METSO OYJ:N 2000 B JA 2001 A ja B OPTIO-

Metso Oyj     Pörssitiedote 31.3.2003 klo 9.45        1(7)

METSO OYJ:N 2000 B JA 2001 A ja B OPTIO-OIKEUDET PÄÄLISTALLE

Metso Oyj:n vuonna 2000 liikkeelle laskemat B optio-oikeudet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi päälistalle yhdistettynä 2000 A-sarjan optio-
oikeuksiin 1.4.2003 alkaen. Myös Metso Oyj:n vuonna 2001 liikkeelle
laskemat A ja B optio-oikeudet yhdistetään ja ne otetaan kaupankäynnin
kohteeksi omana arvopaperinaan 1.4.2003 alkaen.

2000 B optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 2 500 000
kappaletta ja jokainen 2000 B optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
1.4.2003 lukien yhden (1) Metso Oyj:n 1,70 euron nimellisarvoisen
osakkeen (MEO1V). Merkintähinta on 14,40 euroa/osake.

Merkintähintaa alennetaan osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksien perusteella merkityt
osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on
merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.Yhteensä 2000 A ja B optio-oikeuksilla
voi merkitä enintään 5 000 000 osaketta ja Metson osakepääoma voi
siten nousta enintään
8 500 000 eurolla.

2001 A ja B optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 1 000 000
kappaletta ja jokainen 2001 A ja B optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
1.4.2003 lukien yhden (1) Metso Oyj:n 1,70 euron nimellisarvoisen
osakkeen (MEO1V). Merkintähinta on 14,40 euroa/osake.

Merkintähintaa alennetaan osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksien perusteella merkityt
osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on
merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin. Yhteensä 2001 A ja B optio-oikeuksilla
voi merkitä enintään 1 000 000 osaketta ja Metson osakepääoma voi
siten nousta enintään
1 700 000 eurolla.

Sekä 2000 B että 2001 A ja B optio-oikeuksien merkintäaika alkaa
1.4.2003 ja päättyy 30.4.2005.

Merkinnät vastaanotetaan Conventum Pankkiiriliike Oy:ssä (Kaivokatu
12, PL 359, 00101 Helsinki, www.conventum.fi).

Metso Oyj:n 2000 A/B optio-oikeuksien perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:    MEO1VEW100
ISIN-koodi:        FI0009603260
Pörssierä:         100
Vaihtosuhde:        1 (MEO1VEW100): 1 (MEO1V 14,40 euro)


Metso Oyj:n 2001 A/B optio-oikeuksien perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:    MEO1VEW101
ISIN-koodi:        FI0009604714
Pörssierä:         100
Vaihtosuhde:        1 (MEO1VEW101): 1 (MEO1V 14,40 euro)

2000 A/B ja 2001 A/B optio-oikeuksilla tehtävät merkinnät sekä
osakepääoman korotukset käsitellään tarvittaessa joka toisessa
hallituksen kokouksessa. Optioilla merkityt osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2002 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä
noin 28 500. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin
pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3240

Liite
Vuoden 2000 A ja B sekä 2001 A ja B optio-ohjelmien ehdot

METSO OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2001

Metso Oyj:n ("yhtiö") hallitus ("hallitus") on kokouksessaan 13.2.2001
päättänyt esittää 28.3.2001 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Metso-konsernin
avainhenkilöstölle seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 1 000 000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 1 000 000 Metso Oyj:n osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 500 000 merkitään kirjaimella A ja 500 000
kirjaimella B.

Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien
tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu
hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionhaltijalle annetaan
pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optiolla on alkanut,
ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Metso-konsernin avainhenkilöstölle ja Metso Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, Rauma Investment Oy:lle. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet
on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Rauma Investment Oy:lle
annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Metso-
konsernin avainhenkilöstölle. Metso Oyj:n hallitus päättää
tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin
Metso-konsernin avainhenkilöille.

 5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Metso-konserniin kuuluvaan
yhtiöön päättyy ennen 1.4.2003 muusta syystä kuin työntekijän tai
toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen,
on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optio-
oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei
työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.


II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Metso
Oyj:n osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. Metso Oyj:n
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 1.000.000
uudella osakkeella eli enintään 1.700.000 eurolla.

2.    Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

ú    Optio-oikeudella A 1.4.2001 ja
ú    Optio-oikeudella B 1.4.2003.

Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2005.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Metso Oyj:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on
maksettava merkittäessä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on viisitoista euroa 60 senttiä (15,60).
Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.3.2001 jälkeen ja ennen
osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina
vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on
merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä
tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-
oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu Metso
Oyj:n osakkuuteen, on optio-oikeuden haltijalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia
muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella
merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan
murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan optio-
oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana
määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen
merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita
koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Suomen
osakeyhtiölain 14 luvun 19 õ:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli
90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus
loppuja osakkeenomistajia kohtaan tai mikäli syntyy yhtiön
yhtiöjärjestyksen 12 õ:n mukainen lunastusvelvollisuus, varataan
optiotodistuksen haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat
ovat nähtävissä Metso Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä.

METSO OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2000

Metso Oyj:n ("yhtiö") hallitus ("hallitus") on kokouksessaan 3.2.2000
päättänyt esittää 29.3.2000 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Metso-konsernin
avainhenkilöstölle seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 5.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 5 000 000 Metso Oyj:n osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 2 500 000 merkitään kirjaimella A ja 2 500 000
kirjaimella B.

Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien
tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu
hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionhaltijalle annetaan
pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optiolla on alkanut,
ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Metso-konsernin avainhenkilöstölle ja Metso Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, Rauma Investments Oy:lle.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksilla on lisäksi tarkoitus
yhdenmukaistaa konsernin kannustusjärjestelmät siten, että Valmet
Oyj:n ja Rauma Oyj:n optionhaltijoille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa
omistamansa optiot nyt annettaviin optio-oikeuksiin.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Rauma Investments
Oy:lle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Metso-
konsernin avainhenkilöstölle. Metso Oyj:n hallitus päättää
tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Metso-
konsernin avainhenkilöille.5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Metso-konserniin kuuluvaan
yhtiöön päättyy ennen 1.4.2003 muusta syystä kuin työntekijän tai
toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen,
on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta sellaiset optio-
oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei
työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.


II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Metso
Oyj:n osakkeen. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. Metso Oyj:n
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000
uudella osakkeella eli enintään 8.500.000 eurolla.

3.    Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

ú    Optio-oikeudella A 1.4.2001 ja
ú    Optio-oikeudella B 1.4.2003.

Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2005.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Metso Oyj:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on
maksettava merkittäessä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on kuusitoista (16) euroa. Osakkeen
merkintähintaa alennetaan 1.3.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää
jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään
osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on
merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä
tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-
oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu Metso
Oyj:n osakkuuteen, on optio-oikeuden haltijalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia
muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella
merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan
murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan
optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita
koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Suomen
osakeyhtiölain 14 luvun 19 õ:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli
90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus
loppuja osakkeenomistajia kohtaan tai mikäli syntyy yhtiön
yhtiöjärjestyksen 12 õ:n mukainen lunastusvelvollisuus, varataan
optiotodistuksen haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat
ovat nähtävissä Metso Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä.Metso OyjHarri Luoto             Helena Aatinen
lakiasiainjohtaja          viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa