Metso-konsernin tammi-kesäkuun 2004 osav

Metso Oyj     Pörssitiedote 28.7.2004 klo 12.30      1(25)

Metso-konsernin tammi-kesäkuun 2004 osavuosikatsaus:
LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI JA TILAUSKANTA VAHVISTUI SELVÄSTI

- Tammi-kesäkuussa 2004 Metso-konsernin liikevaihto oli 1 953
 miljoonaa euroa (1-6/2003: 2 055 milj. e).
- Metson liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa
 oli 51,6 miljoonaa euroa (46,7 milj. e). Jatkuvien liiketoimintojen
 liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli
 40,9 miljoonaa euroa (27,6 milj. e).
- Liikevoitto oli 20,5 miljoonaa euroa (18,8 milj. e). Tulos per osake
 oli 0,14 euroa negatiivinen (0,13 e negatiivinen).
- Uusia tilauksia saatiin 2 539 miljoonan euron arvosta (2 309
 milj. e). Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 974 miljoonaa
 euroa (1 505 milj. e vuoden 2003 lopussa).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 70,9 prosenttia
 (31.3.2004: 101,7 %).

Metso sai huhti-kesäkuussa uusia tilauksia selvästi enemmän kuin
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja vastaavaan aikaan vuosi
sitten. Myös konsernin tilauskanta vahvistui huhti-kesäkuussa edelleen
sekä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä että viime vuoden huhti-
kesäkuusta. Jälkimarkkinatoiminnan osuus oli 39 prosenttia
liikevaihdosta.

Metson liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa
parani selvästi. Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa kasvoi huhti-kesäkuun
myönteisen kehityksen ansiosta merkittävästi. Toimitusjohtaja Jorma
Elorannan mukaan Metson toisen vuosineljänneksen tuloskehitys tukee
valittua strategista linjausta. Saavutettua tulostasoa voidaan pitää
vähintään odotusten mukaisena, muttei vielä riittävänä. Työtä
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kannattavuuden
parantamiseksi jatketaan suunnitellun mukaisesti.

"Metso Mineralsin ja Metso Automationin kannattavuus parani
erityisesti tehostamistoimien ansiosta. Metso Paperissä haasteenamme
on edelleen keventää kiinteitä kustannuksia erityisesti Pohjoismaissa
ja Pohjois-Amerikassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Nyt kun Metson
tase on merkittävästi vahvistunut, voimme keskittyä täysipainoisesti
asiakkaidemme palvelemiseen ja operatiivisen kannattavuuden
parantamiseen", sanoo Eloranta.

Lähiajan näkymät

Metso Paperin tuotteiden markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan
nykyisen kaltaisena. Uusien paperin- ja kartonginvalmistuslinjojen
kysynnän odotetaan jatkuvan Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa kysynnän odotetaan painottuvan modernisointeihin ja
uusintoihin. Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton
ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.

Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-
Amerikassa ja kaivosteollisuudessa. Euroopassa
maanrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan säilyvän nykyisellä
tasolla. Metso Mineralsin alkuvuoden myönteisen tuloskehityksen
arvioidaan jatkuvan.

Metso Automationin markkinoilla Pohjois-Amerikan talouskasvun ei
odoteta lisäävän lyhyellä aikavälillä automaation kysyntää. Euroopan
markkinoiden odotetaan elpyvän viiveellä. Alkuvuoden myönteisen
tuloskehityksen arvioidaan kuitenkin jatkuvan Metso Automationissa.

Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan jonkin verran viime vuotista
parempi. Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan merkittävästi viime
vuotista parempi.

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253METSON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

Konsernin avainluvut

Miljoonaa euroa     4-6/04  1-6/04  4-6/03  1-6/03   2003
                                   
Liikevaihto        1 025  1 953   1 072   2 055   4 250
                                   
Liikevoitto ennen     51,1   51,6   35,0   46,7   133,2
kertaluonteisia eriä                         
ja liikearvon poistoa                         
                                   
  %:a liikevaihdosta   5,0 %  2,6 %   3,3 %   2,3 %   3,1 %
                                   
Liikevoitto/tappio     44,2   40,9   20,4   27,6  -113,8
ennen kertaluonteisia                         
eriä ja liikearvon                          
poistoa jatkuvista                          
liiketoiminnoista                           
                                   
  %:a liikevaihdosta   4,8 %  2,3 %   2,2 %   1,6 %   3,0 %
                                   
Liikevoitto/tappio     32,6   20,5   13,5   18,8  -228,7
                                   
  %:a liikevaihdosta   3,2 %  1,0 %   1,3 %   0,9 %  -5,4 %
                                   
Tulos/osake, e       0,04  -0,14   -0,04   -0,13   -1,89
                                   
Saadut tilaukset     1 412  2 539    884   2 309   4 256
                                   
                 30.6.04       30.6.03 31.12.03
                                   
Tilauskanta            1 974        1 783   1 505
                                   
Omavaraisuusaste, %        28,5 %       32,4 %  28,3 %
                                   
Gearing, %            70,9 %       92,5 %  107,7 %


Metson toimintaympäristö huhti-kesäkuussa

Talouskasvu oli edelleen vaatimatonta Euroopassa. Sen sijaan
Yhdysvalloissa talouden elpyminen jatkui. Kiinassa talouskasvu ja
investointiaktiviteetti jatkuivat vilkkaina.

Massa- ja paperiteollisuuden markkinoilla sellun hinnan nousu jatkui
kesäkuun loppuun saakka. Euroopassa oli toisen vuosineljänneksen
lopulla ensimmäisiä merkkejä joidenkin paperilajien hintojen noususta.
Yhdysvalloissa useimpien painopapereiden hinnat jatkoivat
ensimmäisellä neljänneksellä alkanutta varovaista nousua.

Kaivosteollisuudessa metallien hinnat pysyivät edelleen korkeina,
vaikka hintojen nousu tasaantuikin jonkin verran ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Maanrakennusteollisuuden markkinoilla rakentaminen
ja murskeen kysyntä jatkuivat hyvänä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Euron ja Yhdysvaltain dollarin välisen kurssin vakiintuminen
alkuvuonna vakautti osaltaan Metson toimintaympäristöä.


Metson tuotteiden kysyntä

Sellu- ja paperiteollisuuden investointinäkymät olivat edelleen
epävarmat. Kokonaisten tuotantolinjojen investointeja oli vireillä
Euroopassa ja Aasiassa. Muilla markkina-alueilla kysyntä keskittyi
huolto- ja prosessipalveluihin sekä pieniin ja keskikokoisiin
uudistuksiin. Jälkimarkkinapalvelujen kysyntää tuki asiakastehtaiden
käyntiasteiden nousu.

Metso Mineralsin kiven ja mineraalien käsittelylaitteiden kysyntä oli
hyvä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden tuotannon
kasvu vahvisti jälkimarkkinapalvelujen kysyntää. Myös uusien
kaivosprojektien suunnitteluaktiviteetti jatkui vilkkaana.
Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkoi kasvuaan erityisesti
Euroopassa.

Metso Automationin markkinatilanne jatkui tyydyttävänä. Kysyntä pysyi
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ennallaan. Aasian maista kysyntä
jatkui vilkkaana Kiinassa.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Tammi-kesäkuussa Metso sai tilauksia 2 539 miljoonan euron arvosta,
mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella eli tammi-
kesäkuussa 2003. Jatkuvien liiketoimintojen tilaukset kasvoivat 14
prosenttia vertailukaudesta. Metson tilauskanta kasvoi
vuodenvaihteesta 31 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 1 974 miljoonaa
euroa. Jatkuvien toimintojen tilauskanta kasvoi 40 prosenttia. Toisen
neljänneksen merkittävin tilaus oli Metso Paperin saama
aikakauslehtipaperilinjan tilaus Stora Enson Kvarnsvedenin tehtaalle
Ruotsiin.

Tilauksista 51 prosenttia saatiin Euroopasta, 20 prosenttia Pohjois-
Amerikasta, 16 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 8 prosenttia
Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 953 miljoonaa euroa, mikä
oli 5 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien
liiketoimintojen liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla.
Jälkimarkkinatoiminnan osuus oli 39 prosenttia (1-6/03: 34 %)
konsernin liikevaihdosta (ilman Metso Venturesia).

Liikevaihdosta 35 prosenttia kertyi Metso Paperin, 33 prosenttia Metso
Mineralsin, 12 prosenttia Metso Automationin ja 10 prosenttia Metso
Venturesin toimituksista. Myytyjen liiketoimintojen osuus konsernin
liikevaihdosta oli 10 prosenttia.

Liikevaihdosta tuli 43 prosenttia Euroopasta, 22 prosenttia Pohjois-
Amerikasta, 23 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 6 prosenttia
Etelä-Amerikasta ja 6 prosenttia muualta maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa
oli tammi-kesäkuussa 51,6 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia
liikevaihdosta. Metso Mineralsin ja Metso Automationin kannattavuus
parani selvästi vertailukaudesta. Metso Paperin ja Metso Venturesin
liiketulos oli tappiollinen. Metso Paperin tulosta rasittivat
ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu Papiers Gaspesian
paperikoneprojektin varaus sekä eräistä aiemmin toimitetuista
projekteista tehdyt jälkikustannusvaraukset. Metso Venturesin tulosta
heikensi Valmet Automotiven tappio, joka johtui autotuotannon
laskusta.

Kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 12 miljoonaa euroa ja
niissä raportoidut merkittävimmät erät olivat osakkeiden myyntivoitot
7 miljoonaa euroa, Valmet Automotiven myyntivoiton peruutus 5
miljoonaa euroa ja Metso Mineralsiin kuuluneen Dynapacin myynnistä
aiheutunut tappio ja myynnin kulut noin 12 miljoonaa euroa.

Metson jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia
eriä ja liikearvon poistoa oli tammi-kesäkuussa 40,9 miljoonaa euroa
eli 2,3 prosenttia vastaavasta liikevaihdosta. Vuoden 2003 tammi-
kesäkuun vastaavat luvut olivat 27,6 miljoonaa euroa ja 1,6
prosenttia. Metson liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 20,5 miljoonaa
euroa eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta.

Metson nettorahoituskulut olivat 29 miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät
saatuja osinkoja 3 miljoonaa euroa.

Metson tulos ennen veroja oli 8 miljoonaa euroa tappiollinen. Tulos
osaketta kohti oli 0,14 euroa negatiivinen. Nettotulos oli 19
miljoonaa euroa tappiollinen.


Toiminnan tehostamisohjelma

Metso jatkoi kesäkuussa 2003 käynnistettyä toiminnan
tehostamisohjelmaa, jolla saavutettavien säästöjen arvioidaan olevan
vuositasolla hieman yli 100 miljoonaa euroa. Kesäkuun 2004 loppuun
mennessä tehdyillä päätöksillä arvioidaan saavutettavan noin 93
miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Näistä toimenpiteistä
on syntynyt kustannussäästöjä tammi-kesäkuulle noin 29 miljoonaa
euroa. Tehostamisohjelman myötä Metson henkilöstö on vähentynyt noin 1
050 henkilöllä, mihin sisältyy tammi-kesäkuun noin 480 henkilön
vähennys.

Tehostamisohjelman toimet on saatu päätökseen Metso Automationin
osalta. Myös pääosa Metso Mineralsin ja Metso Venturesin
tehostamisohjelman toimista on toteutusvaiheessa tai toteutettu. Metso
Paperin osalta tehostamisohjelma on myös pääosin toteutettu, vaikka
suunniteltujen ulkoistamisratkaisujen osalta ei arvioida täysin
päästävän tehostamisohjelman tavoitteisiin.


Metso Paperin tehostamisjärjestelyt

Edellä mainitun toiminnan tehostamisohjelman lisäksi Metso Paperin
tavoitteeksi asetettiin kesäkuussa 2004 keventää edelleen kiinteitä
kustannuksia vuositasolla yhteensä 50 miljoonalla eurolla.
Kustannustason keventämiseen tähtäävät toimet ajoittuvat pääosin
vuosille 2004-2005, ja järjestelyt koskevat lähinnä Pohjoismaissa ja
Pohjois-Amerikassa sijaitsevia toimintoja. Tehostamisjärjestelyistä
arvioidaan syntyvän vuosina 2004-2005 kertaluonteisia kustannuksia,
joiden takaisinmaksuajaksi arvioidaan keskimäärin alle vuosi.


Kassavirta ja rahoitus

Metson liiketoiminnan kassavirta oli katsauskaudella 80 miljoonaa
euroa.

Korolliset nettovelat olivat 693 miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan eli gearing oli 70,9 prosenttia. Dynapacin myynti
kesäkuussa laski Metson nettovelkaisuusastetta noin 29
prosenttiyksikköä. Kaupan myötä Metson taseesta poistui liikearvoa ja
muita aineettomia oikeuksia 136 miljoonaa euroa, minkä jälkeen
liikearvon määrä Metson taseessa 30.6.2004 oli 486 miljoonaa euroa.

Metson omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 28,5 prosenttia.
Omavaraisuusaste ei vielä heijastanut Dynapacin myynnin positiivista
vaikutusta, sillä myynnistä saadut varat sisältyvät taseen rahoihin ja
pankkisaamisiin. Metson rahoitustilanne säilyi vakaana ja
lyhytaikaisen nettovelan osuus konsernin rahoitusrakenteessa pieneni
merkittävästi.

Sijoittajakysyntään perustuen Metso laski liikkeelle EMTN-ohjelmansa
puitteissa velkakirjoja yksittäisille merkitsijöille yhteensä 151
miljoonalla eurolla. Laina-aika vaihtelee viidestä seitsemään vuoteen.
Samanaikaisesti Metso lunasti takaisin vuonna 2006 erääntyviä
joukkovelkakirjoja 88 miljoonalla eurolla, joten tämän joukkolainan
jäljellä oleva määrä on 412 miljoonaa euroa.

Metso ja Euroopan Investointipankki (EIB) allekirjoittivat toukokuussa
135 miljoonan euron kymmenvuotisen lainasopimuksen. Lainavarat ovat
käytettävissä 18 kuukauden kuluessa allekirjoituksesta eikä niitä ole
toistaiseksi nostettu. Lainalla rahoitetaan tutkimus- ja
kehityshankkeita, joilla vahvistetaan Metson tarjontaa asiakkaidensa
ydinprosesseihin sellu- ja paperiteollisuudessa sekä automaatio- ja
säätöteknologiassa.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services laski 3.3.2004
Metson pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle BB+ ja arvioi näkymät
vakaiksi. Lisäksi Metson liikkeellelaskettujen
joukkovelkakirjalainojen ja EMTN-ohjelman luokitukset laskettiin
tasolle BB. Samalla lyhytaikaisten luottojen luokitus laskettiin
tasolle B. Luottoluokituslaitos Moody's Investors Service laski
17.2.2004 Metson pitkäaikaisten luottojen luokituksen tasolle Ba1 ja
arvioi näkymät negatiivisiksi.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit yrityshankinnat mukaan lukien olivat 41
miljoonaa euroa (1-6/03: 68 milj. e).


Yritysjärjestelyt

Metso myi jatkojalostuskoneita valmistavan ryhmänsä sveitsiläiselle
Bobst Groupille tammikuun lopussa noin 75 miljoonalla eurolla.
Metsolla ja Bobst Groupilla on edelleen merkittäviä näkemyseroja
siirtyneiden tase-erien arvosta. Osapuolet ovat sopineet jatkavansa
asiaan liittyviä neuvotteluja. Metso kirjasi toisen neljänneksen
tulokseen siirtyneistä tase-eristä noin 3 miljoonan euron varauksen.

ThyssenKrupp Automotive AG ilmoitti kesäkuussa, ettei se osta Valmet
Automotive Oy:n koko osakekantaa, vaan luopuu myös autotehtaan 10
prosentin osaomistuksesta. Metso ostaa alkuperäisen sopimuksen ehtojen
mukaisesti autotehtaan vähemmistöosuuden takaisin myöhemmin
sovittavana ajankohtana. Metso peruutti toisen neljänneksen tuloksessa
aikaisemmin tuloutettua myyntivoittoa 5 miljoonaa euroa.

Metso sai tarvittavien kilpailuviranomaisprosessien valmistuttua
päätökseen tienrakennuskoneita valmistavan Dynapac-ryhmän myynnin
pohjoismaiselle pääomasijoittaja Altorille. Dynapac siirtyi Altorin
omistukseen 30.6.2004. Kauppahinta oli noin 294 miljoonaa euroa myydyt
kassavarat vähennettynä. Myynnistä aiheutunut tappio ja myynnin kulut
täsmentyivät kesäkuun lopussa 12 miljoonaan euroon. Kaupasta sovittiin
huhtikuussa 2004.

Kesäkuussa Metso kertoi ulkoistavansa älykkäisiin pakkauksiin ja
painotuotteisiin liittyvän kehityshankkeensa uuteen yhteisyritykseen,
jossa ovat mukana painotalo Hansaprint Oy ja Nokia Oyj. Perustettava
yritys, Avantone Oy, kehittää ja kaupallistaa pakkauksiin,
painomenetelmiin ja markkinointiviestintään liittyviä menetelmiä ja
ratkaisuja. Metso ja Nokia omistavat yhtiöstä samansuuruiset osuudet,
jotka muodostavat yhdessä valtaosan yhtiön osakekannasta.

Yhteisyritys on saanut EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän.
Yrityksen toiminta käynnistetään, kun tarvittavat muut
viranomaishyväksynnät ja perustamisprosessit on saatettu päätökseen.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 55
miljoonaa euroa (1-6/03: 68 milj. e) eli 2,8 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

Metso Paper julkisti toukokuussa uuden, edullisemman Advantage DCT100
-konseptin pehmopaperin valmistukseen. Konsepti on suunniteltu
erityisesti kehittyville markkinoille, missä pehmopaperin kulutus on
nousussa. Advantage DCT100 pystyy valmistamaan 70-75 tonnia
pehmopaperia vuorokaudessa.

Metso Minerals toi markkinoille murskainten kulutusosien räätälöintiin
perustuvan Chamber Optimi -palvelun, jossa Metso Mineralsin
asiantuntijat analysoivat asiakkaan murskausprosessia ja kehittävät
mahdollisimman kustannustehokkaita kulutusosia.


Henkilöstö

Metson palveluksessa oli kesäkuun lopussa 24 071 henkilöä, mikä oli 8
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Tästä määrästä noin 700
oli kausityöntekijöitä. Metso Paperissa työskenteli 39 prosenttia
konsernin henkilöstöstä, Metso Mineralsissa 35 prosenttia, Metso
Automationissa 14 prosenttia ja Metso Venturesissa 11 prosenttia
henkilöstöstä sekä konsernihallinnossa ja konsernin yhteisissä
palvelukeskuksissa 1 prosentti henkilöstöstä. Tammi-kesäkuussa Metson
palveluksessa oli keskimäärin 25 224 henkilöä, mikä oli 10 prosenttia
ja 2 773 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella tammi-kesäkuussa
2003.

Metson koko henkilöstöstä 41 prosenttia oli Suomessa, 12 prosenttia
muissa Pohjoismaissa, 12 prosenttia muualla Euroopassa, 16 prosenttia
Pohjois-Amerikassa, 6 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella, 8
prosenttia Etelä-Amerikassa ja 5 prosenttia muualla maailmassa.


Konsernin johto

Jorma Eloranta otti vastaan Metson toimitusjohtajan ja
konsernijohtajan tehtävät 1.3.2004. Hänet nimitettiin myös Metson
johtoryhmän puheenjohtajaksi sekä Metson liiketoiminta-alueiden
hallitusten puheenjohtajaksi. Toimitusjohtajan tehtäviä väliaikaisesti
hoitanut Olli Vaartimo jatkaa Metson varatoimitusjohtajana,
toimitusjohtajan sijaisena sekä johtoryhmän varapuheenjohtajana.
Johtoryhmän muut jäsenet ovat Metson liiketoiminta-alueiden
toimitusjohtajat Bertel Karlstedt (Metso Paper), Bertel Langenskiöld
(Metso Minerals), Matti Kähkönen (Metso Automation) ja Vesa Kainu
(Metso Ventures). Metson laajennettu johtoryhmä lakkautettiin
28.4.2004.


Hallinnointiperiaatteet

Metson hallitus päätti huhtikuussa uudistaa konsernin
hallinnointiperiaatteet (corporate governance) johtamisen
tehostamiseksi. Periaatteet astuivat voimaan 1.5.2004.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli kesäkuun lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 231 625 926,50 euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa Helsingin Pörssissä
59,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 630 miljoonan euron vaihtoa.
Osakkeen hinta 30.6.2004 oli 10,40 euroa. Ylin noteeraus oli 11,72
euroa ja alin 9,12 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2004 oli 1 417
miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 2 miljoonaa
kappaletta, mikä vastasi 26 miljoonan dollarin vaihtoa. ADS-
todistuksen hinta 30.6.2004 oli 12,88 dollaria. Ylin kurssi oli 14,37
ja alin 11,10 dollaria.


Optio-oikeudet

Metso Oyj:llä on kolme optio-ohjelmaa: vuosien 2000, 2001 ja 2003
optio-ohjelmat, jotka alunperin oikeuttivat merkitsemään yhteensä
enintään 13 800 000 uutta osaketta. Metson hallitus päätti 26.5.2004
ehdottaa vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2003 optio-
ohjelman supistamista 4 900 000 optio-oikeudella, jonka jälkeen
ohjelmat oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 8 900 000 uutta
osaketta.

Metson hallitus varasi vastaista tarvetta varten 100 000 kappaletta
Metso optio-oikeuksia 2003 A ja 100 000 kappaletta Metso optio-
oikeuksia 2003 C. Samalla hallitus päätti, että se ei tule jakamaan
Metso Capital Oy:lle siirrettyjä 2 400 000 kappaletta 2003 A ja 2 500
000 kappaletta 2003 C optio-oikeuksia. Lisäksi hallitus päätti esittää
vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous mitätöisi
nämä Metso Capital Oy:lle siirretyt optio-oikeudet.

Metson hallitus päätti 26.5.2004, että Metso-konsernin
avainhenkilöille keväällä 2005 jaettavissa olevien 2003 B optio-
oikeuksien enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta. Enimmäismäärä optio-
oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2004 toteutuva
liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen
pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli
1,45 euroa. Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle
on vuodelta 2004 toteutuva liikevoittoprosentti 4 prosenttia ja
sitoutuneen pääoman tuotto 8 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,40
euroa. Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2005 ei
alita 10,11 euroa.


Yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n 6.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden
2003 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset,
jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja
luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan kuuluu yhtiökokousta edeltävän joulukuun
ensimmäisen päivän arvo-osuusrekisteriin merkittyjen Metson neljän
suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä Metson hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja
varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Hallituksen jäseniksi valittiin
Risto Hautamäki, Satu Huber, Maija-Liisa Friman, Juhani Kuusi ja
Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2004.


Taloudelliset tavoitteet

Metso julkisti vuoden 2005 taloudelliset tavoitteet kesäkuun lopussa.
Vuonna 2005 tavoitellaan 6 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ja 12
prosentin tuottoa sitoutuneelle pääomalle (ROCE). Liiketoiminta-
alueittaiset liikevoittotavoitteet vuodelle 2005 ovat Metso Paperin 5
prosenttia, Metso Mineralsin 7 prosenttia, Metso Automationin 8
prosenttia ja Metso Venturesin 6 prosenttia.

Tavoiteasetannassa on liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman
tuottoprosenttia laskettaessa huomioitu Metson siirtyminen IFRS-
raportointiin vuoden 2005 alusta, jolloin liikearvon poistoista
luovutaan.


Lähiajan näkymät

Metso Paperin tuotteiden markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan
nykyisen kaltaisena. Uusien paperin- ja kartonginvalmistuslinjojen
kysynnän odotetaan jatkuvan Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa kysynnän odotetaan painottuvan modernisointeihin ja
uusintoihin. Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton
ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.

Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-
Amerikassa ja kaivosteollisuudessa. Euroopassa
maanrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan säilyvän nykyisellä
tasolla. Metso Mineralsin alkuvuoden myönteisen tuloskehityksen
arvioidaan jatkuvan.

Metso Automationin markkinoilla Pohjois-Amerikan talouskasvun ei
odoteta lisäävän lyhyellä aikavälillä automaation kysyntää. Euroopan
markkinoiden odotetaan elpyvän viiveellä. Alkuvuoden myönteisen
tuloskehityksen arvioidaan kuitenkin jatkuvan Metso Automationissa.

Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan jonkin verran viime vuotista
parempi. Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan merkittävästi viime
vuotista parempi.


Helsingissä 28.7.2004

Metso Oyj:n hallitusLIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Metso Paper

Miljoonaa euroa     4-6/04  1-6/04  4-6/03  1-6/03   2003
                                   
Liikevaihto         351   711    402    761   1 651
                                   
Liikevoitto/tappio     10,9   -5,5   11,1   18,9   68,3
ennen kertaluonteisia                         
eriä ja liikearvon                          
poistoa                                
                                   
  %:a liikevaihdosta   3,1 %  -0,8 %   2,8 %   2,5 %   4,1 %
                                   
Liikevoitto/tappio     9,3   -8,6    6,1   12,0   24,6
                                   
  %:a liikevaihdosta   2,6 %  -1,2 %   1,5 %   1,6 %   1,5 %
                                   
Saadut tilaukset      699  1 135    268   1 001   1 710
                                   
                 30.6.04       30.6.03 31.12.03
                                   
Tilauskanta            1 211         973    784

Metso Paperin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 711 miljoonaa euroa,
mikä oli 7 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella. Jälkimarkkina-
ja huoltopalvelujen osuus oli 38 prosenttia liikevaihdosta (1-6/03: 27
%). Nousuun vertailukaudesta vaikutti se, että jälkimarkkinatoiminnan
määritelmää on muutettu, ja siihen lasketaan mukaan myös
prosessiparannukset.

Metso Paperin liiketappio ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 5,5 miljoonaa euroa. Liiketappio oli 8,6 miljoonaa euroa.
Kartonki-liiketoimintalinjan kannattavuus kehittyi myönteisesti, mutta
muiden liiketoimintalinjojen kannattavuus oli heikompi kuin viime
vuoden vastaavalla kaudella. Kannattavuuden heikentyminen
vertailukaudesta johtui toimitusvolyymien laskun lisäksi ensimmäisellä
neljänneksellä tehdystä Papiers Gaspesian paperikoneprojektin
varauksesta sekä eräistä aiemmin toimitetuista projekteista tehdyistä
jälkikustannusvarauksista.

Metso Paperin saatujen tilausten arvo kasvoi 13 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 1 135 miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä
saatiin Metso Paperin historian suurin yksittäinen tilaus, kun Stora
Enso tilasi Kvarnsvedenin tehtaalle Ruotsiin korkealuokkaista SC-
aikakauslehtipaperia tuottavan valmistuslinjan. Metso Paperin
tilauskanta vahvistui 54 prosenttia vuodenvaihteesta ja oli kesäkuun
lopussa 1 211 miljoonaa euroa.

Toiminnan tehostamisohjelmaan liittyen Metso Paperista vähennettiin
noin 250 henkilöä tammi-kesäkuussa. Jyväskylän levyhallin toiminta
siirtyy suunnitelmien mukaan uudelle omistajalle syyskuussa. Metso
Paperin Italiassa sijaitsevan, paperi- ja kartonkikoneita valmistavan
Comon yksikön eräiden suunnittelutoimintojen ulkoistuksesta tehtiin
sopimus 11.6.2004. Muilta osin Comon uudelleenjärjestelyt ja
henkilöstövähennykset jatkuvat. Järvenpään komponenttivalmistuksen ja
Turku Worksin suunnitelluista ulkoistamisista päätettiin luopua, koska
neuvottelut eivät johtaneet Metson tavoitteiden mukaiseen ratkaisuun.
Näiden yksiköiden kapasiteetit tullaan sopeuttamaan markkinatilannetta
ja tuotantostrategiaa vastaavaksi.

Kesäkuussa 2004 käynnistetyllä uudella ohjelmalla Metso Paper
tavoittelee kiinteiden kustannusten keventämistä vuositasolla yhteensä
50 miljoonalla eurolla. Kustannustason keventämiseen tähtäävät toimet
ajoittuvat pääosin vuosille 2004-2005. Järjestelyt koskevat lähinnä
Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevia toimintoja, ja
alustavien arvioiden mukaan noin 1 100-1 300 henkilöä.
Henkilöstövaikutusten arvioidaan koostuvan puoliksi vähennyksistä sekä
puoliksi ulkoistamisista ja niihin rinnastettavista toimenpiteistä.
Metso Paper suunnittelee tehostavansa erityisesti hallintoaan ja
tuotantoaan yhdistämällä toimintoja sekä keskittymällä
ydinkomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon sekä vahvistavansa
samanaikaisesti läsnäoloaan uusilla, kasvavilla markkinoilla.Metso Minerals

Metso Mineralsin luvut on esitetty sekä katsauskaudelta että
vertailukaudelta ilman myytyä Dynapac-liiketoimintaa.

Miljoonaa euroa     4-6/04  1-6/04  4-6/03  1-6/03   2003
                                   
Liikevaihto         356   654    321    622   1 315
                                   
Liikevoitto ennen     26,4   41,1    8,2   14,2   52,4
kertaluonteisia eriä                         
ja liikearvon poistoa                         
                                   
  %:a liikevaihdosta   7,4 %  6,3 %   2,6 %   2,3 %   4,0 %
                                   
Liikevoitto/tappio     21,6   30,9   -4,1   -5,8  -185,0
                                   
  %:a liikevaihdosta   6,1 %  4,7 %  -1,3 %  -0,9 %  -14,1 %
                                   
Saadut tilaukset      395   780    311    657   1 282
                                   
                 30.6.04       30.6.03 31.12.03
                                   
Tilauskanta             493         443    363

Metso Mineralsin liikevaihto oli 654 miljoonaa euroa, mikä oli 5
prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 54 prosenttia liikevaihdosta (1-6/03: 51
%).

Metso Mineralsin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 41,1 miljoonaa euroa eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta.
Kannattavuus parani jälkimarkkinapalvelujen kasvun sekä
kustannusrakenteen kevenemisen ja toiminnan tehostamisohjelman
ansiosta. Ohjelman vaikutukset näkyivät erityisesti murskaus- ja
seulontaliiketoimintalinjan kannattavuuden parantumisena. Seuloja
valmistava tehdas suljettiin Ketschissä, Saksassa toukokuussa.
Yhdysvalloissa suljettiin toukokuussa prosessilaitteita ja pumppuja
valmistava tehdas Colorado Springsissä ja kesäkuussa Milwaukeen
murskaimia valmistava tehdas Wisconsinissa. Metso Mineralsin
liikevoitto oli 30,9 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Mineralsin saatujen tilausten arvo kasvoi vertailukaudesta 19
prosenttia ja oli 780 miljoonaa euroa. Murskaus- ja seulontalaitteiden
kysyntä oli toisella neljänneksellä edellistä neljännestä vilkkaampaa
kausiluonteisuuden ja markkinoiden vahvistumisen ansiosta. Myös
metallinkierrätyslaitteiden tilaukset kasvoivat selvästi
edellisvuodesta. Metso Mineralsin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 36
prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa eli 493 miljoonaa euroa.

Metso myi 30.6.2004 Metso Mineralsiin kuuluneen tienrakennuskoneita
valmistavan Dynapacin pohjoismaiselle pääomasijoittaja Altorille.
Tammi-kesäkuussa Dynapacin liikevaihto oli 179 miljoonaa euroa ja sen
palveluksessa oli noin 1 800 henkilöä.Metso Automation

Miljoonaa euroa     4-6/04  1-6/04  4-6/03  1-6/03   2003
                                   
Liikevaihto         135   248    132    258    531
                                   
Liikevoitto ennen     12,9   19,3    6,9    8,6   31,4
kertaluonteisia eriä                         
ja liikearvon poistoa                         
                                   
  %:a liikevaihdosta   9,6 %  7,8 %   5,2 %   3,3 %   5,9 %
                                   
Liikevoitto        12,1   17,9    6,0   13,5   28,4
                                   
  %:a liikevaihdosta   9,0 %  7,2 %   4,5 %   5,2 %   5,3 %
                                   
Saadut tilaukset      154   294    131    291    531
                                   
                 30.6.04       30.6.03 31.12.03
                                   
Tilauskanta             193         182    145

Metso Automationin liikevaihto oli 4 prosenttia vertailukautta
pienempi eli 248 miljoonaa euroa. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen
osuus oli 24 prosenttia liikevaihdosta (1-6/03: 25 %).

Metso Automationin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 19,3 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia
liikevaihdosta. Toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta
kannattavuus parani merkittävästi vertailukaudesta. Liikevoitto oli
17,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 7,2.

Saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla eli 294 miljoonaa
euroa. Katsauskaudella saatiin muun muassa kolme merkittävää sellu- ja
paperiteollisuuden automaatio- ja kenttälaitetilausta Kiinasta,
Ruotsista ja Brasiliasta. Myös Pohjois-Amerikan yksikön tilaukset
kasvoivat jonkin verran. Metso Automationin tilauskanta oli kesäkuun
lopussa 193 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia suurempi kuin
vuodenvaihteessa.Metso Ventures

Miljoonaa euroa     4-6/04  1-6/04  4-6/03  1-6/03   2003
                                   
Liikevaihto         106   197    93    191    370
                                   
Liikevoitto/tappio     -0,2   -1,0    4,6    4,8   -2,6
ennen kertaluonteisia                         
eriä ja liikearvon                          
poistoa                                
                                   
  %:a liikevaihdosta  -0,2 %  -0,5 %   4,9 %   2,5 %  -0,7 %
                                   
Liikevoitto/tappio     -0,5   -1,6    4,3    5,0   -8,7
                                   
  %:a liikevaihdosta  -0,5 %  -0,8 %   4,6 %   2,6 %  -2,4 %
                                   
Saadut tilaukset      109   195    77    181    398
                                   
                 30.6.04       30.6.03 31.12.03
                                   
Tilauskanta             141         144    175

Metso Venturesin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 3 prosenttia
vertailukautta suurempi eli 197 miljoonaa euroa. Metso Drivesin
vaihdetoimitukset kaikille asiakasteollisuuksille lisääntyivät. Metso
Panelboardin liikevaihto kasvoi erityisesti Kiinan markkinoiden sekä
huoltopalvelujen hyvän kysynnän ansiosta. Myös Metso Venturesiin
kuuluvien valimoiden toimitukset kasvoivat. Sen sijaan Valmet
Automotiven liikevaihto laski odotetusti autojen valmistusmäärien
merkittävän vähentymisen seurauksena. Tammi-kesäkuussa valmistettiin 4
595 autoa (1-6/03: 14 709 autoa).

Metso Venturesin liiketappio ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 1,0 miljoonaa euroa. Metso Drivesin kannattavuus parani
selvästi uusien tuotteiden ja tuotantokapasiteetin käyttöasteen nousun
myötä. Metso Panelboardin liiketulos heikkeni hieman vertailukaudesta,
mutta oli kuitenkin positiivinen. Hyvä käyttöaste paransi valimoiden
kannattavuutta vertailukaudesta. Automotiven liiketulos oli
tappiollinen, ja koko Metso Venturesin liiketappio painui 1,6
miljoonaan euroon.

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo kasvoi 8 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 195 miljoonaa euroa. Metso Drivesin tilausten
arvo nousi vertailukaudesta 30 prosenttia ja Metso Panelboardin 35
prosenttia. Metso Venturesin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 141
miljoonaa euroa eli 19 prosenttia vuoden lopun tilauskantaa pienempi.Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.


              Katsaus on tilintarkastamatonKONSERNIN TULOSLASKELMA

                4-6/   4-6/   1-6/  1-6/  1-12/
                2004   2003   2004  2003   2003
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liikevaihto          1 025  1 072  1 953  2 055  4 250
                                   
Hankinnan ja valmistuksen   -760   -803  -1 464 -1 539  -3 211
kulut                                 
                                   
Bruttokate           265   269   489   516  1 039
                                   
Myynnin ja hallinnon      -214   -234   -437  -469   -906
yleiskustannukset                           
                                   
Liikevoitto ennen        51    35    52   47   133
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa

 % liikevaihdosta      5,0 %  3,3 %  2,6 %  2,3 %  3,1 %
                                   
Liiketoiminnan kerta-      -9    -8   -12   -1   -106
luonteiset tuotot ja kulut                      
                                   
Liikearvon alaskirjaus      -    -    -    -   -205
                                   
Liikearvon poisto        -9   -13   -19   -27   -51
                                   
Liikevoitto (-tappio)      33    14    21   19   -229
                                   
 % liikevaihdosta      3,2 %  1,3 %  1,0 %  0,9 %  -5,4 %
                                   
Rahoitustuotot ja -kulut    -18   -17   -29   -35   -74
                                   
Tulos ennen satunnaiseriä    15    -3    -8   -16   -303
ja veroja                               
                                   
Satunnaiset tuotot ja kulut    -    -    -    -    -
                                   
Tulos ennen veroja        15    -3    -8   -16   -303
                                   
Tuloverot            -9    -1   -11   -1    44
                                   
Vähemmistöosuus tilikauden    0    -1    0   -1    1
tuloksesta                              
                                   
Tilikauden tulos         6    -5   -19   -18   -258KONSERNITASE

                 30.6.2004  30.6.2003 31.12.2003
                                 
                  Milj. e   Milj. e   Milj. e
                                 
Käyttöomaisuus ja muut                      
pitkäaikaiset sijoitukset                     
                                 
Aineettomat hyödykkeet         590     973     760
                                 
Aineelliset hyödykkeet         704     862     810
                                 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset     72     92     94
                                 
Lyhytaikainen omaisuus                      
                                 
Vaihto-omaisuus            702     875     743
                                 
Saamiset               1 243    1 355    1 286
                                 
Rahat ja pankkisaamiset        419     126     130
                                 
Vastaavaa yhteensä          3 730    4 283    3 823
                                 
                                 
Osakepääoma              232     232     232
                                 
Muu oma pääoma             740    1 048     792
                                 
Vähemmistöosuus             7      6      6
                                 
Pitkäaikainen vieras pääoma     1 095    1 165    1 118
                                 
Lyhytaikainen vieras pääoma     1 656    1 832    1 675
                                 
Vastattavaa yhteensä         3 730    4 283    3 823
                                 
Korollinen nettovelka                       
                                 
Pitkäaikaiset korolliset lainat    946    1 001     957
                                 
Lyhytaikaiset korolliset lainat    213     341     312
                                 
Rahat ja pankkisaamiset        -419    -126    -130
                                 
Muut korolliset saamiset        -47     -26     -30
                                 
Yhteensä                693    1 190    1 109KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

                4-6/   4-6/   1-6/  1-6/  1-12/
                2004   2003   2004  2003   2003
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liiketoiminta:                            
                                   
Tilikauden tulos         6    -5   -19   -18   -258
                                   
Tilikauden tuloksen ja                         
liiketoiminnan kassavirran                      
oikaisuerät                              
                                   
 Poistot            39    46    80   93   183
                                   
 Varausten muutos / Toi-    -8    3   -16    3    60
 minnan tehostamisohjelma                      
                                   
 Tehostamisohjelmaan       -    -    -    -    25
 liittyvät omaisuuserien                       
 alaskirjaukset                           
                                   
 Liikearvon alaskirjaus     -    -    -    -   205
                                   
 Muut              6    3    9   -2   -15
                                   
Käyttöpääoman muutos       23   -49    26   -49   -54
                                   
Liiketoiminnan kassavirta    66    -2    80   27   146
                                   
Investointitoiminta:                         
                                   
 Käyttöomaisuus-        -21   -30   -39   -66   -128
 investoinnit                            
                                   
 Käyttöomaisuuden myynnit    4    6    9    8    14
                                   
 Yritysostot, hankitut     -1    -    -2   -2    -2
 rahavarat vähennettynä                       
                                   
 Liiketoimintojen myynnit   294    -   367   30    31
                                   
 Osakkeiden ja muiden      10    0    33    3    5
 sijoitusten ostot (-)                        
 ja myynnit (+), netto                        
                                   
 Muut             -19    -   -19    -    -
                                   
Investointitoiminnan      267   -24   349   -27   -80
kassavirta                              
                                   
Rahoitustoiminta:                           
                                   
 Maksetut osingot       -27   -82   -27   -82   -82
                                   
 Lainojen nostot (+) ja    -54   108   -114   12   -44
 lyhennykset (-), netto                       
                                   
 Muut              4    -1    -1    8    5
                                   
Rahoitustoiminnan        -77    25   -142   -62   -121
kassavirta                              
                                   
Rahojen ja pankkisaamisten    -1    0    2   -2    -5
kurssimuutos                             
                                   
Rahojen ja pankkisaamisten   255    -1   289   -64   -60
muutos                                
                                   
Rahat ja pankkisaamiset     164   127   130   190   190
kauden alussa                             
                                   
Rahat ja pankkisaamiset     419   126   419   126   130
kauden lopussaKONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

       Osak- Osa-  Yli- Vara- Muun- Omien Muut Ker-  Yh-
       keiden  ke- kurs-  ra-  to- osak-  ra-  ty- teen-
       luku- pää-  si- hasto erot  kei- has- neet   sä
       määrä  oma  ra-        den  tot voit-    
              hasto        ra-     to-    
                       hasto    varat    
                                   
      (tuhan- Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
        sia)   e   e   e   e   e   e   e   e
                                   
31.12.2003 136 251  232   14  228  -76   1  202  423 1 024
                                   
Osingot      -   -   -   -   -   -   -  -27  -27
                                   
Muuntoerot    -   -   -   -  -4   -   -   -   -4
                                   
Konserni-     -   -   -   -   9   -   -  -9   0
rakenteen
muutokset

Muut       -   -   -   -   -   -   -  -2   -2

Tilikauden    -   -   -   -   -   -   -  -19  -19
tulos

30.6.2004  136 251  232   14  228  -71   1  202  366  972

Konsernin jakokelpoisia varoja 30.6.2004 ovat kertyneet voittovarat
(366 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (39 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (71 milj. e) ja muut rahastot (202 milj.
e) eli yhteensä 458 miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä Metson
hallussa oli 60 841 kappaletta omia osakkeita.VASTUUSITOUMUKSET

                       30.6.2004 31.12.2003
                                 
                        Milj. e   Milj. e
                                 
Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi        4      1
                                 
Muut pantit ja sitoumukset                    
                                 
 Annetut kiinnitykset                2      2
                                 
 Pantatut varat                   4      4
                                 
Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta         -      0
                                 
Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi       22      7
                                 
Takaisinosto- ja muut sitoumukset          33     48
                                 
Leasing- ja vuokrasitoumukset           188     183

Muihin takauksiin sisältyy 18 miljoonaa euroa myytyjen yksiköiden
puolesta annettuja takauksia, joista ostajat ovat sitoutuneet
vastaamaan ja vapauttamaan Metson takausvastuista sovitun määräajan
kuluessa.JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

           Nimellisarvo    Tasearvo     Käypä arvo
                               
           30.6. 31.12.  30.6.  31.12.  30.6.  31.12.
            2004  2003   2004   2003  2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Valuuttatermiini-   1 920  1 567    7    20   14    36
sopimukset                              
                                   
Valuutan- ja       3    3    0    0    0    0
koronvaihto-                             
sopimukset                              
                                   
Valuutanvaihto-     81   81    -4    -1   -4    -2
sopimukset                              
                                   
Koronvaihto-      135   60    0    -1    2    0
sopimukset                              
                                   
Korkofutuuri-      15   15    0    0    0    0
sopimukset                              
                                   
Optiosopimukset                            

 Ostetut        30   13    0    0    0    0
                                   
 Myydyt         56   34    0    -1    0    -1
                                   
Sähkötermiini-     336   344    0    0    2    -1
sopimukset 1)

1) Nimellismäärä GWh

Tasearvoilla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka
konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.TUNNUSLUVUT

                   30.6.2004  30.6.2003 31.12.2003
                                   
Tulos/osake, e              -0,14    -0,13    -1,89
                                   
Oma pääoma/osake, e            7,14    9,40    7,51
                                   
Oman pääoman tuotto (ROE), %       -3,6    -2,6    -21,3
                                   
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %    2,6     1,9    -8,7
                                   
Omavaraisuusaste, %            28,5    32,4    28,3
                                   
Gearing, %                70,9    92,5    107,7
                                   
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä  136 190   136 190   136 190
(1 000 kpl)                              KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

          1-6/   1-6/  1-12/  30.6.  30.6.  31.12.
          2004   2003   2003   2004   2003   2003
USD (Yhdysval-  1,2275  1,1049  1,1309  1,2155  1,1427  1,2630
tain dollari)

SEK (Ruotsin   9,1640  9,1623  9,1244  9,1451  9,2488  9,0800
kruunu)

GBP (Englannin  0,6736  0,6856  0,6919  0,6708  0,6932  0,7048
punta)

CAD (Kanadan   1,6430  1,6045  1,5821  1,6343  1,5506  1,6234
dollari)LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           4-6/   4-6/  1-6/   1-6/ 7/2003-  1-12/
           2004   2003  2004   2003  6/2004  2003
                                  
         Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper      351   402   711   761  1 601  1 651
                                  
Metso Minerals    356   321   654   622  1 347  1 315
                                  
Metso Automation   135   132   248   258   521   531
                                  
Metso Ventures    106    93   197   191   376   370
                                  
Liiketoiminta-    -25   -32   -49   -57   -114  -122
alueiden välinen                          
laskutus                              
                                  
Jatkuvat       923   916  1 761  1 775  3 731  3 745
liiketoiminnot                           
                                  
Myydyt        102   156   192   280   417   505
liiketoiminnot                           
                                  
Metso yhteensä   1 025  1 072  1 953  2 055  4 148  4 250LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON
POISTOA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           4-6/   4-6/  1-6/   1-6/ 7/2003-  1-12/
           2004   2003  2004   2003  6/2004  2003
                                  
         Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper     10,9   11,1  -5,5   18,9   43,9  68,3
                                  
Metso Minerals    26,4   8,2  41,1   14,2   79,3  52,4
                                  
Metso Automation   12,9   6,9  19,3   8,6   42,1  31,4
                                  
Metso Ventures    -0,2   4,6  -1,0   4,8   -8,4  -2,6
                                  
Konsernihallinto   -5,8  -10,4  -13,0  -18,9  -29,8  -35,7
ja muut                               
                                  
Jatkuvat       44,2   20,4  40,9   27,6  127,1  113,8
liiketoiminnot                           
                                  
Myydyt        6,9   14,6  10,7   19,1   11,0  19,4
liiketoiminnot                           
                                  
Metso yhteensä    51,1   35,0  51,6   46,7  138,1  133,2LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET TUOTOT JA -KULUT
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           4-6/   4-6/  1-6/   1-6/ 7/2003-  1-12/
           2004   2003  2004   2003  6/2004  2003
                                  
         Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper       -   -3,2    -   -3,2  -32,8  -36,0
                                  
Metso Minerals    0,6   -4,5   0,6   -4,5  -60,7  -65,8
                                  
Metso Automation    -   -0,2    -   6,3   -6,6  -0,3
                                  
Metso Ventures     -    -    -   0,8   -5,5  -4,7
                                  
Konsernihallinto   -1,8    -   2,1    -   3,7   1,6
ja muut                               
                                  
Jatkuvat       -1,2   -7,9   2,7   -0,6  -101,9 -105,2
liiketoiminnot                           
                                  
Myydyt        -7,6    -  -14,6    -  -14,9  -0,3
liiketoiminnot                           
                                  
Metso yhteensä    -8,8   -7,9  -11,9   -0,6  -116,8 -105,5LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           4-6/   4-6/  1-6/   1-6/ 7/2003-  1-12/
           2004   2003  2004   2003  6/2004  2003
                                  
         Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper     -1,6   -1,8  -3,1   -3,7   -7,1  -7,7
                                  
Metso Minerals    -5,4   -7,8  -10,8  -15,5  -24,3  -29,0
                                  
Metso Automation   -0,8   -0,7  -1,4   -1,4   -2,7  -2,7
                                  
Metso Ventures    -0,3   -0,3  -0,6   -0,6   -1,4  -1,4
                                  
Jatkuvat       -8,1  -10,6  -15,9  -21,2  -35,5  -40,8
liiketoiminnot                           
                                  
Myydyt        -1,6   -3,0  -3,3   -6,1   -7,8  -10,6
liiketoiminnot                           
                                  
Metso yhteensä    -9,7  -13,6  -19,2  -27,3  -43,3  -51,4LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           4-6/   4-6/  1-6/   1-6/ 7/2003-  1-12/
           2004   2003  2004   2003  6/2004  2003
                                  
         Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper      9,3   6,1  -8,6   12,0   4,0  24,6
                                  
Metso Minerals    21,6   -4,1  30,9   -5,8  -148,3 -185,0
                                  
Metso Automation   12,1   6,0  17,9   13,5   32,8  28,4
                                  
Metso Ventures    -0,5   4,3  -1,6   5,0  -15,3  -8,7
                                  
Konsernihallinto   -7,6  -10,4  -10,9  -18,9  -26,1  -34,1
ja muut                               
                                  
Jatkuvat       34,9   1,9  27,7   5,8  -152,9 -174,8
liiketoiminnot                           
                                  
Myydyt        -2,3   11,6  -7,2   13,0  -74,1  -53,9
liiketoiminnot                           
                                  
Metso yhteensä    32,6   13,5  20,5   18,8  -227,0 -228,7

Metso Mineralsin ja myytyjen liiketoimintojen liiketappioon sisältyy
syyskuussa 2003 tehty 205 miljoonan euron suuruinen liikearvon
alaskirjaus.SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           4-6/   4-6/  1-6/   1-6/ 7/2003-  1-12/
           2004   2003  2004   2003  6/2004  2003
                                  
         Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper      699   268  1 135  1 001  1 844  1 710
                                  
Metso Minerals    395   311   780   657  1 405  1 282
                                  
Metso Automation   154   131   294   291   534   531
                                  
Metso Ventures    109    77   195   181   412   398
                                  
Liiketoiminta-    -33   -30   -58   -66   -113  -121
alueiden väliset                          
saadut tilaukset                          
                                  
Jatkuvat      1 324   757  2 346  2 064  4 082  3 800
liiketoiminnot                           
                                  
Myydyt         88   127   193   245   404   456
liiketoiminnot                           
                                  
Metso yhteensä   1 412   884  2 539  2 309  4 486  4 256HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                 30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
                                  
Metso Paper             9 340    9 776    9 085
                                  
Metso Minerals            8 525    8 816    8 529
                                  
Metso Automation           3 365    3 689    3 314
                                  
Metso Ventures            2 575    2 618    2 482
                                  
Konsernihallinto ja muut        266     166     223
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot       24 071    25 065    23 633
                                  
Myydyt liiketoiminnot          -    2 661    2 607
                                  
Metso yhteensä           24 071    27 726    26 240VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              4-6/   7-9/  10-12/   1-3/   4-6/
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         402   363   527   360   351
                                  
Metso Minerals        321   337   356   298   356
                                  
Metso Automation       132   120   153   113   135
                                  
Metso Ventures        93    76   103    91   106
                                  
Liiketoiminta-alueiden    -32   -22   -43   -24   -25
välinen laskutus                          
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot   916   874  1 096   838   923
                                  
Myydyt liiketoiminnot    156   117   108    90   102
                                  
Metso yhteensä       1 072   991  1 204   928  1 025LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON
POISTOA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              4-6/   7-9/  10-12/   1-3/   4-6/
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         11,1   15,3   34,1  -16,4   10,9
                                  
Metso Minerals        8,2   16,8   21,4   14,7   26,4
                                  
Metso Automation       6,9   8,1   14,7   6,4   12,9
                                  
Metso Ventures        4,6   -1,7   -5,7   -0,8   -0,2
                                  
Konsernihallinto ja    -10,4   -6,2  -10,6   -7,2   -5,8
muut                                
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot   20,4   32,3   53,9   -3,3   44,2
                                  
Myydyt liiketoiminnot    14,6   1,7   -1,4   3,8   6,9
                                  
Metso yhteensä       35,0   34,0   52,5   0,5   51,1LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET TUOTOT JA -KULUT LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

              4-6/   7-9/  10-12/   1-3/   4-6/
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         -3,2  -33,4   0,6    -    -
                                  
Metso Minerals       -4,5  -62,5   1,2    -   0,6
                                  
Metso Automation      -0,2   -6,9   0,3    -    -
                                  
Metso Ventures         -   -4,0   -1,5    -    -
                                  
Konsernihallinto ja      -   -1,2   2,8   3,9   -1,8
muut                                
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot   -7,9  -108,0   3,4   3,9   -1,2
                                  
Myydyt liiketoiminnot     -    -   -0,3   -7,0   -7,6
                                  
Metso yhteensä       -7,9  -108,0   3,1   -3,1   -8,8LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              4-6/   7-9/  10-12/   1-3/   4-6/
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         -1,8   -1,9   -2,1   -1,5   -1,6
                                  
Metso Minerals       -7,8   -7,6   -5,9   -5,4   -5,4
                                  
Metso Automation      -0,7   -0,7   -0,6   -0,6   -0,8
                                  
Metso Ventures       -0,3   -0,3   -0,5   -0,3   -0,3
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot  -10,6  -10,5   -9,1   -7,8   -8,1
                                  
Myydyt liiketoiminnot    -3,0   -3,0   -1,5   -1,7   -1,6
                                  
Metso yhteensä       -13,6  -13,5  -10,6   -9,5   -9,7LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              4-6/   7-9/  10-12/   1-3/   4-6/
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         6,1  -20,0   32,6  -17,9   9,3
                                  
Metso Minerals       -4,1  -195,9   16,7   9,3   21,6
                                  
Metso Automation       6,0   0,5   14,4   5,8   12,1
                                  
Metso Ventures        4,3   -6,0   -7,7   -1,1   -0,5
                                  
Konsernihallinto ja    -10,4   -7,4   -7,8   -3,3   -7,6
muut                                
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot   1,9  -228,8   48,2   -7,2   34,9
                                  
Myydyt liiketoiminnot    11,6  -63,7   -3,2   -4,9   -2,3
                                  
Metso yhteensä       13,5  -292,5   45,0  -12,1   32,6

Metso Mineralsin ja myytyjen liiketoimintojen liiketappioon sisältyy
syyskuussa 2003 tehty 205 miljoonan euron suuruinen liikearvon
alaskirjaus.SITOUTUNUT PÄÄOMA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              30.6.  30.9.  31.12.  31.3.  30.6.
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         560   537   538   519   460
                                  
Metso Minerals        978   777   766   747   722
                                  
Metso Automation       173   168   150   152   152
                                  
Metso Ventures        169   173   160   150   159
                                  
Konsernihallinto ja     320   309   340   361   627
muut                                
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot  2 200  1 964  1 954  1 929  2 120
                                  
Myydyt liiketoiminnot    429   356   345   294    -7
                                  
Metso yhteensä       2 629  2 320  2 299  2 223  2 113SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              4-6/   7-9/  10-12/   1-3/   4-6/
              2003   003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         268   421   288   436   699
                                  
Metso Minerals        311   283   342   385   395
                                  
Metso Automation       131   121   119   140   154
                                  
Metso Ventures        77    75   142    86   109
                                  
Liiketoiminta-alueiden    -30   -22   -33   -25   -33
väliset saadut                           
tilaukset                              
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot   757   878   858  1 022  1 324
                                  
Myydyt liiketoiminnot    127   109   102   105    88
                                  
Metso yhteensä        884   987   960  1 127  1 412TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              30.6.  30.9.  31.12.  31.3.  30.6.
              2003   2003   2003   2004   2004
                                  
             Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Metso Paper         973  1 031   784   864  1 211
                                  
Metso Minerals        443   389   363   461   493
                                  
Metso Automation       182   181   145   175   193
                                  
Metso Ventures        144   146   175   170   141
                                  
Liiketoiminta-alueiden    -69   -70   -55   -58   -64
välinen tilauskanta                         
                                  
Jatkuvat liiketoiminnot  1 673  1 677  1 412  1 612  1 974
                                  
Myydyt liiketoiminnot    110   100    93    54    -
                                  
Metso yhteensä       1 783  1 777  1 505  1 666  1 974


Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa