SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE

                  26.4.2005 klo 13.00

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Metsäliitto-Yhtymän IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot

Metsäliitto-Yhtymä siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS).

Metsäliitto-Yhtymän IFRS:ään siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle
päivämäärälle Yhtymä on laatinut IFRS–laskentaperiaatteiden
mukaisen avaavan taseen. Yhtymä on avaavaa tasetta laatiessaan
käyttänyt eräitä IFRS:ään siirtyjille sallittuja helpotuksia,
joita on tarkemmin selostettu tämän tiedotteen liitteessä.
Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaiset laadintaperiaatteet
esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2005 vuosikertomuksessa.

Yhteenveto

                  2004   2004  2004  2004
Tunnuslukuja            1-12   1-12  1-9   1-9
                  FAS   IFRS  FAS  IFRS
Liikevoitto             66   144   54   140
Tilikauden tulos          -21   -24   -9   -2
Omistajille kuuluva oma pääoma  1 586  1 351 1 585  1 376
Korollinen nettovelka       3 133  3 336 3 349  3 503
Taseen loppusumma         8 451  8 651 8 551  8 701
                                
Sijoitetun pääoman tuotto, %    1,2   2,5  1,4   3,3
Oman pääoman tuotto, %       -4,5   -3,9  -3,8  -2,8
Omavaraisuusaste, %        37,3   32,1  34,9  30,1
Velkaantumisaste, %         100   120  115   136
                             
                             
                  2004   2004  2004  2004
Tunnuslukuja            1-6   1-6  1-3   1-3
                  FAS   IFRS  FAS  IFRS
Liikevoitto             55   105   50   70
Tilikauden tulos           12    14   18    8
Omistajille kuuluva oma pääoma  1 596  1 371 1 595  1 350
Korollinen nettovelka       3 561  3 713 3 538  3 694
Taseen loppusumma         8 591  8 678 8 728  8 802
                                
Sijoitetun pääoman tuotto, %    1,8   3,7  3,0   4,6
Oman pääoman tuotto, %       -1,7   -1,5  0,1  -2,2
Omavaraisuusaste, %        34,5   29,6  34,0  28,8
Velkaantumisaste, %         121   145  120   146


Tase                2004   2004  2004   2004
                  1.1.   1.1. 31.12.  31.12.
                  FAS   IFRS  FAS   IFRS
Oma pääoma ilman pääomalainaa   1 555  1 309 1 586  1 351
Vähemmistöosuus          1 408  1 239 1 559  1 428
Korollinen nettovelka       3 468  3 618 3 133  3 336
Taseen loppusumma         8 508  8 547 8 451  8 651
Omavaraisuusaste, %        35,0   29,8  37,3   32,1
Velkaantumisaste, %         117   142  100   120


Tulos
Metsäliitto-Yhtymän vuoden 2004 IFRS:n mukainen liikevoitto oli 78
miljoonaa euroa suurempi kuin FAS:n mukaan raportoitu liikevoitto.
Liikevoittoa paransivat FAS:iin verrattuna mm. liikearvopoistoista
luopuminen sekä vuoden 2004 aikana tehtyjen käyttöomaisuuden
alaskirjausten sisällyttäminen IFRS:n avaavaan taseeseen.

Tilikauden 2004 tappio ennen vähemmistöosuutta oli FAS:n mukaan
135 miljoonaa euroa, vähemmistöosuus 114 miljoonaa euroa ja kauden
tappio 21 miljoonaa euroa. IFRS:n mukaan tappio ennen
vähemmistöosuutta oli 104 miljoonaa euroa, vähemmistöosuus 80
miljoonaa euroa ja tilikauden tappio 24 miljoonaa euroa.

Tase
IFRS:ään siirtymisen negatiivinen vaikutus Yhtymän omaan pääomaan
oli 246 miljoonaa euroa avaavassa taseessa 1.1.2004 ja 235
miljoonaa euroa päättävässä taseessa 31.12.2004. Merkittävimmät
vaikutukset tulivat eläkevelvoitteista, arvonalentumisista sekä
osuuspääomasta vieraaseen pääomaan siirtyneestä erästä.

Oman pääoman ja vähemmistöosuuden muutoksen vaikutus
omavaraisuusasteeseen oli noin 5 %-yksikköä ja
velkaantumisasteeseen noin 20 %-yksikköä.


Liitteenä olevissa taulukoissa ja lisätiedoissa on kuvattu IFRS:n
vaikutukset Yhtymän vuoden 2004 tulokseen sekä avaavaan ja vuoden
2004 taseeseen.SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

IFRS:n mukaiset vertailutiedot lisätietoineen; vuosi 2004
neljänneksittäin sekä avaava IFRS-tase 1.1.2004 (luvut ovat
tilintarkastamattomia).

Yleistä
Metsäliitto-Yhtymä siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS).

Metsäliitto-Yhtymän IFRS:ään siirtymispäivä on 1.1.2004, jolle
päivämäärälle Yhtymä on laatinut IFRS:n mukaisen avaavan taseen.
Ensimmäinen IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaan
laadittu osavuosikatsaus julkaistaan vuoden 2005 ensimmäiseltä
neljännekseltä.

Tässä tiedotteessa esitetään laskentaperiaatteiden merkittävimmät
muutokset ja IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Metsäliitto-Yhtymän
konsernitilinpäätökseen ja avaavaan IFRS–taseeseen.
Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaiset laadintaperiaatteet
esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2005 vuosikertomuksessa.

Metsäliitto-Yhtymä on soveltanut IFRS 1 –siirtymästandardin
sallimia helpotuksia avaavaa IFRS–tasetta laatiessaan seuraavilla
osa-alueilla:
-  aineelliset ja aineettomat hyödykkeet; arvostaminen
-  yritysten yhteenliittymät
-  eläkevelvoitteet
-  rahoitusinstrumentit
-  kumulatiiviset muuntoerot


Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm. seuraavien osa-alueiden
tilinpäätöskäsittelyyn:
-  oman pääoman käsittely
-  eläkejärjestelyt
-  johdannaissopimukset
-  omaisuuden arvonkorotukset
-  laskennalliset verot
-  rahoitusleasing yms. -sopimukset
-  varaukset
-  yritysten yhteenliittymät


IFRS 1 (ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) –
siirtymästandardin soveltaminen


1. Vertailutietojen esittäminen

Metsäliitto-Yhtymä laatii ja julkaisee ensimmäisen kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisen tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2005. Tällöin vertailutietoina esitetään yhden vuoden
(vuosi 2004) IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan laaditut
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, oman pääoman erittely ja
liitetiedot.


2. Aineelliset hyödykkeet

Metsäliitto-Yhtymä on arvostanut aloittavassa IFRS–taseessa
aineelliset hyödykkeet hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja
arvonalentumisilla sekä lisättynä IFRS 1:n sallimalla tavalla
aiemman tilinpäätösnormiston mukaan tehdyillä
uudelleenarvostuksilla (arvonkorotuksilla). Poikkeuksena tästä on
metsäomaisuus, joka on arvostettu IAS 41:n (Biologiset
hyödykkeet) mukaisesti käypään arvoon.


3. Aineettomat hyödykkeet

Metsäliitto-Yhtymä on arvostanut aloittavassa IFRS–taseessa
aineettomat hyödykkeet hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja
arvonalentumisilla.


4. Yritysten yhteenliittymät

Metsäliitto-Yhtymä on aloittavaa IFRS–tasetta laatiessaan
soveltanut IFRS 1 -standardin sallimaa helpotusta koskien
yritysten yhteenliittymiä. Tällöin tytäryhtiöiden varoja ja
velkoja ei ole arvostettu takautuvasti käypään arvoon, vaan ne on
sisällytetty siirtymäajankohdan taseeseen aikaisemman
tilinpäätöskäytännön mukaiseen arvoon vähennettynä taseen
laatimispäivänä tehdyillä omaisuuserien ja liikearvon
arvonalentumiskirjauksilla.


5. Eläkevelvoitteet

Metsäliitto-Yhtymä on käyttänyt IFRS 1:n sallimaa mahdollisuutta
ja kirjannut etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kertyneet
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot IFRS:ään
siirtymäajankohdan taseeseen. Myöhemmin syntyviin
vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin sovelletaan IAS
19:n mukaista 10 prosentin ”putkilähestymistapaa”.


6. Rahoitusinstrumentit / johdannaissopimukset

Metsäliitto-Yhtymä on soveltanut IFRS 1:n antamaa mahdollisuutta
ja luokitellut rahoitusinstrumentit IAS 32:n
(Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) ja IAS 39:n (Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja
arvostaminen) edellyttämällä tavalla avaavaan IFRS-taseeseen.
Rahoitusvarojen ja –velkojen sekä valuutta- ja korkoriskien
suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten markkina-
arvostuksesta syntyneet voitot ja tappiot on siten kirjattu
avaavan IFRS–taseen omaan pääomaan.


7. Kumulatiiviset muuntoerot

Metsäliitto-Yhtymä soveltaa IFRS 1:n siirtymäsääntöä ja olettaa
siirtymäpäivään mennessä kertyneet muuntoerot nollan suuruisiksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten
euroiksi muuntamisesta syntyneet muuntoerot sisällytetään
kertyneisiin voittovaroihin.Laskentaperiaatteiden muutokset ja niiden vaikutukset


1. Osuuspääoman käsittely (IAS 32 ja IFRIC 2)

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä emoyritys Metsäliitto
Osuuskunnan osuus- ja lisäosuuspääomat luetaan omaan pääomaan.
IFRS:n mukaan rahoitusinstrumentit (tässä osuuspääomat), joiden
haltijalla on rajoittamaton oikeus lunastaa sijoittamansa
osuusmaksut takaisin, ovat rahoitusvelkaa.

Metsäliitto Osuuskunnan uusien sääntöjen mukaan on määritelty
vuotuinen enimmäismäärä osuuspääomien palautuksille.
Lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää
rahamäärä, joka vastaa 1/3 viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta
jakokelpoisesta ylijäämästä.

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomista siirtyy
konsernitilinpäätöksessä avaavassa IFRS-taseessa 114 miljoonaa
euroa ja 31.12.2004 taseessa 124 miljoonaa euroa vieraaseen
korolliseen pääomaan.


2. Työsuhde-etuudet (IAS 19)

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä eläkekulut on sisällytetty
konsernitilinpäätökseen kunkin konserniyhtiön sijaintimaan
säännösten mukaisesti. IFRS edellyttää eläkejärjestelyjen
jakamista maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin järjestelyihin.
Jälkimmäisen kyseessä ollessa eläkejärjestelyn varat ja velat
lasketaan aktuaarisia laskentamenetelmiä käyttäen ja niiden
erotus kirjataan taseeseen varoiksi tai velaksi.

Suomen työeläkejärjestelmä (TEL) on suomalaisessa
tilinpäätöskäytännössä käsitelty maksuperusteisena. Alkuperäisen
IFRS-tulkinnan mukaan sen työkyvyttömyyteen liittyvä osuus on
katsottu etuuspohjaiseksi. Joulukuussa 2004 Suomen viranomaiset
hyväksyivät työkyvyttömyyseläkemaksujen laskentaperiaatteisiin
muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2006. Muutosten seurauksena
järjestely katsotaan kokonaisuudessaan maksuperusteiseksi.
Metsäliitto-Yhtymän aloittavaan IFRS-taseeseen sisältyy TEL-
työkyvyttömyyseläkevastuuta vuosille 2004 ja 2005 8 milj. euroa
(6 milj. euroa verojen jälkeen) ja 31.12.2004 taseeseen vuodelle
2005 6 milj. euroa (5 milj. euroa verojen jälkeen).

Suomen ulkopuolella toimivien konserniyhtiöiden eläkevastuita on
kirjattu siirtymäajankohdan avaavaan taseen omaan pääomaan ennen
veroja 51 milj. euroa. Vuoden 2004 aikana tapahtuneiden muutosten
vaikutuksesta vähennys omassa pääomassa ennen veroja 31.12.2004
on 37 miljoonaa euroa.


3. Yritysten yhteenliittymät (IFRS 3)

Liiketoimintojen ostoissa syntynyt liikearvo on IFRS 3:n mukaan
arvostettava alkuperäisen kirjauksen jälkeen hankintamenoon
vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvoista
ei IFRS:ään siirryttyä tehdä enää poistoja vaan niiden
mahdollinen arvonalentuminen testataan vuosittain. Koska
Metsäliitto-Yhtymä käytti IFRS–siirtymäsäännöksen sallimaa
mahdollisuutta olla laskematta yrityshankintojen vaikutuksia
takautuvasti, liikearvot on kirjattu avaavaan IFRS–taseeseen
hankintamenoon vähennettynä siirtymäajankohtaan mennessä
kertyneillä poistoilla ja siirtymäajankohtana tehdyillä
arvonalentumiskirjauksilla.

Avaavassa IFRS-taseessa liikearvon kokonaismäärä oli 695
miljoonaa euroa ja IFRS-taseessa 31.12.2004 704 miljoonaa euroa.
FAS:n mukaiset liikearvojen poistot vuonna 2004 olivat 45
miljoonaa euroa. Liikearvot on kohdistettu liiketoiminta-
alueille.

Metsäliiton tytäryhtiö Finnforest Oyj myi vuoden 2004 lopussa 7
voimalaitosta Vapo Oy:n (81%) ja Finnforest Oyj:n (19%)
omistamalle energiayhtiölle Biokraft Oy:lle.
Lämmöntoimitussopimus Finnforestin tuotantolaitoksille on tehty
10 vuodeksi.

Biokraft Oy on sisällytetty joulukuussa 2004 IFRS-taseeseen
tytäryhtiön tavoin (SPE; Special Purpose Entity). Vapo Oy:n
omistus on esitetty Finnforestin taseessa korollisena velkana,
joka Metsäliitto-Yhtymässä on eliminoitu Vapon omistusta vastaan.
Suomalaisessa tilinpäätöksessä voimalaitosten myynti
tuloutettiin. Voimalaitosmyynnin IFRS-käsittelyssä myyntivoitot
peruutettiin. Niiden vaikutus vuoden 2004 IFRS-tulokseen oli
verovaikutus ja vähemmistöosuus huomioiden 16,7 miljoonaa euroa.


4. Omaisuuserien arvon alentuminen (IAS 36)

Metsäliitto-Yhtymä on tehnyt IFRS:ään siirtymäajankohtana
rahavirtaa tuottaville omaisuuserille arvonalentumistestejä
perustuen tulevien kassavirtojen diskonttausmenetelmään. Testien
tulosten seurauksena avaavaan taseeseen on kirjattu
arvonalentumistappioita yhteensä vähemmistön erottamisen jälkeen
49 milj. euroa. Tämä kohdistuu pääosin M-realin
liiketoiminnoille, kuten Consumer Packaging -liiketoiminnalle
(Savon Sellun tehtaan käyttöomaisuus), Commercial Printing -
liiketoiminnalle (Zandersin Reflex-tehtaan käyttöomaisuus) ja
tukkuriliiketoiminnalle kohdistettuun liikearvoon.
Arvonalentumistappioiden vaikutus omaan pääomaan verojen ja
vähemmistön erottamisen jälkeen on 47 milj. euroa.

Edellä mainittujen tehtaiden koko käyttöomaisuuden arvo, maa-
alueita lukuun ottamatta, on kirjattu alas. Tämä johtuu paitsi
yksiköiden tappiollisuudesta myös niiden heikoista tulevaisuuden
näkymistä. Tukkuriliiketoiminnalle kohdistetun liikearvon
arvonalentuminen johtuu eräiden liiketoimintaan kuuluvien
yksiköiden heikosta kannattavuudesta.

Vuoden 2004 päättävän taseen rahavirtaa tuottaviin omaisuuseriin
kohdistuneiden arvonalentumistestien perusteella ei ole todettu
tarvetta arvonalentumistappioiden tekemiseen.

Omaisuuserien arvonalentumisen testaamisessa käytettävien
rahavirtaa tuottavien yksikköjen määrittely perustuu
segmenttiraportoinnissa käytettyyn liiketoimintojen jaotteluun.


5. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet / Vieraan pääoman menojen
aktivointi (IAS 16, IAS 23)

Metsäliitto-Yhtymä kirjaa aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman
mukaisilla poistoilla ja arvonalentumistappioilla. IFRS:ään
siirtymispäivästä lukien yhtiö aktivoi käyttöomaisuushyödykkeen
hankintamenoon myös ne vieraan pääoman menot, jotka välittömästi
johtuvat hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta. Aktivointi tulee kyseeseen vain pitkäaikaisissa
hankkeissa. Aikaisemmin rakennusaikaiset korot on pääsääntöisesti
kirjattu tilikauden kuluksi. Vuonna 2004 korkoja aktivointiin 0,5
milj. euroa liittyen M-realin Kaskisten BCTMP-tehtaan
rakentamiseen. Aloittavaan IFRS-taseeseen laskentakäytännön
muutoksella ei ole vaikutusta.


6. Metsäomaisuuden arvostaminen (IAS 41, Biologiset hyödykkeet)

Metsäliitto-Yhtymän metsäomaisuus on suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti arvostettu hankintamenoon
lisättynä vuosien varrella tehdyillä arvonkorotuksilla. IAS 41:n
mukaisesti metsäomaisuus on ryhmitelty avaavassa IFRS-taseessa
biologisiin hyödykkeisiin ja arvostettu käypään arvoon. Samalla
arvonkorotukset on purettu.

Metsäliitto-Yhtymän metsäomaisuuden arvo suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisessa taseessa 31.12.2003 oli
maapohjineen 171 milj. euroa. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemään
arvioon perustuen sen arvioitiin vastaavan suurin piirtein käypää
arvoa.

Metsäliitto-Yhtymän konsernitilinpäätökseen sisältyy lisäksi 53
prosentin osuus Metsä-Botnian Suomessa ja Uruguayssa
sijaitsevista metsistä. Metsäliitto-Yhtymän osuuden käypä arvo
niistä oli avaavassa taseessa 28 milj. euroa. Summaan sisältyy
käyvän arvon lisäystä 6 milj. euroa.

Thomeston metsien arvo kasvoi 4 milj. euroa IFRS:n mukaisessa
avaavassa taseessa ja käyväksi arvoksi muodostui 7 milj. euroa.


7. Vuokrasopimukset (IAS 17)

Metsäliitto-Yhtymässä on eräitä energia- ym. laitoksiin liittyviä
sopimuksia sekä tehdaskalustoon kohdistuvia vuokrasopimuksia,
jotka suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan on tulkittu taseen
ulkopuolelle jääviksi vuokra- tai toimitussopimuksiksi, mutta
jotka IFRS:n mukaan sisällytetään taseeseen joko rahoitusleasing-
sopimuksina tai SPE:nä (Special Purpose Entity). Näiden
negatiivinen vaikutus aloittavan IFRS-taseen omaan pääomaan oli
vähemmistöosuus ja verovaikutus huomioiden 2 milj. euroa.

Metsäliiton tytäryhtiöllä M-realilla on Tampereella sijaitsevan
Takon kartonkitehtaan kiinteistöön kohdistuva myynti- ja
takaisinvuokraussopimus. Koska sopimukseen sisältyy sitova
takaisinostovelvoite vuokra-ajan päätyttyä samalla hinnalla kuin
se on myyty, sopimus katsotaan rahoitusjärjestelyksi. Sopimus ja
siitä aikanaan kirjattu myyntivoitto on peruutettu aloittavassa
IFRS–taseessa.


8. Tuloverot (IAS 12)

Suomalainen tilinpäätöskäytäntö on sallinut vaihtoehtoisia
menettelytapoja laskennallisten verovelkojen ja –saamisten
kirjaamisessa. Metsäliitto-Yhtymän valitseman menettelytavan
mukaan kaikista konsernin kirjanpidon ja verotuksen välisistä
väliaikaisista eroista ei ole kirjattu laskennallisia veroja.
IFRS edellyttää laskennallisten verovelkojen kirjaamista kaikista
kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista.
Merkittävin ero Metsäliitto-Yhtymän aikaisemmin soveltaman
menettelytavan ja IFRS:n välillä on laskennallisen verovelan
lisäys, joka kohdistuu metsäomaisuuden kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon (hankintameno) väliseen eroon. Tästä
aloittavaan taseeseen kirjattu oman pääoman vähennys on
vähemmistön erottamisen jälkeen 15 milj. euroa. Muista
suomalaisen käytännön ja IFRS:n välisistä väliaikaisista eroista
on kirjattu laskennallista verovelkaa 7 milj. euroa. Aloittavaan
IFRS–taseeseen tehdyistä, tässä tiedotteessa kuvatuista omaa
pääomaa pienentävistä kirjauksista on puolestaan kirjattu
laskennallisia verosaamisia 20 milj. euroa.


9. Varaukset (IAS 37)

Suomalainen tilinpäätöskäytäntö on sallinut varausten tekemisen
tulevia menoja ja menetyksiä varten joissakin tapauksissa
aikaisemmin kuin IFRS. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi
kuluvarausten tekeminen uudelleenjärjestelyjä tai
uudelleenorganisointia varten. Metsäliitto-Yhtymän tytäryhtiö M-
real on purkanut avaavassa IFRS–taseessa 21 milj. euroa
varauksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia kirjaamiskriteerejä.
Tästä 16 milj. euroa kohdistuu Price & Pierce -
tradingliiketoiminnan myyntiin ja lopettamiseen. Myynti
toteutettiin vuonna 2004, jolloin IFRS:n periaatteiden mukaiseen
tuloslaskelmaan syntyi vastaavan suuruinen negatiivinen ero
verrattuna FAS:n mukaiseen tulokseen.


10. Rahoitusinstrumentit (IAS 32, IAS 39)

Metsäliitto-Yhtymä on ryhmitellyt ja arvostanut rahoitusvarat ja
–velat sekä valuutta- ja korkoriskien suojaamiseksi tehdyt
johdannaissopimukset IAS 32:n ja IAS 39:n edellyttämällä tavalla
avaavaan IFRS-taseeseen 1.1.2004. Yhtymä on myös FAS:n
mukaisessa tilinpäätöksessään arvostanut valuuttajohdannaiset
markkina-arvoon, mutta jaksottanut siitä syntyneet
suojaustulokset ns. suojauskaudelle. IFRS:ään siirryttyä Yhtymä
on päättänyt luopua suojauslaskennan (suojaustulosten
jaksottaminen) soveltamisesta virtapositiosuojauksessa. Yhtymä
tekee edelleen johdannaissopimuksia valuuttavirran suojaamiseksi,
mutta kirjaa sopimusten markkina-arvostuksesta syntyvät tulokset
kerralla tuloslaskelmaan. Suojauslaskentaa sovelletaan IFRS:n
edellyttämällä tavalla oman pääoman suojauksessa sekä
selektiivisesti rahoitusvelkojen korkoriskin suojauksessa.

FAS:n mukaisissa tilinpäätöksissä avoinna olevia
korkojohdannaisia ei ole arvostettu markkina-arvoon eikä näin
ollen kirjattu taseeseen.

Rahoitusinstrumenttien markkina-arvostuksesta johtuva
negatiivinen nettovaikutus verojen jälkeen avaavan IFRS–taseen
omaan pääomaan oli 11 milj. euroa.

Suomalaisen käytännön mukaisessa tilinpäätöksessä, jossa
valuuttajohdannaisille on sovellettu suojauslaskentaa,
suojaustulokset on kirjattu suojattavan kohteen mukaisesti joko
liikevaihdon, ostojen tai rahoituskulujen oikaisuksi. Koska
Yhtymä on luopunut suojauslaskennasta, kaikki valuuttakurssierot
on kirjattu IFRS:n periaatteiden mukaan laaditussa
tuloslaskelmassa rahoituseriin.


11. Liikevaihto

Vuoden 2004 liikevaihto oli IFRS:n periaatteiden mukaisessa
tuloslaskelmassa 44 milj. euroa suurempi kuin FAS:n mukaisessa.
Tämä johtuu pääasiassa Kemiart Linersin sisällyttämisestä
IFRS–konsernitilinpäätökseen 100-prosenttisesti 1.1.2004 alkaen
sekä valuuttakurssierojen käsittelymuutoksesta.


12. Korollinen nettovelka

Ulkomaisten tytäryhtiöiden eläkevastuita on avaavassa
IFRS–taseessa siirretty korollisista veloista
eläkevelvoitteisiin, jotka ovat korottomia velkoja. FAS:n mukaan
kyseiset vastuut katsottiin korollisiksi veloiksi. Siirretty
summa 1.1.2004 oli 130 milj. euroa ja 124 milj. euroa 31.12.2004.


13. Osakeantikulut

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti osakeantiin liittyvät
kulut on kirjattu tilikauden tulokseen. IFRS:n mukaan ne
kirjataan suoraan omaan pääomaan voittovaroja vähentäen.
Metsäliiton tytäryhtiön M-realin vuonna 2004 toteutettuun
osakeantiin liittyvät kulut verojen jälkeen olivat 12 milj. euroa
(17 milj. euroa ennen veroja), millä summalla yhtiön tilikauden
IFRS:n mukaista tulosta on oikaistu.


14. Rahavirtalaskelma

Metsäliitto-Yhtymä ei ole laatinut rahavirtalaskelman
vertailulaskelmaa sisällytettäväksi tähän tiedotteeseen, koska
IFRS-standardeihin siirtymisellä ei ole siihen oleellista
vaikutusta.


Oman pääoman täsmäytyslaskelma         2004  2004
                       31.12.  1.1.
                              
Oma pääoma FAS:n mukaan ilman pääomalainaa   1 586  1 555
                              
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
  Eläkevelvoitteet ja muut työsuhde-etuudet   -43   -59
  Rahoitusleasing, sale & leaseback       -19   -18
  Arvonalentumistappiot             -27   -49
  Liikearvojen poistojen peruutus        26    0
  Vanhojen arvonkorotusten verovaikutus     -1   -1
  Biologiset hyödykkeet              5    6
  Varaukset                    1    8
  Rahoitusinstrumenttien arvostus        -22   -16
  Osuuspääoman siirto velaksi         -124  -114
  Biokraftin erilainen käsittely        -17    
  Laskennalliset verot IFRS–oikaisuista      5   -2
  Muut                     -19   -3
  Yhteensä                   -235  -246
                              
Vähemmistöosuus                1 428  1 239

Oma pääoma IFRS:n mukaan            2 779  2 548

         
Tuloksen täsmäytyslaskelma        2004  2004  2004  2004
                     1-12  1-9  1-6  1-3
                                 
Tilikauden tulos FAS:n mukaan       -21   -9   12   18
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset                 
  Eläkevelvoitteet ja muut                    
  työsuhde-etuudet             7   5   4   1
  Rahoitusleasing, sale & leaseback    0   0   0   0
  Arvonalentumistappiot          22   22   1   0
  Liikearvojen poistojen peruutus     26   25   13   6
  Biologiset hyödykkeet          -2   -3   0   0
  Varaukset                -8   -3   0   0
  Rahoitusinstrumenttien arvostus    -19  -11   -4  -20
  Velkojen arvostus            -1   0   0   0
  Laskennalliset verot IFRS–                   
  oikaisuista               -3   -2   0   5
  Biokraftin erillinen käsittely     -23           
  Muut                  -4  -25  -12   -4
  Yhteensä                -3   7   2   10
                                 
Tilikauden tulos IFRS:n mukaan      -24   -2   14   8

         
         
         
METSÄLIITTO- YHTYMÄ
              2004      2004  2004      2004
Tuloslaskelma        1-12 IFRS   1-12  1-9 IFRS   1-9
               FAS vaikutus  IFRS  FAS vaikutus IFRS
                           
Liikevaihto        8 554  44   8 598 6 424  38   6 462
 Liiketoiminnan muut tuotot 149  -14    135   97  17    114
 Liiketoiminnan kulut   -8 032  -34  -8 066 -5 999 -36  -6 034
 Osuus osakkuusyhtiöiden                       
 tuloksista          -5  5     0   -1  1     0
 Poistot ja                              
 arvonalentumiset      -600  78    -522  -468  67   -401
Liikevoitto          66  78    144   54  87    140
 Osuus osakkuusyhtiöiden                       
 tuloksista          0  1     1   0  5     5
 Kurssierot          13 -15     -2   5 -26    -21
 Muut rahoitustuotot ja                        
 -kulut           -213  -6    -219  -141  -14   -155
Tulos ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta    -134  58    -76  -83  52   -31
 Tuloverot          -1  -27    -28   -1  -22   -23
 Vähemmistöosuudet      114  -34    80   74  -22    52
Katsauskauden tulos     -21  -3    -24   -9   8    -2
                                   


              2004      2004  2004     2004
Tuloslaskelma        1-6 IFRS    1-6  1-3 IFRS   1-3
               FAS vaiku-   IFRS  FAS Vaiku-  IFRS
                  tus          tus
Liikevaihto        4 344  20   4 364 2 155  5  2 160
 Liiketoiminnan muut tuotot  70  14     84   40  13    53
 Liiketoiminnan kulut   -4 075  -2   -4 077 -2 007  -5  -2 012
 Osuus osakkuusyhtiöiden                       
 tuloksista          1  -1     0   2  -2    0
 Poistot ja                             
 arvonalentumiset      -285  20    -265  -141  10   -131
Liikevoitto          55  50    105   50  20    70
 Osuus osakkuusyhtiöiden                       
 tuloksista          0  5     5   0  4     4
 Kurssierot          6 -27    -21   6 -21   -15
 Muut rahoitustuotot ja                       
 –kulut           -96  -4    -100  -51 -27   -78
Tulos ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta     -35  25    -10   5 -24   -19
 Tuloverot          10 -19     -9   -5  10    5
 Vähemmistöosuudet      37  -4     33   18  3    21
Katsauskauden tulos      12  2     14   18 -10    8
                                   
                                   
             2004     2004   2003      2004
Tase          31.12. IFRS 31.12.  31.12.  IFRS   1.1.
             FAS vaiku-  IFRS   FAS vaikutus  IFRS
                tus
VARAT                                
Pitkäaikaiset varat                         
 Aineettomat hyödykkeet  796  6   802   865  -68   797
 Aineelliset hyödykkeet 4 199 -51  4 148  4 352  -116  4 236
 Biologiset hyödykkeet   0 201   201    0  202   202
Sijoitukset                             
 Korolliset        64  -5    59    72   1    73
 Laskennalliset                           
 verosaamiset       62  40   102    29  23    52
 Muut korottomat     277  6   283   291  -4    287
            5 398 198  5 596  5 609  38   5 647
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus     1 172  0   1 172  1 155  -10  1 145
Saamiset                              
 Korolliset        18  48    66    11  -3     8
 Korottomat       1 561  3   1 564  1 518   9   1 527
Rahat ja pankkisaamiset  302 -50   252   215   4    219
            3 053  2   3 055  2 899   1   2 900
                                  
VARAT          8 451 201  8 651  8 508  40   8 547
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT                         
Oma pääoma       1 585 -234  1 351  1 555  -246  1 309
Vähemmistöosuus     1 559 -131  1 428  1 408  -169  1 239
Oma pääoma yhteensä   3 144 -365  2 779  2 963  -415  2 548
                                  
Pitkäaikaiset velat                         
 Laskennalliset                           
 verovelat        438  67   505   472   9    481
 Eläkevelvoitteet     47 224   271    31  263   294
 Varaukset         45  0    45    54  -14    40
 Korolliset       2 878  68  2 946  3 242   30  3 272
 Muut korottomat      34  3    37    31   29    60
            3 442 363  3 805  3 831  316  4 147
Lyhytaikaiset velat                         
 Korolliset        638 130   768   524  122   646
 Korottomat       1 225  74  1 299  1 189   17  1 206
            1 863 204  2 067  1 713  139  1 852
                                  
Velat yhteensä     5 305 567  5 872  5 544  455  5 999
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT   8 451 201  8 651  8 508  40   8 547


            2004  2004   2004  2004   2004  2004
Tase          30.9. 30.9.  30.6. 30.6.  31.3.  31.3.
             FAS  IFRS   FAS  IFRS   FAS  IFRS
VARAT                                
Pitkäaikaiset varat                         
 Aineettomat hyödykkeet 808  798   830  798   847   797
 Aineelliset                            
 hyödykkeet      4 211 4 148  4 281 4 175  4 314  4 210
 Biologiset hyödykkeet   0  196    0  205    0   203
Sijoitukset                             
 Korolliset        69   67    64   62    79   82
 Laskennalliset                           
 verosaamiset       50   84    52   82    57   91
 Muut korottomat     286  293   290  293   290   292
            5 424 5 586  5 517 5 615  5 587  5 675
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus    1 165 1 160  1 167 1 162  1 232  1 225
Saamiset                              
 Korolliset        14   11    37   34    35   29
 Korottomat      1 688 1 692  1 678 1 682  1 670  1 667
Rahat ja pankkisaamiset 259  252   192  184   203   207
            3 127 3 115  3 074 3 062  3 141  3 128
                                  
VARAT         8 551 8 701  8 591 8 678  8 728  8 802
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT                         
Oma pääoma       1 585 1 376  1 596 1 371  1 595  1 350
Vähemmistöosuus    1 330 1 195  1 358 1 194  1 358  1 181
Oma pääoma yhteensä  2 915 2 571  2 954 2 565  2 953  2 531
                                  
Pitkäaikaiset velat                         
 Laskennalliset                           
 verovelat        435  496   445  498   467   489
 Eläkevelvoitteet     53  295    34  295    30   297
 Varaukset        37   32    46   32    49   34
 Korolliset      2 879 2 908  3 148 3 169  3 150  3 184
 Muut korottomat     36   34    38   37    46   93
            3 441 3 764  3 712 4 033  3 742  4 097
Lyhytaikaiset velat                         
 Korolliset       812  925   707  824   705   828
 Korottomat      1 382 1 441  1 218 1 256  1 328  1 345
            2 195 2 366  1 925 2 080  2 033  2 173
                                  
Velat yhteensä     5 636 6 130  5 637 6 113  5 775  6 271
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT  8 551 8 701  8 591 8 678  8 728  8 802


METSÄLIITTO-YHTYMÄN SEGMENTIT

Kuluttajapakkaukset
             2004  2004  2004  2004  2004
             1-12  10-12   7-9  4-6   1-3
Liikevaihto       1 045   256   264  267   258
EBITDA           180   45   49   42   44
 - % liikevaihdosta    17,2  17,7  18,4  15,9  17,0
Poistot ja                          
arvonalentumiset      -87   -16   -24  -24   -23
Liikevoitto         93   30   25   18   20
 - % liikevaihdosta    8,9  11,6   9,4  6,9   7,9

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Paperit
             2004  2004  2004  2004  2004
             1-12  10-12   7-9  4-6   1-3
Liikevaihto       2 944   759   738  710   737
EBITDA           229   34   71   55   69
 - % liikevaihdosta    7,8   4,5   9,6  7,7   9,4
Poistot ja                          
arvonalentumiset     -256   -64   -65  -64   -64
Liikevoitto        -27   -30    6   -9    6
 - % liikevaihdosta    -0,9  -4,0   0,8  -1,3   0,8

MAP Merchants
             2004  2004  2004  2004  2004
             1-12  10-12   7-9  4-6   1-3
Liikevaihto       1 368   343   332  339   354
EBITDA           24    5    5   7    7
 - % liikevaihdosta    1,8   1,5   1,4  2,1   2,0
Poistot ja                          
arvonalentumiset      -7   -2   -2   -2   -2
Liikevoitto         17    4    3   5    5
 - % liikevaihdosta    1,2   1,0   0,8  1,6   1,5

Puutuotteet
             2004  2004  2004  2004  2004
             1-12  10-12   7-9  4-6   1-3
Liikevaihto       1 923   466   458  529   470
EBITDA           94   15   24   32   24
 - % liikevaihdosta    4,9   3,2   5,2  6,0   5,1
Poistot ja                          
arvonalentumiset      -71   -18   -18  -18   -17
Liikevoitto         23   -3    6   14    7
 - % liikevaihdosta    1,2  -0,6   1,3  2,6   1,5

Muu toiminta
             2004  2004  2004  2004  2004
             1-12  10-12   7-9  4-6   1-3
Liikevaihto 1)      1 459   346   341  395   377
Liikevoitto         38    4   -5   7   32
josta                            
 Puunhankinta Suomessa   25    6    8   2    9
 Kansainvälinen                       
 puunhankinta        3   -1    2   1    1
 Hygieniatuotteet      38   10   10   5   13
 Muut ja yhtymäviennit   -28   -12   -25   -2   10
                               
1) Liikevaihto Yhtymän ulkopuolelle

Tiedot           2004 2004  2004 2004  2004
vuosineljänneksittäin    1-12 10-12  7-9  4-6  1-3
Liikevaihto                        
segmenteittäin
 Kuluttajapakkaukset    1 045  256  264  267  258
 Paperit          2 944  759  738  710  737
 MAP Merchants       1 368  343  332  339  354
 Puutuotteet        1 923  466  458  529  470
 Muu toiminta       1 459  346  341  395  377
 sis. liikevaihto      -142  -35  -35  -37  -35
Liikevaihto yhteensä    8 598 2 135 2 099 2 204 2 160
                             
Liikevoitto                        
segmenteittäin
 Kuluttajapakkaukset     93  30   25  18   20
 Paperit           -27  -30   6  -9   6
 MAP Merchants        17   4   3   5   5
 Puutuotteet         23  -3   6  14   7
 Muu toiminta         38   4   -5   7   32
Liikevoitto yhteensä     144   4   35  35   70
  - % liikevaihdosta    1,7  0,2  1,7  1,6  3,2
                             
Osuus osakkuusyhtiöiden                  
tuloksista           1  -4   0   1   4
Kurssierot          -2  19   0  -6  -15
Muut rahoitustuotot ja                  
–kulut           -219  -64  -55  -22  -78
Voitto ennen veroja     -76  -45  -21   9  -19
Tuloverot          -28  -5  -14  -14   5
Vähemmistöosuudet       80  28   19  12   22
Katsauskauden tulos     -24  -22  -16   6   8
                             


                2004  2004  2004   2004
Tunnuslukuja          1-12  1-12   1-9   1-9
                 FAS  IFRS   FAS   IFRS
Liiketulos            66   144   54   140
Tilikauden tulos         -21   -24   -9    -2
Omistajille kuuluva oma pääoma 1 585  1 351  1 585  1 376
Korollinen nettovelka     3 133  3 336  3 349  3 503
Taseen loppusumma       8 451  8 651  8 551  8 701
                               
Sijoitetun pääoman tuotto, %   1,2   2,5   1,4   3,3
Oman pääoman tuotto, %     -4,5  -3,9  -3,8   -2,8
Omavaraisuusaste, %       37,3  32,1  34,9   30,1
Velkaantumisaste, %       100   120   115   136
                               
                               
                2004  2004  2004   2004
Tunnuslukuja           1-6   1-6   1-3   1-3
                 FAS  IFRS   FAS   IFRS
Liiketulos            55   105   50    70
Tilikauden tulos         12   14   18    8
Omistajille kuuluva oma pääoma 1 596  1 371  1 595  1 350
Korollinen nettovelka     3 561  3 713  3 538  3 694
Taseen loppusumma       8 591  8 678  8 728  8 802
                               
Sijoitetun pääoman tuotto, %   1,8   3,7   3,0   4,6
Oman pääoman tuotto, %     -1,7  -1,5   0,1   -2,2
Omavaraisuusaste, %       34,5  29,6  34,0   28,8
Velkaantumisaste, %       121   145   120   146
                               


                2004   2004  2004  2004
Tase              1.1.   1.1. 31.12. 31.12.
                FAS   IFRS   FAS  IFRS
Oma pääoma ilman                      
pääomalainaa         1 555  1 309  1 586  1 351
Vähemmistöosuus        1 408  1 239  1 559  1 428
Korollinen nettovelka     3 468  3 618  3 133  3 336
Taseen loppusumma       8 508  8 547  8 451  8 651
Omavaraisuusaste, %      35,0   29,8  37,3  32,1
Velkaantumisaste, %       117   142   100   120Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto, %:

(Liikevoitto + rahoitustuotot) ./.
(Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin))


Oman pääoman tuotto, %:

(Tulos ennen veroja - verot) ./.
(Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin))


Omavaraisuusaste, %:

(Oma pääoma + vähemmistöosuus) ./. 
(Taseen loppusumma – saadut ennakot)


Velkaantumisaste, %:

Korollinen nettovelka ./.
(Oma pääoma + vähemmistöosuus)


Korolliset nettovelat = 
Korollinen vieras pääoma – korollinen rahoitusomaisuusLisätiedot
Talousjohtaja Harri Turunen, p. 01046 94250Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa