Metson tammi-kesäkuun 2003 osavuosikatsa

Metso Oyj     Pörssitiedote 30.7.2003 klo 12.00

Metson tammi-kesäkuun 2003 osavuosikatsaus:
TULOS JÄI HEIKOKSI - TEHOSTAMISOHJELMALLA HAETAAN JOUSTOA JA
KANNATTAVUUTTA

- Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 055 miljoonaa euroa
 (1-6/2002: 2 289 milj. e). Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus
 liikevaihdosta oli 34 prosenttia (34 %).
- Uusia tilauksia saatiin 2 309 miljoonan euron arvosta (2 547
 milj. e). Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 783 miljoonaa euroa
 (30.6.2002: 1 925 milj. e).
- Tammi-kesäkuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
 liikearvon poistoa oli 46,7 miljoonaa euroa (118,2 milj. e).
 Liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (73,5 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -16 miljoonaa euroa
 (36 milj. e voitollinen). Tulos osaketta kohti oli -0,13 euroa
 (0,12 e  voitollinen).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 92,5
 prosenttia (maaliskuun 2003 lopussa 79,5 prosenttia).

Metson toimintaympäristö ei muuttunut huhti-kesäkuussa.
Maailmantalouden epävarmuus sekä Aasiassa vaikuttanut sars-epidemia
heijastuivat markkinatilanteeseen ja heikensivät asiakasteollisuuksien
investointihalukkuutta. Lisäksi euron vahvistuminen kiristi kilpailua.
Kokonaisuudessaan konsernin tuotteiden kysyntä jäi ennakoitua
heikommaksi.

Metson tammi-kesäkuun tulos painui tappiolliseksi euron vahvistumisen,
Metso Paperin isojen projektien katetason alentumisen sekä Metso
Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteiden kilpailun kiristymisen
seurauksena.

Metsossa on käynnissä pitkän aikavälin strateginen muutos.
Markkinoiden tarpeiden muuttuessa osaamista on laajennettava
asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin
Metso Future Care -liiketoimintakonseptin mukaisesti. Samanaikaisesti
jälkimarkkinaliiketoimintojen osuutta vahvistettaessa on myös
kustannusrakennetta kevennettävä kaikilla Metson
liiketoiminta-alueilla.

"Jo toteutetut toimet liiketoiminnan tehostamiseksi eivät ole
riittäviä vaikean markkina- ja kilpailutilanteen pitkittyessä. Elokuun
loppuun mennessä täsmentyvän tehostamisohjelman avulla pyrimme
nopeuttamaan kannattavuuden parantamista ja lisäämään toiminnan
joustavuutta kautta linjan", toteaa Metso-konsernin toimitusjohtaja
Tor Bergman. Tavoitteena on vuositasolla noin 100 miljoonan euron
tulosparannus. "Näillä toimilla vahvistamme Metson asemaa
asiakasteollisuuksien vahvana toimittajana pitkällä aikavälillä."

Metson markkinaympäristön epävarmuuden arvioidaan edelleen jatkuvan.
Vuoden jälkimmäisen puoliskon toiminnallisen tuloksen arvioidaan
kuitenkin paranevan selvästi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna
tilauskannasta tuloutuvien projektien, suhteellisen vakaan
jälkimarkkina- ja huoltotoiminnan sekä tiukan kustannuskurin ansiosta.
Konsernin koko vuoden tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja
arvioidaan kuitenkin jäävän tappiolliseksi, koska ensimmäisen
vuosipuoliskon tulos oli odotuksia heikompi ja toiminnan
tehostamisohjelma aiheuttaa noin 80 miljoonan euron kertaluonteisen
kustannuskirjauksen vuodelle 2003.

Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni,
puh. 020 484 3253


Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Avainluvut

Milj. e      4-6/03     1-6/03    1-6/02     2002
                        

Liikevaihto     1 072      2 055    2 289    4 691

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia   35,0      46,7    118,2    250,6
eriä ja liikearvon
poistoa

  %:a        3,3       2,3     5,2     5,3
liikevaihdosta

Liikevoitto     13,5      18,8     73,5    167,0

  %:a        1,3       0,9     3,2     3,6
liikevaihdosta

Tulos ennen
satunnaiseriä ja    -3       -16      36      93
veroja

Tulos/osake ilman
kertaluonteisia   0,09      0,04     0,43     0,99
eriä ja liikearvon
poistoa, e

Tulos/osake, e   -0,04      -0,13     0,12     0,48

Saadut tilaukset   884      2 309    2 547    4 646

                 30.6.03   30.6.02   31.12.02
Tilauskanta             1 783    1 925    1 589

Omavaraisuusaste,          32,4     31,2     33,3
%

Gearing, %              92,5     96,1     80,6


Metson toimintaympäristö huhti-kesäkuussa

Metson toimintaympäristössä ei tapahtunut muutosta vuoden toisella
neljänneksellä. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen sekä toisella
neljänneksellä Aasiassa vaikuttanut sars-epidemia heijastuivat
markkinatilanteeseen ja heikensivät asiakasteollisuuksien
investointihalukkuutta.

Massa- ja paperiteollisuuden markkinoilla sellun hinta nousi kesäkuun
alkupuolelle asti, minkä jälkeen se kääntyi lievään laskuun.
Painopapereiden hinnat pysyivät Yhdysvalloissa ennallaan, mutta
laskivat Euroopassa. Kiven- ja mineraalienkäsittelyn markkinoilla
yleisimpien metallien hinnat jatkoivat varovaista nousuaan.

Metson tuotteiden kysyntä

Kokonaisuudessaan Metson tuotteiden kysyntä jäi ennakoitua heikommaksi
huhti-kesäkuussa. Euroopan ja Yhdysvaltain markkinatilanne jatkui
alkuvuoden kaltaisena, ja lisäksi euron vahvistuminen kiristi
kilpailua. Kiinan markkinoilla vallitsi aiemman hyvän
investointikysynnän sijasta odottava tunnelma.

Metso Paperin markkinatilanne oli tyydyttävä, joskin asiakkaiden
valmius sitoutua suurempiin hankkeisiin oli aiempaa vähäisempää.
Saadut tilaukset painottuivat paperin- ja massanvalmistuslinjojen
modernisointeihin sekä paperinjalostuskoneisiin. Asiakasteollisuuksien
epävarmuus heikensi hieman jälkimarkkina- ja
huoltopalveluliiketoiminnan kehitystä.

Metso Mineralsin markkinatilanne jatkui toisella neljänneksellä
vähäistä kausiluonteista piristymistä lukuun ottamatta ensimmäisen
neljänneksen kaltaisena. Euroopassa rakennus- ja
maanrakennusteollisuuden markkinoilla kysyntä heikkeni hieman, ja
Yhdysvalloissa kysyntä oli edelleen vähäistä. Kaivosteollisuuden
tuotteiden kysyntä säilyi hyvänä Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja
Australiassa. Jälkimarkkina- ja huoltopalveluiden kysyntä oli
tyydyttävä.

Metso Automationin kenttälaitteiden ja automaatiojärjestelmien kysyntä
jatkui edelleen tyydyttävänä. Pohjois-Amerikan markkinoilla kysyntä
vahvistui hieman.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

Metso sai tilauksia tammi-kesäkuussa 2 309 miljoonan euron arvosta eli
9 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2002.
Valuuttakurssimuutokset poislukien saatujen tilausten arvo laski 2
prosenttia. Metso Paper sai katsauskaudella tilauksia 1 014 miljoonan
euron arvosta, ja tilauskanta kasvoi 32 prosenttia viime vuoden
lopusta. Metso Mineralsin saadut tilaukset olivat 832 miljoonaa euroa
ja liiketoiminta-alueen tilauskanta pysyi viime vuoden lopun tasolla.
Metso Automation sai tilauksia 291 miljoonan euron arvosta, ja
vertailukelpoinen tilauskanta (ilman ensimmäisellä neljänneksellä
myytyä Network Management Solutions -liiketoimintaa) oli kesäkuun
lopussa 22 prosenttia suurempi verrattuna viime vuoden lopun
tilauskantaan. Metso Venturesin saadut tilaukset olivat 155 miljoonaa
euroa ja tilauskanta pieneni 5 prosenttia viime vuoden lopusta.

Koko konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 783 miljoonaa euroa
eli 12 prosenttia suurempi viime vuoden lopun tilauskantaan
verrattuna. Katsauskauden tilauksista 42 prosenttia saatiin
Euroopasta, 22 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 26 prosenttia Aasian ja
Tyynenmeren alueelta, 5 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia
muualta maailmasta.


Liikevaihto

Metson liikevaihto oli 2 055 miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosenttia
pienempi kuin vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2002.
Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto laski 2 prosenttia.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 34 prosenttia (1-6/02: 34
%) konsernin liikevaihdosta (ilman Metso Venturesia).

Liikevaihdosta 37 prosenttia kertyi Metso Paperin, 39 prosenttia
Metso Mineralsin, 12 prosenttia Metso Automationin ja 8 prosenttia
Metso Venturesin toimituksista. Jatkojalostuskoneryhmän osuus
konsernin liikevaihdosta oli 4 prosenttia.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli
88 prosenttia. Liikevaihdosta tuli 46 prosenttia Euroopasta, 26
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 17 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 6 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta
maailmasta.


Tulos

Konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli tammi-kesäkuussa
18,8 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 0,9. Liikevoittoon
sisältyi kertaluonteisia kuluja nettomääräisesti 1 miljoonaa euroa.
Kertaluonteisissa erissä on raportoitu tuottoja toteutetuista
yritysmyynneistä 12 miljoonaa euroa sekä pääosin
rakennejärjestelykuluja 13 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät liikevoiton laskuun vaikuttaneet tekijät olivat euron
vahvistuminen, Metso Paperin isojen projektien alentunut katetaso sekä
kiristynyt kilpailutilanne Metso Mineralsin murskaus- ja
seulontalaitteissa.

Metson nettorahoituskulut olivat 35 miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät
saatuja osinkoja 3 miljoonaa euroa.

Metson tammi-kesäkuun tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 16
miljoonaa euroa tappiollinen. Katsauskauden nettotulos oli 18
miljoonaa euroa tappiollinen. Tulos osaketta kohti oli -0,13 euroa.
Sitoutuneen pääoman tuotto oli 1,9 prosenttia ja oman pääoman tuotto
-2,6 prosenttia.

Veroina raportoitiin katsauskauden verotettavaa tulosta vastaavat
verot.


Metson strateginen muutos

Metso Paperissa vuoden alussa päätetty toimintamallin uudistus aloitti
Metson pitkän aikavälin kustannusrakenteen muutosohjelman, jonka
tavoitteena on sopeutua markkinoiden muuttuneisiin tarpeisiin.

Metson liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät strategista
muuntautumista asiakkaan tuotantoprosessin kaikkien vaiheiden
osaajaksi sekä aiempaa laajemman tuote- ja palvelutarjonnan
toimittajaksi. Markkinoiden tuottovaatimusten kiristyessä asiakkaamme
pyrkivät parantamaan kilpailukykyään mittavien uusinvestointien sijaan
entistä useammin olemassa olevaa tuotantokapasiteettiaan tehostamalla,
esimerkiksi modernisointien ja kunnossapidon avulla. 

Nykyisen vaikean markkina- ja kilpailutilanteen pitkittyessä tähän
mennessä tehdyt liiketoiminnan tehostamistoimet eivät kuitenkaan ole
riittäviä. Sen vuoksi Metso päätti käynnistää toimet kaikilla
liiketoiminta-alueilla kannattavuuden parantamisen nopeuttamiseksi ja
toiminnan joustavuuden lisäämiseksi.

Tavoitteena on vuositasolla noin 100 miljoonan euron tulosparannus,
josta Metso Paperin osuus on 30-40 miljoonaa euroa ja Metso Mineralsin
osuus 50-60 miljoonaa euroa. Tehostamistoimenpiteiden arvioidaan
alustavasti aiheuttavan suuruusluokaltaan noin 80 miljoonan euron
kertakustannukset ennen verohyötyjä. Liiketoiminta-alueet täsmentävät
suunnitelmansa toimenpiteistä elokuun loppuun mennessä.

Tehostamisohjelman kertaluonteisista kustannuksista Metso Paperiin
kirjattiin toisella neljänneksellä 3,2 miljoonaa euroa, jotka
liittyivät henkilöstövähennyksiin Ruotsissa. Pääosa ohjelman
kustannuksista kirjataan vuoden 2003 kolmannelle neljännekselle
suunnitelmien tarkennuttua.


Kassavirta ja rahoitus

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 27 miljoonaa euroa.
Nettokäyttöpääomaa sitoutui 46 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin
Metso Paperissa käynnissä olevista projektitoimituksista.

Korolliset nettovelat olivat 1 190 miljoonaa euroa. Nettovelkojen
suhde omaan pääomaan eli gearing oli kesäkuun lopussa 92,5 prosenttia.
Nettovelkaisuusasteen nousu maaliskuun lopusta aiheutui osingon
maksusta. Suunniteltujen yritysmyyntien hidas eteneminen on
viivästyttänyt tavoiteltua gearingin alentamista. Metson
omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 32,4 prosenttia.

Metso allekirjoitti katsauskaudella 450 miljoonan euron suuruisen,
viisi vuotta voimassa olevan valmiusluottosopimuksen 14 pankin
muodostaman ryhmän kanssa. Luotto palvelee konsernin yleisrahoitusta
ja on ensisijaisesti tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista
varainhankintaa. Sillä korvattiin kaksi voimassa ollutta
valmiusluottoa: 230 miljoonan euron laina vuodelta 1998 ja vuodelta
2000 jäljellä ollut 400 miljoonan euron laina. Samalla
valmiusluottositoumusten voimassaoloaika jatkui vuoteen 2008.

Luottoluokituslaitos Moody's Investors Service laski 24.6.2003 Metson
pitkäaikaisten luottojen luokituksen tasolta 'Baa2' tasolle 'Baa3' ja
arvioi näkymät vakaiksi. Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Rating
Services muutti 27.6.2003 Metson pitkäaikaisten luottojen BBB
luokitukseen liittyvät näkymät vakaista negatiivisiksi. Samalla
lyhytaikaisten luottojen luokitus laski A-2:sta A-3:een.


Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit olivat 68 miljoonaa euroa (1-6/02: 92 milj.
e). Merkittävimmät Metson strategiaa tukevat investoinnit olivat Metso
Compositesin uusi komposiittitehdas Oulussa, hierremassojen koelinja
Anjalankoskella sekä huoltoteknologiakeskukset Järvenpäässä ja
Sorocabassa, Sao Paulossa, Brasiliassa.


Yhteisyritykset

Metso Paper, Metso Automation ja Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI)
sopivat 2.6.2003 yhteisyrityksen perustamisesta Japaniin. Metso omistaa
yrityksestä 65 prosenttia ja SHI 35 prosenttia. 


Yritysmyynnit

Metso myi tammikuussa Metso Venturesiin kuuluneen Metso Hydraulicsin
ja helmikuussa Metso Automationiin kuuluneen Network Management
Solutionsin (NMS).

Joulukuussa julkistetun aiesopimuksen mukaisesti käynnistetyt
neuvottelut Karlstadin valimotoimintojen myynnistä Ruotsissa eivät
ole johtaneet tavoitteeseen.

Neuvottelut jatkojalostuskoneita valmistavan ryhmän myynnistä
sveitsiläiselle Bobst Group SA:lle ovat edenneet ratkaisuvaiheeseen.
Kaupasta tehtiin aiesopimus marraskuussa 2002.


Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 68 miljoonaa euroa (1-
6/02: 76 milj. e) eli 3,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Metson
suurimmat tuotekehitysinvestoinnit suunnattiin elinkaariliiketoimintaa
tukevaan teknologiaan kuten esimerkiksi sulautetun automaation
ratkaisuihin, jotka soveltuvat sekä uusiin koneisiin että asennettuun
konekantaan. Elinkaariliiketoimintaa tukevat myös
materiaaliteknologian ja teollisen muotoilun kehittämispanostukset.


Henkilöstö

Metson palveluksessa oli kesäkuun lopussa 27 726 henkilöä, mikä oli 3
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2002 lopussa. Metso Paperissa
työskenteli 37 prosenttia konsernin henkilöstöstä, Metso Mineralsissa
39 prosenttia, Metso Automationissa 13 prosenttia ja Metso
Venturesissa 7 prosenttia henkilöstöstä sekä konsernihallinnossa 1
prosentti henkilöstöstä. Jatkojalostuskoneryhmän palveluksessa oli 3
prosenttia konsernin henkilöstöstä.

Metson koko henkilöstöstä 37 prosenttia oli Suomessa, 13 prosenttia
muissa Pohjoismaissa, 17 prosenttia muualla Euroopassa, 16 prosenttia
Pohjois-Amerikassa, 5 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella, 7
prosenttia Etelä-Amerikassa ja 5 prosenttia muualla maailmassa.


Johtoryhmä

Olli Vaartimo aloitti Metson varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan
sijaisena 22.4.2003 ja Bertel Langenskiöld Metso Mineralsin
toimitusjohtajana 28.4.2003.

Metso Mineralsin varatoimitusjohtaja Vesa Kainu nimitettiin Metso
Venturesin toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 27.5.2003.
Samalla Metson laajennetun johtoryhmän jäseniksi nimitettiin
viestintäjohtaja Helena Aatinen ja 1.7.2003 työnsä aloittanut
henkilöstöjohtaja Mikko Luoma.


Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli kesäkuun lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 232 miljoonaa euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa Helsingin
Pörssissä 60,1 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 549,4 miljoonan
euron vaihtoa. Osakkeen hinta 30.6.2003 oli 7,75 euroa.
Katsauskauden ylin noteeraus oli 11,41 euroa ja alin 7,52 euroa.
Helsingin Pörssissä yhtiön markkina-arvo 30.6.2003 oli 1 056
miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 6,2
miljoonan dollarin arvosta. ADS-todistuksen hinta 30.6.2003 oli
9,12 dollaria. Ylin kurssi oli 12,02 ja alin 8,31 dollaria.


Yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2003 hyväksyi hallituksen
esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi
ja luovuttamiseksi, osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta sekä optio-oikeuksien antamista
konsernin avainhenkilöstölle ja Metso Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta
0,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 22.4.2003 ja
osingonmaksupäivä 29.4.2003.

Yhtiökokous valitsi Metson hallituksen puheenjohtajaksi Matti
Kavetvuon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Kivimäen. Hallituksen
jäseniksi valittiin Maija-Liisa Friman, Heikki Hakala, Juhani Kuusi,
Pentti Mäkinen ja Jaakko Rauramo. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisina
tilintarkastajina KHT Lars Blomquist ja KHT Heikki Lassila.


Optio-oikeudet

Metson hallitus päätti 27.5.2003 jaettavissa olevien optio-oikeuksien
enimmäismääristä ja ansaintakriteereistä, joiden perusteella optio-
oikeuksia 2003A jaetaan Metso-konsernin avainhenkilöille keväällä
2004. Jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 2 500 000
kappaletta. Enimmäismäärä voidaan jakaa, jos vuoden 2003 toteutuva
liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen
pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli
1,60 euroa. Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle
on vuodelta 2003 toteutuva liikevoittoprosentti 5 prosenttia ja
sitoutuneen pääoman tuotto 9 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,75
euroa. Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2004 ei
alita 10,11 euroa.


Lähiajan näkymät

Metson markkinaympäristön epävarmuuden arvioidaan edelleen jatkuvan.
Metso Paperin tuotteiden kysynnän ei odoteta muuttuvan lähiaikoina,
sillä asiakkaiden arvioidaan olevan varovaisia
investointipäätöksissään. Metso Mineralsin tuotteiden kysyntätilanteen
arvioidaan säilyvän ennallaan. Metso Automationin tuotteiden kysynnän
odotetaan jatkuvan tyydyttävänä.

Metson kaikilla liiketoiminta-alueilla on käynnissä kesäkuussa
julkistettuun toiminnan tehostamisohjelmaan liittyvät perusteelliset
selvitykset. Ohjelmalla nopeutetaan kannattavuuden parantamista ja
lisätään toiminnan joustavuutta sekä vahvistetaan Metson asemaa
asiakasteollisuuksiensa vahvana toimittajana pitkällä aikavälillä.

Tilauskannasta loppuvuonna tuloutuvien projektien, suhteellisen
vakaana jatkuvan jälkimarkkina- ja huoltopalvelutoiminnan sekä
loppuvuoden tiukan kustannuskurin ansiosta konsernin toisen
vuosipuoliskon toiminnallisen tuloksen arvioidaan paranevan selvästi
ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Konsernin koko vuoden tuloksen ennen
satunnaiseriä ja veroja arvioidaan jäävän tappiolliseksi, koska
ensimmäisen vuosipuoliskon tulos jäi odotuksia heikommaksi ja
toiminnan tehostamisohjelma aiheuttaa noin 80 miljoonan euron
kertaluonteisen kustannuskirjauksen vuodelle 2003.


Helsingissä 30.7.2003

Metso Oyj:n hallitus

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Metso Paperin avainluvut


Milj. e       4-6/03     1-6/03    1-6/02    2002

Liikevaihto      409       775     830    1 812

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia    10,6      17,4     63,0    132,3
eriä ja
liikearvon
poistoa

  %:a         2,6       2,2     7,6     7,3
liikevaihdosta

Liikevoitto      5,6      10,5     51,7    118,2

  %:a         1,4       1,4     6,2     6,5
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    276      1 014     963    1 642

Tilauskanta 30.6.
ja 31.12.               979    1 063     742

Metso Paperin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 7 prosenttia pienempi
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna eli 775 miljoonaa euroa.
Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto pysyi ennallaan.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 27 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Paperin liikevoitto jäi 10,5 miljoonaan euroon ja
liikevoittoprosentti oli 1,4. Liikevoitto sisältää toiselta
neljännekseltä 3,2 miljoonaa euroa henkilöstön vähentämiseen liittyviä
kuluja Ruotsissa. Liikevoiton heikentymisestä noin puolet johtui
isojen projektien viimevuotista heikommasta katetasosta. Lisäksi
euron vahvistuminen sekä tuotanto- ja huoltoyksiköiden vajaakäyttö
rasittivat tulosta.

Toisella neljänneksellä Metso Paper aloitti siirtymisen uudistettuun
toimintamalliin vastatakseen markkinoiden muutokseen sekä
parantaakseen toiminnan kannattavuutta. Uusi malli suuntaa Metso
Paperin asiakaspalvelua entistä selvemmin huoltoon, asiakasprosessien
tehostamiseen ja koneuusintoihin. Samalla painopistettä siirretään
uusille ja kasvaville markkina-alueille ja lähemmäksi asiakkaita
vahvistamalla erityisesti Kiinan ja Etelä-Amerikan toimintaa.
Painopisteen muutos merkitsee organisaatiorakenteen muutoksia
Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa.

Toukokuussa Metso Paper ilmoitti vähentävänsä Suomessa ja Ruotsissa
yhteensä noin 300 työntekijää vuoden 2003 loppuun mennessä. Metso
Paper käynnisti kesäkuussa myös Pohjois-Amerikassa noin 300 henkilön
vähennykseen tähtäävät neuvottelut.

Metso Paper perusti kesäkuussa Shanghaihin, Kiinaan, aluetoimiston ja
avaa myöhemmin aluetoimistot myös Guangzhoussa ja Qingdaossa.
Tavoitteena on parantaa kiinalaisten paperiteollisuusasiakkaiden
palvelua ja vahvistaa Metson asemaa Kiinan markkinoilla. Huhtikuussa
vihittiin Oulussa käyttöön paperikoneen hiilikuituisten erikoistelojen
ja komposiittirakenteiden tuotekehitykseen, valmistukseen ja
huoltopalveluihin erikoistuneen Metso Compositesin uudet toimitilat.

Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta Metso Paperin saamien
tilausten arvo kasvoi 5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 014
miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset poislukien saatujen tilausten
arvo kasvoi 11 prosenttia. Tilauskanta vahvistui 32 prosenttia viime
vuoden lopusta ja oli kesäkuun lopussa 979 miljoonaa euroa.

Jatkojalostuskoneryhmä

Metso Paperiin kuuluvan jatkojalostuskoneryhmän myynnistä on tehty
aiesopimus ja ryhmä on siirretty konsernin jatkuvien liiketoimintojen
ulkopuolelle. Metso Paperin luvut esitetään myös vertailukaudelta
ilman jatkojalostuskoneryhmää.

Jatkojalostuskoneryhmän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 93 miljoonaa
euroa (1-6/02: 73 milj. e). Jatkojalostuskoneryhmän liikevoitto oli
0,4 miljoonaa euroa (1-6/02: liiketappio 4,2 milj. e).


Metso Mineralsin avainluvut

Milj. e       4-6/03     1-6/03    1-6/02    2002

Liikevaihto      433       816     954    1 819

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia    21,8      32,9     58,9    107,9
eriä ja
liikearvon
poistoa

  %:a         5,0       4,0     6,2     5,9
liikevaihdosta

Liikevoitto      6,8       7,5     28,6    51,4

  %:a         1,6       0,9     3,0     2,8
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    398       832    1 014    1 860

Tilauskanta 30.6.
ja 31.12.               477     504     474

Metso Mineralsin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 816 miljoonaa euroa,
mikä oli 14 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella.
Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto pieneni 5 prosenttia.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 42 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Mineralsin liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa, mikä oli 0,9
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat toiselta
neljännekseltä 4,5 miljoonan euron oikaisut, jotka liittyvät Svedalan
hankintahetken taseeseen. Kannattavuus parani tiivistys ja päällystys-,
kierrätys- sekä kulutussuojat -liiketoiminnoissa.
Mineraalienkäsittelylaitteiden kannattavuutta alensi lähinnä
toimitusten ajoittuminen. Sen sijaan murskaus- ja seulontalaitteiden
heikosta markkinatilanteesta aiheutunut selvä ylikapasiteetti yhdessä
euron vahvistumisen kanssa kiristi kilpailutilannetta ja laski
kannattavuutta selvästi edellisvuodesta.

Metso Mineralsin integraation synergiahyödyt toteutuivat arvioidusti,
mutta katsauskaudella alhaisemmat volyymit, murskaus- ja
seulontalaitteiden heikentyneet katteet ja euron vahvistuminen
peittivät saavutetut synergiahyödyt. 

Saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta 18 prosenttia ja oli
832 miljoonaa euroa. Laskusta noin puolet johtui
valuuttakurssimuutoksista. Metallinkierrätyslaitteiden ja -koneiden
tilauksia saatiin vertailukautta enemmän, mutta muiden tuotteiden
tilauskertymä jäi edellisvuotta pienemmäksi. Metso Mineralsin
tilauskanta oli kesäkuun lopussa vuodenvaihteen tasolla eli 477
miljoonaa euroa.


Metso Automationin avainluvut

Milj. e       4-6/03     1-6/03    1-6/02    2002

Liikevaihto      132       258     306     622

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia    6,9       8,6     8,6    21,9
eriä ja
liikearvon
poistoa

  %:a         5,2       3,3     2,8     3,5
liikevaihdosta

Liikevoitto      6,0      13,5     6,1    16,3

  %:a         4,5       5,2     2,0     2,6
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    131       291     346     643

Tilauskanta 30.6.
ja 31.12.               182     209     185

Metso Automationin liikevaihto oli 16 prosenttia vertailukautta
pienempi eli 258 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset ja
helmikuussa tehty yritysmyynti poislukien liikevaihto kuitenkin kasvoi
hieman. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 25 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Automationin liikevoitto parani 13,5 miljoonaan euroon.
Liikevoittoprosentti oli 5,2. Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti
6 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja. Vuoden 2002 aikana ja
alkuvuonna 2003 toteutetut kustannusrakenteen keventämistoimet ovat
parantaneet kannattavuutta erityisesti prosessiautomaatiossa ja
Pohjois-Amerikan liiketoiminnoissa.

Saatujen tilausten arvo oli 16 prosenttia pienempi kuin
vertailukaudella eli 291 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset ja
yritysmyynti poislukien saatujen tilausten arvo oli vertailukauden
tasolla. Kenttälaitteiden ja automaatiojärjestelmien kysyntä pysyi
ennallaan. Metso Automationin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 182
miljoonaa euroa.


Metso Venturesin avainluvut

Milj. e       4-6/03     1-6/03    1-6/02    2002

Liikevaihto       76       157     180     374

Liikevoitto ennen
kertaluonteisia    4,6       5,6     7,3    23,4
eriä ja
liikearvon
poistoa

  %:a         6,1       3,6     4,1     6,3
liikevaihdosta

Liikevoitto      4,3       5,8     7,2    14,9

  %:a         5,7       3,7     4,0     4,0
liikevaihdosta

Saadut tilaukset    63       155     195     411

Tilauskanta 30.6.
ja 31.12.               132     116     139

Metso Venturesin vertailukelpoinen liikevaihto (ilman 2002 myytyjä
liiketoimintoja) oli tammi-kesäkuussa lähes samalla tasolla kuin
vertailukaudella eli 157 miljoonaa euroa. Metso Panelboardin
toimitukset kasvoivat selvästi, mutta Metso Drivesin toimitukset
olivat vertailukautta pienemmät pääasiassa vähäisten
tuuliturbiinivaihteiden toimitusten vuoksi.

Metso Venturesin liikevoitto jäi 5,8 miljoonaan euroon eli 3,7
prosenttiin liikevaihdosta. Metso Panelboardin kannattavuus jatkoi
parantumistaan myös toisella neljänneksellä, mutta Valmet Automotiven
liikevoitto laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Saatujen tilausten arvo pieneni 21 prosenttia vertailukaudesta ja oli
nyt 155 miljoonaa euroa. Metso Panelboardin tilaukset olivat
vertailukauden tasolla. Metso Venturesin tilauskanta oli kesäkuun
lopussa 132 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia vuoden lopun tilauskantaa
pienempi.

Valmet Automotiven Saab-autojen tuotanto päättyi huhtikuun lopussa, ja
autotehdas lomautti noin puolet henkilöstöstään. Valmet Automotive
keskittyy nyt Porsche-valmistukseen ja -yhteistyöhön sekä
neuvotteluihin uusista erikoisautoprojekteista. Autotehtaalla on
valmistauduttu mahdollisiin lisälomautustarpeisiin myös syksyllä. Koko
vuoden liikevoiton arvioidaan olevan lievästi negatiivinen. Tammi-
kesäkuussa valmistettiin 14 709 autoa (1-6/02: 21 756).


Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

                Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


KONSERNIN TULOSLASKELMA                       

                                   
                 4-6/  4-6/  1-6/  1-6/  1-12/
                 2003  2002  2003  2002  2002
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Liikevaihto           1 072  1 178  2 055  2 289  4 691
                                   
Hankinnan ja valmistuksen    -803  -853 -1 539 -1 654 -3 425
kulut

Bruttokate            269   325   516   635  1 266
                                   
Myynnin ja hallinnon       -234  -254  -469  -517 -1 015
yleiskustannukset

Liikevoitto ennen         35   71   47   118   251
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa

 % liikevaihdosta       3,3 %  6,0 %  2,3 %  5,2 %  5,3 %
                                   
Liiketoiminnan           -8   -14   -1   -16   -27
kertaluonteiset tuotot ja
kulut

Liikearvon poisto         -13   -15   -27   -29   -57
                                   
Liikevoitto            14   42   19   73   167
                                   
 % liikevaihdosta       1,3 %  3,6 %  0,9 %  3,2 %  3,6 %
                                   
Rahoitustuotot ja -kulut     -17   -20   -35   -37   -74
                                   
Tulos ennen satunnaiseriä ja    -3   22   -16   36   93
veroja

Satunnaiset tuotot ja kulut     -    -    -    -    -
                                   
Tulos ennen veroja         -3   22   -16   36   93
                                   
Tuloverot             -1   -11   -1   -18   -26
                                   
Vähemmistöosuus tilikauden     -1   -1   -1   -2   -2
tuloksesta

Tilikauden tulos          -5   10   -18   16   65
                                   


KONSERNITASE                             

                                   
                   30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
                                   
                    Milj. e  Milj. e  Milj. e
                                   
Käyttöomaisuus ja muut                        
pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet           973   1 031   1 011
                                   
Aineelliset hyödykkeet           862    893    891
                                   
Muut pitkäaikaiset sijoitukset        92    194    103
                                   
                                   
Lyhytaikainen omaisuus                        

Vaihto-omaisuus               875    959    819
                                   
Saamiset                 1 355   1 438   1 385
                                   
Rahat ja pankkisaamiset           126    124    190
                                   
                                   
Vastaavaa yhteensä            4 283   4 639   4 399
                                   
                                   
Osakepääoma                 232    232    232
                                   
Muu oma pääoma              1 048   1 124   1 147
                                   
Vähemmistöosuus                6     9     10
                                   
                                   
Pitkäaikainen vieras pääoma        1 165   1 408   1 172
                                   
Lyhytaikainen vieras pääoma        1 832   1 866   1 838
                                   
                                   
Vastattavaa yhteensä           4 283   4 639   4 399
                                   
                                   
Korollinen nettovelka                        

Pitkäaikaiset korolliset lainat      1 001   1 244   1 020
                                   
Lyhytaikaiset korolliset lainat       341    270    333
                                   
Rahat ja pankkisaamiset          -126    -124    -190
                                   
Muut korolliset saamiset          -26    -78    -45
                                   
Yhteensä                 1 190   1 312   1 118
                                   

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                     
               
                                   
                 4-6/  4-6/  1-6/  1-6/  1-12/
                 2003  2002  2003  2002   2002
                                   
               Milj. e Milj. e Milj.e Milj.e Milj. e
                                   
Liiketoiminta:                            

Tilikauden tulos          -5   10  -18   16    65
                                   
Tilikauden voiton ja                         
liiketoiminnan kassavirran
oikaisuerät
               
 Poistot             46   50   93   99   197
                                   
 Muut               3    6   -2    4    12
                                   
Käyttöpääoman muutos       -46   -90  -46   -67   -22
                                   
Liiketoiminnan kassavirta     -2   -24   27   52   252
                                   
Investointitoiminta:                         

 Käyttöomaisuusinvestoinnit   -30   -48  -66   -92   -191
                                   
 Käyttöomaisuuden myynnit     6    3   8   14    33
                                   
 Yritysostot, hankitut       -    0   -2    0    -1
 rahavarat vähennettynä

 Liiketoimintojen myynnit     -   11   30   11    38
                                   
 Osakkeiden ja muiden       0    1   3   18   107
 sijoitusten ostot (-) ja                       
 myynnit (+), netto

Investointitoiminnan       -24   -33  -27   -49   -14
kassavirta

Rahoitustoiminta:                          

 Maksetut osingot        -82   -82  -82   -82   -82
                                   
 Lainojen nostot (+) ja     108   54   12   -2   -161
 lyhennykset (-), netto

 Muut               -1    2   8   10    10
                                   
Rahoitustoiminnan kassavirta    25   -26  -62   -74   -233
                                   
Rahojen ja pankkisaamisten     0   -20   -2   -17   -27
kurssimuutos

Rahojen ja pankkisaamisten     -1  -103  -64   -88   -22
muutos

Rahat ja pankkisaamiset      127   227  190   212   212
kauden alussa

Rahat ja pankkisaamiset      126   124  126   124   190
kauden lopussa


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
        
                                    
                                    
         Osak- Osa- Yli-       Omien Muut Ker-   
         kei-  ke- kurs-              ty-
                si-             neet
                                
          den pää-  ra- Vara- Muun- osak-  ra- voit-  Yh-
         luku-  oma hasto  ra-  to- kei- has-  to- teen-
                  hasto erot  den  tot     sä
                                   
         määrä (ni-           ra-    varat   
            mel-          hasto
            lis-
            arvo
        (tuhan- 1,70 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
         sia) eur)   e   e   e   e   e   e   e
            
31.12.2002   136 251  232  14  227  -60   1  202  763 1 379
                                    
Osingot       -   -   -   -   -   -   -  -82  -82
                                   
Muuntoerot      -   -   -   -   1   -   -   -   1
                                   
Konserniraken-    -   -   -   -  46   -   -  -46   0
teen muutokset

Muut         -   -   -  -8   -   -   -   8   0
                                    
Tilikauden      -   -   -   -   -   -   -  -18  -18
tulos

30.6.2003   136 251  232  14  219  -13   1  202  625 1 280
                                    
                                    
                                    
Konsernin jakokelpoisia varoja 30.6.2003 ovat kertyneet voittovarat
(625 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (44 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (13 milj. e) ja muut rahastot
(202 milj. e) eli yhteensä 770 miljoonaa euroa.
        
Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 60 841 kappaletta omia
osakkeita.
        

KERTALUONTEISET ERÄT JA LIIKEARVON POISTOT SEKÄ NIIDEN
VAIKUTUS NETTOTULOKSEEN
                 
                                    
                  4-6/  4-6/  1-6/  1-6/  1-12/
                  2003  2002  2003  2002  2002
                                   
                Milj. e Milj. e Milj.e Milj.e Milj.e
                                   
Liiketoiminnan kertaluonteiset   -7,9  -13,5  -0,6  -15,5  -26,5
erät yhteensä

                                    
Liikearvon poisto         -13,6  -15,4 -27,3  -29,2  -57,1
                                    
Kertaluonteiset erät ja      -21,5  -28,9 -27,9  -44,7  -83,6
liikearvon poisto yhteensä

                                    
Verovaikutus            3,9   3,0  4,9   1,8  13,2
                                    
Kertaluonteisten erien ja     -17,6  -25,9 -23,0  -42,9  -70,4
liikearvon poiston vaikutus
nettotulokseen

                                    
Tulos / osake ilman        0,09  0,27  0,04  0,43  0,99
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa, e

Kertaluonteisten erien ja     -0,13  -0,19 -0,17  -0,31  -0,51
liikearvon poiston vaikutus tulos
/ osake -tunnuslukuun

Tulos / osake, e         -0,04  0,08 -0,13  0,12  0,48
                                    

VASTUUSITOUMUKSET                           

                                   
                        30.6.2003  31.12.2002
                         Milj. e   Milj. e
                                   
Kiinnitykset omien                   1      1
velkojen vakuudeksi

Muut pantit ja sitoumukset

 Annetut kiinnitykset                 2      2

 Pantatut varat                    0      0

Takaukset                       0      0
osakkuusyhtiöiden puolesta


Takaukset muiden                    5      4
sitoumusten vakuudeksi
         
                                   
Takaisinosto- ja                   28      25
muut sitoumukset

Leasing- ja                     167     181
vuokrasitoumukset

                                   
                                   
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT,TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
         
                                   
                       
          Nimellisarvo   Tasearvo     Käypä arvo
           30.6.  31.12.  30.6.  31.12.  30.6. 31.12.
            2003   2002  2003   2002   2003  2002
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Valuuttatermiini-   1 166  1 617   -3    38    8   65
sopimukset

Valuutan- ja       4    4    0    0    -1   -1
koronvaihtosopi-
mukset

Valuutanvaihto-     88   100    2    2    2    1
sopimukset

Koronvaihto-       60    60    1    0    3    2
sopimukset

Korkofutuuri-      20    15    0    0    0    0
sopimukset

Optiosopimukset                            

 Ostetut         7    9    0    1    0    1
                                   
 Myydyt         13    14    0    0    0    0
                                   
                                   
Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua,
jonka konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.
         


TUNNUSLUVUT                           

                    30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
                                   
Tulos/osake, e               -0,13   0,12    0,48
                                   
Tulos/osake ilman              0,04   0,43    0,99
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa, e

Oma pääoma/osake, e             9,40   9,95   10,12
                                   
Oman pääoman tuotto (ROE), %         -2,6    2,6    4,8
                                   
Sitoutuneen pääoman tuotto          1,9    5,7    6,4
(ROCE), %

Omavaraisuusaste, %             32,4   31,2    33,3
                                   
Gearing, %                  92,5   96,1    80,6
                                   
Osakkeiden keskimääräinen         136 190  136 190  136 190
lukumäärä (1 000 kpl)KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT
  
                                   
                                   
           1-6/   1-6/  1-12/  30.6.  30.6.  31.12.
           2003   2002  2002   2003   2002   2002
                                   
USD (Yhdysvaltain  1,1049  0,8979 0,9449  1,1427  0,9975  1,0487
  dollari)
  
SEK (Ruotsin    9,1623  9,1567 9,1591  9,2488  9,1015  9,1528
  kruunu)
  
GBP (Englannin   0,6856  0,6217 0,6288  0,6932  0,6498  0,6505
  punta)
  
CAD (Kanadan    1,6045  1,4127 1,4828  1,5506  1,5005  1,6550
  dollari)
  

LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT

                                   
LIIKEVAIHTO       4-6/  4-6/  1-6/  1-6/ 7/2002-   1-12/
LIIKETOIMINTA-      2003  2002  2003  2002 6/2003   2002
ALUEITTAIN                   

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj.e Milj.e  Milj. e
                                   
Metso Paper        409   412   775  830  1 757   1 812
                                   
Metso Minerals      433   518   816  954  1 681   1 819
                                   
Metso Automation     132   155   258  306   574    622
                                   
Metso Ventures       76   85   157  180   351    374
                                   
Liiketoiminta-      -25   -27   -44  -54   -86    -96
alueiden välinen
laskutus

Jatkuvat        1 025  1 143  1 962 2 216  4 277   4 531
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet    47   35   93   73   180    160
                                   
Metso yhteensä     1 072  1 178  2 055 2 289  4 457   4 691
                                   
                                    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  4-6/  4-6/  1-6/  1-6/ 7/2002-   1-12/
ENNEN KERTALUONTEISIA  2003  2002  2003  2002 6/2003   2002
ERIÄ JA LIIKEARVON  Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj.e  Milj. e
POISTOA LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

Metso Paper       10,6  30,5  17,4  63,0  86,7   132,3
                                   
Metso Minerals      21,8  36,9  32,9  58,9  81,9   107,9
                                   
Metso Automation     6,9   8,5   8,6  8,6  21,9   21,9
                                   
Metso Ventures      4,6   7,1   5,6  7,3  21,7   23,4
                                   
Konsernihallinto ja   -10,4  -9,4  -18,9 -16,7  -34,0   -31,8
muut

Jatkuvat         33,5  73,6  45,6 121,1  178,2   253,7
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet    1,5  -2,1   1,1  -2,9   0,9   -3,1
                                   
Metso yhteensä      35,0  71,5  46,7 118,2  179,1   250,6
                                   
                                   
LIIKETOIMINNAN      4-6/  4-6/  1-6/  1-6/ 7/2002-   1-12/
KERTALUONTEISET     2003  2002  2003  2002 6/2003   2002
TUOTOT JA -KULUT   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj.e  Milj. e
LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

Metso Paper       -3,2  -7,1  -3,2  -7,1  -2,0   -5,9
                                   
Metso Minerals      -4,5  -5,5  -4,5  -8,3  -9,5   -13,3
                                   
Metso Automation     -0,2  -0,9   6,3  -0,9   4,6   -2,6
                                   
Metso Ventures       -   0,6   0,8  0,6  -6,9   -7,1
                                   
Konsernihallinto ja     -    -    -  0,8   6,1    6,9
muut

Jatkuvat         -7,9  -12,9  -0,6 -14,9  -7,7   -22,0
liiketoiminnot                            

Jatkojalostuskoneet     -  -0,6    -  -0,6  -3,9   -4,5
                                   
Metso yhteensä      -7,9  -13,5  -0,6 -15,5  -11,6   -26,5
                                   
                                   
LIIKEARVON POISTO    4-6/  4-6/  1-6/  1-6/ 7/2002-   1-12/
LIIKETOIMINTA-      2003  2002  2003  2002 6/2003   2002
ALUEITTAIN

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj.e  Milj. e
                                   
Metso Paper       -1,8  -2,0  -3,7  -4,2  -7,7   -8,2
                                   
Metso Minerals     -10,5  -11,8  -20,9 -22,0  -42,1   -43,2
                                   
Metso Automation     -0,7  -0,8  -1,4  -1,6  -2,8   -3,0
                                   
Metso Ventures      -0,3  -0,4  -0,6  -0,7  -1,3   -1,4
                                   
Jatkuvat        -13,3  -15,0  -26,6 -28,5  -53,9   -55,8
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet   -0,3  -0,4  -0,7  -0,7  -1,3   -1,3
                                   
Metso yhteensä     -13,6  -15,4  -27,3 -29,2  -55,2   -57,1
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  4-6/  4-6/  1-6/  1-6/ 7/2002-   1-12/
LIIKETOIMINTA-      2003  2002  2003  2002 6/2003   2002
ALUEITTAIN

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj.e  Milj. e
                                   
Metso Paper        5,6  21,4  10,5  51,7  77,0   118,2
                                   
Metso Minerals      6,8  19,6   7,5  28,6  30,3   51,4
                                   
Metso Automation     6,0   6,8  13,5  6,1  23,7   16,3
                                   
Metso Ventures      4,3   7,3   5,8  7,2  13,5   14,9
                                   
Konsernihallinto ja   -10,4  -9,4  -18,9 -15,9  -27,9   -24,9
muut

Jatkuvat         12,3  45,7  18,4  77,7  116,6   175,9
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet    1,2  -3,1   0,4  -4,2  -4,3   -8,9
                                   
Metso yhteensä      13,5  42,6  18,8  73,5  112,3   167,0
                                   
                                   
SAADUT TILAUKSET     4-6/  4-6/  1-6/  1-6/ 7/2002-   1-12/
LIIKETOIMINTA-      2003  2002  2003  2002 6/2003   2002
ALUEITTAIN

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj.e  Milj. e
                                   
Metso Paper        276   473  1 014  963  1 693   1 642
                                   
Metso Minerals      398   469   832 1 014  1 678   1 860
                                   
Metso Automation     131   184   291  346   588    643
                                   
Metso Ventures       63   112   155  195   371    411
                                   
Liiketoiminta-      -27   -28   -59  -55  -110   -106
alueiden väliset
saadut tilaukset

Jatkuvat         841  1 210  2 233 2 463  4 220   4 450
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet    43   46   76   84   188    196
                                   
Metso yhteensä      884  1 256  2 309 2 547  4 408   4 646
                                   
                                   
                        30.6.  30.6.  31.12.
                        2003   2002   2002
HENKILÖSTÖ                 
LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

Metso Paper                  10 138  9 831  9 719
                                   
Metso Minerals                10 898  11 040  10 784
                                   
Metso Automation                3 689  4 395  4 150
                                   
Metso Ventures                 2 008  3 134  2 873
                                   
Konsernihallinto ja               166   132   134
muut

Jatkuvat                   26 899  28 532  27 660
liiketoiminnot

Jatkojalostuskoneet               827   830   829
                                   
Metso yhteensä                27 726  29 362  28 489
                                   


VUOSINELJÄNNESTIEDOT                         
              
                                   
                                   
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-    4-6/  7-9/ 10-12/   1-3/  4-6/
ALUEITTAIN            2002  2002  2002   2003  2003
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            412   411   571   366   409
                                   
Metso Minerals          518   427   438   383   433
                                   
Metso Automation         155   149   167   126   132
                                   
Metso Ventures           85   86   108    81   76
                                   
Liiketoiminta-alueiden      -27   -9   -33   -19   -25
välinen laskutus

Jatkuvat liiketoiminnot     1 143  1 064  1 251   937  1 025
                                   
Jatkojalostuskoneet        35   41   46    46   47
                                   
Metso yhteensä         1 178  1 105  1 297   983  1 072
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN   4-6/  7-9/ 10-12/   1-3/  4-6/
KERTALUONTEISIA ERIÄ       2002  2002  2002   2003  2003
JA LIIKEARVON POISTOA     Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Metso Paper           30,5  14,5  54,8   6,8  10,6
                                   
Metso Minerals          36,9  21,9  27,1   11,1  21,8
                                   
Metso Automation         8,5   6,1   7,2   1,7   6,9
                                   
Metso Ventures          7,1   4,0  12,1   1,0   4,6
                                   
Konsernihallinto ja muut     -9,4  -8,2  -6,9   -8,5  -10,4
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     73,6  38,3  94,3   12,1  33,5
                                   
Jatkojalostuskoneet       -2,1  -0,5   0,3   -0,4   1,5
                                   
Metso yhteensä          71,5  37,8  94,6   11,7  35,0
                                   
                                   
LIIKETOIMINNAN          4-6/  7-9/ 10-12/   1-3/  4-6/
KERTALUONTEISET         2002  2002  2002   2003  2003
TUOTOT JA -KULUT       Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN                       

Metso Paper           -7,1  -0,2   1,4    -  -3,2
                                   
Metso Minerals          -5,5  -3,9  -1,1    -  -4,5
                                   
Metso Automation         -0,9   0,2  -1,9   6,5  -0,2
                                   
Metso Ventures          0,6  -5,4  -2,3   0,8    -
                                   
Konsernihallinto ja muut      -   7,0  -0,9    -    -
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     -12,9  -2,3  -4,8   7,3  -7,9
                                   
Jatkojalostuskoneet       -0,6  -0,8  -3,1    -    -
                                   
Metso yhteensä         -13,5  -3,1  -7,9   7,3  -7,9
                                   
                                   
LIIKEARVON POISTO        4-6/  7-9/ 10-12/   1-3/  4-6/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2002  2002  2002   2003  2003
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           -2,0  -2,0  -2,0   -1,9  -1,8
                                   
Metso Minerals         -11,8  -10,9  -10,3  -10,4  -10,5
                                   
Metso Automation         -0,8  -0,7  -0,7   -0,7  -0,7
                                   
Metso Ventures          -0,4  -0,3  -0,4   -0,3  -0,3
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     -15,0  -13,9  -13,4  -13,3  -13,3
                                   
Jatkojalostuskoneet       -0,4  -0,3  -0,3   -0,4  -0,3
                                   
Metso yhteensä         -15,4  -14,2  -13,7  -13,7  -13,6
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      4-6/  7-9/ 10-12/   1-3/  4-6/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2002  2002  2002   2003  2003
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           21,4  12,3  54,2   4,9   5,6
                                   
Metso Minerals          19,6   7,1  15,7   0,7   6,8
                                   
Metso Automation         6,8   5,6   4,6   7,5   6,0
                                   
Metso Ventures          7,3  -1,7   9,4   1,5   4,3
                                   
Konsernihallinto ja muut     -9,4  -1,2  -7,8   -8,5  -10,4
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     45,7  22,1  76,1   6,1  12,3
                                   
Jatkojalostuskoneet       -3,1  -1,6  -3,1   -0,8   1,2
                                   
Metso yhteensä          42,6  20,5  73,0   5,3  13,5
                                   
                                   
SITOUTUNUT PÄÄOMA        30.6.  30.9. 31.12.  31.3.  30.6.
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2002  2002  2002   2003  2003
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            547   532   517   543   576
                                   
Metso Minerals         1 523  1 429  1 401  1 378  1 351
                                   
Metso Automation         244   228   207   183   173
                                   
Metso Ventures          129   137   145   141   144
                                   
Konsernihallinto ja muut     372   353   417   315   320
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     2 815  2 679  2 687  2 560  2 564
                                   
Jatkojalostuskoneet        64   72   55    56   65
                                   
Metso yhteensä         2 879  2 751  2 742  2 616  2 629
                                   
                                   
SAADUT TILAUKSET         4-6/  7-9/ 10-12/   1-3/  4-6/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     2002  2002  2002   2003  2003
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper            473   398   281   738   276
                                   
Metso Minerals          469   415   431   434   398
                                   
Metso Automation         184   139   158   160   131
                                   
Metso Ventures          112   91   125    92   63
                                   
Liiketoiminta-alueiden      -28   -23   -28   -32   -27
väliset saadut tilaukset                       

Jatkuvat liiketoiminnot     1 210  1 020   967  1 392   841
                                   
Jatkojalostuskoneet        46   37   75    33   43

                                   
Metso yhteensä         1 256  1 057  1 042  1 425   884
                                   
                                   
TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-   30.6.  30.9. 31.12.  31.3.  30.6.
ALUEITTAIN            2002  2002  2002   2003  2003
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           1 063  1 035   742  1 114   979
                                   
Metso Minerals          504   461   474   514   477
                                   
Metso Automation         209   199   185   184   182
                                   
Metso Ventures          116   122   139   145   132
                                   
Liiketoiminta-alueiden      -46   -56   -53   -67   -68
välinen tilauskanta                          

Jatkuvat liiketoiminnot     1 846  1 761  1 487  1 890  1 702
                                   
Jatkojalostuskoneet        79   77   102    84   81
                                   
Metso yhteensä         1 925  1 838  1 589  1 974  1 783
                                   


Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa