Metso-konsernin tilinpäätös 2002:

Metso Oyj     Pörssitiedote 5.2.2003 klo 13.00

Metso-konsernin tilinpäätös 2002:
TULOS PARANI JA KASSAVIRTA SÄILYI VAHVANA VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

- Metson vuoden 2002 tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä
 ja liikearvon poistoa oli 0,99 euroa (1,26 e vuonna 2001).Tulos per
 osake oli 0,48 euroa (1,09 e vuonna 2001). 
- Metson viimeisen neljänneksen tulos per osake oli 0,35 euroa
 (10-12/2001: 0,26 e).
- Konsernin liikevaihto oli 4 691 miljoonaa euroa (2001:4 343 milj. e).
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 251
 miljoonaa euroa (270 milj. e). Liikevoitto oli 167 miljoonaa euroa
 (246 milj. e).
- Uusia tilauksia saatiin 4 646 miljoonan euron arvosta (3 778 milj.
 e). Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 1 589 miljoonaa euroa
 (1 772 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 252 miljoonaa euroa (235 milj. e).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli vuoden lopussa 80,6 prosenttia
 (vuoden 2001 lopussa 84,8 prosenttia).
- Hallitus ehdottaa 15.4.2003 suunnitellulle yhtiökokoukselle, että
 osinkoa jaetaan 0,60 euroa (0,60 euroa) osakkeelta.

Maailmantalouden epävarmuus heijastui Metson markkinaympäristöön ja
tuotteiden kysyntään koko vuoden ajan erityisesti tärkeillä
Yhdysvaltojen ja Saksan markkinoilla. Myönteistä markkinakehitys oli
Kiinassa.

Vuonna 2002 Metson liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta.
Liikevaihdosta 38 prosenttia kertyi Metso Paperista (ilman
jatkojalostuskoneryhmää), samoin 38 prosenttia Metso Mineralsista, 13
prosenttia Metso Automationista ja 8 prosenttia Metso Venturesista.

Jälkimarkkina ja huoltopalvelujen kysyntä oli hyvä ja niiden osuus
Metson liikevaihdosta kasvoi edellisvuoden 27 prosentista 33
prosenttiin. Metso Paperin jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus
liiketoiminta-alueen liikevaihdosta kasvoi 28 prosenttiin, Metso
Mineralsin 42 prosenttiin ja Metso Automationin 23 prosenttiin.

Vuonna 2002 Metso sai tilauksia 23 prosenttia enemmän kuin
vertailuvuonna 2001. Vuoden 2002 lopun tilauskanta jäi 10 prosenttia
pienemmäksi kuin vuotta aiemmin.

Metson liikevoitto oli 167 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 prosenttia
liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä Metso Paperin
että Metso Mineralsin kannattavuus parani, vaikka Metson koko vuoden
liikevoitto aleni erityisesti Saksan ja Yhdysvaltojen heikentyneen
markkinatilanteen vuoksi. Kannattavuutta heikensi myös Metso
Venturesiin kuuluvan Metso Panelboardin ja Metso Paperiin kuuluvan
jatkojalostuskoneryhmän tappiollisuus sekä Metso Mineralsin laaja
integrointi.

Vuonna 2002 Metson liiketoiminnan kassavirta oli 252 miljoonaa euroa.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan kassavirta jatkui
vahvana ja oli 93 miljoonaa euroa.

Metson korolliset nettovelat vähenivät ja nettovelkojen suhde omaan
pääomaan (gearing) pieneni syyskuun lopun 87,3 prosentista joulukuun
lopun 80,6 prosenttiin.

"Arvioimme Metson markkinaympäristön jatkuvan lähiaikoina epävarmana,
vaikka paperiteollisuuden investointien suunnitteluaktiviteetti
näyttääkin elpyvän varovasti. Jatkamme edelleen toimia kannattavuuden
parantamiseksi ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi",
toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja Tor Bergman.

Lisätietoja antaa:
Sakari Tamminen, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni,
puh. 020 484 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni,
puh.020 484 3253

LIITE  Metso Oyj:n tilinpäätöstiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

Avainluvut 2002

           10-12/02   10-12/01    1-12/02  1-12/01
           Milj. e    Milj. e    Milj. e  Milj. e
                              
Liikevaihto       1 297    1 437     4 691   4 343

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä                        
ja liikearvon poistoa   95      75      251    270

  %:a liikevaihdosta   7,3     5,2      5,3    6,2

Liikevoitto        73      75      167    246

  %:a liikevaihdosta   5,6     5,2      3,6    5,7

Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä                        
ja liikearvon poistoa,  0,49     0,20      0,99    1,26
euroa

Tulos/osake, euroa    0,35     0,26      0,48    1,09

Saadut tilaukset    1 042    1 169     4 646   3 778

                         31.12.02  31.12.01
Tilauskanta                     1 589   1 772

Omavaraisuusaste, %                 33,3    31,1

Gearing, %                      80,6    84,8

Metson 14.9.2001 ostama Svedala on mukana luvuissa vuoden 2001
viimeisestä neljänneksestä alkaen.


Yleinen markkinaympäristö

Maailmantalouden epävarmuus heijastui Metson markkinaympäristöön ja
tuotteiden kysyntään koko kertomusvuoden ajan erityisesti konsernille
tärkeillä Yhdysvaltain ja Saksan markkinoilla. Sen sijaan kasvavilla
Kiinan markkinoilla kehitys oli myönteistä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä paperiteollisuuden investointien
suunnitteluaktiviteetti vilkastui. Rakennus- ja
maanrakennusteollisuuden infrastruktuurin rakentaminen jatkui
alkuvuoden tasolla.


Metson tuotteiden kysyntä

Metso Paperin markkinatilanne oli tyydyttävä. Suuria
paperikoneprojekteja oli meneillään lähinnä Kanadassa ja Kiinassa sekä
Euroopassa. Metso vahvisti markkina-asemiaan myös pehmopaperin ja
massan valmistuslinjoissa. Yhdysvaltain markkinat pysyivät laimeina
koko vuoden. Modernisointeja oli vireillä pääasiassa Euroopassa. Metso
Paperin jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen kysyntä oli hyvä.

Metso Mineralsin rakennus- ja maanrakennusteollisuuden tuotteiden
kysyntä oli hyvä Euroopassa Saksaa lukuun ottamatta. Yhdysvaltain
markkinoilla kysyntä sen sijaan jatkui heikkona. Kaivosteollisuuden
tuotteiden kysyntä vahvistui vuoden aikana hitaasti eteläisen
pallonpuoliskon maissa, mutta muualla se oli varsin vähäistä. Metso
Mineralsin jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen kysyntä oli hyvä.

Metso Automationin tuotteiden kysyntä oli tyydyttävä muualla paitsi
Yhdysvalloissa, missä markkinat säilyivät heikkoina koko vuoden.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Vuonna 2002 Metso sai tilauksia 4 646 miljoonan euron arvosta eli 23
prosenttia enemmän kuin vertailuvuonna 2001 Svedalan hankinnan
seurauksena. Tilauksista 46 prosenttia saatiin Euroopasta, 27
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 13 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 9 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta
maailmasta.

Metso Paperin saamien tilausten arvo oli 5 prosenttia pienempi kuin
vertailuvuonna (ilman jatkojalostuskoneryhmää). Metso Mineralsin
saatujen tilausten arvo nousi selvästi vertailuvuodesta Svedalan oston
ansiosta. Metso Automation sai tilauksia 5 prosenttia vertailuvuotta
vähemmän. Metso Ventures sai tilauksia 7 prosenttia vähemmän kuin
vertailuvuonna.

Metson tilauskanta jäi 10 prosenttia vuoden 2001 lopun tilauskannasta
ja oli kertomusvuoden lopussa 1 589 miljoonaa euroa. Metso Paperin
osuus konsernin tilauskannasta oli 45 prosenttia, Metso Mineralsin
osuus 29 prosenttia, Metso Automationin osuus 11 prosenttia ja Metso
Venturesin osuus 9 prosenttia. Jatkojalostuskoneryhmän osuus Metson
tilauskannasta oli 6 prosenttia.


Liikevaihto

Metson liikevaihto oli 4 691 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia
enemmän kuin vertailuvuonna. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen
osuus konsernin liikevaihdosta oli 33 prosenttia (ilman Metso
Venturesia). Vertailuvuonna vastaava osuus oli 27 prosenttia.
Konsernin liikevaihdosta 38 prosenttia kertyi Metso Paperin, 38
prosenttia Metso Mineralsin, 13 prosenttia Metso Automationin ja 8
prosenttia Metso Venturesin toimituksista. Jatkojalostuskoneryhmän
osuus konsernin liikevaihdosta oli 3 prosenttia.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
92 prosenttia eli 4 320 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 47
prosenttia tuli Euroopasta, 25 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 14

prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 9 prosenttia Etelä-
Amerikasta ja 5 prosenttia muualta maailmasta.

Konsernin liikevaihdosta on eliminoitu 96 miljoonaa euroa
liiketoiminta-alueiden välistä liikevaihtoa.


Tulos

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 250,6 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia
liikevaihdosta. Kertaluonteiset tuotot olivat 8 miljoonaa euroa,
ja ne syntyivät osakkeiden ja omaisuuserien myyntivoitoista.
Kertaluonteiset kulut olivat vastaavasti 35 miljoonaa euroa, ja ne
johtuivat pääosin liiketoiminnan rakennejärjestelyistä. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 8
miljoonaa euroa.

Konsernin vuoden 2002 liikevoitto oli 167,0 miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti 3,6. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli
93 miljoonaa euroa. Tulos aleni edellisvuoteen verrattuna erityisesti
Saksan ja Yhdysvaltain heikentyneen markkinatilanteen vuoksi. Lisäksi
Metso Venturesiin kuuluvan Metso Panelboardin ja Metso Paperiin
kuuluvan jatkojalostuskoneryhmän tappiollisuus sekä Metso Mineralsissa
toteutettu laaja integrointi heikensivät konsernin kannattavuutta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 74 miljoonaa euroa, ja ne
sisälsivät saatuja osinkoja 7 miljoonaa euroa.

Nettotulos oli 65 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,48
euroa ja ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa 0,99
euroa. Sitoutuneen pääoman tuotto oli 6,4 prosenttia ja oman
pääoman tuotto 4,8 prosenttia.

Konsernin veroaste oli 28,0 prosenttia (32,4 % vuonna 2001). Veroaste
jäi poikkeuksellisesti matalaksi, koska jatkojalostuskoneryhmän
kumulatiiviset tappiot tulivat verotuksessa vähennyskelpoisiksi jo
vuonna 2002, jolloin ryhmän myynnistä tehtiin aiesopimus. Toisaalta
veroastetta nostivat Svedalan hankinnan myötä kasvaneet liikearvon
poistot.


Liiketoiminnat

Metso Paperin avainluvut

Metso Paperiin kuuluvan jatkojalostuskoneryhmän myynnistä tehtiin
aiesopimus marraskuussa. Ryhmä on siirretty konsernin jatkuvien
liiketoimintojen ulkopuolelle. Metso Paperin luvut esitetään myös
vertailuvuodelta ilman jatkojalostuskoneryhmää. Vuoden 2002 alussa
Metso Panelboard siirrettiin osaksi Metso Venturesia ja se
raportoidaan Metso Venturesin luvuissa.


             1-12/02      1-12/01   Muutos %
             Milj. e      Milj. e
            
Liikevaihto        1 812       2 209      -18

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja                   
liikearvon poistoa     132,3       190,7      -31

  %:a liikevaihdosta    7,3        8,6

Liikevoitto        118,2       167,6      -29

  %:a liikevaihdosta    6,5        7,6

Saadut tilaukset      1 642       1 737      -5

Tilauskanta 31.12.      742        957      -22


Metso Paperin liikevaihto vuonna 2002 oli 1 812 miljoonaa euroa eli 18
prosenttia pienempi kuin vertailuvuonna. Liikevaihto väheni
paperiteknologiassa, mikä johtui lähinnä isojen
paperinvalmistuslinjojen vähäisistä toimituksista. Sen sijaan
massateknologian toimituksia oli hieman enemmän kuin vertailuvuonna.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 28 prosenttia
liikevaihdosta (vuonna 2001: 26 %).

Metso Paperin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 132,3 miljoonaa euroa, mikä oli 7,3 prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät alkuvuoden vähäiset
toimitukset ja tuotantokapasiteetin vajaakäyttö. Kertaluonteiset kulut
olivat 6 miljoonaa euroa, ja ne johtuivat pääosin liiketoiminnan
rakennejärjestelyistä Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Metso Paperin
liikevoitto oli 118,2 miljoonaa euroa eli 6,5 prosenttia
liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimitukset
lisääntyivät ja kannattavuus parani selvästi.

Metso Paperin saatujen tilausten arvo oli 1 642 miljoonaa euroa ja
tilauskanta vuoden lopussa 742 miljoonaa euroa.

Metso Paperiin kuuluvan jatkojalostuskoneryhmän liikevaihto oli 160
miljoonaa euroa (vuonna 2001: 176 milj. e). Jatkojalostuskoneryhmän
liiketappio oli 8,9 miljoonaa euroa (2001: liikevoitto 3,0 milj. e),
mihin sisältyy kertaluonteisia kuluja 5 miljoonaa euroa.


Metso Mineralsin avainluvut

            1-12/02    1-12/01   Muutos %
            Milj. e    Milj. e
             
Liikevaihto        1 819      913      99

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja                   
liikearvon poistoa    107,9     44,6      142

  %:a liikevaihdosta    5,9      4,9      

Liikevoitto        51,4     14,7      250

  %:a liikevaihdosta    2,8      1,6

Saadut tilaukset     1 860      873      113

Tilauskanta 31.12.     474      499      -5


Metso Mineralsin liikevaihto oli 1 819 miljoonaa euroa.
Liikevaihtoa kasvatti vertailuvuodesta lähinnä se, että vuoden
2001 syyskuussa hankittu Svedala sisältyi Metso Mineralsin
lukuihin koko kertomusvuodelta. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen
osuus oli 42 prosenttia liikevaihdosta (35 %).

Metso Mineralsin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 107,9 miljoonaa euroa, mikä oli 5,9
prosenttia liikevaihdosta. Päällekkäisyyksien poistaminen ja
ylimääräisen tuotantokapasiteetin purkaminen näkyivät
kustannusrakenteen kevenemisenä vuoden loppua kohti.
Kertaluonteiset kulut olivat 13 miljoonaa euroa, ja ne johtuivat
pääosin Clintonvillen ja Vespasianon tehtaiden sulkemisesta sekä
Milwaukeen tehtaan saneerauksesta Yhdysvalloissa. Metso Mineralsin
liikevoitto oli 51,4 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia
liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi
kolmannesta neljänneksestä vain hieman, mutta kannattavuus kuitenkin
parani.

Metso Mineralsin saatujen tilausten arvo oli 1 860 miljoonaa euroa
ja tilauskanta vuoden lopussa 474 miljoonaa euroa.


Metso Automationin avainluvut

            1-12/02    1-12/01   Muutos %
            Milj. e    Milj. e
             
Liikevaihto         622      693      -10

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja                   
liikearvon poistoa     21,9      28,7      -24

  %:a liikevaihdosta    3,5      4,1

Liikevoitto        16,3      17,3      -6

  %:a liikevaihdosta    2,6      2,5

Saadut tilaukset      643      676      -5

Tilauskanta 31.12.     185      182       2


Metso Automationin liikevaihto jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin
vertailuvuonna eli 622 miljoonaan euroon. Liikevaihdon
supistuminen johtui lähinnä sellu- ja paperiteollisuuden
automaatiojärjestelmien vähentyneistä toimituksista. Jälkimarkkina-
ja huoltopalvelujen osuus Metso Automationin liikevaihdosta oli 23
prosenttia (20 %).

Metso Automationin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 21,9 miljoonaa euroa, mikä oli 3,5 prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät kiristynyt hintakilpailu ja
tuotantokapasiteetin vajaakäyttö. Kertaluonteiset kulut olivat 3
miljoonaa euroa, ja ne johtuivat liiketoiminnan rakennejärjestelyistä
Suomessa ja Yhdysvalloissa. Kustannuksista karsittiin noin 20
miljoonaa euroa ja henkilöstöä vähennettiin noin 400:lla eli 8
prosentilla. Metso Automationin liikevoitto oli 16,3 miljoonaa euroa
eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
toimitusten arvo oli suurin ja liikevoitto muodostui paremmaksi kuin
vuotta aiemmin.

Metso Automationin saatujen tilausten arvo oli 643 miljoonaa euroa
ja tilauskanta vuoden lopussa 185 miljoonaa euroa.


Metso Venturesin avainluvut

Vuoden 2002 alussa Metso Panelboard siirrettiin osaksi Metso
Venturesia. Se raportoidaan Metso Venturesin kertomusvuoden sekä
vertailukauden luvuissa.

            1-12/02    1-12/01   Muutos %
            Milj. e    Milj. e
             
Liikevaihto         374      489      -24

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja                   
liikearvon poistoa     23,4      29,8      -21
                      
  %:a liikevaihdosta    6,3      6,1

Liikevoitto        14,9      28,2      -47

  %:a liikevaihdosta    4,0      5,8

Metso Venturesin liikevaihto oli 24 prosenttia pienempi kuin
vertailuvuonna eli 374 miljoonaa euroa. Metso Venturesin liikevoitto
oli 14,9 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia liikevaihdosta.
Kertaluonteiset kulut olivat 8 miljoonaa euroa, ja ne aiheutuivat
Metso Panelboardin rakennejärjestelyistä.

Metso Panelboardin liikevaihto pieneni 66 miljoonaan euroon (vuonna
2001: 144 milj. e). Metso Panelboardin rakennejärjestelyissä
asetettujen tavoitteiden mukaisesti liiketulos kääntyi positiiviseksi
vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta koko vuoden liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa jäi 11,8 miljoonaa euroa
tappiolliseksi (-6,1 milj. e). Metso Panelboardin liiketappio oli 20,6
miljoonaa euroa (-7,2 milj. e). Metso Panelboard sai tilauksia vuoden
toisella puoliskolla merkittävästi enemmän kuin ensimmäisen puolen
vuoden aikana. Koko vuoden saatujen tilausten arvo oli 128
miljoonaa euroa (72 milj. e), ja tilauskanta kasvoi 76 miljoonaan
euroon (14 milj. e).

Metso Drivesin liikevaihto pieneni 173 miljoonaan euroon
(204 milj. e). Metso Drivesin liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa
(8,3 milj. e). Saatujen tilausten arvo oli 150 miljoonaa euroa
(220 milj. e) ja tilauskanta vuoden lopussa 53 miljoonaa euroa
(88 milj. e). 


Valmet Automotiven liikevaihto laski 128 miljoonaan euroon
(136 milj. e). Valmet Automotiven liikevoitto oli 23,4 miljoonaa euroa
(27,4 milj. e). Kertomusvuonna valmistettiin 41 066 autoa (41 916
autoa vuonna 2001).


Kassavirta ja taserakenne


Vuonna 2002 Metson liiketoiminnan kassavirta oli 252 miljoonaa euroa.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä kassavirta jatkui vahvana ja oli 93
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat vähenivät syyskuun lopun 1 184
miljoonasta eurosta joulukuun lopun 1 118 miljoonaan euroon.
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing pieneni syyskuun lopun
87,3 prosentista joulukuun lopun 80,6 prosenttiin. Euron vahvistuminen
Metson muita päävaluuttoja vastaan vaikutti konsernin
valuuttamääräisten omien pääomien muuntoeroihin, mikä pienensi omaa
pääomaa tilikauden aikana 85 miljoonaa euroa. Tämä nosti gearingia 4,6
prosenttiyksikköä. Pitkäaikaisten lainojen osuus korollisesta
kokonaisvelasta oli 75 prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 33,3
prosenttia.

Luottoluokituslaitos Moody's Investors Service piti 3.12.2002
ennallaan pitkäaikaisten luottojen Baa2-luokituksen. Samalla Metson
näkymiä koskeva arvio muutettiin vakaasta negatiiviseksi.
Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Rating Services laski
26.11.2002 pitkäaikaisten luottojen luokituksen tasolta BBB+ tasolle
BBB. Samalla lyhytaikaisten luottojen A-2-luokitus vahvistettiin.
Metson luokitukset poistettiin tarkkailulistalta ja näkymät arvioitiin
vakaiksi.

Metson tavoitteena on ollut alentaa gearing alle 50 prosenttiin vuoden
2003 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Toimet tämän
tavoitteen saavuttamiseksi muun muassa nettokäyttöpääoman alentamisen
osalta jatkuvat. Nykyisessä markkinatilanteessa tavoitteen
toteutumisen edellyttämät yritysmyynnit näyttävät kuitenkin etenevän
arvioitua hitaammin.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit olivat 194 miljoonaa euroa (982 milj. e)
ja nettoinvestoinnit 56 miljoonaa euroa (884 milj. e). Vuoden
merkittävimmät investoinnit olivat Metso Paperin huoltokeskukset
Suomessa ja Brasiliassa sekä Metso Drivesin panostukset vaihteiden
tuotanto- ja huoltokeskuksen kapasiteetin nostamiseksi.
Vertailuvuoden luvussa on mukana Svedalan hankinta, 804 miljoonaa
euroa.


Automaatioliiketoiminnan strategian tarkennus

Metso Automationin strategiaa tarkennettiin vuoden toisella
puoliskolla automaatioliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja
konsernin sisäisten synergioiden hyödyntämiseksi. Metso Automationin
toiminnan painopiste suunnataan sellu- ja paperiteollisuutta sekä
kiven- ja mineraalienkäsittelyä tukevaan teollisuuskohtaiseen
prosessiautomaatioon ja toisaalta useille teollisuusaloille
soveltuvaan kenttäsäätöliiketoimintaan.


Metso Mineralsin integrointi

Metso Mineralsin operatiivisten toimintojen integrointi saatiin
päätökseen syyskuun loppuun mennessä. Kertomusvuoden loppuun mennessä
suljettiin tai myytiin 12 tuotantolaitosta lähinnä Yhdysvalloissa.
Lisäksi jakelutoimintojen yhdistämisen seurauksena noin 70 jakelu- ja
huoltoyksikköä suljettiin. Edellä mainitut päätökset vähensivät Metso
Mineralsin henkilöstöä yhdistämisen käynnistymisestä vuoden 2002
loppuun mennessä yhteensä noin 1 800:lla. Lisäksi Metso Minerals myi
tai sulki neljä ydinliiketoiminnan ulkopuolista yksikköä: Svedala
Robot B.V:n, Kranlyft Ab:n, Interconsult i Falkenberg Ab:n ja Oy Rolac
Ab:n. Näiden yksiköiden liikevaihto vuonna 2001 oli yhteensä 79
miljoonaa euroa.

Metso Minerals sai vuodenvaihteessa päätökseen Hodgen valimon myynnin.
Greenvillessä, Pennsylvaniassa sijaitseva valimo myytiin
sijoittajaryhmälle. Valimo siirtyi 31.12.2002 uuden, Hodge Foundry,
Inc.:n omistukseen. Sen palveluksessa on 90 henkilöä.

Integroinnin vuosittaisten synergiaetujen arvioitiin prosessin alussa
olevan 70 miljoonaa euroa ja toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2003.
Integraation edetessä tavoitetta on voitu nostaa 90 miljoonaan euroon,
josta runsas puolet toteutui kertomusvuonna.

Integroinnin kertaluonteiset rakennejärjestelykulut olivat
hankintahetkestä lähtien 72 miljoonaa euroa (90 miljoonaa euroa
vähennettynä 18 miljoonan euron verovaikutuksella).


Konserninlaajuiset synergiahankkeet

Konserninlaajuisilla synergiahankkeilla tähdätään Metson yhteisten
resurssien, prosessien ja menetelmien hyödyntämiseen. Pohjois-Amerikan
hallinnollisten toimintojen uudelleenorganisonti käynnistyi. Lisäksi
käynnistettiin hanke konsernin ostotoiminnoissa ilmenevien
synergioiden hyödyntämiseksi. Näistä kahdesta hankkeesta arvioidaan
saatavan yhteensä vuosittain yli 50 miljoonan euron kustannushyödyt.
Lisäksi Metson hallinnollisia toimintoja yhtenäistettiin Kiinassa ja
Brasilian toimintoja keskitettiin Sorocabaan, Sao Paulon osavaltioon.

Joulukuussa Metso ilmoitti ottavansa käyttöön kotimaan
taloushallinnossaan palvelukeskusmallin, jossa sen yksiköiden
taloushallinnon toimintoja hoidetaan keskitetysti. Palvelukeskus tulee
toimimaan kahdella paikkakunnalla, Tampereella ja Jyväskylässä.
Palvelukeskuksen arvioidaan vähentävän taloushallinnon ja
palkanlaskennan henkilöstöä noin 50:llä.


Yritysostot ja -myynnit

Metso myi Porissa, Parkanossa ja Loviisassa konepajatoimintaa
harjoittavan Metso Worksin huhtikuussa Hollming Oy:lle. Metso
Worksin liikevaihto vuonna 2001 oli 38 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä 532.

Metso osti syyskuussa YIT:ltä Scandinavian Mill Service Oy:n osakkeet
eli 51 prosenttia yrityksen osakekannasta. Tämän jälkeen Metso omistaa
yrityksen koko osakekannan. Yrityksen liikevaihto vuonna 2001 oli 5,3
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 140. Yritysosto tukee Metso
Paperin toiminnan laajentamista massa- ja paperiteollisuuden
päivittäisiin huoltotoimintoihin.

Metso solmi marraskuussa aiesopimuksen sveitsiläisen Bobst Group SA:n
kanssa jatkojalostuskoneita valmistavan ryhmän myymisestä. Myynti
saatettaneen päätökseen vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä.
Kaupan arvo on noin 90 miljoonaa euroa, mikä vastaa ryhmän
kirjanpitoarvoa Metson taseessa.

Metso allekirjoitti joulukuussa aiesopimuksen Karlstadissa, Ruotsissa,
sijaitsevien valimotoimintojensa myynnistä uudelle, perustettavalle
yhtiölle, jonka omistavat Åkers AB ja Metso Paper Karlstad AB. Åkers
AB omistaa alkuvaiheessa 51 prosenttia uuden yhtiön osakkeista, ja
sillä on optio ostaa loputkin osakekannasta.Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat kertomusvuonna 156
miljoonaa euroa (150 milj. e) eli 3,3 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

Päättyneenä vuonna tuotekehityksen painopiste oli Metso Future Care -
liiketoiminnan mukaisesti elinkaariteknologian ja prosessiosaamisen
vahvistamisessa. Kuitu- ja paperiteknologiassa investoitiin eniten
mekaanisen massan käsittelyn ja paperin pintakäsittelyn teknologiaan.
Kiven- ja mineraalienkäsittelyssä kehitettiin erityisesti
tarkkuussimulaatioita ja tietämyspohjaista säätöjärjestelmää.
Automaatio- ja säätöteknologiassa pyrittiin kehittämään varsinkin
avoimiin standardeihin perustuvia automaatio- ja
tietojärjestelmäratkaisuja ja kenttälaitteita sekä paperin
laatuominaisuuksien mittausta. Voimansiirtoteknologiassa panostettiin
vaihdeteknologian ja huollon kehitykseen. Levytekniikassa parannettiin
jatkuvatoimista puristinta ja siihen liittyvää prosessiteknologiaa.


Henkilöstö

Metson palveluksessa vuonna 2002 oli keskimäärin 29 258 henkilöä.
Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 28 489 eli 6 prosenttia vähemmän
kuin vuoden 2001 lopussa.

Suomessa konsernin palveluksessa oli 37 prosenttia koko henkilöstöstä.
Muissa Pohjoismaissa työskenteli 13 prosenttia, muualla Euroopassa 17
prosenttia, Pohjois-Amerikassa 17 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren
alueella 5 prosenttia, Etelä-Amerikassa 6 prosenttia ja muualla
maailmassa 5 prosenttia henkilöstöstä.

Konsernin henkilöstöstä oli Metso Paperin palveluksessa 34 prosenttia,
Metso Mineralsin 38 prosenttia, Metso Automationin 15 prosenttia ja
Metso Venturesin palveluksessa 10 prosenttia.
Jatkojalostuskoneryhmässä työskenteli 3 prosenttia konsernin
henkilöstöstä.


Muutokset johdossa

Metson hallitus nimitti Metson varatoimitusjohtajaksi ja
toimitusjohtajan sijaiseksi kauppatieteiden maisteri Olli Vaartimon
(52). Hän ottaa tehtävän vastaan 1.5.2003 mennessä. Vaartimo toimii
tällä hetkellä Metso Mineralsin toimitusjohtajana.

Metson nykyinen varatoimitusjohtaja Sakari Tamminen on nimitetty
Rautaruukin toimitusjohtajaksi 1.1.2004 alkaen. Tamminen siirtyy
Rautaruukin palvelukseen viimeistään 1.5.2003.

Metson hallitus nimitti 29.1.2003 Metso Mineralsin toimitusjohtajaksi
ja Metson johtoryhmän jäseneksi diplomi-insinööri Bertel
Langenskiöldin (52). Hän toimii tällä hetkellä Fiskarsin
toimitusjohtajana. Langenskiöld ottaa tehtävän vastaan erikseen
ilmoitettavana ajankohtana.


Hallitus ja tilintarkastajat

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2002 valitsi Metso Oyj:n
hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Pertti Voutilaisen.
Varapuheenjohtajana jatkoi Mikko Kivimäki, ja jäseninä jatkoivat
Heikki Hakala, Juhani Kuusi, Jaakko Rauramo, Markku Tapio sekä
henkilöstön ehdottamana Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana
toimi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisina tilintarkastajina KHT Lars Blomquist ja KHT
Heikki Lassila.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2002 valtuutti hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta
sekä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien
rahoittamiseksi. Hallitus ei ollut käyttänyt annettua valtuutusta
31.12.2002 mennessä.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta
0,60 euroa osakkeelta.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli vuoden lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 232 miljoonaa euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 77 miljoonaa
kappaletta, mikä vastasi 931 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen
hinta 31.12.2002 oli 10,30 euroa. Ylin noteeraus oli 15,15 euroa
ja alin 7,73 euroa. Helsingin Pörssissä yhtiön markkina-arvo
31.12.2002 oli 1 403 miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 10
miljoonan dollarin arvosta. ADS-todistuksen hinta 31.12.2002 oli
10,92 dollaria. Ylin kurssi oli 14,26 ja alin 7,81 dollaria.


Katsausvuoden jälkeiset tapahtumat

Metso myi 17.1.2003 hydraulisen voimansiirron yksikkönsä, Metso
Hydraulics Oy:n, Sampo-Rosenlew Oy:lle. Metso Hydraulics Oy kuului
Metso Ventures -liiketoiminta-alueeseen, ja sen liikevaihto vuonna
2002 oli 18 miljoonaa euroa, liikevoitto 3 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä noin 120.

Metso sopi 31.1.2003 SCADA-kaukokäyttöjärjestelmiä valmistavan
Network Management Systemsin (NMS) myynnistä espanjalaiselle
Telventille. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen helmikuussa
2003. Kaupan arvo on noin 35 miljoonaa euroa ja se alentaa Metson
nettovelkaisuusastetta noin kolme prosenttiyksikköä.


Lähiajan näkymät

Markkinaympäristön odotetaan jatkuvan epävarmana lähitulevaisuudessa.

Metso Paperin markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta
lähiaikoina, vaikkakin paperiteollisuuden investointien
suunnitteluaktiviteetti näyttää elpyvän varovaisesti.

Metso Mineralsin toimittamien rakennus- ja maanrakennusteollisuuden
tuotteiden kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisen kaltaisena.
Kaivosteollisuuden näkymät ovat hieman parantuneet muualla paitsi
Yhdysvalloissa.

Metso Automationin kenttälaitteiden kysynnän arvioidaan vilkastuvan
hieman.

Toteutetut kustannusrakenteen keventämistoimet luovat perustan
kannattavuuden parantamiselle vuonna 2003. Työ konsernin
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu.


Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2002 oli 861 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 697 miljoonaa euroa. Yhtiön
ulkona olevien osakkeiden määrä 31.12.2002 oli 136 189 704. Nämä
osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon vuodelta 2002.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta.


Yhtiökokous

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 15.4.2003 klo
14.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.


Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2003

Metso Oyj:n hallitus

Tähän katsaukseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneita seikkoja ja
tosiasioita koskevat lausumat ja kannanotot ovat tulevaisuutta
koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakasteollisuuksien
kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt kannanotot.
Myös yhtiön kasvua ja kehitystä sekä kannattavuutta ja
synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä
yhteydessä käytetään usein sanaa "odottaa", "arvioida", "ennakoida"
tai muita vastaavia ilmaisuja. Koska tällaiset arviot ja lausumat
perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin ja tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena todelliset tulokset voivat
poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita yhtiöltä odotetaan.
Tällaisia epävarmuustekijöitä ovat mm: (1) yleinen taloudellinen
tilanne mukaanlukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka
vaikuttavat asiakasteollisuuksien ja -ryhmien toimintaedellytyksiin
ja kannattavuuteen ja sitä kautta yhtiön saamiin tilauksiin ja
niiden katetasoon; (2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden
kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut yhtiön toimialoilla;
(3) yhtiön omien toimintaedellytysten kuten tuotannon,
tuotekehityksen ja projektinhoidon onnistuminen ja niiden jatkuva
tehostaminen ja parantaminen; ja (4) vireillä olevien ja tulevien
yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen ja yhtiön
liiketoimintastrategian muuttuminen.

              (Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton)


KONSERNIN TULOSLASKELMA                       

                                   
                 10-12/   10-12/  1-12/   1-12/
                  2002    2001   2002   2001
                Milj. e  Milj. e Milj. e  Milj. e
                                   
Liikevaihto            1 297   1 437  4 691   4 343
                                   
Hankinnan ja valmistuksen     -944   -1 052  -3 425  -3 200
kulut

Bruttokate             353    385  1 266   1 143
                                   
Myynnin ja hallinnon        -258    -310  -1 015   -873
yleiskustannukset

Liikevoitto ennen          95     75   251    270
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa

 % liikevaihdosta         7,3%    5,2%   5,3%   6,2%
                                   
Liiketoiminnan            -8     16   -27     4
kertaluonteiset tuotot ja
kulut

Liikearvon poisto          -14    -16   -57    -28
                                   
Liikevoitto             73     75   167    246
                                   
 % liikevaihdosta         5,6%    5,2%   3,6%   5,7%
                                   
Rahoitustuotot ja -kulut      -19    -25   -74    -24
                                   
Tulos ennen satunnaiseriä ja     54     50    93    222
veroja

Satunnaiset tuotot ja kulut      -     -3    -    -8
                                   
Tulos ennen veroja          54     47    93    214
                                   
Tuloverot              -6    -17   -26    -72
                                   
Vähemmistöosuus tilikauden      0     3    -2    -1
tuloksesta

Tilikauden tulos           48     33    65    141
                                   


KONSERNITASE                             

                           31.12.  31.12.
                            2002   2001
                                   
                          Milj. e  Milj. e
                                   
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset        

Aineettomat hyödykkeet                1 011   1 094
                                   
Aineelliset hyödykkeet                 891    886
                                   
Muut pitkäaikaiset sijoitukset             103    215
                                   
                                   
Lyhytaikainen omaisuus                        

Vaihto-omaisuus                     819    949
                                   
Saamiset                       1 385   1 686
                                   
Rahat ja pankkisaamiset                 190    212
                                   
                                   
Vastaavaa yhteensä                  4 399   5 042
                                   
                                   
Osakepääoma                       232    232
                                   
Muu oma pääoma                    1 147   1 237
                                   
Vähemmistöosuus                     10     7
                                   
                                   
Pitkäaikainen vieras pääoma              1 172   1 362
                                   
Lyhytaikainen vieras pääoma              1 838   2 204
                                   
                                   
Vastattavaa yhteensä                 4 399   5 042
                                   
                                   
Korollinen nettovelka                        

Pitkäaikaiset korolliset lainat            1 020   1 179
                                   
Lyhytaikaiset korolliset lainat             333    389
                                   
Rahat ja pankkisaamiset                -190   -212
                                   
Muut korolliset saamiset                -45   -105
                                   
Yhteensä                       1 118   1 251
                                   


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

                                   
                10-12/   10-12/   1-12/   1-12/
                 2002    2001   2002   2001
                Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
                                   
Liiketoiminta:                            

Tilikauden tulos          48     33    65    141
                                   
Tilikauden voiton ja                         
liiketoiminnan kassavirran
oikaisuerät
             
 Poistot              48     56    197    149
                                   
 Muut               -17    -44    12    -42
                                   
Käyttöpääoman muutos        14     39    -22    -13
                                   
Liiketoiminnan kassavirta      93     84    252    235
                                   
Investointitoiminta:                         

 Käyttöomaisuusinvestoinnit    -51    -64   -191   -154
                                   
 Käyttöomaisuuden myynnit      6     6    33    18
                                   
 Svedalan hankinta,         -     0     -   -804
 hankitut rahavarat vähennettynä

 Muut yritysostot, hankitut    -1    -13    -1    -24
 rahavarat vähennettynä

 Liiketoimintojen myynnit      4     13    38    17
                                   
 Timberjackin myynnin        -    -28     -    -85
 verovaikutukset

 Osakkeiden ja muiden       28     60    107    89
 sijoitusten ostot (-) ja
 myynnit (+), netto

Investointitoiminnan        -14    -26    -14   -943
kassavirta

Rahoitustoiminta:                          

 Maksetut osingot          -     -    -82    -81
                                   
 Lainojen nostot (+) ja      -24    -191   -161    446
 lyhennykset (-), netto

 Muut                1     30    10    68
                                   
Rahoitustoiminnan         -23    -161   -233    433
kassavirta

Rahojen ja pankkisaamisten      0     8    -27     2
kurssimuutos

Rahojen ja pankkisaamisten     56    -95    -22   -273
muutos

Rahat ja pankkisaamiset      134    307    212    485
kauden alussa

Rahat ja pankkisaamiset      190    212    190    212
kauden lopussaKONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
         
                                   
                                   
        Osak- Osake- Yli-       Omien Muut Ker-  
         kei-    kurs-              ty- 
               si-             neet    
         den pää-  ra- Vara- Muun- osak-  ra- voit-  Yh-
        luku-  oma hasto  ra-  to- kei- has-  to- teen-
                 hasto erot  den  tot varat  sä
            (ni-        
        määrä mel-           ra-     
           lis-          hasto
            arvo            
       (tuhan- 1,70 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
        sia)  eur)   e   e   e   e   e   e   e
                                  
31.12.2001  136 251  232  14  221  25   1  202  774 1 469
                               
                                   
Osingot       -   -   -   -   -   -   -  -82  -82
                                   
Muuntoerot     -   -   -   -  -85   -   -   -  -85
                                   
Muut        -   -   -   6   -   -   -   6  12
                                   
Tilikauden tulos  -   -   -   -   -   -   -  65  65
                                   
31.12.2002  136 251  232  14  227  -60   1  202  763 1 379
                                
                                   
                                   
                                   
Konsernin jakokelpoisia varoja 31.12.2002 ovat kertyneet voittovarat
(763 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (44 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (60 milj. e) ja muut rahastot
(202 milj. e) eli yhteensä 861 miljoonaa euroa.
         
Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta omia
osakkeita.
         


KERTALUONTEISET ERÄT JA LIIKEARVON POISTOT SEKÄ NIIDEN VAIKUTUS
NETTOTULOKSEEN
                 
                                   
                   10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/
                    2002  2001  2002   2001
                   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liiketoiminnan kertaluonteiset     -7,9  15,8  -26,5   3,7
erät yhteensä

                                   
Liikearvon poisto           -13,7  -15,4  -57,1  -27,9
                                   
Svedalan hankinnan             -  -4,9    -   -4,9
tilapäisrahoituksen kulut (sis.
rahoituseriin)

Kertaluonteiset erät ja liikearvon   -21,6  -4,5  -83,6  -29,1
poisto yhteensä

                                   
Verovaikutus               1,8  11,6  13,2   5,4
                                   
Kertaluonteisten erien ja       -19,8   7,1  -70,4  -23,7
liikearvon poiston vaikutus
nettotulokseen

                                   
Tulos / osake, e            0,35  0,26  0,48   1,09
                                   
Kertaluonteisten erien ja        0,14  -0,06  0,51   0,17
liikearvon poiston vaikutus tulos
/ osake -tunnuslukuun
                 
Tulos/osake ilman kertaluonteisia    0,49  0,20  0,99   1,26
eriä ja liikearvon poistoa, e


VASTUUSITOUMUKSET                          

                                   
                            31.12. 31.12.
                             2002  2001
                           Milj. e Milj. e
                                   
Kiinnitykset omien                     1    2
velkojen vakuudeksi

Muut pantit ja                            
sitoumukset
Annetut kiinnitykset                    2    2
                                   
Pantatut varat                       0    1
                                   
Takaukset                          0    1
osakkuusyhtiöiden
puolesta

Takaukset muiden                      4    4
sitoumusten vakuudeksi

                                   
Takaisinosto- ja muut                   25   30
sitoumukset

Leasing- ja                        181   193
vuokrasitoumukset

                                   
                                   
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
            
                                   
                        
             Nimellisarvo  Tasearvo    Käypä arvo
             31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
              2002  2001  2002  2001  2002  2001
             Milj. e Milj. e Milj. Milj. Milj. e Milj. e
                       e   e        
                           
Valuuttatermiini-     1 617  1 421   38  -23    65   -29
sopimukset

Valuutan- ja          4   37   0  -7    -1   -8
koronvaihtosopimukset

Valuutanvaihtosopimukset   100   121   2  -1    1   -3

Koronvaihtosopimukset     60   22   0   0    2    0
                                   
Korkofutuurisopimukset    15    -   0   -    0    -
                                   
Optiosopimukset                           

  Ostetut           9   112   1   1    1    1
                                   
  Myydyt           14   116   0  -1    0   -1
                                   
                                   
Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka
konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.
            


TUNNUSLUVUT                             

                        31.12.2002 31.12.2001
                                   
Tulos/osake, e                    0,48    1,09
                                   
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä ja       0,99    1,26
liikearvon poistoa, e

Oma pääoma/osake, e                 10,12   10,78
                                   
Oman pääoman tuotto (ROE), %              4,8    10,4
                                   
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %          6,4    12,3
                                   
Omavaraisuusaste, %                  33,3    31,1
                                   
Gearing, %                      80,6    84,8
                                   
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)  136 190  136 135
                                   


KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT
  
                                   
                                   
              1-12/2002 1-12/2001 31.12.2002 31.12.2001
                                   
USD (Yhdysvaltain       0,9449   0,8957   1,0487   0,8813
  dollari)
  
SEK (Ruotsin kruunu)     9,1591   9,2557   9,1528   9,3012
                                   
GBP (Englannin punta)     0,6288   0,6219   0,6505   0,6085
                                   
CAD (Kanadan dollari)     1,4828   1,3867   1,6550   1,4077
                                   


LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT                       

                                   
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-   10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/ Muutos
ALUEITTAIN            2002  2001  2002  2001
                               
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e    %
                                   
Metso Paper            571   615  1 812  2 209   -18
                                   
Metso Minerals           438   507  1 819   913   99
                                   
Metso Automation          167   194   622   693   -10
                                   
Metso Ventures           108   97   374   489   -24
                                   
Liiketoiminta-alueiden välinen   -33   -24   -96  -137 
laskutus

Jatkuvat liiketoiminnot     1 251  1 389  4 531  4 167    9
                                   
Jatkojalostuskoneet         46   48   160   176   -9
                                   
Metso yhteensä          1 297  1 437  4 691  4 343    8

                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN   10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/ Muutos
KERTALUONTEISIA          2002  2001  2002  2001
ERIÄ JA LIIKEARVON POISTOA   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e    %
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Metso Paper            54,8  51,1  132,3  190,7   -31
                                   
Metso Minerals          27,1  15,8  107,9  44,6   142
                                   
Metso Automation          7,2   7,8  21,9  28,7   -24
                                   
Metso Ventures          12,1   7,4  23,4  29,8   -21
                                   
Konsernihallinto ja muut     -6,9  -8,2  -31,8  -27,6   -15
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot      94,3  73,9  253,7  266,2   -5
                                   
Jatkojalostuskoneet        0,3   1,5  -3,1   4,3  -172
                                   
Metso yhteensä          94,6  75,4  250,6  270,5   -7
                                   
                                   
LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/    
TUOTOT JA -KULUT LIIKETOIMINTA-  2002  2001  2002  2001
ALUEITTAIN           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e    


Metso Paper            1,4  -5,9  -5,9  -14,9    
                               
Metso Minerals          -1,1  -12,5  -13,3  -16,0    
                               
Metso Automation         -1,9  -8,5  -2,6  -8,5    
                               
Metso Ventures          -2,3    -  -7,1    -    
                               
Konsernihallinto ja muut     -0,9  42,7   6,9  43,1    
                               
Jatkuvat liiketoiminnot      -4,8  15,8  -22,0   3,7    
                               
Jatkojalostuskoneet        -3,1    -  -4,5    -    
                               
Metso yhteensä          -7,9  15,8  -26,5   3,7    
                               
                                   
LIIKEARVON POISTO        10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/    
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2002  2001  2002  2001
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e    
                               
Metso Paper            -2,0  -2,2  -8,2  -8,2    
                               
Metso Minerals          -10,3  -11,4  -43,2  -13,9    
                               
Metso Automation         -0,7  -1,0  -3,0  -2,9    
                               
Metso Ventures          -0,4  -0,5  -1,4  -1,6    
                               
Jatkuvat liiketoiminnot     -13,4  -15,1  -55,8  -26,6    
                               
Jatkojalostuskoneet        -0,3  -0,3  -1,3  -1,3    
                               
Metso yhteensä          -13,7  -15,4  -57,1  -27,9    
                               
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/ Muutos
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2002  2001  2002  2001
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e    %
                                   
Metso Paper            54,2  43,0  118,2  167,6   -29
                                   
Metso Minerals          15,7  -8,1  51,4  14,7   250
                                   
Metso Automation          4,6  -1,7  16,3  17,3   -6
                                   
Metso Ventures           9,4   6,9  14,9  28,2   -47
                                   
Konsernihallinto ja muut     -7,8  34,5  -24,9  15,5  -261
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot      76,1  74,6  175,9  243,3   -28
                                   
Jatkojalostuskoneet        -3,1   1,2  -8,9   3,0  -397
                                   
Metso yhteensä          73,0  75,8  167,0  246,3   -32
                                   
                                   
SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA- 10-12/ 10-12/  1-12/  1-12/ Muutos
ALUEITTAIN            2002  2001  2002  2001
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e    %
                                   
Metso Paper            281   464  1 642  1 737   -5
                                   
Metso Minerals           431   435  1 860   873   113
                                   
Metso Automation          158   171   643   676   -5
                                   
Metso Ventures           125   93   411   440   -7
                                   
Liiketoiminta-alueiden väliset   -28   -27  -106  -117    
saadut tilaukset

Jatkuvat liiketoiminnot      967  1 136  4 450  3 609   23
                                   
Jatkojalostuskoneet         75   33   196   169   16
                                   
Metso yhteensä          1 042  1 169  4 646  3 778   23
                                   
                                   
                                Muutos
                                   
HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-           31.12. 31.12.    %
ALUEITTAIN                    2002  2001
                               
Metso Paper                   9 719  9 458    3
                                   
Metso Minerals                 10 784 11 725    -8
                                   
Metso Automation                4 150  4 532    -8
                                   
Metso Ventures                 2 873  3 586   -20
                                   
Konsernihallinto ja muut             134   117    15
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot            27 660 29 418    -6
                                   
Jatkojalostuskoneet                829   824    1
                                   
Metso yhteensä                 28 489 30 242    -6
                                   


VUOSINELJÄNNESTIEDOT                         
               
                                   
                                   
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-   10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
ALUEITTAIN            2001  2002  2002  2002  2002
                                   
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            615   418   412   411   571
                                   
Metso Minerals           507   436   518   427   438
                                   
Metso Automation          194   151   155   149   167
                                   
Metso Ventures           97   95   85   86   108
                                   
Liiketoiminta-alueiden välinen   -24   -27   -27   -9   -33
laskutus

Jatkuvat liiketoiminnot     1 389  1 073  1 143  1 064  1 251
                                   
Jatkojalostuskoneet         48   38   35   41   46
                                   
Metso yhteensä          1 437  1 111  1 178  1 105  1 297
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN   10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
KERTALUONTEISIA ERIÄ       2001  2002  2002  2002  2002
JA LIIKEARVON POISTOA     Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                       
Metso Paper            51,1  32,5  30,5  14,5  54,8
                                   
Metso Minerals          15,8  22,0  36,9  21,9  27,1
                                   
Metso Automation          7,8   0,1   8,5   6,1   7,2
                                   
Metso Ventures           7,4   0,2   7,1   4,0  12,1
                                   
Konsernihallinto ja muut     -8,2  -7,3  -9,4  -8,2  -6,9
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot      73,9  47,5  73,6  38,3  94,3
                                   
Jatkojalostuskoneet        1,5  -0,8  -2,1  -0,5   0,3
                                   
Metso yhteensä          75,4  46,7  71,5  37,8  94,6
                                   
                                   
LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET 10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
TUOTOT JA -KULUT LIIKETOIMINTA-  2001  2002  2002  2002  2002
ALUEITTAIN           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                              

Metso Paper            -5,9    -  -7,1  -0,2   1,4
                                   
Metso Minerals          -12,5  -2,8  -5,5  -3,9  -1,1
                                   
Metso Automation         -8,5    -  -0,9   0,2  -1,9
                                   
Metso Ventures            -    -   0,6  -5,4  -2,3
                                   
Konsernihallinto ja muut     42,7   0,8    -   7,0  -0,9
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot      15,8  -2,0  -12,9  -2,3  -4,8
                                   
Jatkojalostuskoneet         -    -  -0,6  -0,8  -3,1
                                   
Metso yhteensä          15,8  -2,0  -13,5  -3,1  -7,9
                                   
                                   
LIIKEARVON POISTO        10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2001  2002  2002  2002  2002
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            -2,2  -2,2  -2,0  -2,0  -2,0
                                   
Metso Minerals          -11,4  -10,2  -11,8  -10,9  -10,3
                                   
Metso Automation         -1,0  -0,8  -0,8  -0,7  -0,7
                                   
Metso Ventures          -0,5  -0,3  -0,4  -0,3  -0,4
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     -15,1  -13,5  -15,0  -13,9  -13,4
                                   
Jatkojalostuskoneet        -0,3  -0,3  -0,4  -0,3  -0,3
                                   
Metso yhteensä          -15,4  -13,8  -15,4  -14,2  -13,7
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2001  2002  2002  2002  2002
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            43,0  30,3  21,4  12,3  54,2
                                   
Metso Minerals          -8,1   9,0  19,6   7,1  15,7
                                   
Metso Automation         -1,7  -0,7   6,8   5,6   4,6
                                   
Metso Ventures           6,9  -0,1   7,3  -1,7   9,4
                                   
Konsernihallinto ja muut     34,5  -6,5  -9,4  -1,2  -7,8
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot      74,6  32,0  45,7  22,1  76,1
                                   
Jatkojalostuskoneet        1,2  -1,1  -3,1  -1,6  -3,1
                                   
Metso yhteensä          75,8  30,9  42,6  20,5  73,0
                                   
                                   
SITOUTUNUT PÄÄOMA        31.12.  31.3.  30.6.  30.9. 31.12.
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2001  2002  2002  2002  2002
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            562   464   547   532   517
                                   
Metso Minerals          1 525  1 576  1 523  1 429  1 401
                                   
Metso Automation          282   261   244   228   207
                                   
Metso Ventures           139   128   129   137   145
                                   
Konsernihallinto ja muut      476   414   372   353   417
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     2 984  2 843  2 815  2 679  2 687
                                   
Jatkojalostuskoneet         60   64   64   72   55
                                   
Metso yhteensä          3 044  2 907  2 879  2 751  2 742
                                   
                                   
SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA- 10-12/  1-3/  4-6/  7-9/ 10-12/
ALUEITTAIN            2001  2002  2002  2002  2002
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            464   490   473   398   281
                                   
Metso Minerals           435   545   469   415   431
                                   
Metso Automation          171   162   184   139   158

                                   
Metso Ventures           93   83   112   91   125
                                   
Liiketoiminta-alueiden väliset   -27   -27   -28   -23   -28
saadut tilaukset

Jatkuvat liiketoiminnot     1 136  1 253  1 210  1 020   967
                                   
Jatkojalostuskoneet         33   38   46   37   75
                                   
Metso yhteensä          1 169  1 291  1 256  1 057  1 042
                                   
                                   
TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-   31.12.  31.3.  30.6.  30.9. 31.12.
ALUEITTAIN            2001  2002  2002  2002  2002
                Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            957  1 023  1 063  1 035   742
                                   
Metso Minerals           499   592   504   461   474
                                   
Metso Automation          182   193   209   199   185
                                   
Metso Ventures           111   101   116   122   139
                                   
Liiketoiminta-alueiden välinen   -49   -48   -46   -56   -53
tilauskanta

Jatkuvat liiketoiminnot     1 700  1 861  1 846  1 761  1 487
                                   
Jatkojalostuskoneet         72   71   79   77   102
                                   
Metso yhteensä          1 772  1 932  1 925  1 838  1 589
                                   

Metso OyjSakari Tamminen           Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa