Taulukot


            
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
          Liikevaihto          Liikevoitto        
Milj.e.      I-  I-III/03  I-IV/03   I-    I- I-IV/03  
       III/04             III/04  III/03
Metsäliitto                               
Osuuskunta    867    861  1 154   19,2   17,9   25,5
Thomesto     341    305   375    3,4    6,7   7,6  
Biowatti      46     40    55    0,5    2,2   4,8  
Finnforest   1 457   1 356  1 791   19,5   18,0   8,6 
Metsä Tissue*   506    499   669    20,8   33,8   48,9  
-sisäinen                                
myynti      -473    -476   -638
Yhteensä    2 744   2 086  2 737    63,4   44,8   46,5  
M-real     4 078   4 570  6 044   -47,2  111,1   73,8  
Muut & sis.erät                             
         -398    -356   -463    37,5   29,2   30,8
METSÄLIITTO-                               
YHTYMÄ     6 424   6 300  8 318    53,7  185,1  151,1


* v. 2003 luvut sisältyvät M-realin lukuihin


                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2004     2003    Muutos,   2003  
             1-9  %   1-9   %  MEUR    1-12  %
Liikevaihto      6 424,1 100 6 300,4  100 123,7  8 318,3 100
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   -0,7     -2,0      1,3   -6,5
Liiketoiminnan muut                          
tuotot          97,4     79,9     17,5   105,0
 Toimintakulut    -5 998,9   -5 769,2    -229,7 -7 694,9  
 Poistot        -468,2    -424,0     -44,2  -570,8  
Liikevoitto       53,7 0,8  185,1  2,9 -131,4   151,1 1,8
 Kurssierot        5,0     10,6     -5,6   19,9  
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -141,2    -124,3     -16,9  -210,8 
Tulos ennen                              
satunnaiseriä      -82,5 -1,3  71,4  1,1 -153,9   -39,8 -0,5
 Satunnaiset tuotot    0,0     0,0      0,0    0,9   
 Satunnaiset kulut    0,0     0,0      0,0   -16,0   
Tulos ennen veroja                           
ja vähemmistöosuutta  -82,5 -1,3  71,4  1,1 -153,9   -54,8 -0,7
 Verot          -0,7    -41,6     40,9   -20,6   
 Vähemmistöosuus     73,7     -2,4     76,1   58,9   
Katsauskauden tulos   -9,5 -0,1  27,4  0,4  -36,9   -16,5 -0,2
                                         
                                    
TASE          30.9.2004   30.9.2003   31.12.2003    
             MEUR  %   MEUR   %   MEUR   %    
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat   5 349,9 62,6  5 619,0 64,9 5 562,8 65,4   
Vaihtuvat vastaavat                     
 Vaihto-omaisuus   1 164,7 13,6  1 160,6 13,4 1 154,9 13,6   
 Muut vaihtuvat                            
 vastaavat      1 777,5 20,8  1 676,3 19,3 1 574,6 18,5
 Likvidit varat    258,7  3,0   206,7  2,4  215,3  2,5   
Yhteensä       8 550,8  100  8 662,6  100 8 507,6  100   
                                    
                                    
Vastattavaa
 Osuuspääoma ja                            
 muu oma pääoma    1 585,0 18,5  1 580,2 18,3 1 555,2 18,3   
Pääomalainat      139,5  1,6   139,2  1,6  139,3  1,6   
Vähemmistöosuus    1 330,1 15,6  1 482,8 17,1 1 408,0 16,6   
                                    
Pakolliset varaukset   91,3  1,1   63,6  0,7   85,7  1,0   
Vieras pääoma                             
 Pitkäaikainen    3 210,6     3 533,9    3 605,8      
 Lyhytaikainen    2 194,3     1 862,9    1 713,6      
 Yhteensä       5 404,9 63,2  5 396,8 62,3 5 319,4 62,5   
Yhteensä       8 550,8  100  8 662,6  100 8 507,6  100   


Vuosineljännekse                           
t        III/04  II/04 I/04   IV/03 III/03  II/03  I/03
MEUR
Liikevaihto   2079,8 2188,8 2155,5  2017,9 2023,5 2098,5 2178,4
Liiketoiminnan                            
muut tuotot    27,1  30,4  39,9   25,1  36,2  28,0  15,7
 Toiminta-                                
 kulut    -1925,5 -2069,1 -2005,0 -1930,1 -1864,0 -1944,0 -1963,2
 Poistot     -182,9 -144,7 -140,6  -146,9 -141,7 -141,5 -140,8
Liikevoitto    -1,5   5,4  49,8  -34,0  54,0  41,0  90,1
%liikevaihdosta  -0,1   0,2  2,3   -1,7   2,7   2,0  4,1
 Kurssierot    -0,7  -0,5  6,2   9,3  -0,6   4,1  7,1
 Muut rah.tuotot                           
 ja –kulut    -45,2  -45,5 -50,5  -86,4  -42,0  -37,2 -45,1
Tulos ennen                              
satunnaiseriä   -47,4  -40,6  5,5  -111,1  11,4   7,9  52,1

              Liikevaihto       Liikevoitto
MEUR         I-III/ I-III/  I-IV/   I-   I-   I-
            04   03    03   III/04 III/03 IV/03
Metsäliitto Osuuskunta 866,5  861,3 1 153,9  19,2  17,9  25,5
Engineered Wood    229,2  219,3  287,8  13,4  4,1   3,6
Solid Wood       386,7  381,9  511,2  -4,2  5,2   0,8
Myynti ja jakelu    495,1  439,5  577,9  12,2  7,9   6,0
Moelven        516,4  453,3  604,8   5,0  9,1   8,6
Metsä Tissue      505,6  498,6  669,2  20,8  33,8  48,9
Cartons        651,8  612,8  809,0  34,5  35,7  33,3
Graphics products and                        
Speciality papers  1 761,7 1 775,4 2 348,0  -42,6  37,0  24,3
Offices        505,9  513,4  682,9  -2,7  39,6  48,2
Map Merchant Group  1 025,6 1 045,0 1 392,6   7,6  6,1   6,5
Muut & sis. myynti  -520,4  -500,1  -719,0  -9,5 -11,3  -54,6
Metsäliitto-Yhtymä  6 424,1 6 300,4 8 318,3  53,7 185,1  151,1


             Omavaraisuus, %     Velkaisuus, %
            III/04 III/03  IV/03 III/04 III/03  IV/03
Metsäliitto Osuuskunta  60,1  68,4  67,0   -1   -20   -28
Finnforest *)      38,0  38,4  39,3   108   108   106
Finnforest        28,5  28,6  29,2   177   180   178
M-real**)        41,9  33,1  31,9   81   132   137
Botnia          71,7  70,5  70,3   -4    7    3
Metsäliitto-Yhtymä**)  37,3  35,5  35,0   102   117   117

*)pääomalaina omassa pääomassa
**) M-realin osakeannin jälkeen


Tuotantomäärät, 1 000 yks. I-III/04 I-III/03  I-IV/03
Sahatavara, m3        3 170    2 914  3 958
Sahatavaran jalostus, m3    739     311   691
EW-tuotteet, m3         627     587   794
Paperi, tn          3 083    2 873  3 785
Kartonki, tn          817     696   913
Sellu, tn (M-real)      1 134    1 071  1 439
Sellu, tn (Botnia)      1 848    1 817  2 391


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa