METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

Metso Oyj     Pörssitiedote 8.2.2006 klo 12.00

METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

METSON VAHVA KASVU JATKUU; HALLITUS ESITTÄÄ LISÄOSINKOA

- Vuoden 2005 liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 4 221
miljoonaa euroa (2004: 3 602 milj. e).
- Metso-konsernin vuoden 2005 liikevoitto oli 335,0 miljoonaa
euroa eli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (2004: 199,5 milj. euroa
ja 5,5 prosenttia).
- Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana yhteensä 4 745 miljoonan
euron arvosta, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna
(2004: 3 989 milj. e).
- Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 38
prosenttia viime vuoden lopusta ja oli joulukuun lopussa 2 350
miljoonaa euroa (31.12.2004: 1 705 milj. e).
- Liiketoiminnan kassavirta oli 164 miljoonaa euroa (2004: 261
milj. e) ja vapaa kassavirta 106 miljoonaa euroa (211 milj. e).
- Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 18,8 prosenttia (10,7 %)
ja oman pääoman tuotto (ROE) 20,9 prosenttia (15,9 %).
- Osakekohtainen tulos oli 1,69 euroa (1,05 e). Hallitus esittää
osingoksi yhteensä 1,40 euroa osakkeelta. Osinkoesitys koostuu
Metson uuden osinkopolitiikan mukaisesta 0,70 euron osingosta ja
0,70 euron lisäosingosta.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta
kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.
Vuoden 2004 liikevoitto ei ole vertailukelpoinen vuoden 2005
liikevoiton kanssa, sillä sitä paransi kertaluonteinen 75,3
miljoonan euron eläkevastuun tuloutus, joka aiheutui Suomen TEL-
järjestelmään joulukuussa 2004 tehdyistä muutoksista. Vuonna 2005
vastaava tuloutus oli 5,1 miljoonaa euroa.

”Metson vuoden 2005 tulos oli konsernin historian paras. Konsernin
liikevoittoprosentti oli 7,9, ja se ylittää selvästi kesäkuussa
2004 asettamamme 6 prosentin tavoitteen. Myös sitoutuneen pääoman
tuotto, 18,8 prosenttia, ylitti kirkkaasti vuodeksi 2005 asetetun
12 prosentin tavoitteen”, Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma
Eloranta toteaa. Metso Mineralsin ja Metso Automationin hyvä
kannattavuuskehitys jatkui, ja ne ylittivät selvästi asetetut
taloudelliset tavoitteet. Myös Metso Paperin kannattavuus parani
loppuvuotta kohti ja oli tavoitteiden mukainen. Vain Metso
Ventures jäi sille asetetusta kannattavuustavoitteesta.

Metson kasvu oli vahvaa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä:
Loka-joulukuun liikevaihto, 1 254 miljoonaa euroa, oli 20
prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2004 (1 043
milj. e). Uusia tilauksia saatiin 1 537 miljoonan euron arvosta,
eli 66 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella (10-12/2004: 927
milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 101,5
miljoonaa euroa, eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta (10-12/2004:
107,7 milj. e ja 10,3 prosenttia eivät ole vertailukelpoisia,
sillä ne sisältävät kertaluonteisen 75,3 miljoonan euron
eläkevastuun tuloutuksen).

Elorannan mukaan Metson liiketoiminta-alueiden myönteinen
kannattavuuskehitys ja vahva tilauskanta sekä useiden
asiakasteollisuuksien suotuisana jatkuva markkinatilanne luovat
hyvän pohjan Metson kannattavalle kasvulle. ”Vuonna 2005
liikevaihtomme kasvoi lähes yksinomaan orgaanisesti 17 prosenttia.
Tällä oli selvästi myönteinen vaikutus liikevoittoomme. Metson
kannattavan kasvun taustalla on kaikilla liiketoiminta-alueillamme
tehty pitkäjänteinen työ kilpailukykymme, tuottavuutemme ja
toimintamme laadun jatkuvaksi parantamiseksi. Olen ylpeä siitä,
että metsolaiset kaikkialla maailmassa ovat sitoutuneet
kannattavan kasvun tavoitteisiimme ja jatkamaan tätä työtä myös
vuonna 2006.”

Lähiajan näkymät

Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan maanrakennus-,
kaivos- ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Massa- ja
paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vähintään yhtä
tyydyttävänä kuin vuonna 2005.

Metso Paperin tuotteista uusien paperikoneiden markkinanäkymät
ovat vahvimmat Aasiassa. Euroopassa kysyntä painottuu
uudistuksiin. Sekä uusien pehmopaperikoneiden että
pehmopaperikoneuudistusten markkinat ovat hyvät. Uusien
kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vilkkaina Etelä-
Amerikassa ja Aasiassa.

Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
odotetaan jatkuvan hyvänä erityisesti laajojen
tieverkostonkehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-
investointien ansiosta. Pitkään korkeina pysyneiden metallin
hintojen ansiosta kaivosteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän
vahvana. Pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista
saattaa edelleen hieman rajoittaa uusien kaivosprojektien
käynnistymistä ja pidentää käynnissä olevien projektien
toimitusaikoja.

Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä
energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja
paperiteollisuudessa.

Vahvan tilauskannan ja tämän hetken myönteisten markkinanäkymien
perusteella Metso-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2006
kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoiton ylittävän selvästi viime
vuoden liikevoiton.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto
vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000
työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84
3010
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-
konserni, puh. 0204 84 3253


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin
asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia
arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta
esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta
sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat
odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä
arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa,
arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien
ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät
merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

Tilinpäätöstiedote 2005

(Tiedote on tilintarkastamaton)

Metso-konsernin avainluvut 2005

Miljoonaa euroa       10-12/05 10-12/04   2005   2004
Liikevaihto          1 254   1 043   4 221   3 602
Liikevoitto ilman        98,4   32,4   329,9   124,2
suomalaisen eläkevastuun
(TEL) purkua
  %:a liikevaihdosta      7,8    3,1    7,8    3,4
Suomalaisen eläkevastuun     3,1   75,3    5,1   75,3
purku (TEL)
Liikevoitto          101,5   107,7   335,0   199,5
  %:a liikevaihdosta      8,1   10,3    7,9    5,5
Tulos/osake jatkuvista     0,47   0,50   1,57   1,16
liiketoiminnoista,
laimentamaton, euroa
Tulos/osake jatkuvista ja    0,47   0,52   1,69   1,05
myydyistä
liiketoiminnoista,
laimentamaton, euroa
Saadut tilaukset        1 537    927   4 745   3 989
                        31.12.05 31.12.04
Jatkuvien liiketoimintojen             2 350   1 705
tilauskanta
Sitoutuneen pääoman tuotto             18,8   10,7
(ROCE), %
Omavaraisuusaste, %                 37,5   30,9
Gearing, %                     22,4   49,7
Osinko, euroa/osake                1,40*   0,35
*) Hallituksen ehdotus

Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. IFRS-käytäntöön siirtymistä on selostettu
tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.


Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä

Metson toimintaympäristö säilyi hyvänä kaivos-, maanrakennus-,
energia- ja öljyteollisuudessa ja kehittyi vuoden aikana
myönteisempään suuntaan myös massa- ja paperiteollisuudessa.

Massa- ja paperiteollisuuden markkinoilla pitkäkuituisen sellun
hinta laski lievästi ja lyhytkuituisen sellun hinta nousi noin 10
prosenttia. Pohjois-Amerikassa edellisvuonna alkanut paperin
hintojen lievä nousu jatkui tasaantuen kuitenkin loppuvuotta 2005
kohti. Euroopassa paperien hinnat pysyivät lähes ennallaan koko
vuoden. Useimpien kartonkilajien hinnat kääntyivät nousuun
alkuvuoden laskun jälkeen, mutta jäivät kuitenkin alhaisemmiksi
kuin vuoden alussa.

Metso Paperin markkinoilla uudistusten ja jälkimarkkinapalvelujen
kysyntä oli hyvä. Uusien paperi- ja kartonkikoneiden kysyntä oli
vahvinta Aasiassa. Pehmopaperikoneiden markkinat piristyivät
selvästi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja kysyntä jatkui
hyvänä koko loppuvuoden. Uusien kuitulinjojen kysyntä oli
erinomainen Etelä-Amerikassa ja hyvä Aasiassa. Euroopassa
kuitulinjojen kysyntä painottui uudistuksiin.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa murskeen kysyntä oli
erittäin hyvä Pohjois-Amerikassa ja Aasian maista lähinnä
Intiassa. Euroopassa ja Kiinassa kysyntä oli hyvä. Useimpien
perusmetallien hinnat pysyivät korkeina, ja erityisesti kuparin
hinta vahvistui tasaisesti koko vuoden. Kaivosteollisuuden
investoinnit jatkuivat hyvinä Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella, vaikka pula kokeneesta henkilöstöstä ja
muista resursseista rajoitti kasvua.

Kaivosteollisuuden aktiiviset investoinnit pitivät Metso
Mineralsin kaivoslaitteiden kysynnän erinomaisena koko vuoden.
Rautamalmin kova kysyntä kasvatti myös massatavaran
käsittelyjärjestelmien tilauksia suurissa rautamalmin
tuottajamaissa, kuten Brasiliassa, Australiassa ja Kiinassa.
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Intiassa käynnissä olevien
suurten tieverkoston kehittämishankkeiden ja muiden
infrastruktuuri-investointien ansiosta Metson murskaus- ja
seulontalaitteiden kysyntä oli hyvä. Romuraudan koko vuoden
korkeana pysynyt hinta piti metallinkierrätyslaitteiden kysynnän
erinomaisena.

Energian ja raakaöljyn korkea hinta näkyi investointien kasvuna ja
piti voimalaitoksissa ja jalostamoissa käytettävien Metso
Automationin kenttälaitteiden kysynnän erinomaisena ja
automaatiojärjestelmien kysynnän hyvänä. Massa- ja
paperiteollisuudessa laitosten korkeat käyttöasteet pitivät
kenttälaitteiden kysynnän hyvänä, mutta heikon
uusinvestointiaktiviteetin takia automaatiojärjestelmien kysyntä
oli tyydyttävä.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 19 prosenttia
vertailuvuodesta, ja niiden arvo oli 4 745 miljoonaa euroa. Kasvu
oli voimakkainta Metso Mineralsissa ja Metso Paperissa. Konsernin
jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 38 prosenttia vuoden
2004 lopusta ja oli vuoden 2005 lopussa 2 350 miljoonaa euroa.

Metso Paperin suurimpia tilauksia vuonna 2005 olivat
paperinvalmistuslinjat Tšekkiin, Indonesiaan ja Kiinaan,
kartonkikonetilaukset Turkkiin ja Kiinaan sekä maailman suurin
sellunkuivauslinja Brasiliaan. Metso Mineralsin suurimpiin
tilauksiin kuuluivat muun muassa massatavaran
käsittelyjärjestelmät Brasiliaan, mittava
kaapelihihnakuljetinjärjestelmä Australiaan, jauhinmyllyt
Brasiliaan ja kalkin kalsinointilaitokset Kiinaan. Metso
Automationin suurimpia tilauksia olivat muun muassa
säätöventtiilit kaasun nesteytyslaitokseen Japaniin, laaja
automaatiojärjestelmäkokonaisuus paperinvalmistuslinjalle Tšekkiin
sekä energia-automaatiojärjestelmät Venäjälle.

Metso Paperin osuus saaduista tilauksista oli 41 prosenttia, Metso
Mineralsin 40 prosenttia, Metso Automationin 12 prosenttia ja
Metso Venturesin 7 prosenttia.

Saatujen tilausten arvo kasvoi kaikilla markkina-alueilla.
Tilauksista 44 prosenttia (vuonna 2004: 47 %) saatiin Euroopasta,
20 (20) prosenttia Pohjois-Amerikasta, 19 (17) prosenttia Aasian
ja Tyynenmeren alueelta, 12 (11) prosenttia Etelä- ja Väli-
Amerikasta ja 5 (5) prosenttia muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson liikevaihto kasvoi 17 prosenttia vuodesta 2004 ja oli 4 221
miljoonaa euroa vuonna 2005. Liikevaihdon kasvu oli lähes kokonaan
orgaanista ja johtui hyvästä markkinatilanteesta, vahvistuneesta
kilpailukyvystä ja siitä, että asiakaslähtöisyyttä painotettiin
organisaatiossa voimakkaasti uudelleenjärjestelyjen jälkeen.
Kaikkien liiketoiminta-alueiden toimitukset kasvoivat.
Voimakkainta kasvu oli Metso Mineralsissa, jonka liikevaihto
kasvoi 27 prosenttia. Jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli 38
prosenttia (2004: 40 %) konsernin liikevaihdosta (ilman Metso
Venturesia). Projekti- ja laitetoimitukset lisääntyivät
merkittävästi, mikä vähensi jälkimarkkinaliiketoiminnan
suhteellista osuutta edellisvuoteen verrattuna. Euromääräisesti
jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi kasvoi 11 prosenttia.

Liikevaihdosta 39 prosenttia kertyi Metso Paperin, 40 prosenttia
Metso Mineralsin, 14 prosenttia Metso Automationin ja 7 prosenttia
Metso Venturesin toimituksista.

Vuoteen 2004 verrattuna liikevaihto kasvoi merkittävästi Ruotsissa
Kvarnsvedenin paperikonetoimituksen sekä muun muassa Brasiliassa,
Chilessä, Indonesiassa ja Venäjällä useiden massa- ja
kaivosteollisuuden toimitusten vuoksi. Metson liikevaihto Kiinasta
lähes puolittui vertailuvuodesta projektitoimitusten ajoittumisen
takia. Liikevaihdosta 45 prosenttia (2004: 42 %) tuli Euroopasta,
21 (21) prosenttia Pohjois-Amerikasta, 17 (23) prosenttia Aasian
ja Tyynenmeren alueelta, 12 (8) prosenttia Etelä- ja Väli-
Amerikasta ja 5 (6) prosenttia muualta maailmasta.


Tulos

Metson liikevoitto parani huomattavasti ja oli 335,0 miljoonaa
euroa eli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (2004: 199,5 milj. e ja
5,5 %). Vertailuvuoden liikevoittoa kasvatti kertaluonteinen 75,3
miljoonan euron eläkevastuun tuloutus, joka aiheutui Suomen TEL-
järjestelmään joulukuussa 2004 tehdyistä muutoksista.

Konserni ylitti selvästi vuodeksi 2005 asetetun 6 prosentin
liikevoittotavoitteen. Metso Minerals ylitti sille vuodeksi 2005
asetetun 7 prosentin ja Metso Automation sille asetetun 8
prosentin liikevoittotavoitteen. Molemmilla liiketoiminta-alueilla
toimitusvolyymit kasvoivat, kustannusrakenne keveni ja tuottavuus
koheni. Metso Paperin kannattavuus parani toimitusten kasvun,
toteutettujen tehostamistoimien ja keventyneen kustannusrakenteen
ansiosta, ja myös Metso Paper pääsi vuodeksi 2005 asetettuun 5
prosentin liikevoittotavoitteeseensa huolimatta Pehmopaperit-
liiketoiminnan selvästä tappiollisuudesta. Metso Venturesin
liikevoitto parani selvästi, ja Metso Panelboardia lukuun
ottamatta kaikki muut yksiköt ylittivät Metso Venturesin 6
prosentin liikevoittotavoitteen. Metso Panelboardin
tappiollisuuden ja rakenteellisten muutosten takia Metso Ventures
kokonaisuudessaan jäi kuitenkin tavoitteestaan.

Metson nettorahoituskulut olivat 43 miljoonaa euroa (2004: 59
milj. e), ja niihin sisältyy 5 miljoonaa euroa lainojen
aikaistetusta takaisinmaksusta johtuvia, toisella neljänneksellä
kirjattuja kertaluonteisia kuluja.

Metson jatkuvien liiketoimintojen tulos ennen veroja oli 292
miljoonaa euroa. Konsernin veroaste vuonna 2005 oli 24,6
prosenttia. Metson Yhdysvaltain-toimintojen tuloksen käännyttyä
vuonna 2005 selvästi positiiviseksi voitiin verotuksessa hyödyntää
aikaisempien vuosien tappioita, joista ei ole kirjattu
laskennallista verosaatavaa. Tämä alensi konsernin veroastetta
(katso liitetieto).

Jatkuvien liiketoimintojen tulos verojen jälkeen oli 220 miljoonaa
euroa (osakekohtaisesti 1,57 euroa) ja osakkeenomistajille kuuluva
tulos eli katsauskauden tulos oli 236 miljoonaa euroa
(osakekohtaisesti 1,69 euroa).

Vuodeksi 2005 asetettu 12 prosentin ROCE-tavoite ylittyi, ja
konsernin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 18,8 prosenttia.
Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,9 prosenttia.


LIIKETOIMINNAT


Metso Paper
Miljoonaa euroa       10-12/05 10-12/04   2005   2004
Liikevaihto            510    470   1 702  1 559
Liikevoitto ilman        25,7   –6,5   87,7   8,2
suomalaisen eläkevastuun
(TEL) purkua
  %:a liikevaihdosta       5,0   –1,4    5,2   0,5
Suomalaisen eläkevastuun     2,0   39,8    3,2   39,8
purku (TEL)
Liikevoitto           27,7   33,3   90,9   48,0
  %:a liikevaihdosta       5,4    7,1    5,3   3,1
Sitoutunut pääoma 31.12.               329   323
Bruttoinvestoinnit                   34    33
Tutkimus- ja                      51    50
tuotekehityskulut
Saadut tilaukset         753    300   1 993  1 726
Tilauskanta 31.12.                 1 267   946
Henkilöstö 31.12.                  8 201  8 660

Metso Paperin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuodesta 2004 ja oli
1 702 miljoonaa euroa. Kasvu johtui paperikone- ja
kuitulinjatoimitusten lisääntymisestä. Suurin toimitus oli
aikakauslehtipaperilinja Stora Enson Kvarnsvedenin tehtaaseen
Ruotsiin. Jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus säilyi ennallaan ja
oli 35 prosenttia liikevaihdosta (2004: 35 %).

Metso Paperin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 90,9
miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta. Toimitusten
kasvu, tehostamistoimet ja keventynyt kustannusrakenne paransivat
kannattavuutta selvästi. Vertailuvuoden liikevoittoa rasittivat
eräät kertaluonteiset kulut. Kaikkien liiketoimintalinjojen
kannattavuus kohentui vertailuvuodesta. Suhteellisesti eniten
kannattavuuttaan paransi hyvän markkinatilanteen ansiosta Kuidut-
liiketoimintalinja. Pehmopaperit-liiketoimintalinjan koko vuoden
liiketulos oli selvästi tappiollinen, mutta toteutettujen
uudelleenjärjestelyjen ja parantuneen markkinatilanteen takia
tappio jäi toisella vuosipuoliskolla olennaisesti pienemmäksi kuin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Metso Paperin liiketoimintakonseptin uudistamiseen ja
kustannusrakenteen keventämiseen tähdännyt ohjelma (MP50) saatiin
päätökseen vuoden 2005 lopussa. Ohjelman toimenpiteet kohdistuivat
vuonna 2005 lähinnä Pehmopaperit-liiketoimintalinjan
kannattavuuden parantamiseen. Vuonna 2005 MP50-ohjelmasta
kirjattiin 7 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.
Ohjelman antamien vuotuisten säästöjen arvioidaan olevan runsaat
43 miljoonaa euroa. Kolme neljännestä tästä toteutui jo vuonna
2005.

Metso Paperin uusi, asiakaspalvelua vahvistava ja päätöksentekoa
selkiyttävä organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2006. Uudet
liiketoimintalinjat ovat: Kuidut, Paperi ja kartonki,
Pehmopaperit, Jälkikäsittely sekä Service.

Metso Paperin saamien tilausten arvo kasvoi 15 prosenttia
vertailuvuodesta ja oli 1 993 miljoonaa euroa. Vuoteen 2004
verrattuna suhteellisesti eniten kasvoivat Pehmopaperit- ja Kuidut-
liiketoimintalinjojen tilaukset. Uutta Advantage DCT 100 -
konekonseptia edustavien pehmopaperikoneiden tilauksia saatiin
useita. Tilauskanta oli vuoden 2005 lopussa 1 267 miljoonaa euroa
eli 34 prosenttia vahvempi kuin vuoden 2004 lopussa. Vuoden lopun
tilauskantaan sisältyy yli 200 miljoonan euron
paperinvalmistuslinja Myllykoski Oy:lle Tšekkiin.


Metso Minerals
Miljoonaa euroa       10-12/05 10-12/04   2005   2004
Liikevaihto            517    398   1 735  1 366
Liikevoitto ilman        52,4   33,8   177,2  100,3
suomalaisen eläkevastuun
(TEL) purkua
  %:a liikevaihdosta      10,1    8,5   10,2   7,3
Suomalaisen eläkevastuun     0,2    4,9    0,4   4,9
purku (TEL)
Liikevoitto           52,6   38,7   177,6  105,2
  %:a liikevaihdosta      10,2    9,7   10,2   7,7
Sitoutunut pääoma 31.12.               895   712
Bruttoinvestoinnit                   55    24
Tutkimus- ja                      11    9
tuotekehityskulut
Saadut tilaukset         568    451   1 936  1 566
Tilauskanta 31.12.                  852   560
Henkilöstö 31.12.                  8 521  8 048
30.8.2005 ostettu metallinmurskauslaitteiden toimittaja, Texas
Shredder Inc, sisältyy Metso Mineralsin lukuihin syyskuun 2005
alusta lähtien.

Metso Mineralsin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia vuodesta 2004 ja
oli 1 735 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintalinjojen
toimitukset kasvoivat hyvän kysynnän ansiosta. Metso Mineralsin
jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli 46 prosenttia liikevaihdosta
(2004: 51 %). Projekti- ja laitetoimitukset lisääntyivät
merkittävästi, mikä vähensi jälkimarkkinaliiketoiminnan
suhteellista osuutta edellisvuoteen verrattuna. Euromääräisesti
jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi kasvoi 15 prosenttia.

Metso Mineralsin liikevoitto nousi 177,6 miljoonaan euroon, mikä
oli 10,2 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani
olennaisesti kaikilla liiketoimintalinjoilla kasvaneiden
volyymien, valmistuskapasiteetin hyvän käyttöasteen sekä
keventyneen kustannusrakenteen ja tehostuneen toimitusketjun
ansiosta. Euromääräisesti Murskaus- ja seulonta
–liiketoimintalinjan liikevoitto kasvoi eniten. Suhteellisesti
eniten liikevoittoaan paransi Mineraalienkäsittely-
liiketoimintalinja.

Metso Mineralsin saatujen tilausten arvo nousi 24 prosenttia ja
oli 1 936 miljoonaa euroa. Suhteellisesti eniten, lähes 30
prosenttia, lisääntyivät Kierrätys-liiketoimintalinjan tilaukset.
Osittain kasvu selittyy kolmannella neljänneksellä hankitusta
Texas Shredderista. Mineraalienkäsittely- sekä Murskaus- ja
seulonta –liiketoimintalinjojen tilaukset kasvoivat noin 25
prosenttia vertailuvuodesta. Metso Mineralsin tilauskanta kasvoi
52 prosenttia vuoden 2004 lopusta ja oli vuoden 2005 lopussa 852
miljoonaa euroa. Vuoden lopun tilauskantaan ei sisälly tammikuussa
2006 saatu 65 miljoonan euron arinauunijärjestelmätilaus LKAB:n
kaivokseen Ruotsiin.

Metso Automation
Miljoonaa euroa       10-12/05  10-12/04   2005   2004
Liikevaihto            163    147    584    535
Liikevoitto ilman        23,0    17,5   79,9   55,9
suomalaisen eläkevastuun
(TEL) purkua
  %:a liikevaihdosta      14,1    11,9   13,7   10,4
Suomalaisen eläkevastuun     0,4    13,7    0,8   13,7
purku (TEL)
Liikevoitto           23,4    31,2   80,7   69,6
  %:a liikevaihdosta      14,4    21,2   13,8   13,0
Sitoutunut pääoma 31.12.                125    135
Bruttoinvestoinnit                   11     6
Tutkimus- ja                      29    31
tuotekehityskulut
Saadut tilaukset         150    130    580    570
Tilauskanta 31.12.                   179    176
Henkilöstö 31.12.                  3 169   3 267

Metso Automationin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuodesta 2004
ja oli 584 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa energia-, öljy-
ja kaasuteollisuuden kenttälaitetoimitusten lisääntymisestä.
Jälkimarkkinaliiketoiminnan osuus oli 24 prosenttia liikevaihdosta
(2004: 25 %). Euromääräisesti jälkimarkkinaliiketoiminnan volyymi
kasvoi 5 prosenttia.

Metso Automationin kannattavuus jatkui hyvänä ja liikevoitto nousi
80,7 miljoonaan euroon, eli 13,8 prosenttiin liikevaihdosta.
Kaikki liiketoimintalinjat paransivat kannattavuuttaan,
euromääräisesti selvimmin Kenttälaitteet. Suhteellisesti eniten
tulostaan paransi Pohjois-Amerikka-liiketoimintayksikkö.
Laitetoimitukset painottuivat vuonna 2005 projektien sijasta
päivittäiskauppaan, mikä vaikutti myönteisesti erityisesti
Kenttälaitteet-liiketoimintalinjan kannattavuuteen.

Hyvästä markkinatilanteesta huolimatta Metso Automationin uusien
tilausten määrä jäi lähes samaksi kuin edellisvuonna eli 580
miljoonaan euroon. Kenttälaitetilauksia saatiin enemmän kuin
automaatiojärjestelmätilauksia. Metso Automation on käynnistänyt
toimet myynti- ja huoltoverkoston vahvistamiseksi noin 100
henkilöllä vuoden 2006 aikana kasvun turvaamiseksi
tulevaisuudessa. Metso Automationin tilauskanta pysyi vuoden 2004
lopun tasolla ja oli 179 miljoonaa euroa vuoden 2005 lopussa.

Metso Ventures
Miljoonaa euroa       10-12/05 10-12/04   2005   2004
Liikevaihto            88    58    284   230
Liikevoitto/-tappio ilman     4,3   –4,2   10,2  –20,8
suomalaisen eläkevastuun
(TEL) purkua
  %:a liikevaihdosta       4,9   –7,2    3,6   –9,0
Suomalaisen eläkevastuun     0,4   14,6    0,6   14,6
purku (TEL)
Liikevoitto/-tappio        4,7   10,4   10,8   –6,2
  %:a liikevaihdosta       5,3   17,9    3,8   –2,7
Sitoutunut pääoma 31.12.                78    39
Bruttoinvestoinnit                   15    16
Tutkimus- ja                      5    5
tuotekehityskulut
Saadut tilaukset         100    69    324   213
Valmistettujen autojen     7 307   3 960  21 233  10 051
määrä
Tilauskanta 31.12.                  104    66
Henkilöstö 31.12.                  1 993  1 637

Metso Venturesin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 284
miljoonaa euroa. Kasvu johtui lähinnä Valmet Automotiven
tuotantomäärien kaksinkertaistumisesta vertailuvuodesta, kun
toisen Porsche-mallin valmistus alkoi. Myös Valimoiden koko vuoden
hyvänä jatkunut toimitustilanne sekä Metso Panelboardin
toimitusten kasvu viimeisellä neljänneksellä lisäsivät Metso
Venturesin liikevaihtoa.

Metso Venturesin kannattavuus parani selvästi ja liikevoitto oli
10,8 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta. Valmet
Automotiven liikevoitto kääntyi positiiviseksi. Valimoiden
kannattavuus parani vertailuvuodesta. Metso Panelboardin
liiketulos jäi tappiolliseksi, koska eräiden projektien
kustannukset ylittyivät ja aiemmin toimitetuista projekteista
aiheutui jälkikustannuksia.

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo nousi 52 prosenttia ja
oli 324 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintaryhmien tilaukset
kasvoivat. Metso Panelboard sai viimeisellä neljänneksellä muun
muassa laitetilaukset kuitulevytehtaaseen Chilessä ja
lastulevylinjaan Kiinassa. Metso Venturesin tilauskanta kasvoi 58
prosenttia vuoden 2004 lopusta ja oli vuoden 2005 lopussa 104
miljoonaa euroa.

Kassavirta ja rahoitus

Metso-konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 164 miljoonaa euroa.
Nettokäyttöpääomaan sitoutui 170 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
volyymin kasvu lisäsi nettokäyttöpääomaa erityisesti Metso
Mineralsissa, mutta jonkin verran myös Metso Paperissa ja Metso
Venturesissa. Konsernin vapaa kassavirta oli 106 miljoonaa euroa
(2004: 211 milj. e).

Korolliset nettovelat vähenivät 206 miljoonaa euroa vuoden 2005
aikana ja olivat vuoden lopussa 289 miljoonaa euroa. Toisella
neljänneksellä maksettiin takaisin joukkovelkakirja- ja muita
lainoja 93 miljoonaa euroa ennen niiden erääntymistä. Tästä
aiheutui 5 miljoonan euron kertaluontoinen lisäys rahoituskuluihin
vastaavien säästöjen toteutuessa myöhemmin. Vuodelta 2004
maksettiin osinkoja 48 miljoonaa euroa.

Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli vuoden 2005
lopussa 22,4 prosenttia verrattuna vuoden alun 49,7 prosenttiin.
Omaa pääomaa kasvattivat sekä hyvä tuloskehitys että optio-
ohjelmiin perustunut 72 miljoonan euron pääomanlisäys toisella
vuosineljänneksellä. Myös Metso Drivesin myynti huhtikuussa
vähensi nettovelkaisuutta. Metson omavaraisuusaste oli vuoden 2005
lopussa 37,5 prosenttia.

Moody's Investors Service piti Metson pitkäaikaisen Ba1-
luottoluokituksen ennallaan ja muutti Metson näkymiä koskevan
arvionsa vakaista positiiviksi 13.12.2005. Standard & Poor's
Ratings Services on pitänyt ennallaan Metson pitkäaikaisen BB+-
yritysluokituksen, BB-luokituksen liikkeellelasketuille
joukkovelkakirjalainoille ja EMTN-ohjelmalle sekä lyhytaikaisten
luottojen B-luokituksen ja arvioinut Metson näkymät vakaiksi.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit, 14 miljoonan euron yrityshankinnat
mukaan lukien, olivat 121 miljoonaa euroa (2004: 99 milj. e).
Metso Paper käynnisti sihtilieriöiden valmistuksen Kiinassa,
investoi Anjalankoskella toimivan massanvalmistustekniikan
teknologiakeskuksen kehittämiseen sekä perusti huoltoyksikön
Espanjan Zaragozaan. Valimokapasiteettia lisättiin Suomessa,
Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Intiassa. Lisäys johtuu lähinnä
murskainten kulutusosien ja paperikonetelojen kasvaneesta
kysynnästä. Metso Minerals käynnisti investoinnit murskain- ja
seulontalaitetehtaaseen ja logistiikkakeskukseen Columbiassa, joka
sijaitsee Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa, paikallisen
valmistuksen vahvistamiseksi nopeasti kasvavilla Pohjois-Amerikan
markkinoilla. Lisäksi Metso Mineralsissa aloitettiin mittava,
useita vuosia kestävä toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishanke.
Brasiliassa Metso Automation avasi teknologiakeskuksen Aracruziin,
Espírito Santon osavaltioon.


Liiketoimintojen ostot ja myynnit

Metso Minerals osti 30.8.2005 yhdysvaltalaisen
metallinmurskauslaitteiden toimittajan, Texas Shredder, Inc:n San
Antoniosta, Teksasista. Kauppahinta oli noin 13 miljoonaa euroa.
Kauppa vahvisti Metson asemaa maailman suurimmilla
metallinkierrätysmarkkinoilla Pohjois-Amerikassa. Texas Shredderin
liikevaihto 30.6.2005 päättyneeltä tilivuodelta oli 46 miljoonaa
euroa ja henkilöstön määrä 33. Texas Shredder sisältyy Metso
Mineralsin lukuihin syyskuun alusta lähtien.

Metso sopi maaliskuussa mekaanisia voimansiirtolaitteita
valmistavan Metso Drivesin myynnistä pääomasijoittaja CapManille.
Metso Drives Oy ja sen ulkomaiset tytäryhtiöt siirtyivät CapManin
hallinnoimien rahastojen omistukseen 8.4.2005. Velaton kauppahinta
oli 97 miljoonaa euroa ja myyntivoitto 17 miljoonaa euroa.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 96 miljoonaa euroa
(2004: 96 milj. e) eli 2,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Metso Paperin merkittävimpiä kuituteknologian tuotelanseerauksia
oli jatkuvan keittoprosessin tehostamiseen kehitetty, useita uusia
laiteratkaisuja sisältävä SuperKit-paketti. Shandong Bohui Paperin
tehtaassa Kiinassa käynnistyi Metso Paperin kehittämä maailman
suurin yksilinjaiseen jauhatukseen perustuva, valkaistua
kemikuumahierrettä (BCTMP) poppelista valmistava tuotantolinja.
Toisella neljänneksellä käynnistettiin etuajassa Kiinassa UPM:n
Changshun-tehtaassa Metso Paperin toimittama, uusinta
paperinvalmistustekniikkaa edustava maailman suurin ja nopein
päällystämätöntä hienopaperia valmistava OptiConcept-
tuotantolinja. Samoin Kiinassa otettiin menestyksekkäästi käyttöön
ensimmäiset kustannustehokasta Val-tuoteperhettä edustavat
perälaatikot päällystettyä kartonkia valmistavalla
tuotantolinjalla. Viimeisellä neljänneksellä Metso Paper toi
markkinoille ensimmäiset uuden sukupolven OptiLoad TwinLine -
moninippikalanterit, jotka parantavat painopaperin
painettavuusominaisuuksia.

Metso Minerals toi markkinoille pieniin
metallinkierrätystoimintoihin soveltuvat siirrettävät
metallileikkurit. Seulaverkkojen tuotevalikoimaa laajennettiin
modulaarisilla ratkaisuilla, jotka sopivat lähes kaikkiin
markkinoilla oleviin seulajärjestelmiin ilman hitsausta tai
leikkausta. Metso Minerals myös uudisti kartiomurskaimia ja
mobiililaitteita sekä kehitti niihin liittyviä
automaatiojärjestelmiä.

Metso Automation toi markkinoille muun muassa uuden laitteen
paperin paksuuden mittaamiseksi. Tämä optinen mittauslaite on
erittäin tarkka, ja se toimii koskettamatta paperirataa. Lisäksi
markkinoille tuotiin pyörivä massansakeuslähetin, joka täydentää
sakeuslähettimien tuotevalikoiman kattamaan kaikki massan- ja
paperinvalmistusprosessit. Massan laadun hallinnan ja optimoinnin
parantamiseen kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa uusi online-
analysaattori. Tärkeimpiä venttiililiiketoiminnan lanseerauksia
oli älykäs sulkuventtiilien ohjain StoneL Axiom. Useiden
markkinoilla jo olevien järjestelmätuotteiden ja kenttälaitteiden
ominaisuuksia ja suorituskykyä kehitettiin edelleen tuomalla
niihin uusia päivitysversioita.

Henkilöstö

Metson henkilöstö on ammatillisesti erikoistunutta, ja tämän
vuoksi työsuhteet ovat pitkiä ja vaihtuvuus pieni. Vuonna 2005
Metson palveluksessa oli keskimäärin 22 046 henkilöä. Vuoden
lopussa Metson jatkuvien liiketoimintojen palveluksessa oli 22 178
henkilöä, mikä oli 273 henkilöä enemmän kuin vuoden 2004 lopussa.
Henkilöstön määrä on lisääntynyt eniten Metso Mineralsissa ja
Valmet Automotivessa liiketoiminnan volyymin voimakkaan kasvun
takia. Metson omia tuotantoresursseja on viime vuosina pienennetty
ulkoistamalla toimintoja, jotka eivät ole Metson ydinosaamista.
Toisaalta sekä tuotantoa että jälkimarkkinatoimintaa on
vahvistettu nopeasti kehittyvillä markkina-alueilla Aasiassa ja
Etelä-Amerikassa. Henkilöstöä on palkattu lisää erityisesti
huoltoon ja asiakaspalveluun.

Metsossa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset
kollektiiviset ja yksilölliset sopimukset, tehtävässä
suoriutuminen sekä tehtävän vaativuus. Peruspalkkaa täydentävät
tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät. Vuonna 2005 maksettujen
palkkojen kokonaissumma oli 854 miljoonaa euroa.

Vuoden 2005 lopussa Metso Paperissa työskenteli 8 201 henkilöä
(vuonna 2004: 8 660 henkilöä), Metso Mineralsissa 8 521 henkilöä
(8 048), Metso Automationissa 3 169 henkilöä (3 267), Metso
Venturesissa 1 993 henkilöä (1 637) sekä konsernihallinnossa ja
konsernin yhteisissä palvelukeskuksissa 294 henkilöä (293).

Vuoden lopussa Metso-konsernin henkilöstöstä työskenteli Suomessa
8 340 (vuonna 2004: 8 385 henkilöä), muissa Pohjoismaissa 2 491 (2
606), muualla Euroopassa 2 959 (2 791), Pohjois-Amerikassa 3 526
(3 491), Aasian ja Tyynenmeren alueella 1 498 (1 366), Etelä- ja
Väli-Amerikassa 2 070 (1 950) ja muualla maailmassa 1 294 (1 316).
Vuoden aikana henkilömäärä kasvoi uusilla, nopeasti kehittyvillä
markkinoilla Etelä-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella lähes
400:lla.

Ympäristö

Metson oman tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet ja
liittyvät lähinnä raaka-aineiden kulutukseen, energiankäyttöön,
päästöihin ilmaan, vedenkulutukseen sekä jätteisiin. Metso pyrkii
vähentämään ympäristöhaittoja jatkuvalla kehitystyöllä,
vähentämällä energian ja materiaalien sekä haitallisten aineiden
käyttöä. Metson tuotekehityksessä kehitetään tuotteita ja
ratkaisuja, jotka pienentävät Metson asiakasteollisuuksien
ympäristövaikutuksia. Metson tuotevalikoimaan kuuluu useita raaka-
aineiden kierrätyskäyttöön tarkoitettuja tuotteita sekä kiven- ja
mineraalienkäsittelyssä että massa- ja paperiteollisuudessa.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Metson toimintaan vaikuttavat erilaiset liiketoiminta-, vahinko-,
toiminnalliset ja rahoitusriskit. Metso pyrkii hallitsemaan ja
rajaamaan riskien mahdollisia vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin
toteutuisivat, niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus
Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen.

Maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdannevaihtelut
vaikuttavat Metson tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan.
Metson toiminnan maantieteellinen laajuus, jälkimarkkinatoiminnan
suuri osuus sekä useat eri asiakasteollisuudet tasaavat kuitenkin
pitkällä aikavälillä suhdannevaihtelujen samoin kuin poliittisten
riskien, terrorismin ja aseellisten konfliktien mahdollisia
vaikutuksia.

Asiakkaiden tuotteiden kysynnässä tapahtuvat muutokset, jotka
liittyvät muun muassa rakennejärjestelyihin, tuotekehitykseen sekä
ympäristönäkökohtiin, vaikuttavat Metson toimintaan. Metsossa
seurataan asiakasteollisuuksien kehitystä sekä valmisteilla olevaa
ympäristölainsäädäntöä ja pyritään ennakoimaan niiden vaikutuksia.

Metson toimintaan voivat myös vaikuttaa liiketoiminnan
kehitysriskit, jotka liittyvät uusiin markkinoihin ja
liiketoimintakonsepteihin sekä yrityskauppoihin. Nämä saattavat
sisältää myös Metson brändiin ja arvoihin liittyviä riskejä.
Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät riskit pyritään ottamaan
huomioon huolellisella etukäteisvalmistelulla. Yrityskaupoissa
noudatetaan hyväksyttyä Metson yritysostoprosessia.

Metson teknologiariskit liittyvät teknologiseen osaamiseen sekä
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uuden teknologian käyttöönotto
saattaa kasvattaa laatuun liittyviä kustannuksia.

Suuriin projekteihin ja laitekauppoihin sisältyy riski, ettei
tarjouksia annettaessa pystytä arvioimaan toimituksen tulevia
kustannuksia eikä toimitukseen liittyviä muita riskejä riittävän
tarkasti, ja siten kaupan tulos voi jäädä ennakoitua huonommaksi.
Metso käyttää erilaisia laatujärjestelmiä, toimintaohjeita,
hyväksymismenettelyjä sekä kannattavuusanalyyseja hallitakseen
suuriin kauppoihin liittyviä riskejä.

Raaka-aineisiin sekä alihankkija- ja toimittajaverkostoon
liittyvät riskit ovat Metson kannalta olennaisia. Tärkeisiin raaka-
aineisiin kuuluvat muun muassa teräs ja romurauta. Raaka-aineiden
hankintaan liittyvät suorat riskit ovat viime vuosina
pienentyneet, koska Metso on omassa toiminnassaan keskittynyt yhä
enemmän avainkomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon ja
lisännyt samalla merkittävästi alihankkijoiden käyttöä. Toisaalta
toimittajien ja alihankkijoiden merkitys ja niihin liittyvät
riskit ovat kasvaneet. Metso pyrkii hallitsemaan näitä riskejä
kiinteällä yhteistyöllä alihankkija- ja toimittajaverkostonsa
kanssa.

Metson konsernirahoituksen tehtävänä on hallita valuuttariskejä ja
muita rahoitusriskejä sekä turvata oman ja vieraan pääoman
ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin.


Muutoksia ylimmässä johdossa

Metso Oyj:n hallitus nimitti Risto Hautamäen Metso Paperin
toimitusjohtajaksi ja Metson johtoryhmän jäseneksi 1.4.2005
alkaen. Metso Paperin varatoimitusjohtaja Bertel Karlstedt erosi
Metson palveluksesta 31.8.2005.


Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Metson hallitus hyväksyi joulukuussa osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän strategiakaudeksi 2006–2008. Järjestelmä on
osa Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden johdon
palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Järjestelmä on suunnattu noin
50 avainhenkilölle.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa kolme ansaintakautta,
joista jokainen kestää yhden kalenterivuoden eli vuodet 2006, 2007
ja 2008. Järjestelmän perusteella maksettava mahdollinen palkkio
perustuu Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden
liikevoittoon. Palkkio maksetaan sekä osakkeina että rahana.
Rahaosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen ja
veroluonteisten maksujen maksamiseen.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa enintään 360 000 yhtiön
omaa osaketta. Jos Metson osakkeen arvo ylittää 38 euroa,
myönnettävien osakkeiden määrää lasketaan vastaavassa suhteessa.
Metson hallitus päättää vuoden 2006 aikana omien osakkeiden
hankkimisesta kannustinjärjestelmää varten.


Osakepääoma ja osakekannan markkina-arvo

Metson osakepääoma nousi 240 812 843,80 euroon, kun vuosien 2000
ja 2001 optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät rekisteröitiin
11.5.2005. Metso Oyj:n vuoden 2000 optiotodistuksilla merkittiin 4
538 869 osaketta ja vuoden 2001 optiotodistuksilla 865 200
osaketta merkintäaikana, joka päättyi 30.4.2005. Osakkeiden
lukumäärä oli vuoden 2005 lopussa 141 654 614, mihin sisältyy 60
841 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Ulkona olevien
osakkeiden keskimääräinen lukumäärä vuonna 2005 oli 139 639 425.

Metson osakekannan markkina-arvo kaksinkertaistui vuoden 2005
aikana ja oli 3 274 miljoonaa euroa 31.12.2005 ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.


Uudet johtamisen painopisteet ja taloudelliset tavoitteet

Metson hallitus hyväksyi elokuussa johtamisen painopisteet ja
taloudelliset tavoitteet vuosiksi 2006–2008. Metson strateginen
painopiste on siirtynyt kannattavaan kasvuun, jota haetaan sekä
orgaanisesti että täydentävien yritysostojen kautta.

Vuosina 2006–2008 Metso tavoittelee noin 10 prosentin vuotuista
kasvua varmistaakseen kestävän tuloskehityksen ja vahvistaakseen
asemaansa markkinajohtajana.

Kaikki Metson liiketoiminta-alueet jatkavat toimia kilpailukyvyn,
tuottavuuden ja laadun parantamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden
lisäämiseksi. Metso täydentää elinkaaripalvelujensa tarjontaa sekä
oman kehitystoiminnan että yritysostojen avulla. Myyntiä,
asiakaspalvelua, hankintaa ja tuotantoa vahvistetaan lähellä
asiakkaita, erityisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla, kuten
Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa.

Taloudelliset tavoitteet 2006–2008

Metson tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin sitoutuneen
pääoman tuotto (ROCE-%) suhdanteista riippumatta.

Toisena keskeisenä tavoitteena on 9 prosentin liikevoittoprosentti
strategiakauden lopulla. Liiketoiminta-aluekohtaiset
liikevoittotavoitteet strategiakauden lopulla ovat: Metso Paper
yli 8 prosenttia, Metso Minerals yli 11 prosenttia ja Metso
Automation yli 12 prosenttia. Metso Venturesille ei asetettu
keskipitkän aikavälin liikevoittoprosenttitavoitetta.

Konsernin 9 prosentin liikevoittotavoitteen saavuttaminen
edellyttää, että Metson kaikki liiketoiminta-alueet saattavat
käynnissä olevat kehitysohjelmat onnistuneesti päätökseen ja että
kysyntä on vähintään yhtä suotuisa kuin vuonna 2005. Metso jatkaa
toimia vähentääkseen suhdannevaihtelujen kielteisiä vaikutuksia
taloudelliseen tulokseensa.

Pääomarakenteen osalta Metson tavoitteena on vahva
investointiluokitus (solid investment grade).

Vuoden 2006 taloudelliset tavoitteet

Elokuussa 2005 hyväksytyn strategian mukaisesti Metso-konsernin
tavoitteena vuonna 2006 on saavuttaa yli 7 prosentin
liikevoittoprosentti.

Metso Paperin liikevoittotavoite on 6 prosenttia liikevaihdosta ja
Metso Mineralsin 10 prosenttia liikevaihdosta. Metso Automation
lisää investointejaan kasvuun ja tavoittelee 11 prosentin
liikevoittoa liikevaihdosta. Metso Venturesin tavoitteena on 6
prosentin liikevoitto liikevaihdosta.

Uusi osinkopolitiikka

Hallitus hyväksyi elokuussa uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan
Metso jakaa osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoa vähintään 40
prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Aikaisemmin tavoitteena
oli jakaa osinkoa vähintään yksi kolmasosa osakekohtaisesta
tuloksesta viiden vuoden keskiarvolla mitattuna.

Konsernin rakenne

Osana vuoden 2005 strategiaprosessia Metso selvitti myös
vaihtoehtoisia konsernirakenteita, mukaan lukien Metso Mineralsin
listaaminen erillisenä yhtiönä. Metson hallitus käynnisti
elokuussa tarkemman selvityksen eri vaihtoehdoista.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2005 vahvisti vuoden 2004
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset,
jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja
luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa ja/tai antamalla optio-oikeuksia. Lisäksi
yhtiökokous päätti mitätöidä optio-oikeuksia hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous
päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäseneksi
ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n
hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo ja
varapuheenjohtajana SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja,
vuorineuvos Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Compass Advisersin toimitusjohtaja Svante Adde.
Hallituksen jäseninä jatkoivat Aspocomp Group Oyj:n
toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Valtiokonttorin
toimialajohtaja Satu Huber sekä tekniikan tohtori Juhani Kuusi.

Yhtiön tilintarkastajana jatkoi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

Metson Suomen henkilöstöryhmien valitsema henkilöstöedustaja
Pentti Mäkinen osallistuu 4.4.2005 pidetystä yhtiökokouksesta
vuoden 2006 yhtiökokoukseen saakka Metson hallituksen kokouksiin
hallituksen kutsumana henkilöstöedustajana.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2004 päättyneeltä
tilikaudelta 0,35 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli
14.4.2005.


Nimitysvaliokunta

Metso Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2005 asettama nimitysvaliokunta
ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kuudesta seitsemään.
Uusiksi jäseniksi esitetään Christer Gardellia, joka on Cevian
Capitalin Managing Partner, ja professori Yrjö Neuvoa.

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet
Svante Adde, Maija-Liisa Friman, Satu Huber, Matti Kavetvuo ja
Jaakko Rauramo valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi
ehdotetaan Matti Kavetvuota ja varapuheenjohtajaksi Jaakko
Rauramoa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhani Kuusi on
ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uutta hallitusta
valittaessa.

Nimitysvaliokuntaan kuului Metson neljän suurimman, 1.12.2005
rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat, jotka olivat Suomen
Valtio, Cevian Capital G.P. Limited, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma.

Lähiajan näkymät

Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan maanrakennus-,
kaivos- ja energiateollisuudessa vuonna 2006. Massa- ja
paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän vähintään yhtä
tyydyttävänä kuin vuonna 2005.

Metso Paperin tuotteista uusien paperikoneiden markkinanäkymät
ovat vahvimmat Aasiassa. Euroopassa kysyntä painottuu
uudistuksiin. Sekä uusien pehmopaperikoneiden että
pehmopaperikoneuudistusten markkinat ovat hyvät. Uusien
kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vilkkaina Etelä-
Amerikassa ja Aasiassa.

Metso Mineralsin murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
odotetaan jatkuvan hyvänä erityisesti laajojen
tieverkostonkehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-
investointien ansiosta. Pitkään korkeina pysyneiden metallien
hintojen ansiosta kaivosteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän
vahvana. Pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista
saattaa edelleen hieman rajoittaa uusien kaivosprojektien
käynnistymistä ja pidentää käynnissä olevien projektien
toimitusaikoja.

Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä
energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja
paperiteollisuudessa.

Vahvan tilauskannan ja tämän hetken myönteisten markkinanäkymien
perusteella Metso-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2006
kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoiton ylittävän selvästi viime
vuoden liikevoiton.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2005 oli 744 miljoonaa
euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 464 miljoonaa euroa.
Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä 31.12.2005 oli 141 593 773.
Nämä osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon vuodelta 2005.
Metso Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
uuden osinkopolitiikan mukaisesti osinkoa jaetaan 0,70 euroa
osakkeelta. Tämän lisäksi hallitus esittää 0,70 euron lisäosinkoa,
joten yhteensä osingoksi ehdotetaan 1,40 euroa osakkeelta.
Hallitus esittää, että loppuosa voitonjakokelpoisista varoista
jätetään voittovarojen tilille. Ehdotettu osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 7.4.2006 ja osingonmaksupäivä 20.4.2006.
Ehdotettu osinko vastaa 83 prosenttia emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin tilikauden voitosta.


Varsinainen yhtiökokous 2006

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.4.2006
klo 14 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2006

Metso Oyj:n hallitus

KONSERNIN TULOSLASKELMA

                10-12/  10-12/   1-12/  1-12/
                 2005   2004   2005   2004
                Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
                  e    e     e    e
Liikevaihto           1 254  1 043   4 221  3 602
Hankinnan ja valmistuksen    -939   -779  -3 110  -2 673
kulut
Bruttokate            315   264   1 111   929
Myynnin ja hallinnon       -218   -209   -794   -798
yleiskustannukset
Liiketoiminnan muut tuotot     2   -25    12   -11
ja kulut, netto
Osuus osakkuusyhtiöiden       0    2     1    4
tuloksista
Suomalaisen eläkevastuun      3    75     5    75
purku
Liikevoitto            102   107    335   199
 %:a liikevaihdosta      8,1 %  10,3 %   7,9 %  5,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut,     -10   -19    -43   -59
netto
Tulos ennen veroja         92    88    292   140
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot             -24   -19    -72    18
Tilikauden tulos jatkuvista    68    69    220   158
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos myydyistä     -    3    17   -14
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos          68    72    237   144
                                 
Vähemmistön osuus          0    1     1    1
tilikauden tuloksesta
Osakkeenomistajille kuuluva    68    71    236   143
tilikauden tulos
Tilikauden tulos          68    72    237   144
                             
Tulos/osake jatkuvista                      
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa      0,47   0,50   1,57   1,16
 Laimennettu, euroa       0,47   0,50   1,57   1,16
                                 
Tulos/osake myydyistä                      
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa      0,00   0,02   0,12  -0,11
 Laimennettu, euroa       0,00   0,02   0,12  -0,11

Tulos/osake jatkuvista ja                    
myydyistä
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa      0,47   0,52   1,69   1,05
 Laimennettu, euroa       0,47   0,52   1,69   1,05


KONSERNIN TASE


VARAT

                      31.12.2005 31.12.2004
                        Milj. e  Milj. e
Pitkäaikaiset varat                       
 Aineettomat hyödykkeet                     
 Liikearvo                    498    491
 Muut aineettomat oikeudet             99     94
                          597    585
 Aineelliset hyödykkeet                     
 Maa- ja vesialueet                58     70
 Rakennukset                   220    253
 Koneet ja kalusto                286    307
 Keskeneräinen käyttöomaisuus           17     19
                          581    649
 Muut pitkäaikaiset varat                    
 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin           20     17
 Myytävissä olevat osakesijoitukset        12     10
 Omat osakkeet                   -     1
 Laina- ja muut korolliset saamiset         5     12
 Myytävissä olevat sijoitukset           34     3
 Laskennallinen verosaatava            163    159
 Muut pitkäaikaiset varat             39     37
                          273    239
                                 
Pitkäaikaiset varat yhteensä           1 451   1 473
                                 
Lyhytaikaiset varat                       
 Vaihto-omaisuus                  888    692
                                 
 Saamiset                            
 Myynti- ja muut saamiset             918    766
 Projektit, joiden valmistusasteen        173    190
 mukainen arvo ylittää asiakkailta
 laskutetut ennakot
 Korolliset saamiset                2     2
 Myytävissä olevat sijoitukset          135     51
 Verosaamiset                   14     24
                         1 242   1 033
                                 
 Rahat ja pankkisaamiset              323    372
                                 
Lyhytaikaiset varat yhteensä           2 453   2 097
                                 
Myytävänä olevat varat                -     -
                                 
VARAT YHTEENSÄ                  3 904   3 570


OMA PÄÄOMA JA VELAT                        

                       31.12.2005 31.12.2004
                        Milj. e  Milj. e
Oma pääoma                            
 Osakepääoma                    241    232
 Ylikurssirahasto                  76     14
 Muuntoerot                     -9    -48
 Arvonmuutos- ja muut rahastot           424    431
 Kertyneet voittovarat               553    361
 Osakkeenomistajille kuuluva oma         1 285    990
 pääoma yhteensä
                                 
 Vähemmistön osuus                  7     5
                                 
Oma pääoma yhteensä                1 292    995
                                 
Velat                               
 Pitkäaikaiset velat                       
 Pitkäaikaiset lainat               593    885
 Eläkevelvoitteet                 157    171
 Laskennallinen verovelka              20     16
 Varaukset                     33     31
 Muut pitkäaikaiset velvoitteet           7     6
                          810   1 109
                                 
 Lyhytaikaiset velat                       
 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        160     19
 Lyhytaikaiset lainat                35     31
 Osto- ja muut velat                925    873
 Varaukset                     191    160
 Saadut ennakot                  312    227
 Projektit, joissa asiakkailta laskutetut     146    124
 ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen
 arvon
 Verovelat                     33     32
                         1 802   1 466
                                 
Myytävänä olevat velat                -     -
                                 
Velat yhteensä                  2 612   2 575
                                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ           3 904   3 570
                                 
                                 
KOROLLINEN NETTOVELKA                       
                                 
Pitkäaikaiset korolliset velat           593    885
Lyhytaikaiset korolliset velat           195     50
Rahat ja pankkisaamiset              -323    -372
Muut korolliset varat               -176    -68
Yhteensä                      289    495


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                                 
                 10-12/  10-12/  1-12/  1-12/
                  2005   2004   2005   2004
                 Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                   e    e    e    e
Liiketoiminta:                      
Tilikauden tulos           68    72   237   144
Tilikauden tuloksen ja                  
liiketoiminnan rahavirran
oikaisuerät
 Poistot              26    29   102   115
 Varausten muutos /         -2    29   -12   -11
 Toiminnan
 tehostamisohjelmat
 Korot ja osinkotuotot        6    14    39    52
 Tuloverot             24    22    72    -4
 Muut                3   -59   -14   -16
Käyttöpääoman muutos        -52    49   -170    63
Liiketoiminnasta kertyneet      73   156   254   343
rahavirrat
 Maksetut korot ja saadut     -15   -34   -40   -51
 osingot
 Maksetut tuloverot        -15   -11   -50   -31
Liiketoiminnan rahavirta       43   111   164   261
Investointitoiminta:                   
 Käyttöomaisuusinvestoinnit    -32   -26   -104   -89
 Käyttöomaisuuden myynnit      7    15    46    39
 Yritysostot, hankitut       -1    -   -14    -2
 rahavarat vähennettynä
 Liiketoimintojen myynnit,      -    30    95   390
 myydyt rahavarat
 vähennettynä
 Rahoitusvarojen ostot (-)     -46   -29   -111   -21
 ja myynnit (+), netto
 Muut                -1    6    -2    -5
Investointitoiminnan rahavirta   -73    -4   -90   312
Rahoitustoiminta:                     
 Optioilla merkityt         -    -    72    -
 osakkeet
 Maksetut osingot          -    -   -48   -27
 Lainojen nostot (+) ja       12    -9   -158   -293
 lyhennykset (-), netto
 Muut                -   -11    -2   -12
Rahoitustoiminnan rahavirta     12   -20   -136   -332
Rahojen ja pankkisaamisten     -18    87   -62   241
nettomuutos
Valuuttakurssimuutosten        1    -    13    1
vaikutus
Rahat ja pankkisaamiset kauden   340   285   372   130
alussa
Rahat ja pankkisaamiset kauden   323   372   323   372
lopussa
                             
Vapaa kassavirta (Free cash flow)
                             
                 10-12/  10-12/  1-12/  1-12/
                  2005   2004   2005   2004
                 Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                   e    e    e    e
Liiketoiminnan rahavirta       43   111   164   261
Käyttöomaisuusinvestoinnit     -32   -26   -104   -89
Käyttöomaisuuden myynnit       7    15    46    39
Vapaa kassavirta (Free cash     18   100   106   211
flow)


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

         Osa  Yli- Muun-  Ar-  Ker- Osak-  Vä-  Oma
         ke- kurs-  to-  von  ty- keen-  hem-  pää-
         pää  si-  erot muu-  neet omis-  mis-  oma
         oma  ra-     tos- voit-  ta-  tö-  yh-
            has-      ja  to-  jil-   o- teen-
             to     muut  va-   le  suus   sä
                   ra-  rat  kuu-
                   has-      lu-
                   tot      va
                          oma
                          pää-
                          oma
                          yh-
                         teen-
                           sä
                                   
                                   
                                   
                                   
        Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
          e   e   e   e   e   e   e   e
31.12.2004    232   14  -48  431  361  990   5  995
IAS 39:n                               
käyttöönoton
vaikutukset
 Omat osakkeet   -   -   -  -2   1   -1   -   -1
 Kassavirta-    -   -   -   4   -   4   -   4
 suojaus
 verovaikutus
 huomioituna
 Myytävissä     -   -   -   2   -   2   -   2
 olevat
 sijoitukset
 verovaikutus
 huomioituna
 Muut        -   -   -   -   2   2   -   2
1.1.2005     232   14  -48  435  364  997   5 1 002
                                   
Osingot       -   -   -   -  -48  -48   -  -48
Optioilla      9   62   -   -   -   71   -   71
merkityt
osakkeet
Muuntoerot     -   -   60   -   -   60   -   60
Tytäryhtiöiden   -   -  -21   -   -  -21   -  -21
oman pääoman
suojaus
Kassavirtasuoj   -   -   -  -11   -  -11   -  -11
aus
verovaikutus
huomioituna
Muut        -   -   -   -   1   1   1   2
Tilikauden     -   -   -   -  236  236   1  237
tulos
31.12.2005    241   76   -9  424  553 1 285   7 1 292

Konsernin jakokelpoisia varoja 31.12.2005 ovat kertyneet voittovarat
(553 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (1 milj. e), omilla
osakkeilla (1 milj.e) sekä negatiivisilla muuntoeroilla (9 milj. e) ja
muut rahastot (202 milj. e) eli yhteensä 744 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta omia
osakkeita.


VASTUUSITOUMUKSET

                    31.12.2005     31.12.2004
                     Milj. e       Milj. e
Kiinnitykset omien velkojen           3          2
vakuudeksi
Muut pantit ja sitoumukset             
 Annetut kiinnitykset             2          2
 Pantatut varat                -          4
Takaukset osakkuusyhtiöiden           -          -
puolesta
Takaukset muiden sitoumusten          5          9
vakuudeksi
                          
Takaisinosto- ja muut             12         15
sitoumukset
Leasing- ja vuokrasitoumukset         126         133

Muihin takauksiin sisältyy 3 miljoonaa euroa myytyjen yksiköiden
puolesta annettuja takauksia, joista ostajat ovat sitoutuneet
vastaamaan ja vapauttamaan Metson takausvastuista sovitun
määräajan kuluessa.


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

                         

                    31.12.2005     31.12.2004
                     Milj. e       Milj. e
Valuuttatermiinisopimukset         1 159        1 770
Valuutan- ja                  2          2
koronvaihtosopimukset
Valuutanvaihtosopimukset            1         73
Koronvaihtosopimukset             183         188
Korkofutuurisopimukset             20         10
Optiosopimukset                  
 Ostetut                   29         10
 Myydyt                    55         16
Sähkötermiinisopimukset 1)          354         329
                          
1) Nimellismäärä GWh                

Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta.


TUNNUSLUVUT

                       1-12/2005 1-12/2004 *)
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista      1,57     1,16
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista      0,12     -0,11
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä        1,69     1,05
liiketoiminnoista
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e         9,08     7,27
Oman pääoman tuotto (ROE), %            20,9     15,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %        18,8     10,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         37,5     30,9
Gearing kauden lopussa, %             22,4     49,7
                             
Vapaa kassavirta (Free cash flow)          106      211
Vapaa kassavirta (Free cash flow)/osake      0,76     1,55
                             
Jatkuvien liiketoimintojen             107      91
bruttoinvestoinnit
Yrityshankinnat, hankitut rahavarat         14       2
vähennettynä
Jatkuvien liiketoimintojen poistot         102      105

                             
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden   141 594    136 190
lopussa (1 000 kpl)
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä       139 639    136 190
(1 000 kpl)
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä       139 604    136 192
laimennusvaikutus huomioituna
(1 000 kpl)

*) 1-12/2004 tunnusluvut ilman Suomen TEL-eläkevastuun purkua
olivat seuraavat: Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista 0,75
euroa, tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista 0,62
euroa, oman pääoman tuotto (ROE) 9,5 prosenttia ja sitoutuneen
pääoman tuotto 6,5 prosenttia.KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

                1-12/   1-12/   31.12.  31.12.
                 2005    2004    2005   2004
USD (Yhdysvaltain dollari)   1,2448   1,2433   1,1797  1,3621
SEK (Ruotsin kruunu)      9,2801   9,1250   9,3885  9,0206
GBP (Englannin punta)     0,6839   0,6786   0,6853  0,7051
CAD (Kanadan dollari)     1,5097   1,6170   1,3725  1,6416
BRL (Brasilian real)      3,0459   3,6350   2,7446  3,6177


LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/ Muutos,
            2005   2004   2005   2004    %
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.     
              e     e    e     e
Metso Paper       510    470  1 702   1 559   9,2
Metso Minerals      517    398  1 735   1 366   27,0
Metso Automation     163    147   584    535   9,2
Metso Ventures      88    58   284    230   23,5
Liiketoiminta-      -24    -30   -84    -88 
alueiden välinen
laskutus
Metso yhteensä     1 254   1 043  4 221   3 602   17,2MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-) LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

             10-12/   10-12/   1-12/    1-12/
              2005    2004    2005    2004
             Milj.    Milj.   Milj.    Milj.
               e      e     e      e
Metso Paper        -2,1    -21,1    -4,6    -20,4
Metso Minerals       2,4    -2,2    6,7     0,4
Metso Automation      -0,5    -3,8    -0,9    -3,8
Metso Ventures       -0,2     0,4    3,4    -1,4
Konsernihallinto ja     2,4     2,6    7,4    14,6
muut
Metso yhteensä       2,0    -24,1    12,0    -10,6OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN TULOKSISTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

             10-12/   10-12/   1-12/    1-12/
              2005    2004    2005    2004
             Milj.    Milj.   Milj.    Milj.
               e      e     e      e
Metso Paper         0,3     2,2    2,3     3,7
Metso Minerals       0,2     0,3    0,2     0,3
Metso Automation      0,1     0,2    0,5     0,5
Metso Ventures       -0,2    -0,7    -1,7    -0,7
Konsernihallinto ja     0,0     0,0    0,0     0,0
muut
Metso yhteensä       0,4     2,0    1,3     3,8
SUOMALAISEN ELÄKEVASTUUN (TEL) PURKU LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

             10-12/   10-12/   1-12/    1-12/
              2005    2004    2005    2004
             Milj.    Milj.   Milj.    Milj.
               e      e     e      e
Metso Paper         2,0    39,8    3,2    39,8
Metso Minerals       0,2     4,9    0,4     4,9
Metso Automation      0,4    13,7    0,8    13,7
Metso Ventures       0,4    14,6    0,6    14,6
Konsernihallinto ja     0,1     2,3    0,1     2,3
muut
Metso yhteensä       3,1    75,3    5,1    75,3


LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

             10-12/   10-12/   1-12/    1-12/
              2005    2004    2005    2004
             Milj.    Milj.   Milj.    Milj.
                     e     e      e
Metso Paper        27,7    33,3    90,9    48,0
Metso Minerals       52,6    38,7   177,6    105,2
Metso Automation      23,4    31,2    80,7    69,6
Metso Ventures       4,7    10,4    10,8    -6,2
Konsernihallinto ja    -6,9    -5,9   -25,0    -17,1
muut
Metso yhteensä      101,5    107,7   335,0    199,5


LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN, PROSENTTIA
LIIKEVAIHDOSTA


             10-12/   10-12/   1-12/    1-12/
              2005    2004    2005    2004
             Milj.    Milj.   Milj.    Milj.
               e      e     e      e
Metso Paper         5,4     7,1    5,3     3,1
Metso Minerals       10,2     9,7    10,2     7,7
Metso Automation      14,4    21,2    13,8    13,0
Metso Ventures       5,3    17,9    3,8    -2,7
Metso yhteensä       8,1    10,3    7,9     5,5


SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN


           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/ Muutos,
            2005   2004   2005   2004    %
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.     
              e     e    e     e
Metso Paper       753    300  1 993   1 726   15,5
Metso Minerals      568    451  1 936   1 566   23,6
Metso Automation     150    130   580    570   1,8
Metso Ventures      100    69   324    213   52,1
Liiketoiminta-      -34    -23   -88    -86 
alueiden väliset
saadut tilaukset
Metso yhteensä     1 537    927  4 745   3 989   19,0


HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

                                  
                 31.12.    31.12.   Muutos,
                  2005     2004      %
Metso Paper            8 201     8 660     -5,3
Metso Minerals          8 521     8 048     5,9
Metso Automation         3 169     3 267     -3,0
Metso Ventures          1 993     1 637     21,7
Konsernihallinto ja         294      293     0,3
palvelukeskukset
Jatkuvat liiketoiminnot     22 178    21 905     1,2
Myydyt liiketoiminnot         -      897       
Metso yhteensä          22 178    22 802     -2,7


VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2004   2005   2005   2005   2005
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
Metso Paper       470    386   410    396   510
Metso Minerals      398    338   426    454   517
Metso Automation     147    129   144    148   163
Metso Ventures      58    62    71    63    88
Liiketoiminta-      -30    -21   -23    -16   -24
alueiden välinen
laskutus
Metso yhteensä     1 043    894  1 028   1 045  1 254


MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-) LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN


           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2004   2005   2005   2005   2005
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
Metso Paper      -21,1   -0,2   -2,7    0,4   -2,1
Metso Minerals     -2,2    4,3   -2,4    2,4   2,4
Metso Automation    -3,8   -0,1   -0,7    0,4   -0,5
Metso Ventures      0,4    0,1   3,5    0,0   -0,2
Konsernihallinto ja   2,6    1,1   4,0   -0,1   2,4
muut
Metso yhteensä     -24,1    5,2   1,7    3,1   2,0LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN


           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2004   2005   2005   2005   2005
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
Metso Paper       33,3   17,7   19,8   25,7   27,7
Metso Minerals     38,7   31,2   40,2   53,6   52,6
Metso Automation    31,2   13,6   17,9   25,8   23,4
Metso Ventures     10,4   -1,2   7,8   -0,5   4,7
Konsernihallinto ja   -5,9   -6,6   -2,4   -9,1   -6,9
muut
Metso yhteensä     107,7   54,7   83,3   95,5  101,5


SITOUTUNUT PÄÄOMA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           31.12.   31.3.  30.6.   30.9.  31.12.
            2004   2005   2005   2005   2005
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
Metso Paper       323    275   293    328   329
Metso Minerals      712    731   780    850   895
Metso Automation     135    126   146    139   125
Metso Ventures      39    39    51    61    78
Konsernihallinto ja   642    658   652    622   653
muut
Jatkuvat        1 851   1 829  1 922   2 000  2 080
liiketoiminnot
Myydyt          80    79    -     -    -
liiketoiminnot
Metso yhteensä     1 931   1 908  1 922   2 000  2 080


SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN


           10-12/   1-3/   4-6/   7-9/  10-12/
            2004   2005   2005   2005   2005
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
Metso Paper       300    354   564    322   753
Metso Minerals      451    505   458    405   568
Metso Automation     130    145   145    140   150
Metso Ventures      69    101    57    66   100
Liiketoiminta-      -23    -16   -21    -17   -34
alueiden väliset
saadut tilaukset
Metso yhteensä      927   1 089  1 203    916  1 537


TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

           31.12.   31.3.  30.6.   30.9.  31.12.
            2004   2005   2005   2005   2005
            Milj.   Milj.  Milj.   Milj.  Milj.
              e     e    e     e    e
Metso Paper       946    918  1 082   1 012  1 267
Metso Minerals      560    742   826    801   852
Metso Automation     176    194   199    191   179
Metso Ventures      66    105    88    92   104
Liiketoiminta-      -43    -40   -38    -37   -52
alueiden välinen
tilauskanta
Jatkuvat        1 705   1 919  2 157   2 059  2 350
liiketoiminnot
Myydyt          53    70    -     -    -
liiketoiminnot
Metso yhteensä     1 758   1 989  2 157   2 059  2 350


Avainluvut, Metso Ventures

                         
Metso Panelboard            1-12/2005     1-12/2004
                     Milj. e      Milj. e
Liikevaihto                 112        104
Liiketappio ilman suomalaisen        -2,7       -1,2
eläkevastuun (TEL) purkua
Suomalaisen eläkevastuun           0,0        0,7
purku (TEL)
Liiketappio                 -2,7       -0,5
Sitoutunut pääoma kauden           16        -14
lopussa
Tilauskanta kauden lopussa          50        32
Henkilöstö kauden lopussa          281        264
                         
                         
Valimot                1-12/2005     1-12/2004
                     Milj. e      Milj. e
Liikevaihto                  82        75
Liikevoitto ilman suomalaisen        5,1        3,6
eläkevastuun (TEL) purkua
Suomalaisen eläkevastuun           0,2        3,3
purku (TEL)
Liikevoitto                 5,3        6,9
Sitoutunut pääoma kauden           30        25
lopussa
Tilauskanta kauden lopussa          45        28
Henkilöstö kauden lopussa          618        587
                         
                         
Valmet Automotive           1-12/2005     1-12/2004
                     Milj. e      Milj. e
Liikevaihto                  78        40
Liikevoitto (-tappio) ilman         5,5       -23,2
suomalaisen eläkevastuun
(TEL) purkua
Suomalaisen eläkevastuun           0,4       10,4
purku (TEL)
Liikevoitto (-tappio)            5,9       -12,8
Sitoutunut pääoma kauden           30        24
lopussa
Autojen valmistusmäärä, kpl        21 233      10 051
Henkilöstö kauden lopussa         1 068        763


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITTEET


IAS 32:n ja IAS 39:n soveltaminen

Konsernin tase

VARAT                   IAS 32:n ja      
                       IAS 39:n      
                     soveltamisen      
               31.12.2004    vaikutus  1.1.2005
                Milj. e    Milj. e   Milj. e
Pitkäaikaiset varat                        
 Aineettomat hyödykkeet       585       -     585
 Aineelliset hyödykkeet       649       -     649
 Muut pitkäaikaiset varat      239      -19     220
Pitkäaikaiset varat        1 473      -19    1 454
yhteensä
                                 
Lyhytaikaiset varat                        
 Vaihto-omaisuus          692       -     692
 Saamiset             1 033       13    1 046
 Rahat ja pankkisaamiset      372       -     372
Lyhytaikainen omaisuus      2 097       13    2 110
yhteensä
                                 
Myytävänä olevat varat        -       -      -
VARAT YHTEENSÄ          3 570       -6    3 564

OMA PÄÄOMA JA VELAT                        

                      IAS 32:n ja      
                       IAS 39:n      
                     soveltamisen      
               31.12.2004    vaikutus  1.1.2005
                Milj. e    Milj. e   Milj. e
Oma pääoma                            
 Osakepääoma            232       -     232
 Muu oma pääoma           758       7     765
 Vähemmistön osuus          5       -      5
Oma pääoma yhteensä         995       7    1 002
                                 
Velat                               
 Pitkäaikaiset velat       1 109      -22    1 087
 Lyhytaikaiset velat       1 466       9    1 475
 Myytävänä olevat velat        -       -      -
Velat yhteensä          2 575      -13    2 562
                                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT        3 570       -6    3 564
YHTEENSÄ


Käyttämättömät verotukselliset tappiot ja niihin liittyvät
laskennalliset verosaamiset 31.12. jaettuna maittain:

      Kokonaismäärä Laskennallinen Arvostusvaraus Laskennallinen
              verosaatava          verosaatava
                               taseessa
         Milj. e    Milj. e    Milj. e     Milj. e
2004                          
Suomi        269      70       9       61
USA         189      71       70        1
Saksa        103      36       9       27
Muut         111      33       18       15
Yhteensä       672      210      106       104
                            
2005                          
Suomi        257      67       0       67
USA         154      59       59        0
Saksa         63      23       0       23
Muut         81      23       18        5
Yhteensä       555      172       77       95


Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. IFRS:n aiheuttamista olennaisimmista
eroista ja vaikutuksista vuoden 2004 tuloslaskelmaan ja taseeseen
kerrottiin yhtiön 31.3.2005 ja 19.4.2005 (neljännesvuositiedot)
julkaisemissa tiedotteissa. Rahoitusvarojen ja velkojen luokittelu
sekä suojauksessa käytettyjen johdannaisinstrumenttien kirjaukset
on tehty IAS 32:n ja IAS 39:n mukaisesti 1.1.2005 taseeseen, joka
esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Vuoden 2004 vertailulukuja on tiedotteiden julkaisemisen jälkeen
muutettu IFRS-standardien mukaisesti siirtämällä huhtikuussa 2005
myyty voimansiirtoliiketoiminta (Drives) Metson jatkuvien
toimintojen ulkopuolelle. Drivesin toiminnan nettotulos
raportoidaan myös vertailuvuodelta jatkuvien liiketoimintojen
jälkeen Myydyt liiketoiminnot -rivillä.

Vertailuvuoden IFRS-tuloslaskelman liikevoittoa parantaa Suomen
TEL-järjestelmään joulukuussa 2004 tehdyistä muutoksista
aiheutunut kertaluonteinen työkyvyttömyyseläkevastuun purku, joka
oli 75 miljoonaa euroa ilman myytyä voimansiirtoliiketoimintaa.
Eläkevastuun purku liiketoiminta-alueittain esitetään
tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti ja samoilla periaatteilla, joita
noudatettiin edellä mainituissa tiedotteissa.

Myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta
syntynyt myyntivoitto tai -tappio esitetään tuloslaskelmassa
jatkuvista toiminnoista erillään ja myytäviksi luokitellut tase-
erät esitetään erikseen taseessa IFRS 5 -standardin mukaisesti.
Metso raportoi myytyinä toimintoina
Jatkojalostuskoneliiketoiminnan (Converting), Metso Mineralsiin
kuuluneet Tiivistys ja päällystys -liiketoimintalinjan (Dynapac)
ja Poraus-liiketoimintalinjan (Reedrill), jotka myytiin vuonna
2004, sekä vuonna 2005 myydyn, Metso Venturesiin kuuluneen
voimansiirtoliiketoiminnan (Drives).


Osakkeiden vaihto Helsingin ja New Yorkin pörsseissä

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuonna 2005 Helsingin Pörssissä
239 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 4 032 miljoonan euron
vaihtoa. Osakkeen hinta 31.12.2005 oli 23,12 euroa. Ylin noteeraus
oli 24,46 euroa ja alin 11,31 euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADR-todistuksia vaihdettiin 8
miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 171 miljoonan dollarin vaihtoa.
ADR-todistuksen hinta 31.12.2005 oli 27,33 dollaria. Ylin kurssi
oli 28,44 ja alin 14,70 dollaria.

Muutoksia omistusosuuksissa

Seuraavassa on lueteltu lyhyesti Metson saamat osakkeenomistajien
ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista yhtiössä.

Vuoden 2005 omistusmuutokset

Capital Research and Management Company ilmoitti, että sen
hallinnoima omistusosuus 31.12.2004 oli 4,7 prosenttia Metson
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Franklin Resources, Inc. ilmoitti, että sen hallinnoimien
rahastojen osuus 26.1.2005 oli 2,82 prosenttia Metson
osakepääomasta ja 4,95 prosenttia äänimäärästä.

UPM-Kymmene ilmoitti, että se on 8.3.2005 myynyt omistamansa
Metson osakkeet. UPM-Kymmenen aiempi omistus oli 14,6 prosenttia
Metson osakkeista ja äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 9.3.2005 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 7,19 prosenttia Metson osakepääomasta ja
6,74 prosenttia äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 8.4.2005 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 11,68 prosenttia Metson osakepääomasta ja
11,43 prosenttia äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 14.4.2005 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 7,82 prosenttia Metson osakepääomasta ja
7,27 prosenttia äänimäärästä.

Harris Associates L.P. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 19.5.2005 hallussaan yhteensä 6 828 800 Metson
osaketta, mikä vastaa 4,82 prosenttia Metson osake- ja
äänimäärästä.

NWQ Investment Management Company LLC ilmoitti, että sen
hallinnoimilla rahastoilla oli 31.5.2005 hallussaan yhteensä 8 100
505 Metson osaketta, mikä vastaa 5,71 prosenttia Metson osake- ja
äänimäärästä.

Franklin Resources, Inc. ilmoitti, että sen 14.6.2005
hallinnoimien rahastojen ja asiakasvarojen osuus Metson
osakepääomasta oli 3,51 prosenttia ja äänimäärästä 5,36
prosenttia.

J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 23.8.2005 hallussaan yhteensä 7 133 314 Metson
osaketta, mikä vastaa 5,04 prosenttia Metson osakepääomasta.

J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 1.9.2005 hallussaan yhteensä 6 954 768 Metson
osaketta, mikä vastaa 4,91 prosenttia Metson osakepääomasta.

Franklin Resources, Inc. ilmoitti, että sen 8.9.2005 hallinnoimien
rahastojen ja asiakasvarojen osuus Metson osakepääomasta oli 4,15
prosenttia ja äänimäärästä 4,78 prosenttia.

Fidelity International Limited ilmoitti omistavansa 14.9.2005
yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa 7 082 803 Metson osaketta, joka
vastaa 5,00 prosenttia Metson osakepääomasta ja äänimäärästä.

J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 9.11.2005 hallussaan yhteensä 7 548 247 Metson
osaketta/ADR-todistusta, mikä vastaa 5,33 prosenttia Metson
osakepääomasta.

Fidelity Management Research Company ilmoitti omistavansa
10.11.2005 yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa yhteensä 7 092 500
Metson osaketta, mikä vastaa 5,01 prosenttia Metson osakepääomasta
ja äänimäärästä.

NWQ Investment Management Company LLC ilmoitti, että sen
hallinnoimilla rahastoilla oli 15.11.2005 hallussaan 111 080 ADR-
todistusta, mikä vastaa 0,08 prosenttia Metson osake- ja
äänimäärästä.

Fidelity Management Research Corp. ilmoitti omistavansa 12.12.2005
yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa yhteensä 7 043 800 Metson
osaketta, mikä vastaa 4,97 prosenttia Metson osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Fidelity Management Research Corp. ilmoitti omistavansa 19.12.2005
yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa yhteensä 7 123 900 Metson
osaketta, mikä vastaa 5,03 prosenttia Metson osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 27.12.2005 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 4,99 prosenttia Metson osakepääomasta ja
4,97 prosenttia äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 28.12.2005 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 5,01 prosenttia Metson osakepääomasta ja
4,52 prosenttia äänimäärästä.

J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 29.12.2005 hallussaan yhteensä 6 741 657 Metson
osaketta/ADR-todistusta, mikä vastaa 4,76 prosenttia Metson
osakepääomasta.

Vuoden 2006 omistusmuutokset

J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 9.1.2006 hallussaan yhteensä 7 197 701 Metson
osaketta/ADR-todistusta, mikä vastaa 5,08 prosenttia Metson
osakepääomasta.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 9.1.2006 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 4,96 prosenttia Metson osakepääomasta ja
4,48 prosenttia äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 10.1.2006 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 5,02 prosenttia Metson osakepääomasta ja
4,48 prosenttia äänimäärästä.

Deutsche Bank AG ilmoitti omistavansa 11.1.2006 yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa 4,96 prosenttia Metson osakepääomasta ja
4,42 prosenttia äänimäärästä.

J.P. Morgan Chase & Co. ilmoitti, että sen hallinnoimilla
rahastoilla oli 19.1.2006 hallussaan yhteensä 7 055 242 Metson
osaketta/ADR-todistusta, mikä vastaa 4,98 prosenttia Metson
osakepääomasta.

Metso OyjOlli Vaartimo            Kati Renvall
varatoimitusjohtaja         johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa