Neljännesvuositiedot vuodelta 2004 IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan

Metso Oyj      Pörssitiedote 19.4.2005 klo 12.00

Neljännesvuositiedot vuodelta 2004 IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan

Metso julkaisi 31.3.2005 kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)
siirtymisen vaikutuksista vuositasoiset vertailutiedot vuodelta 2004. Tämän
tiedotteen liitteessä esitetään neljänneksittäin vuoden 2004 vertailutiedot
konsernin tuloslaskelmasta, taseesta ja tunnusluvuista sekä segmenttitiedot
liikevaihdosta ja liikevoitosta.

Metso sopi maaliskuussa 2005 Metso Ventures -liiketoiminta-alueeseen kuuluneen
mekaanisia voimansiirtolaitteita valmistavan Metso Drivesin myynnistä. Metso
soveltaa IFRS 5 -standardia 1.1.2005 alkaen, jonka mukaisesti Metso Drives
käsitellään myytynä toimintona ja sen nettotulos esitetään tuloslaskelmassa
yhdellä rivillä jatkuvien liiketoimintojen nettotuloksen jälkeen. Metson
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutuksista kertovien
tiedotteiden luvuissa Metso Drives sisältyy vielä jatkuviin liiketoimintoihin,
mutta 27.4.2005 julkaistavassa vuoden 2005 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa se
siirretään osaksi myytyjä toimintoja myös vertailuvuoden 2004 osalta. Tämän
tiedotteen liitteessä esitetään segmenttitietojen jälkeen erikseen Metso
Drivesin IFRS:n mukainen liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin vuodelta
2004.

Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja
paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa
sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna
2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa.
Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Lisätietoja antaa:
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3010
Reijo Kostiainen, talousjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3127


LIITE   IFRS-tiedote vuosineljännestiedot


1 TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN                

                   FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään   IFRS
                   1-3/  siir-  1-3/   4-6/  siir-   4-6/
                   2004  tymi-  2004   2004  tymi-   2004
                        sen            sen
                       vai-           vai-
                       kutus           kutus
                                           
                                           
                                           
                  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                    e    e    e    e    e    e

Liikevaihto              928   -104   824  1 025   -114   911
Hankinnan ja valmistuksen kulut   -704    77  -627   -760    88   -672
Bruttokate              224   -27   197   265   -26   239
                                           
Myynnin ja hallinnon         -223    16  -207   -214    15   -199
yleiskustannukset
Liiketoiminnan kertaluonteiset     -3    3    -    -9    9    -
tuotot ja kulut, netto
Muut liiketoiminnan tuotot ja      -    6    6    -    8    8
kulut, netto
Liikearvon poisto           -10    10    -    -9    9    -
Liikevoitto              -12    8   -4    33    15    48
                                           
Rahoitustuotot ja -kulut, netto    -11    -   -11   -18    -   -18
Tulos ennen veroja jatkuvista     -23    8   -15    15    15    30
liiketoiminnoista
                                           
Tuloverot               -2    0   -2    -9    9    -
Tilikauden tulos jatkuvista      -25    8   -17    6    24    30
liiketoiminnoista
                                           
Tilikauden tulos myydyistä       -    -6   -6    -   -11   -11
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos           -25    2   -23    6    13    19
                                           
Vähemmistön osuus tilikauden      0    -    0    0    -    0
tuloksesta
Osakkeenomistajille kuuluva      -25    2   -23    6    13    19
tilikauden tulos
                                           
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa         n/a   n/a  -0,13   n/a   n/a   0,22
 Laimennettu, euroa          n/a   n/a  -0,13   n/a   n/a   0,22
                                           
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa         n/a   n/a  -0,04   n/a   n/a  -0,08
 Laimennettu, euroa          n/a   n/a  -0,04   n/a   n/a  -0,08
                                           
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa        -0,18   0,01  -0,17   0,04   0,10   0,14
 Laimennettu, euroa         -0,18   0,01  -0,17   0,04   0,10   0,14                   FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään   IFRS
                   7-9/  siir-  7-9/  10-12/  siir-  10-12/
                   2004   tymi  2004   2004  tymi-   2004
                        sen            sen
                       vai-           vai-
                       kutus           kutus
                                           
                                           

                  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                    e    e    e    e    e    e

Liikevaihto              931   -11   920  1 092   -15  1 077
Hankinnan ja valmistuksen kulut   -680    9  -671   -815    10   -805
Bruttokate              251    -2   249   277    -5   272
                                           
Myynnin ja hallinnon         -195    1  -194   -212    -3   -215
yleiskustannukset
Liiketoiminnan kertaluonteiset    -29    29    -    16   -16    -
tuotot ja kulut, netto
Muut liiketoiminnan tuotot ja      -    3    3    -   -24   -24
kulut, netto
Suomalaisen eläkevastuun purku     -    -    -    -    80    80
Liikearvon poisto           -8    8    -    -9    9    -
Liikevoitto              19    39   58    72    41   113
                                           
Rahoitustuotot ja -kulut, netto    -14    -   -14   -20    -   -20
Tulos ennen veroja jatkuvista      5    39   44    52    41    93
liiketoiminnoista
                                           
Tuloverot               47    -7   40   -15    -6   -21
Tilikauden tulos jatkuvista      52    32   84    37    35    72
liiketoiminnoista
                                           
Tilikauden tulos myydyistä       -    -8   -8    -    -1    -1
liiketoiminnoista
Tilikauden tulos            52    24   76    37    34    71
                                           
Vähemmistön osuus tilikauden      0    -    0    -1    -    -1
tuloksesta
Osakkeenomistajille kuuluva      52    24   76    36    34    70
tilikauden tulos
                                           
                                           
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa         n/a   n/a  0,62   n/a   n/a   0,54
 Laimennettu, euroa          n/a   n/a  0,62   n/a   n/a   0,54
                                           
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa         n/a   n/a  -0,06   n/a   n/a  -0,02
 Laimennettu, euroa          n/a   n/a  -0,06   n/a   n/a  -0,02

Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista:
 Laimentamaton, euroa        0,38   0,18  0,56   0,27   0,25   0,52
 Laimennettu, euroa         0,38   0,18  0,56   0,27   0,25   0,522 TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

VARAT                                    

                   FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään   IFRS
                  31.03.  siir- 31.03.  30.06.  siir-  30.06.
                   2004  tymi-  2004   2004  tymi-   2004
                        sen            sen
                       vai-           vai-
                        ku-            ku-
                        tus            tus
                                           
                                           

                  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                    e    e    e    e    e    e

Pitkäaikaiset varat                             
 Aineettomat hyödykkeet                           
  Liikearvo             597   -109   488   486    16   502
  Muut aineettomat          133   -28   105   104    -6    98
  hyödykkeet
                   730   -137   593   590    10   600
 Aineelliset hyödykkeet                               
  Maa- ja vesialueet         73    2   75    72    4    76
  Rakennukset            307   -28   279   278    -5   273
  Koneet ja kalusto         347   -23   324   315    -2   313
  Keskeneräinen            36    -   36    39    -    39
  käyttöomaisuus
                   763   -49   714   704    -3   701
 Muut pitkäaikaiset varat                              
  Sijoitukset             15    -   15    16    -    16
  osakkuusyhtiöihin
  Myytävissä olevat          17    -   17    12    -    12
  sijoitukset
  Omat osakkeet            1    -    1    1    -    1
  Laina- ja muut korolliset      14    -1   13    13    -1    12
  saamiset
  Laskennallinen verosaatava      -   129   129    -   139   139
  Muut pitkäaikaiset varat      31   -14   17    30   -13    17
                    78   114   192    72   125   197
                                           
Pitkäaikaiset varat yhteensä    1 571   -72  1 499  1 366   132  1 498
                                           
Lyhytaikaiset varat                                 
 Vaihto-omaisuus           791   -118   673   702   -10   692
                                           
 Saamiset                                      
  Myynti- ja muut saamiset      865   -79   786   849   -10   839
  Projektit, joiden         221    -   221   207    -   207
  valmistusasteen mukainen
  arvo ylittää asiakkailta
  laskutetut ennakot
  Korolliset saamiset         20    -   20    35    -    35
  Laskennallinen verosaatava     141   -141    -   152   -152    -
                  1 247   -220  1 027  1 243   -162  1 081
                                           
 Rahat ja pankkisaamiset       164    -   164   419    -   419
                                           
Lyhytaikainen omaisuus yhteensä   2 202   -338  1 864  2 364   -172  2 192
                                           
Myytävänä olevat varat         -   408   408    -    42    42
                                           
Varat yhteensä           3 773    -2  3 771  3 730    2  3 732
VARAT

                   FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään   IFRS
                  30.09.  siir- 30.09.  31.12.  siir-  31.12.
                   2004  tymi-  2004   2004  tymi-   2004
                        sen            sen
                       vai-           vai-
                        ku-            ku-
                        tus            tus
                                           
                                           

                  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                    e    e    e    e    e    e

Pitkäaikaiset varat                             
 Aineettomat hyödykkeet                           
  Liikearvo             477    24   501   458    33   491
  Muut aineettomat          104    -6   98   104   -10    94
  hyödykkeet
                   581    18   599   562    23   585
 Aineelliset hyödykkeet                               
  Maa- ja vesialueet         69    4   73    65    5    70
  Rakennukset            267    -5   262   257    -4   253
  Koneet ja kalusto         309    7   316   300    7   307
  Keskeneräinen            28    -   28    19    -    19
  käyttöomaisuus
                   673    6   679   641    8   649
 Muut pitkäaikaiset varat                              
  Sijoitukset             18    -   18    17    -    17
  osakkuusyhtiöihin
  Myytävissä olevat          10    -   10    10    -    10
  sijoitukset
  Omat osakkeet            1    -    1    1    -    1
  Laina- ja muut korolliset      11    -   11    17    -2    15
  saamiset
  Laskennallinen verosaatava     53   141   194    -   159   159
  Muut pitkäaikaiset varat      31   -14   17    48   -11    37
                   124   127   251    93   146   239
                                           
Pitkäaikaiset varat yhteensä    1 378   151  1 529  1 296   177  1 473
                                           
Lyhytaikaiset varat                                 
 Vaihto-omaisuus           744   -20   724   687    5   692
                                           
 Saamiset                                      
  Myynti- ja muut saamiset      839   -10   829   792    -2   790
  Projektit, joiden         196    -   196   191    -1   190
  valmistusasteen mukainen
  arvo ylittää asiakkailta
  laskutetut ennakot
  Korolliset saamiset         19    15   34    6    47    53
  Laskennallinen verosaatava     154   -154    -   187   -187    -
                  1 208   -149  1 059  1 176   -143  1 033
                                           
 Rahat ja pankkisaamiset       301   -16   285   419   -47   372
                                           
Lyhytaikainen omaisuus yhteensä   2 253   -185  2 068  2 282   -185  2 097
                                           
Myytävänä olevat varat         -    47   47    -    -    -
                                           
Varat yhteensä           3 631    13  3 644  3 578    -8  3 570OMA PÄÄOMA JA VELAT

                   FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään   IFRS
                  31.03.  siir- 31.03.  30.06.  siir-  30.06.
                   2004  tymi-  2004   2004  tymi-   2004
                        sen            sen
                       vai-           vai-
                        ku-            ku-
                        tus            tus
                                           
                                           

                  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                    e    e    e    e    e    e

Oma pääoma                                  
 Osakepääoma             232    -   232   232    -   232
                                       
 Muu oma pääoma                               
  Ylikurssirahasto          14    -   14    14    -    14
  Vararahasto            228    -   228   228    -   228
  Muuntoerot             -68    28   -40   -71    28   -43
  Omien osakkeiden rahasto       1    -    1    1    -    1
  Muut rahastot           202    -   202   202    -   202
  Kertyneet voittovarat       414   -175   239   385   -174   211
  Tilikauden tulos          -25    2   -23   -19    15    -4
 Osakkeenomistajille kuuluva     998   -145   853   972   -131   841
 oma pääoma yhteensä
                                           
 Vähemmistön osuus           7    -    7    7    -    7
                                           
Oma pääoma yhteensä         1 005   -145   860   979   -131   848
                                           
Velat                                        
 Pitkäaikaiset velat                                 
  Pitkäaikaiset lainat        962   -33   929   946   -32   914
  Eläkevelvoitteet           -   232   232    -   230   230
  Laskennallinen verovelka      21    12   33    20    12    32
  Varaukset              -    51   51    -    50    50
  Muut pitkäaikaiset         131   -122    9   129   -120    9
  velvoitteet
                  1 114   140  1 254  1 095   140  1 235
                                           
 Lyhytaikaiset velat                                 
  Pitkäaikaisten lainojen       15    -   15    20    -    20
  lyhennykset
  Lyhytaikaiset lainat        243    -   243   194    -   194
  Osto- ja muut velat       1 174   -64  1 110  1 141   -29  1 112
  Saadut ennakot           177    24   201   213    9   222
  Projektit, joissa          45    -   45    88    -    88
  asiakkailta laskutetut
  ennakot ylittävät
  valmistusasteen mukaisen
  arvon
                  1 654   -40  1 614  1 656   -20  1 636
                                           
Myytävänä olevat velat         -    43   43    -    13    13
                                           
Velat yhteensä           2 768   143  2 911  2 751   133  2 884
                                           
Oma pääoma ja velat yhteensä    3 773    -2  3 771  3 730    2  3 732
                                           
                                           
KOROLLINEN NETTOVELKA                            
                                       
Pitkäaikaiset korolliset velat    962   -33   929   946   -32   914
Lyhytaikaiset korolliset velat    258    -   258   214    -   214
Rahat ja pankkisaamiset       -164    -  -164   -419    -   -419
Muut korolliset varat         -34    1   -33   -48    1   -47
Yhteensä              1 022   - 32   990   693   -31   662OMA PÄÄOMA JA VELAT

                   FAS IFRS:ään  IFRS   FAS IFRS:ään   IFRS
                  30.09.  siir- 30.09.  31.12.  siir-  31.12.
                   2004  tymi-  2004   2004  tymi-   2004
                        sen            sen
                       vai-           vai-
                        ku-            ku-
                        tus            tus
                                           
                                           

                  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.  Milj.
                    e    e    e    e    e    e

Oma pääoma                                  
 Osakepääoma             232    -   232   232    -   232
                                       
 Muu oma pääoma                               
  Ylikurssirahasto          14    -   14    14    -    14
  Vararahasto            228    -   228   228    -   228
  Muuntoerot             -69    28   -41   -80    32   -48
  Omien osakkeiden rahasto       1    -    1    1    -    1
  Muut rahastot           202    -   202   202    -   202
  Kertyneet voittovarat       388   -174   214   386   -168   218
  Tilikauden tulos          33    39   72    69    74   143
 Osakkeenomistajille kuuluva    1 029   -107   922  1 052   -62   990
 oma pääoma yhteensä
                                           
 Vähemmistön osuus           5    2    7    5    -    5
                                           
Oma pääoma yhteensä         1 034   -105   929  1 057   -62   995
                                           
Velat                                        
 Pitkäaikaiset velat                                 
  Pitkäaikaiset lainat        934   -33   901   920   -35   885
  Eläkevelvoitteet           -   230   230    -   171   171
  Laskennallinen verovelka      18    12   30    8    8    16
  Varaukset              -    50   50    -    31    31
  Muut pitkäaikaiset         128   -118   10   128   -122    6
  velvoitteet
                  1 080   141  1 221  1 056    53  1 109
                                           
 Lyhytaikaiset velat                                 
  Pitkäaikaisten lainojen       15    -   15    19    -    19
  lyhennykset
  Lyhytaikaiset lainat        27    -   27    31    -    31
  Osto- ja muut velat       1 154   -37  1 117  1 072    -7  1 065
  Saadut ennakot           252    3   255   219    8   227
  Projektit, joissa          69    -   69   124    -   124
  asiakkailta laskutetut
  ennakot ylittävät
  valmistusasteen mukaisen
  arvon
                  1 517   -34  1 483  1 465    1  1 466
                                           
Myytävänä olevat velat         -    11   11    -    -    -
                                           
Velat yhteensä           2 597   118  2 715  2 521    54  2 575
                                           
Oma pääoma ja velat yhteensä    3 631    13  3 644  3 578    -8  3 570
                                           
                                           
KOROLLINEN NETTOVELKA                            
                                       
Pitkäaikaiset korolliset velat    934   -33   901   920   -35   885
Lyhytaikaiset korolliset velat     42    -   42    51    -1    50
Rahat ja pankkisaamiset       -301    16  -285   -419    47   -372
Muut korolliset varat         -30   -15   -45   -23   -45   -68
Yhteensä               645   -32   613   529   -34   4954 TUNNUSLUVUT

                                     
                                     
                       FAS    IFRS     FAS     IFRS
                   31.03.2004 31.03.2004 30.06.2004  30.06.2004
Tulos/osake jatkuvista            n/a    -0,13     n/a     0,09
liiketoiminnoista, e
Tulos/osake myydyistä            n/a    -0,04     n/a    -0,12
liiketoiminnoista, e
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä    -0,18    -0,17    -0,14    -0,03
liiketoiminnoista, e
Oma pääoma/osake, e             7,33    6,26    7,14     6,17
Oman pääoman tuotto (ROE), %        -8,9    -21,3    -3,6     -1,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),     -1,1    -1,8     2,6     1,8
%
Omavaraisuusaste, %             28,3    24,4    28,5     24,8
Gearing, %                 101,7    115,3    70,9     78,2
                                           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   136 190   136 190   136 190   136 190
(1 000 kpl)
                                     
                                     
                                     
                       FAS    IFRS     FAS     IFRS
                   30.09.2004 30.09.2004 31.12.2004  31.12.2004
Tulos/osake jatkuvista            n/a    0,71     n/a     1,25
liiketoiminnoista, e
Tulos/osake myydyistä            n/a    -0,18     n/a    -0,20
liiketoiminnoista, e
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä     0,24    0,53    0,51     1,05
liiketoiminnoista, e
Oma pääoma/osake, e             7,55    6,77    7,72     7,27
Oman pääoman tuotto (ROE), %         4,3    14,6     6,9     19,8
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),      3,1    10,0     5,7     11,0
%
Omavaraisuusaste, %             31,2    28,0    32,7     30,9
Gearing, %                 62,3    66,1    50,0     49,7
                                           
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   136 190   136 190   136 190   136 190
(1 000 kpl)


Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake:                     
                           
Tilikauden tulos
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana  

Oma pääoma/osake:                
                         
Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä    

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %:       
                           
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat        
(keskimäärin vuoden aikana)             

Oman pääoman tuotto (ROE), %:      
                      
Tilikauden tulos             x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) 


Omavaraisuusaste, %:            
                       
Oma pääoma              x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot    


Gearing, %:      
            
Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma      

NELJÄNNESTIEDOT

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain:

                   FAS    FAS    FAS     FAS    FAS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Metso Paper             360    351    378     470   1 559
Metso Minerals            279    339    334     391   1 343
Metso Automation           113    135    140     147    535
Metso Ventures            91    106     92     98    387
Liiketoiminta-alueiden        -24    -25    -30     -36    -115
välinen laskutus
Jatkuvat liiketoiminnot       819    906    914    1 070   3 709
Myydyt liiketoiminnot        109    119     17     22    267
Metso yhteensä            928   1 025    931    1 092   3 976
                                           
                  IFRS    IFRS    IFRS    IFRS    IFRS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Metso Paper             360    351    378     470   1 559
Metso Minerals            284    344    340     398   1 366
Metso Automation           113    135    140     147    535
Metso Ventures            91    106     92     98    387
Liiketoiminta-alueiden        -24    -25    -30     -36    -115
välinen laskutus
Jatkuvat liiketoiminnot       824    911    920    1 077   3 732
Myydyt liiketoiminnot         -     -     -      -     -
Metso yhteensä            824    911    920    1 077   3 732

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, netto, liiketoiminta-alueittain

                  IFRS    IFRS    IFRS    IFRS    IFRS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Metso Paper             1,8    1,6    -1,2    -18,9   -16,7
Metso Minerals            0,9    1,8    2,1    -4,1    0,7
Metso Automation           0,0    0,1    0,2    -3,6    -3,3
Metso Ventures           -1,4    0,0    -0,2     0,1    -1,5
Konsernihallinto ja muut       4,9    4,4    2,7     2,3    14,3
Jatkuvat liiketoiminnot       6,2    7,9    3,6    -24,2    -6,5
Myydyt liiketoiminnot         -     -     -      -     -
Metso yhteensä            6,2    7,9    3,6    -24,2    -6,5

Suomalaisen eläkevastuun purku liiketoiminta-alueittain               

                  IFRS    IFRS    IFRS    IFRS    IFRS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Metso Paper              -     -     -    39,8    39,8
Metso Minerals             -     -     -     4,9    4,9
Metso Automation            -     -     -    13,7    13,7
Metso Ventures             -     -     -    19,4    19,4
Konsernihallinto ja muut        -     -     -     2,3    2,3
Jatkuvat liiketoiminnot        -     -     -    80,1    80,1
Myydyt liiketoiminnot         -     -     -      -     -
Metso yhteensä             -     -     -    80,1    80,1
                                           
                                           
Liikevoitto liiketoiminta-alueittain:                        
                   FAS    FAS    FAS     FAS    FAS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Metso Paper            -17,9    9,3    -3,0    22,7    11,1
Metso Minerals            8,0    20,1    18,5    37,7    84,3
Metso Automation           5,8    12,1    18,9    16,1    52,9
Metso Ventures           -1,1    -0,5    -5,2    -0,3    -7,1
Konsernihallinto ja muut      -3,3    -7,6    -3,2    -7,8   -21,9
Jatkuvat liiketoiminnot       -8,5    33,4    26,0    68,4   119,3
Myydyt liiketoiminnot        -3,6    -0,8    -7,2     3,2    -8,4
Metso yhteensä           -12,1    32,6    18,8    71,6   110,9
                                           
                  IFRS    IFRS    IFRS    IFRS    IFRS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Metso Paper            -16,2    10,8    20,1    33,3    48,0
Metso Minerals           12,8    27,7    28,2    36,5   105,2
Metso Automation           5,9    12,9    19,6    31,2    69,6
Metso Ventures           -2,4    -0,3    -5,6    18,8    10,5
Konsernihallinto ja muut      -4,2    -3,6    -4,1    -6,4   -18,3
Jatkuvat liiketoiminnot       -4,1    47,5    58,2    113,4   215,0
Myydyt liiketoiminnot         -     -     -      -     -
Metso yhteensä           -4,1    47,5    58,2    113,4   215,0
                                        
Lisätietoja Metso Drivesista                          
                                        
                  IFRS    IFRS    IFRS    IFRS    IFRS
                1-3/2004  4-6/2004  7-9/2004 10-12/2004 1-12/2004

                 Milj. e  Milj. e  Milj. e   Milj. e  Milj. e

Ulkoinen liikevaihto         30     33     33     34    130
Myynti Metson muille          7     7     7      6     27
liiketoiminta-alueille
Liikevaihto yhteensä         37     40     40     40    157
                                        
Liikevoitto             3,1    1,4    3,0     7,9    15,4

Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa