Metson johtamisen painopisteet 2004-2005

Metso Oyj     Pörssitiedote 29.6.2004 klo 8.00        1(3)

Metson johtamisen painopisteet 2004-2005

Metso-konsernin tänään pidettävässä pääomamarkkinapäivässä esitellään
konsernin johtamisen painopisteet vuosille 2004-2005. Vuonna 2005
tavoitellaan 6 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ja 12 prosentin
tuottoa sitoutuneelle pääomalle (ROCE). Liiketoiminta-alueittaiset
liikevoittotavoitteet vuodelle 2005 ovat Metso Paperin 5 prosenttia,
Metso Mineralsin 7 prosenttia, Metso Automationin 8 prosenttia ja
Metso Venturesin 6 prosenttia.

Tavoiteasetannassa on liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman
tuottoprosenttia laskettaessa huomioitu Metson siirtyminen IFRS-
raportointiin vuoden 2005 alusta, jolloin liikearvon poistoista
luovutaan.

"Vuoden 2005 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet merkitsevät
toteutuessaan jo selvää parannusta, mutta tämä tulostaso ei kuitenkaan
vielä riitä globaalille markkinajohtajalle. Vuoden 2005 jälkeisen ajan
tavoitteet asetetaan myöhemmin. Nyt keskitymme rakentamaan kestävää
perustaa pitkän aikavälin merkittävälle tulosparannukselle", sanoo
toimitusjohtaja Jorma Eloranta.

Metson kesäkuussa 2003 käynnistämä toiminnan tehostamisohjelma on
saatu päätökseen Metso Automationin osalta. Myös pääosa Metso
Mineralsin ja Metso Venturesin tehostamisohjelman toimista on
toteutusvaiheessa tai toteutettu. Metso Paperin osalta
tehostamisohjelma on myös pääosin toteutettu, vaikka suunniteltujen
ulkoistamisratkaisujen osalta ei arvoida täysin päästävän
tehostamisohjelman tavoitteisiin. Tehostamisohjelmalla kokonaisuutena
saavutettavien säästöjen arvioidaan olevan hieman yli 100 miljoonaa
euroa.

Liiketoimintojen johtamisen painopisteet

Metson kaikille liiketoiminta-alueille on vahvistettu vuosien 2004-
2005 johtamisen painopisteet.

"Metso Automationin ja Metso Mineralsin kannattavuus on jo
kehittymässä oikeansuuntaisesti ja näillä liiketoiminnan alueilla
jatkamme määrätietoista työtä samaan suuntaan. Metso Paperissa
jatketaan työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn
vahvistamiseksi. Dynapacin myynti, jonka arvioimme toteutuvan nopealla
aikataululla, vahvistaa merkittävästi Metson tasetta. Olemme myös
alkuvuonna uusineet Metson lainakantaa ja pidentäneet lainojemme
maturiteettirakennetta", toteaa Eloranta.

Kesäkuussa 2003 käynnistetyn toiminnan tehostamisohjelman lisäksi
Metso Paperin tavoitteeksi on asetettu keventää edelleen kiinteitä
kustannuksia vuositasolla yhteensä 50 miljoonalla eurolla.
Kustannustason keventämiseen tähtäävät toimet ajoittuvat pääosin
vuosille 2004-2005. Metso Paper suunnittelee tehostavansa erityisesti
hallintoaan ja tuotantoaan yhdistämällä toimintoja sekä keskittymällä
ydinkomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon sekä vahvistavansa
samanaikaisesti läsnäoloaan uusilla, kasvavilla markkinoilla.

                                 2(3)

Tehostamisjärjestelyistä arvioidaan syntyvän vuosina 2004-2005
kertaluontoisia kustannuksia, joiden takaisinmaksuajaksi arvioidaan
keskimäärin alle yksi vuosi. Järjestelyt koskevat pääasiassa
Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevia toimintoja.
Alustavasti arvioidaan, että nämä järjestelyt koskevat noin 1100-1300
henkilöä. Henkilöstövaikutusten arvioidaan koostuvan puoliksi
vähennyksistä sekä puoliksi ulkoistamisista ja niihin rinnastettavista
toimenpiteistä. Tarkemmat Metso Paperin kustannustason keventämiseen
tähtäävät suunnitelmat valmistuvat tammi-syyskuun osavuosikatsauksen
raportointiin mennessä 28.10.2004.

Metso Paperin tavoitteena on sellu- ja paperiteollisuuden prosessien
maailmanlaajuinen markkina- ja teknologiajohtajuus. Tämä edellyttää
kilpailukyvyn parantamisen lisäksi erityisesti asiakaslähtöisyyden
vahvistamista sekä pehmopaperi- ja kartonkikoneiden tuotetarjonnan
kehittämistä.

Metso Mineralsin johtamisessa keskitytään käynnissä olevien
tehostamistoimien loppuunsaattamiseen. Metso Mineralsia kehitetään
mineraalien käsittelyn, kannattavuuttaan parantaneen murskauksen ja
seulonnan sekä kasvaneen kulutus- ja varaosaliiketoiminnan muodostaman
ytimen ympärille. Metallinkierrätyslaitteiden ja porauslaitteiden
kehittämistä jatketaan niiden omista liiketoimintalähtökohdista.

Metso Automation keskittyy myönteisen kehityksen ja kasvuedellytysten
varmistamiseen ja on siirtynyt toiminnan jatkuvan parantamisen
vaiheeseen.

Metso Ventures toimii jatkossakin eräänä Metson uudistamisen
työvälineenä.

Näkymät loppuvuodelle 2004

Metson tammi-maaliskuun 2004 osavuosikatsauksen yhteydessä on
arvioitu loppuvuoden näkymiä. Niiden mukaan Metso-konsernin vuoden
2004 liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden
2003 tasolla. Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan merkittävästi
viime vuotista parempi. Lähiajan näkymät eivät ole muuttuneet
aiemmasta arviosta.

Pääomamarkkinapäivän esitysaineisto

Päivän esitysmateriaali on nähtävissä Metson internetsivuilla
osoitteessa www.metso.com.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä
huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja.
Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso
Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä
automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-
konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa
on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan
Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3004
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

                                 3(3)

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa