METSO-KONSERNIN TAMMI-SYYSKUUN 2005 OSAVUOSIKATSAUS

Metso Oyj     Pörssitiedote 26.10.2005 klo 12.00

Tiedotustilaisuus tänään keskiviikkona 26.10.2005 suomeksi klo 13.00
ja englanniksi klo 15.00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa,
Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Englanninkielistä tilaisuutta voi seurata
internetin kautta osoitteesta www.metso.com.

METSO-KONSERNIN TAMMI-SYYSKUUN 2005 OSAVUOSIKATSAUS

KANNATTAVUUS PARANI JA LIIKEVAIHTO KASVOI

- Metso-konsernin liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 95,5
 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta.
- Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 2 967 miljoonaa
 euroa (1-9/2004: 2 559 milj.e). Liikevoitto oli 233,5 miljoonaa euroa
 ja liikevoittoprosentti oli 7,9 (91,8 milj. e ja 3,6 %).
- Osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (0,53 e).
- Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 21 prosenttia
 viime vuoden lopusta ja oli syyskuun lopussa 2 059 miljoonaa euroa
 (31.12.2004: 1 705 milj. e). Uusia tilauksia saatiin yhteensä 3 208
 miljoonan euron arvosta (1-9/2004: 3 062 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 145 miljoonaa euroa.
- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 18,3 prosenttia (6,6 %) ja
 oman pääoman tuotto (ROE) 21,4 prosenttia (11,0 %).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 25,3 prosenttia
 (31.12.2004: 49,7 %).

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta
kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.

”Metso Automationin ja Metso Mineralsin kannattavuutta ovat aikaisemmin
parantaneet lähinnä sisäiset toimenpiteet, joilla on kevennetty
kustannusrakennetta ja uudistettu liiketoimintamalleja. Nyt myös
liikevaihdon kasvu vaikuttaa osaltaan kannattavuuteen. Olen iloinen myös
Metso Paperin myönteisestä tuloskehityksestä, jossa alkavat vähitellen
näkyä kahden viime vuoden tehostamistoimien tulokset”, sanoo Metso-
konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta. ”Kaiken kaikkiaan kolmas
neljännes oli Metson historian paras, ja arvioimme, että vuodesta 2005
tulee Metson tähän asti paras vuosi. Kaikissa liiketoiminnoissamme on
toki edelleen paljon kehitettävää.”

”Saavutettu tulostaso antaa hyvän pohjan uuden, kannattavaan kasvuun
tähtäävän strategiamme toteuttamiselle”, Eloranta toteaa. ”Olemme
tehostaneet merkittävästi toimintaamme. Esimerkiksi tuottavuutemme on
kohentunut selvästi. Olemme myös kehittäneet toimitusketjuamme, jotta
pystymme hyödyntämään kiven- ja mineraalienkäsittelysektorin sekä
energiateollisuuden vahvan kysynnän.” Vuosina 2006-2008 Metso tavoittelee
noin kymmenen prosentin vuotuista kasvua sekä orgaanisesti että
täydentävien yritysostojen kautta.

Metson tuotteiden ja palvelujen hyvä kysyntä tukee kasvunäkymiä. ”Kun
elokuussa julkistimme uuden strategiamme ja vuoden 2006 taloudelliset
tavoitteet, arvioimme, että suotuisa markkinatilanne jatkuu myös ensi
vuonna. Näkemyksemme markkinakehityksestä on edelleen suotuisa, ja
suhtaudumme luottavaisesti ensi vuoteen”, Eloranta sanoo.

Lähiajan näkymät

Metson markkinatilanteessa ei arvioida tapahtuvan olennaisia muutoksia
vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä.

Metso Paperin markkinoilla uusintojen ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän
arvioidaan jatkuvan hyvänä. Uusien koneiden markkinoilla on
valmisteluvaiheessa useita pehmopaperikoneinvestointeja ja muutamia
paperikone- ja massalinjaprojekteja, mutta vain harvoja
kartonkikoneinvestointeja.

Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
odotetaan jatkuvan hyvänä erityisesti laajojen
tieverkostonkehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien
ansiosta. Kaivosteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana, vaikka
pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista rajoittaa
edelleenkin hieman uusien investointiprojektien käynnistymistä.

Metso Automationin markkinatilanne arvioidaan hyväksi energia-, öljy- ja
kaasuteollisuudessa ja tyydyttäväksi massa- ja paperiteollisuudessa.

Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan ylittävän selvästi
vuodeksi 2005 asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin tulosta
rasittaa Pehmopaperit-liiketoiminnan heikko kannattavuus ja
uudelleenjärjestelykulut, mutta kolmannen neljänneksen myönteinen
tuloskehitys parantaa edellytyksiä saavuttaa kuluvalle vuodelle asetettu
liikevoittotavoite. Metso Venturesin liikevoiton arvioidaan jäävän
tavoitteesta rakenteellisten muutosten sekä Metso Panelboardin heikon
kannattavuuden vuoksi.

Vuodeksi 2005 Metso-konsernille asetetut taloudelliset tavoitteet ovat
liikevoitto 6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12
prosenttia. Nämä taloudelliset tavoitteet arvioidaan ylitettävän
selvästi. Metson johto arvioi, että konsernin vuoden 2005 liikevaihto
nousee noin 4,1 miljardiin euroon ja liikevoitto on yli 7 prosenttia
liikevaihdosta. Metson kaikkien liiketoiminta-alueiden vahvistunut
kilpailukyky yhdessä pääosin myönteisen markkinanäkymän kanssa tukevat
suotuisan kehityksen jatkumista.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita
massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-
konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin
22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin
ja New Yorkin pörsseissä.


Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh.
0204 84 3253


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja
investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa
oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden
toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin
sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.


Konsernin avainluvut

Miljoonaa euroa      7-9/05  1-9/05  7-9/04  1-9/04   2004
Liikevaihto         1 045  2 967    887  2 559  3 602
Liikevoitto         95,5  233,5   54,4   91,8  199,5
  %:a liikevaihdosta     9,1   7,9    6,1   3,6   5,5
Tulos/osake jatkuvista                        
liiketoiminnoista,      0,47   1,10   0,60   0,66   1,16
laimentamaton, euroa
Tulos/osake jatkuvista                        
ja myydyistä         0,47   1,22   0,56   0,53   1,05
liiketoiminnoista,
laimentamaton, euroa
Saadut tilaukset       916  3 208    823  3 062  3 989
                                   
                  30.9.05      30.9.04 31.12.04
Jatkuvien              2 059       1 852  1 705
liiketoimintojen
tilauskanta
Sitoutuneen pääoman          18,3        6,6   10,7
tuotto (ROCE), %
vuositasolla
Omavaraisuusaste, %          36,3        28,0   30,9
Gearing, %              25,3        66,1   49,7

Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. IFRS-käytäntöön siirtymistä on selostettu
osavuosikatsauksen liitetiedoissa.


Metson toimintaympäristö

Sellun hinta oli laskussa kolmannella neljänneksellä massa- ja
paperiteollisuuden markkinoilla. Euroopassa painopaperien hintakehitys
oli tasaista ja Pohjois-Amerikassa paperien hinnat olivat pääosin
nousussa. Kartonkilajien hinnat laskivat sekä Euroopassa että Pohjois-
Amerikassa.

Metallien kysyntä oli hyvä ja useimpien perusmetallien hinnat nousivat
maailmanmarkkinoilla. Myös rautaromun hinta nousi. Kaivosteollisuuden
investoinnit jatkuivat hyvällä tasolla, vaikka pula kokeneesta
henkilöstöstä ja muista resursseista oli edelleen kasvua rajoittava
tekijä. Rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa murskeen kysyntä oli
pääsääntöisesti hyvä kaikilla markkinoilla.

Raakaöljyn hinta jatkoi nousuaan myös kolmannella neljänneksellä, ja
öljynjalostamot toimivat täydellä kapasiteetilla.


Metson tuotteiden kysyntä

Metso Paperin uusintojen sekä jälkimarkkinapalvelujen kysyntä jatkui
hyvänä ja uusien koneiden kysyntä tyydyttävänä. Euroopassa investoinnit
paperikoneiden uusintoihin jatkuivat hyvällä tasolla. Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa paperikoneiden markkinatilanne oli tyydyttävä. Uusien
massanvalmistuslinjojen ja uusintaprojektien kysyntä oli hyvä erityisesti
Etelä-Amerikassa.

Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä jatkui
hyvänä Euroopassa ja Aasiassa ja erinomaisena Pohjois-Amerikassa.
Kaivosteollisuuden investointien myönteinen kehitys jatkui erityisesti
Brasiliassa, Kiinassa sekä Australiassa, ja laitteiden kysyntä oli
edelleen erinomaista. Metallinkierrätyslaitteiden vahva kysyntä jatkui
asiakkaiden investoidessa tuotannon nostamiseen.

Energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa Metso Automationin
kenttälaitteiden kysyntä oli erinomainen ja automaatiojärjestelmien hyvä.
Massa- ja paperiteollisuudessa kenttälaitteiden kysyntä oli hyvä ja
automaatiojärjestelmien tyydyttävä.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Tammi-syyskuussa 2005 Metso-konsernin saatujen tilausten arvo oli 3 208
miljoonaa euroa, mikä oli 5 prosenttia suurempi kuin tammi-syyskuussa
2004. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 21
prosenttia vuoden 2004 lopusta ja oli syyskuun lopussa 2 059 miljoonaa
euroa. Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 11 prosenttia
verrattuna tilauskantaan 30.9.2004.

Metso Paperin kolmannen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat mm.
pehmopaperikone Yhdysvaltoihin ja paperikoneen modernisointi Suomeen sekä
sellunvalkaisujärjestelmä Espanjaan. Metso Mineralsin kaikkien
liiketoimintalinjojen saadut tilaukset kasvoivat selvästi
vertailukaudesta. Metallinkierrätysjärjestelmien suurin yksittäinen
tilaus saatiin Japanista, minne Metso Minerals toimittaa kokonaisen
metallinmurskaamon. Metso Automationin suurimmat tilaukset olivat
paperikoneiden automaatiojärjestelmät Brasiliaan ja säätöventtiilit
kaasun nesteytyslaitokseen Japaniin.

Metso Paperin osuus saaduista tilauksista oli 38 prosenttia, Metso
Mineralsin 42 prosenttia, Metso Automationin 13 prosenttia ja Metso
Venturesin 7 prosenttia.

Vuoden 2004 tammi-syyskuuhun verrattuna eniten kasvoivat Indonesiasta,
Brasiliasta, Venäjältä ja Saksasta saadut tilaukset. Tilauksista 42
prosenttia (1-9/04: 47 %) saatiin Euroopasta, 21 (21) prosenttia Pohjois-
Amerikasta, 22 (18) prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 11 (9)
prosenttia Etelä-Amerikasta ja 4 (5) prosenttia muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa ja oli 2 967 miljoonaa euroa
eli 16 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Liikevaihdon kasvu oli
voimakkainta Metso Mineralsissa, 26 prosenttia enemmän kuin tammi-
syyskuussa 2004, hyvän markkinatilanteen ansiosta. Jälkimarkkinatoiminnan
osuus oli 38 prosenttia (1-9/04: 42 %) konsernin liikevaihdosta (ilman
Metso Venturesia). Jälkimarkkinaliiketoiminnan suhteellisen osuuden lasku
johtui projekti- ja laitemyynnin voimakkaasta kasvusta.

Liikevaihdosta 39 prosenttia kertyi Metso Paperin, 40 prosenttia Metso
Mineralsin, 14 prosenttia Metso Automationin ja 7 prosenttia Metso
Venturesin toimituksista.

Vuoden 2004 tammi-syyskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi suhteellisesti
eniten Ruotsissa Kvarnsvedenin paperikonetoimituksen sekä Brasiliassa ja
Chilessä useiden massa- ja kaivosteollisuuden toimitusten vuoksi.
Liikevaihdosta 45 prosenttia (1-9/04: 41 %) tuli Euroopasta, 21 (22)
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 17 (24) prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 12 (7) prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 (6) prosenttia muualta
maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto parani huomattavasti vertailukaudesta ja oli 233,5
miljoonaa euroa eli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (1-9/04: 91,8 milj. e
ja 3,6 %). Metson kaikkien liiketoimintojen kannattavuuden parantuminen
jatkui. Metso Paperissa kannattavuus parani toteutettujen
tehostamistoimien ja hyvän kapasiteetin käyttöasteen ansiosta. Metso
Mineralsissa kasvaneet volyymit, valmistuskapasiteetin hyvä käyttöaste
sekä keventynyt kustannusrakenne paransivat kannattavuutta. Metso
Automationin kannattavuus parani kasvaneiden toimitusvolyymien,
tehostuneen toimitusketjun sekä tuottavuuden nousun myötä. Metso
Venturesin liikevoiton parantuminen johtui erityisesti Valmet Automotiven
toimitusvolyymien kasvusta.

Metson nettorahoituskulut olivat 33 miljoonaa euroa sisältäen 5 miljoonaa
euroa lainojen aikaistetusta takaisinmaksusta johtuvia toisella
neljänneksellä kirjattuja kertaluonteisia kuluja (1-9/04: 40 milj. e).

Metson jatkuvien liiketoimintojen tulos ennen veroja oli 200 miljoonaa
euroa. Konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 24 prosenttia vuonna
2005. Metson Yhdysvaltain-toimintojen tuloksen käännyttyä kuluvana vuonna
selvästi positiiviseksi verotuksessa voidaan hyödyntää aikaisempien
vuosien tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa.
Tämä alentaa konsernin veroastetta (katso liitetieto).

Osakkeenomistajille kuuluva tulos eli katsauskauden tulos oli 169
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli
1,10 euroa sekä jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista 1,22 euroa.

Metso-konsernin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli tammi-syyskuussa
18,3 prosenttia (1-9/04: 6,6 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 21,4
prosenttia (1-9/04: 11,0 %).


LIIKETOIMINNAT

Metso Paper
Miljoonaa euroa         7-9/05 1-9/05 7-9/04  1-9/04   2004
Liikevaihto            396  1 192   378  1 089  1 559
Liikevoitto            25,7  63,2  20,1   14,7   48,0
  %:a liikevaihdosta       6,5   5,3   5,3   1,3   3,1
Saadut tilaukset          322  1 240   291  1 426  1 726
                                    
                    30.9.05     30.9.04 31.12.04
Tilauskanta               1 012      1 124   946

Metso Paperin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 9 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 1 192 miljoonaa euroa. Kasvu johtui
paperikonetoimitusten lisääntymisestä, joista merkittävin oli meneillään
oleva aikakauslehtipaperilinjan toimitus Stora Enson Kvarnsvedenin
tehtaalle Ruotsiin. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 34
prosenttia liikevaihdosta (1-9/04: 37 %). Jälkimarkkinaliiketoiminnan
suhteellisen osuuden lasku johtui projekti- ja laitemyynnin selvästä
kasvusta. Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi oli viime
vuoden tasolla.

Metso Paperin liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta ja oli
63,2 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon
sisältyy nettomääräisesti 3 miljoonaa euroa liiketoiminnan
uudelleenjärjestelykuluja. Toimitusvolyymien kasvu, tehostamistoimet ja
noussut kapasiteetin käyttöaste paransivat kannattavuutta selvästi.
Vertailukauden liikevoittoa rasittivat eräät kertaluonteiset
kustannukset. Paperit- ja Kuidut -liiketoimintalinjojen myönteinen
tuloskehitys jatkui. Myös Pehmopaperit-liiketoimintalinjan tappio pieneni
kolmannella neljänneksellä vuoden 2005 kahteen edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistamiseen ja kustannusrakenteen
keventämiseen tähtäävää ohjelmaa (MP50) koskevat jäljellä olevat
päätökset tehdään vuoden 2005 loppuun mennessä. Kolmannella
neljänneksellä saatiin päätöksen neuvottelut, jotka koskivat 40 henkilön
vähentämistä Pehmopaperit-liiketoimintalinjaan kuuluvassa Karlstadin-
yksikössä Ruotsissa. MP50-ohjelman kokonaiskustannusten arvioidaan jäävän
alle 35 miljoonan euron, josta syyskuun loppuun mennessä oli kirjattu
noin 30 miljoonaa euroa. Ohjelman antamien vuositason säästöjen
arvioidaan olevan runsaat 43 miljoonaa euroa.

Metso Paper perusti katsauskaudella myyntiyhtiön Intiaan Gurgaoniin,
lähelle New Delhiä, vahvistaakseen läsnäoloaan Intian kasvavilla massa-
ja paperiteollisuuden markkinoilla.

Metso Paper päätti syyskuussa uudesta organisaatiorakenteesta, joka tulee
voimaan 1.1.2006. Uudet liiketoimintalinjat ovat: Kuidut, Paperit- ja
kartongit, Jälkikäsittely, Pehmopaperit sekä Service. Muutoksella
pyritään vahvistamaan asiakaspalvelua ja selkiyttämään päätöksentekoa.

Metso Paperin saatujen tilausten arvo oli 13 prosenttia vertailukautta
pienempi eli 1 240 miljoonaa euroa. Vertailukauden saatuihin tilauksiin
sisältyi mittava aikakauslehtipaperilinjan tilaus Stora Enson
Kvarnsvedenin tehtaalle Ruotsiin. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 1 012
miljoonaa euroa, mikä oli 7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 lopussa.
Helmikuussa 2005 Metso teki aiesopimuksen Modern Karton Sanayi Ticaret
AS:n kanssa kartonginvalmistuslinjan toimittamisesta Turkkiin. Lopullisen
kauppasopimuksen allekirjoitus on viivästynyt.


Metso Minerals
Miljoonaa euroa         7-9/05 1-9/05  7-9/04 1-9/04   2004
Liikevaihto            454  1 218   340   968  1 366
Liikevoitto            53,6  125,0   27,4  66,5  105,2
  %:a liikevaihdosta       11,8  10,3   8,1   6,9   7,7
Saadut tilaukset          405  1 368   373  1 115  1 566
                                    
                    30.9.05     30.9.04 31.12.04
Tilauskanta                801       525   560

30.8.2005 ostettu metallinmurskauslaitteiden toimittaja, Texas Shredder
Inc, sisältyy Metso Mineralsin lukuihin syyskuun alusta lähtien.

Metso Mineralsin liikevaihto kasvoi 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli
1 218 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintalinjojen toimitusvolyymit
kasvoivat hyvän kysynnän ansiosta. Metso Mineralsin jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 47 prosenttia liikevaihdosta (1-9/04: 55 %).
Projekti- ja laitetoimitukset kasvoivat merkittävästi, minkä seurauksena
jälkimarkkinaliiketoiminnan suhteellinen osuus laski vertailukaudesta.
Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi kuitenkin kasvoi.

Metso Mineralsin liikevoitto nousi 125,0 miljoonaan euroon, mikä oli 10,3
prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani olennaisesti kaikilla
liiketoimintalinjoilla kasvaneiden volyymien, valmistuskapasiteetin hyvän
käyttöasteen sekä keventyneen kustannusrakenteen ansiosta.

Metson Mineralsin saatujen tilausten arvo kasvoi 23 prosenttia ja oli 1
368 miljoonaa euroa. Mineraalienkäsittely- ja metallinkierrätyslaitteiden
tilaukset kasvoivat noin kolmanneksella vertailukaudesta. Myös
siirrettävien murskainten tilaukset kasvoivat selvästi. Metso Mineralsin
tilauskanta kasvoi 43 prosenttia vuoden 2004 lopusta ja oli syyskuun
lopussa 801 miljoonaa euroa.

Metso Automation
Miljoonaa euroa         7-9/05 1-9/05  7-9/04 1-9/04   2004
Liikevaihto            148   421   140   388   535
Liikevoitto            25,8  57,3   19,6  38,4   69,6
  %:a liikevaihdosta       17,4  13,6   14,0   9,9   13,0
Saadut tilaukset          140   430   146   440   570
                                    
                    30.9.05     30.9.04 31.12.04
Tilauskanta                191       198   176

Metso Automationin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vertailukaudesta ja
oli 421 miljoonaa euroa. Erityisesti energia-, öljy- ja kaasuteollisuuden
laitetoimitukset kasvoivat vertailukaudesta. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 21 prosenttia liikevaihdosta (1-9/04: 24 %).
Jälkimarkkinaliiketoiminnan suhteellisen osuuden lasku johtui laite- ja
projektitoimitusten kasvusta.

Metso Automationin kannattavuus jatkui hyvänä ja liikevoitto nousi 57,3
miljoonaan euroon, mikä oli 13,6 prosenttia liikevaihdosta. Erityisesti
kenttälaitteiden vertailukautta suuremmat toimitusvolyymit yhdessä
tuottavuuden nousun ja tehostuneen toimitusketjun kanssa paransivat
kannattavuutta.

Metso Automationin saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla.
Vuoden 2004 loppuun verrattuna Metso Automationin tilauskanta vahvistui 9
prosenttia ja oli syyskuun lopussa 191 miljoonaa euroa.


Metso Ventures
Miljoonaa euroa       7-9/05 1-9/05 7-9/04 1-9/04   2004
Liikevaihto           63   196   52   172   230
Liikevoitto/-tappio      –0,5   6,1  –8,8  –16,6   –6,2
  %:a liikevaihdosta     –0,8   3,1  –16,9  –9,7   –2,7
Saadut tilaukset         66   224   33   144   213
Valmistettujen autojen    4 160 13 926  1 496  6 091  10 051
määrä
                                  
                  30.9.05     30.9.04 31.12.04
Tilauskanta               92       55    66

Metso Venturesin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta ja oli
tammi-syyskuussa 196 miljoonaa euroa. Etenkin Valmet Automotiven
tuotannon voimakas kasvu ja Valimoiden lisääntyneet toimitukset nostivat
liikevaihtoa. Sen sijaan Metso Panelboardin liikevaihto laski.

Metso Venturesin kannattavuus parani ja liikevoitto oli 6,1 miljoonaa
euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Valmet Automotiven kannattavuus
parani ja liikevoitto oli lievästi positiivinen. Valimoiden tulos säilyi
hyvänä. Metso Panelboardin liiketulos oli tappiollinen, mikä johtui
eräiden projektien kustannusylityksistä.

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo kasvoi 56 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 224 miljoonaa euroa. Kaikkien
liiketoimintaryhmien tilaukset kasvoivat. Metso Venturesin tilauskanta
kasvoi 39 prosenttia vuoden 2004 lopusta ja oli syyskuun lopussa 92
miljoonaa euroa.


Kassavirta ja rahoitus

Metso-konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 145 miljoonaa euroa tammi-
syyskuussa. Nettokäyttöpääomaan sitoutui 94 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena nettokäyttöpääoma kasvoi
kolmannella neljänneksellä erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso
Paperissa. Konsernin vapaa kassavirta oli 112 miljoonaa euroa
(1-9/04: 111 milj. e).

Korolliset nettovelat laskivat 188 miljoonaa euroa vuoden alusta ja
olivat syyskuun lopussa 307 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen
aikana maksettiin takaisin joukkovelkakirja- ja muita lainoja 93
miljoonalla eurolla ennen niiden ehtojen mukaista erääntymistä. Tästä
aiheutui 5 miljoonan euron kertaluontoinen lisäys rahoituskuluihin
vastaavien säästöjen toteutuessa myöhemmin. Vuodelta 2004 maksettiin
osinkoja 48 miljoonaa euroa.

Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 25,3 prosenttia
verrattuna vuoden alun 49,7 prosenttiin. Oma pääoma kasvoi sekä
tuloskehityksen kautta että optio-ohjelmiin perustuneen 72 miljoonan
euron pääomanlisäyksen myötä toisella neljänneksellä. Näiden ohella myös
Metso Drivesin myynti vähensi nettovelkaisuutta. Metson omavaraisuusaste
oli syyskuun lopussa 36,3 prosenttia.

Moody's Investors Service piti Metson pitkäaikaisen Ba1 luottoluokituksen
ennallaan ja muutti näkymiä koskevan arvionsa negatiivisista vakaiksi
25.2.2005. Standard & Poor's Ratings Services on pitänyt ennallaan Metson
pitkäaikaisen BB+ yritysluokituksen, BB luokituksen liikkeellelasketuille
joukkovelkakirjalainoille ja EMTN-ohjelmalle sekä lyhytaikaisten
luottojen B luokituksen ja on arvioinut näkymät vakaiksi.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit, yrityshankinnat mukaan lukien, olivat 86
miljoonaa euroa (1-9/04: 66 milj. e). Metso Paper käynnisti
sihtilieriöiden valmistuksen Kiinassa, investoi Anjalankoskella toimivan
massanvalmistustekniikan teknologiakeskuksen kehittämiseen sekä perusti
huoltoyksikön Espanjan Zaragozaan. Metso investoi valimokapasiteetin
lisäämiseen Suomessa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Intiassa. Metso
Mineralsissa käynnistettiin tuotantolaitos- ja
logistiikkakeskusinvestoinnit Columbiassa, Etelä-Carolinassa,
Yhdysvalloissa. Lisäksi Metso Mineralsissa aloitettiin mittava, useita
vuosia kestävä toiminnanohjausjärjestelmäprojekti.


Liiketoimintojen ostot ja myynnit

Metso Minerals osti 30.8.2005 yhdysvaltalaisen metallinmurskauslaitteiden
toimittajan, Texas Shredder, Inc:in San Antoniosta, Teksasista.
Kauppahinta oli noin 13 miljoonaa euroa. Kauppa vahvisti Metson asemaa
maailman suurimmilla metallinkierrätysmarkkinoilla Pohjois-Amerikassa.
Texas Shredderin liikevaihto 30.6.2005 päättyneeltä tilikaudelta
oli 46 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 33. Texas Shredder sisältyy
Metso Mineralsin lukuihin syyskuun alusta lähtien.

Metso sopi maaliskuussa mekaanisia voimansiirtolaitteita valmistavan
Metso Drivesin myynnistä pääomasijoittaja CapManille. Metso Drives Oy ja
sen ulkomaiset tytäryhtiöt siirtyivät CapManin hallinnoimien rahastojen
omistukseen 8.4.2005. Velaton kauppahinta oli 97 miljoonaa euroa ja
myyntivoitto 17 miljoonaa euroa.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 68
miljoonaa euroa (1-9/04: 75 milj. e) eli 2,3 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

Kiinassa käynnistettiin elokuussa kartonkikone, jossa on ensimmäiset
Metso Paperin kustannustehokasta Val-tuoteperhettä edustavat ValFlo-
perälaatikot. Elokuussa käynnistettiin Kaskisissa valkaistua
kemikuumahierrettä (BCTMP) valmistava laitos, jossa käytetään Metson
uutta BCTMP-massan valmistusteknologiaa. Metso Paper toi markkinoille
uutta komposiittiteknologiaa hyödyntävän FlyMaster-ulosottotelan, joka
soveltuu erilaisiin superkalantereihin ja muihin vastaaviin
moninippikalantereihin.

Metso Minerals toi markkinoille ensimmäiset uuteen Lindemann Innovative
Shearing-leikkurisarjaan kuuluvat monipuoliset siirrettävät
metallileikkurit, jotka soveltuvat ensisijaisesti pieniin
metallinkierrätystoimintoihin. Trellex-seulaverkkojen tuotevalikoimaa
laajennettiin tuomalla markkinoille modulaariset seulaverkot, jotka
sopivat lähes kaikkiin markkinoilla oleviin järjestelmiin ilman hitsausta
tai terästankojen leikkausta.

Syyskuussa Metso Automation toi markkinoille uuden paperin paksuuden
mittauslaitteen, joka perustuu erittäin tarkkaan paperirataa
koskettamattomaan optiseen mittausteknologiaan. Syyskuussa Metso
Automation avasi teknologiakeskuksen Aracruziin, Espírito Santon
osavaltioon, Brasiliaan, kehittääkseen edelleen palveluaan Etelä-Amerikan
markkinoilla.


Henkilöstö

Metso-konsernin jatkuvien liiketoimintojen palveluksessa oli syyskuun
lopussa 21 941 henkilöä, mikä oli samalla tasolla kuin vuoden 2004
lopussa.

Metso-konsernin henkilöstöstä 37 prosenttia oli Suomessa, 12 prosenttia
muissa Pohjoismaissa, 13 prosenttia muualla Euroopassa, 16 prosenttia
Pohjois-Amerikassa, 7 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella, 9
prosenttia Etelä-Amerikassa ja 6
prosenttia muualla maailmassa.


Muutoksia ylimmässä johdossa

Metso Oyj:n hallitus nimitti Risto Hautamäen Metso Paperin
toimitusjohtajaksi ja Metson johtoryhmän jäseneksi 1.4.2005 alkaen. Metso
Paperin varatoimitusjohtaja Bertel Karlstedt erosi Metson palveluksesta
31.8.2005.


Osakepääoma ja osakekannan markkina-arvo

Metson osakepääoma nousi 11.5.2005 vuoden 2000 ja 2001 optio-oikeuksilla
tehtyjen osakemerkintöjen rekisteröinnin seurauksena 240 812 843,80
euroon. Metso Oyj:n vuoden 2000 optiotodistuksilla merkittiin 4 538 869
osaketta ja 2001 optiotodistuksilla 865 200 osaketta merkintäaikana, joka
päättyi 30.4.2005. Osakkeiden lukumäärä oli syyskuun lopussa 141 654 614
sisältäen 60 841 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Ulkona olevien
osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tammi-syyskuussa oli 138 980 817.

Metson osakekannan markkina-arvo kaksinkertaistui viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta ja oli 2 990 miljoonaa euroa 30.9.2005.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2005 vahvisti vuoden 2004
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka
koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi.
Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti mitätöidä optio-
oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu
1.12.2005 arvo-osuusrekisteriin merkittyjen Metson neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa
yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäseneksi ei voida valita
henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen
puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana
SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo.
Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Compass Advisersin
toimitusjohtaja Svante Adde. Hallituksen
jäseninä jatkavat Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa
Friman, Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber sekä TkT Juhani Kuusi.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Metson Suomen-henkilöstöryhmien valitsema Pentti Mäkinen osallistuu
4.4.2005 pidetystä yhtiökokouksesta vuoden 2006 yhtiökokoukseen saakka
Metson hallituksen kokouksiin hallituksen kutsumana henkilöstöedustajana.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta
0,35 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 14.4.2005.


Uudet johtamisen painopisteet ja taloudelliset tavoitteet

Metson hallitus hyväksyi elokuussa johtamisen painopisteet ja
taloudelliset tavoitteet vuosiksi 2006-2008. Metson strateginen
painopiste on siirtymässä kannattavaan kasvuun, jota tavoitellaan
parantamalla asiakastyytyväisyyttä ja tehostamalla toimintaa edelleen.

Vuosina 2006-2008 Metso tavoittelee noin 10 prosentin vuotuista kasvua
varmistaakseen kestävän tuloskehityksen ja vahvistaakseen asemaansa
markkinajohtajana. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että täydentävien
yritysostojen kautta.

Kaikki Metson liiketoiminta-alueet jatkavat toimia kannattavuuden,
tuottavuuden ja laadun parantamiseksi ja asiakastyytyväisyyden
lisäämiseksi. Metso täydentää elinkaaripalvelujensa tarjontaa sekä oman
kehitystoiminnan että yritysostojen kautta. Myyntiä, asiakaspalvelua,
hankintaa ja tuotantoa vahvistetaan lähellä asiakkaita, erityisesti
nopeasti kehittyvillä markkinoilla kuten Kiinassa, Intiassa ja Etelä-
Amerikassa.

Taloudelliset tavoitteet 2006-2008

Metson tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin sitoutuneen pääoman
tuotto (ROCE-%) suhdannetilanteesta riippumatta.

Toisena keskeisenä tavoitteena on 9 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-
%) strategiakauden lopulla. Liiketoiminta-aluekohtaiset
liikevoittotavoitteet ovat: Metso Paper yli 8 prosenttia, Metso Minerals
yli 11 prosenttia ja Metso Automation yli 12 prosenttia. Koska Metso
Venturesiin kuuluvat yhtiöt ovat luonteeltaan erilaisia ja toimivat eri
markkinoilla, Metso Venturesille ei ole asetettu keskipitkän aikavälin
liikevoittoprosenttitavoitetta.

Konsernin 9 prosentin liikevoittotavoitteen saavuttaminen edellyttää,
että Metson kaikki liiketoiminta-alueet saattavat käynnissä olevat
kehitysohjelmat onnistuneesti päätökseen ja että markkinakysyntä on
vähintään yhtä suotuisa kuin vuonna 2005. Metso jatkaa toimia
vähentääkseen suhdannevaihtelujen kielteisiä vaikutuksia taloudelliseen
tulokseensa.

Pääomarakenteen osalta Metson tavoitteena on vahva investointiluokitus
(solid investment grade).

Vuoden 2006 taloudelliset tavoitteet

Metso arvioi, että suotuisa markkinatilanne jatkuu maanrakennus-, kaivos-
ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Sellu- ja paperiteollisuuden
kysynnän arvioidaan säilyvän vuoden 2005 tasolla. Tämän markkina-arvion
ja Metson kehitysvaiheen perusteella Metso-konsernin tavoitteena on
saavuttaa yli 7 prosentin liikevoittoprosentti vuonna 2006.

Metso Paper jatkaa toimintansa tehostamista. Liiketoiminta-alueen vuoden
2006 liikevoittotavoite on 6 prosenttia liikevaihdosta. Metso Paperin
arvioidaan voivan saavuttaa yli 8 prosentin tavoitteensa strategiakauden
lopulla.

Hyvin edenneen toiminnan tehostamisen sekä maanrakennus- ja
kaivosteollisuuden vahvana jatkuvan kysynnän ansioista Metso Mineralsin
liikevoittotavoite vuonna 2006 on 10 prosenttia liikevaihdosta.

Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä energia-,
öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä sellu- ja
paperiteollisuudessa. Metso Automation lisää investointejaan kasvuun, ja
sen liikevoittotavoite vuonna 2006 on 11 prosenttia liikevaihdosta.

Metso Venturesin vuoden 2006 liikevoittotavoite on 6 prosenttia.

Uusi osinkopolitiikka

Hallitus hyväksyi elokuussa myös uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan
Metso jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoa vähintään 40
prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Aikaisemmin tavoitteena oli jakaa
osinkoa vähintään yksi kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta viiden
vuoden keskiarvolla mitattuna.

Konsernin rakenne

Osana vuoden 2005 strategiaprosessia Metso selvitti myös vaihtoehtoisia
konsernirakenteita, mukaan lukien Metso Mineralsin listaaminen erillisenä
yhtiönä. Työ kannattavan kasvun toteuttamiseksi vaatii johdolta vahvaa
sitoutumista ja keskittymistä, joten juuri tällä hetkellä Metso katsoo
nykyisen rakenteen olevan muita vaihtoehtoja parempi. Koska
vaihtoehtoisille konsernirakenteille löytyy kuitenkin myös selviä
perusteluja, Metson hallitus käynnisti elokuussa tarkemman selvityksen
eri vaihtoehdoista. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006
ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metso Paper sopi lokakuun alussa Myllykoski Oy:n kanssa suuren
paperinvalmistuslinjan toimittamisesta Tsekin tasavaltaan. Hanke odottaa
mm. paikallisviranomaisten hyväksyntää, jonka vuoksi sopimuksessa on
purkava ehto. Hankkeen suunnittelutyö on aloitettu erikseen sovituin
ehdoin sen varmistumista ennakoiden. Myllykoski suunnittelee
käynnistävänsä linjan vuoden 2007 alkupuolella. Toimituksen arvo on
selvästi yli 200 miljoonaa euroa.


Lähiajan näkymät

Metson markkinatilanteessa ei arvioida tapahtuvan olennaisia muutoksia
vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä.

Metso Paperin markkinoilla uusintojen ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän
arvioidaan jatkuvan hyvänä. Uusien koneiden markkinoilla on
valmisteluvaiheessa useita pehmopaperikoneinvestointeja ja muutamia
paperikone- ja massalinjaprojekteja, mutta vain harvoja
kartonkikoneinvestointeja.

Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
odotetaan jatkuvan hyvänä erityisesti laajojen
tieverkostonkehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien
ansiosta. Kaivosteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana, vaikka
pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista saattaa hieman
tasata investointiaktiviteettia.

Metso Automationin markkinatilanne arvioidaan hyväksi energia-, öljy- ja
kaasuteollisuudessa ja tyydyttäväksi massa- ja paperiteollisuudessa.

Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan ylittävän selvästi
vuodeksi 2005 asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin tulosta
rasittaa Pehmopaperit-liiketoiminnan heikko kannattavuus ja
uudelleenjärjestelykulut, mutta kolmannen neljänneksen myönteinen
tuloskehitys parantaa edellytyksiä saavuttaa kuluvalle
vuodelle asetettu liikevoittotavoite. Metso Venturesin liikevoiton
arvioidaan jäävän tavoitteesta rakenteellisten muutosten sekä Metso
Panelboardin heikon kannattavuuden vuoksi.

Vuodeksi 2005 Metso-konsernille asetetut taloudelliset tavoitteet ovat
liikevoitto 6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12
prosenttia. Nämä taloudelliset tavoitteet arvioidaan ylitettävän
selvästi. Metson johto arvioi, että konsernin vuoden 2005 liikevaihto
nousee noin 4,1 miljardiin euroon ja liikevoitto on yli 7 prosenttia
liikevaihdosta. Metson kaikkien liiketoiminta-alueiden vahvistunut
kilpailukyky yhdessä pääosin myönteisen markkinanäkymän kanssa tukevat
suotuisan kehityksen jatkumista.


Helsingissä lokakuun 26. päivänä 2005


Metso Oyj:n hallitus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA

                                
                7-9/  7-9/  1-9/  1-9/ 1-12/
                2005  2004  2005  2004  2004
               Milj.  Milj.  Milj.  Milj. Milj.
                 e    e    e    e   e
Liikevaihto          1 045   887  2 967  2 559 3 602
Hankinnan ja valmistuksen   -767  -645 -2 171 -1 894 -2 673
kulut
Bruttokate           278   242   796   665  929
Myynnin ja hallinnon      -186  -190  -574  -589  -798
yleiskustannukset
Liiketoiminnan muut tuotot    3    3   11   16   -7
ja kulut, netto
Suomalaisen eläkevastuun     -    -    -    -   75
purku
Liikevoitto           95   55   233   92  199
 %:a liikevaihdosta     9,1 %  6,1 %  7,9 %  3,6 % 5,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut,    -9   -13   -33   -40  -59
netto
Tulos ennen veroja        86   42   200   52  140
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot            -21   40   -48   37   18
Tilikauden tulos jatkuvista   65   82   152   89  158
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos myydyistä    -   -6   17   -17  -14
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos         65   76   169   72  144
Vähemmistön osuus         0    0    0    0   -1
tilikauden tuloksesta
Osakkeenomistajille kuuluva   65   76   169   72  143
tilikauden tulos
                                
Tulos/osake jatkuvista                      
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa     0,47  0,60  1,10  0,66  1,16
 Laimennettu, euroa      0,47  0,60  1,10  0,66  1,16
                                 
Tulos/osake myydyistä                       
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa       -  -0,04  0,12  -0,13 -0,11
 Laimennettu, euroa        -  -0,04  0,12  -0,13 -0,11
                                 
Tulos/osake jatkuvista ja                     
myydyistä
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa     0,47  0,56  1,22  0,53  1,05
 Laimennettu, euroa      0,47  0,56  1,22  0,53  1,05


KONSERNIN TASE

VARAT                           

                                  
                                  
                   30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
                    Milj. e  Milj. e  Milj. e
Pitkäaikaiset varat                         
 Aineettomat hyödykkeet                       
 Liikearvo                496    501    491
 Muut aineettomat oikeudet         96     98     94
                      592    599    585
 Aineelliset hyödykkeet                       
 Maa- ja vesialueet            59     73     70
 Rakennukset               222    262    253
 Koneet ja kalusto            279    316    307
 Keskeneräinen käyttöomaisuus       23     28     19
                      583    679    649
 Muut pitkäaikaiset varat                      
 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin       18     18     17
 Myytävissä olevat sijoitukset       14     10     10
 Omat osakkeet               -     1     1
 Laina- ja muut korolliset         33     11     15
 saamiset
 Laskennallinen verosaatava        146    194    159
 Muut pitkäaikaiset varat         13     17     37
                      224    251    239
                                  
Pitkäaikaiset varat yhteensä       1 399   1 529   1 473
                                  
Lyhytaikaiset varat                         
 Vaihto-omaisuus              928    724    692
                                  
 Saamiset                              
 Myynti- ja muut saamiset         880    829    790
 Projektit, joiden            136    196    190
 valmistusasteen mukainen
 arvo ylittää asiakkailta
 laskutetut ennakot
 Korolliset saamiset           102     34     53
                     1 118   1 059   1 033
                                  
 Rahat ja pankkisaamiset          340    285    372
                                  
Lyhytaikainen omaisuus yhteensä     2 386   2 068   2 097
                                  
Myytävänä olevat varat            -     47     -
                                  
VARAT YHTEENSÄ              3 785   3 644   3 570


OMA PÄÄOMA JA VELAT                         

                                  
                   30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
                    Milj. e  Milj. e  Milj. e
Oma pääoma                             
 Osakepääoma                241    232    232
                                  
 Muu oma pääoma                           
 Ylikurssirahasto             77     14     14
 Vararahasto               228    228    228
 Muuntoerot                -12    -41    -48
 Omien osakkeiden rahasto          -     1     1
 Arvonmuutos- ja suojausrahastot      -8     -     -
 Muut rahastot              202    202    202
 Kertyneet voittovarat          315    214    218
 Tilikauden tulos             169     72    143
 Osakkeenomistajille kuuluva oma     1 212    922    990
 pääoma yhteensä
                                  
 Vähemmistön osuus              6     7     5
                                  
Oma pääoma yhteensä           1 218    929    995
                                  
Velat                                
 Pitkäaikaiset velat                        
 Pitkäaikaiset lainat           748    901    885
 Eläkevelvoitteet             163    230    171
 Laskennallinen verovelka         15     30     16
 Varaukset                 33     50     31
 Muut pitkäaikaiset velvoitteet       2     10     6
                      961   1 221   1 109
                                  
 Lyhytaikaiset velat                        
 Pitkäaikaisten lainojen          3     15     19
 lyhennykset
 Lyhytaikaiset lainat           31     27     31
 Osto- ja muut velat          1 138   1 117   1 065
 Saadut ennakot              336    255    227
 Projektit, joissa asiakkailta       98     69    124
 laskutetut ennakot ylittävät
 valmistusasteen mukaisen arvon
                     1 606   1 483   1 466
                                  
Myytävänä olevat velat            -     11     -
                                  
Velat yhteensä              2 567   2 715   2 575
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       3 785   3 644   3 570
                                  
                                  
KOROLLINEN NETTOVELKA                        
                                  
Pitkäaikaiset korolliset velat       748    901    885
Lyhytaikaiset korolliset velat       34     42     50
Rahat ja pankkisaamiset          -340    -285    -372
Muut korolliset varat           -135    -45    -68
Yhteensä                  307    613    495


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA            

                                   
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Liiketoiminta:                          
Tilikauden tulos          65   76   169   72   143
Tilikauden tuloksen ja                      
liiketoiminnan rahavirran
oikaisuerät
 Poistot             27   28   76   86   115
 Varausten muutos /        -3   -23   -10   -40   -11
 Toiminnan tehostamis-
 ohjelmat
 Tehostamisohjelmiin        -    9    -    9   10
 liittyvät omaisuuserien
 alaskirjaukset
 Korot ja osinkotuotot       9   12   33   38   52
 Tuloverot            21   -40   48   -37   29
 Muut               3   19   -17   45   -58
Käyttöpääoman muutos       -82   -8   -94   14   63
Liiketoiminnasta kertyneet     40   73   205   187   343
rahavirrat
 Maksetut korot ja saadut    -10   -3   -25   -17   -51
 osingot
 Maksetut tuloverot        -9   -5   -35   -20   -31
Liiketoiminnan rahavirta      21   65   145   150   261
Investointitoiminta:                       
 Käyttöomaisuusinvestoinnit   -27   -24   -72   -63   -89
 Käyttöomaisuuden myynnit     11   15   39   24   39
 Yritysostot, hankitut      -12    -   -13   -2   -2
 rahavarat vähennettynä
 Liiketoimintojen myynnit     -   -7   95   360   390
 Rahoitusvarojen ostot (-)    -16   -17   -65    8   -21
 ja myynnit (+), netto
 Muut               0    8   -1   -11   -5
Investointitoiminnan       -44   -25   -17   316   312
rahavirta
Rahoitustoiminta:                         
 Optioilla merkityt        -    -   72    -    -
 osakkeet
 Maksetut osingot         -    -   -48   -27   -27
 Lainojen nostot (+) ja      -8  -178  -170  -284  -293
 lyhennykset (-), netto
 Muut               -    5   -2   -1   -12
Rahoitustoiminnan rahavirta    -8  -173  -148  -312  -332
Rahojen ja pankkisaamisten    -31  -133   -20   154   241
nettomuutos
Valuuttakurssimuutosten      -3   -1   -12    1    1
vaikutus
Rahat ja pankkisaamiset      374   419   372   130   130
kauden alussa
Rahat ja pankkisaamiset      340   285   340   285   372
kauden lopussa
                                 
                                 
                                 
Vapaa kassavirta (Free cash flow)
                                 
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Liiketoiminnan rahavirta      21   65   145   150   261
Käyttöomaisuusinvestoinnit    -27   -24   -72   -63   -89
Käyttöomaisuuden myynnit      11   15   39   24   39
Vapaa kassavirta (Free cash     5   56   112   111   211
flow)

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY                    

         Osa-  Yli- Muun-  Ar- Ker- Osak-  Vä-  Oma
         ke- kurs-  to  von-  ty- keen-  hem-  pää-
         pää-  si- erot  muu- neet omis-  mis-  oma
         oma  ra-     tos- voit-  ta-  tö-  yh-
            has-      ja  to-  jil- osuus teen-
             to     muut  va-   le      sä
                   ra-  rat  kuu-
                   has-     luva
                   tot     oma
                         pää-
                          oma
                          yh-
                         teen-
                          sä
                                  
                                  
                                  
                                  
        Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
          e   e   e   e   e   e   e   e


31.12.2004    232  14  -48  431  361  990   5  995
IAS 39:n                              
käyttöönoton
vaikutukset
 Omat        -   -   -   -1   -   -1   -   -1
 osakkeet
 Kassavirta-    -   -   -   4   -   4   -   4
 suojaus
 verovaikutus
 huomioituna
 Myytävissä     -   -   -   2   -   2   -   2
 olevat
 sijoitukset
 verovaikutus
 huomioituna
 Muut        -   -   -   -   2   2   -   2
1.1.2005     232  14  -48  436  363  997   5 1 002
                                  
Osingot       -   -   -   -  -48  -48   -  -48
Optioilla      9  63   -   -   -   72   -   72
merkityt
osakkeet
Muuntoerot     -   -   53   -   -   53   -   53
Tytäryhtiöiden   -   -  -17   -   -  -17   -  -17
oman pääoman
suojaus
Kassavirta-     -   -   -  -14   -  -14   -  -14
suojaus
verovaikutus
huomioituna
Muut        -   -   -   -   -   -   1   1
Tilikauden     -   -   -   -  169  169   0  169
tulos
30.9.2005     241  77  -12  422  484 1 212   6 1 218

Konsernin jakokelpoisia varoja 30.9.2005 ovat kertyneet voittovarat
(484 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (4 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (12 milj. e) ja muut rahastot
(202 milj. e) eli yhteensä 670 miljoonaa euroa. Katsauskauden
päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta omia osakkeita.


VASTUUSITOUMUKSET                   

                          
                    30.9.2005     31.12.2004
                     Milj. e       Milj. e
Kiinnitykset omien velkojen           3          2
vakuudeksi
Muut pantit ja sitoumukset             
 Annetut kiinnitykset             2          2
 Pantatut varat                -          4
Takaukset osakkuusyhtiöiden           -          -
puolesta
Takaukset muiden sitoumusten          8          9
vakuudeksi
                          
Takaisinosto- ja muut             12         15
sitoumukset
Leasing- ja vuokrasitoumukset         124         142
                          
                          
Muihin takauksiin sisältyy 4 miljoonaa euroa myytyjen yksiköiden
puolesta annettuja takauksia, joista ostajat ovat sitoutuneet
vastaamaan ja vapauttamaan Metson takausvastuista sovitun määräajan
kuluessa.


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT                   

                    30.9.2005     31.12.2004
                     Milj. e       Milj. e
Valuuttatermiinisopimukset         1 171        1 770
Valuutan- ja                  2          2
koronvaihtosopimukset
Valuutanvaihtosopimukset            1         73
Koronvaihtosopimukset             183         188
Korkofutuurisopimukset             10         10
Optiosopimukset                  
 Ostetut                   24         10
 Myydyt                    54         16
Sähkötermiinisopimukset 1)          363         329
1) Nimellismäärä GWh                

Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.   
riskien suuruutta.


TUNNUSLUVUT                           

                   1-9/2005  1-9/2004 1-12/2004 *)
Tulos/osake jatkuvista          1,10    0,66    1,16
liiketoiminnoista
Tulos/osake myydyistä           0,12    -0,13    -0,11
liiketoiminnoista
Tulos/osake jatkuvista ja         1,22    0,53    1,05
myydyistä liiketoiminnoista
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e    8,56    6,77    7,27
Oman pääoman tuotto (ROE), %       21,4    11,0    15,9
(vuositasolla)
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),    18,3     6,6    10,7
% (vuositasolla)
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    36,3    28,0    30,9
Gearing kauden lopussa, %         25,3    66,1    49,7
                              
Vapaa kassavirta (Free cash flow)     112     111     211
Vapaa kassavirta (Free cash        0,81    0,82    1,55
flow)/osake
                              
Jatkuvien liiketoimintojen         73     63     89
bruttoinvestoinnit
Yrityshankinnat, hankitut          13      2      2
rahavarat vähennettynä
Jatkuvien liiketoimintojen poistot     76     80     105
                              
Osakkeiden keskimääräinen       138 981   136 190   136 190
lukumäärä
(1 000 kpl)
Osakkeiden keskimääräinen       138 939   136 190   136 192
lukumäärä
laimennusvaikutus huomioituna
(1 000 kpl)


*) 1-12/2004 tunnusluvut ilman Suomen TEL-eläkevastuun purkua olivat
seuraavat: Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista 0,75 euroa,
tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista 0,62 euroa, oman
pääoman tuotto (ROE) 9,5 prosenttia ja sitoutuneen pääoman tuotto 6,5
prosenttia.


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT                     

                                 

              1-9/  1-9/  1-12/  30.9.  30.9. 31.12.
              2005  2004   2004  2005  2004  2004
USD           1,2635 1,2257  1,2433 1,2042 1,2409 1,3621
(Yhdysvaltain dollari)
SEK           9,2162 9,1620  9,1250 9,3267 9,0588 9,0206
(Ruotsin kruunu)
GBP           0,6852 0,6731  0,6786 0,6820 0,6868 0,7051
(Englannin punta)
CAD           1,5477 1,6286  1,6170 1,4063 1,5740 1,6416
(Kanadan dollari)
BRL           3,1526 3,6351  3,6350 2,6725 3,5372 3,6177
(Brasilian real)


LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT                          

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                   

              7-9/  7-9/   1-9/  1-9/ 10/2004-  1-12/
              2005  2004   2005  2004 9/2005  2004
             Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
               e    e    e    e    e    e
Metso Paper         396   378  1 192  1 089  1 662  1 559
Metso Minerals       454   340  1 218   968  1 616  1 366
Metso Automation      148   140   421   388   568   535
Metso Ventures        63   52   196   172   254   230
Liiketoiminta-alueiden   -16   -23   -60   -58   -90   -88
välinen laskutus
Metso yhteensä      1 045   887  2 967  2 559  4 010  3 602


MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-) NETTO, LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

              7-9/  7-9/   1-9/  1-9/ 10/2004-  1-12/
              2005  2004   2005  2004 9/2005  2004
             Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
               e    e    e    e    e    e
Metso Paper         0,9  -1,2   -0,5   2,2  -19,4  -16,7
Metso Minerals       2,4   1,3   4,3   2,6   2,4   0,7
Metso Automation      0,5   0,2   0,0   0,3  -3,6  -3,3
Metso Ventures       -0,5  -0,4   2,1  -1,8   1,8  -2,1
Konsernihallinto ja    -0,1   2,7   5,0  12,0   7,6  14,6
muut
Metso yhteensä       3,2   2,6   10,9  15,3  -11,2  -6,8

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              7-9/  7-9/   1-9/  1-9/ 10/2004-  1-12/
              2005  2004   2005  2004 9/2005  2004
             Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
               e    e    e    e    e    e
Metso Paper        25,7  20,1   63,2  14,7  96,5  48,0
Metso Minerals       53,6  27,4  125,0  66,5  163,7  105,2
Metso Automation      25,8  19,6   57,3  38,4  88,5  69,6
Metso Ventures       -0,5  -8,8   6,1  -16,6  16,5  -6,2
Konsernihallinto ja    -9,1  -3,9  -18,1  -11,2  -24,0  -17,1
muut
Metso yhteensä       95,5  54,4  233,5  91,8  341,2  199,5

SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              7-9/  7-9/   1-9/  1-9/ 10/2004-  1-12/
              2005  2004   2005  2004 9/2005  2004
             Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
               e    e    e    e    e    e
Metso Paper         322   291  1 240  1 426  1 540  1 726
Metso Minerals       405   373  1 368  1 115  1 819  1 566
Metso Automation      140   146   430   440   560   570
Metso Ventures        66   33   224   144   293   213
Liiketoiminta-alueiden   -17   -20   -54   -63   -77   -86
väliset saadut
tilaukset
Metso yhteensä       916   823  3 208  3 062  4 135  3 989


HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                   

                   30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004
Metso Paper               8 300    8 891    8 660
Metso Minerals              8 379    8 113    8 048
Metso Automation             3 206    3 270    3 267
Metso Ventures              1 755    1 591    1 637
Konsernihallinto ja            301     283     293
palvelukeskukset
Jatkuvat liiketoiminnot         21 941   22 148   21 905
Myydyt liiketoiminnot            -    1 192     897
Metso yhteensä             21 941   23 340   22 802


VUOSINELJÄNNESTIEDOT                      

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                  

                                
                7-9/  10-12/  1-3/  4-6/   7-9/
                2004   2004  2005  2005   2005
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Metso Paper           378   470   386   410   396
Metso Minerals          340   398   338   426   454
Metso Automation         140   147   129   144   148
Metso Ventures          52    58   62   71    63
Liiketoiminta-alueiden      -23   -30   -21   -23   -16
välinen laskutus
Metso yhteensä          887  1 043   894  1 028  1 045


MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-) NETTO, LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

                7-9/  10-12/  1-3/  4-6/   7-9/
                2004   2004  2005  2005   2005
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Metso Paper           -1,2  -18,9   0,6  -2,0   0,9
Metso Minerals          1,3   -1,9   4,3  -2,4   2,4
Metso Automation         0,2   -3,6   0,0  -0,5   0,5
Metso Ventures         -0,4   -0,3  -0,3   2,9   -0,5
Konsernihallinto ja muut     2,7   2,6   1,1   4,0   -0,1
Metso yhteensä          2,6  -22,1   5,7   2,0   3,2


SUOMALAISEN ELÄKEVASTUUN PURKU LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                    10-12/
                     2004
                   Milj. e
Metso Paper               39,8
Metso Minerals              4,9
Metso Automation             13,7
Metso Ventures              14,6
Konsernihallinto ja            2,3
palvelukeskukset
Metso yhteensä              75,3


LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN          

                7-9/  10-12/  1-3/  4-6/   7-9/
                2004   2004  2005  2005   2005
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Metso Paper           20,1   33,3  17,7  19,8   25,7
Metso Minerals         27,4   38,7  31,2  40,2   53,6
Metso Automation        19,6   31,2  13,6  17,9   25,8
Metso Ventures         -8,8   10,4  -1,2   7,8   -0,5
Konsernihallinto ja muut    -3,9   -5,9  -6,6  -2,4   -9,1
Metso yhteensä         54,4  107,7  54,7  83,3   95,5


SITOUTUNUT PÄÄOMA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN               

                30.9.  31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
                2004   2004  2005  2005   2005
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Metso Paper           397   323   275   293   328
Metso Minerals          698   712   731   780   850
Metso Automation         131   135   126   146   139
Metso Ventures          25    39   39   51    61
Konsernihallinto ja muut     507   642   658   652   622
Jatkuvat liiketoiminnot    1 758  1 851  1 829  1 922  2 000
Myydyt liiketoiminnot      114    80   79    -    -
Metso yhteensä         1 872  1 931  1 908  1 922  2 000


SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                

                7-9/  10-12/  1-3/  4-6/   7-9/
                2004   2004  2005  2005   2005
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Metso Paper           291   300   354   564   322
Metso Minerals          373   451   505   458   405
Metso Automation         146   130   145   145   140
Metso Ventures          33    69   101   57    66
Liiketoiminta-alueiden      -20   -23   -16   -21   -17
väliset saadut tilaukset
Metso yhteensä          823   927  1 089  1 203   916TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                  

                30.9.  31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
                2004   2004  2005  2005   2005
                Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                  e    e    e    e    e
Metso Paper          1 124   946   918  1 082  1 012
Metso Minerals          525   560   742   826   801
Metso Automation         198   176   194   199   191
Metso Ventures          55    66   105   88    92
Liiketoiminta-alueiden      -50   -43   -40   -38   -37
välinen tilauskanta
Jatkuvat liiketoiminnot    1 852  1 705  1 919  2 157  2 059
Myydyt liiketoiminnot       78    53   70    -    -
Metso yhteensä         1 930  1 758  1 989  2 157  2 059


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITTEET                  

IAS 32:n ja IAS 39:n soveltaminen               
                               
Konsernin tase                        

VARAT                           

                        IAS 32:n ja       
                         IAS 39:n       
                       soveltamisen       
                 31.12.2004    vaikutus   1.1.2005
                  Milj. e    Milj. e    Milj. e
Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet         585       -      585
 Aineelliset hyödykkeet         649       -      649
 Muut pitkäaikaiset varat        239      -19      220
Pitkäaikaiset varat yhteensä     1 473      -19     1 454
                                    
Lyhytaikaiset varat                           
 Vaihto-omaisuus            692       -      692
 Saamiset               1 033       13     1 046
 Rahat ja pankkisaamiset        372       -      372
Lyhytaikainen omaisuus        2 097       13     2 110
yhteensä
                                    
Myytävänä olevat varat          -       -       -
VARAT YHTEENSÄ            3 570       -6     3 564

OMA PÄÄOMA JA VELAT                      

                        IAS 32:n ja       
                         IAS 39:n       
                       soveltamisen       
                 31.12.2004    vaikutus   1.1.2005
                  Milj. e    Milj. e   Milj. e
Oma pääoma                               
 Osakepääoma              232       -     232
 Muu oma pääoma             758       7     765
 Vähemmistön osuus            5       -      5
Oma pääoma yhteensä           995       7    1 002
                                    
Velat                                 
 Pitkäaikaiset velat         1 109      -22    1 087
 Lyhytaikaiset velat         1 466       9    1 475
 Myytävänä olevat velat         -       -      -
Velat yhteensä            2 575      -13    2 562
                                    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     3 570       -6    3 564


Verotuksessa vahvistetut tappiot 31.12.2004 (IFRS:n mukaan)

Maa        Kokonaismäärä Laskennalline Arvostusvarau Laskennalline
                n verosaatava       s n verosaatava
                                taseessa
            Milj. e   Milj. e    Milj. e    Milj. e
                               
Suomi            269      70       9      61
USA             189      71      70       1
Saksa            103      36       9      27
Muut            111      33      18      15
Yhteensä          672     210      106      104


Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. IFRS:n aiheuttamista olennaisimmista eroista ja
vaikutuksista vuoden 2004 tuloslaskelmaan ja taseeseen kerrottiin yhtiön
31.3.2005 ja 19.4.2005 (neljännesvuositiedot) julkaisemissa tiedotteissa.
Rahoitusvarojen ja velkojen luokittelu sekä suojauksessa käytettyjen
johdannaisinstrumenttien kirjaukset on tehty IAS 32:n ja IAS 39:n
mukaisesti 1.1.2005 taseeseen, joka esitetään osavuosikatsauksen taulukko-
osassa.

Vuoden 2004 vertailulukuja on IFRS-tiedotteiden julkaisemisen jälkeen
muutettu IFRS-standardien mukaisesti siirtämällä huhtikuussa 2005 myyty
voimansiirtoliiketoiminta (Drives) Metson jatkuvien toimintojen
ulkopuolelle. Drivesin toiminnan nettotulos raportoidaan myös
vertailuvuoden osalta jatkuvien liiketoimintojen jälkeen Myydyt
liiketoiminnot -rivillä.

Vertailuvuoden IFRS-tuloslaskelman liikevoittoa parantaa Suomen TEL-
järjestelmään joulukuussa 2004 tehdyistä muutoksista aiheutunut
kertaluonteinen työkyvyttömyyseläkevastuun purku, joka oli 75 miljoonaa
euroa ilman myytyä voimansiirtoliiketoimintaa. Eläkevastuun purku
liiketoiminta-alueittain esitetään osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti ja samoilla periaatteilla, joita
noudatettiin yllä mainituissa tiedotteissa.

Myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta
syntynyt myyntivoitto tai -tappio esitetään tuloslaskelmassa jatkuvista
toiminnoista erillään ja myytäviksi luokitellut tase-erät esitetään
erikseen taseessa IFRS 5 -standardin mukaisesti. Metso raportoi myytyinä
toimintoina Jatkojalostuskoneliiketoiminnan (Converting), Metso
Mineralsiin kuuluneet Tiivistys ja päällystys -liiketoimintalinjan
(Dynapac) ja Poraus-liiketoimintalinjan (Reedrill), jotka myytiin vuonna
2004 sekä vuonna 2005 myydyn Metso Venturesiin kuuluneen
voimansiirtoliiketoiminnan (Drives).


Osakkeiden vaihto Helsingin ja New Yorkin pörsseissä

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa Helsingin Pörssissä
198,5 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 3 143 miljoonan euron vaihtoa.
Osakkeen hinta 30.9.2005 oli 21,11 euroa. Ylin noteeraus oli 21,95 euroa
ja alin 11,31 euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 5,7 miljoonaa
kappaletta, mikä vastasi 113 miljoonan dollarin vaihtoa. ADS-todistuksen
hinta 30.9.2005 oli 25,45 dollaria. Ylin kurssi oli 26,58 ja alin 14,70
dollaria.


Muutoksia omistusosuuksissa

Seuraavassa on lueteltu lyhyesti Metson tammi-syyskuussa 2005 saamat
osakkeenomistajien ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista yhtiössä.

Capital Research and Management Company ilmoitti 21.2.2005 sen
hallinnoiman omistusosuuden vähentymisestä yhtiössä. Capital Research and
Management Companyn hallinnoima omistusosuus 31.12.2004 oli yhteensä 6
400 000 yhtiön osaketta. Tämä osakemäärä oli 4,7 prosenttia Metson
osakepääomasta ja äänimäärästä, kun se aiemman ilmoituksen mukaan oli
ollut 6,29 prosenttia Metson osakepääomasta ja 4,97 prosenttia
äänimäärästä 17.4.2002.

UPM-Kymmene ilmoitti 8.3.2005 myyneensä samana päivänä omistamansa Metson
osakkeet, kun sen aiempi omistus oli 14,6 prosenttia Metson osakkeista ja
äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti 11.3.2005 Deutsche Bank AG:n ja sen
tytäryhtiöiden omistusosuuden noususta yhtiössä. Ilmoituksen mukaan
9.3.2005 Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 9 801
820 kpl Metson osakkeita, joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä
on 7,19 prosenttia Metson osakemäärästä. Tästä osakemäärästä Deutsche
Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on valtuutus käyttää äänioikeutta 9 189
802 osakkeella 9.3.2005. Tämä valtuutus edustaa 6,74 prosenttia Metson
äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti 15.4.2005 Deutsche Bank AG:n ja sen
tytäryhtiöiden omistusosuuden noususta yhtiössä. Ilmoituksen mukaan
8.4.2005 Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 15 915
808 kpl Metson osakkeita, joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä
on 11,68 prosenttia Metson osakemäärästä. Tästä osakemäärästä Deutsche
Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on valtuutus käyttää äänioikeutta 15
569 254 osakkeella 8.4.2005. Tämä valtuutus edustaa 11,43 prosenttia
Metson äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti 20.4.2005 Deutsche Bank AG:n ja sen
tytäryhtiöiden omistusosuuden laskusta yhtiössä. Ilmoituksen mukaan
14.4.2005 Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 10
653 332 kpl Metson osakkeita, joihin heillä oli määräysvalta. Tämä
osakemäärä on 7,82 prosenttia Metson osakemäärästä. Tästä osakemäärästä
Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on valtuutus käyttää
äänioikeutta 9 898 778 osakkeella 14.4.2005. Tämä valtuutus edustaa 7,27
prosenttia Metson äänimäärästä.

Harris Associates L.P. ilmoitti 25.5.2005 hallinnoimiensa rahastojen
omistusosuuden laskusta yhtiössä. 19.5.2005 Harris Associates L.P.:n
hallinnoimilla rahastoilla oli hallussaan 6 828 800 kpl Metson osakkeita.
Tämä osakemäärä on 4,82 prosenttia Metson osake- ja äänimäärästä, kun se
aikaisemman ilmoituksen mukaan oli 5,07 prosenttia 24.3.2003.

Franklin Resources, Inc. ilmoitti 17.6.2005 hallinnoimien rahastojen ja
asiakasvarojen omistusosuuden kasvusta yhtiössä. Franklin Resources,
Inc.:llä oli 14.6.2005 hallussaan 3,51 prosenttia Metson osakemäärästä ja
5,36 prosenttia äänimäärästä, kun se aiemman ilmoituksen mukaan oli 2,82
prosenttia osakemäärästä ja 4,95 prosenttia äänimäärästä 26.1.2005.
Franklin Resources Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat 14.6.2005
yhteensä 4 971 521 yhtiön osaketta. Tämä osakemäärä on 3,51 prosenttia
Metson osakepääomasta ja äänimäärästä. Lisäksi Franklin Resources,
Inc.:llä on valtuutus käyttää äänioikeutta 1,85 prosentin osuudella
perustuen yhteensä 2 622 053 osakkeeseen/ADR-todistukseen.

NWQ Investment Management Company LLC ilmoitti 16.6.2005 hallinnoimiensa
rahastojen omistusosuuden kasvusta yhtiössä. NWQ Investment Management
Company LLC:n hallinnoimilla rahastoilla oli 23.2.2005 hallussaan 431 430
Metson osaketta ja 6 415 661 Metson ADS-osaketodistusta. Yhteensä omistus
oli 6 847 091 osaketta eli 5,03 prosenttia Metson osake- ja äänimäärästä.
Metson osakkeiden lukumäärä 23.2.2005 oli 136 250 545. NWQ Investment
Management Company LLC:n hallinnoimilla rahastoilla oli 31.5.2005
hallussaan yhteensä 8 100 505 Metson osaketta, mikä vastaa 5,71
prosenttia Metson osake- ja äänimäärästä.

Metso-konserni sai 29.8.2005 ilmoituksen J.P. Morgan Chase & Co.:n
hallinnoimien rahastojen omistusosuuden kasvusta yhtiössä. J.P. Morgan
Chase & Co.:lla oli 23.8.2005 hallussaan 5,04 prosenttia Metson
osakepääomasta. Omistusosuus ylitti viiden prosentin rajan 23.8.2005,
jolloin J.P. Morgan Asset Management (UK) Limitedin hallinnoimat rahastot
ostivat 111 706 Metson osaketta. J.P. Morgan Chase & Co.:n hallinnoimat
rahastot omistivat 23.8.2005 yhtiön osakkeita yhteensä 7 133 314
kappaletta.

Metso-konserni sai 6.9.2005 ilmoituksen J.P. Morgan Chase & Co.:n
hallinnoimien rahastojen omistusosuuden laskusta yhtiössä. J.P. Morgan
Chase & Co.:lla oli 1.9.2005 hallussaan 4,91 prosenttia Metson
osakepääomasta, kun se aiemman ilmoituksen mukaan oli 5,04 prosenttia
23.8.2005. Omistusosuus alitti viiden prosentin rajan 1.9.2005, jolloin
J.P. Morgan Asset Management (UK) Limitedin hallinnoimat rahastot myivät
174 502 Metson osaketta. J.P. Morgan Chase & Co.:n ilmoituksen mukaan
heidän hallinnoimansa rahastot omistivat 1.9.2005 yhtiön osakkeita
yhteensä 6 954 768 kappaletta.

Metso-konserni sai 13.9.2005 ilmoituksen Franklin Resources, Inc.:n
hallinnoimien rahastojen ja asiakasvarojen omistusosuuden muutoksesta
yhtiössä. Franklin Resources, Inc.:llä oli 8.9.2005 hallussaan 4,15
prosenttia Metson osakemäärästä ja 4,78
prosenttia äänimäärästä, kun se aiemman ilmoituksen mukaan oli 3,51
prosenttia osakemäärästä ja 5,36 prosenttia äänimäärästä 14.6.2005.
Franklin Resources Inc.:n ilmoituksen mukaan heidän hallinnoimansa
rahastot omistivat 8.9.2005 yhtiön osakkeita yhteensä 5 884 566
kappaletta. Tämä osakemäärä vastaa 4,15 prosenttia Metson osakepääomasta
ja äänimäärästä. Lisäksi Franklin Resources, Inc.:llä on valtuutus
käyttää äänioikeutta 0,62 prosentin osuudella perustuen yhteensä 882 157
osakkeeseen/ADR-todistukseen.

Metso-konserni sai 16.9.2005 ilmoituksen Fidelity International Limitedin
ja sen tytäryhtiöiden omistusosuuden kasvusta yhtiössä. Fidelity
International Limited ja sen tytäryhtiöt omistivat 14.9.2005 yhteensä 7
082 803 Metson osaketta, joka vastaa 5,00 prosenttia Metson
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Metso OyjOlli Vaartimo            Kati Renvall
varatoimitusjohtaja         johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa