METSO-KONSERNIN TAMMI-MAALISKUUN 2005 OSAVUOSIKATSAUS

Metso Oyj      Pörssitiedote 27.4.2005 klo 12.00

METSO-KONSERNIN TAMMI-MAALISKUUN 2005 OSAVUOSIKATSAUS:

MYÖNTEINEN KEHITYS ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ TUKEE VUODEN 2005 TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA

- Tammi-maaliskuussa 2005 Metso-konsernin liikevaihto oli 894 miljoonaa
 euroa (1-3/2004: 793 milj.e). Kasvua oli 13 prosenttia.
- Liikevoitto (EBIT) oli 54,7 miljoonaa euroa (-7,2 milj. e). Metson kaikki
 liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan vuoden 2004 ensimmäiseen
 neljännekseen verrattuna.
- Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,26 euroa (-0,15 e).
- Uusia tilauksia saatiin 12 prosenttia vertailukautta enemmän, yhteensä 1 089
 miljoonan euron arvosta (971 milj. e). Konsernin tilauskanta oli maaliskuun
 lopussa 13 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2004 lopussa, eli 1 919
 miljoonaa euroa (31.12.2004: 1 705 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 129 miljoonaa euroa. Nettovelkaisuusaste
 (gearing) oli maaliskuun lopussa 36,2 prosenttia (31.12.2004: 49,7 %).

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden
mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön.

Paperiteollisuudessa koneiden käyntiasteet vahvistuivat, mikä vaikutti
positiivisesti Metso Paperin massa- ja paperiteollisuuden uusintojen ja
jälkimarkkinapalvelujen kysyntään. Metso Mineralsin tuotteiden ja palvelujen
kysyntä oli vahvaa sekä rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa että
kaivosteollisuudessa. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä oli erinomainen.
Investointipäätöksiä uusista kaivosprojekteista tehtiin erityisesti Etelä-
Amerikassa. Metso Automationin tuotteiden ja palvelujen kysyntä säilyi hyvänä
energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja
paperiteollisuudessa.

Metson saatujen tilausten arvo nousi 12 prosenttia vuoden 2004 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna, ja tilauskanta kasvoi 13 prosenttia vuoden 2004
lopusta. Jälkimarkkinatoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli viime vuoden
ensimmäisen neljänneksen tasolla eli 38 prosenttia.

Konsernin liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta ja oli 54,7 miljoonaa
euroa eli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. Metso Mineralsin kannattavuus parani
edelleen toimitusvolyymin kasvun ja parantuneen tuottavuuden ansiosta. Metso
Automationin kannattavuus pysyi hyvänä. Metso Paperin kannattavuus parani
vertailukaudesta liiketoiminnan tehostamisen ja parantuneen kapasiteetin
käyttöasteen ansiosta. Metso Paperissa liiketoimintakonseptin uudistamiseen
tähtäävät toimet jatkuvat erityisesti pehmopaperit-liiketoimintalinjassa, joka
oli ensimmäisellä neljänneksellä tappiollinen.

”Alkuvuonna Metson markkinat sekä tuotteiden ja palvelujen kysyntä ovat
kehittyneet odotustemme mukaisesti. Kaikki liiketoiminta-alueemme paransivat
tammi-maaliskuussa selvästi tulostaan viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna”, toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
”Kannattavuuden paranemiseen ovat erityisesti vaikuttaneet Metso Mineralsin
tuotteiden hyvänä jatkunut markkinatilanne sekä kaikilla liiketoiminta-alueilla
kasvanut tuottavuus.”

Liiketoiminnan kassavirta vahvistui ja oli 129 miljoonaa euroa. Sitoutuneen
pääoman tuotto (ROCE) oli 12,4 prosenttia (-1,8%). Myös konsernin oman pääoman
tuotto parani ensimmäisellä neljänneksellä, ja se oli 15,0 prosenttia (-10.5 %).

Lähiajan näkymät

Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan ylittävän vuodeksi 2005
asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin tavoitteet vuodeksi 2005 ovat
haastavat. Metso Drivesin myynnin jälkeen Metso Venturesin tavoitteet ovat
erityisen haastavat.

Kokonaisuudessaan toteutetut Metso-konsernin kustannusrakenteen
keventämistoimet, vahvistunut tilauskanta sekä ensimmäisen neljänneksen tulos
tukevat myönteisen kannattavuuskehityksen jatkumista ja pääsyä Metso-konsernille
vuodeksi 2005 asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat liikevoitto
6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia. Mikäli
myönteinen kehitys jatkuu, nämä tavoitteet on mahdollista ylittää.


Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Mike Phillips, Senior Vice President, Finance and Administration, Metso USA,
puh. 0204 84 3253 (in English)


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.


Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

Konsernin avainluvut
Miljoonaa euroa               1-3/05   1-3/04   1-12/04
Liikevaihto                  894     793    3 602
Liikevoitto/-tappio              54,7    –7,2    199,5
  %:a liikevaihdosta             6,1    –0,9     5,5
Tulos/osake jatkuvista                          
liiketoiminnoista,              0,26    –0,15    1,16
laimentamaton, euroa
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä                    
liiketoiminnoista,              0,26    –0,17    1,05
laimentamaton, euroa
Saadut tilaukset               1 089     971    3 989
                      31.3.05   31.3.04  31.12.04
Tilauskanta                 1 919    1 545    1 705
Omavaraisuusaste, %              31,8    24,4    30,9
Gearing, %                  36,2    115,3    49,7


Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.
IFRS:n aiheuttamista olennaisimmista eroista ja vaikutuksista vuoden 2004
tuloslaskelmaan ja taseeseen kerrottiin yhtiön 31.3.2005 ja 19.4.2005
(neljännesvuositiedot) julkaisemissa tiedotteissa. Rahoitusvarojen ja velkojen
luokittelu sekä suojauksessa käytettyjen johdannaisinstrumenttien kirjaukset on
tehty IAS 32:n ja IAS 39:n mukaisesti 1.1.2005 taseeseen, joka esitetään
osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Vuoden 2004 vertailulukuja on IFRS-tiedotteiden julkaisemisen jälkeen muutettu
IFRS-standardien mukaisesti siirtämällä huhtikuussa 2005 myyty
voimansiirtoliiketoiminta (Drives) Metson jatkuvien toimintojen ulkopuolelle.
Drivesin toiminnan nettotulos raportoidaan myös vertailuvuoden osalta jatkuvien
liiketoimintojen jälkeen Myydyt liiketoiminnot -rivillä.

Vertailuvuoden IFRS-tuloslaskelman liikevoittoa parantaa Suomen TEL-
järjestelmään joulukuussa 2004 tehdyistä muutoksista aiheutunut kertaluonteinen
työkyvyttömyyseläkevastuun purku, joka oli 75 miljoonaa euroa ilman myytyä
voimansiirtoliiketoimintaa. Eläkevastuun purku liiketoiminta-alueittain
esitetään osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden
mukaisesti ja samoilla periaatteilla, joita noudatettiin yllä mainituissa
tiedotteissa.

Myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta syntynyt
myyntivoitto tai -tappio esitetään tuloslaskelmassa jatkuvista toiminnoista
erillään ja myytäviksi luokitellut tase-erät esitetään erikseen taseessa IFRS 5
-standardin mukaisesti. Metso raportoi myytyinä toimintoina
Jatkojalostuskoneliiketoiminnan (Converting), Tiivistys ja päällystys
-liiketoimintalinjan (Dynapac) ja Poraus-liiketoimintalinjan (Reedrill), jotka
myytiin vuonna 2004 sekä vuonna 2005 myydyn Metso Venturesiin kuuluneen
voimansiirtoliiketoiminnan (Drives).


Metson toimintaympäristö tammi-maaliskuussa

Talouskasvu vahvistui Euroopassa ja jatkui hyvänä Pohjois-Amerikassa. Kiinassa
talouskasvun hillitsemistoimet ovat jonkin verran hidastaneet
investointipäätöksiä myös alkuvuonna.

Massa- ja paperiteollisuudessa sellun ja paperien hinnat jatkoivat lievää
nousuaan Yhdysvalloissa. Sen sijaan Euroopassa hintakehitys oli alkuvuonna
odotettua heikompaa. Paperiteollisuudessa koneiden käyntiasteet vahvistuivat.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa murskeen kysyntä säilyi hyvänä
Yhdysvalloissa ja parani myös Euroopassa. Kaivosteollisuudessa metallien kysyntä
jatkui hyvänä. Investointipäätöksiä uusista kaivosprojekteista tehtiin
erityisesti Etelä-Amerikassa. Raakaöljyn korkea hinta tuki öljyteollisuuden
investointien kasvua.


Metson tuotteiden kysyntä

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Metso Paperin massa- ja paperiteollisuuden
laite- ja koneuusintojen samoin kuin jälkimarkkinapalvelujen kysyntä kasvoi
parantuneiden käyntiasteiden myötä. Etelä-Amerikassa massalinjojen
investointiaktiviteetti vahvistui, mutta Kiinan markkinoilla paperiteollisuuden
investointien määrä oli vähäisempi kuin tammi-maaliskuussa 2004.

Metso Mineralsin tuotteiden markkinatilanne jatkui vahvana. Murskaus- ja
seulontalaitteiden kysyntä oli hyvä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa ja parani
myös Euroopassa. Kaivosteollisuuden laitteiden hyvä kysyntä vahvistui
erityisesti Etelä-Amerikassa mutta myös Aasian ja Tyynenmeren alueella.
Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä oli erinomainen. Metso Mineralsin
jälkimarkkinapalvelujen kysyntä jatkui hyvänä.

Metso Automationin tuotteiden kysyntä säilyi edellisen neljänneksen kaltaisena.
Energia-, öljy- ja kaasuteollisuuden laitteiden kysyntä jatkui hyvänä ja massa-
ja paperiteollisuuden tyydyttävänä. Kenttälaitteiden kysyntä oli
automaatiojärjestelmien kysyntää vilkkaampaa. Markkina-alueista myönteisimmin
kehittyi Pohjois-Amerikka.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä Metson saatujen tilausten arvo nousi 12
prosenttia vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja oli 1 089
miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta kasvoi 13 prosenttia vuoden 2004 lopusta
ja oli maaliskuun lopussa 1 919 miljoonaa euroa. Jatkuvien liiketoimintojen
tilauskanta kasvoi 24 prosenttia verrattuna tilauskantaan 31.3.2004. Ensimmäisen
neljänneksen isoimmat tilaukset painottuivat kaivoslaitteisiin sekä
paperikoneiden uusintoihin ja prosessiparannuksiin.

Metso Paperin osuus saaduista tilauksista oli 32 prosenttia, Metso Mineralsin 46
prosenttia, Metso Automationin 13 prosenttia ja Metso Venturesin 9 prosenttia.

Tilauksista 45 (1-3/04: 42) prosenttia saatiin Euroopasta, 21 (27) prosenttia
Pohjois-Amerikasta, 15 (20) prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 15 (6)
prosenttia Etelä-Amerikasta ja 4 (5) prosenttia muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 13 prosenttia vertailukaudesta ja
oli 894 miljoonaa euroa. Jälkimarkkinatoiminnan osuus oli 38 prosenttia (1-3/04:
39 %) konsernin liikevaihdosta (ilman Metso Venturesia).

Liikevaihdosta 42 prosenttia kertyi Metso Paperin, 37 prosenttia Metso
Mineralsin, 14 prosenttia Metso Automationin ja 7 prosenttia Metso Venturesin
toimituksista.

Liikevaihdosta 46 prosenttia tuli Euroopasta, 22 prosenttia Pohjois-Amerikasta,
19 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 8 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5
prosenttia muualta maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta ja oli 54,7 miljoonaa
euroa eli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. Metso Mineralsin kannattavuuden
parantuminen jatkui ja Metso Automationin kannattavuus pysyi hyvänä. Myös Metso
Paperin kannattavuus parani vertailukaudesta liiketoiminnan tehostamisen ja
hyvän kapasiteetin käyttöasteen ansiosta. Metso Ventures oli lievästi
tappiollinen.

Ensimmäisellä neljänneksellä Metson nettorahoituskulut olivat 10 miljoonaa euroa
(1-3/04: 10 milj. e).

Metson tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista oli 45 miljoonaa euroa.
Jatkuvien liiketoimintojen verot olivat 11 miljoonaa euroa eli 23 prosenttia
konsernin tuloksesta ennen veroja. Metson Yhdysvaltain-toimintojen aikaisempien
vuosien tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa, mikä alentaa
konsernin veroastetta (katso liitetieto).

Osakkeenomistajille kuuluva tulos (katsauskauden tulos) oli 35 miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,26 euroa ja jatkuvista
ja myydyistä liiketoiminnoista 0,26 euroa.


LIIKETOIMINNAT

Metso Paper
Miljoonaa euroa               1-3/05    1-3/04    2004
Liikevaihto                  386     360   1 559
Liikevoitto/-tappio              17,7    –16,2    48,0
  %:a liikevaihdosta             4,6     –4,5    3,1
Saadut tilaukset                354     436   1 726
                      31.3.05   31.3.04  31.12.04
Tilauskanta                  918     864    946

Metso Paperin liikevaihto oli 386 miljoonaa euroa, mikä oli 7 prosenttia
suurempi kuin vertailukaudella. Kasvu johtui pääasiassa Paperit-
liiketoimintalinjan lisääntyneistä toimituksista. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 32 prosenttia liikevaihdosta (1-3/04: 34 %).

Metso Paperin liikevoitto oli 17,7 miljoonaa euroa eli 4,6 prosenttia
liikevaihdosta. Metso Paperin kannattavuus parantui vertailukaudesta toiminnan
tehostamisohjelmien ja kohentuneen kapasiteetin käyttöasteen myötä.
Vertailukauden liikevoittoa rasittivat eräät kertaluonteiset kustannukset.
Erityisesti Paperit-liiketoimintalinjan kannattavuus parantui. Sen sijaan
Pehmopaperit-liiketoimintalinja oli edelleen tappiollinen, joskin sen
markkinaympäristö on parantunut viime vuodesta.

Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistamiseen ja kustannusrakenteen
keventämiseen liittyvät toimet ovat vielä kesken. Jäljellä olevat toimenpiteet
kohdistuvat erityisesti Pehmopaperit-liiketoiminnan toimintakonseptin
uudistamiseen ja kustannusrakenteen keventämiseen sekä edelleen eräiden
tuotantotoimintojen ulkoistuksiin. Vuoden 2005 ensimmäiselle neljännekselle ei
kirjattu kustannusrakenteen keventämiseen liittyviä uusia kertaluonteisia
kustannuksia. Ohjelman kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa
euroa, josta jäljellä olevien kustannusten arvioidaan jäävän alle 15 miljoonan
euron. Vuonna 2004 tehdyt ohjelmaan liittyvät päätökset johtavat Metso Paperin
henkilöstömäärän vähenemiseen noin 700:llä, josta noin 200 toteutui vuoden 2004
lopussa ja loput toteutuvat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Metso Paperin saatujen tilausten arvo jäi 19 prosenttia vertailukautta
pienemmäksi ja oli 354 miljoonaa euroa. Tilaukset painottuivat koneiden ja
prosessien uusintoihin ja huoltopalveluihin. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa
vuoden 2004 lopun tasolla eli 918 miljoonaa euroa.


Metso Minerals
Miljoonaa euroa               1-3/05    1-3/04    2004
Liikevaihto                  338     284   1 366
Liikevoitto                  31,2     12,8   105,2
  %:a liikevaihdosta             9,2     4,5    7,7
Saadut tilaukset                505     368   1 566
                      31.3.05   31.3.04  31.12.04
Tilauskanta                  742     447    560

Metso Mineralsin liikevaihto nousi vertailukaudesta 19 prosenttia 338 miljoonaan
euroon. Erityisesti murskaus- ja seulontalaitteiden toimitukset kasvoivat
voimakkaasti kaivosteollisuuden laitetoimitusten nousun ohella. Jälkimarkkina-
ja huoltopalvelujen suhteellinen osuus pieneni vertailukaudesta uusien laite- ja
projekti-investointien voimakkaan kasvun seurauksena ja oli 51 prosenttia
liikevaihdosta (1-3/04: 59 %).

Metso Mineralsin liikevoitto oli 31,2 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus parani toimitusvolyymin kasvun ja parantuneen
tuottavuuden ansiosta.

Metson Mineralsin jatkuvien liiketoimintojen saatujen tilausten arvo, 505
miljoonaa euroa, oli ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien aikojen suurin.
Vertailukaudesta saatujen tilausten arvo kasvoi 37 prosenttia. Kasvu oli
voimakkainta kaivosteollisuuden laitteissa, mutta myös murskeentuotannon ja
metallinkierrätyksen tilaukset kasvoivat selvästi. Metso Mineralsin tilauskanta
vahvistui 33 prosenttia vuoden 2004 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 742
miljoonaa euroa.


Metso Automation
Miljoonaa euroa               1-3/05    1-3/04    2004
Liikevaihto                  129     113    535
Liikevoitto                  13,6     5,9    69,6
  %:a liikevaihdosta             10,5     5,2    13,0
Saadut tilaukset                145     140    570
                      31.3.05   31.3.04  31.12.04
Tilauskanta                  194     175    176

Metso Automationin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli 129
miljoonaa euroa. Alueellisesti kasvu oli voimakkainta Pohjois-Amerikassa. Myös
kenttälaitteiden toimitukset kasvoivat vertailukaudesta. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 22 prosenttia liikevaihdosta (1-3/04: 23 %).

Metso Automationin kannattavuus pysyi hyvänä ja liikevoitto oli 13,6 miljoonaa
euroa, mikä oli 10,5 prosenttia liikevaihdosta. Toiminnan tehostumisen myötä
parantunut tuottavuus vaikutti kannattavuuteen myönteisesti.

Metso Automationin saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla eli 145
miljoonaa euroa. Metso Automationin tilauskanta vahvistui 10 prosenttia vuoden
2004 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 194 miljoonaa euroa.


Metso Ventures
Miljoonaa euroa               1-3/05    1-3/04    2004
Liikevaihto                   62      54    230
Liiketappio                  –1,2     –5,8    –6,2
  %:a liikevaihdosta             –1,9    –10,7    –2,7
Saadut tilaukset                101      46    213
Valmistettujen autojen määrä         4 657    2 245   10 051
                      31.3.05   31.3.04  31.12.04
Tilauskanta                  105     106     66

Metso Venturesin liikevaihto oli 15 prosenttia vertailukautta suurempi eli 62
miljoonaa euroa. Valmet Automotiven toimitukset lisääntyivät uuden Porsche
Boxster -mallin tuotannon käynnistyttyä viime vuoden lopulla. Myös Metso
Venturesiin kuuluvien valimoiden toimitukset kasvoivat, mutta Metso Panelboardin
toimituksia oli vertailukautta vähemmän.

Liiketappio oli 1,2 miljoonaa euroa. Valimoiden kannattavuus jatkoi
paranemistaan hyvän kapasiteetin käyttöasteen ansiosta. Metso Panelboardin
kannattavuus oli vertailukautta hieman parempi. Valmet Automotiven tulos parani
selvästi, mutta liiketulos oli vielä tappiollinen.

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo kasvoi 120 prosenttia vertailukaudesta
ja oli 101 miljoonaa euroa. Metso Venturesin tilauskanta vahvistui 59 prosenttia
vuoden 2004 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 105 miljoonaa euroa. Metso
Panelboardin tuotteiden markkinatilanne parani ja tilauskanta kaksinkertaistui
vuoden 2004 lopusta.


Kassavirta ja rahoitus

Metso-konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 129 miljoonaa euroa ensimmäisellä
neljänneksellä. Parantunut kannattavuus vahvisti kassavirtaa.
Nettokäyttöpääomasta vapautui 62 miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 374 miljoonaa euroa eli 121 miljoonaa euroa
vähemmän kuin vuoden alussa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
36,2 prosenttia verrattuna vuoden alun 49,7 prosenttiin. Metson omavaraisuusaste
oli maaliskuun lopussa 31,8 prosenttia.

Moody's Investors Service piti Metson pitkäaikaisen Ba1 luottoluokituksen
ennallaan ja muutti näkymiä koskevan arvionsa negatiivisista vakaiksi 25.2.2005.
Standard & Poor's Ratings Services piti ennallaan Metson pitkäaikaisen BB+
yritysluokituksen, BB luokituksen liikkeellelasketuille
joukkovelkakirjalainoille ja EMTN-ohjelmalle sekä lyhytaikaisten luottojen B
luokituksen ja arvioi näkymät vakaiksi.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit, yrityshankinnat mukaan lukien, olivat 21 miljoonaa
euroa (1-3/04: 19 milj. e).

Katsauskaudella Metso Paperiin kuuluva Scandinavian Mill Service perusti yhdessä
espanjalaisen Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesan (SAICA) kanssa
Zaragozassa ja El Burgo de Riebrossa sijaitsevien SAICA:n tehtaiden
kunnossapidosta ja huollosta vastaavan yhteisyrityksen, Scandinavian Mill
Service S.L:n. Metso omistaa yhteisyrityksestä 68,05 prosenttia.


Liiketoimintojen myynnit

Metso sopi maaliskuussa mekaanisia voimansiirtolaitteita valmistavan Metso
Drivesin myynnistä pääomasijoittajalle CapManille. Metso Drives Oy ja sen
ulkomaiset tytäryhtiöt siirtyivät CapManin hallinnoimien rahastojen omistukseen
8.4.2005. Velaton kauppahinta oli 98 miljoonaa euroa. Metso kirjaa myynnistä
toiselle neljännekselle noin 18 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton.
Myyntivoitto raportoidaan IFRS:n mukaisesti Myydyt liiketoiminnot –rivillä
Jatkuvien liiketoimintojen nettotuloksen jälkeen. Samalla rivillä raportoidaan
myös Drivesin toiminnan nettotulos.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat ensimmäisellä neljänneksellä 25
miljoonaa euroa (1-3/04: 25 milj. e) eli 2,8 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

Katsauskaudella käynnistyi asiakkaan tehtaalla Advantage DCT 200 -
pehmopaperikone, jossa on Metso Paperin erityisesti pehmopaperille kehittämä
SymBelt TIS -kenkäpuristin.

Shandong Bohui Paperin tehtaalla Kiinassa käynnistyi Metso Paperin kehittämä
maailman suurin yksilinjaiseen jauhatukseen perustuva, poppelista valkaistua
kemikuumahierrettä (BCTMP) valmistava tuotantolinja.

Metso Minerals toi katsauskaudella markkinoille metallinkierrätysasiakkaille
tarkoitetut kiinteät ja liikuteltavat leikkurit, jotka täydentävät markkinoilla
jo olevaa leikkurituoteperhettä.


Henkilöstö

Metso-konsernin jatkuvien liiketoimintojen palveluksessa oli maaliskuun lopussa
21 824 henkilöä, mikä oli lähes saman verran kuin vuoden 2004 lopussa. Koko
konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 22 723. Lukuun sisältyy
huhtikuussa myyty Metso Drives, jonka palveluksessa oli 899 henkilöä.

Metso Paperissa työskenteli 39 prosenttia konsernin henkilöstöstä, Metso
Mineralsissa 37 prosenttia, Metso Automationissa 15 prosenttia ja Metso
Venturesissa 8 prosenttia henkilöstöstä sekä konsernihallinnossa ja konsernin
yhteisissä palvelukeskuksissa 1 prosentti henkilöstöstä.

Metso-konsernin henkilöstöstä 38 prosenttia oli Suomessa, 12 prosenttia muissa
Pohjoismaissa, 13 prosenttia muualla Euroopassa, 16 prosenttia Pohjois-
Amerikassa, 6 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella, 9 prosenttia Etelä-
Amerikassa ja 6 prosenttia muualla maailmassa.


Muutoksia konsernin johtoryhmässä

Metso Oyj:n hallitus nimitti Risto Hautamäen Metso Paperin toimitusjohtajaksi ja
Metson johtoryhmän jäseneksi 1.4.2005 alkaen.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli maaliskuun lopussa 136 250 545 ja osakepääoma
231 625 926,50 euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin
Pörssissä 66,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 910 miljoonan euron vaihtoa.
Osakkeen hinta 31.3.2005 oli 13,82 euroa. Ylin noteeraus oli 14,90 euroa ja alin
11,31 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2005 oli 1 883 miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 2,4 miljoonaa
kappaletta, mikä vastasi 41,4 miljoonan dollarin vaihtoa. ADS-todistuksen hinta
31.3.2005 oli 18,05 dollaria. Ylin kurssi oli 20,00 ja alin 14,70 dollaria.

Capital Research and Management Company ilmoitti 21.2.2005 sen hallinnoiman
omistusosuuden vähentymisestä yhtiössä. Capital Research and Management Companyn
hallinnoima omistusosuus 31.12.2004 oli yhteensä 6 400 000 yhtiön osaketta. Tämä
osakemäärä on 4,7 prosenttia Metson osakepääomasta ja äänimäärästä, kun se
aiemman ilmoituksen mukaan oli 6,29 prosenttia Metson osakepääomasta ja 4,97
prosenttia äänimäärästä 17.4.2002.

UPM-Kymmene ilmoitti 8.3.2005 omistusosuuden vähentymisestä yhtiössä. UPM-
Kymmene oli ilmoituksen mukaan myynyt 8.3.2005 omistamansa Metson osakkeet, kun
sen aiempi omistus oli 14,6 prosenttia Metson osakkeista ja äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti 11.3.2005 Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden
omistusosuuden noususta yhtiössä. Ilmoituksen mukaan 9.3.2005 Deutsche Bank
AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 9 801 820 kpl Metson osakkeita,
joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä on 7,19 prosenttia Metson
osakemäärästä. Tästä osakemäärästä Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on
valtuutus käyttää äänioikeutta 9 189 802 osakkeella 9.3.2005. Tämä valtuutus
edustaa 6,74 prosenttia Metson äänimäärästä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2005 vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien
osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä,
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Lisäksi
päätettiin mitätöidä optio-oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan
nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäseneksi ei
voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.


Hallituksen kokoonpano

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2005 päätti, että Metso Oyj:n
hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo ja
varapuheenjohtajana SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos
Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Svante Adde. Hallituksen
jäseninä jatkavat Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber sekä TkT Juhani Kuusi.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Metson Suomen-henkilöstöryhmien valitsema Pentti Mäkinen osallistuu 4.4.2005
pidetystä yhtiökokouksesta vuoden 2006 yhtiökokoukseen saakka Metson hallituksen
kokouksiin kutsuttuna henkilöstöedustajana.


Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta 0,35
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 7.4.2005 oli merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 14.4.2005.


Deutsche Bank AG:n omistus Metsossa

Deutsche Bank AG ilmoitti 15.4.2005 Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden
omistusosuuden noususta yhtiössä. Ilmoituksen mukaan 8.4.2005 Deutsche Bank
AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 15 915 808 kpl Metson osakkeita,
joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä on 11,68 prosenttia Metson
osakemäärästä. Tästä osakemäärästä Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on
valtuutus käyttää äänioikeutta 15 569 254 osakkeella 8.4.2005. Tämä valtuutus
edustaa 11,43 prosenttia Metson äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti 20.4.2005 Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden
omistusosuuden laskusta yhtiössä. Ilmoituksen mukaan 14.4.2005 Deutsche Bank
AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 10 653 332 kpl Metson osakkeita,
joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä on 7,82 prosenttia Metson
osakemäärästä. Tästä osakemäärästä Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on
valtuutus käyttää äänioikeutta 9 898 778 osakkeella 14.4.2005. Tämä valtuutus
edustaa 7,27 prosenttia Metson äänimäärästä.


Lähiajan näkymät

Metso Paperin asiakasteollisuuksissa tehtaiden käyntiasteet ovat parantuneet,
minkä arvioidaan ylläpitävän uusintojen ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän
hyvänä ja vähitellen lisäävän valmiutta investoida myös uusiin
tuotantolinjoihin.

Metso Mineralsin vahva tilauskanta antaa hyvän perustan hyvälle liikevaihdon
kasvulle. Murskeentuotantoon liittyvien tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä. Kaivosteollisuuden vahvan investointiaktiviteetin ansiosta
mineraalienkäsittelyyn liittyvien tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan
hyvänä.

Metso Automationin markkinoiden arvioidaan jatkuvan ennallaan sekä energia-,
öljy- ja kaasuteollisuudessa että massa- ja paperiteollisuudessa.

Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan ylittävän vuodeksi 2005
asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin tavoitteet vuodeksi 2005 ovat
haastavat. Metso Venturesin tavoitteet ovat erityisen haastavat toteutettujen
rakenteellisten muutosten seurauksena.

Kokonaisuudessaan Metso-konsernin kustannusrakenteen keventämistoimet,
vahvistunut tilauskanta sekä ensimmäisen neljänneksen tulos tukevat myönteisen
kannattavuuskehityksen jatkumista ja pääsyä Metso-konsernille vuodeksi 2005
asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat liikevoitto 6 prosenttia
liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia. Mikäli myönteinen
kehitys jatkuu, nämä tavoitteet voidaan ylittää.Helsingissä huhtikuun 27. päivänä 2005Metso Oyj:n hallitus

KONSERNIN TULOSLASKELMA                     
                                 
                       1-3/2005  1-3/2004 1-12/2004
                       Milj. e  Milj. e  Milj. e
Liikevaihto                    894    793   3 602
Hankinnan ja valmistuksen kulut         -656    -603   -2 673
Bruttokate                    238    190    929
Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset      -189    -203    -798
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto     6     6     -7
Suomalaisen eläkevastuun purku           -     -     75
Liikevoitto                    55     -7    199
  % liikevaihdosta               6,1 %   -0,9 %   5,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut, netto          -10    -10    -59
Tulos ennen veroja jatkuvista           45    -17    140
liiketoiminnoista
Tuloverot                     -11     -3     18
Tilikauden tulos jatkuvista            34    -20    158
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos myydyistä             1     -3    -14
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos                  35    -23    144
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta       -     -     -1
Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden       35    -23    143
tulos
                                 
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista:                 
 Laimentamaton, euroa              0,26   -0,15    1,16
 Laimennettu, euroa               0,26   -0,15    1,16
                                      
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista:                  
 Laimentamaton, euroa              0,00   -0,02   -0,11
 Laimennettu, euroa               0,00   -0,02   -0,11
                                      
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä                    
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa              0,26   -0,17    1,05
 Laimennettu, euroa               0,26   -0,17    1,05


VARAT                                   
                                      
                                      
                      31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
                       Milj. e  Milj. e  Milj. e
Pitkäaikaiset varat                            
 Aineettomat hyödykkeet                          
  Liikearvo                   498    488    491
  Muut aineettomat oikeudet            85    105     94
                         583    593    585
 Aineelliset hyödykkeet                          
  Maa- ja vesialueet               68     75     70
  Rakennukset                  228    279    253
  Koneet ja kalusto               271    324    307
  Keskeneräinen käyttöomaisuus          23     36     19
                         590    714    649
 Muut pitkäaikaiset varat                         
  Sijoitukset osakkuusyhtiöihin          18     15     17
  Myytävissä olevat sijoitukset          13     17     10
  Omat osakkeet                  -     1     1
  Laina- ja muut korolliset saamiset       13     13     15
  Laskennallinen verosaatava           156    129    159
  Muut pitkäaikaiset varat            14     17     37
                         214    192    239
                                      
Pitkäaikaiset varat yhteensä          1 387   1 499   1 473
                                      
Lyhytaikaiset varat                            
 Vaihto-omaisuus                 813    673    692
                                      
 Saamiset                                 
  Myynti- ja muut saamiset            769    786    790
  Projektit, joiden valmistusasteen       123    221    190
  mukainen arvo ylittää asiakkailta
  laskutetut ennakot
  Korolliset saamiset               20     20     53
                         912   1 027   1 033
                                      
 Rahat ja pankkisaamiset             468    164    372
                                      
Lyhytaikainen omaisuus yhteensä         2 193   1 864   2 097
                                      
Myytävänä olevat varat              107    408     -
                                      
Varat yhteensä                 3 687   3 771   3 570OMA PÄÄOMA JA VELAT                            
                      31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
                       Milj. e  Milj. e  Milj. e
Oma pääoma                                 
 Osakepääoma                   232    232    232
                                      
 Muu oma pääoma                              
  Ylikurssirahasto                14     14     14
  Vararahasto                  228    228    228
  Muuntoerot                   -47    -40    -48
  Omien osakkeiden rahasto             -     1     1
  Arvonmuutos- ja suojausrahastot         -1     -     -
  Muut rahastot                 202    202    202
  Kertyneet voittovarat             365    239    218
  Tilikauden tulos                35    -23    143
 Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     1 028    853    990
 yhteensä
                                      
 Vähemmistön osuus                 6     7     5
                                      
Oma pääoma yhteensä               1 034    860    995
                                      
Velat                                   
 Pitkäaikaiset velat                            
  Pitkäaikaiset lainat              832    929    885
  Eläkevelvoitteet                152    232    171
  Laskennallinen verovelka            20     33     16
  Varaukset                    43     51     31
  Muut pitkäaikaiset velvoitteet          3     9     6
                        1 050   1 254   1 109
                                      
 Lyhytaikaiset velat                            
  Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset       14     15     19
  Lyhytaikaiset lainat              29    243     31
  Osto- ja muut velat             1 094   1 110   1 065
  Saadut ennakot                 308    201    227
  Projektit, joissa asiakkailta         127     45    124
  laskutetut ennakot ylittävät
  valmistusasteen mukaisen arvon
                        1 572   1 614   1 466
                                      
Myytävänä olevat velat               31     43     -
                                      
Velat yhteensä                 2 653   2 911   2 575
                                      
Oma pääoma ja velat yhteensä          3 687   3 771   3 570
                                      
                                      
KOROLLINEN NETTOVELKA                           
                                      
Pitkäaikaiset korolliset velat          832    929    885
Lyhytaikaiset korolliset velat           43    258     50
Rahat ja pankkisaamiset             -468    -164    -372
Muut korolliset varat               -33    -33    -68
Yhteensä                     374    990    495


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                       1-3/2005  1-3/2004 1-12/2004
                       Milj. e  Milj. e  Milj. e
Liiketoiminta:                          
Tilikauden tulos                  35    -23    143
Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan              
rahavirran oikaisuerät
  Poistot                     26     29    115
  Varausten muutos / Toiminnan          -5     -6    -11
  tehostamisohjelmat
  Tehostamisohjelmiin liittyvät          -     -     10
  omaisuuserien alaskirjaukset
  Muut                      22     25     23
Käyttöpääoman muutos                62     -2     63
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat       140     23    343
  Nettorahoituskulut               -2     -2    -51
  Maksetut verot                 -9     -7    -31
Liiketoiminnan rahavirta             129     14    261
Investointitoiminta:                       
  Käyttöomaisuusinvestoinnit           -20    -18    -89
  Käyttöomaisuuden myynnit             9     5     39
  Yritysostot, hankitut rahavarat         -1     -1     -2
  vähennettynä
  Liiketoimintojen myynnit             -     73    390
  Osakkeiden ja muiden sijoitusten        35     12    -21
  ostot (-) ja myynnit (+), netto
  Muut                      -1     -     -5
Investointitoiminnan rahavirta           22     71    312
Rahoitustoiminta:                        
  Maksetut osingot                 -     -    -27
  Lainojen nostot (+) ja lyhennykset       -49    -49    -293
  (-), netto
  Muut                      -3     -5    -12
Rahoitustoiminnan rahavirta            -52    -54    -332
Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos       99     31    241
Valuuttakurssimuutosten vaikutus          -3     3     1
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa       372    130    130
Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa      468    164    372


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

           Osa-  Yli-  Muun- Arvon-  Ker-  Osak- Vähem-   Oma
           ke-  kurs-   to  muu-   ty-  keen- mistö-  pää-
           pää-   si-  erot  tos-  neet omista-  osuus   oma
           oma   ra-     ja muut  voit-  jille       yh-
               has-     rahas-   to-  kuu-      teen-
                to       tot   va-  luva       sä
                           rat   oma
                               pää-
                               oma
                             yhteen-
                                sä
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
          Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
            e    e    e    e    e    e    e    e
                                         
31.12.2004      232   14   -48   431   361   990    5   995
IAS 39:n                                     
käyttöönoton
vaikutukset
 Omat osakkeet     -    -    -   -1    -   -1    -   -1
 Kassavirta-      -    -    -    4    -    4    -    4
 suojaus vero-
 vaikutus
 huomioituna
 Myytävissä       -    -    -    2    -    2    -    2
 olevat
 sijoitukset
 verovaikutus
 huomioituna
 Muut          -    -    -    -    2    2    -    2
1.1.2005       232   14   -48   436   363   997    5  1 002
                                         
Osingot         -    -    -    -    -    -    -    -
Muuntoerot       -    -    7    -    -    7    -    7
Tytäryhtiöiden     -    -   -6    -    -   -6    -   -6
oman pääoman
suojaus
Kassavirtasuojaus    -    -    -   -7    -   -7    -   -7
verovaikutus
huomioituna
Myytävissä olevat    -    -    -    0    -    0    -    0
sijoitukset
verovaikutus
huomioituna
Muut          -    -    -    -    2    2    1    3
Tilikauden tulos    -    -    -    -   35   35    -   35
31.3.2005       232   14   -47   429   400  1 028    6  1 034

Konsernin jakokelpoisia varoja 31.3.2005 ovat kertyneet voittovarat (400 milj. e)
vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan
pääomaan viedyillä osuuksilla (5 milj. e) sekä negatiivisilla muuntoeroilla (47
milj. e) ja muut rahastot (202 milj. e) eli yhteensä 550 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta omia osakkeita.


VASTUUSITOUMUKSET

                               
                         31.3.2005       31.12.2004
                          Milj. e         Milj. e
Kiinnitykset omien velkojen                3            2
vakuudeksi
Muut pantit ja sitoumukset                  
  Annetut kiinnitykset                  2            2
  Pantatut varat                     -            4
Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta           -            -
Takaukset muiden sitoumusten               9            9
vakuudeksi
                               
Takaisinosto- ja muut sitoumukset            13           15
Leasing- ja vuokrasitoumukset              128           142

Muihin takauksiin sisältyy 6 miljoonaa euroa myytyjen yksiköiden puolesta
annettuja takauksia, joista ostajat ovat sitoutuneet vastaamaan ja vapauttamaan
Metson takausvastuista sovitun määräajan kuluessa.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

                               
                               
                          31.3.2005       31.12.2004
                           Milj. e         Milj. e
Valuuttatermiinisopimukset               1 323          1 770
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset             2            2
Valuutanvaihtosopimukset                  5           73
Koronvaihtosopimukset                  188           188
Korkofutuurisopimukset                   0           10
Optiosopimukset                                   
  Ostetut                        14           10
  Myydyt                         33           16
Sähkötermiinisopimukset 1)                324           329
1) Nimellismäärä GWh                     
                               
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.


TUNNUSLUVUT                                

                       31.03.2005  31.03.2004 31.12.2004 *)
Tulos/osake jatkuvista liike-           0,26     -0,15     1,16
toiminnoista, e
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista, e     0,00     -0,02     -0,11
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä        0,26     -0,17     1,05
liiketoiminnoista, e
Oma pääoma/osake, e                7,54     6,26     7,27
Oman pääoman tuotto (ROE), %            15,0     -10,5     15,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %        12,4     -0,6     10.7
Omavaraisuusaste, %                31,8     24,4     30,9
Gearing, %                     36,2     115,3     49,7
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000   136 189    136 189    136 189
kpl)
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä       136 198    136 190    136 192
laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl)
                                    
*) 1-12/2004 tunnusluvut ilman suomen TEL-eläkevastuun purkua olivat seuraavat:
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista 0,75 euroa, tulos/osake jatkuvista ja
myydyistä liiketoiminnoista 0,62 euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 9,5 prosenttia ja
sitoutuneen pääoman tuotto 6,5 prosenttia.


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

                 1-3/   1-3/   1-12/  31.3.   31.3.  31.12.
                 2005   2004   2004   2005   2004   2004
USD(Yhdysvaltain dollari)    1,3111  1,2507  1,2433  1,2964  1,2224  1,3621
SEK(Ruotsin kruunu)       9,0737  9,1826  9,1250  9,1430  9,2581  9,0206
GBP(Englannin punta)      0,6936  0,6801  0,6786  0,6885  0,6659  0,7051
CAD(Kanadan dollari)      1,6084  1,6492  1,6170  1,5737  1,5979  1,6416
BRL(Brasilian real)       3,4913  3,6214  3,6350  3,4744  3,5541  3,6177


LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                    
                       1-3/    1-3/   4/2004-    1-12/
                       2005    2004   3/2005    2004
                     Milj. e  Milj. e   Milj. e   Milj. e
Metso Paper                  386    360    1 585    1 559
Metso Minerals                338    284    1 420    1 366
Metso Automation               129    113     551     535
Metso Ventures                 62     54     238     230
Liiketoiminta-alueiden välinen        -21    -18     -91     -88
laskutus
Metso yhteensä                894    793    3 703    3 602


MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-), NETTO, LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                       1-3/    1-3/   4/2004-    1-12/
                       2005    2004   3/2005    2004
                     Milj. e  Milj. e   Milj. e   Milj. e
Metso Paper                  0,6    1,8    -17,9    -16,7
Metso Minerals                4,3    0,9     4,1     0,7
Metso Automation               0,0    0,0    -3,3    -3,3
Metso Ventures                -0,3    -1,4    -1,0    -2,1
Konsernihallinto ja muut           1,1    4,9    10,8    14,6
Metso yhteensä                5,7    6,2    -7,3    -6,8


SUOMALAISEN ELÄKEVASTUUN PURKU LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                       1-3/    1-3/   4/2004-    1-12/
                       2005    2004   3/2005    2004
                     Milj. e  Milj. e   Milj. e   Milj. e
Metso Paper                   -     -    39,8    39,8
Metso Minerals                 -     -     4,9     4,9
Metso Automation                -     -    13,7    13,7
Metso Ventures                 -     -    14,6    14,6
Konsernihallinto ja muut            -     -     2,3     2,3
Metso yhteensä                 -     -    75,3    75,3


LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                       1-3/    1-3/   4/2004-    1-12/
                       2005    2004   3/2005    2004
                     Milj. e  Milj. e   Milj. e   Milj. e
Metso Paper                 17,7   -16,2    81,9    48,0
Metso Minerals                31,2    12,8    123,6    105,2
Metso Automation               13,6    5,9    77,3    69,6
Metso Ventures                -1,2    -5,8    -1,6    -6,2
Konsernihallinto ja muut           -6,6    -3,9    -19,8    -17,1
Metso yhteensä                54,7    -7,2    261,4    199,5


SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                       1-3/    1-3/   4/2004-    1-12/
                       2005    2004   3/2005    2004
                     Milj. e  Milj. e   Milj. e   Milj. e
Metso Paper                  354    436    1 644    1 726
Metso Minerals                505    368    1 703    1 566
Metso Automation               145    140     575     570
Metso Ventures                101     46     268     213
Liiketoiminta-alueiden väliset saadut     -16    -19     -83     -86
tilaukset
Metso yhteensä               1 089    971    4 107    3 989HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                         
                       31.3.2005   31.3.2004   31.12.2004
Metso Paper                    8 458     9 127     8 660
Metso Minerals                  8 133     8 180     8 048
Metso Automation                 3 256     3 253     3 267
Metso Ventures                  1 680     1 562     1 637
Konsernihallinto ja muut              297      240      293
Jatkuvat liiketoiminnot             21 824    22 362     21 905
Myydyt liiketoiminnot                899     2 998      897
Metso yhteensä                  22 723    25 360     22 802VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   1-3/   4-6/    7-9/  10-12/    1-3/
                   2004   2004    2004   2004    2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
Metso Paper              360    351    378    470    386
Metso Minerals             284    344    340    398    338
Metso Automation            113    135    140    147    129
Metso Ventures             54    66     52    58     62
Liiketoiminta-alueiden välinen     -18    -17    -23    -30    -21
laskutus
Metso yhteensä             793    879    887   1 043    894


MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-), NETTO, LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   1-3/   4-6/    7-9/  10-12/    1-3/
                   2004   2004    2004   2004    2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
Metso Paper              1,8    1,6    -1,2   -18,9    0,6
Metso Minerals             0,9    1,8    2,1   -4,1    4,3
Metso Automation            0,0    0,1    0,2   -3,6    0,0
Metso Ventures            -1,4    0,0    -0,4   -0,3    -0,3
Konsernihallinto ja muut        4,9    4,4    2,7    2,6    1,1
Metso yhteensä             6,2    7,9    3,4   -24,3    5,7


SUOMALAISEN ELÄKEVASTUUN PURKU LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   1-3/   4-6/    7-9/  10-12/    1-3/
                   2004   2004    2004   2004    2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
Metso Paper               -     -     -   39,8     -
Metso Minerals              -     -     -    4,9     -
Metso Automation             -     -     -   13,7     -
Metso Ventures              -     -     -   14,6     -
Konsernihallinto ja muut         -     -     -    2,3     -
Metso yhteensä              -     -     -   75,3     -LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/   1-3/
                   2004   2004   2004   2004   2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
Metso Paper             -16,2   10,8   20,1   33,3   17,7
Metso Minerals            12,8   27,7   28,2   36,5   31,2
Metso Automation            5,9   12,9   19,6   31,2   13,6
Metso Ventures            -5,8   -2,0   -8,8   10,4   -1,2
Konsernihallinto ja muut       -3,9   -3,4   -3,9   -5,9   -6,6
Metso yhteensä            -7,2   46,0   55,2   105,5   54,7SITOUTUNUT PÄÄOMA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   31.3.   30.6.   30.9.  31.12.   31.3.
                   2004   2004   2004   2004   2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
Metso Paper              452    389    397    323    275
Metso Minerals             652    675    698    712    731
Metso Automation            130    130    131    135    126
Metso Ventures             40    50    25    39    39
Konsernihallinto ja muut        327    619    507    642    658
Jatkuvat liiketoiminnot       1 601   1 863   1 758   1 851   1 829
Myydyt liiketoiminnot         447    113    114    80    79
Metso yhteensä            2 048   1 976   1 872   1 931   1 908


SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/   1-3/
                   2004   2004   2004   2004   2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
Metso Paper              436    699    291    300    354
Metso Minerals             368    374    373    451    505
Metso Automation            140    154    146    130    145
Metso Ventures             46    65    33    69    101
Liiketoiminta-alueiden väliset     -19    -24    -20    -23    -16
saadut tilaukset
Metso yhteensä             971   1 268    823    927   1 089TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                   31.3.   30.6.   30.9.  31.12.     31.
                   2004   2004   2004   2004   3.2005
                  Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e
Metso Paper              864   1 211   1 124    946     918
Metso Minerals             447    476    525    560     742
Metso Automation            175    193    198    176     194
Metso Ventures             106    73    55    66     105
Liiketoiminta-alueiden välinen     -47    -53    -50    -43     -40
tilauskanta
Jatkuvat liiketoiminnot       1 545   1 900   1 852   1 705    1 919
Myydyt liiketoiminnot         132    85    78    53     57
Metso yhteensä            1 677   1 985   1 930   1 758    1 976IAS 32:N JA IAS 39:N SOVELTAMINEN                          
KONSERNIN TASE                                   
                                          
VARAT                   31.12.2004   IAS 32:n ja    1.1.2005
                              IAS 39:n
                            soveltamisen
                              vaikutus
                                          
                                          
                                          
                       Milj. e     Milj. e     Milj. e
Pitkäaikaiset varat                                 
 Aineettomat hyödykkeet             585        -       585
 Aineelliset hyödykkeet             649        -       649
 Muut pitkäaikaiset varat            239       -19       220
Pitkäaikaiset varat yhteensä          1 473       -19      1 454
                                          
Lyhytaikaiset varat                                 
 Vaihto-omaisuus                 692        -       692
 Saamiset                   1 033       13      1 046
 Rahat ja pankkisaamiset             372        -       372
Lyhytaikainen omaisuus yhteensä        2 097       13      2 110
                                          
Myytävänä olevat varat               -        -        -
Varat yhteensä                 3 570       -6      3 564
                                          
OMA PÄÄOMA JA VELAT            31.12.2004   IAS 32:n ja    1.1.2005
                              IAS 39:n
                            soveltamisen
                              vaikutus
                                          
                                          
                                          
                       Milj. e     Milj. e     Milj. e
Oma pääoma                                     
 Osakepääoma                   232        -       232
 Muu oma pääoma                 758        7       765
 Vähemmistön osuus                 5        -        5
Oma pääoma yhteensä               995        7      1 002
                                          
Velat                                        
 Pitkäaikaiset velat              1 109       -22      1 087
 Lyhytaikaiset velat              1 466        9      1 475
Myytävänä olevat velat               -        -        -
Velat yhteensä                 2 575       -13      2 562
                                          
Oma pääoma ja velat yhteensä          3 570       -6      3 564


Verotuksessa vahvistetut tappiot 31.12.2004 (IFRS:n mukaan)

Maa           Kokonaismäärä Laskennallinen Arvostusvaraus Laskennallinen
                     verosaatava          verosaatava
                                      taseessa
                Milj. e    Milj. e    Milj. e    Milj. e
                                    
Suomi               269       70       9       61
USA                189       71       70       1
Saksa               103       36       9       27
Muut                111       33       18       15
Yhteensä              672      210      106      104

Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa