METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2004: LIIKETOIMINNAN TULOKSESSA SELVÄ KÄÄNNE PAREMPAAN

Metso Oyj     Pörssitiedote 2.2.2005 klo 12.00

METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2004: LIIKETOIMINNAN TULOKSESSA SELVÄ
KÄÄNNE PAREMPAAN

- Vuonna 2004 Metso-konsernin liikevaihto oli 3 976 miljoonaa
 euroa (2003: 4 250 milj. e). Lasku johtui yritysmyynneistä.
 Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla.
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli
 173 miljoonaa euroa (2003: 133 milj. e). Kertaluonteisten
 kulujen ja liikearvon poiston jälkeen liikevoitto oli 111
 miljoonaa euroa (2003: 229 milj. e tappiolla).
- Tulos per osake oli 0,51 euroa (1,89 e negatiivinen
 vuonna 2003).
- Uusia tilauksia saatiin 4 374 miljoonan euron arvosta
 (2003: 4 256 milj. e). Konsernin jatkuvien toimintojen
 tilauskanta kasvoi 25 prosenttia ja oli vuoden lopussa
 1 745 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot 2003: 1 396 milj. e).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli vuoden lopussa 50,0 prosenttia
 (31.12.2003:107,7 %).
- Hallitus ehdottaa 4.4.2005 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
 osinkoa jaetaan 0,35 euroa (2003: 0,20 euroa) osakkeelta.

Vuonna 2004 talous kääntyi selvään kasvuun Yhdysvalloissa,
Euroopassa kehitys oli vaatimatonta ja Kiinan nopea talouskasvu
jatkui. Metso Paperin tuotteiden kysyntä oli edellisvuoden tapaan
tyydyttävä. Paperiteollisuuden markkinatilanne heijastui
asiakkaiden varovaisena investointiaktiviteettina, ja uusia
paperikoneita tilattiin vähän. Metso Mineralsin murskaus- ja
seulontalaitteiden kysyntä parani huomattavasti Pohjois-Amerikassa
ja Aasiassa. Pitkään korkeina pysyneiden metallien hintojen
ansiosta kaivosteollisuuden laitteiden kysyntä oli hyvä Etelä-
Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Metso Automationin
kenttälaitteiden kysyntä kasvoi selvästi. Automaatiojärjestelmien
kysyntä jäi edellisvuoden tasolle.

Metson jatkuvissa liiketoiminnoissa saatujen tilausten arvo nousi
10 prosenttia. Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta oli vuoden
lopussa 25 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kaikkiaan Metson
saamien tilausten arvo nousi 3 prosenttia vuodesta 2003, vuoden
lopun tilauskannan ollessa 16 prosenttia korkeampi kuin vuotta
aiemmin.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli
173 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Myönteiseen
tuloskehitykseen vaikutti Metso Mineralsin ja Metso Automationin
merkittävästi parantunut kannattavuus, joka oli seurausta
liiketoiminnan tehostamistoimista ja kasvaneista volyymeista.
Vuonna 2004 Metson liikevoitto oli 111 miljoonaa euroa eli 2,8
prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen
liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia
liikevaihdosta.

"Painopisteemme vuonna 2004 oli kannattavuuden ja kassavirran
parantamisessa sekä taseen vahvistamisessa. Kaikilla näillä osa-
alueilla kehitys oli positiivista. Kannattavuutemme kehittyi
myönteisesti Metso Mineralsin ja Metso Automationin hyvän
tuloskehityksen ansiosta. Vuoden aikana taseemme vahvistui
merkittävästi liiketoiminnan kassavirran sekä liiketoimintojen,
kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä kertyneiden varojen
johdosta. Nettovelkamme pienenivät noin 600 miljoonalla eurolla ja
olivat vuoden lopussa 529 miljoonaa euroa", sanoo Metson
toimitusjohtaja Jorma Eloranta.

Lähiajan näkymät

Metso Paperin asiakasteollisuuksissa tehtaiden käyntiasteet ovat
parantuneet, minkä arvioidaan vähitellen lisäävän
investointihalukkuutta. Lähitulevaisuudessa Metso Paperin
tuotteiden kysynnän odotetaan kuitenkin kohdistuvan pääosin
uusintoihin ja jälkimarkkinapalveluihin.

Metso Mineralsin vahva tilauskanta antaa hyvän perustan
liikevaihdon kasvulle. Murskeentuotantoon liittyvien tuotteiden
kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
Kaivosteollisuuden vahvan investointiaktiviteetin ansiosta Metso
Mineralsin mineraalienkäsittelyyn liittyvien tuotteiden kysynnän
arvioidaan jatkuvan hyvänä.

Metso Automationin markkinoiden arvioidaan jatkuvan hyvinä energia-
, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja elpyvän sellu- ja
paperiteollisuudessa.

Toteutetut kustannusrakenteen keventämistoimet ja vahvistunut
tilauskanta tukevat Metso-konsernin myönteistä tuloskehitystä.
Metson liikevoiton arvioidaan vuonna 2005 olevan edellisvuotista
parempi. Metso Mineralsin ja Metso Automationin myönteinen
tuloskehitys tukee pääsyä taloudellisiin tavoitteisiin. Metso
Paperin ja Metso Venturesin tavoitteet ovat kuitenkin haastavat.
Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuodeksi 2005 asetetut
taloudelliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja
mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituissa
muissa teollisuuksissa. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004
oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50
maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484
3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484
3253


METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton


Konsernin avainluvut 2004


             10-12/04  10-12/03  1-12/04  1-12/03
             Milj. e  Milj. e  Milj. e  Milj. e
                                 
Liikevaihto         1 092   1 204   3 976   4 250
Liikevoitto ennen      65,5    52,5   173,0   133,2
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta     6,0    4,4    4,4    3,1
Liikevoitto ennen      64,6    52,9   160,1   109,5
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa
jatkuvista
liiketoiminnoista
  %:a liikevaihdosta     6,0    4,9    4,3    3,0
Liikevoitto/-tappio     71,6    45,0   110,9  -228,7
  %:a liikevaihdosta     6,6    3,7    2,8   -5,4
Tulos/osake, euroa      0,27    0,47    0,51   -1,89
Saadut tilaukset       969    960   4 374   4 256
                        31.12.04 31.12.03
Tilauskanta                    1 745   1 505
Omavaraisuusaste, %                32,7   28,3
Gearing, %                     50,0   107,7

Konsernin kokonaislukuihin ja myytyihin liiketoimintoihin
sisältyvät: Converting-liiketoiminta 31.1.2004 asti, Dynapac-
liiketoiminta 30.6.2004 asti ja Reedrill-liiketoiminta 31.12.2004
asti.

Metson toimintaympäristö

Vuonna 2004 talous kääntyi selvään kasvuun Yhdysvalloissa, mutta
Euroopassa kehitys oli vaatimatonta. Kiinan nopea talouskasvu
jatkui, joskin maan hallituksen toimet talouden ylikuumenemisen
hillitsemiseksi hidastivat päätöksiä erityisesti isojen projektien
investoinneista.

Paperiteollisuudessa paperin kysyntä ja paperikoneiden
käyntiasteet vahvistuivat vuoden 2004 aikana, mutta tuotteiden
hintamuutokset olivat vähäisiä. Pohjois-Amerikassa paperien hinnat
kääntyivät lievään nousuun vuoden 2004 aikana, kun taas Euroopassa
hintojen odotetaan nousevan vuonna 2005. Sellun hintakehitys oli
vaihtelevaa, mutta loppuvuotta 2004 kohti hinnat alkoivat jälleen
nousta.

Maanrakennusteollisuudessa murskeen kysyntä kasvoi Yhdysvaltain
lisäksi myös Aasiassa. Euroopassa murskeen kysynnän kehitys oli
maltillista. Kaivosteollisuudessa metallien vahva hinnannousu
jatkui. Eniten kysyntään ja hintoihin on vaikuttanut Kiinan
talouden voimakas kasvuvauhti, joka on nostanut Kiinan maailman
suurimmaksi metallien käyttäjäksi.

Keskeisten raaka-aineiden, kuten teräksen, hinnannousu vuonna 2004
heijastui Metso-konsernin kustannuksiin. Kustannusten nousun
vaikutukset jakautuvat kuitenkin pitkälle aikavälille, sillä
Metson materiaalihankinnat perustuvat pääosin monivuotisiin
sopimuksiin. Lisäksi raaka-aineiden hinnannousun vaikutuksia on
saatu kompensoitua parantamalla tuottavuutta ja korottamalla
lopputuotteiden hintoja.


Metson tuotteiden kysyntä

Metso Paperin tuotteiden kysyntä oli edellisvuoden tapaan
tyydyttävä. Paperiteollisuuden markkinatilanne heijastui
asiakkaiden varovaisena investointiaktiviteettina, ja uusia
paperikoneita tilattiin vuoden 2004 aikana vähän. Kokonaisten
tuotantolinjojen investointeja oli vireillä lähinnä Aasiassa ja
jonkin verran myös Euroopassa. Muilla markkina-alueilla kysyntä
keskittyi huolto- ja prosessipalveluihin sekä uusintoihin.
Massanvalmistuksen laitteiden ja linjojen markkinat olivat hyvät
pääasiassa Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Jälkimarkkinapalvelujen
kysyntä kääntyi kasvuun loppuvuoden aikana, kun käyntiasteet
asiakkaiden tehtaissa paranivat.

Metso Mineralsin maanrakennusteollisuuden murskaus- ja
seulontalaitteiden kysyntä parani huomattavasti Pohjois-Amerikassa
ja Aasiassa, kun taas Euroopassa kysyntä säilyi samansuuruisena
kuin edellisvuonna. Pitkään korkeina pysyneiden metallien hintojen
ansiosta kaivosteollisuuden laitteiden kysyntä oli hyvä Etelä-
Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.
Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkui vahvana. Metso
Mineralsin jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen markkinat olivat
hyvät.

Metso Automationin kenttälaitteiden kysyntä kasvoi selvästi, mutta
automaatiojärjestelmien kysyntä jäi edellisvuoden tasolle. Massa-
ja paperiteollisuuden kysyntä painottui ratkaisuihin, jotka
tehostavat käytössä olevien koneiden ja laitteiden tuotantoa.
Raakaöljyn ja kaasun hinnannousu kasvatti energia-, öljy- ja
kaasuteollisuuden järjestelmien ja laitteiden kysyntää selvästi
edellisvuodesta.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Metso-konsernin jatkuvissa liiketoiminnoissa saatujen tilausten
arvo nousi 10 prosenttia vertailuvuodesta 2003 ja oli 4 110
miljoonaa euroa vuonna 2004. Jatkuvien liiketoimintojen
tilauskanta oli vuoden lopussa 25 prosenttia suurempi kuin vuoden
2003 lopussa. Myydyt liiketoiminnat mukaan lukien Metso sai vuonna
2004 tilauksia 4 374 miljoonan euron arvosta, ja tilauskanta oli
vuoden 2004 lopussa 1 745 miljoonaa euroa.

Metso Paperin osuus saaduista tilauksista oli 38 prosenttia, Metso
Mineralsin 35 prosenttia, Metso Automationin 13 prosenttia ja
Metso Venturesin 8 prosenttia. Myytyjen liiketoimintojen osuus
saaduista tilauksista oli 6 prosenttia.

Tilauksista 47 prosenttia saatiin Euroopasta, 21 prosenttia
Pohjois-Amerikasta, 17 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta,
10 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli vertailuvuoden
tasolla eli 3 709 miljoonaa euroa. Jälkimarkkinatoiminnan osuus
oli 39 prosenttia (2003: 37 %) konsernin liikevaihdosta (ilman
Metso Venturesia). Myydyt liiketoiminnat mukaan lukien Metson
liikevaihto oli 3 976 miljoonaa euroa.

Liikevaihdosta 38 prosenttia kertyi Metso Paperin, 33 prosenttia
Metso Mineralsin, 13 prosenttia Metso Automationin ja 9 prosenttia
Metso Venturesin toimituksista. Myytyjen liiketoimintojen osuus
konsernin liikevaihdosta oli 7 prosenttia.

Liikevaihdosta 42 prosenttia tuli Euroopasta, 21 prosenttia
Pohjois-Amerikasta, 23 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta,
8 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 6 prosenttia muualta maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa vahvistui selvästi vertailuvuodesta ja oli 173,0 miljoonaa
euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Myönteiseen
tuloskehitykseen vaikutti Metso Mineralsin ja Metso Automationin
merkittävästi parantunut kannattavuus, joka oli seurausta
liiketoiminnan tehostamistoimista ja kasvaneista volyymeista.

Metso Paperin liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa rasitti Papiers Gaspésian paperikoneprojektista
aiheutunut 15 miljoonan euron kulukirjaus. Metso Venturesin
tulosta heikensi Valmet Automotiven 23 miljoonan euron
liiketappio, joka johtui autotuotannon poikkeuksellisen pienestä
volyymista vuonna 2004.

Metson jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 160,1 miljoonaa
euroa eli 4,3 prosenttia vastaavasta liikevaihdosta.

Vuonna 2004 kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 25
miljoonaa euroa. Niissä raportoidut suurimmat erät olivat 9
miljoonaa euroa liiketoimintojen ja osakkeiden myyntituottoja, 26
miljoonaa euroa Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistamiseen
ja kustannusten keventämisohjelmaan liittyviä kuluja ja 20
miljoonaa euroa liiketoimintojen myyntien tappioita ja kuluja.

Metson liikevoitto oli 110,9 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia
liikevaihdosta. Metson nettorahoituskulut olivat 62 miljoonaa
euroa, ja ne sisälsivät saatuja osinkoja 3 miljoonaa euroa.

Metson tulos ennen veroja oli 49 miljoonaa euroa.

Konsernin verot olivat 21 miljoonaa euroa positiiviset. Metso sai
Konserniverokeskukselta vahvistuksen siitä, että eräiden
tytäryhtiöosakkeiden alaskirjaus on verovähennyskelpoinen
verotuksessa. Tämän perusteella Metso kirjasi kolmannella
neljänneksellä 53 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen.

Nettotulos oli 69 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,51
euroa.


Liiketoiminnat

Metso Paper

Avainluvut                     2004    2003
                                  
                        Milj. e   Milj. e
                                  
Liikevaihto                    1 559    1 651
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja     37,1    68,3
liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta                2,4     4,1
Liikevoitto                    11,1    24,6
  %:a liikevaihdosta                0,7     1,5
Sitoutunut pääoma 31.12.              356     538
Bruttoinvestoinnit                  33     54
Tutkimus- ja tuotekehityskulut            50     56
Saadut tilaukset                 1 726    1 710
Tilauskanta 31.12.                 946     784
Henkilöstö 31.12.                 8 660    9 085

Metso Paperin liikevaihto oli 1 559 miljoonaa euroa, mikä oli 6
prosenttia pienempi kuin vertailuvuonna. Paperikonetoimitukset
vastasivat vertailuvuoden toimituksia, mutta pehmopaperikoneiden
toimitukset jäivät selvästi edellisvuodesta. Jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen osuus oli 35 prosenttia liikevaihdosta (2003: 34
%).

Metso Paperin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 37,1 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia
liikevaihdosta. Liikevoittoon ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa sisältyi Papiers Gaspésian
paperikoneprojektista aiheutunut 15 miljoonan euron kulukirjaus,
minkä arvioidaan kattavan projektiin liittyvän riskin kokonaan,
myös siinä tapauksessa, että hanketta ei lainkaan toteuteta.
Liikevoittoon sisältyi kustannusrakenteen keventämisestä
aiheutuneet 26 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Metso
Paperin kannattavuus oli toisella vuosipuoliskolla selvästi
parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tehostamistoimet
näkyivät erityisesti Paperit-liiketoimintalinjan parantuneena
kannattavuutena. Metso Paperin tulosta rasitti raskaasti
tappiollinen Pehmopaperit-liiketoimintalinja. Metso Paperin koko
vuoden liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Paperin saatujen tilausten arvo oli vertailuvuoden tasolla
eli 1 726 miljoonaa euroa. Muutamaa merkittävää uusinvestointia
lukuun ottamatta saadut tilaukset olivat koneiden ja prosessien
uusintoja, modernisointeja ja huoltopalveluja. Tilauskanta
vahvistui 21 prosenttia vuoden 2003 lopusta ja oli vuoden 2004
lopussa 946 miljoonaa euroa.


Metso Minerals

Metso Mineralsin seuraavat luvut on esitetty ilman myytyjä Dynapac
ja Reedrill -liiketoimintoja.

Avainluvut                     2004    2003
                                  
                        Milj. e   Milj. e
                                  
Liikevaihto                    1 343    1 253
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja     100,3    48,1
liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta                7,5     3,8
Liikevoitto/-tappio                84,3   -189,3
  %:a liikevaihdosta                6,3    -15,1
Sitoutunut pääoma 31.12.              729     741
Bruttoinvestoinnit                  24     27
Tutkimus- ja tuotekehityskulut            9     10
Saadut tilaukset                 1 566    1 213
Tilauskanta 31.12.                 560     347
Henkilöstö 31.12.                 8 048    8 284

Metso Mineralsin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertailuvuodesta
ja nousi 1 343 miljoonaan euroon. Erityisesti
maanrakennusteollisuuden murskainten ja
metallinkierrätyslaitteiden toimitukset lisääntyivät selvästi
edellisvuodesta. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 52
prosenttia liikevaihdosta (2003: 51 %).

Metso Mineralsin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 100,3 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia
liikevaihdosta. Kannattavuus parani toiminnan tehostamisohjelman
myötä keventyneen kustannusrakenteen sekä vahvistuneen kysynnän
ansiosta. Kaikki Metso Mineralsin liiketoimintalinjat paransivat
kannattavuuttaan edellisvuoteen verrattuna. Tehostamisohjelman
vaikutukset näkyivät erityisesti murskaus- ja
seulontaliiketoimintalinjan kannattavuuden selvänä parantumisena.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä Metso Mineralsin kannattavuus
kehittyi edelleen myönteisesti. Metso Mineralsin koko vuoden
liikevoitto oli 84,3 miljoonaa euroa eli 6,3 prosenttia
liikevaihdosta.

Metson Mineralsin saatujen tilausten arvo nousi 29 prosenttia
vertailuvuodesta ja oli 1 566 miljoonaa euroa. Sekä kaivos- että
murskausteollisuuden tilaukset kasvoivat huomattavasti. Metso
Mineralsin tilauskanta vahvistui 61 prosenttia vuoden 2003 lopusta
ja oli vuoden 2004 lopussa 560 miljoonaa euroa.


Metso Automation

Avainluvut                     2004    2003
                                  
                        Milj. e   Milj. e
                                  
Liikevaihto                     535     531
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja     57,9    31,4
liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta               10,8     5,9
Liikevoitto                    52,9    28,4
  %:a liikevaihdosta                9,9     5,3
Sitoutunut pääoma 31.12.              136     150
Bruttoinvestoinnit                  6      8
Tutkimus- ja tuotekehityskulut            31     33
Saadut tilaukset                  570     531
Tilauskanta 31.12.                 176     145
Henkilöstö 31.12.                 3 267    3 314

Metso Automationin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla eli 535
miljoonaa euroa. Erityisesti energia-, öljy- ja kaasuteollisuuden
kenttälaitteiden toimitukset kasvoivat edellisvuodesta ja
vastasivat lähes puolta Metso Automationin liikevaihdosta.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 25 prosenttia
liikevaihdosta (2003: 25 %).

Metso Automationin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 57,9 miljoonaa euroa eli 10,8 prosenttia
liikevaihdosta. Liikevoitto parani merkittävästi vertailuvuodesta
liiketoiminnan tehostamistoimien sekä kenttälaitteiden kasvaneiden
myyntivolyymien ansiosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Metso
Automationin kannattavuus jatkui erittäin vahvana. Koko vuoden
liikevoitto oli 52,9 miljoonaa euroa eli 9,9 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Automationin saatujen tilausten arvo nousi 7 prosenttia
vertailuvuodesta ja oli 570 miljoonaa euroa. Metso Automationin
tilauskanta vahvistui 21 prosenttia vuoden 2003 lopusta ja oli
vuoden 2004 lopussa 176 miljoonaa euroa.


Metso Ventures

Avainluvut                     2004    2003
                                  
                        Milj. e   Milj. e
                                  
Liikevaihto                     387     370
Liiketappio ennen kertaluonteisia eriä ja     -6,5    -2,6
liikearvon poistoa
  %:a liikevaihdosta               -1,7    -0,7
Liiketappio                    -7,1    -8,7
  %:a liikevaihdosta               -1,8    -2,4
Sitoutunut pääoma 31.12.              126     160
Bruttoinvestoinnit                  18     24
Tutkimus- ja tuotekehityskulut            8     10
Saadut tilaukset                  361     398
Tilauskanta 31.12.                 118     175
Henkilöstö 31.12.                 2 544    2 482

Metso Venturesin liikevaihto oli 5 prosenttia vertailuvuotta
suurempi eli 387 miljoonaa euroa. Liiketappio ennen
kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 6,5 miljoonaa
euroa. Tappio johtui Valmet Automotiven vertailuvuotta selvästi
pienemmästä autojen toimitusvolyymista. Metso Venturesin
liiketappio oli 7,1 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä Metso Venturesin kannattavuus parani.

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo jäi 9 prosenttia
vertailuvuodesta ja oli 361 miljoonaa euroa. Metso Venturesin
tilauskanta heikkeni 33 prosenttia vuoden 2003 lopusta ja oli
vuoden 2004 lopussa 118 miljoonaa euroa.

Metso Drives
Metso Drivesin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vertailuvuodesta
ja oli 157 miljoonaa euroa. Tuuliturbiinivaihteiden ja
mineraalienkäsittelyteollisuuden lisääntyneet toimitukset
kasvattivat liikevaihtoa. Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa eli
6,9 prosenttia liikevaihdosta. Metso Drivesin kannattavuus parani
selvästi, mikä johtui uusista tuotteista ja tuotantokapasiteetin
parantuneesta käyttöasteesta.

Metso Panelboard
Metso Panelboardin liikevaihto nousi 12 prosenttia
vertailuvuodesta ja oli 104 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi
Kiinan-toimitusten sekä jälkimarkkinapalvelujen kysynnän ansiosta.
Haastavassa kilpailutilanteessa liikevoitto oli vain 0,4 miljoonaa
euroa.

Valimot
Vuonna 2004 valimoiden toimitukset kasvoivat valutuotteiden hyvän
kysynnän ansiosta. Kolmen valimon yhteenlaskettu liikevaihto oli
75 miljoonaa euroa, josta 55 prosenttia tuli Metso-konsernin
ulkopuolisesta laskutuksesta. Hyvä käyttöaste paransi valimoiden
kannattavuutta selvästi vertailuvuodesta, ja liikevoitto kasvoi
3,6 miljoonaan euroon.

Valmet Automotive
Valmet Automotiven liikevaihto laski 43 prosenttia ja jäi 40
miljoonaan euroon. Vuonna 2004 valmistettujen autojen määrä väheni
10 051 autoon (2003: 19 226 autoa). Valmet Automotiven liiketappio
oli 23,1 miljoonaa euroa, josta 6,5 miljoonaa euroa liittyi
henkilöstömäärän vähentymiseen. Valmet Automotiven henkilöstön
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1 160, josta työssä oli noin 760
henkilöä ja lomautettuna noin 400. Vuoden 2004 toisella
puoliskolla Valmet Automotive aloitti uuden Porsche Boxster -
mallin valmistuksen. Vuonna 2005 liikevaihdon arvioidaan kasvavan
ja kannattavuuden paranevan merkittävästi.


Toiminnan tehostamisohjelma

Kesäkuussa 2003 käynnistetty toiminnan tehostamisohjelma saatiin
kertomusvuoden aikana päätökseen Metson kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Tehtyjen päätösten perusteella saavutettavien säästöjen
arvioidaan olevan vuosittain hieman yli 100 miljoonaa euroa.
Vuonna 2004 tehostamistoimista syntyi kustannussäästöjä noin 65
miljoonaa euroa. Tehostamisohjelman myötä Metson henkilöstö on
vähentynyt noin 1 900 henkilöllä, mihin sisältyy noin 1 300
henkilön vähennys vuonna 2004. Ohjelman mukaan ja jo tehtyjen
päätösten perusteella henkilöstön määrä vähenee vielä vuonna 2005
noin 140:llä. Ohjelman kustannukset jäävät 93 miljoonaan euroon
edellisessä tilinpäätöksessä arvioidun 103 miljoonan euron
sijasta.


Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistaminen

Metso käynnisti kesäkuussa 2004 ohjelman Metso Paperin
liiketoimintakonseptin uudistamiseksi sekä kustannusrakenteen
keventämiseksi vuosittain yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

Metso Paperin kertaluonteiset kustannukset, jotka aiheutuivat
vuonna 2004 tehdyistä, ohjelman mukaisista päätöksistä, olivat 26
miljoonaa euroa ja niihin liittyvä vuosittainen säästötavoite on
noin 40 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2005 jääneet toimet liittyvät
eräisiin Suomessa ja Ruotsissa vielä kesken oleviin ulkoistuksiin
sekä Pehmopaperit-liiketoiminnan maailmanlaajuiseen
uudelleenjärjestelyyn. Ohjelman kertaluonteisten kustannusten
arvioidaan jäävän alle 40 miljoonan euron. Tähän sisältyy jo tehty
26 miljoonan euron varaus.

Vuonna 2004 tehdyt päätökset johtavat Metso Paperin
henkilöstömäärän vähenemiseen noin 670:llä, josta noin 200 oli
toteutunut vuoden lopussa. Kaikkiaan ohjelman arvioidaan koskevan
1 100 - 1 300:aa henkilöä, ja määrän koostuvan puoliksi
vähennyksistä sekä puoliksi ulkoistamisista ja muista tuotannon
järjestelyistä.


Kassavirta ja rahoitus

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 262 miljoonaa euroa.
Kassavirtaa vahvistivat parantunut kannattavuus ja tehostunut
käyttöpääomatalous.

Korolliset nettovelat olivat 529 miljoonaa euroa eli 580 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Nettovelkojen suhde omaan
pääomaan eli gearing oli 50,0 prosenttia, kun se vuoden alussa oli
vielä 107,7 prosenttia.

Liiketoimintojen myynneistä kertyi kassavaroja 390 miljoonaa euroa
ja muiden omaisuuserien myynneistä 66 miljoonaa euroa. Näillä sekä
vahvistuneella liiketoiminnan operatiivisella kassavirralla
vähennettiin merkittävästi lyhytaikaisia velkoja ja vahvistettiin
konsernin rahoitusasemaa. Metson omavaraisuusaste oli vuoden
lopussa 32,7 prosenttia.

Metson tarjous vaihtaa Euro Medium Term Note -ohjelmaan kuuluvat,
vuonna 2006 erääntyvät joukkovelkakirjat uusiin euromääräisiin,
vuonna 2011 erääntyviin joukkovelkakirjoihin toteutui
marraskuussa. Vanhoja joukkovelkakirjoja hyväksyttiin
vaihdettavaksi 256,1 miljoonan euron arvosta, eli 62,2 prosenttia
niiden liikkeellä olleesta määrästä. Uusia joukkovelkakirjoja
laskettiin liikkeelle 274,2 miljoonan euron arvosta 19.11.2004.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services laski
3.3.2004 Metson pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle BB+ ja
arvioi näkymät vakaiksi. Lisäksi Metson liikkeellelaskettujen
joukkovelkakirjalainojen ja EMTN-ohjelman luokitukset laskettiin
tasolle BB. Samalla lyhytaikaisten luottojen luokitus laskettiin
tasolle B. Luottoluokituslaitos Moody's Investors Service laski
17.2.2004 Metson pitkäaikaisten luottojen luokituksen tasolle Ba1
ja arvioi näkymät negatiivisiksi.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit, yrityshankinnat mukaan lukien, olivat
99 miljoonaa euroa (2003: 130 milj. e). Koska toiminnan
tehostamisohjelma toteutettiin kertomusvuonna, Metson investoinnit
painottuivat lähinnä ylläpitoinvestointeihin.


Liiketoimintojen myynnit ja ostot

Metso myi jatkojalostuskoneita valmistavan ryhmänsä
sveitsiläiselle Bobst Groupille tammikuussa. Lopullinen
kauppahinta oli 68 miljoonaa euroa ilman myytyjä rahavaroja, ja
myynnistä syntynyt tappio oli noin 8 miljoonaa euroa. Kesäkuussa
Metso myi Metso Mineralsiin kuuluneen, tienpäällystyskoneita
valmistavan Dynapac-ryhmän pohjoismaiselle pääomasijoittajalle
Altorille. Kauppahinta oli 291 miljoonaa euroa myydyt kassavarat
vähennettynä, ja myynnistä aiheutunut tappio ja myynnin kulut
olivat noin 12 miljoonaa euroa. Kertomusvuoden lopussa Metso myi
Metso Mineralsiin kuuluneen, porauslaitteita valmistavan
Reedrillin liiketoiminnan yhdysvaltalaiselle Terex Corporationille
noin 28 miljoonan euron kauppahinnalla. Kaupasta syntyi Metsolle
pienehkö myyntivoitto.

Joulukuussa Metso osti takaisin ThyssenKrupp Automotive AG:lta
Valmet Automotiven vähemmistöosuuden (10 prosenttia) alkuperäisen
sopimuksen ehtojen mukaisesti. Metso peruutti tilikauden aikana 5
miljoonan euron myyntivoiton, joka oli tuloutettu vuonna 2001.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat kertomusvuonna 106
miljoonaa euroa (2003: 129 milj. e) eli 2,7 prosenttia konsernin
liikevaihdosta. Kulujen lasku johtui lähinnä siitä, että
konsernitason yhteisiä, pitkän aikavälin tutkimusprojekteja on
karsittu ja liiketoiminta-alueiden tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaa on tehostettu ja uudelleensuunnattu.

Vuonna 2004 Metso Paper toi markkinoille uusia tuotteita
paperiradan hallintaan, paperinpäällystysteknologiaan sekä puun
käsittelyyn ja haketukseen. Kierrätyskuitutekniikassa saatettiin
päätökseen tärkeitä paperi- ja kartonkimassojen sovellusten
referenssitoimituksia Euroopassa ja Kiinassa. Metso Paper julkisti
toukokuussa uuden, entistä edullisemman Advantage DCT100 -
konseptin pehmopaperin valmistukseen. Konsepti on suunniteltu
erityisesti kehittyville markkinoille, missä pehmopaperin kulutus
kasvaa.

Metso Minerals toi markkinoille murskainten kulutusosien
räätälöintiin perustuvan Chamber Optimi -palvelun, jossa Metso
Mineralsin asiantuntijat analysoivat asiakkaan murskausprosessia
ja kehittävät kustannustehokkaita kulutusosia. Alkuvuonna otettiin
testikäyttöön asiakkaan laitoksessa murskainten hybridikulutusosa,
joka on aiempaa selvästi kestävämpi ja soveltuu vaativiin
käyttökohteisiin. Lisäksi Metso Minerals kehitti
metallinkierrätyksessä käytettävää leikkurituoteperhettä.

Metso Automation toi metsoDNA-automaatiojärjestelmään useita uusia
ominaisuuksia, mukaan lukien prosessin suorituskyky- ja
tietoturvaratkaisuja. Kenttälaitteiden tärkeimpiä
tuotelanseerauksia oli konfigurointi- ja kunnonvalvontatyökalu,
Field Care, jonka ansiosta yhdellä järjestelmällä voidaan valvoa
eri valmistajien kenttälaitteiden kuntoa asiakkaan
tuotantoprosessissa.


Henkilöstö

Vuonna 2004 Metson palveluksessa oli keskimäärin 24 363 henkilöä,
mikä oli 11 prosenttia ja 3 037 henkilöä vähemmän kuin 2003.
Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 22 802, mikä oli 13
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Maksettujen
palkkojen kokonaissumma oli 881 miljoonaa euroa.

Vuoden 2004 lopussa Metso Paperissa työskenteli 38 prosenttia
konsernin henkilöstöstä, Metso Mineralsissa 35 prosenttia, Metso
Automationissa 15 prosenttia ja Metso Venturesissa 11 prosenttia
henkilöstöstä sekä konsernihallinnossa ja konsernin yhteisissä
palvelukeskuksissa 1 prosentti henkilöstöstä.

Metson koko henkilöstöstä 40 prosenttia oli Suomessa, 11
prosenttia muissa Pohjoismaissa, 13 prosenttia muualla Euroopassa,
16 prosenttia Pohjois-Amerikassa, 6 prosenttia Aasian ja
Tyynenmeren alueella, 8 prosenttia Etelä-Amerikassa ja 6
prosenttia muualla maailmassa.


Konsernin johto

Jorma Eloranta otti vastaan Metson toimitusjohtajan ja
konsernijohtajan tehtävät 1.3.2004. Hänet nimitettiin myös Metson
johtoryhmän puheenjohtajaksi sekä Metson liiketoiminta-alueiden
hallitusten puheenjohtajaksi. Toimitusjohtajan tehtäviä
väliaikaisesti hoitanut Olli Vaartimo jatkoi Metson
varatoimitusjohtajana, toimitusjohtajan sijaisena sekä johtoryhmän
varapuheenjohtajana. Johtoryhmän muut jäsenet olivat Metson
liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat Bertel Karlstedt (Metso
Paper), Bertel Langenskiöld (Metso Minerals), Matti Kähkönen
(Metso Automation) ja Vesa Kainu (Metso Ventures).


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n 6.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2003 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden
hankkimiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä,
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta. Hallitus ei ollut käyttänyt näitä valtuutuksia
31.12.2004 mennessä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon
ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Hallituksen jäseniksi
valittiin Maija-Liisa Friman, Risto Hautamäki, Satu Huber, Juhani
Kuusi ja Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkoi KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2004.


Nimitysvaliokunta

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2004 päätti asettaa
yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu
yhtiökokousta edeltävän joulukuun ensimmäisen päivän arvo-
osuusrekisteriin merkittyjen Metson neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Metson neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa 1.12.2004
olivat UPM-Kymmene Oyj, Suomen valtio, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli vuoden lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 231 625 926,50 euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuonna 2004 Helsingin Pörssissä
108 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 1 177 miljoonan euron
vaihtoa. Osakkeen hinta 31.12.2004 oli 11,66 euroa. Ylin noteeraus
oli 12,89 euroa ja alin 9,12 euroa. Yhtiön markkina-arvo
31.12.2004 oli 1 588 miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 6
miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 86 miljoonan dollarin vaihtoa.
ADS-todistuksen hinta 31.12.2004 oli 16,02 dollaria. Ylin kurssi
oli 16,49 ja alin 11,10 dollaria.

Marathon Asset Management (Services) Ltd ilmoitti 13.10.2004, että
sen hallinnoima osakemäärä oli 8.10.2004 yhteensä 6 866 335 Metso
Oyj:n osaketta. Tämä osakemäärä oli 5,0 prosenttia Metson
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Franklin Resources, Inc. ilmoitti 12.11.2004, että sen
hallinnoimat rahastot omistivat 10.11.2004 yhteensä 6 759 162
Metso Oyj:n osaketta. Tämä osakemäärä oli 4,96 prosenttia Metson
osakepääomasta ja äänimäärästä, kun se aikaisemman ilmoituksen
mukaan 12.6.2002 oli 5,17 prosenttia. Franklin Resources, Inc:lla
on ilmoituksensa mukaan valtuutus käyttää äänioikeutta kaikkiaan
7,01 prosentin osuudella, kun se aikaisemman ilmoituksen
perusteella 12.6.2002 oli 6,30 prosenttia.


Optio-oikeudet

Metso Oyj:llä on kolme optio-ohjelmaa: vuosien 2000, 2001 ja 2003
optio-ohjelmat, jotka alunperin oikeuttivat merkitsemään yhteensä
enintään 13 800 000 uutta osaketta.

Metson hallitus ilmoitti 26.5.2004 ehdottavansa vuoden 2005
varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2003 optio-ohjelman
supistamista 4 900 000 optio-oikeudella, minkä jälkeen ohjelmat
oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 8 900 000 uutta
osaketta.

Metson hallitus varasi vastaista tarvetta varten 100 000
kappaletta optio-oikeuksia 2003A ja 100 000 kappaletta optio-
oikeuksia 2003C. Samalla hallitus päätti, että se ei tule jakamaan
2 400 000:ta kappaletta 2003A- ja 2 500 000:ta kappaletta 2003C-
optio-oikeuksia. Lisäksi hallitus päätti esittää vuoden 2005
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous mitätöisi nämä
optio-oikeudet.

Metson hallitus päätti 26.5.2004, että Metso-konsernin
avainhenkilöille keväällä 2005 jaettavissa olevien 2003B-optio-
oikeuksien enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta. Enimmäismäärä
optio-oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2004 liikevoitto on
vähintään 9 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman
tuotto vähintään 20 prosenttia sekä osakekohtainen tulos yli 1,45
euroa. Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiseksi
jakamiseksi on, että vuoden 2004 liikevoitto on 4 prosenttia
liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 8 prosenttia sekä
osakekohtainen tulos 0,40 euroa. Optioiden jakaminen edellyttää
lisäksi, että Metson osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2005 ei alita 10,11:tä euroa.


Taloudelliset tavoitteet

Metso julkisti vuoden 2005 taloudelliset tavoitteet kesäkuun
lopussa. Vuonna 2005 tavoitteena on 6 prosentin liikevoitto
liikevaihdosta ja 12 prosentin tuotto sitoutuneelle pääomalle
ennen veroja (ROCE). Liiketoiminta-alueittaiset
liikevoittotavoitteet vuodeksi 2005 ovat Metso Paperin 5
prosenttia, Metso Mineralsin 7 prosenttia, Metso Automationin 8
prosenttia ja Metso Venturesin 6 prosenttia.

Tavoiteasetannassa on liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman
tuottoprosenttia laskettaessa huomioitu Metson siirtyminen IFRS-
raportointiin vuoden 2005 alusta, jolloin liikearvon poistoista
luovutaan.


IFRS-tilinpäätösstandardien käyttöönoton vaikutukset

Metso siirtyi vuoden 2005 alussa taloudellisessa raportoinnissaan
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (IFRS, International Financial Reporting
Standards). Vertailutietojen laskemista varten siirtymäajankohta
on 1.1.2004, mistä Metso laatii IFRS-periaatteiden mukaisen
aloittavan taseen.

Tuloslaskelman kannalta olennaisin ero Metson suomalaisen ja IFRS-
tilinpäätöskäytännön välillä koskee liikearvoa eli goodwillia.
IFRS 3:n mukaisesti liikearvosta ei enää tehdä vuotuisia poistoja
vaan sille tehdään vuosittain niin sanottu arvonalentumistesti IAS
36:n vaatimusten mukaisesti.

Taseen kannalta olennaisimmat erot suomalaisen ja IFRS-
tilinpäätöskäytännön välillä koskevat työsuhde-etuuksia, joita IAS
19 sääntelee. Sen mukaisesti Metso kirjaa Suomen TEL-järjestelmään
liittyviä tulevia työkyvyttömyyseläkevastuita. TEL-järjestelmän
tuleviin työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä vastuu käsitellään
siirtymähetken aloittavassa taseessa etuuspohjaisena, ja se
vähentää omia pääomia noin 60 miljoonaa euroa (verovaikutus
huomioituna). TEL-järjestelmään vuonna 2004 tehtyjen muutosten
johdosta työkyvyttömyyseläkevastuuta käsitellään vastaisuudessa
maksuperusteisena, ja valtaosa vastuusta tuloutuu vuoden 2004
viimeisellä neljänneksellä IFRS-tuloslaskelmassa eikä näy täten
vastuuna enää 1.1.2005 aloittavassa taseessa.

Lisäksi Metsolla on tietyissä maissa etuuspohjaisia
eläkejärjestelyjä ja muita työsuhde-etuuksia, joista syntyvä
vastuu kirjataan täysimääräisenä ja joka vähentää pääomia
siirtymäajankohtana.

Metso julkaisee tiedotteen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen
vaikutuksista taloudelliseen informaatioon vuoden 2005 ensimmäisen
neljänneksen loppuun mennessä.


Lähiajan näkymät

Metso Paperin asiakasteollisuuksissa tehtaiden käyntiasteet ovat
parantuneet, minkä arvioidaan vähitellen lisäävän
investointihalukkuutta. Lähitulevaisuudessa Metso Paperin
tuotteiden kysynnän odotetaan kuitenkin kohdistuvan pääosin
uusintoihin ja jälkimarkkinapalveluihin.

Metso Mineralsin vahva tilauskanta antaa hyvän perustan
liikevaihdon kasvulle. Murskeentuotantoon liittyvien tuotteiden
kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
Kaivosteollisuuden vahvan investointiaktiviteetin ansiosta Metso
Mineralsin mineraalienkäsittelyyn liittyvien tuotteiden kysynnän
arvioidaan jatkuvan hyvänä.

Metso Automationin markkinoiden arvioidaan jatkuvan hyvinä energia-
, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja elpyvän sellu- ja
paperiteollisuudessa.

Toteutetut kustannusrakenteen keventämistoimet ja vahvistunut
tilauskanta tukevat Metso-konsernin myönteistä tuloskehitystä.
Metson liikevoiton arvioidaan vuonna 2005 olevan edellisvuotista
parempi. Metso Mineralsin ja Metso Automationin myönteinen
tuloskehitys tukee pääsyä taloudellisiin tavoitteisiin. Metso
Paperin ja Metso Venturesin tavoitteet ovat kuitenkin haastavat.
Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuodeksi 2005 asetetut
taloudelliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan.


Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2004 oli 572 miljoonaa
euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 543 miljoonaa euroa.
Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä 31.12.2004 oli 136 189 704.
Nämä osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon vuodelta 2004.
Metso Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 0,35 euroa osakkeelta.


Varsinainen yhtiökokous 2005

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 4.4.2005
alkaen klo 14 Marina Congress Centerissä Helsingissä.


Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2005

Metso Oyj:n hallitus

KONSERNIN TULOSLASKELMA              

                             
                10-12/  10-12/   1-12/  1-12/
                 2004   2003   2004   2003
                                 
               Milj. e Milj. e  Milj. e Milj. e
                                 
Liikevaihto           1 092  1 204   3 976  4 250
Hankinnan ja valmistuksen    -815   -926  -2 959  -3 211
kulut
Bruttokate            277   278   1 017  1 039
Myynnin ja hallinnon       -212   -226   -844   -906
yleiskustannukset
Liikevoitto ennen         65    52    173   133
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa
 % liikevaihdosta       6,0 %  4,4 %   4,4 %  3,1 %
Liiketoiminnan           16    3    -25   -106
kertaluonteiset tuotot ja
kulut
Liikearvon alaskirjaus       -    -     -   -205
Liikearvon poisto         -9   -10    -37   -51
Liikevoitto (-tappio)       72    45    111   -229
 % liikevaihdosta       6,6 %  3,7 %   2,8 %  -5,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut     -20   -21    -62   -74
Tulos ennen satunnaiseriä     52    24    49   -303
ja veroja
Satunnaiset tuotot ja kulut     -    -     -    -
Tulos ennen veroja         52    24    49   -303
Tuloverot             -15    39    21    44
Vähemmistöosuus tilikauden     -1    1    -1    1
tuloksesta
Tilikauden tulos          36    64    69   -258KONSERNITASE

                             
                       31.12.2004 31.12.2003
                                 
                        Milj. e  Milj. e
                                  
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset                
sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet               562    760
Aineelliset hyödykkeet               641    810
Muut pitkäaikaiset sijoitukset            93     94
                                 
Lyhytaikainen omaisuus                      
Vaihto-omaisuus                   687    743
Saamiset                     1 176   1 286
Rahat ja pankkisaamiset               419    130
                            
Vastaavaa yhteensä                3 578   3 823
                            
Osakepääoma                     232    232
Muu oma pääoma                   820    792
Vähemmistöosuus                    5     6
                            
Pitkäaikainen vieras pääoma            1 056   1 118
Lyhytaikainen vieras pääoma            1 465   1 675
                            
Vastattavaa yhteensä               3 578   3 823
                            
Korollinen nettovelka                  
Pitkäaikaiset korolliset lainat           920    957
Lyhytaikaiset korolliset lainat           51    312
Rahat ja pankkisaamiset              -419    -130
Muut korolliset saamiset              -23    -30
Yhteensä                      529   1 109KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

                               
                10-12/  10-12/  1-12/  1-12/
                 2004   2003   2004   2003
                                 
                Milj. e  Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liiketoiminta:                            
Tilikauden tulos          36    64    69   -258
Tilikauden tuloksen ja                    
liiketoiminnan kassavirran
oikaisuerät
 Poistot              38    43   155   183
 Varausten muutos / Toi-     -19    -14   -26    60
 minnan tehostamisohjelmat
 Tehostamisohjelmiin liit-     1     0    10    25
 tyvät omaisuuserien
 alaskirjaukset
 Liikearvon alaskirjaus       -     -    -   205
 Muut (sisältää laskennal-     35    -65    -3   -59
 listen verojen muutoksen)
Käyttöpääoman muutos        20    54    57   -10
Liiketoiminnan kassavirta     111    82   262   146
Investointitoiminta:                     
 Käyttöomaisuusinvestoinnit    -26    -31   -89   -128
 Käyttöomaisuuden myynnit     15     3    39    14
 Yritysostot, hankitut       0     -    -2    -2
 rahavarat vähennettynä
 Liiketoimintojen myynnit     30     -   390    31
 Osakkeiden ja muiden       -6     3    26    5
 sijoitusten ostot (-) ja
 myynnit (+), netto
 Muut                6     -    -5    -
Investointitoiminnan        19    -25   359   -80
kassavirta
Rahoitustoiminta:                      
 Maksetut osingot          -     -   -27   -82
 Lainojen nostot (+) ja      -1    -49   -294   -44
 lyhennykset (-), netto
 Muut               -11    -4   -12    5
Rahoitustoiminnan kassavirta    -12    -53   -333   -121
Rahojen ja pankkisaamisten      0    -4    1    -5
kurssimuutos
Rahojen ja pankkisaamisten     118     0   289   -60
muutos
Rahat ja pankkisaamiset      301    130   130   190
kauden alussa
Rahat ja pankkisaamiset      419    130   419   130
kauden lopussa
                               KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

                                   
                                      
      Osak-  Osa- Yli-  Va- Muun- Omien Muut  Ker-  Yh-
      kei-   ke- kurs-  ra-  to- osak-  ra-  ty- teen-
       den  pää-  si-  ra-  erot  kei- has-  neet   sä
      luku-   oma  ra-  has-      den  tot voit-
      määrä     has-   to      ra-     to-
              to        hasto    varat
                                    
                                    
                                    
     (tuhan-  Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
      sia)    e   e   e   e   e   e   e   e
                                    
31.12.  136 251   232  14  228  -76   1  202  423 1 024
2003
Osingot    -    -   -   -   -   -   -  -27  -27
Muunto-    -    -   -   -  -12   -   -   -  -12
erot
Konserni-   -    -   -   -   8   -   -   -8   0
rakenteen
muutokset
Muut      -    -   -   -   -   -   -   -2   -2
Tili-     -    -   -   -   -   -   -   69   69
kauden
tulos
31.12.  136 251   232  14  228  -80   1  202  455 1 052
2004


Konsernin jakokelpoisia varoja 31.12.2004 ovat kertyneet
voittovarat (455 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja
vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla
(5 milj. e) sekä negatiivisilla muuntoeroilla (80 milj. e) ja muut
rahastot (202 milj. e) eli yhteensä 572 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta
omia osakkeita.VASTUUSITOUMUKSET              

                         
                   31.12.2004     31.12.2003
                                 
                    Milj. e      Milj. e
                                 
Kiinnitykset omien velkojen          2         1
vakuudeksi
Muut pantit ja sitoumukset            
 Annetut kiinnitykset            2         2
 Pantatut varat               4         4
Takaukset osakkuusyhtiöiden          -         -
puolesta
Takaukset muiden               9         7
sitoumusten vakuudeksi
                         
Takaisinosto- ja muut            42         48
sitoumukset
Leasing- ja                 165        183
vuokrasitoumukset

Muihin takauksiin sisältyy 6 miljoonaa euroa myytyjen yksiköiden
puolesta annettuja takauksia, joista ostajat ovat sitoutuneet
vastaamaan ja vapauttamaan Metson takausvastuista sovitun
määräajan kuluessa.JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

                                   
           Nimellisarvo   Tasearvo   Käypä arvo

          31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
           2004  2003  2004  2003  2004  2003
                                 
           Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
             e    e    e    e    e    e
                                 
Valuuttatermiini-  1 770  1 567    3   20   18   36
sopimukset
Valuutan- ja       2    3    0    0    0    0
koronvaihto-
sopimukset
Valuutanvaihto-     73   81   -8   -1   -8   -2
sopimukset
Koronvaihto-      188   60   -1   -1   -4    0
sopimukset
Korkofutuuri-      10   15    0    0    0    0
sopimukset
Optiosopimukset                           
 Ostetut        10   13    0    0    0    0
 Myydyt        16   34    0   -1    0   -1
Sähkötermiini-     329   344    0    0   -1   -1
sopimukset 1)


1) Nimellismäärä GWh

Tasearvoilla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä
arvoja. Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät
mittaa ao. riskien
suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka
konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.TUNNUSLUVUT                     

                      31.12.2004 31.12.2003
                                 
Tulos/osake, e                  0,51    -1,89
Oma pääoma/osake, e                7,72    7,51
Oman pääoman tuotto (ROE), %            6,9    -21,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %        5,7    -8,7
Omavaraisuusaste, %                32,7    28,3
Gearing, %                    50,0    107,7
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000   136 190   136 190
kpl)KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

                             
               1-12/   1-12/   31.12.  31.12.
                2004   2003    2004   2003
                                 
USD (Yhdysvaltain      1,2433  1,1309   1,3621  1,2630
dollari)
SEK (Ruotsin         9,1250  9,1244   9,0206  9,0800
kruunu)
GBP (Englannin        0,6786  0,6919   0,7051  0,7048
punta)
CAD (Kanadan         1,6170  1,5821   1,6416  1,6234
dollari)LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT
                                 

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/  Muutos
            2004   2003   2004   2003
                                 
           Milj. e  Milj. e Milj. e  Milj. e    %
                                 
Metso Paper       470    527  1 559   1 651    -6
Metso Minerals      391    338  1 343   1 253    7
Metso Automation     147    153   535    531    1
Metso Ventures      98    103   387    370    5
Liiketoiminta-      -36    -43   -115   -122    6
alueiden välinen
laskutus
Jatkuvat        1 070   1 078  3 709   3 683    1
liiketoiminnot
Myydyt          22    126   267    567   -53
liiketoiminnot
Metso yhteensä     1 092   1 204  3 976   4 250    -6LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON
POISTOA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/  Muutos
            2004   2003   2004   2003
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.    %
              e     e    e     e
                                 
Metso Paper       19,9   34,1   37,1   68,3   -46
Metso Minerals     35,9   20,4  100,3   48,1   109
Metso Automation    19,0   14,7   57,9   31,4    84
Metso Ventures     -0,5   -5,7   -6,5   -2,6   -150
Konsernihallinto ja   -9,7   -10,6  -28,7   -35,7    20
muut
Jatkuvat        64,6   52,9  160,1   109,5    46
liiketoiminnot
Myydyt          0,9   -0,4   12,9   23,7   -46
liiketoiminnot
Metso yhteensä     65,5   52,5  173,0   133,2    30LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON
POISTOA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

           10-12/2004 10-12/2003 1-12/2004 1-12/2003
                                 
               %      %     %     %
                                 
Metso Paper         4,2     6,5    2,4    4,1
Metso Minerals       9,2     6,0    7,5    3,8
Metso Automation      12,9     9,6    10,8    5,9
Metso Ventures       -0,5    -5,5    -1,7    -0,7
Jatkuvat          6,0     4,9    4,3    3,0
liiketoiminnot
Myydyt           4,1    -0,3    4,8    4,2
liiketoiminnot
Metso yhteensä       6,0     4,4    4,4    3,1LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET TUOTOT JA KULUT LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

           10-12/2004 10-12/2003 1-12/2004  1-12/2003
                                 
            Milj. e   Milj. e  Milj. e   Milj. e
                                 
Metso Paper         5,0     0,6   -19,2    -36,0
Metso Minerals       6,8     1,2    5,5    -65,8
Metso Automation      -1,1     0,3    -1,1    -0,3
Metso Ventures       0,6    -1,5    0,6    -4,7
Konsernihallinto ja     1,9     2,8    6,8     1,6
muut
Jatkuvat          13,2     3,4    -7,4   -105,2
liiketoiminnot
Myydyt           2,3    -0,3   -17,8    -0,3
liiketoiminnot
Metso yhteensä       15,5     3,1   -25,2   -105,5LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/2004 10-12/2003 1-12/2004 1-12/2003
                                 
             Milj. e   Milj. e  Milj. e  Milj. e
                                 
Metso Paper         -2,2    -2,1    -6,8    -7,7
Metso Minerals       -5,0    -5,4   -21,5   -29,0
Metso Automation      -1,8    -0,6    -3,9    -2,7
Metso Ventures       -0,4    -0,5    -1,2    -1,4
Jatkuvat          -9,4    -8,6   -33,4   -40,8
liiketoiminnot
Myydyt liiketoiminnot    0,0    -2,0    -3,5   -10,6
Metso yhteensä       -9,4    -10,6   -36,9   -51,4LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/  Muutos
            2004   2003   2004   2003
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.    %
              e     e    e     e
                                 
Metso Paper       22,7   32,6   11,1   24,6   -55
Metso Minerals     37,7   16,2   84,3  -189,3   145
Metso Automation    16,1   14,4   52,9   28,4    86
Metso Ventures     -0,3   -7,7   -7,1   -8,7    18
Konsernihallinto ja   -7,8   -7,8  -21,9   -34,1    36
muut
Jatkuvat        68,4   47,7  119,3  -179,1   167
liiketoiminnot
Myydyt          3,2   -2,7   -8,4   -49,6    83
liiketoiminnot
Metso yhteensä     71,6   45,0  110,9  -228,7   148


Metso Mineralsin ja myytyjen liiketoimintojen liiketappioon
sisältyy syyskuussa 2003 tehty 205 miljoonan euron suuruinen
liikearvon alaskirjaus.SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/  Muutos
            2004   2003   2004   2003
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.    %
              e     e    e     e
                                 
Metso Paper       300    288  1 726   1 710    1
Metso Minerals      451    328  1 566   1 213    29
Metso Automation     130    119   570    531    7
Metso Ventures      103    142   361    398    -9
Liiketoiminta-      -29    -33   -113   -121    7
alueiden väliset
saadut tilaukset
Jatkuvat         955    844  4 110   3 731    10
liiketoiminnot
Myydyt          14    116   264    525   -50
liiketoiminnot
Metso yhteensä      969    960  4 374   4 256    3HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

              31.12.2004  31.12.2003    Muutos
                                %
                                 
Metso Paper           8 660     9 085      -5
Metso Minerals          8 048     8 284      -3
Metso Automation         3 267     3 314      -1
Metso Ventures          2 544     2 482      2
Konsernihallinto ja muut      283      223      27
Jatkuvat liiketoiminnot     22 802    23 388      -3
Myydyt liiketoiminnot        -     2 852     -100
Metso yhteensä         22 802    26 240     -13VUOSINELJÄNNESTIEDOT


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                              
           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
                                 
Metso Paper       527    360   351    378   470
Metso Minerals      338    279   339    334   391
Metso Automation     153    113   135    140   147
Metso Ventures      103    91   106    92    98
Liiketoiminta-      -43    -24   -25    -30   -36
alueiden välinen
laskutus
Jatkuvat        1 078    819   906    914  1 070
liiketoiminnot
Myydyt          126    109   119    17    22
liiketoiminnot
Metso yhteensä     1 204    928  1 025    931  1 092LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ JA LIIKEARVON
POISTOA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
                                 
Metso Paper       34,1   -16,4   10,9   22,7   19,9
Metso Minerals     20,4   13,4   24,9   26,1   35,9
Metso Automation    14,7    6,4   12,9   19,6   19,0
Metso Ventures     -5,7   -0,8   -0,2   -5,0   -0,5
Konsernihallinto ja  -10,6   -7,2   -5,8   -6,0   -9,7
muut
Jatkuvat        52,9   -4,6   42,7   57,4   64,6
liiketoiminnot
Myydyt         -0,4    5,1   8,4   -1,5   0,9
liiketoiminnot
Metso yhteensä     52,5    0,5   51,1   55,9   65,5LIIKETOIMINNAN KERTALUONTEISET TUOTOT JA KULUT LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

            10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
             2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.  Milj.   Milj.  Milj.  Milj.
              e    e     e    e    e
                                 
Metso Paper        0,6    -     -  -24,2   5,0
Metso Minerals      1,2    -    0,6   -1,9   6,8
Metso Automation     0,3    -     -    -   -1,1
Metso Ventures      -1,5    -     -    -   0,6
Konsernihallinto ja    2,8   3,9   -1,8   2,8   1,9
muut
Jatkuvat         3,4   3,9   -1,2  -23,3   13,2
liiketoiminnot
Myydyt          -0,3   -7,0   -7,6   -5,5   2,3
liiketoiminnot
Metso yhteensä      3,1   -3,1   -8,8  -28,8   15,5LIIKEARVON POISTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
             2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.  Milj.   Milj.  Milj.  Milj.
              e    e     e    e    e
                                 
Metso Paper       -2,1   -1,5   -1,6   -1,5   -2,2
Metso Minerals      -5,4   -5,4   -5,4   -5,7   -5,0
Metso Automation     -0,6   -0,6   -0,8   -0,7   -1,8
Metso Ventures      -0,5   -0,3   -0,3   -0,2   -0,4
Jatkuvat         -8,6   -7,8   -8,1   -8,1   -9,4
liiketoiminnot
Myydyt          -2,0   -1,7   -1,6   -0,2   0,0
liiketoiminnot
Metso yhteensä     -10,6   -9,5   -9,7   -8,3   -9,4LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
                                 
Metso Paper       32,6   -17,9   9,3   -3,0   22,7
Metso Minerals     16,2    8,0   20,1   18,5   37,7
Metso Automation    14,4    5,8   12,1   18,9   16,1
Metso Ventures     -7,7   -1,1   -0,5   -5,2   -0,3
Konsernihallinto ja   -7,8   -3,3   -7,6   -3,2   -7,8
muut
Jatkuvat        47,7   -8,5   33,4   26,0   68,4
liiketoiminnot
Myydyt         -2,7   -3,6   -0,8   -7,2   3,2
liiketoiminnot
Metso yhteensä     45,0   -12,1   32,6   18,8   71,6


Metso Mineralsin ja myytyjen liiketoimintojen liiketappioon
sisältyy syyskuussa 2003 tehty 205 miljoonan euron suuruinen
liikearvon alaskirjaus.SITOUTUNUT PÄÄOMA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           31.12.   31.3.  30.6.   30.9.  31.12.
            2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
                                 
Metso Paper       538    519   460    445   356
Metso Minerals      741    720   699    718   729
Metso Automation     150    152   152    152   136
Metso Ventures      160    150   159    130   126
Konsernihallinto ja   340    361   627    545   682
muut
Jatkuvat        1 929   1 902  2 097   1 990  2 029
liiketoiminnot
Myydyt          370    321    16    21    -
liiketoiminnot
Metso yhteensä     2 299   2 223  2 113   2 011  2 029SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2003   2004   2004   2004   2004
                                 
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
                                 
Metso Paper       288    436   699    291   300
Metso Minerals      328    368   374    373   451
Metso Automation     119    140   154    146   130
Metso Ventures      142    86   109    63   103
Liiketoiminta-      -33    -25   -33    -26   -29
alueiden väliset
saadut tilaukset
Jatkuvat         844   1 005  1 303    847   955
liiketoiminnot
Myydyt          116    122   109    19    14
liiketoiminnot
Metso yhteensä      960   1 127  1 412    866   969TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           31.12.   31.3.  30.6.   30.9.  31.12.
            2003   2004   2004   2004   2004
                                  
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.   Milj.
              e     e    e     e     e
                                  
Metso Paper       784    864  1 211   1 124    946
Metso Minerals      347    447   476    525    560
Metso Automation     145    175   193    198    176
Metso Ventures      175    170   141    114    118
Liiketoiminta-      -55    -58   -64    -62    -55
alueiden välinen
tilauskanta
Jatkuvat        1 396   1 598  1 957   1 899   1 745
liiketoiminnot
Myydyt          109    68    17    19     -
liiketoiminnot
Metso yhteensä     1 505   1 666  1 974   1 918   1 745Avainluvut, Metso Ventures


Metso Panelboard                          
                     1-12/2004    1-12/2003
                                  
                      Milj. e     Milj. e
                                  
Liikevaihto                   104       93
Liikevoitto (-tappio) ennen           0,9       2,0
kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa
Liikevoitto (-tappio)              0,4      -3,3
Sitoutunut pääoma kauden lopussa        -10       10
Tilauskanta kauden lopussa            32       87
Henkilöstö kauden lopussa            264       283


Metso Drives                            
                     1-12/2004    1-12/2003
                                  
                      Milj. e     Milj. e
                                  
Liikevaihto                   157       128
Liikevoitto ennen kertaluonteisia       10,9       2,3
eriä ja liikearvon poistoa
Liikevoitto                  10,8       1,5
Sitoutunut pääoma kauden lopussa         80       88
Tilauskanta kauden lopussa            53       60
Henkilöstö kauden lopussa            897       869


Valimot                              
                     1-12/2004    1-12/2003
                                  
                      Milj. e     Milj. e
                                  
Liikevaihto                   75       69
Liikevoitto (-tappio) ennen           3,6      -0,1
kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa
Liikevoitto (-tappio)              3,6      -0,1
Sitoutunut pääoma kauden lopussa         25       26
Tilauskanta kauden lopussa            28       20
Henkilöstö kauden lopussa            587       580


Valmet Automotive                         
                     1-12/2004    1-12/2003
                                  
                      Milj. e     Milj. e
                                  
Liikevaihto                   40       70
Liikevoitto (-tappio) ennen          -23,1      -7,4
kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa
Liikevoitto (-tappio)             -23,1      -7,4
Sitoutunut pääoma kauden lopussa         25       31
Autojen valmistusmäärä, kpl         10 051     19 226
Henkilöstö kauden lopussa            763       716

Metso OyjOlli Vaartimo            Eeva Mäkelä
varatoimitusjohtaja         sijoittajasuhdejohtajajakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa