Metso-konsernin tammi-syyskuun 2004 osavuosikatsaus:

Metso Oyj     Pörssitiedote 28.10.2004 klo 12.00      1(23)

Metso-konsernin tammi-syyskuun 2004 osavuosikatsaus:
LIIKETULOKSEN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUI

- Tammi-syyskuussa 2004 Metson liikevaihto oli 2 884 miljoonaa euroa
 (1-9/2003: 3 046 milj. e).
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa kasvoi
 107,5 miljoonaan euroon (80,7 milj. e).
- Liikevoitto parani 39,3 miljoonaan euroon (liiketappio 273,7 milj.
 e). Liikevoitto sisältää 26 miljoonaa euroa heinä-syyskuulle
 kirjattuja kertaluonteisia kustannuksia Metso Paperin
 liiketoimintakonseptin uudistamisesta ja kustannusrakenteen
 keventämisestä.
- Nettotulos oli 33 miljoonaa euroa voitollinen, mikä sisältää
 heinä-syyskuulle kirjatun 53 miljoonan euron verosaamisen.
- Tulos per osake oli 0,24 euroa positiivinen (2,36 e negatiivinen).
- Uusia tilauksia saatiin 3 405 miljoonan euron arvosta (3 296
 milj. e). Tilauskanta oli syyskuun lopussa 1 918 miljoonaa euroa
 (1 505 milj. e vuoden 2003 lopussa).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli syyskuun lopussa 62,3 prosenttia
 (31.12.2003: 107,7 %).

Metson kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia
eriä ja liikearvon poistoa oli 55,9 miljoonaa euroa. Jatkuvien
liiketoimintojen osalta vastaava luku oli 58,8 miljoonaa euroa. Koko
tammi-syyskuun jaksolla jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa vahvistui 99,7 miljoonaan
euroon (59,9 milj. e).

Tammi-syyskuussa kirjattiin nettomääräisesti 41 miljoonaa euroa
kertaluonteisia kuluja, joihin sisältyy kolmannella neljänneksellä
kirjatut 26 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja Metso Paperin
liiketoimintakonseptin uudistamisesta. Metson kolmannen neljänneksen
liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa.

Metson tulos ennen veroja oli tammi-syyskuussa 3 miljoonaa euroa
tappiollinen. Nettotulos oli 33 miljoonaa euroa voitollinen sisältäen
kolmannella neljänneksellä kirjatun 53 miljoonan euron verosaamisen.
Siten myös osakekohtainen tulos kääntyi positiiviseksi 0,24 euroon.

Metso sai tammi-syyskuussa uusia tilauksia enemmän kuin vastaavaan
aikaan vuotta aiemmin. Syyskuun lopun tilauskanta oli myös selvästi
vahvempi kuin vuodenvaihteessa tai syyskuun 2003 lopussa. Jatkuvien
liiketoimintojen saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja
tilauskanta vahvistui 36 prosenttia. Konsernin jälkimarkkinatoiminnan
osuus kasvoi hieman ja oli 40 prosenttia liikevaihdosta.

"Metso Minerals ja Metso Automation ovat parantaneet tulostaan
selvästi. Yleensä kausiluonteisesti hiljaisemmalla kolmannella
neljänneksellä molemmat onnistuivat tehostamistoimilla kevennetyn
kustannusrakenteen ja suotuisan kysynnän tukemana vahvistamaan
liikevoittomarginaaleja edelleen edellisestä neljänneksestä", sanoo
Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.

"Metso Minerals on hyödyntänyt markkinatilanteen ja vahvistanut
tehostamistoimiensa vaikutusta. Metso Automation on jatkanut hyvää
kannattavuuskehitystään epäyhtenäisestä markkinatilanteesta
huolimatta. Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistaminen jatkuu
kesäkuussa 2004 ilmoitetun mukaisesti. Metso Paperin kolmannen
neljänneksen operatiivinen tulos oli alkuvuotta parempi."

Tammi-syyskuussa Metson nettovelkaisuusaste, gearing, on laskenut
merkittävästi vahvan operatiivisen kassavirran ja liiketoimintojen
myyntien ansiosta. Metso jatkaa kilpailukykynsä parantamista ja
toimintansa tehostamista varmistaakseen asemansa markkinajohtajana
sekä vuodelle 2005 asetettujen taloudellisten tavoitteiden
saavuttamiseksi, sanoo Jorma Eloranta.

Lähiajan näkymät

Metso Paperin loppuvuoden markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan
epävarmana. Papereiden ja kartonkien tulevalla hintakehityksellä on
keskeinen merkitys massa- ja paperiteollisuuden
investointiaktiviteettiin. Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon
ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän
edellisvuodesta.

Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-
ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Euroopassa maanrakennusteollisuuden
kysynnän odotetaan elpyvän vähitellen. Kaivosteollisuuden
investointinäkymät ovat hyvät. Metso Mineralsin myönteisen
tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan.

Metso Automationin markkinaodotukset ovat edelleen tyydyttävät sellu-
ja paperiteollisuudessa ja hyvät energia-, öljy- ja
kaasuteollisuudessa. Metso Automationin tuloksen arvioidaan säilyvän
hyvänä.

Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan viimevuotista parempi.
Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253METSON OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

Konsernin avainluvut

Miljoonaa euroa     7-9/04  1-9/04  7-9/03  1-9/03   2003
                
Liikevaihto         931   2 884   991  3 046   4 250
Liikevoitto ennen     55,9   107,5   34,0   80,7   133,2
kertaluonteisia eriä
ja liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta   6,0 %   3,7 %  3,4 %  2,6 %   3,1 %
Liikevoitto ennen     58,8   99,7   32,3   59,9   113,8
kertaluonteisia eriä
ja liikearvon poistoa
jatkuvista
liiketoiminnoista
  %:a liikevaihdosta   6,3 %   3,7 %  3,7 %  2,3 %   3,0 %
Liikevoitto/tappio     18,8   39,3  -292,5  -273,7  -228,7
  %:a liikevaihdosta   2,0 %   1,4 % -29,5 %  -9,0 %  -5,4 %
Tulos/osake, e       0,38   0,24  -2,23  -2,36   -1,89
Saadut tilaukset      866   3 405   987  3 296   4 256
                                   
                  30.9.       30.9.  31.12.
                   2004       2003   2003
                                   
Tilauskanta             1 918       1 777   1 505
Omavaraisuusaste, %                         
                  31,2 %      26,8 %  28,3 %
Gearing, %             62,3 %      118,5 %  107,7 %


Metson toimintaympäristö heinä-syyskuussa

Talouskasvu jatkui edelleen vaatimattomana Euroopassa. Yhdysvalloissa
talous kehittyi myönteisesti koko alkuvuoden, mutta kolmannella
neljänneksellä epävarmuus lähiajan näkymistä lisääntyi. Kiinan
talouden voimakas kasvu jatkui, valtiovallan toimet kasvun
hillitsemiseksi kuitenkin lykkäsivät investointipäätösten tekoa.

Massa- ja paperiteollisuudessa paperikoneiden käyntiasteet
vahvistuivat, mutta tuotteiden hinnat kehittyivät epäyhtenäisesti.

Kaivosteollisuudessa metallien hintojen nousutrendi jatkui.
Maanrakennusteollisuudessa murskeen hintakehitys oli myönteistä
useilla markkinoilla.

Eräiden keskeisten raaka-aineiden hinnannousu kuluvan vuoden aikana
heijastui Metso-konsernin kustannuksiin. Hinnannousun arvioidaan
edelleen jatkuvan ja vaikuttavan kustannuksiin myös vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Metson materiaalihankinnat hoidetaan pääosin
pitkäaikaisilla, jopa useamman vuoden pituisilla sopimuksilla, mikä
jakaa kustannusnousun vaikutukset pitkälle aikavälille. Raaka-aineiden
hinnannousun vaikutuksia on osittain kompensoitu tuottavuuden
parantamisella ja osittain lopputuotteiden hinnankorotuksilla.


Metson tuotteiden kysyntä

Metso Paperin tuotteiden markkinatilanne oli kolmannella
neljänneksellä ensimmäistä vuosipuoliskoa heikompi. Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa investointeja uusiin paperikoneisiin oli vähän.
Kemiallisen ja mekaanisen massanvalmistuksen laitteiden ja linjojen
markkina-aktiviteetti oli hyvä pääasiassa Kiinassa ja Etelä-
Amerikassa. Jälkimarkkina- ja huoltopalveluiden kysyntä jatkui
edellisen neljänneksen kaltaisena.

Metso Mineralsin maanrakennusteollisuuden laitteiden kysyntä oli hyvä
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden laitteiden kysyntä
oli hyvä muualla paitsi Euroopassa. Metallinkierrätyslaitteiden
kysyntä jatkui vahvana erityisesti Euroopassa. Jälkimarkkina- ja
huoltopalveluiden markkinat olivat hyvät.

Metso Automationin energia-, öljy- ja kaasuteollisuuden järjestelmien
ja laitteiden kysyntää vilkastutti raakaöljyn hinnannousu.
Kenttälaitteiden kysyntä oli hyvä ja sellu- ja paperiteollisuuden
automaatiojärjestelmien kysyntä oli tyydyttävä.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Tammi-syyskuussa Metso sai tilauksia 3 405 miljoonan euron arvosta,
mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella eli tammi-
syyskuussa 2003. Jatkuvien liiketoimintojen tilaukset kasvoivat 9
prosenttia vertailukaudesta. Metson tilauskanta kasvoi
vuodenvaihteesta 27 prosenttia ja oli syyskuun lopussa 1 918 miljoonaa
euroa. Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 36 prosenttia.
Kolmannen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat
hienopaperinvalmistuslinjan tilaus Etelä-Koreaan sekä
jätteenpolttolaitoksen tilaus Kiinaan.

Tilauksista 47 prosenttia saatiin Euroopasta, 21 prosenttia Pohjois-
Amerikasta, 18 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 9 prosenttia
Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2 884 miljoonaa euroa.
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 2
prosenttia ja oli 2 692 miljoonaa euroa. Jälkimarkkinatoiminnan osuus
oli 40 prosenttia (1-9/03: 34 %) konsernin liikevaihdosta (ilman Metso
Venturesia).

Liikevaihdosta 37 prosenttia kertyi Metso Paperin, 34 prosenttia Metso
Mineralsin, 13 prosenttia Metso Automationin ja 10 prosenttia Metso
Venturesin toimituksista. Myytyjen liiketoimintojen osuus konsernin
liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 6 prosenttia.

Liikevaihdosta 42 prosenttia tuli Euroopasta, 22 prosenttia Pohjois-
Amerikasta, 23 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 7 prosenttia
Etelä-Amerikasta ja 6 prosenttia muualta maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa
vahvistui selvästi ja oli tammi-syyskuussa 107,5 miljoonaa euroa eli
3,7 prosenttia liikevaihdosta. Kolmannella neljänneksellä liikevoitto
ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 55,9 miljoonaa
euroa eli 6,0 prosenttia liikevaihdosta. Metso Mineralsin ja Metso
Automationin kannattavuus parani merkittävästi vertailukaudesta.

Metso Paperin tulokseen ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa sisältyy Papiers Gaspesian paperikoneprojektin varaus, johon
tehtiin kolmannella neljänneksellä lisävaraus. Metso Venturesin
tulosta heikensi Valmet Automotiven tappio, joka johtui autotuotannon
matalasta volyymista.

Metson jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia
eriä ja liikearvon poistoa oli tammi-syyskuussa 99,7 miljoonaa euroa
eli 3,7 prosenttia vastaavasta liikevaihdosta. Vuoden 2003 tammi-
syyskuun vastaavat luvut olivat 59,9 miljoonaa euroa ja 2,3
prosenttia.

Kolmannella neljänneksellä kertaluonteisina kuluina kirjattiin 26
miljoonaa euroa Metso Paperin kustannusten keventämisohjelman kuluja
sekä 5 miljoonan euron tappio jatkojalostuskoneryhmän myynnistä. Tammi-
syyskuun kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 41 miljoonaa
euroa, ja niissä raportoidut merkittävimmät erät edellä mainittujen
lisäksi olivat osakkeiden myyntivoitot 7 miljoonaa euroa, Valmet
Automotiven myyntivoiton peruutus 5 miljoonaa euroa ja Metso
Mineralsiin kuuluneen Dynapacin myynnistä aiheutunut tappio ja myynnin
kulut noin 12 miljoonaa euroa.

Metson liikevoitto tammi-syyskuussa oli 39,3 miljoonaa euroa eli 1,4
prosenttia liikevaihdosta. Metson nettorahoituskulut olivat 42
miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät saatuja osinkoja 3 miljoonaa euroa.

Metson tulos ennen veroja oli 3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Konsernin katsauskauden verot olivat 36 miljoonaa euroa positiiviset.
Metso on saanut Konserniverokeskukselta vahvistuksen eräiden
tytäryhtiöosakkeiden alaskirjauksen verovähennyskelpoisuudesta
verotuksessa. Tähän perustuen Metso on kirjannut kolmannella
vuosineljänneksellä 53 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen.

Tulos osaketta kohti oli 0,24 euroa. Nettotulos oli 33 miljoonaa
euroa.


Toiminnan tehostamisohjelma

Metso jatkoi kesäkuussa 2003 käynnistettyä toiminnan
tehostamisohjelmaa. Ohjelman toimet on saatu päätökseen Metso
Automationissa ja viimeiset toimenpiteet ovat toteutusvaiheessa Metso
Paperissa, Metso Mineralsissa ja Metso Venturesissa. Tehtyjen
päätösten perusteella saavutettavien säästöjen arvioidaan olevan
vuositasolla hieman yli 100 miljoonaa euroa. Näistä toimenpiteistä on
syntynyt kustannussäästöjä tammi-syyskuulle noin 45 miljoonaa euroa.
Tehostamisohjelman myötä Metson henkilöstö on vähentynyt noin 1 500
henkilöllä, mihin sisältyy tammi-syyskuun noin 900 henkilön vähennys.


Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistaminen

Metso käynnisti kesäkuussa 2004 suunnittelutyön Metso Paperin
liiketoimintakonseptin uudistamiseksi sekä kustannusrakenteen
keventämiseksi vuositasolla yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Metso
Paperin tavoitteena on varmistaa johtava asema sellu- ja
paperiteollisuuden ratkaisujen toimittajana ja vahvistaa kilpailukykyä
muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuminen edellyttää aiempaa
joustavampien toimintatapojen kehittämistä ja kustannusrakenteen
keventämistä.

Ohjelman henkilöstövaikutusten, 1 100-1 300 henkilöä, arvioidaan
koostuvan puoliksi vähennyksistä sekä puoliksi ulkoistamisista ja
muista tuotannon järjestelyistä. Suunnitellut toimet ajoittuvat
pääosin vuosille 2004-2005, ja niistä arvioidaan syntyvän vuosina 2004-
2005 kertaluonteisia kustannuksia, joiden takaisinmaksuajaksi
arvioidaan keskimäärin alle vuosi.

Ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen liittyen Metso Paper käynnisti
kolmannella neljänneksellä neuvottelut henkilöstövähennyksistä
Suomessa noin 300 työpaikan, Ruotsissa noin 130 työpaikan ja Pohjois-
Amerikassa noin 120 työpaikan osalta. Neuvottelut on saatu pääosin
päätökseen ja vähennykset koskevat tässä vaiheessa arviolta 500
henkilöä.

Ohjelman toisessa vaiheessa selvitetään pääosin Metso Paperin
toimintojen ulkoistamismahdollisuuksia ja tuotantotoimintojen
järjestelyjä. Toiseen vaiheeseen liittyen Metso Paper on aloittanut
selvitykset Karhulan tuotantoyksikön järjestelyistä. Neuvottelut
koskevat noin 150 työpaikkaa.

Kolmannella neljänneksellä kirjatuista 26 miljoonan euron
kertaluonteisista kustannuksista runsas puolet on henkilöstön
vähentämiseen liittyviä kustannuksia ja loput käyttöomaisuuden
alaskirjauksia. Toimenpiteillä arvioidaan päästävän vuositasolla noin
40 miljoonan euron säästöihin.


Kassavirta ja rahoitus

Metson liiketoiminnan kassavirta vahvistui ja oli katsauskaudella 146
miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 645 miljoonaa euroa eli 464 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan
eli gearing oli 62,3 prosenttia, kun se vuoden alussa oli 107,7
prosenttia. Liiketoimintojen myynneistä kertyi kassavaroja noin 360
miljoonaa euroa ja muiden omaisuuserien myynneistä noin 40 miljoonaa
euroa. Näillä sekä liiketoiminnasta kertyneillä kassavaroilla
vähennettiin merkittävästi lyhytaikaisia velkoja ja vahvistettiin
konsernin rahoitusasemaa.

Metson omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 31,2 prosenttia.

Metso ja Euroopan Investointipankki (EIB) allekirjoittivat toukokuussa
135 miljoonan euron kymmenvuotisen lainasopimuksen. Lainavarat ovat
käytettävissä 18 kuukauden kuluessa allekirjoituksesta. Niitä ei ole
toistaiseksi nostettu.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services laski 3.3.2004
Metson pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle BB+ ja arvioi näkymät
vakaiksi. Lisäksi Metson liikkeellelaskettujen
joukkovelkakirjalainojen ja EMTN-ohjelman luokitukset laskettiin
tasolle BB. Samalla lyhytaikaisten luottojen luokitus laskettiin
tasolle B. Luottoluokituslaitos Moody's Investors Service laski
17.2.2004 Metson pitkäaikaisten luottojen luokituksen tasolle Ba1 ja
arvioi näkymät negatiivisiksi.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit yrityshankinnat mukaan lukien olivat 66
miljoonaa euroa (1-9/03: 99 milj. e).


Yritysjärjestelyt

Metso sopi jatkojalostuskoneita valmistavan ryhmänsä myynnistä
sveitsiläiselle Bobst Groupille tammikuun lopussa. Metso ja Bobst
Group pääsivät kolmannen neljänneksen aikana sopimukseen siirtyneiden
tase-erien kauppakirjan mukaisesta arvostuksesta. Metso kirjasi
kaupasta katsauskaudella noin 8 miljoonan euron tappion, josta
kolmannella neljänneksellä 5 miljoonaa euroa.

ThyssenKrupp Automotive AG ilmoitti kesäkuussa, ettei se osta Valmet
Automotive Oy:n koko osakekantaa, vaan luopuu myös autotehtaan 10
prosentin osaomistuksesta. Metso ostaa alkuperäisen sopimuksen ehtojen
mukaisesti autotehtaan vähemmistöosuuden takaisin myöhemmin
sovittavana ajankohtana. Metso peruutti toisen neljänneksen tuloksessa
aikaisemmin tuloutettua myyntivoittoa 5 miljoonaa euroa.

Metso myi tienrakennuskoneita valmistavan Dynapac-ryhmän
pohjoismaiselle pääomasijoittaja Altorille 30.6.2004. Kauppahinta oli
291 miljoonaa euroa myydyt kassavarat vähennettynä. Myynnistä
aiheutunut tappio ja myynnin kulut olivat 12 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa Metso kertoi siirtävänsä älykkäisiin pakkauksiin ja
painotuotteisiin liittyvän kehityshankkeensa uuteen Avantone Oy -
yhteisyritykseen. Yritys aloitti toimintansa syyskuussa.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tammi-syyskuussa 77
miljoonaa euroa (1-9/03: 96 milj. e) eli 2,7 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

Katsauskaudella Metso Paper toi markkinoille uusia tuotteita
paperiradan hallintaan, paperinpäällystysteknologiaan sekä
puunkäsittelyyn ja haketukseen. Kierrätyskuitutekniikassa saatettiin
päätökseen tärkeitä paperi- ja kartonkimassojen sovellusten
referenssitoimituksia Euroopassa ja Kiinassa. Metso Minerals jatkoi
uuden sukupolven kiinteiden ja tela-alustaisten murskainten sekä
metallinkierrätyksessä käytettävän leikkurituoteperheen kehittämistä.
Metso Automation toi metsoDNA-automaatiojärjestelmään useita uusia
ominaisuuksia mukaan lukien prosessin suorituskyky- ja
tietoturvaratkaisuja.


Henkilöstö

Metson palveluksessa oli syyskuun lopussa 23 340 henkilöä, mikä oli 11
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Metso Paperissa
työskenteli 38 prosenttia konsernin henkilöstöstä, Metso Mineralsissa
36 prosenttia, Metso Automationissa 14 prosenttia ja Metso
Venturesissa 11 prosenttia henkilöstöstä sekä konsernihallinnossa ja
konsernin yhteisissä palvelukeskuksissa 1 prosentti henkilöstöstä.
Tammi-syyskuussa Metson palveluksessa oli keskimäärin 24 753 henkilöä,
mikä oli 11 prosenttia ja 2 941 henkilöä vähemmän kuin
vertailukaudella tammi-syyskuussa 2003.

Metson koko henkilöstöstä 39 prosenttia oli Suomessa, 12 prosenttia
muissa Pohjoismaissa, 13 prosenttia muualla Euroopassa, 16 prosenttia
Pohjois-Amerikassa, 6 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella, 8
prosenttia Etelä-Amerikassa ja 6 prosenttia muualla maailmassa.


Konsernin johto

Jorma Eloranta otti vastaan Metson toimitusjohtajan ja
konsernijohtajan tehtävät 1.3.2004. Hänet nimitettiin myös Metson
johtoryhmän puheenjohtajaksi sekä Metson liiketoiminta-alueiden
hallitusten puheenjohtajaksi. Toimitusjohtajan tehtäviä väliaikaisesti
hoitanut Olli Vaartimo jatkaa Metson varatoimitusjohtajana,
toimitusjohtajan sijaisena sekä johtoryhmän varapuheenjohtajana.
Johtoryhmän muut jäsenet ovat Metson liiketoiminta-alueiden
toimitusjohtajat Bertel Karlstedt (Metso Paper), Bertel Langenskiöld
(Metso Minerals), Matti Kähkönen (Metso Automation) ja Vesa Kainu
(Metso Ventures). Metson laajennettu johtoryhmä lakkautettiin
28.4.2004.


Hallinnointiperiaatteet

Metson hallitus päätti huhtikuussa uudistaa konsernin
hallinnointiperiaatteet (corporate governance) johtamisen
tehostamiseksi. Periaatteet astuivat voimaan 1.5.2004.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli syyskuun lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 231 625 926,50 euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa Helsingin Pörssissä
78 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 824 miljoonan euron vaihtoa.
Osakkeen hinta 30.9.2004 oli 10,33 euroa. Ylin noteeraus oli 11,72
euroa ja alin 9,12 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2004 oli 1 407
miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 3 miljoonaa
kappaletta, mikä vastasi 40 miljoonan dollarin vaihtoa. ADS-
todistuksen hinta 30.9.2004 oli 12,95 dollaria. Ylin kurssi oli 14,37
ja alin 11,10 dollaria.


Optio-oikeudet

Metso Oyj:llä on kolme optio-ohjelmaa: vuosien 2000, 2001 ja 2003
optio-ohjelmat, jotka alunperin oikeuttivat merkitsemään yhteensä
enintään 13 800 000 uutta osaketta. Metson hallitus päätti 26.5.2004
ehdottaa vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2003 optio-
ohjelman supistamista 4 900 000 optio-oikeudella, jonka jälkeen
ohjelmat oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 8 900 000 uutta
osaketta.

Metson hallitus varasi vastaista tarvetta varten 100 000 kappaletta
Metso optio-oikeuksia 2003 A ja 100 000 kappaletta Metso optio-
oikeuksia 2003 C. Samalla hallitus päätti, että se ei tule jakamaan
Metso Capital Oy:lle siirrettyjä 2 400 000 kappaletta 2003 A ja 2 500
000 kappaletta 2003 C optio-oikeuksia. Lisäksi hallitus päätti esittää
vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous mitätöisi
nämä Metso Capital Oy:lle siirretyt optio-oikeudet.

Metson hallitus päätti 26.5.2004, että Metso-konsernin
avainhenkilöille keväällä 2005 jaettavissa olevien 2003 B optio-
oikeuksien enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta. Enimmäismäärä optio-
oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2004 toteutuva
liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen
pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli
1,45 euroa. Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle
on vuodelta 2004 toteutuva liikevoittoprosentti 4 prosenttia ja
sitoutuneen pääoman tuotto 8 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,40
euroa. Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2005 ei
alita 10,11 euroa.


Yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n 6.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden
2003 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset,
jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja
luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan kuuluu yhtiökokousta edeltävän joulukuun
ensimmäisen päivän arvo-osuusrekisteriin merkittyjen Metson neljän
suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä Metson hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja
varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Hallituksen jäseniksi valittiin
Risto Hautamäki, Satu Huber, Maija-Liisa Friman, Juhani Kuusi ja
Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2004.


Taloudelliset tavoitteet

Metso julkisti vuoden 2005 taloudelliset tavoitteet kesäkuun lopussa.
Vuonna 2005 tavoitteena on 6 prosentin liikevoitto liikevaihdosta ja
12 prosentin tuotto sitoutuneelle pääomalle ennen veroja (ROCE).
Liiketoiminta-alueittaiset liikevoittotavoitteet vuodelle 2005 ovat
Metso Paperin 5 prosenttia, Metso Mineralsin 7 prosenttia, Metso
Automationin 8 prosenttia ja Metso Venturesin 6 prosenttia.

Tavoiteasetannassa on liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman
tuottoprosenttia laskettaessa huomioitu Metson siirtyminen IFRS-
raportointiin vuoden 2005 alusta, jolloin liikearvon poistoista
luovutaan.


IFRS-tilinpäätösstandardien käyttöönoton vaikutukset

Metso siirtyy vuoden 2005 alusta taloudellisessa raportoinnissaan
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (IFRS, International Financial Reporting
Standards). Vertailutietojen laskemista varten siirtymäajankohta on
1.1.2004, mistä ajankohdasta Metso laatii IFRS-periaatteiden mukaisen
aloittavan taseen.

Tuloslaskelman kannalta olennaisin Metson suomalaisen ja IFRS-
tilinpäätöskäytännön välinen ero koskee liikearvoa eli goodwillia. IAS
38 mukaisesti liikearvosta ei enää tehdä poistoja vaan omaisuudelle on
tehtävä vuosittain ns. arvonalentumistesti. Metson liikearvon
poistojen arvioidaan vuonna 2004 olevan noin 35 miljoonaa euroa.

Taseen kannalta olennaisimmat erot Metson suomalaisen ja IFRS-
tilinpäätöskäytännön välillä koskevat työsuhde-etuuksia, joita IAS 19
sääntelee. Sen mukaisesti Metso tulee kirjaamaan ulkomaisten
tytäryhtiöiden etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä ja muista työsuhde-
etuuksista aloittavaan taseeseen arviolta noin 40 miljoonan euron
(verovaikutus huomioituna) vastuut, jotka vähennetään konsernin omista
pääomista.

Toinen mahdollinen IAS 19 perusteella syntyvä tase-ero koskee Suomen
TEL-järjestelmään liittyviä tulevia työkyvyttömyyseläkkeitä. Tämän
hetken tiedon mukaan Suomessa pyritään ratkaisuun, jonka mukaan
työkyvyttömyyseläkkeet käsiteltäisiin jatkossa maksupohjaisina
järjestelyinä. Mikäli avaavaa tasetta laskettaessa Suomen järjestelmää
kuitenkin käsitellään etuuspohjaisena, aiheutuisi siitä Metson
aloittavaan taseeseen noin 60 miljoonan euron (verovaikutus
huomioituna) lisävastuu.

Metso julkaisee IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutuksista
taloudelliseen informaatioon erillisen tiedotteen vuoden 2005
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tähän tulee
sisältymään myös suomalaisen ja IFRS-tilinpäätöskäytännön erot
tilinpäätöksessä 31.12.2004.


Lähiajan näkymät

Metso Paperin loppuvuoden markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan
epävarmana. Papereiden ja kartonkien tulevalla hintakehityksellä on
keskeinen merkitys massa- ja paperiteollisuuden
investointiaktiviteettiin. Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon
ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän
edellisvuodesta.

Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-
ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Euroopassa maanrakennusteollisuuden
kysynnän odotetaan elpyvän vähitellen. Kaivosteollisuuden
investointinäkymät ovat hyvät. Metso Mineralsin myönteisen
tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan.

Metso Automationin markkinaodotukset ovat edelleen tyydyttävät sellu-
ja paperiteollisuudessa ja hyvät energia-, öljy- ja
kaasuteollisuudessa. Metso Automationin tuloksen arvioidaan säilyvän
hyvänä.

Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan viimevuotista parempi.
Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Helsingissä 28.10.2004

Metso Oyj:n hallitusLIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET

Metso Paper

Miljoonaa euroa     7-9/04  1-9/04  7-9/03  1-9/03   2003
                
Liikevaihto         378   1 089   363  1 124   1 651
Liikevoitto ennen     22,7   17,2   15,3   34,2   68,3
kertaluonteisia eriä
ja liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta   6,0 %   1,6 %  4,2 %  3,0 %   4,1 %
Liikevoitto/tappio     -3,0   -11,6  -20,0   -8,0   24,6
  %:a liikevaihdosta  -0,8 %  -1,1 %  -5,5 %  -0,7 %   1,5 %
Saadut tilaukset      291   1 426   421  1 422   1 710
                                   
                  30.9.       30.9.  31.12.
                   2004       2003   2003
                                   
Tilauskanta             1 124       1 031    784


Metso Paperin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 089 miljoonaa euroa,
mikä oli 3 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella. Jälkimarkkina-
ja huoltopalvelujen osuus oli 37 prosenttia liikevaihdosta (1-9/03: 28
%). Nousuun vertailukaudesta vaikutti se, että jälkimarkkinatoiminnan
määritelmää on muutettu, ja siihen lasketaan mukaan myös
prosessiparannukset.

Metso Paperin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 17,2 miljoonaa euroa. Liikevoittoon ennen kertaluonteisia
eriä ja liikearvon poistoa sisältyy Papiers Gaspesian
paperikoneprojektin 15 miljoonan euron varaus, josta kolmannella
neljänneksellä kirjattiin 5 miljoonaa euroa. Mikäli edelleen jatkuvat
neuvottelut hankkeen loppuunviemisestä päättyvät tuloksettomina ja
hanke peruuntuu kokonaan, projektiin liittyvä Metso Paperin kattamaton
riski on tehtyjen varausten jälkeen enintään 5 miljoonaa euroa.

Metso Paperin liiketappio kertaluonteisten erien ja liikearvon poiston
jälkeen oli 11,6 miljoonaa euroa. Liiketappioon sisältyi kolmannella
neljänneksellä kirjatut kustannusrakenteen keventämisestä aiheutuneet
26 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.

Kesällä 2003 aloitettuun toiminnan tehostamisohjelmaan liittyen Metso
Paperista vähennettiin noin 390 henkilöä tammi-syyskuussa. Metso
Paperin Jyväskylän levyhallin ulkoistamisprosessi saatiin päätökseen
syyskuussa, ja lokakuun alussa levyhallin liiketoiminta siirtyi
uudelle yhtiölle. Kauppa sisältää levyhallin tontin, rakennukset ja
tuotantokoneet. Henkilöstö, kaikkiaan 124 henkilöä, siirtyi vanhoina
työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen.

Kesäkuussa 2004 käynnistetyllä liiketoimintakonseptin uudistamisella
Metso Paper tavoittelee kustannusrakenteen keventämistä vuositasolla
yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Metso Paper suunnittelee tehostavansa
erityisesti hallintoaan ja tuotantoaan yhdistämällä toimintoja sekä
jatkamalla keskittymistä ydinkomponenttien valmistukseen ja
kokoonpanoon sekä vahvistamalla samanaikaisesti läsnäoloaan uusilla,
kasvavilla markkinoilla.

Metso Paperin saatujen tilausten arvo oli tammi-syyskuussa
vertailukauden tasolla eli 1 426 miljoonaa euroa. Kolmannen
neljänneksen merkittävin tilaus oli hienopaperilinja Hankuk Paperin
Onsanin tehtaalle Etelä-Koreaan. Lisäksi saatiin massalinja- ja
kartonkikonetilauksia sekä laajahkoja paperinjalostuskoneiden
tilauksia. Metso Paperin tilauskanta vahvistui 43 prosenttia
vuodenvaihteesta ja oli syyskuun lopussa 1 124 miljoonaa euroa.Metso Minerals

Metso Mineralsin alla olevat luvut on esitetty ilman myytyä Dynapac-
liiketoimintaa.

Miljoonaa euroa     7-9/04  1-9/04  7-9/03  1-9/03   2003
                
Liikevaihto         351   1 005   337   959   1 315
Liikevoitto ennen     27,5   68,6   16,8   31,0   52,4
kertaluonteisia eriä
ja liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta   7,8 %   6,8 %  5,0 %  3,2 %   4,0 %
Liikevoitto/tappio     19,9   50,8  -196,0  -202,2  -185,0
  %:a liikevaihdosta   5,7 %   5,1 % -58,2 % -21,1 %  -14,1 %
Saadut tilaukset      392   1 172   283   940   1 282
                                   
                  30.9.       30.9.  31.12.
                   2004       2003   2003
                                   
Tilauskanta              544        389    363


Metso Mineralsin liikevaihto oli 1 005 miljoonaa euroa, mikä oli 5
prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 53 prosenttia liikevaihdosta (1-9/03: 52
%).

Metso Mineralsin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 68,6 miljoonaa euroa eli 6,8 prosenttia liikevaihdosta.
Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisohjelman myötä
keventynyt kustannusrakenne sekä vahvistunut kysyntä. Ohjelman
vaikutukset näkyivät erityisesti murskaus- ja
seulontaliiketoimintalinjan kannattavuuden selvänä parantumisena.
Metso Mineralsin liikevoitto oli 50,8 miljoonaa euroa eli 5,1
prosenttia liikevaihdosta.

Vuonna 2003 käynnistetyn toiminnan tehostamisohjelman päätösten
mukaisesti Metso Minerals sulki ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaksi
tehdasta Yhdysvalloissa ja yhden tehtaan Saksassa. Elokuussa Metso
Minerals teki päätöksen rautavalimon sulkemisesta Vereenigingissä,
Etelä-Afrikassa. Valimon sulkemisen henkilöstövaikutusten arvioidaan
olevan noin 90 henkilöä. Ruotsissa mineraalien käsittelylaitteita
valmistavassa Salan yksikössä aloitettiin neuvottelut toiminnan
uudelleenorganisoinnista. Lisäksi Ruotsissa yhdistettiin
Trelleborgissa ja Ersmarkissa kulutusosia valmistavien yksiköiden
toimintoja.

Tammi-syyskuussa Metso Mineralsin saatujen tilausten arvo kasvoi
vertailukaudesta 25 prosenttia ja oli 1 172 miljoonaa euroa. Kolmannen
neljänneksen merkittävimpiä tilauksia olivat muun muassa
ongelmajätteen polttolaitoksen tilaus SCIP Swire SITA Waste Services
Co. Ltd:lle Kiinaan, jauhinmyllyjen ja murskainten tilaus Ghanaan sekä

jauhinmyllyjen ja keräyskuormaimen tilaukset Brasiliaan. Metso
Mineralsin tilauskanta oli syyskuun lopussa 50 prosenttia suurempi
kuin vuodenvaihteessa eli 544 miljoonaa euroa.Metso Automation

Miljoonaa euroa     7-9/04  1-9/04  7-9/03  1-9/03   2003
                
Liikevaihto         140    388   120   378    531
Liikevoitto ennen     19,6   38,9   8,1   16,7   31,4
kertaluonteisia eriä
ja liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta  14,0 %  10,0 %  6,8 %  4,4 %   5,9 %
Liikevoitto        18,9   36,8   0,5   14,0   28,4
  %:a liikevaihdosta  13,5 %   9,5 %  0,4 %  3,7 %   5,3 %
Saadut tilaukset      146    440   121   412    531
                                   
                  30.9.       30.9.  31.12.
                   2004       2003   2003
                                   
Tilauskanta              198        181    145


Metso Automationin liikevaihto oli 3 prosenttia vertailukautta
suurempi eli 388 miljoonaa euroa. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen
osuus oli 24 prosenttia liikevaihdosta (1-9/03: 25 %).

Metso Automationin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 38,9 miljoonaa euroa eli 10,0 prosenttia
liikevaihdosta. Liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä öljy- ja
kaasuteollisuuden kenttälaitteiden kasvaneiden volyymien ansiosta.
Liikevoitto oli 36,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 9,5.

Saatujen tilausten arvo kasvoi 7 prosenttia vertailukaudesta ja oli
440 miljoonaa euroa. Kolmannella neljänneksellä merkittävimpiä
tilauksia olivat muun muassa saksalaisen Uhden säätöventtiilitilaus
Egyptiin ja Saudi-Arabiaan rakennettaviin lannoitetehtaisiin. PVO
Lämpövoima tilasi automaatiojärjestelmän uudistettavaan Tahkoluodon
voimalaitokseen ja Fortum Oil tilasi automaatiojärjestelmät Porvoon
jalostamon uudelle tuotantolinjalle ja siihen sisältyvälle
vetytehtaalle. Metso Automationin tilauskanta oli syyskuun lopussa 198
miljoonaa euroa eli 37 prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa.Metso Ventures

Miljoonaa euroa     7-9/04  1-9/04  7-9/03  1-9/03   2003
                
Liikevaihto         92    289    76   267    370
Liikevoitto/tappio     -5,0   -6,0   -1,7   3,1   -2,6
ennen kertaluonteisia
eriä ja liikearvon
poistoa
  %:a liikevaihdosta  -5,4 %  -2,1 %  -2,2 %  1,2 %  -0,7 %
Liikevoitto/tappio     -5,2   -6,8   -6,0   -1,0   -8,7
  %:a liikevaihdosta  -5,7 %  -2,4 %  -7,9 %  -0,4 %  -2,4 %
Saadut tilaukset       63    258    75   256    398
                                   
                  30.9.       30.9.  31.12.

                   2004       2003   2003
                                   
Tilauskanta              114        146    175


Metso Venturesin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 prosenttia
vertailukautta suurempi eli 289 miljoonaa euroa. Metso Drivesin
liikevaihto kasvoi selvästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
lisääntyneiden tuuliturbiinivaihteiden ja mineraalien
käsittelyteollisuuden toimitusten ansiosta. Metso Panelboardin
liikevaihto kasvoi Kiinan toimitusten sekä jälkimarkkinapalvelujen
kysynnän ansiosta. Myös Metso Venturesiin kuuluvien valimoiden
toimitukset kasvoivat.

Valmet Automotiven liikevaihto laski, koska autojen valmistusmäärä oli
vertailukautta pienempi. Vertailukaudella Valmet Automotive valmisti
Porschen rinnalla myös Saabeja. Tammi-syyskuussa valmistettiin 6 091
autoa (1-9/03: 17 056 autoa). Valmet Automotive aloitti uuden
sukupolven Porsche Boxster -urheiluauton valmistuksen vuonna 2001
tehdyn sopimuksen mukaisesti, minkä myötä autojen tuotanto kääntyy
nousuun vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Metso Venturesin liiketappio ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 6,0 miljoonaa euroa. Metso Drivesin kannattavuus parani
selvästi uusien tuotteiden ja tuotantokapasiteetin käyttöasteen nousun
myötä. Metso Panelboardin liiketulos heikkeni vertailukaudesta, mutta
oli positiivinen. Hyvä käyttöaste paransi valimoiden kannattavuutta
selvästi vertailukaudesta. Valmet Automotiven liiketulos oli
tappiollinen, ja koko Metso Venturesin liiketappio oli 6,8 miljoonaa
euroa.

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla
eli 258 miljoonaa euroa. Metso Drivesin tilausten arvo nousi
vertailukaudesta 10 prosenttia. Metso Venturesin tilauskanta oli
syyskuun lopussa 114 miljoonaa euroa eli 35 prosenttia vuoden lopun
tilauskantaa pienempi.Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.


              Katsaus on tilintarkastamatonKONSERNIN TULOSLASKELMA

                7-9/   7-9/   1-9/  1-9/  1-12/
                2004   2003   2004  2003   2003
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liikevaihto           931   991  2 884  3 046  4 250
Hankinnan ja valmistuksen   -680   -746  -2 144 -2 285  -3 211
kulut
Bruttokate           251   245   740   761  1 039
Myynnin ja hallinnon      -195   -211   -632  -680   -906
yleiskustannukset
Liikevoitto ennen        56    34   108   81   133
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa
 % liikevaihdosta      6,0 %  3,4 %  3,7 %  2,6 %  3,1 %
Liiketoiminnan kerta-      -29   -108   -41  -109   -106
luonteiset tuotot ja kulut
Liikearvon alaskirjaus      -   -205    -  -205   -205
Liikearvon poisto        -8   -14   -28   -41   -51
Liikevoitto (-tappio)      19   -293    39  -274   -229
 % liikevaihdosta      2,0 % -29,5 %  1,4 % -9,0 %  -5,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut    -14   -18   -42   -53   -74
Tulos ennen satunnaiseriä     5   -311    -3  -327   -303
ja veroja
Satunnaiset tuotot ja kulut    -    -    -    -    -
Tulos ennen veroja        5   -311    -3  -327   -303
Tuloverot            47    6    36    5    44
Vähemmistöosuus tilikauden    0    1    0    0    1
tuloksesta
Tilikauden tulos         52   -304    33  -322   -258KONSERNITASE

                   30.9.2004  30.9.2003 31.12.2003
                                   
                    Milj. e   Milj. e   Milj. e
                                   
Käyttöomaisuus ja muut                        
pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet           581     755     760
Aineelliset hyödykkeet           674     855     810
Muut pitkäaikaiset sijoitukset       124     92     94
                                   
Lyhytaikainen omaisuus                        
Vaihto-omaisuus              744     853     743
Saamiset                 1 207    1 379    1 286
Rahat ja pankkisaamiset          301     130     130
                                   
Vastaavaa yhteensä            3 631    4 064    3 823
                                   
Osakepääoma                232     232     232
Muu oma pääoma               797     751     792
Vähemmistöosuus               6      7      6
                                   
Pitkäaikainen vieras pääoma       1 080    1 175    1 118
Lyhytaikainen vieras pääoma       1 516    1 899    1 675
                                   
Vastattavaa yhteensä           3 631    4 064    3 823
                                   
Korollinen nettovelka                         
Pitkäaikaiset korolliset lainat      934    1 010     957
Lyhytaikaiset korolliset lainat       42     320     312
Rahat ja pankkisaamiset          -301    -130    -130
Muut korolliset saamiset          -30     -28     -30
Yhteensä                  645    1 172    1 109KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

                7-9/   7-9/   1-9/  1-9/  1-12/
                2004   2003   2004  2003   2003
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liiketoiminta:                            
Tilikauden tulos         52   -304    33  -322   -258
Tilikauden tuloksen ja                         
liiketoiminnan kassavirran
oikaisuerät
 Poistot            37    47   117   140   183
 Varausten muutos /       9    71    -7   74    60
 Toiminnan tehostamis-
 ohjelmat
 Tehostamisohjelmiin       9    25    9   25    25
 liittyvät omaisuuserien
 alaskirjaukset
 Liikearvon alaskirjaus     -   205    -   205   205
 Muut (sisältää laskennal-   -47    8   -38    6   -15
 listen verojen muutoksen)
Käyttöpääoman muutos       6   -15    32   -64   -54
Liiketoiminnan kassavirta    66    37   146   64   146
Investointitoiminta:                         
 Käyttöomaisuus-        -24   -31   -63   -97   -128
 investoinnit
 Käyttöomaisuuden myynnit    15    3    24   11    14
 Yritysostot, hankitut      0    -    -2   -2    -2
 rahavarat vähennettynä
 Liiketoimintojen myynnit    -7    1   360   31    31
 Osakkeiden ja muiden      -1    -1    32    2    5
 sijoitusten ostot (-) ja
 myynnit (+), netto
 Muut              8    -   -11    -    -
Investointitoiminnan       -9   -28   340   -55   -80
kassavirta
Rahoitustoiminta:                           
 Maksetut osingot        -    -   -27   -82   -82
 Lainojen nostot (+) ja    -179    -7   -293    5   -44
 lyhennykset (-), netto
 Muut              5    1    4    9    5
Rahoitustoiminnan       -174    -6   -316   -68   -121
kassavirta
Rahojen ja pankkisaamisten    -1    1    1   -1    -5
kurssimuutos
Rahojen ja pankkisaamisten   -118    4   171   -60   -60
muutos
Rahat ja pankkisaamiset     419   126   130   190   190
kauden alussa
Rahat ja pankkisaamiset     301   130   301   130   130
kauden lopussaKONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

       Osak- Osa-  Yli- Vara- Muun- Omien Muut Ker-  Yh-
       keiden  ke_ kurs-  ra-  to- osak-  ra-  ty- teen-
       luku- pää-  si- hasto erot  kei- has- neet   sä
       määrä  oma  ra-        den  tot voit-
              hasto        ra-     to-
                       hasto    varat
                                
      (tuhan- Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
        sia)   e   e   e   e   e   e   e   e
                                   
31.12.2003 136 251  232   14  228  -76   1  202  423 1 024
Osingot      -   -   -   -   -   -   -  -27  -27
Muuntoerot    -   -   -   -  -1   -   -   -   -1
Konserni-     -   -   -   -   8   -   -  -8   0
rakenteen
muutokset
Muut       -   -   -   -   -   -   -   -   0
Tilikauden    -   -   -   -   -   -   -  33   33
tulos
30.9.2004  136 251  232   14  228  -69   1  202  421 1 029

Konsernin jakokelpoisia varoja 30.9.2004 ovat kertyneet voittovarat
(421 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (39 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (69 milj. e) ja muut rahastot (202 milj.
e) eli yhteensä 515 miljoonaa euroa.Katsauskauden päättyessä Metson
hallussa oli 60 841 kappaletta omia osakkeita.VASTUUSITOUMUKSET

                       30.9.2004   31.12.2003
                                   
                        Milj. e     Milj. e
                                   
Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi        3        1
Muut pantit ja sitoumukset                      
 Annetut kiinnitykset                2        2
 Pantatut varat                   4        4
Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta         -        0
Takaukset muiden sitoumusten            15        7
vakuudeksi
                                   
Takaisinosto- ja muut sitoumukset          34       48
Leasing- ja vuokrasitoumukset           181       183

Muihin takauksiin sisältyy 12 miljoonaa euroa myytyjen yksiköiden
puolesta annettuja takauksia, joista ostajat ovat sitoutuneet
vastaamaan ja vapauttamaan Metson takausvastuista sovitun määräajan
kuluessa.JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

            Nimellisarvo    Tasearvo    Käypä arvo
                               
           30.9. 31.12.  30.9.  31.12.  30.9.  31.12.
            2004  2003   2004   2003  2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Valuuttatermiini-   1 436  1 567    -1    20    9    36
sopimukset
Valuutan- ja       3    3    0    0    0    0
koronvaihto-
sopimukset
Valuutanvaihto-     75   81    -4    -1   -4    -2
sopimukset
Koronvaihto-      170   60    1    -1    0    0
sopimukset
Korkofutuuri-      15   15    0    0    0    0
sopimukset
Optiosopimukset                            
 Ostetut        41   13    0    0    0    0
 Myydyt         70   34    0    -1    0    -1
Sähkötermiini-     330   344    0    0    1    -1
sopimukset 1)
1) Nimellismäärä GWh

Tasearvoilla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka
konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.TUNNUSLUVUT

                    30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003
                                   
Tulos/osake, e               0,24   -2,36   -1,89
Oma pääoma/osake, e             7,55    7,21    7,51
Oman pääoman tuotto (ROE), %         4,3   -33,5   -21,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %     3,1   -13,6    -8,7
Omavaraisuusaste, %             31,2    26,8    28,3
Gearing, %                 62,3   118,5   107,7
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   136 190  136 190  136 190
(1 000 kpl)KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

           1-9/   1-9/  1-12/  30.9.  30.9.  31.12.
           2004   2003   2003   2004   2003   2003
                                   
USD (Yhdysval-   1,2257  1,1114  1,1309  1,2409  1,1652  1,2630
tain dollari)
SEK (Ruotsin    9,1620  9,1628  9,1244  9,0588  8,9625  9,0800
kruunu)
GBP (Englannin   0,6731  0,6900  0,6919  0,6868  0,6986  0,7048
punta)
CAD (Kanadan    1,6286  1,5874  1,5821  1,5740  1,5717  1,6234
dollari)LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOTLIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper       378   363  1 089  1 124  1 616  1 651
Metso Minerals     351   337  1 005   959  1 361  1 315
Metso Automation    140   120   388   378   541   531
Metso Ventures      92   76   289   267   392   370
Liiketoiminta-     -30   -22   -79   -79  -122   -122
alueiden välinen
laskutus
Jatkuvat        931   874  2 692  2 649  3 788  3 745
liiketoiminnot
Myydyt          -   117   192   397   300   505
liiketoiminnot
Metso yhteensä     931   991  2 884  3 046  4 088  4 250LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA
LIIKEARVON POISTOA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper      22,7  15,3   17,2   34,2  51,3   68,3
Metso Minerals     27,5  16,8   68,6   31,0  90,0   52,4
Metso Automation    19,6   8,1   38,9   16,7  53,6   31,4
Metso Ventures     -5,0  -1,7   -6,0   3,1  -11,7   -2,6
Konsernihallinto    -6,0  -6,2  -19,0  -25,1  -29,6  -35,7
ja muut
Jatkuvat        58,8  32,3   99,7   59,9  153,6  113,8
liiketoiminnot
Myydyt         -2,9   1,7   7,8   20,8   6,4   19,4
liiketoiminnot
Metso yhteensä     55,9  34,0  107,5   80,7  160,0  133,2LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON
POISTOA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
             %    %    %    %    %    %
                                   
Metso Paper       6,0   4,2   1,6   3,0   3,2   4,1
Metso Minerals     7,8   5,0   6,8   3,2   6,6   4,0
Metso Automation    14,0   6,8   10,0   4,4   9,9   5,9
Metso Ventures     -5,4  -2,2   -2,1   1,2  -3,0   -0,7
Jatkuvat        6,3   3,7   3,7   2,3   4,1   3,0
liiketoiminnot
Myydyt          -   1,5   4,1   5,2   2,1   3,8
liiketoiminnot
Metso yhteensä     6,0   3,4   3,7   2,6   3,9   3,1LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET TUOTOT JA KULUT
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper      -24,2  -33,4  -24,2  -36,6  -23,6  -36,0
Metso Minerals     -1,9  -62,5   -1,3  -67,0  -0,1  -65,8
Metso Automation     -  -6,9    -   -0,6   0,3   -0,3
Metso Ventures      -  -4,0    -   -3,2  -1,5   -4,7
Konsernihallinto    2,8  -1,2   4,9   -1,2   7,7   1,6
ja muut
Jatkuvat       -23,3 -108,0  -20,6  -108,6  -17,2  -105,2
liiketoiminnot
Myydyt         -5,5    -  -20,1    -  -20,4   -0,3
liiketoiminnot
Metso yhteensä    -28,8 -108,0  -40,7  -108,6  -37,6  -105,5LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper      -1,5  -1,9   -4,6   -5,6  -6,7   -7,7
Metso Minerals     -5,7  -7,7  -16,5  -23,6  -21,9  -29,0
Metso Automation    -0,7  -0,7   -2,1   -2,1  -2,7   -2,7
Metso Ventures     -0,2  -0,3   -0,8   -0,9  -1,3   -1,4
Jatkuvat        -8,1  -10,6  -24,0  -32,2  -32,6  -40,8
liiketoiminnot
Myydyt         -0,2  -2,9   -3,5   -8,6  -5,5  -10,6
liiketoiminnot
Metso yhteensä     -8,3  -13,5  -27,5  -40,8  -38,1  -51,4LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper      -3,0  -20,0  -11,6   -8,0  21,0   24,6
Metso Minerals     19,9 -196,0   50,8  -202,2  68,0  -185,0
Metso Automation    18,9   0,5   36,8   14,0  51,2   28,4
Metso Ventures     -5,2  -6,0   -6,8   -1,0  -14,5   -8,7
Konsernihallinto    -3,2  -7,4  -14,1  -26,3  -21,9  -34,1
ja muut
Jatkuvat        27,4 -228,9   55,1  -223,5  103,8  -174,8
liiketoiminnot
Myydyt         -8,6  -63,6  -15,8  -50,2  -19,5  -53,9
liiketoiminnot
Metso yhteensä     18,8 -292,5   39,3  -273,7  84,3  -228,7

Metso Mineralsin ja myytyjen liiketoimintojen liiketappioon sisältyy
syyskuussa 2003 tehty 205 miljoonan euron suuruinen liikearvon
alaskirjaus.SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            7-9/  7-9/   1-9/   1-9/ 10/2003  1-12/
            2004  2003   2004   2003 -9/2004   2003
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper       291   421  1 426  1 422  1 714  1 710
Metso Minerals     392   283  1 172   940  1 514  1 282
Metso Automation    146   121   440   412   559   531
Metso Ventures      63   75   258   256   400   398
Liiketoiminta-     -26   -22   -84   -88  -117   -121
alueiden väliset
saadut tilaukset
Jatkuvat        866   878  3 212  2 942  4 070  3 800
liiketoiminnot
Myydyt          -   109   193   354   295   456
liiketoiminnot
Metso yhteensä     866   987  3 405  3 296  4 365  4 256HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                   30.9.2004  30.9.2003 31.12.2003
                                   
Metso Paper               8 891    9 323    9 085
Metso Minerals              8 391    8 718    8 529
Metso Automation             3 270    3 412    3 314
Metso Ventures              2 515    2 509    2 482
Konsernihallinto ja muut          273     204     223
Jatkuvat liiketoiminnot         23 340   24 166   23 633
Myydyt liiketoiminnot            -    2 617    2 607
Metso yhteensä             23 340   26 783   26 240VUOSINELJÄNNESTIEDOTLIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                                   
                7-9/  10-12   1-3/  4-6/   7-9/
                2003  /2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           363   527   360   351   378
Metso Minerals         337   356   298   356   351
Metso Automation        120   153   113   135   140
Metso Ventures          76   103    91   106    92
Liiketoiminta-alueiden     -22   -43   -24   -25   -30
välinen laskutus
Jatkuvat liiketoiminnot     874  1 096   838   923   931
Myydyt liiketoiminnot      117   108    90   102    -
Metso yhteensä         991  1 204   928  1 025   931LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON POISTOA
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                7-9/  10-12/   1-3/  4-6/   7-9/
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper          15,3   34,1  -16,4  10,9   22,7
Metso Minerals         16,8   21,4   14,7  26,4   27,5
Metso Automation        8,1   14,7   6,4  12,9   19,6
Metso Ventures         -1,7   -5,7   -0,8  -0,2   -5,0
Konsernihallinto ja muut    -6,2  -10,6   -7,2  -5,8   -6,0
Jatkuvat liiketoiminnot    32,3   53,9   -3,3  44,2   58,8
Myydyt liiketoiminnot      1,7   -1,4   3,8   6,9   -2,9
Metso yhteensä         34,0   52,5   0,5  51,1   55,9LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET TUOTOT JA KULUT
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                7-9/  10-12/   1-3/  4-6/   7-9/
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper          -33,4   0,6    -    -  -24,2
Metso Minerals        -62,5   1,2    -   0,6   -1,9
Metso Automation        -6,9   0,3    -    -    -
Metso Ventures         -4,0   -1,5    -    -    -
Konsernihallinto ja muut    -1,2   2,8   3,9  -1,8   2,8
Jatkuvat liiketoiminnot   -108,0   3,4   3,9  -1,2  -23,3
Myydyt liiketoiminnot       -   -0,3   -7,0  -7,6   -5,5
Metso yhteensä        -108,0   3,1   -3,1  -8,8  -28,8LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                7-9/  10-12/   1-3/  4-6/   7-9/
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper          -1,9   -2,1   -1,5  -1,6   -1,5
Metso Minerals         -7,7   -5,4   -5,4  -5,4   -5,7
Metso Automation        -0,7   -0,6   -0,6  -0,8   -0,7
Metso Ventures         -0,3   -0,5   -0,3  -0,3   -0,2
Jatkuvat liiketoiminnot    -10,6   -8,6   -7,8  -8,1   -8,1
Myydyt liiketoiminnot     -2,9   -2,0   -1,7  -1,6   -0,2
Metso yhteensä        -13,5  -10,6   -9,5  -9,7   -8,3LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                7-9/  10-12/   1-3/  4-6/   7-9/
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper          -20,0   32,6  -17,9   9,3   -3,0
Metso Minerals        -196,0   17,2   9,3  21,6   19,9
Metso Automation        0,5   14,4   5,8  12,1   18,9
Metso Ventures         -6,0   -7,7   -1,1  -0,5   -5,2
Konsernihallinto ja muut    -7,4   -7,8   -3,3  -7,6   -3,2
Jatkuvat liiketoiminnot   -228,9   48,7   -7,2  34,9   27,4
Myydyt liiketoiminnot     -63,6   -3,7   -4,9  -2,3   -8,6
Metso yhteensä        -292,5   45,0  -12,1  32,6   18,8

Metso Mineralsin ja myytyjen liiketoimintojen liiketappioon sisältyy
syyskuussa 2003 tehty 205 miljoonan euron suuruinen liikearvon
alaskirjaus.SITOUTUNUT PÄÄOMA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

               30.9.  31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           537   538   519   460   445
Metso Minerals         777   766   747   722   745
Metso Automation        168   150   152   152   152
Metso Ventures         173   160   150   159   130
Konsernihallinto ja muut    309   340   361   627   545
Jatkuvat liiketoiminnot    1 964  1 954  1 929  2 120  2 017
Myydyt liiketoiminnot      356   345   294   -7    -6
Metso yhteensä        2 320  2 299  2 223  2 113  2 011SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                7-9/  10-12/   1-3/  4-6/   7-9/
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           421   288   436   699   291
Metso Minerals         283   342   385   395   392
Metso Automation        121   119   140   154   146
Metso Ventures          75   142    86   109    63
Liiketoiminta-alueiden     -22   -33   -25   -33   -26
väliset saadut tilaukset
Jatkuvat liiketoiminnot     878   858  1 022  1 324   866
Myydyt liiketoiminnot      109   102   105   88    -
Metso yhteensä         987   960  1 127  1 412   866TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

               30.9.  31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
                2003   2003   2004  2004   2004
                                   
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper          1 031   784   864  1 211  1 124
Metso Minerals         389   363   461   493   544
Metso Automation        181   145   175   193   198
Metso Ventures         146   175   170   141   114
Liiketoiminta-alueiden     -70   -55   -58   -64   -62
välinen tilauskanta
Jatkuvat liiketoiminnot    1 677  1 412  1 612  1 974  1 918
Myydyt liiketoiminnot      100    93    54    -    -
Metso yhteensä        1 777  1 505  1 666  1 974  1 918Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa