Metso-konsernin tammi-maaliskuun osavuos

Metso Oyj     Pörssitiedote 29.4.2003 klo 12.30       1(21)

Metso-konsernin tammi-maaliskuun osavuosikatsaus:
EPÄVARMOILLA MARKKINOILLA SAATIIN UUSIA TILAUKSIA HYVIN

- Metson liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 983 miljoonaa euroa
 (1-3/2002: 1 111 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 1 425 miljoonan euron arvosta (1 291
 milj. e). Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 1 974 miljoonaa euroa
 (1 932 milj. e).
- Tammi-maaliskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
 liikearvon poistoa oli 11,7 miljoonaa euroa (46,7 milj. e).
 Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (30,9 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja painui tappiolle 13
 miljoonaa euroa (14 milj. e voitollinen). Tulos osaketta kohti oli
 -0,09 euroa (0,04 e).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 79,5
 prosenttia (vuodenvaihteessa 80,6 prosenttia).

Metson markkinaympäristö jatkui alkuvuonna epävarmana. Toimitusmäärät
jäivät vähäisiksi, minkä lisäksi tulosta rasittivat
tuotantokapasiteetin vajaakäyttö, euron vahvistuminen sekä tiukka
hintakilpailu epävarmoilla markkinoilla eräissä tuotesegmenteissä.

Metson liikevaihto oli 983 miljoonaa euroa, josta 36 prosenttia kertyi
Metso Paperin, 38 prosenttia Metso Mineralsin, 13 prosenttia Metso
Automationin, 8 prosenttia Metso Venturesin ja 5 prosenttia
jatkojalostusryhmän toimituksista. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen
osuus konsernin liikevaihdosta oli 37 prosenttia.

"Markkinatilanteen epävarmuudesta huolimatta Metso sai vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä uusia tilauksia runsaan kolmanneksen
enemmän kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös tilauskanta
vahvistui vuodenvaihteesta", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja
Tor Bergman.

Metson markkinaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan. Kiinan
markkinoilla epävarmuutta lisäävät sars-epidemian laajenemisen
mahdolliset taloudelliset vaikutukset. Paperiteollisuuden uusien
tuotantolinjojen kysynnän arvioidaan jatkavan hidasta elpymistään.
Metso Mineralsin toisesta vuosineljänneksestä odotetaan selvästi
ensimmäistä parempaa.

Metso Paperin liiketoimintamalli uudistetaan, Metso Mineralsissa
painopiste siirretään integraation valmistuttua vahvistuneen aseman
hyödyntämiseen ja Metso Automation keskittyy ydinosaamiseensa. Näiden
toimien arvioidaan yhdessä parantavan Metson kannattavuutta.
Vuodenvaihteesta vahvistunut tilauskanta sekä toteutetut ja käynnissä
olevat kustannusrakenteen keventämistoimet luovat perustan konsernin
koko vuoden kannattavuuden säilymiselle viime vuoden tasolla.

Lisätietoja antaa:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni,
puh.020 484 3253

LIITE
Metso Oyj:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003


Avainluvut

Milj. e       1-3/03      1-3/02   Muutos-%    2002

Liikevaihto      983      1 111      -12    4 691

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia                           
eriä ja liikearvon  11,7       46,7      -75     251
poistoa

  %:a         1,2       4,2            5,3
liikevaihdosta

Liikevoitto      5,3       30,9      -83     167

  %:a         0,5       2,8            3,6
liikevaihdosta

Tulos ennen
satunnaiseriä ja    -13        14       -     93
veroja

Tulos/osake ilman
kertaluonteisia                           
eriä ja liikearvon  -0,05       0,16       -    0,99
poistoa, e

Tulos/osake, e    -0,09       0,04       -    0,48

Saadut tilaukset   1 425      1 291      10    4 646
          31.3.03     31.3.02         31.12.02
             
Tilauskanta     1 974      1 932       2    1 589

Omavaraisuusaste, %  34,5       30,5           33,3

Gearing, %      79,5       87,1           80,6


Metson tuotteiden kysyntä tammi-maaliskuussa

Metson markkinaympäristö pysyi edelleen epävarmana. Massa- ja paperi-
teollisuuden markkinoilla sellun hinta vahvistui alkuvuonna selvästi.
Painopapereiden hinnat pysyivät Yhdysvalloissa ennallaan, mutta
laskivat Euroopassa. Kiven- ja mineraalienkäsittelyn markkinoilla
yleisimpien kaivosmineraalien hinnat jatkoivat lievää nousuaan
ensimmäisellä neljänneksellä.

Metsolle tärkeillä Yhdysvaltain ja Saksan markkinoilla ei tapahtunut
muutosta parempaan, mutta kasvavilla Kiinan markkinoilla Metson
tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä. Etelä-Amerikassa kemiallisten
massanvalmistuslinjojen ja kaivoslaitteiden kysyntä kehittyi
myönteisesti. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen kysyntä jatkui hyvänä
päämarkkina-alueilla.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Metso sai uusia tilauksia runsaan
kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja
konsernin tilauskanta vahvistui vuodenvaihteesta. Tammi-maaliskuun
toimitusmäärät jäivät matalalle tasolle, mikä johtui osin myös
toiminnan kausiluonteisuudesta.

Metso Paperin markkinatilanne jatkui tyydyttävänä. Uusien
tuotantolinjojen kysyntä oli hyvä, ja eniten uusiin koneisiin
investoitiin Kiinassa. Modernisointien kysyntä oli kokonaisuudessaan
tyydyttävä. 

Metso Mineralsin rakennus- ja maanrakennusteollisuuden markkinoilla
Euroopassa epävarmuus hieman lisääntyi. Yhdysvalloissa markkinatilanne
jatkui heikkona. Kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä säilyi hyvänä
Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.

Metso Automationin tuotteiden kysyntä pysyi tyydyttävänä, ja vahvistui
hieman Pohjois-Amerikan markkinoilla.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Metso sai vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilauksia 1 425
miljoonan euron arvosta eli 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden
tammi-maaliskuussa. Saatujen tilausten arvo valuuttakurssien muutokset
pois lukien kasvoi lähes 20 prosenttia. Metso Paper sai
katsauskaudella tilauksia 738 miljoonan euron arvosta, ja tilauskanta
kasvoi 50 prosenttia viime vuoden lopusta. Metso Mineralsin saadut
tilaukset olivat 434 miljoonaa euroa, ja liiketoiminta-alueen
tilauskanta vahvistui 8 prosenttia. Metso Automation sai tilauksia 160
miljoonan euron arvosta, ja tilauskanta oli maaliskuun lopussa samalla
tasolla kuin vuodenvaihteessa. Metso Venturesin saadut tilaukset
olivat 92 miljoonaa euroa ja tilauskanta vahvistui 4 prosenttia
vuodenvaihteesta.

Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 1 974 miljoonaa euroa eli
24 prosenttia suurempi viime vuoden lopun tilauskantaan verrattuna.
Katsauskauden tilauksista 39 prosenttia saatiin Euroopasta, 20
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 33 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 4 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 4 prosenttia muualta
maailmasta.


Liikevaihto

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 983 miljoonaa euroa eli 12
prosenttia pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdon lasku johtui
pääosin valuuttakurssien muutoksista, mutta myös toimitusten
ajoittumisesta. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus
liikevaihdosta oli 37 prosenttia (ilman Metso Venturesia).
Liikevaihdosta 36 prosenttia kertyi Metso Paperin, 38 prosenttia Metso
Mineralsin, 13 prosenttia Metso Automationin ja 8 prosenttia Metso
Venturesin toimituksista. Jatkojalostuskoneryhmän osuus konsernin
liikevaihdosta oli 5 prosenttia.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
86 prosenttia. Liikevaihdosta 46 prosenttia tuli Euroopasta, 27
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 15 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 7 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta
maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti
0,5. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia tuottoja nettomääräisesti
7 miljoonaa euroa. Kertaluonteisissa erissä on raportoitu Metso
Hydraulicsin ja Metso Automationiin kuuluneen Network Management
Solutionsin myyntivoitot sekä Metso Automationin Pohjois-Amerikan
rakennejärjestelykulut, joilla varauduttiin Chihuahuan toisen
tuotantoyksikön sulkemiseen Meksikossa ja toimintojen siirtämiseen
muihin yksiköihin.

Ensimmäisellä neljänneksellä konsernin tulosta rasittivat toimitusten
vähäisyys, tuotantokapasiteetin vajaakäyttö, euron vahvistuminen sekä
tiukka hintakilpailu epävarmoilla markkinoilla eräissä
tuotesegmenteissä.

Metson nettorahoituskulut olivat 18 miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät
saatuja osinkoja 1 miljoonaa euroa.

Metson tammi-maaliskuun tulos ennen satunnaiseriä ja veroja painui
13 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Nettotulos oli 13 miljoonaa
euroa tappiollinen. Tulos osaketta kohti oli -0,09 euroa.
Sitoutuneen pääoman tuotto oli 1,1 prosenttia ja oman pääoman
tuotto -3,6 prosenttia.

Veroina raportoitiin katsauskauden verotettavaa tulosta vastaavat
verot.


Kassavirta ja taserakenne

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 29 miljoonaa euroa. Korolliset
nettovelat olivat 1 090 miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde omaan
pääomaan eli gearing laski hieman vuoden 2002 lopun tasolta ja oli
maaliskuun lopussa 79,5 prosenttia. Gearingin alenemista hidasti
liiketoiminnan kausiluonteisuuden ja toimitusten ajoittumisen vuoksi
kasvanut käyttöpääoman määrä. Metso jatkaa toimia gearingin
alentamiseksi. Metson omavaraisuusaste oli 34,5 prosenttia.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit olivat ensimmäisellä neljänneksellä 38
miljoonaa euroa (1-3/02: 44 milj. e).


Metso Paperin strategian tarkennus

Katsauskaudella Metso Paper käynnisti uuteen toimintamalliin
siirtymisen. Uudistuksella vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja
vahvistetaan modernisointi- ja jälkimarkkinaliiketoimintojen roolia
Metso Future Care -liiketoimintakonseptin mukaisesti. Toiminta
organisoitiin asiakassegmenttien mukaisiin liiketoimintalinjoihin. 
Tavoitteena on parantaa edelleen toiminnan kannattavuutta ja
kilpailukykyä.


Yritysmyynnit

Metso myi tammikuussa hydraulisen voimansiirron yksikkönsä, Metso
Hydraulics Oy:n, Sampo-Rosenlew Oy:lle. Metso Hydraulics Oy kuului
Metso Ventures -liiketoiminta-alueeseen, ja sen liikevaihto vuonna
2002 oli 18 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 120.

Metso myi helmikuussa SCADA-kaukokäyttöjärjestelmiä valmistavan
Network Management Solutionsin espanjalaiselle Telventille. Kaupan
arvo oli 33 miljoonaa euroa.

Jatkojalostuskoneita valmistavan ryhmän myynti sveitsiläiselle Bobst
Group SA:lle on due diligence -vaiheessa. Kaupasta tehtiin aiesopimus
marraskuussa 2002.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 33 miljoonaa euroa (1-
3/02: 39 milj. e) eli 3,4 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Metso Paper vihki käyttöön uuden hierremassojen koelinjan osana Metson
Anjalankosken-teknologiakeskusta. Uusi hierremassalinja täydentää
koelaitoksen muita mekaanisen massanvalmistuksen tuotantoprosesseja,
ja sen tavoitteena on kehittää hierreteknologiaa ja osaamista
erityisesti lehtipuulajien jalostusmenetelmissä.

Tuoteinnovaatioista otettiin käyttöön ensimmäinen OptiSpray on-line -
paperinpäällystysprosessi asiakkaan tehtaalla Sveitsissä.


Henkilöstö

Metson palveluksessa oli maaliskuun lopussa 27 777 henkilöä, mikä oli
2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2002 lopussa. Metso Paperissa
työskenteli 35 prosenttia konsernin henkilöstöstä, Metso Mineralsissa
39 prosenttia, Metso Automationissa 13 prosenttia ja Metso
Venturesissa 10 prosenttia henkilöstöstä. Jatkojalostuskoneryhmän
palveluksessa oli 3 prosenttia konsernin henkilöstöstä.

Suomessa Metson palveluksessa oli 37 prosenttia koko henkilöstöstä,
muissa Pohjoismaissa 13 prosenttia, muualla Euroopassa 17 prosenttia,
Pohjois-Amerikassa 16 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueella 5
prosenttia, Etelä-Amerikassa 7 prosenttia ja muualla maailmassa 5
prosenttia henkilöstöstä.


Johtoryhmän muutokset

Olli Vaartimo aloitti Metson varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan
sijaisena 22.4.2003. Bertel Karlstedt aloitti Metso Paperin
toimitusjohtajana 1.3.2003 ja Bertel Langenskiöld Metso Mineralsin
toimitusjohtajana 28.4.2003.

Vaartimo, Karlstedt ja Langenskiöld ovat Metson johtoryhmän jäseniä.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli maaliskuun lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 232 miljoonaa euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa Helsingin
Pörssissä 15,6 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 157,6 miljoonan
euron vaihtoa. Osakkeen hinta 31.3.2003 oli 9,35 euroa.
Katsauskauden ylin noteeraus oli 11,41 euroa ja alin 8,70 euroa.
Helsingin Pörssissä yhtiön markkina-arvo 31.3.2003 oli 1 274
miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 1,8
miljoonan dollarin arvosta. ADS-todistuksen hinta 31.3.2003 oli
10,50 dollaria. Ylin kurssi oli 12,02 ja alin 9,75 dollaria.

Harris Associates L.P. ilmoitti 25.3.2003, että sen hallinnoimien
rahastojen osuus Metson osakepääomasta ja äänimäärästä 18.3.2003
oli yhteensä 5,07 prosenttia (2.9.1999: 2,88 %).


Optio-oikeudet päälistalle

Metson vuonna 2000 liikkeellelaskemat B-optio-oikeudet otettiin
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdistettynä
vuoden 2000 A-sarjan optio-oikeuksiin 1.4.2003 alkaen. Myös Metso
Oyj:n vuonna 2001 liikkeelle laskemat A- ja B-optio-oikeudet
yhdistettiin ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi omana
arvopaperinaan 1.4.2003 alkaen.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2003 valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta
sekä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien
antamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien. Omia
osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien
antamiseksi konsernin avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-
oikeuksien määrä on 7 800 000, ja niillä voi merkitä Metso Oyj:n
osakkeita yhteensä enintään 7 800 000. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan
avainhenkilöille voidaan kuitenkin luovuttaa enintään 5 600 000
optio-oikeutta.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta
0,60 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi Metson hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Matti
Kavetvuon ja hallituksen jäseneksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen
varapuheenjohtaja Mikko Kivimäki sekä hallituksen jäsenet Heikki
Hakala, Juhani Kuusi, Pentti Mäkinen ja Jaakko Rauramo valittiin
uudelleen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisina tilintarkastajina KHT Lars
Blomquist ja KHT Heikki Lassila.


Lähiajan näkymät

Metson markkinaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan. Kiinan
markkinoilla epävarmuutta lisäävät sars-epidemian laajenemisen
mahdolliset taloudelliset vaikutukset.

Metso Paperin markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta
lähiaikoina, vaikkakin uusien tuotantolinjojen kysynnän arvioidaan
jatkavan hidasta elpymistään. Metso Mineralsin toisen neljänneksen
odotetaan olevan kausiluonteisuuden vuoksi selvästi päättynyttä
neljännestä parempi. Metso Automationin tuotteiden kysynnän
odotetaan säilyvän tyydyttävänä.

Metso Paperin liiketoimintamalli uudistetaan, Metso Mineralsissa
painopiste siirretään integraation valmistuttua vahvistuneen aseman
hyödyntämiseen ja Metso Automation keskittyy ydinosaamiseensa. Näiden
toimien arvioidaan parantavan Metson kannattavuutta.

Vuodenvaihteesta vahvistunut tilauskanta sekä toteutetut ja käynnissä
olevat kustannusrakenteen keventämistoimet luovat perustan konsernin
koko vuoden kannattavuuden säilymiselle viime vuoden tasolla.


Helsingissä 29.4.2003

Metso Oyj:n hallitus


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Metso Paperin avainluvut

Metso Paperiin kuuluvan jatkojalostuskoneryhmän myynnistä tehtiin
aiesopimus marraskuussa 2002. Ryhmä on siirretty konsernin jatkuvien
liiketoimintojen ulkopuolelle. Metso Paperin luvut esitetään myös
vertailukaudelta ilman jatkojalostuskoneryhmää.

Milj. e       1-3/03     1-3/02   Muutos-%    2002

Liikevaihto      366       418     -12    1 812

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia                          
eriä ja        6,8      32,5     -79    132,3
liikearvon
poistoa

  %:a         1,9       7,8           7,3
liikevaihdosta

Liikevoitto      4,9      30,3     -84    118,2

  %:a         1,3       7,2           6,5
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    738       490      51    1 642

Tilauskanta 31.3.  1 114      1 023      9     742
ja 31.12.

Metso Paperin liikevaihto pieneni 12 prosenttia viime vuoden tammi-
maaliskuuhun verrattuna ja oli nyt 366 miljoonaa euroa. Liikevaihdon
lasku johtui pääosin valuuttakurssien muutoksista ja osin myös 
toimitusten ajoittumisesta. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus
oli 32 prosenttia liikevaihdosta.

Metso Paperin liikevoitto jäi 4,9 miljoonaan euroon, mikä oli 1,3
prosenttia liikevaihdosta. Tulosta rasittivat toimitusten vähäisyys,
tuotantokapasiteetin vajaakäyttö, euron vahvistuminen sekä tiukka
hintakilpailu epävarmoilla markkinoilla eräissä tuotesegmenteissä.
Katsauskaudella käynnistettiin koko liiketoiminta-alueen toimintatavan
muutokseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävä ohjelma. Metso
Paper siirtyy uudistettuun toimintamalliin toisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä.

Saatujen tilausten arvo oli 51 prosenttia suurempi kuin
vertailukaudella eli 738 miljoonaa euroa. Tilaukset painottuivat
paperin- ja kartonginvalmistuslinjoihin, joiden tilauksia saatiin
eniten Kiinasta. Myös mekaanisen massan valmistuslinjojen tilauksia
saatiin vertailukautta enemmän. Metso Paperin tilauskanta oli
maaliskuun lopussa 50 prosenttia vuoden lopun tilauskantaa suurempi
eli 1 114 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana otettiin käyttöön komposiittitelojen valmistus-
ja kehittämislaitos Oulussa, hierremassojen koelinja Anjalankoskella,
huollon logistiikkakeskus Jyväskylässä sekä huoltoteknologiakeskus
Sorocabassa, Sƒo Paulossa, Brasiliassa.

Jatkojalostuskoneryhmä

Jatkojalostuskoneryhmän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 46
miljoonaa euroa (1-3/02: 38 milj. e). Jatkojalostuskoneryhmän
liiketappio oli 0,8 miljoonaa euroa (1-3/02: liiketappio 1,1 milj. e).


Metso Mineralsin avainluvut

Milj. e       1-3/03     1-3/02   Muutos-%    2002

Liikevaihto      383       436     -12    1 819

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia                          
eriä ja        11,1      22,0     -50    107,9
liikearvon
poistoa

  %:a         2,9       5,0           5,9
liikevaihdosta

Liikevoitto      0,7       9,0     -92    51,4

  %:a         0,2       2,1           2,8
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    434       545     -20    1 860

Tilauskanta 31.3.   514       592     -13     474
ja 31.12.

Metso Mineralsin liikevaihto supistui 12 prosenttia viime vuoden
tammi-maaliskuuhun verrattuna ja oli nyt 383 miljoonaa euroa.
Vertailukautta pienempi liikevaihto johtui pääosin valuuttakurssien
muutoksista ja osin myös toimitusten ajoittumisesta. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 46 prosenttia liikevaihdosta.

Metso Mineralsin liikevoitto pieneni 0,7 miljoonaan euroon, mikä
oli 0,2 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät
toimitusten vähäisyys, tuotantokapasiteetin vajaakäyttö, euron
vahvistuminen sekä tiukka hintakilpailu epävarmoilla markkinoilla
eräissä tuotesegmenteissä. Metso Mineralsissa jatkettiin toimia,
joilla vapautetaan käyttöpääomaa ja varmistetaan synergiahyötyjen
toteutuminen.

Saatujen tilausten arvo jäi 20 prosenttia vertailukaudesta ja oli 434
miljoonaa euroa. Metso Mineralsin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 8
prosenttia vuoden lopun tilauskantaa suurempi eli 514 miljoonaa euroa.


Metso Automationin avainluvut

Milj. e       1-3/03     1-3/02   Muutos-%    2002

Liikevaihto      126       151     -17     622

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia                          
eriä ja        1,7       0,1      -    21,9
liikearvon
poistoa

  %:a         1,3       0,1           3,5
liikevaihdosta

Liikevoitto      7,5      -0,7      -    16,3
(-tappio)

  %:a         6,0      -0,5           2,6
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    160       162      -1     643

Tilauskanta 31.3.   184       193      -5     185
ja 31.12.

Metso Automationin liikevaihto pieneni 17 prosenttia viime vuoden
tammi-maaliskuuhun verrattuna, mikä johtui valuuttakurssien
muutoksista ja yritysmyynnistä. Metso Automationin liikevaihto oli
ensimmäisellä neljänneksellä 126 miljoonaa euroa. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 25 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevaihdon supistumisesta huolimatta Metso Automationin liikevoitto
kasvoi ja oli 7,5 miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta,
ja siihen sisältyi nettomääräisesti 6 miljoonaa euroa kertaluonteisia
tuottoja. Kertaluonteiset erät syntyivät SCADA-kaukokäyttöjärjestelmiä
valmistavan Network Management Solutionsin myyntivoitosta sekä
liiketoiminta-alueen rakennejärjestelykuluista Pohjois-Amerikassa.
Viime vuonna aloitetut kustannusrakenteen keventämistoimet paransivat
Metso Automationin kannattavuutta jo ensimmäisellä neljänneksellä,
mutta niiden arvioidaan vaikuttavan täysipainoisesti vuoden toisella
puoliskolla.

Saatujen tilausten arvo oli samalla tasolla kuin vertailukaudella eli
160 miljoonaa euroa. Metso Automationin saadut tilaukset painottuivat
lähinnä sellu- ja paperiteollisuuden automaatiojärjestelmiin sekä
useiden teollisuusalojen kenttälaitteisiin. Metso Automationin
tilauskanta oli maaliskuun lopussa vuodenvaihteen tasolla eli 184
miljoonaa euroa.


Metso Venturesin avainluvut

Milj. e       1-3/03     1-3/02   Muutos-%    2002

Liikevaihto       81       95     -15     374

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia                          
eriä ja        1,0       0,2      -    23,4
liikearvon
poistoa

  %:a         1,2       0,2           6,3
liikevaihdosta

Liikevoitto      1,5      -0,1      -    14,9
(-tappio)

  %:a         1,9      -0,1           4,0
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    92       83      11     411

Tilauskanta 31.3.   145       101      44     139
ja 31.12.

Metso Venturesin liikevaihto oli 81 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia
vähemmän viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna lähinnä Metso
Worksin ja Metso Hydraulicsin myynnin seurauksena. Metso Panelboardin
toimitukset lisääntyivät selvästi, mutta Metso Drivesin toimitukset
vähentyivät tuuliturbiinivaihteiden kysynnän kausivaihtelun ja
markkinoiden epävarmuuden vuoksi.

Metso Venturesin liikevoitto kasvoi 1,5 miljoonaan euroon, mikä oli
1,9 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia
tuottoja 0,8 miljoonaa euroa, ja ne syntyivät Metso Hydraulics Oy:n
myyntivoitosta. Metso Panelboardin kannattavuus kehittyi edelleen
positiivisesti.

Saatujen tilausten arvo oli 92 miljoonaa euroa, ja se ylitti
vertailukauden 11 prosentilla lähinnä levyteollisuuden laitetilausten
kasvun ansiosta. Metso Venturesin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 4
prosenttia vuoden lopun tilauskantaa suurempi eli 145 miljoonaa euroa.

Saab-tuotannon päättyessä huhtikuun lopussa ja Porschen kysynnän
vähentyessä Valmet Automotive lomauttaa noin puolet henkilöstöstään.
Valmet Automotiven koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan lievästi
negatiivinen. Tammi-maaliskuussa valmistettiin 9 968 autoa (1-3/02: 10
411).


Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

                Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA               
                                 
                    1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002
                    Milj. e Milj. e  Milj. e

Liikevaihto                 983  1 111   4 691

Hankinnan ja valmistuksen kulut      -736   -801  -3 425

Bruttokate                 247   310   1 266

Myynnin ja hallinnon            -235   -263  -1 015
yleiskustannukset

Liikevoitto ennen kertaluonteisia      12    47    251
eriä ja liikearvon poistoa

 % liikevaihdosta            1,2 %  4,2 %   5,3 %

Liiketoiminnan kertaluonteiset tuotot     7    -2    -27
ja kulut

Liikearvon poisto              -14   -14    -57

Liikevoitto                  5    31    167

 % liikevaihdosta            0,5 %  2,8 %   3,6 %

Rahoitustuotot ja -kulut          -18   -17    -74

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja     -13    14    93

Satunnaiset tuotot ja kulut          -    -     -

Tulos ennen veroja             -13    14    93

Tuloverot                   0    -7    -26

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta     0    -1    -2

Tilikauden tulos              -13    6    65


KONSERNITASE                            
                                  
                   31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
                    Milj. e  Milj. e  Milj. e
Käyttöomaisuus ja muut                       
pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet           988   1 086   1 011

Aineelliset hyödykkeet           876    892    891

Muut pitkäaikaiset sijoitukset       107    197    103
                                  
Lyhytaikainen omaisuus                       

Vaihto-omaisuus              885    999    819

Saamiset                 1 253   1 444   1 385

Rahat ja pankkisaamiset          127    227    190
                                  

Vastaavaa yhteensä            4 236   4 845   4 399
                                  

Osakepääoma                232    232    232

Muu oma pääoma              1 132   1 148   1 147

Vähemmistöosuus               8     8     10
                                  
Pitkäaikainen vieras pääoma       1 085   1 456   1 172

Lyhytaikainen vieras pääoma       1 779   2 001   1 838
                                  
Vastattavaa yhteensä           4 236   4 845   4 399
                                  

Korollinen nettovelka

Pitkäaikaiset korolliset lainat      926   1 291   1 020

Lyhytaikaiset korolliset lainat      319    228    333

Rahat ja pankkisaamiset          -127   -227    -190

Muut korolliset saamiset          -28    -84    -45

Yhteensä                 1 090   1 208   1 118


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
                                  
                   1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002
                    Milj. e  Milj. e  Milj. e
Liiketoiminta:                           

Tilikauden tulos              -13     6     65

Tilikauden voiton ja liiketoiminnan
kassavirran oikaisuerät

 Poistot                  47    49    197

 Muut                   -5    -2     12

Käyttöpääoman muutos             0    23    -22

Liiketoiminnan kassavirta          29    76    252

Investointitoiminta:

 Käyttöomaisuusinvestoinnit        -36    -44    -191

 Käyttöomaisuuden myynnit          2    11     33

 Yritysostot, hankitut rahavarat      -2     -     -1
 vähennettynä

 Liiketoimintojen myynnit         30     -     38

 Osakkeiden ja muiden sijoitusten      3    17    107
 ostot (-) ja myynnit (+), netto

Investointitoiminnan kassavirta       -3    -16    -14

Rahoitustoiminta:

 Maksetut osingot              -     -    -82

 Lainojen nostot (+) ja lyhennykset    -96    -56    -161
 (-), netto

 Muut                    9     8     10

Rahoitustoiminnan kassavirta        -87    -48    -233

Rahojen ja pankkisaamisten         -2     3    -27
kurssimuutos

Rahojen ja pankkisaamisten muutos     -63    15    -22

Rahat ja pankkisaamiset kauden       190    212    212
alussa

Rahat ja pankkisaamiset kauden       127    227    190
lopussa


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
                                  
                                  
      Osakkei- Osake- Yli-      Omien Muut  Ker-   
              kurs-              ty-
               i-             neet
        den pääoma rahas Vara- Muun- osak- rahas voit  Yh-
       luku-      to rahas toe- kei-  tot  to- teen-
                  to  rot den         sä
       määrä (nimel          ra-     va-   
          lisar-          hasto     rat
            vo
      (tuhan-  1,70 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
        sia)  eur)   e   e   e   e   e   e   e

31.12.2002 136 251  232  14  227  -60   1  202  763 1 379

Osingot      -   -   -   -   -   -   -   -   0

Muuntoerot    -   -   -   -  -1   -   -   -   -1

Konserniraken-  -   -   -   -  46   -   -  -46   0
teen muutokset

Muut       -   -   -  -8   -   -   -   7   -1

Tilikauden    -   -   -   -   -   -   -  -13  -13
tulos

31.3.2003  136 251  232  14  219  -15   1  202  711 1 364
                                  
                                  
Konsernin jakokelpoisia varoja 31.3.2003 ovat kertyneet voittovarat
(711 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (44 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (15 milj. e) ja muut rahastot
(202 milj. e) eli yhteensä 854 miljoonaa euroa. Katsauskauden                           
päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta omia osakkeita.

KERTALUONTEISET ERÄT JA LIIKEARVON POISTOT SEKÄ NIIDEN VAIKUTUS
NETTOTULOKSEEN
                                  
                        1-3   1-3  1-12
                       /2003  /2002  /2002
                      Milj. e Milj. e Milj. e

Liiketoiminnan kertaluonteiset         7,3  -2,0  -26,5
erät yhteensä

Liikearvon poisto               -13,7  -13,8  -57,1

Kertaluonteiset erät ja            -6,4  -15,8  -83,6
liikearvon poisto yhteensä                                  

Verovaikutus                  1,0  -1,2  13,2

Kertaluonteisten erien ja liikearvon      -5,4  -17,0  -70,4
poiston vaikutus nettotulokseen                                  
                                  
Tulos / osake ilman kertaluonteisia eriä   -0,05  0,16  0,99
ja liikearvon poistoa, e

Kertaluonteisten erien ja liikearvon poiston -0,04  -0,12  -0,51
vaikutus tulos / osake -tunnuslukuun

Tulos / osake, e               -0,09  0,04  0,48


VASTUUSITOUMUKSET                           
                                   
                       31.3.2003  31.12.2002
                                  
                        Milj. e   Milj. e
Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi        1      1

Muut pantit ja sitoumukset                            

 Annetut kiinnitykset                2      2

 Pantatut varat                   0      0

Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta         0      0

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi       4      4 
                                   
Takaisinosto- ja muut sitoumukset          22      25

Leasing- ja vuokrasitoumukset           168     181

                                   
                                   
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
                                   
                               
          Nimellisarvo    Tasearvo    Käypä arvo
            
            31.3. 31.12.  31.3. 31.12.  31.3. 31.12.
            2003  2002   2003  2002   2003  2002
           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Valuuttatermiini-    960  1 617    17   38    35   65
sopimukset

Valuutan- ja        4    4    0    0    -1   -1
koronvaihto-
sopimukset

Valuutanvaihto-      90   100    4    2    3    1
sopimukset

Koronvaihto-       60   60    0    0    2    2
sopimukset

Korkofutuuri-       10   15    0    0    0    0
sopimukset

Optiosopimukset

 Ostetut         29    9    0    1    0    1

 Myydyt         44   14    0    0    0    0
                                   
Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka
konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.

TUNNUSLUVUT                           
                      31.3.   31.3.   31.12.
                       2003   2002    2002

Tulos/osake, e               -0,09   0,04    0,48

Tulos/osake ilman kertaluonteisia      -0,05   0,16    0,99
eriä ja liikearvon poistoa, e

Oma pääoma/osake, e             10,01   10,13   10,12

Oman pääoman tuotto (ROE), %         -3,6    1,9    4,8

Sitoutuneen pääoman tuotto          1,1    5,2    6,4
(ROCE), %

Omavaraisuusaste, %             34,5   30,5    33,3

Gearing, %                  79,5   87,1    80,6

Osakkeiden keskimääräinen         136 190  136 190  136 190
lukumäärä (1 000 kpl)


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT
                                    
                                    
          1-3/   1-3/   1-12/  31.3.  31.3.  31.12.
          2003   2002   2002  2003   2002   2002

USD (Yhdysvaltain 1,0734  0,8764  0,9449 1,0895  0,8724  1,0487
  dollari)

SEK (Ruotsin   9,1818  9,1566  9,1591 9,2608  9,0304  9,1528
  kruunu)

GBP (Englannin  0,6698  0,6146  0,6288 0,6896  0,6130  0,6505
  punta)

CAD (Kanadan   1,6202  1,3973  1,4828 1,6037  1,3923  1,6550
  dollari)


LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT                        
                                    
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-        1-3/  1-3/ 4/2002-  1-12/
ALUEITTAIN                2003  2002  3/2003   2002
                   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper                366   418  1 760  1 812

Metso Minerals              383   436  1 766  1 819

Metso Automation             126   151   597   622

Metso Ventures               81   95   360   374

Liiketoiminta-alueiden välinen      -19   -27   -88   -96
laskutus

Jatkuvat liiketoiminnot          937  1 073  4 395  4 531


Jatkojalostuskoneet            46   38   168   160

Metso yhteensä              983  1 111  4 563  4 691
                                    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN       1-3/  1-3/ 4/2002-  1-12/
KERTALUONTEISIA             2003  2002  3/2003   2002
ERIÄ JA LIIKEARVON POISTOA      Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Metso Paper                6,8  32,5  106,6  132,3

Metso Minerals              11,1  22,0   97,0  107,9

Metso Automation             1,7   0,1   23,5   21,9

Metso Ventures              1,0   0,2   24,2   23,4

Konsernihallinto ja muut         -8,5  -7,3  -33,0  -31,8

Jatkuvat liiketoiminnot         12,1  47,5  218,3  253,7

Jatkojalostuskoneet           -0,4  -0,8   -2,7   -3,1

Metso yhteensä              11,7  46,7  215,6  250,6
                                    
LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET      1-3/  1-3/ 4/2002-  1-12/
TUOTOT JA -KULUT LIIKETOIMINTA-     2003  2002  3/2003   2002
ALUEITTAIN              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e


Metso Paper                 -    -   -5,9   -5,9

Metso Minerals               -  -2,8  -10,5  -13,3

Metso Automation             6,5    -   3,9   -2,6

Metso Ventures              0,8    -   -6,3   -7,1

Konsernihallinto ja muut          -   0,8   6,1   6,9

Jatkuvat liiketoiminnot          7,3  -2,0  -12,7  -22,0

Jatkojalostuskoneet             -    -   -4,5   -4,5

Metso yhteensä              7,3  -2,0  -17,2  -26,5
                                    
LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-     1-3/  1-3/ 4/2002-  1-12/
ALUEITTAIN                2003  2002  3/2003   2002
                   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper               -1,9  -2,2   -7,9   -8,2

Metso Minerals             -10,4  -10,2  -43,4  -43,2

Metso Automation             -0,7  -0,8   -2,9   -3,0

Metso Ventures              -0,3  -0,3   -1,4   -1,4

Jatkuvat liiketoiminnot         -13,3  -13,5  -55,6  -55,8

Jatkojalostuskoneet           -0,4  -0,3   -1,4   -1,3

Metso yhteensä             -13,7  -13,8  -57,0  -57,1
                                    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-   1-3/  1-3/ 4/2002-  1-12/
ALUEITTAIN                2003  2002  3/2003   2002
                   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper                4,9  30,3   92,8  118,2

Metso Minerals              0,7   9,0   43,1   51,4

Metso Automation             7,5  -0,7   24,5   16,3

Metso Ventures              1,5  -0,1   16,5   14,9

Konsernihallinto ja muut         -8,5  -6,5  -26,9  -24,9

Jatkuvat liiketoiminnot          6,1  32,0  150,0  175,9

Jatkojalostuskoneet           -0,8  -1,1   -8,6   -8,9

Metso yhteensä              5,3  30,9  141,4  167,0
                                    
SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-     1-3/  1-3/ 4/2002-  1-12/
ALUEITTAIN                2003  2002  3/2003   2002
                   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper                738   490  1 890  1 642

Metso Minerals              434   545  1 749  1 860

Metso Automation             160   162   641   643

Metso Ventures               92   83   420   411

Liiketoiminta-alueiden väliset      -32   -27   -111   -106
saadut tilaukset

Jatkuvat liiketoiminnot         1 392  1 253  4 589  4 450

Jatkojalostuskoneet            33   38   191   196

Metso yhteensä             1 425  1 291  4 780  4 646
                                    
                                    
HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN       31.3.  31.3.  31.12.
                         2003   2002   2002

Metso Paper                   9 755  9 427  9 719

Metso Minerals                 10 732  11 184  10 784

Metso Automation                3 648  4 387  4 150

Metso Ventures                 2 676  3 571  2 873

Konsernihallinto ja muut             135   118   134

Jatkuvat liiketoiminnot            26 946  28 687  27 660

Jatkojalostuskoneet                831   840   829

Metso yhteensä                 27 777  29 527  28 489


VUOSINELJÄNNESTIEDOT                          
                                    
                                    
LIIKEVAIHTO          1-3/   4-6/  7-9/  10-12/   1-3/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2002   2002  2002   2002   2003
              Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper           418    412   411   571   366

Metso Minerals         436    518   427   438   383

Metso Automation        151    155   149   167   126

Metso Ventures          95    85   86   108    81

Liiketoiminta-alueiden     -27    -27   -9   -33   -19
välinen laskutus

Jatkuvat           1 073   1 143  1 064  1 251   937
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet       38    35   41    46    46

Metso yhteensä        1 111   1 178  1 105  1 297   983
                                    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)     1-3/   4-6/  7-9/  10-12/   1-3/
ENNEN KERTALUONTEISIA     2002   2002  2002   2002   2003
ERIÄ
JA LIIKEARVON POISTOA    Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

Metso Paper          32,5   30,5  14,5   54,8   6,8

Metso Minerals         22,0   36,9  21,9   27,1   11,1

Metso Automation        0,1    8,5   6,1   7,2   1,7

Metso Ventures         0,2    7,1   4,0   12,1   1,0

Konsernihallinto ja      -7,3   -9,4  -8,2   -6,9   -8,5
muut

Jatkuvat            47,5   73,6  38,3   94,3   12,1
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet      -0,8   -2,1  -0,5   0,3   -0,4

Metso yhteensä         46,7   71,5  37,8   94,6   11,7
                                    
LIIKETOIMINNAN         1-3/   4-6/  7-9/  10-12/   1-3/
KERTALUONTEISET        2002   2002  2002   2002   2003
TUOTOT JA -KULUT      Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

Metso Paper            -   -7,1  -0,2   1,4    -

Metso Minerals         -2,8   -5,5  -3,9   -1,1    -

Metso Automation         -   -0,9   0,2   -1,9   6,5

Metso Ventures          -    0,6  -5,4   -2,3   0,8

Konsernihallinto ja       0,8     -   7,0   -0,9    -

muut

Jatkuvat            -2,0   -12,9  -2,3   -4,8   7,3
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet        -   -0,6  -0,8   -3,1    -

Metso yhteensä         -2,0   -13,5  -3,1   -7,9   7,3
                                    
LIIKEARVON POISTO       1-3/   4-6/  7-9/  10-12/   1-3/
LIIKETOIMINTA-         2002   2002  2002   2002   2003
ALUEITTAIN
              Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper          -2,2   -2,0  -2,0   -2,0   -1,9

Metso Minerals        -10,2   -11,8  -10,9  -10,3  -10,4

Metso Automation        -0,8   -0,8  -0,7   -0,7   -0,7

Metso Ventures         -0,3   -0,4  -0,3   -0,4   -0,3

Jatkuvat           -13,5   -15,0  -13,9  -13,4  -13,3
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet      -0,3   -0,4  -0,3   -0,3   -0,4

Metso yhteensä        -13,8   -15,4  -14,2  -13,7  -13,7
                                    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)     1-3/   4-6/  7-9/  10-12/   1-3/
LIIKETOIMINTA-         2002   2002  2002   2002   2003
ALUEITTAIN
              Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper          30,3   21,4  12,3   54,2   4,9

Metso Minerals         9,0   19,6   7,1   15,7   0,7

Metso Automation        -0,7    6,8   5,6   4,6   7,5

Metso Ventures         -0,1    7,3  -1,7   9,4   1,5

Konsernihallinto ja      -6,5   -9,4  -1,2   -7,8   -8,5
muut

Jatkuvat            32,0   45,7  22,1   76,1   6,1
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet      -1,1   -3,1  -1,6   -3,1   -0,8

Metso yhteensä         30,9   42,6  20,5   73,0   5,3
                                    
SITOUTUNUT PÄÄOMA       31.3.   30.6.  30.9.  31.12.  31.3.
LIIKETOIMINTA-         2002   2002  2002   2002   2003
ALUEITTAIN
              Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper           464    547   532   517   543

Metso Minerals        1 576   1 523  1 429  1 401  1 378

Metso Automation        261    244   228   207   183

Metso Ventures         128    129   137   145   141

Konsernihallinto ja       414    372   353   417   315
muut

Jatkuvat           2 843   2 815  2 679  2 687  2 560
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet       64    64   72    55    56

Metso yhteensä        2 907   2 879  2 751  2 742  2 616
                                    
SAADUT TILAUKSET        1-3/   4-6/  7-9/  10-12/   1-3/
LIIKETOIMINTA-         2002   2002  2002   2002   2003
ALUEITTAIN
              Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper           490    473   398   281   738

Metso Minerals         545    469   415   431   434

Metso Automation        162    184   139   158   160

Metso Ventures          83    112   91   125    92

Liiketoiminta-alueiden     -27    -28   -23   -28   -32
väliset saadut
tilaukset

Jatkuvat           1 253   1 210  1 020   967  1 392
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet       38    46   37    75    33

Metso yhteensä        1 291   1 256  1 057  1 042  1 425
                                    
TILAUSKANTA          31.3.   30.6.  30.9.  31.12.  31.3.
LIIKETOIMINTA-         2002   2002  2002   2002   2003
ALUEITTAIN
              Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Metso Paper          1 023   1 063  1 035   742  1 114

Metso Minerals         592    504   461   474   514

Metso Automation        193    209   199   185   184

Metso Ventures         101    116   122   139   145

Liiketoiminta-alueiden     -48    -46   -56   -53   -67
välinen tilauskanta

Jatkuvat           1 861   1 846  1 761  1 487  1 890
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet       71    79   77   102    84

Metso yhteensä        1 932   1 925  1 838  1 589  1 974


Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa