö Perälä, p. 0500 615 399
Metsäliiton ostojohtaja Juha Mäntylä, p. 050 352 5528 sekä 
Metsämannut Oy:n toimitusjohtaja Timo Frilander 050 598 8734

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa