Metsäntutkimuksen tuettava metsiin perustuvaa elinkeinotoimintaa

Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdistyvät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Keskuksessa tehtävän metsäntutkimuksen on tuettava metsävarojen hyödyntämiseen perustuvaa elinkeinotoimintaa. 

Metsäteollisuus käy läpi murrosta, jonka vuoksi teollinen puun käyttö Suomessa on vähentynyt huippuvuosista. Metsien käyttöä on mahdollista lisätä ja auttaa näin luomaan pysyvää pohjaa suomalaisten hyvinvoinnille.

Luonnonvarakeskuksessa tehtävän metsäntutkimuksen tavoitteena tulee olla metsien kestävän ja monipuolisen käytön lisääminen. Keskuksen tuottamaa tietoa sekä tuotteita ja palveluja tulee voida käyttää biotalouden edistämiseksi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lisäksi suomalaisen metsäelinkeinon kannalta on välttämätöntä, että tietoa suomalaisista metsistä ja niiden erityispiirteistä voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena.

"Tutkimuksen tulee olla sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, edistää metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukykyä sekä tukea alueellista kehitystä", sanoo MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen.  

Tutkimuksen oltava asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä

"Metsäntutkimuksessa tulee painottaa asiakkaiden tarpeiden merkitystä ja pystyä reagoimaan ennakoivasti ja nopeasti niissä tapahtuviin muutoksiin", sanoo johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä.

"Lisäksi tutkimuksen tulee olla niin lähellä käytäntöä, että tuotettu tieto pystytään hyödyntämään", Säilä täydentää.

Metsätalous ja siihen pohjautuvat elinkeinot ovat pitkäjänteistä toimintaa. Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimusta ja kehittämistä on tehtävä laaja-alaisissa tutkimusohjelmissa, joiden avulla painopisteitä pystytään ohjaaman strategisesti oikeisiin aiheisiin.

Metsäelinkeinon näkökulmasta Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen painopisteitä tulisi olla muun muassa taloudellisesti kannattava metsätalous ja puun tuotanto, puumarkkinoiden kehittäminen ja loppukäyttöä vastaava puun tuotanto, metsäteknologia, monimuotoisuuden turvaaminen sekä metsien terveyden tila.

"Lisäksi Luonnonvarakeskuksen kannattaa täydentää osaamistaan verkottumalla muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa esimerkiksi metsäteollisuuden tuotteita sekä sektorin kilpailukykyä ja logistista kokonaisuutta edistävissä hankkeissa", Antro Säilä muistuttaa. 

Lisätietoja antavat:

Antro Säilä, johtaja, tuotteet ja innovaatiot, Metsäteollisuus ry, puh. 040 589 1891

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, MTK ry, puh. 040 351 7978

Allekirjoittajat:    

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK ry  

Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry 

Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, Metsänhoitajaliitto ry  

Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto r.y.

Sakari Lepola, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen liitto ry  

Raimo Etelä, toiminnanjohtaja, Sahayrittäjät ry

Kai Merivuori, toimitusjohtaja, Suomen Sahat ry


www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

www.lastuja.fi
www.facebook.com/metsateollisuus

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista, ja alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13), 00171 HELSINKI
Puh. (09) 132 61, telekopio (09) 132 4445
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi