Metson IFRS:n mukaiset vertailutiedot 2004

Metso Oyj  Pörssitiedote 31.3.2005 klo 13.30

Metson IFRS:n mukaiset vertailutiedot 2004

Metso-konserni julkaisee ensimmäisen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun
tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 vertailutietona
esitetään yhden vuoden tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja oman pääoman
erittely, minkä vuoksi varsinainen siirtymäajankohta IFRS:n mukaiseen
raportointiin on 1.1.2004. Oheisessa tiedotteessa julkaistavien vuoden 2004
vertailulukujen tarkoituksena on kertoa osakkeenomistajille ja sidosryhmille
siirtymisen vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan.

Metsolle IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat merkittävimmät muutokset Suomen
tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS) verrattuna olivat
vuoden 2004 tuloksen paraneminen ja oman pääoman pieneneminen. Tulosparannukseen
keskeisimmät vaikuttavat tekijät olivat Suomen työeläkejärjestelmän muutosten
seurauksena tehty eläkevastuiden purku sekä se, ettei IFRS:ssä tehdä
liikearvopoistoja. Tärkeimmät osakekohtaista omaa pääomaa heikentävät tekijät
IFRS:n mukaan raportoitaessa ovat eläkevastuiden kasvu ja verosaatavien
pieneminen. Erot on esitetty tarkemmin tiedotteessa.

                   2004 IFRS        2004 FAS
                               
Tulos/osake, euroa          1,05           0,51
                                31.12.2004 FAS
                   31.12.2004  IFRS
                   
Oma pääoma/osake, euroa        7,27           7,72
Omavaraisuusaste, %          30,9           32,7
Velkaantumisaste, %          49,7           50,0
Taseen loppusumma, milj. euroa    3 570          3 578

Tiedotteessa esitetään IFRS:n mukaisesti laadittu siirtymäajankohdan 1.1.2004
konsernitase, konsernin tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2004 ja
31.12.2004 sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen IFRS-vertailutiedot
tilikaudelta 1.1 – 31.12.2004.

Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2004 neljännesvuositiedot IFRS:n
mukaisina julkaistaan ennen vuoden 2005 ensimmäisen osavuosikatsauksen
julkaisua.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Reijo Kostiainen, talousjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3127

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN (IFRS)

Metso Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun
tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005
osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti.

Tässä tiedotteessa kuvataan Metson siirtymävaiheessa tekemiä valintoja IFRS:n
sallimista vaihtoehtoisista standardien soveltamistavoista sekä olennaisten
muutosten alustavia vaikutuksia tilinpäätösperiaatteisiin, tuloslaskelmaan ja
taseeseen.

Tiedotteen taulukko-osassa esitetään suomalaisten tilinpäätösperiaatteiden
(Finnish Accounting Standards, FAS) ja IFRS:n mukainen siirtymäajankohdan
1.1.2004 konsernitase, konsernin tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelma
1.1.2004 ja 31.12.2004 sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen IFRS-
vertailutiedot tilikaudelta 1.1. - 31.12.2004.

Tiedotteen lopussa on alustavat Metson IFRS-tilinpäätösperiaatteet.

Tiedote on tilintarkastamaton.

IFRS 1 (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) -siirtymästandardin
soveltaminen

1. Vertailutietojen esittäminen

Metso esittää vuonna 2005 siirtymästandardi IFRS 1:n mukaisesti vertailutietoina
yhden vuoden tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja oman pääoman
erittelyn.

2. Fuusioiden ja yritysostojen käsittely

Metso on päättänyt soveltaa siirtymäsäännöstä, jonka mukaan ennen
siirtymäajankohtaa tapahtuneita fuusioita ja yritysostoja ei oikaista IFRS 3:n
(Liiketoimintojen yhdistäminen) mukaan. Täten vuoden 1999 Valmet-Rauma -fuusio
säilyy IFRS-tilinpäätöksessä yritysten yhdistelynä (pooling). IFRS 3 -standardin
mukaan Metso olisi voinut esittää fuusion hankintana, jossa Valmet olisi ostanut
Rauman. Kaikki yritysostot sekä ennen että jälkeen fuusion on käsitelty FAS:n
mukaisina.

3. Eläkevelvoitteet

Metso on käyttänyt IFRS 1:n antamaa mahdollisuutta kirjata etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
siirtymäajankohdan taseeseen. IAS 19:n (Työsuhde-etuudet) mukaista 10 prosentin
"putkimenetelmää" sovelletaan siirtymäajankohdan jälkeen syntyneisiin
vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin.

4. Aineelliset hyödykkeet

Siirtymäajankohtana 1.1.2004 Metso arvostaa aineelliset hyödykkeet
hankintamenoon poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettynä. FAS:n
periaatteiden mukaan Metso ei ole kohdistanut aineellisien hyödykkeisiin
arvonkorotuksia.

5. Aineettomat hyödykkeet

Siirtymäajankohtana 1.1.2004 Metso arvostaa aineettomat hyödykkeet
hankintamenoon poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettynä. Metsolla ei ole
siirtymäajankohtana sellaisia aineettomia hyödykkeitä, joita pitäisi kirjata
alas IAS 38:n (Aineettomat hyödykkeet) tai muun IFRS-standardin perusteella.


6. Kumulatiiviset muuntoerot

Metso ei sovella siirtymäsäännöstä vaan jatkaa kumulatiivisten muuntoerojen
raportointia IFRS-tilinpäätöksessä yhdenmukaisesti aiemman FAS-käytännön kanssa.

7. Osakeperusteiset maksut

Metso soveltaa IFRS 1:n siirtymäsäännöksiä IFRS 2 -standardiin (Osakeperusteiset
maksut) eikä sovella standardia taannehtivasti. Standardin taannehtivan
soveltamisen vaikutus ei olisi ollut olennainen.

8. Rahoitusinstrumentit (IAS 32, IAS 39) 1.1.–31.12.2004

IFRS 1:n siirtymäsäännösten salliman mahdollisuuden mukaisesti Metso ei muuta
vertailutietoja vuodelta 2004 standardien IAS 32 (Rahoitusinstrumentit:
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa) ja IAS 39
(Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen) mukaisiksi. Rahoitusvarojen
ja -velkojen sekä ulkomaanrahanmääräisten valuuttojen, hyödykehinta- ja
korkoriskien suojauslaskennan kirjaukset säilyvät FAS:n mukaisina 31.12.2004
taseessa.

Metson hallussa olevia omia osakkeita ei ole vähennetty omasta pääomasta vaan ne
on esitetty omalla rivillään varoina IFRS:n mukaisessa taseessa 1.1.2004 ja
31.12.2004.

9. Vakuutussopimukset

Metso soveltaa IFRS 1:n siirtymäsäännöksiä IFRS 4:een (Vakuutussopimukset) eikä
sovella IFRS 4 -standardia taannehtivasti. Standardin taannehtivan soveltamisen
vaikutus ei olisi ollut olennainen.

Laskentaperiaatteiden muutokset ja niiden vaikutus

Ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen laadinnassa sovelletaan IFRS 1-standardin
mukaisesti niitä IFRS-säännöksiä, jotka ovat voimassa 31.12.2005. Tässä
tiedotteessa esitetyissä laskelmissa on kuitenkin noudatettu julkaisuhetkellä
voimassa olevia IFRS-säännöksiä.

Laskentaperiaatteiden muutokset pienensivät siirtymäajankohdan taseen omaa
pääomaa 145 miljoonaa euroa ja 31.12.2004 omaa pääomaa vastaavasti 62 miljoonaa
euroa.

1. Liikearvo (IFRS 3, IAS 36)

IFRS-raportoinnissa liiketoimintojen ostoissa hankittu liikearvo ja muut
aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, on
arvostettava alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon vähennettynä
kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvosta ja muista aineettomista
hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei tehdä
poistoja, vaan ne on testattava arvonalentumisen varalta vuosittain.

FAS:n mukaiset liikearvon poistot olivat 37 miljoonaa euroa vuonna 2004 ja
muiden IFRS:n tarkoittamien rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavien
aineettomien hyödykkeiden poistot olivat vastaavasti 2 miljoonaa euroa.

2. Työsuhde-etuudet (IAS 19)

FAS:n mukaan Metso on raportoinut eläkekulut kunkin maan paikallisen käytännön
mukaisesti.

Suomen työeläkejärjestelmä (TEL) on käsitelty FAS:ssa maksuperusteisena. IFRS:n
mukaan siirtymäajankohdan taseessa TEL-järjestelmän tuleviin
työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvä vastuu käsitellään etuuspohjaisena, jolloin
vastuu on kirjattu vakuutusmatemaattisten laskelmien mukaisesti taseeseen
1.1.2004.

TEL-järjestelmään vuonna 2004 tehtyjen muutosten johdosta
työkyvyttömyyseläkevastuu käsitellään joulukuusta 2004 alkaen maksuperusteisena.
Tämän seurauksena siirtymäajankohdan 1.1.2004 taseen 61 miljoonan euron
vastuusta 57 miljoonaa euroa, verovaikutus huomioituna (ilman verovaikutusta 80
miljoonaa euroa), on tuloutettu Metson tuloslaskelmassa vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä.

Ulkomaisten etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vaikutus siirtymäajankohdan
taseen omaan pääomaan verovaikutus huomioituna oli 47 miljoonaa euroa.

3. Tuloverot (IAS 12)

FAS:n mukaan käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjataan
laskennallinen verosaatava, jos yhtiö arvioi tulevaisuudessa syntyvän
verotettavaa tulosta. IAS 12 (Tuloverot) määrittelee verotuksellisista
tappioista ja verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista aiheutuvan
laskennallisen verosaatavan kirjaamisen edellytykset. Jos yhtiö on tuottanut
tappiota useamman vuoden ajan, laskennallista verosaatavaa voidaan kirjata vain,
mikäli yhtiöllä on vakuuttavaa näyttöä tulevista verotettavista tuloksista,
joita vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää.

Metso kirjaa siirtymäajankohdan 1.1.2004 taseeseen oman pääoman vähennykseksi 48
miljoonaa euroa pienemmän laskennallisen verosaatavan johtuen pääosin sen
Yhdysvaltojen toiminnan väliaikaisista eroista ja käyttämättömistä
verotuksellisista tappioista. Edellä mainituista syistä IFRS:n mukainen
laskennallinen verosaatava 31.12.2004 oli 42 miljoonaa euroa alhaisempi kuin
FAS:n mukaan kirjattu laskennallinen verosaatava.

4. Uudelleenjärjestelykulut

FAS:n mukaisesti uudelleenjärjestelyohjelmien kulut kirjataan, kun yhtiön johto
on julkistanut uudelleenjärjestelysuunnitelman. IFRS:n mukaan kulut kirjataan
vasta tiettyjen edellytysten täyttyessä. Esimerkiksi irtisanomiskulut kirjataan
vasta, kun henkilöstölle tai henkilöstön edustajille on virallisesti ja
yksityiskohtaisesti ilmoitettu aiotuista toimista ja toimenpiteisiin liittyvät
korvaukset ovat arvioitavissa luotettavasti.

Siirtymäajankohdan 1.1.2004 taseessa uudelleenjärjestelykuluvaraus oli FAS:n
mukaan 77 miljoonaa euroa ja IFRS:n mukaan 37 miljoonaa euroa. Vuoden lopun 2004
taseessa varaus oli FAS:n mukaan 31 miljoonaa euroa ja IFRS:n mukaan 28
miljoonaa euroa.

5. Tuotot (IAS 18)

Tuottojen kirjaamisessa IFRS edellyttää otettavan kantaa siihen, ovatko riski ja
hyöty olennaisilta osiltaan siirtyneet ostajalle. Jos myyjälle jää merkittävä
vastuu, kuten tietyissä takaisinostositoumuksissa, myynti käsitellään leasing-
järjestelynä.

Takaisinostositoumusten IFRS:n mukainen käsittely kasvatti Metson liikevaihtoa
23 miljoonaa euroa vuonna 2004, koska siirtymäajankohdan taseessa oli huomioitu
aikaisempien vuosien kumulatiivinen vaikutus.

6. Liiketoiminnan kertaluonteiset tuotot ja kulut

Suomalaisessa  tilinpäätöskäytännössä Metso on  raportoinut  liiketoiminnan
kertaluonteisina tuottoina ja kuluina uudelleenjärjestelykustannuksia ja muita
liiketoiminnan kertaluonteisia tuottoja ja kuluja. IFRS-raportoinnissa Metso
esittää nämä erät muissa liiketoiminnan tuotoissa ja kuluissa lukuun ottamatta
myytyjen liiketoimintojen myyntitappioita ja -voittoja, jotka esitetään erillään
jatkuvista liiketoiminnoista.

7. Tuotekehityskulujen aktivointi (IAS 38)

Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan FAS:n mukaan vuosikuluina. IFRS:n
mukaan kehitystoiminnasta syntyvä aineeton hyödyke kirjataan tiettyjen
kriteerien täyttyessä taseeseen ja poistetaan vaikutusaikanaan.

Metso on aktivoinut 2 miljoonaa euroa tuotekehityskuluja IFRS:n mukaiseen
taseeseen 31.12.2004.

8. Varaukset (IAS 37)

IAS 37:n (Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat) mukaan varaus
kirjataan, kun on olemassa aikaisempien tapahtumien perusteella syntynyt
velvoite, joka todennäköisesti johtaa taloudellisten voimavarojen poistumiseen
yrityksestä.

Valmet Automotiven vähemmistöosuuden käyvän arvon ja vähemmistöosakkaalle
annetun ostositoumuksen erotus, 5 miljoonaa euroa, on kirjattu varauksena
siirtymäajankohdan taseeseen 1.1.2004. FAS:n mukaan Metso on kirjannut erotuksen
kuluna tuloslaskelmaan 1-12/2004 tappion lopullisesti varmistuttua.

9. Rahat ja pankkisaamiset

Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyy käteinen raha, pankkitilit ja likvidit
sijoitukset, joiden alkuperäinen sijoitusajanjakso on 90 päivää tai alle.

FAS:n mukaiselta rahat ja pankkisaamiset -riviltä 31.12.2004 on siirretty 47
miljoonaa euroa sijoituksia korollisiin saamisiin, koska ne eivät ole IFRS:n
määritelmän mukaisia rahoja ja pankkisaamisia.

IFRS:n mukaiset rahat ja pankkisaamiset 31.12.2004 olivat 372 miljoonaa euroa.

10. Korollinen nettovelka

Ulkomaisia eläkevastuita on sekä 1.1.2004 että 31.12.2004 siirretty 35 miljoonaa
euroa eläkelainoista sekä muista pitkäaikaisista lainoista IFRS:n mukaisesti
eläkevelvoitteisiin, jotka ovat korottomia velkoja.

Myös eläkejärjestelyihin liittyviä sijoituksia on siirretty pitkäaikaisista
korollisista saamisista eläkevelvoitteita vastaan. Tällaisia saamisia oli 2
miljoonaa euroa sekä 1.1.2004 että 31.12.2004.

Metson nettovelkaisuusaste 31.12.2004 oli IFRS:n mukaan 49,7 prosenttia, kun se
FAS:n mukaan oli 50,0 prosenttia.

11. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot (IFRS 5)

Myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta syntynyt
myyntivoitto tai -tappio esitetään IFRS:n mukaan tuloslaskelmassa jatkuvista
toiminnoista erillään ja myytäviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät
esitetään erikseen taseessa. Myytäviksi luokiteltuihin aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin ei kohdisteta poistoja.

Metso raportoi vuonna 2004 myytyinä toimintoina Jatkojalostuskoneliiketoiminnan,
Tiivistys ja päällystys -liiketoimintalinjan (Dynapac) ja Poraus-
liiketoimintalinjan (Reedrill).

Rahoitusinstrumentit (IAS 32, IAS 39) 1.1.2005 alkaen

Rahoitusvarojen ja –velkojen luokittelu, arvostus sekä ulkomaanrahanmääräisten
valuuttojen, hyödykehinta- ja korkoriskien suojauksessa käytettyjen
johdannaisinstrumenttien kirjaukset tehdään IAS 39:n mukaisesti avaavaan
taseeseen 1.1.2005. FAS:in verrattuna johdannaisten käyvän arvon arvostamisen
seurauksena konsernin oma pääoma kasvaa noin 8 miljoonaa euroa verovaikutus
huomioituna.

Metso vaihtoi 1 miljardin euron Euro Medium Term Note –ohjelmaansa kuuluvia
joukkovelkakirjalainoja 344 miljoonaa euroa vuonna 2004 uusiin
joukkovelkakirjalainoihin, joissa on alempi korkokanta ja pidempi laina-aika.
FAS:n mukaisesti Metso on aktivoinut 31.12.2004 taseeseen 24 miljoonaa euroa
transaktiomenoja tähän järjestelyyn liittyen. IFRS:n mukaan osaa vaihdoista
käsitellään alkuperäisen rahoitusvelan kuoletuksena, joten Metso kirjaa
aktivoiduista transaktiomenoista 1 miljoonaa euroa oman pääoman vähennykseksi
1.1.2005.

IFRS:n mukaan korolliset velat kirjataan alunperin taseeseen saadun vastikkeen
määräisinä vähennettynä transaktiomenoilla. Seuraavina tilikausina korolliset
velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää
käyttäen. Efektiivisen koron laskelmaan sisällytettävät transaktiomenot ja muut
yli- tai alikurssit tulevat jaksotettua velan juoksuajalle tuloslaskelmaan.

Osakkeet, jotka on luokiteltu myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, kirjataan
käypään arvoonsa IFRS-taseessa 1.1.2005, jolloin osakkeiden arvo taseessa kasvaa
2 miljoonaa euroa.

Metson hallussa olevat omat osakkeet, 1 miljoonaa euroa, vähennetään taseen
varoista ja omasta pääomasta 1.1.2005.


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA                        

                                        
                        FAS    IFRS:ään     IFRS
                     1-12/2004    siirty-   1-12/2004
                               misen
                             vaikutus
                                        
                                        
                      Milj. e    Milj. e    Milj. e
Liikevaihto                  3 976      -244     3 732
Hankinnan ja valmistuksen kulut       -2 959      184    -2 775
Bruttokate                  1 017      -60      957
                                        
Myynnin ja hallinnon              -844       29     -815
yleiskustannukset
Liiketoiminnan kertaluonteiset tuotot      -25       25       -
ja kulut, netto
Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut,       -       -7      -7
netto
Suomalaisen eläkevastuun purku          -       80      80
Liikearvon poisto                -37       37       -
Liikevoitto                   111      104      215
                                        
Rahoitustuotot ja -kulut, netto         -62       -      -62
Tulos ennen veroja jatkuvista          49      104      153
liiketoiminnoista
                                        
Tuloverot                    21       -4      17
Tilikauden tulos jatkuvista           70      100      170
liiketoiminnoista
                                        
Tilikauden tulos myydyistä            -      -26      -26
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos                 70       74      144
                                        
Vähemmistön osuus tilikauden           -1       -      -1
tuloksesta
Osakkeenomistajille kuuluva           69       74      143
tilikauden tulos
                                        
                                        
Tulos/osake jatkuvista                             
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa              n/a      n/a     1,25
 Laimennettu, euroa               n/a      n/a     1,25
                                        
Tulos/osake myydyistä                              
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa              n/a      n/a     -0,20
 Laimennettu, euroa               n/a      n/a     -0,20
                                        
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä                       
liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa             0,51      0,54     1,05
 Laimennettu, euroa              0,51      0,54     1,05


TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

                                        
                                        
VARAT                                     
                    FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään  IFRS
                    1.1.  siir-  1.1.  31.12.  siir- 31.12.
                    2004  tymi-  2004   2004  tymi-  2004
                         sen            sen
                        vai-           vai-
                        kutus           kutus
                                           
                                           

                  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Pitkäaikaiset varat                              
 Aineettomat hyödykkeet                            
  Liikearvo              623   -128   495   458    33   491
  Muut aineettomat hyödykkeet     137   -40   97   104   -10   94
                    760   -168   592   562    23   585
 Aineelliset hyödykkeet                                
  Maa- ja vesialueet          80    -5   75    65    5   70
  Rakennukset             329   -46   283   257    -4   253
  Koneet ja kalusto          364   -24   340   300    7   307
  Keskeneräinen käyttöomaisuus     37    -   37    19    -   19
                    810   -75   735   641    8   649
 Muut pitkäaikaiset varat                               
  Sijoitukset              15    -   15    17    -   17
  osakkuusyhtiöihin
  Myytävissä olevat           29    -   29    10    -   10
  sijoitukset
  Omat osakkeet             1    -    1    1    -    1
  Laina- ja muut korolliset       20    2   22    17    -2   15
  saamiset
  Laskennallinen verosaatava       -   130   130    -   159   159
  Muut pitkäaikaiset varat       29   -13   16    48   -11   37
                     94   119   213    93   146   239
                                           
Pitkäaikaiset varat yhteensä     1 664   -124  1 540  1 296   177  1 473
                                           
Lyhytaikaiset varat                                  
 Vaihto-omaisuus            743   -114   629   687    5   692
                                           
 Saamiset                                       
  Myynti- ja muut saamiset       862   -80   782   792    -2   790
  Projektit, joiden          269   -57   212   191    -1   190
  valmistusasteen mukainen
  arvo ylittää asiakkailta
  laskutetut ennakot
  Korolliset saamiset          10    -   10    6    47   53
  Laskennallinen verosaatava      145   -145    -   187   -187    -
                   1 286   -282  1 004  1 176   -143  1 033
                                           
 Rahat ja pankkisaamiset        130    -1   129   419   -47   372
                                           
Lyhytaikainen omaisuus yhteensä    2 159   -397  1 762  2 282   -185  2 097
                                           
Myytävänä olevat varat          -   513   513    -    -    -
                                           
Varat yhteensä            3 823    -8  3 815  3 578    -8  3 570


TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA                            

                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT           FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään  IFRS
                    1.1.  siir-  1.1.  31.12.  siir- 31.12.
                    2004  tymi-  2004   2004  tymi-  2004
                         sen            sen
                        vai-           vai-
                        kutus           kutus
                                           
                                          
                                           
                  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Oma pääoma                                   
 Osakepääoma              232    -   232   232    -   232
                                           
 Muu oma pääoma                                    
  Ylikurssirahasto           14    -   14    14    -   14
  Vararahasto             228    -   228   228    -   228
  Muuntoerot              -76    26   -50   -80    32   -48
  Omien osakkeiden rahasto        1    -    1    1    -    1
  Muut rahastot            202    -   202   202    -   202
  Kertyneet voittovarat        681   -171   510   386   -168   218
  Tilikauden tulos          -258    -  -258    69    74   143
 Osakkeenomistajille kuuluva oma   1 024   -145   879  1 052   -62   990
 pääoma yhteensä
                                           
 Vähemmistön osuus            6    -    6    5    -    5
                                           
Oma pääoma yhteensä          1 030   -145   885  1 057   -62   995
                                           
Velat                                         
 Pitkäaikaiset velat                                 
  Pitkäaikaiset lainat         957   -29   928   920   -35   885
  Eläkevelvoitteet            -   253   253    -   171   171
  Laskennallinen verovelka       22    10   32    8    8   16
  Varaukset               -    31   31    -    -    -
  Muut pitkäaikaiset velvoitteet    139   -132    7   128   -91   37
                   1 118   133  1 251  1 056    53  1 109
                                           
 Lyhytaikaiset velat                                 
  Pitkäaikaisten lainojen        17    -1   16    19    -   19
  lyhennykset
  Lyhytaikaiset lainat         295    -   295    31    -   31
  Osto- ja muut velat        1 175   -133  1 042  1 072    -7  1 065
  Saadut ennakot            147    27   174   219    8   227
  Projektit, joissa asiakkailta     41   -12   29   124    -   124
  laskutetut ennakot ylittävät
  valmistusasteen mukaisen arvon
                   1 675   -119  1 556  1 465    1  1 466
                                           
Myytävänä olevat velat          -   123   123    -    -    -
                                           
Velat yhteensä            2 793   137  2 930  2 521    54  2 575
                                           
Oma pääoma ja velat yhteensä     3 823    -8  3 815  3 578    -8  3 570
                                           
                                           
KOROLLINEN NETTOVELKA                                 
                                           
Pitkäaikaiset korolliset velat     957   -29   928   920   -35   885
Lyhytaikaiset korolliset velat     312    -1   311    51    -1   50
Rahat ja pankkisaamiset        -130    1  -129   -419    47  -372
Muut korolliset varat          -30    -2   -32   -23   -45   -68
Yhteensä               1 109   -31  1 078   529   -34   495OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA                         

          Osa-   Yli-  Vara- Muunto-  Omien   Muut   Ker-   Yh-
          ke-  kurs-   ra-   erot  osak-    ra-   ty-  teen-
          pää-   si-   has       kei-   has-   neet    sä
          oma   ra-   to       den    tot  voit-     
              has-           ra-         to
               to           has-        va-
                            to        rat
                                      
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
         Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.   Milj.  Milj.  Milj.
           e    e    e    e    e     e    e    e
1.1.2004, FAS    232    14   228   -76    1    202   423  1 024
IFRS:ään                                       
siirtymisen
vaikutukset
 Vuoden 2003     -    -    -    -    -     -    18    18
 tehostamis-
 ohjelma
 Laskennal-      -    -    -    26    -     -   -73   -47
 linen vero-
 saaminen
 Eläkkeet       -    -    -    -    -     -   -108   -108
 Muut         -    -    -    -    -     -    -8    -8
1.1.2004, IFRS   232    14   228   -50    1    202   252   879
                                           
Osingot        -    -    -    -    -     -   -27   -27
Muuntoerot      -    -    -   -11    -     -    -   -11
Voittovaroihin    -    -    -    8    -     -    -8    0
sisältyvien
muuntoerojen
siirto
Laskennallinen    -    -    -    5    -     -    -    5
verosaaminen
Muut         -    -    -    -    -     -    1    1
Tilikauden      -    -    -    -    -     -   143   143
tulos
31.12.2004,     232    14   228   -48    1    202   361   990
IFRS


TUNNUSLUVUT                                     
                                           
                                FAS        IFRS
                            31.12.2004     31.12.2004
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, e          n/a        1,25
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista, e           n/a       -0,20
                                           
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä              0,51        1,05
liiketoiminnoista, e
Oma pääoma/osake, e                      7,72        7,27
Oman pääoman tuotto (ROE), %                  6,9        14,2
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %              5,7        10,4
Omavaraisuusaste, %                      32,7        30,9
Gearing, %                          50,0        49,7
                                           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)      136 190      136 190

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake:                     
                           
Tilikauden tulos +/- vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana  

Oma pääoma/osake:                
                         
Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä    

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %:       
                           
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat        
(keskimäärin vuoden aikana)             

Oman pääoman tuotto (ROE), %:      
                      
Tilikauden tulos             x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) 


Omavaraisuusaste, %:            
                       
Oma pääoma              x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot    


Gearing, %:      
            
Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma      


LIIKETOIMINTA-ALUE TIEDOT                     
                                 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain:               
                               FAS         IFRS
                            1-12/2004      1-12/2004
                             Milj. e       Milj. e
Metso Paper                        1 559        1 559
Metso Minerals                       1 343        1 366
Metso Automation                       535         535
Metso Ventures                        387         387
Liiketoiminta-alueiden välinen laskutus           -115         -115
Jatkuvat liiketoiminnot                  3 709        3 732
Myydyt liiketoiminnot                    267          -
Metso yhteensä                       3 976        3 732
                                           
Liikevoitto (-tappio) liiketoiminta-alueittain:                   
                               FAS         IFRS
                            1-12/2004      1-12/2004
                             Milj. e       Milj. e
Metso Paper                         11,1         48,0
Metso Minerals                       84,3        105,2
Metso Automation                      52,9         69,6
Metso Ventures                       -7,1         10,5
Konsernihallinto ja muut                  -21,9        -18,3
Jatkuvat liiketoiminnot                  119,3        215,0
Myydyt liiketoiminnot                    -8,4          -
Metso yhteensä                       110,9        215,0


IFRS-liikevoittoon sisältyy suomalaisen eläkevastuun purkua seuraavasti: Metso
Paper 40 miljoonaa euroa, Metso Minerals 5 miljoonaa euroa, Metso Automation 14
miljoonaa euroa, Metso Ventures 19 miljoonaa euroa ja konsernihallinto 2
miljoonaa euroa.

Alustavat tilinpäätösperiaatteet kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan
(IFRS)

Liiketoiminnan kuvaus

Metso on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka suunnittelee, kehittää ja
valmistaa järjestelmiä, automaatioratkaisuja sekä koneita ja laitteita
prosessiteollisuuksien tarpeisiin. Metson pääasiakasteollisuuksia ovat massa-,
paperi-, kaivos-, maanrakennus- ja energiateollisuus. Metson toiminta on jaettu
neljään liiketoiminta-alueeseen: Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation
ja Metso Ventures. Metso Venturekseen kuuluvat Metso Panelboard, Metso Drives,
valimot, Metso Powdermet ja Valmet Automotive.

Metso myi tammikuussa 2004 Jatkojalostuskoneet-liiketoimintansa sveitsiläiselle
Bobst Groupille. Kesäkuussa 2004 Metso myi Metso Mineralsiin kuuluneen
Päällystys- ja tiivistyskoneet -liiketoimintalinjan (Dynapac) pohjoismaalaiselle
pääomasijoittaja Altorille ja vuoden 2004 lopussa Metso Mineralsiin kuuluneen
Poraus-liiketoimintalinjan (Reedrill) yhdysvaltalaiselle Terexille. Myydyt
liiketoiminnat esitetään jatkuvista liiketoiminnoista erillään.

Laadintaperiaatteet

Vuodesta 2005 alkaen konsernitilinpäätös noudattaa Kansainvälistä
tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standards, IFRS ja
International Accounting Standards, IAS) sekä IASB:n (International Accounting
Standards Board) tulkintoja.

Vuoden 2004 loppuun asti Metson tilinpäätöksissä noudatettiin suomalaista
kirjanpitokäytäntöä (FAS), joka eroaa jossain määrin IFRS:sta. Metson vuoden
2005 tilinpäätöksiä laadittaessa kirjanpito- ja arvostuskäytännöt muutetaan
IFRS:n mukaisiksi. Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu vertailukelpoisiksi.
Kuten IFRS 1 (ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) antaa mahdollisuuden,
Metso on soveltanut joitakin siirtymäsäännöksiä vertailuvuoden tilinpäätöksessä.

Tässä tiedotteessa esitetyissä laskelmissa on noudatettu julkaisuhetkellä
voimassa olevia IFRS-säännöksiä.

Metso-konserni aloitti toimintansa vuonna 1999 Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n
fuusioiduttua. Fuusio toteutui 1.7.1999, ja se on kirjattu yritysten yhdistelynä
suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Kuten siirtymästandardi IFRS 1
sallii, fuusiota ei ole oikaistu IFRS 3:n (Liiketoimintojen yhdistäminen)
mukaan.

Konsernin tilinpäätös on esitetty miljoonina euroina osakemääriä ja
osakekohtaisia tietoja lukuun ottamatta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laadinta IFRS:n mukaisesti edellyttää tietyiltä osin arvioiden ja
olettamusten tekemistä. Nämä vaikuttavat raportoitujen tase-erien arvoon,
ehdollisten varojen ja velkojen esittämiseen sekä kauden raportoituihin
tuottoihin ja kuluihin. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista.

Tilinpäätösperiaate

Konsernitilinpäätös perustuu alkuperäisen hankintamenon käyttämiseen,
poikkeuksena muun muassa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät,
johdannaiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka arvostetaan käypään
arvoon.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, joissa sillä on
suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta yli 50 prosentin omistusosuus äänivallasta
tai määräysvalta yhtiön liiketoiminnalliseen ja taloudelliseen päätöksentekoon.
Tilikauden aikana hankitut yhtiöt sisältyvät tilinpäätökseen niiden
hankintahetkestä lähtien ja myydyt yhtiöt niiden myyntiajankohtaan asti.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten toteutumattomat
katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet on esitetty omana eränään erotettuna konsernin omasta
pääomasta ja tuloksesta.

Konsernin sisäiset osakeomistukset on eliminoitu hankintamenomenetelmää
käyttäen. Hankinnasta syntyy liikearvoa, jos hankintameno ylittää hankitun
yhtiön nettovarallisuuden käyvän arvon (ks. myös aineettomat hyödykkeet).
Hankintamenoon sisältyy luovutettujen varojen tai liikkeelle laskettujen
osakkeiden käypä arvo, hankintahetkellä vastattavaksi otetut velat sekä
hankinnasta aiheutuneet välittömät menot.

Osakkuusyhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.
Osakkuusyhtiöiksi lasketaan sellaiset yhtiöt, joissa Metsolla on merkittävä
vaikutusvalta yhtiön liiketoiminnalliseen ja taloudelliseen päätöksentekoon
(osuus äänimäärästä 20 - 50 prosenttia). Osakkuusyhtiöiden konsernin
omistusosuutta vastaava osuus tuloksesta esitetään omana eränään
tuloslaskelmassa. Metson osuus hankintahetken jälkeen kertyneistä voittovaroista
sisältyy konsernin taseessa esitettyyn osakkuusyhtiöiden osakkeiden arvoon.

Ulkomaanrahanmääräiset erät

Ulkomaanrahanmääräiset erät on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin.
Tilinpäätöksessä valuuttamääräiset tase-erät arvostetaan tilinpäätöspäivän
kurssiin. Liikevaihtoon ja ostoihin liittyvät kurssierot on kirjattu
tuloslaskelmaan vastaavien erien oikaisuiksi, rahoitustoiminnasta aiheutuvat
kurssierot on kirjattu nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän
kurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden kuukausittaisten keskikurssien
keskiarvolla. Kursseista syntyvä ero on kirjattu konsernin omaan pääomaan.
Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista aiheutuvat
kurssierot on kirjattu muuntoeroihin. Kun ulkomaisen tytäryhtiön omia pääomia on
suojattu valuuttamääräisin lainoin tai johdannaisilla, niistä syntyneet
kurssierot, verovaikutus huomioituna, on kirjattu näitä muuntoeroja vastaan.

Johdannaiset

Kuten IFRS 1:n siirtymäsäännökset sallivat, Metso on päättänyt olla soveltamatta
IAS 32:n (Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) ja IAS 39:n (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen)
määräyksiä vertailuvuoden 2004 tilinpäätöksiin.

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Metso käyttää erilaisia valuutta-, korko-
ja hyödykejohdannaisia pienentämään kurssi-, korko- ja hyödykeriskejä, jotka
johtuvat sen taseen valuuttamääräisistä ja/tai korollisista eristä,
valuuttamääräisestä tilauskannasta, ennakoiduista myynneistä ja tulevasta raaka-
aineiden käytöstä.

Metso ei solmi johdannaissopimuksia spekulaatiotarkoituksessa.

Johdannaiset kirjataan tekohetkellä taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa ja
arvostetaan sen jälkeen käypään arvoonsa jokaisessa tilinpäätöksessä.
Suojauslaskennan piirissä olevien johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan
yhdenmukaisesti allaolevan kohde-etuuden kanssa. Johdannaiset määritellään
syntymishetkellään joko tulevien kassavirtojen ja sitovien sopimusten
suojauksiksi (rahavirtasuojaus) tai taseen varojen tai velkojen käyvän arvon
suojauksiksi tai tytäryhtiöiden ulkomaanrahanmääräisten omien pääomien
suojauksiksi tai taloudellisiksi johdannaisiksi, jotka eivät ole
suojauslaskennan piirissä (taloudellinen suojaus).

Metso käyttää pääasiassa termiinejä kaupallisen rahavirran suojaukseen.
Suojauslaskennan piiriin kuuluvien johdannaisten valuuttatekijä kohdistetaan
syntymishetkellään kohde-etuuteen tai samankaltaiseen kohde-etuusryhmään.
Suojauksen tehokkuutta testataan neljännesvuosittain sekä tulevien kassavirtojen
osalta että taannehtivasti. Termiinien valuuttatekijän tehokas osa kirjataan
oman pääoman suojausrahastoon, josta se puretaan liikevaihtoon kohde-etuuden
realisoituessa. Termiinien korkotekijä kirjataan tuloslaskelman muihin
liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin.

Suojauslaskennan piiriin kuulumattomien kaupallisen virran suojaamiseksi
tehtyjen johdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelman muihin
liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin.

Tietyissä ulkomaan valuutoissa raportoivien tytäryhtiöiden omia pääomia
suojataan pääasiassa ulkomaanrahanmääräisin lainoin ja termiinisopimuksin sekä
jonkin verran valuutan- ja koronvaihtosopimuksilla. Toteutumattomat ja
toteutuneet kurssierot, verovaikutus huomioituna, kirjataan konsolidoinnissa
syntyvää muuntoeroa vastaan siltä osin kuin suojaukset ovat tehokkaita.
Suojauksen tehokkuutta testataan neljännesvuosittain sekä tulevaisuuden
kassavirtojen osalta että taannehtivasti. Johdannaisten korkotekijä kirjataan
tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Kun valuutan- ja koronvaihtosopimuksia tai valuutanvaihtosopimuksia käytetään
suojaamaan ulkomaanrahanmääräisiä lainoja, johdannaisesta syntyvä
valuuttakurssiero kirjataan yhtäaikaisesti lainasta syntyvää kurssieroa vastaan.
Korkotuotot ja -kulut kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
Konsernin korollisista lainoista ja saamisista aiheutuvia korkoriskejä suojataan
koronvaihtosopimuksin ja korkofutuurein. Sopimuksen jaksotettu korko kirjataan
rahoitustuottoihin tai -kuluihin oikaisemaan alla olevasta kohde-etuudesta
syntyneitä korkokuluja/tuottoja. Rahavirtasuojauksessa käytettyjen johdannaisten
jäljellä olevan juoksuajan korkovirran tilinpäätöshetken käypä arvo testataan ja
käyvän arvon muutos kirjataan tehokkaalta osaltaan erikseen omaan pääomaan.

Metso on solminut sähkötermiinisopimuksia tasatakseen sähkön hinnan vaihtelun
aiheuttamia vaikutuksia Suomessa sijaitsevissa yksiköissään. Sopimukset
arvostetaan neljännesvuosittain ja käyvän arvon muutos kirjataan muihin
liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin.

Muut pitkäaikaiset varat

Muun muassa joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset ja eräpäiväänsä asti
pidettävät määräaikaistalletukset sisältyvät muihin pitkäaikaisiin varoihin
silloin, kun niiden kesto, hankintahetkestä laskettuna, on yli kaksitoista
kuukautta. Joukkovelkakirjalainat ja yritystodistukset arvostetaan
tilinpäätöshetkellä käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan
tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Eräpäiväänsä asti pidettävät
määräaikaistalletukset ja muut rahastosijoitukset kirjataan efektiivisen koron
menetelmällä.

Myytävissä olevat sijoitukset

Listattujen yhtiöiden osakkeet käsitellään myytävissä olevina ja kirjataan
taseeseen käypään arvoon. Käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivän
päätöskursseihin. Toteutumattomat voitot ja tappiot kirjataan käyvän arvon
rahastoon omaan pääomaan. Myyntihetkellä toteutuneet voitot ja tappiot sekä
mahdolliset arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelmaan ja aiemmin käyvän arvon
rahastoon omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon muutos realisoituu.

Kuten IFRS 1 antaa mahdollisuuden, Metso on päättänyt olla soveltamatta IAS 32:n
ja IAS 39:n määräyksiä vertailuvuonna 2004, ja listatut osakkeet on kirjattu
taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa. Käyvän arvon muutos on kirjattu vuoden
2005 avaavaan taseeseen.

Velkainstrumenttien liikkeellelaskun tai vaihdon transaktiomenot

Velkainstrumenttien liikkeellelaskuun tai vaihtoon liittyvät transaktiomenot
käsitellään velan kirjanpitoarvon oikaisuina ja kirjataan kuluksi efektiivisen
koron menetelmällä ehdoiltaan muuttuneen velan jäljellä olevana juoksuaikana,
silloin kun uudet ehdot eivät olennaisesti eroa alkuperäisistä. Eroja ehtojen
välillä arvioidaan vertaamalla uusien ehtojen mukaisten rahavirtojen
diskontattua nykyarvoa alkuperäisen velan jäljellä oleviin diskontattuihin
rahavirtoihin. Jos poikkeama on alle kymmenen prosenttia, ehtojen ei katsota
olevan olennaisesti erilaiset.

Tuloutusperiaate

Liikevaihtona esitetään tuotteiden tai palvelujen laskutusarvo vähennettynä
myyntiin liittyvillä välillisillä veroilla, alennuksilla ja myynnin
kurssieroilla. Muiden kuin pitkäaikaisten toimitussopimusten tuloutus tapahtuu
suoriteperiaatteen mukaisesti tuotteen luovutushetkellä tai silloin, kun tuote
ja vastuu sen kuljetuksesta on toimitussopimuksen mukaan siirtynyt ostajalle.
Ostajan luottokelpoisuus varmistetaan ennen toimitussopimukseen sitoutumista.
Jos riski ostajan maksukyvyttömyydestä kuitenkin ilmenee tuloutuksen jo
tapahduttua, epävarmasta saamisesta tehdään sitä vastaava luottotappiovaraus.

Myyntituotot ja ennakoitu bruttovoitto pitkäaikaisista toimitussopimuksista
tuloutetaan valmistusasteen mukaan. Tuloutus tapahtuu joko ns. milestone-
menetelmällä ennalta sovittujen osakokonaisuuksien ja tuotetun lisäarvon
perusteella (toimitussopimukseen perustuva suoritetun työn arvo) tai cost-to-
cost menetelmällä. Toimitussopimusten ennakoitu bruttovoitto kirjataan tuotoksi
samassa suhteessa kuin siitä tuloutettu liikevaihto. Cost-to-cost -menetelmä eli
kustannuksiin perustuva valmistusasteen mukainen tuloutus lasketaan siten, että
myyntituotto ja bruttovoitto kirjataan suhteuttamalla kertyneet kustannukset
toimitussopimuksen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Jos konsernin voidaan
katsoa olevan pitkäaikaisen toimitussopimuksen pääurakoitsija, alihankkijoiden
raaka-aine-, palkka- ja muut tuotekustannukset otetaan huomioon valmistusasteen
laskennassa. Mahdolliset muutokset pitkäaikaisen toimitussopimuksen
ennakoiduissa kokonaiskustannuksissa tai tappiossa kirjataan niiden
syntymishetkellä.

Jos riski ja tuotot eivät ole takaisinostositoumuksen ehtojen mukaan siirtyneet,
myyntiä ei kirjata. Sopimuksen tuotto kirjataan leasing-vuokrana kunnes
takaisinostositoumus raukeaa.

Kun vaihtokoneita vastaanotetaan osana kauppahintaa, vaihtokoneen hyvitysarvon
ja varastoon kirjaamisarvon erotus kirjataan hankinnan ja valmistuksen kuluihin
samanaikaisesti siihen liittyvän myynnin kanssa.

Toimitus- ja käsittelykustannukset

Asiakkailta laskutetut toimituskustannukset sisältyvät liikevaihtoon ja Metson
kuluiksi kirjatut toimituskustannukset hankinnan ja valmistuksen kustannuksiin.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kirjattu vuosikuluina.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat palkoista, hallinnon
yleiskustannuksista sekä aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuuserien
poistoista. Tietyt edellytykset täyttävät tuotekehitysmenot aktivoidaan
taseeseen ja poistetaan allaolevan teknologian todennäköisen taloudellisen
pitoajan mukaisesti.

Kunnossapito ja korjaukset

Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuun ottamatta
suuria perusparannusmenoja, jotka aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan.

Eläkkeet ja eläkemenojen jaksottamisperiaate

Metsolla on useita erilaisia paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisia
eläkejärjestelyjä toimintamaissaan. Eräissä maissa eläkejärjestelmät ovat
etuuspohjaisia sisältäen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet, henkivakuutuksiin
liittyvät etuudet sekä muita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia, kuten
terveydenhuollon ja irtisanomiskorvaukset. Eläke perustuu yleensä
palvelusvuosien määrään sekä viimeisten palvelusvuosien palkkatasoon.
Järjestelmät rahoitetaan yleensä maksuilla vakuutusyhtiöille tai säätiöille
kausittaisten vakuutusmatemaattisten laskelmien mukaisesti.

Lisäksi joillakin Metson yhtiöillä on usean työnantajan järjestelmiä ja
maksuperusteisia järjestelmiä. Sijoitukset maksuperusteisiin eläkejärjestelmiin,
usean työnantajan eläkejärjestelyihin ja vakuutettuihin etuuksiin kirjataan
kuluksi maksuvelvoitteen syntymishetkellä.

Kun kyseessä on etuuspohjainen järjestelmä, syntyvä vastuu on eläkevastuiden
tilinpäätöshetken nykyarvon ja varojen käyvän arvon nettomäärä oikaistuna
vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden ja kirjaamattomaan takautuvaan
työsuoritukseen perustuvan velvoitteen poistamattomalla osalla ja maksetuilla
palvelumaksuilla. Riippumattomat vakuutusmatemaatikot laskevat eläkevastuun
määrän. Vastuu perustuu ennakoituun etuusyksikkömenetelmään, ja se diskontataan
tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvoon eläke-ehtoihin perustuvalla
korkokannalla. Eläkemenot ja muut henkilöstön eläkkeelle siirtymiseen liittyvät
menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi henkilöstön palvelusvuosien mukaan
jaksotettuina. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, jotka perustuvat
historialliseen kehitykseen, muutoksiin vakuutusmatemaattisten laskelmien
perusteissa ja muutoksiin eläkejärjestelmissä kirjataan henkilöstön
keskimääräisten jäljellä olevien palvelusvuosien mukaisesti.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa
kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla vähennettynä. Maa-
alueita ei poisteta.

Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta taloudellisen
vaikutusajan mukaan. Poistoaikoina on käytetty:

     Rakennukset ja rakennelmat        15 - 40 vuotta
     Koneet ja kalusto             3 - 20 vuotta

Todennäköisiä taloudellisia vaikutusaikoja tarkistetaan jokaisena
tilinpäätöspäivänä, ja jos ne poikkeavat selvästi aikaisemmista ennusteista,
poistosuunnitelmaa muutetaan vastaavasti.

Metso tarkistaa aineellisen käyttöomaisuutensa tulontuottokykyä silloin, kun
ulkoiset tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat siihen, että kyseisten
omaisuuserien tulontuottokyky on pysyvästi heikentynyt. Aineellisen
käyttöomaisuuden arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät
liikevoittoon (-tappioon). Aikaisemmin kirjattu aineellisen käyttöomaisuuden
arvonalennus voidaan perua vain, jos arvon laskennassa käytetty ennuste on
muuttunut; arvoa ei kuitenkaan voida palauttaa aikaisempaa tasearvoa
korkeammaksi.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa
kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla vähennettynä. Jos
aineettoman hyödykkeen taloudellista vaikutusaikaa ei voida määritellä, sitä ei
poisteta, vaan sen arvoa testataan vuosittain.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisestä hankintahinnasta
taloudellisen vaikutusajan mukaan. Poistoaikoina on käytetty:

     Patentit ja lisenssit          5 - 10 vuotta
     Tietojärjestelmät            3 - 5 vuotta
     Muut aineettomat hyödykkeet       3 - 12 vuotta

Liiketoimintojen liikearvoja tarkistetaan vuosittain tai useammin silloin, kun
tuloskehityksen todetaan heikentyneen esimerkiksi liikevaihdon tai -voiton
alenemisen tai kassavirtojen huonontumisen johdosta, tai jos liiketoiminnon
ulkoisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, joiden voidaan katsoa aiheuttavan
liikearvon pysyvän arvonmuutoksen. Testaus suoritetaan rahavirtaa tuottavan
yksikön tasolla, joka Metsossa on segmenttiä seuraava taso. Vuosittaisesta
tarkistuksesta voidaan luopua, jos yksikön taseessa ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia ja edellisessä testauksessa käypien arvojen on osoitettu selvästi
ylittävän kirja-arvot ja todennäköisyys sille, että yksikön käypä arvo alittaa
kirjanpitoarvon on pieni. Liikearvon käypä arvo tarkistetaan diskontattua
kassavirtamenetelmää käyttäen. Aikaisemmin kirjattua liikearvon arvonalennusta
ei peruta, vaikka arvonalennukseen johtaneet olosuhteet olisivatkin parantuneet.

Lopetettavat ja myydyt liiketoiminnot

Liiketoiminto käsitellään lopetettavana tai myytynä, kun johto on sitoutunut
lopettamaan tai myymään erillisen liiketoiminnon, johon liittyvät varat, velat
ja liiketoiminnan tulos voidaan erottaa omaksi kokonaisuudekseen sekä
liiketoiminnallisesti että raportoinnissa. Kun myytävissä olevien omaisuuserien
tunnusmerkistö täyttyy, pitkäaikainen omaisuus kirjataan tasearvoonsa tai tätä
alempaan käypään arvoon vähennettynä myyntikustannuksilla. Poistojen kirjaaminen
käyttöomaisuudesta lopetetaan. Myytävänä oleviksi luokiteltuun luovutettavien
erien ryhmään sisältyvät varat ja velat esitetään erillään jatkuvien
liiketoimintojen varoista ja veloista. Lopetettavien tai myytyjen
liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta syntynyt myyntivoitto
tai -tappio esitetään tuloslaskelmassa jatkuvista toiminnoista erillään.

Rakennusaikaisten korkojen aktivointi

Konsernin rakennuttamien käyttöomaisuusinvestointien rakennusaikaiset korot
aktivoidaan ja kirjataan poistoiksi investointikohteen taloudellisena
vaikutusaikana.

Leasing

Käyttöleasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Rahoitusleasingilla hankittu
käyttöomaisuus on aktivoitu taseeseen ja se poistetaan taloudellisena
vaikutusaikanaan.

Omat osakkeet

Kuten IFRS 1:n siirtymäsäännökset sallivat, Metso on päättänyt olla esittämättä
IAS 32:n (Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) mukaisia vertailutietoja vuoden 2004 aloittavassa ja lopettavassa
taseessa.

Metson hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty omasta pääomasta 1.1.2005.
Tunnuslukuja laskettaessa omat osakkeet on eliminoitu omasta pääomasta ja
osakkeiden lukumäärästä.

Osakeperusteiset maksut

Metson avainhenkilöilleen antamien optiotodistusten käypä arvo kirjataan niiden
myöntämishetkellä omaan pääomaan, josta se jaksotetaan henkilöstökuluihin
optioiden ansaintakaudella.

Kuitenkin, kuten IFRS 1:n siirtymäsäännökset sallivat, Metso on päättänyt olla
soveltamatta IFRS 2:n (Osakeperusteiset maksut) määräyksiä vertailuvuoden 2004
tilinpäätöksissä.

Rahat ja pankkisaamiset

Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvät käteinen raha, pankkitilit ja likvidit
sijoitukset, joiden sijoitusajanjakso on 90 päivää tai alle.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus esitetään keskihintamenetelmällä lasketun hankintamenon tai sitä
alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään
ostohinta sekä kuljetus- ja jalostuskustannukset. Itse valmistettujen valmiiden
tuotteiden kustannukset koostuvat välittömistä materiaaleista, palkoista ja
sosiaalikuluista, alihankinnoista ja muista välittömistä kuluista. Lisäksi
tuotantokustannuksiin on kohdistettu tuotannon ja projektihallinnon
yleiskustannuksia. Todennäköinen luovutushinta perustuu hyödykkeen markkina-
arvoon vähennettynä luovutuksesta syntyvillä kuluilla.

Vaihto-omaisuuden arvosta on vähennetty epäkuranttiusvaraus, joka kirjataan
kuluksi sillä kaudella, jolloin teknisen vanhentumisen, kiertonopeuden ja
vastaavien tekijöiden perusteella arvioitu varauksen tarpeellisuus on todettu.

Vaihdossa vastaanotetut käytetyt koneet kirjataan vaihto-omaisuuteen
arvostettuina vaihtoarvoonsa tai sitä alempaan käypään arvoon.

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset kirjataan alkuperäiseen laskutettuun määräänsä vähennettynä
luottotappiovarauksella. Varaus perustuu myyntisaamisten säännöllisiin
tarkastuksiin, ja sen laskennassa otetaan huomioon yksittäisen asiakkaan
luottotappioriski, asiakastoimialojen yleinen taloudellinen kehitys ja muutokset
maksuehdoissa. Epävarma myyntisaaminen kirjataan alas, kun likvidaatiosta tai
konkurssista on saatu virallinen ilmoitus, jonka mukaan saamista ei voida
maksaa. Jos asiakkaille myönnetään vuoden ylittäviä maksuehtoja, niihin
liittyvät saamiset diskontataan nykyarvoonsa ja korkotuotot jaksotetaan
myönnetylle maksuajalle.

Metso myy joitakin saamisiaan järjestelyin, joissa kolmantena osapuolena on
ulkopuolinen rahoitusyhtiö. Tiettyjen ehtojen täyttyessä, mukaan lukien
laillisen vastuun siirtyminen kolmannelle osapuolelle, nämä saamiset poistetaan
Metson taseesta ja niihin liittyvä myyntivoitto tai -tappio kirjataan
tuloslaskelmaan.

Takuukustannukset

Tilinpäätökseen kirjataan odotettavissa olevia takuukustannuksia vastaava
varaus. Takuuvarauksen riittävyyttä arvioidaan säännöllisin väliajoin jo
toteutuneiden sekä arvioitujen kustannusten perusteella.

Uudelleenjärjestelykustannukset

Uudelleenjärjestelykustannuksista tehdään varaus vasta johdon valmisteltua ja
hyväksyttyä virallisen sitovan suunnitelman. Irtisanomiskulut kirjataan vasta,
kun henkilöstölle tai henkilöstön edustajille on riittävän yksityiskohtaisesti
ilmoitettu aiotuista toimista, ja asiaan liittyvät korvaukset ovat luotettavasti
arvioitavissa. Varaukseen sisällytetyt kustannukset syntyvät joko tehdyn
suunnitelman välittömänä seurauksena tai liittyvät sitoumukseen, josta ei enää
ole odotettavissa taloudellista hyötyä, tai tällaisen sitoumuksen
peruuttamisesta. Uudelleenjärjestelykustannuksiin sisältyy myös muita johdon
hyväksymän suunnitelman toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia, jotka
raportoidaan erikseen muissa tuotoissa ja kuluissa, kuten alaskirjauksia,
ympäristövastuita ja liiketoiminnan uudelleensijoittamisesta aiheutuneita
kustannuksia.

Ympäristövastuut

Ympäristövastuista aiheutuvat tappiot kirjataan kuluksi, kun kustannusten
toteutuminen on todennäköistä ja niiden määrä voidaan kohtuudella arvioida,
yleensä viimeistään silloin, kun esitutkimus tarvittavista toimenpiteistä on
saatu valmiiksi. Varausta korjataan myöhemmin tietojen tarkentuessa tai
olosuhteiden muuttuessa. Tulevista ympäristövastuista aiheutuvia kustannuksia ei
diskontata nykyarvoonsa. Jos ympäristökustannuksista saadaan korvauksia muilta
osapuolilta, ne kirjataan taseen varoihin silloin, kun niiden saaminen on
todennäköistä.

Verot

Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia
vastaavat arvioidut verot sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut samoin
kuin laskennalliset verot.

Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu kaikille verotuksen ja
tilinpäätöksen välisille jaksotuseroille käyttäen tilinpäätöshetkellä
vahvistettua tulevien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen
verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun
todennäköisen verohyödyn suuruisena. Jos yhtiö on tuottanut tappiota useamman
vuoden ajan, laskennallista verosaatavaa voidaan kirjata vain, mikäli yhtiöllä
on vakuuttavaa näyttöä tulevista verotettavista tuloksista, joita vastaan
käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää.

Laskennallista verovelkaa ei ole laskettu kotimaisten tytäryhtiöiden
jakamattomista voitoista, koska ne voidaan siirtää emoyhtiölle ilman
veroseuraamuksia. Laskennallisia veroja ulkomaisten tytäryhtiöiden
jakamattomista voitoista ei ole otettu huomioon paitsi silloin, kun näissä
yhtiöissä on tehty päätös voitonjaosta.

Tulos per osake

Tulos per osake lasketaan tilikauden tuloksesta. Tilikauden tulos jaetaan
osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla. Konsernin omistamat omat osakkeet
eliminoidaan painotetun keskiarvon laskennassa.

Laimennettu tulos per osake lasketaan ns. “omat osakkeet” -menetelmällä
(treasury stock) olettaen, että optiotodistukset ja -oikeudet olisi merkitty
tilikauden alussa ja tilikauden aikana myönnetyt optiotodistukset ja -oikeudet
niiden myöntämispäivänä, ja että niiden merkinnästä saaduilla varoilla olisi
ostettu omia osakkeita osakkeen tilikauden keskimääräiseen markkinahintaan.
Laskelman nimittäjään viedään osakkeiden määrän painotetun keskiarvon lisäksi
optiotodistusten ja -oikeuksien oletetusta käytöstä tulevat lisäosakkeet.

Optioiden merkintäolettamaa ei oteta huomioon laimennetussa tulos per osake -
tunnusluvussa silloin, kun optiotodistusten ja -oikeuksien merkintähinta on
ollut korkeampi kuin osakkeen keskimääräinen markkinahinta tilikauden aikana.
Osakeoptioilla ja -todistuksilla on laimentava vaikutus vain silloin, kun
osakkeen keskimääräinen markkinahinta tilikauden aikana on ollut korkeampi kuin
optiotodistusten ja -oikeuksien merkintähinta.

Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa