Metson strateginen painopiste kannattavaan kasvuun; Uudet taloudelliset tavoitteet asetettu; Konsern

Metso Oyj      Pörssitiedote 31.8.2005 klo 9.00

Puhelinkonferenssi lehdistölle tänään keskiviikkona 31.8.2005 englanniksi klo 10
ja suomeksi klo 12.55.


Metson strateginen painopiste kannattavaan kasvuun; Uudet taloudelliset
tavoitteet asetettu; Konsernin rakennetta selvitetään

Metso Oyj:n hallitus on hyväksynyt Metson johtamisen painopisteet ja
taloudelliset tavoitteet vuosiksi 2006-2008. Strategiaprosessi alkoi helmikuussa
2005. Viimeisen puolentoista vuoden aikana Metso on edistynyt hyvin
liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyissä, ja yhtiön kannattavuus on parantunut
merkittävästi. Strateginen painopiste on nyt vähitellen siirtymässä kannattavaan
kasvuun, jota tavoitellaan parantamalla asiakastyytyväisyyttä ja tehostamalla
toimintaa edelleen.

Vuosina 2006-2008 Metson tavoitteena on:
 . kasvattaa liikevaihtoaan noin 10 prosenttia vuodessa
 . saavuttaa jatkuvasti yli 15 prosentin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE-%)
 . tehdä liikevoittoa (EBIT-%) 9 prosenttia liikevaihdosta strategiakauden lopulla
 . maksaa vuotuista osinkoa vähintään 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta
 . saavuttaa ja säilyttää luottoluokituksissa vahva investointiluokitusasema.

"Viimeaikainen kehityksemme osoittaa, että pystymme parantamaan toimintojemme
tehokkuutta ja tuottavuutta. Tämä yhdistettynä hyvänä jatkuvaan
markkinatilanteeseen luo vakaan pohjan kannattavalle kasvulle ja jatkuvalle
omistaja-arvon luomiselle", toteaa Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Vaikka
liiketoiminta-alueillemme asetetut keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat selvästi
vaativammat kuin vuoden 2005 tavoitteet, ne ovat realistiset. Meillä on
konkreettisia toimintasuunnitelmia ja useita jo käynnistyneitä ohjelmia
tavoitteiden saavuttamiseksi."

"Osana vuoden 2005 strategiaprosessia tutkimme myös vaihtoehtoisia
konsernirakenteita, mukaan lukien Metso Mineralsin listaaminen erillisenä
yhtiönä. Työ kannattavan kasvun toteuttamiseksi vaatii kuitenkin johdolta vahvaa
sitoutumista ja keskittymistä, joten juuri tällä hetkellä katsomme nykyisen
rakenteen olevan muita vaihtoehtoja parempi. Koska vaihtoehtoisille
konsernirakenteille löytyy kuitenkin myös selviä perusteluja, Metson hallitus on
päättänyt käynnistää tarkemman selvityksen eri vaihtoehdoista. Selvityksen
taloudellisena neuvonantajana toimii Goldman Sachs, ja sen arvioidaan valmistuvan
vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä", Eloranta kertoo.

Metson johtamisen painopisteet vuosiksi 2006-2008

Vuosina 2006-2008 Metso tavoittelee noin 10 prosentin vuotuista kasvua
varmistaakseen kestävän tuloskehityksen ja vahvistaakseen asemaansa
markkinajohtajana. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että täydentävien
yritysostojen kautta.

Kaikki Metson liiketoiminta-alueet jatkavat toimia kannattavuuden, tuottavuuden
ja laadun parantamiseksi ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.

Metso täydentää elinkaaripalvelujensa tarjontaa sekä oman kehitystoiminnan että
yritysostojen kautta. Myyntiä, asiakaspalvelua, hankintaa ja tuotantoa
vahvistetaan lähellä asiakkaita, erityisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla
kuten Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa.

Taloudelliset tavoitteet 2006-2008

Metson tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE-
%) suhdannetilanteesta riippumatta.

Toisena keskeisenä tavoitteena on 9 prosentin liikevoittoprosentti (EBIT-%).
Liiketoiminta-aluekohtaiset EBIT-tavoitteet ovat: Metso Paper yli 8 prosenttia,
Metso Minerals yli 11 prosenttia ja Metso Automation yli 12 prosenttia. Koska
Metso Venturesiin kuuluvat yhtiöt ovat luonteeltaan erilaisia ja toimivat eri
markkinoilla, Metso Venturesille ei ole ryhmänä asetettu keskipitkän aikavälin
EBIT-tavoitetta.

Konsernin 9 prosentin EBIT-tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Metson
kaikki liiketoiminta-alueet saattavat käynnissäolevat kehitysohjelmat
onnistuneesti päätökseen ja että markkinakysyntä on vähintään nykyisellä tasolla.
Metso jatkaa toimia vähentääkseen suhdannevaihtelujen kielteisiä vaikutuksia
taloudelliseen tulokseensa.

Vuoden 2006 taloudelliset tavoitteet

Metso arvioi, että suotuisa markkinatilanne jatkuu maanrakennus-, kaivos- ja
energiateollisuudessa vuonna 2006. Sellu- ja paperiteollisuuden kysynnän
arvioidaan säilyvän vuoden 2005 tasolla. Ottaen huomioon tämän markkina-arvion ja
Metson kehitysvaiheen Metso-konsernin tavoitteena on saavuttaa yli 7 prosentin
liikevoittoprosentti vuonna 2006.

Sellu- ja paperiteollisuuden markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi
parantuvan vuonna 2006, ja Metso Paper jatkaa toimintansa tehostamista.
Liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevoittotavoite on 6 prosenttia
liikevaihdosta. Metso Paperin arvioidaan voivan saavuttaa yli 8 prosentin
tavoitteensa strategiakauden lopulla.

Hyvin edenneen toiminnan tehostamisen sekä maanrakennus- ja kaivosteollisuuden
vahvana jatkuvan kysynnän ansioista Metso Mineralsin liikevoittotavoite vuonna
2006 on 10 prosenttia liikevaihdosta.

Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä energia-, öljy-
ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä sellu- ja paperiteollisuudessa. Metso
Automation lisää investointejaan kasvuun, ja sen liikevoittotavoite vuonna 2006
on 11 prosenttia liikevaihdosta.

Metso Venturesin vuoden 2006 liikevoittotavoite on 6 prosenttia.

Pääomarakenteen osalta Metson tavoitteena on vahva investointiluokitus (solid
investment grade).

Uusi osinkopolitiikka

Hallitus on hyväksynyt uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan Metso jakaa
osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoa vähintään 40 prosenttia osakekohtaisesta
tuloksesta.

Lisätietoja Metson johtamisen painopisteistä, toiminta-ajatuksesta ja visiosta,
strategisista tavoitteista sekä arvoista ja eettisistä periaatteista löytyy
osoitteesta www.metso.com.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.Puhelinkonferenssi lehdistölle:

Metson johto on keskiviikkona 31.8.2005 sijoittajille ja analyytikoille
järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä Englannissa. Toimitusjohtaja Jorma
Eloranta kertoo lehdistön edustajille lyhyesti Metson strategiasta ja vastaa
kysymyksiin puhelinkonferensseissa, jotka järjestetään

- englanniksi keskiviikkona 31.8.
  . klo 8:00-8:20 UK:n aikaa
  . klo 10:00-10:20 Suomen aikaa

Englanninkieliseen konferenssipuheluun pääsee mukaan soittamalla muutamaa
minuuttia ennen toimitusjohtaja Elorannan esityksen alkua numeroon 020 365 955
(ulkomailta soitettaessa +358 20 365 955).

- suomeksi keskiviikkona 31.8.
  . klo 10:55-11:15 UK:n aikaa
  . klo 12:55-13:15 Suomen aikaa

Suomenkieliseen konferenssipuheluun pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia
ennen toimitusjohtaja Elorannan esityksen alkua numeroon
0800 12032 (ulkomailta soitettaessa +358 800 12032).

Metson pääomamarkkinapäivässä esitettävät kalvot ovat klo 11 alkaen haettavissa
Internetistä osoitteesta www.metso.com.


Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa