METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSI

Metso Oyj     Pörssitiedote 15.4.2003 klo 17.45       1(5)

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,60 EUROA OSAKKEELTA

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2002
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös esitykset, jotka
koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja
luovuttamiseksi, osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä sekä
optio-oikeuksien antamista. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen
mukaisesti osingoksi 0,60 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi
vuorineuvos Matti Kavetvuon. Varapuheenjohtajana jatkaa Rautaruukki
Oyj:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Mikko Kivimäki. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Maija-Liisa
Friman. Hallituksen jäseninä jatkavat Metson edellinen
toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki Hakala; Nokia Oyj:n
teknologiastrategian johtaja, TkT Juhani Kuusi; SanomaWSOY Oyj:n ja
Sanoma Magazines B.V.:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko
Rauramo; sekä henkilöstön ehdottamana pääluottamusmies Pentti Mäkinen.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisina tilintarkastajina KHT Lars Blomquist ja KHT Heikki
Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien
rahoittamiseksi.

Optio-oikeuksia annetaan Metso-konsernin avainhenkilöille ja Metso
Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu
osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Metson hallitus täsmensi optio-oikeuksien ehtoja siten, että
avainhenkilöille voidaan luovuttaa enintään 5,6 miljoonaa optio-
oikeutta. Optio-oikeuksia jaetaan, mikäli Metson osakekohtainen tulos
kasvaa lähtötilanne huomioon ottaen riittävästi ja muut kriteerit
optioiden myöntämiseen täyttyvät.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta
0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.4.2003 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2003.

Lisätietoja antavat:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni,
puh. 040-727 6766

Liite: Optio-oikeuksien 2003 ehdot

METSO OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003


Metso Oyj:n (Metso tai yhtiö) hallitus (hallitus) on päättänyt esittää
15.4.2003  kokoontuvalle  varsinaiselle  yhtiökokoukselle  optio-
oikeuksien antamista Metso Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden  (Metso-
konserni) avainhenkilöille sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:


I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT


1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 7.800.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 7.800.000 Metson osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 2.600.000 merkitään tunnuksella 2003A, 2.600.000
tunnuksella 2003B ja 2.600.000 tunnuksella 2003C. Yhtiö lähettää
optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta.
Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön
tekemään  tarjoukseen.  Optionomistajalle  annetaan  pyynnöstä
optiotodistukset, kun merkintäaika optioilla on alkanut, ellei optio-
oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet  annetaan  osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta
poiketen  Metso-konsernin  avainhenkilöille  ja  Metson  kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle, Metso Capital Oy:lle (Metso Capital).
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan  poikettavaksi,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus-
ja sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain asettamiensa
perusteiden mukaisesti. Metso Capitalille annetaan optio-oikeuksia
siltä osin, kuin niitä ei jaeta Metso-konsernin avainhenkilöille.
Metson hallitus päättää Metso Capitalille annettavien optio-oikeuksien
jakamisesta myöhemmin Metso-konsernin palveluksessa oleville  tai
palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa  kaikki  optio-oikeudet  annetaan  Metso
Capitalille, joka voi Metson hallituksen päätöksellä antaa optio-
oikeuksia   Metso-konsernin  nykyisille  tai   rekrytoitaville
avainhenkilöille. Hallituksen avainhenkilöille antama 2003A-, 2003B-
ja  2003C-optio-oikeuksien yhteismäärä ei kuitenkaan saa ylittää
5.600.000 optio-oikeutta.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
niiden  osalta  on  alkanut.  Yhtiö  säilyttää  optio-oikeudet
optionomistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen

saakka. Optionomistajalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet,
kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionomistaja on
velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle, mikäli hän luovuttaa
optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin
antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Metso-konserniin päättyy
ennen  1.4.2008  muusta  syystä kuin työntekijän  kuoleman  tai
lakisääteiselle  työsopimuksen  mukaiselle  tai  yhtiön  muuten
määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä
tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset
optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän
aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus
voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optionomistaja saa
pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai
osan niistä.

Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optio-
oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle kirjallisesti,
että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja on menettänyt optio-
oikeutensa.   Mikäli  optio-oikeudet  on   siirretty   arvo-
osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-
oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki
tarjoamisvelvollisuuden   piiriin   kuuluvat   optio-oikeudet
optionomistajan  arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille
ilman  optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on  lisäksi  oikeus
rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat
rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.


II OSAKEMERKINNÄN EHDOT


1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Metson osakkeen.
Osakkeen  nimellisarvo  on 1,70 euroa. Metson  osakepääoma  voi
merkintöjen  seurauksena nousta enintään 13.260.000  eurolla  ja
osakkeiden lukumäärä enintään 7.800.000 uudella osakkeella.

Metso Capital ei voi Metson tytäryhtiönä merkitä optio-oikeuksien
nojalla Metson osakkeita.

2.  Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on

-    optio-oikeudella 2003A 1.4.2006 - 30.4.2009,
-    optio-oikeudella 2003B 1.4.2007 - 30.4.2010 ja
-    optio-oikeudella 2003C 1.4.2008 - 30.4.2011.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Metson pääkonttorissa tai mahdollisesti
muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava
yhtiölle optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai,
mikäli  optio-oikeudet  on  liitetty  arvo-osuusjärjestelmään,
osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-
osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle
pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä
toimenpiteistä.


3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

-  optio-oikeudella 2003A Metson osakkeen vaihdolla painotettu
   keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2004,
   
-  optio-oikeudella 2003B Metson osakkeen vaihdolla painotettu
   keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2005 ja
   
-  optio-oikeudella 2003C Metson osakkeen vaihdolla painotettu
   keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2006.

Optio-oikeuksilla  merkittävän osakkeen merkintähintaa  alennetaan
merkintähinnan  määräytymisjakson  alkamisen  jälkeen  ja  ennen
osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään
osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6.  Osakeannit,  vaihtovelkakirjalainat ja  optio-oikeudet  ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä
tai  laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-
oikeuksia, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen
oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön
hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien
osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli  yhtiö  ennen  osakemerkintää  korottaa  osakepääomaa
rahastoannilla,  muutetaan merkintäsuhdetta  siten,  että  optio-
oikeuksien  nojalla  merkittävien osakkeiden  suhteellinen  osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella
merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku,
otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuksien  ehtojen  mukaista  merkintäoikeutta  vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien  omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai  päättää  jakautua,
annetaan  optio-oikeuksien omistajille  oikeus  merkitä  osakkeet
hallituksen  asettamana  määräaikana  ennen  sulautumista  tai
jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä
mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta
vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien  omistajille  tehtävä yhdenvertainen  tarjous.  Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-
oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain
14. luvun 19 õ:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön
osakkeista  ja  siten  lunastusoikeus ja  -velvollisuus  loppuja
osakkeenomistajia kohtaan, tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 õ:n
mukainen  tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle  tilaisuus
käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.III MUUT SEIKAT


Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat
riitaisuudet  ratkaistaan välimiesmenettelyssä  Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä  muutoksista,  mukaan  lukien  ehtojen  muutokset  ja
täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää
muista  optio-oikeuksiin  liittyvistä  seikoista.  Optio-oikeuksia
koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Metson pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään  käyttämättömät optio-oikeudet  vastikkeetta  pois
optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen tai
yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan
lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.


Nämä optioehdot on laadittu suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.
Mikäli suomen-, ruotsin ja englanninkielisten ehtojen välillä on
ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.Metso OyjHarri Luoto             Helena Aatinen
lakiasiainjohtaja          viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa