Tammi-syyskuun 2003 osavuosikatsaus:

Metso Oyj     Pörssitiedote 29.10.2003 klo 13.00      1(29)

Tammi-syyskuun 2003 osavuosikatsaus:
LIIKEARVON ALASKIRJAUS JA TEHOSTAMISOHJELMAN KERTALUONTEISET KULUT
RASITTIVAT TULOSTA

- Metson liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 046 miljoonaa euroa
 (1-9/2002: 3 394 milj. e). Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen
 osuus liikevaihdosta oli 34 prosenttia (33 %).
- Tilauskanta kasvoi syyskuun lopun 1 777 miljoonaan euroon
 (31.12.2002: 1 589 milj. e).
- Tammi-syyskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
 poistoa oli 80,7 miljoonaa euroa (156,0 milj. e). Kertaluonteiset
 erät huomioiden liiketappio oli 273,7 miljoonaa euroa (liikevoitto
 94,0 milj. e), mikä sisältää tehostamisohjelman lisäksi aiemmin
 ilmoitetusta poiketen myös Metso Mineralsissa tehdyn liikearvon
 alaskirjauksen.
- Tulos ennen veroja oli 327 miljoonaa euroa tappiollinen
 (39 milj. e voitollinen).
- Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa tulos osaketta
 kohti oli 0,16 euroa (0,50 e). Tulos/osake oli -2,36 (0,13 e
 voitollinen).
- Nettovelkaisuusaste (gearing) oli syyskuun lopussa 118,5 prosenttia
 (kesäkuun 2003 lopussa 92,5 prosenttia). Liikearvon alaskirjaus
 nosti nettovelkaisuusastetta noin 20 prosenttiyksikköä.

Maailmantalouden epävarmuus piti edelleen Metson asiakasteollisuuksien
investoinnit alhaisena Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinan
markkinoilla tilanne palautui sars-epidemiaa edeltäneelle tasolle.

Metson tammi-syyskuun liikevaihto jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin
vertailukaudella tammi-syyskuussa 2002. Valuuttakurssimuutokset
poislukien liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla.

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa
laski vertailukaudesta. Lasku johtui pääosin Metso Paperin isojen
projektien vertailukautta alemmasta katetasosta, kireänä jatkuneesta
kilpailusta Metso Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteissa sekä
euron vahvistumisesta.

Katsauskauden kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 314
miljoonaa euroa. Ne koostuvat pääosin Metso Mineralsissa tehdystä 205
miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta, joka alentaa Metso
Mineralsin liikevoittoa, sekä tehostamisohjelmaan liittyvistä 102
miljoonan euron rakennejärjestelykuluista. Tehostamisohjelman
kertakustannusten kasvu johtuu ohjelman laajennuksesta ja Metso
Mineralsin yksiköiden sulkemisesta aiheutuvista ennakoitua
korkeammista kustannuksista. Tehostamisohjelmalla haettavaa vuositason
tulosparannusta on nostettu yli 100 miljoonaan euroon, joka kattaa
myös Metso Venturesin ja Metson konsernihallinnon säästötoimet.

Metson markkinaympäristön ei odoteta piristyvän loppuvuoden aikana.
Konsernin koko vuoden tulos ennen veroja jää tappiolliseksi.

Metson hallitus on käsitellyt katsauskauden aikana toimivan johdon
laatimia strategiasuunnitelmia. Suunnitelmien mukaan lähimmän kahden
vuoden aikana ei ennakoidun markkinatilanteen pohjalta olla
saavuttamassa Metson pitkän aikavälin kannattavuustavoitteita.

Konsernin johtamisessa keskitytään ensisijaisesti käynnissä olevien
tehostamistoimenpiteiden jäntevään toteuttamiseen sekä muihin tulosta
parantaviin ja tasetta vahvistaviin toimenpiteisiin.

Lisätietoja antavat:
Olli Vaartimo, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso-konserni, puh. 020 484
3253METSON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

Avainluvut

Miljoonaa euroa      7-9/03  7-9/02  1-9/03  1-9/02   2002
                                   
Liikevaihto          991  1 105  3 046  3 394  4 691
                                   
Liikevoitto ennen      34,0   37,8   80,7  156,0  250,6
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa                          
                                   
                                   
 %:a liikevaihdosta     3,4   3,4   2,6   4,6   5,3
                                   
Liiketoiminnan       -313,0   -3,1  -313,6  -18,6  -26,5
kertaluonteiset tuotot                        
ja kulut                               
                                   
Liikearvon poisto      -13,5  -14,2  -40,8  -43,4  -57,1
                                   
Liikevoitto/tappio     -292,5   20,5  -273,7   94,0  167,0
                                   
 %:a liikevaihdosta    -29,5   1,9   -9,0   2,8   3,6
                                   
Tulos ennen veroja      -311    3   -327    39    93
                                   
Katsauskauden tulos     -304    1   -322    17    65
                                   
Tulos/osake ilman      0,12   0,07   0,16   0,50   0,99
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa, e                        
                                   
                                   
Tulos/osake, e       -2,23   0,01  -2,36   0,13   0,48
                                   
Saadut tilaukset       987  1 057  3 296  3 604  4 646
                                   
                     30.9.03  30.9.02 31.12.02
                                   
Tilauskanta                 1 777   1 838   1 589
                                   
Omavaraisuusaste, %             26,8   31,8   33,3
                                   
Gearing, %                 118,5   87,3   80,6
                                   


Metson toimintaympäristö heinä-syyskuussa

Maailmantalouden epävarmuus piti edelleen Metson asiakasteollisuuksien
investoinnit alhaisina Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Sitä vastoin
Kiinan markkinoilla tilanne palautui sars-epidemiaa edeltäneelle
tasolle.

Painopapereiden hinnat vahvistuivat hieman Yhdysvalloissa, mutta
pitivät pääosin nykyisen tasonsa Euroopassa. Sen sijaan markkinasellun
hinta oli lievässä laskussa kolmannella neljänneksellä, mutta kääntyi
jälleen nousuun lokakuussa. Yleisimpien perusmetallien hinnat
jatkoivat varovaista nousuaan.

Metson tuotteiden kysyntä

Metso Paperin markkinatilanne ei muuttunut heinä-syyskuussa
merkittävästi edellisestä neljänneksestä, vaikka Kiinasta saatiinkin
useita paperikoneiden ja mekaanisen massan valmistuslaitteiden
tilauksia. Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta saadut tilaukset
painottuivat pienehköihin koneuusintoihin sekä jälkimarkkina- ja
huoltopalveluihin. Kokonaisuudessaan Metso Paperin jälkimarkkina- ja
huoltopalvelujen kysyntä säilyi ennallaan.

Metso Mineralsin tuotteiden kysyntä jatkui kolmannella neljänneksellä
edellisen neljänneksen tasolla Euroopassa, mutta heikkeni edelleen
Pohjois-Amerikassa. Rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa kilpailu
jatkui kireänä, osittain valuuttakurssimuutosten vuoksi.
Kaivosteollisuuden laite- ja projektikyselyjen määrä lisääntyi hieman
edelliseen neljännekseen verrattuna. Jälkimarkkina- ja
huoltopalveluliiketoiminta jatkui edellisen neljänneksen tasolla.

Metso Automationin markkinatilanne ja tuotteiden kysyntä olivat
edellisen neljänneksen tasolla. Myös jälkimarkkina- ja
huoltopalveluiden markkinatilanne ja kysyntä säilyivät ennallaan.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Metso sai tilauksia tammi-syyskuussa 3 296 miljoonan euron arvosta eli
9 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2002.
Valuuttakurssimuutokset poislukien saatujen tilausten arvo laski 3
prosenttia. Metson tilauskanta oli syyskuun lopussa 1 777 miljoonaa
euroa eli 12 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lopussa.
Katsauskauden tilauksista 41 prosenttia saatiin Euroopasta, 21
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 28 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 6 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 4 prosenttia muualta
maailmasta.

Metso Paper sai katsauskaudella tilauksia 1 444 miljoonan euron
arvosta, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vastaavalla kaudella vuotta
aiemmin. Metso Paperin tilauskanta kasvoi 40 prosenttia viime vuoden
lopusta.

Metso Minerals sai tilauksia 1 190 miljoonan euron arvosta mikä oli 17
prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa 2002. Liiketoiminta-alueen
tilauskanta laski vuodenvaihteesta 11 prosenttia.

Metso Automation sai tilauksia 412 miljoonan euron arvosta, mikä oli
15 prosenttia vertailukautta vähemmän. Vertailukelpoinen tilauskanta,
ilman ensimmäisellä neljänneksellä myytyä Network Management Solutions
-liiketoimintaa, oli syyskuun lopussa 21 prosenttia suurempi kuin
viime vuoden lopussa.

Metso Venturesin saadut tilaukset olivat 213 miljoonaa euroa.
Tilauskanta pieneni 9 prosenttia viime vuoden lopusta.

Liikevaihto

Metson liikevaihto oli 3 046 miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosenttia
pienempi kuin vertailukaudella tammi-syyskuussa 2002.
Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto laski 4 prosenttia.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 34 prosenttia (1-9/02: 33
%) konsernin liikevaihdosta (ilman Metso Venturesia).

Liikevaihdosta 37 prosenttia kertyi Metso Paperin, 39 prosenttia
Metso Mineralsin, 12 prosenttia Metso Automationin ja 7 prosenttia
Metso Venturesin toimituksista. Jatkojalostuskoneryhmän osuus
konsernin liikevaihdosta oli 5 prosenttia.

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 88
prosenttia. Liikevaihdosta tuli 46 prosenttia Euroopasta, 25
prosenttia Pohjois-Amerikasta, 18 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, 6 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 5 prosenttia muualta
maailmasta.

Tulos

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa
oli 80,7 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoiton lasku johtui pääosin Metso Paperin isojen projektien
vertailukautta alhaisemmasta katetasosta, kireänä jatkuneesta
kilpailusta Metso Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteissa sekä
euron vahvistumisesta.

Kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 314 miljoonaa euroa.
Niihin sisältyy Metso Mineralsissa tehty 205 miljoonan euron
liikearvon alaskirjaus, 12 miljoonaa euroa yritysmyyntien tuottoja,
102 miljoonaa euroa vuoden 2003 toiminnan tehostamisohjelmaan
liittyviä rakennejärjestelykuluja ja 19 miljoonaa euroa muita
kertaluonteisia kuluja.

Liikearvon alaskirjauksen esitysperiaate on muutettu kansainvälisen
laskentakäytännön mukaiseksi: liikearvon alaskirjaus esitetään Metso
Mineralsin liiketoiminnan kertaluonteisissa kuluissa eikä
satunnaisissa kuluissa, kuten 25.9.2003 tiedotteessa kerrottiin.
Alaskirjaus johtui kiven- ja mineraalienkäsittelyn vaikean
markkinatilanteen pitkittymisestä, jota Metso Mineralsille
epäedulliset valuuttakurssimuutokset ovat entisestään vaikeuttaneet.
Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Konsernin liikearvon
poistot pienenevät alaskirjauksen johdosta vuositasolla noin 10
miljoonalla eurolla.

Metson liiketappio oli tammi-syyskuussa 273,7 miljoonaa euroa eli 9,0
prosenttia liikevaihdosta.

Metson nettorahoituskulut olivat 53 miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät
saatuja osinkoja 3 miljoonaa euroa.

Metson tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 327 miljoonaa euroa
tappiollinen. Tulos osaketta kohti oli 2,36 euroa negatiivinen.
Veroina raportoitiin katsauskauden verotettavaa tulosta vastaavat
verot.

Katsauskauden nettotulos oli 322 miljoonaa euroa tappiollinen.

Metson toimintamallin uudistus

Metso uudistaa toimintamalliaan vastatakseen liiketoimintaympäristön
muutoksiin. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvava osa toiminnasta
perustuu olemassa olevan kone- ja laitekannan huoltoon, asiakkaiden
prosessien tehostamiseen ja koneuusintoihin. Uusien koneiden ja
laitteiden kysyntä painottuu Kiinaan ja Etelä-Amerikkaan, missä
vahvistetaan alueellisia valmiuksia tämäntyyppiseen toimintaan.
Tarkoitus on samalla myös kasvattaa kysynnän vaihtelujen vaatimaa
joustavuutta vähentämällä omaa tuotantokapasiteettia ja lisäämällä
valmistusyhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Metson hallituksen syyskuussa määrittelemän toimintamallin uudistuksen
mukaisesti Metson liiketoiminta-alueet - Metso Paper, Metso Minerals,
Metso Automation ja Metso Ventures - toimivat jatkossa kevyen
konsernihallinnon tukemana aiempaa itsenäisemmin omaa strategiaansa
toteuttaen, koska asiakassegmenttien tarpeet ovat erilaisia.
Konsernihallinnon toiminnot ja niiden rooli arvioidaan loppuvuoden
aikana uudelleen siten, että tehostamisohjelmien ja konsernin
synergiahankkeiden jatkuvuus turvataan.

Toiminnan tehostamisohjelma

Kiinteiden kustannusten leikkaukseen tähtäävän, kesäkuussa julkistetun
toiminnan tehostamisohjelman toteutus jatkui suunnitelmien mukaisesti.
Ohjelmalla haetaan vuositasolla yli 100 miljoonan euron
tulosparannusta. Tästä Metso Paperin osuus on vajaa 40 miljoonaa
euroa. Metso Mineralsin osuus on 50-60 miljoonaa euroa, ja luku
täsmentyy lopullisesti vuoden loppuun mennessä. Metso Automationin
osuus tulosparannuksesta on 10 miljoonaa euroa ja Metso Venturesin
osuus 5 miljoonaa euroa.

Metson konsernihallinnon roolin uudelleenmäärityksen arvioidaan
johtavan noin 10 miljoonan euron säästöön. Konsernihallinnon roolin
uudelleenarvioinnin seurauksena käynnistettiin lokakuussa
yhteistoimintaneuvottelut konsernihallinnon 120 henkilön
vähentämiseksi noin kolmanneksella.

Tehostamisohjelman aiheuttamat kertakustannukset nousivat alunperin
arvioidusta 80 miljoonasta eurosta 102 miljoonaan euroon. Noin
viidennes kertakustannuksista ei ole kassavirtavaikutteisia.
Kertakustannusten kasvu johtui tehostamisohjelman laajennuksesta ja
Metso Mineralsin yksiköiden sulkemisesta aiheutuvista ennakoitua
korkeammista kustannuksista.

Kassavirta ja rahoitus

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 64 miljoonaa euroa.
Nettokäyttöpääomaa sitoutui 64 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin
Metso Paperissa käynnissä olevista projektitoimituksista ja niiden
ajoittumisesta.

Korolliset nettovelat olivat 1 172 miljoonaa euroa. Nettovelkojen
suhde omaan pääomaan eli gearing oli syyskuun lopussa 118,5
prosenttia. Nettovelkaisuusastetta nosti noin 20 prosenttiyksikköä
Metso Mineralsissa tehty 205 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus.
Metson omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 26,8 prosenttia.

Standard & Poor'sin antama luokitus Metson pitkäaikaisille lainoille
on BBB ja lyhytaikaisille A-3. Moody'sin antama luottoluokitus
pitkäaikaisille lainoille on Baa3.

Investoinnit

Metson bruttoinvestoinnit olivat 99 miljoonaa euroa (1-9/02: 142 milj.
e). Katsauskauden merkittävimmät investoinnit olivat Metso
Compositesin uusi komposiittitelatehdas Oulussa, hierremassojen
koelinja Anjalankoskella sekä huoltoteknologiakeskukset Järvenpäässä
ja Sorocabassa, Sƒo Paulossa, Brasiliassa.

Yhteisyritykset

Metso Paper, Metso Automation ja Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI)
sopivat kesäkuussa yhteisyrityksen perustamisesta Japaniin.

Yritysostot ja -myynnit

Syyskuussa Metso myi Scanfil Oyj:lle Metso Automationiin kuuluneen
elektroniikan komponentteja valmistavan CPS Elektroniikan. CPS
Elektroniikan myynti on osa Metson tehostamisohjelmaa. Tammikuussa
Metso myi Metso Venturesiin kuuluneen Metso Hydraulicsin Sampo-
Rosenlewille ja helmikuussa Metso Automationiin kuuluneen Network
Management Solutionsin (NMS) Telventille.

Lokakuussa Metso allekirjoitti sopimuksen jatkojalostuskoneita
valmistavan ryhmän myymisestä sveitsiläiselle Bobst Group SA:lle.
Kaupan päätöspäivän tasearvojen mukaan määräytyvän kauppahinnan
arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Liiketoiminnan
arvioidaan siirtyvän uudelle omistajalle vuoden loppuun mennessä.
Ryhmän liikevaihto oli 138 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2003, ja
sen palveluksessa on noin 800 työntekijää.

Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 96
miljoonaa euroa (1-9/02: 113 milj. e) eli 3,1 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.

Henkilöstö

Metson palveluksessa oli syyskuun lopussa 26 783 henkilöä, mikä oli 6
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2002 lopussa. Metso Paperissa
työskenteli 36 prosenttia konsernin henkilöstöstä, Metso Mineralsissa
40 prosenttia, Metso Automationissa 13 prosenttia ja Metso
Venturesissa 7 prosenttia henkilöstöstä sekä konsernihallinnossa 1
prosentti henkilöstöstä. Jatkojalostuskoneryhmän palveluksessa oli 3
prosenttia konsernin henkilöstöstä.

Metson koko henkilöstöstä 35 prosenttia oli Suomessa, 13 prosenttia
muissa Pohjoismaissa, 18 prosenttia muualla Euroopassa, 16 prosenttia
Pohjois-Amerikassa, 6 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella, 7
prosenttia Etelä-Amerikassa ja 5 prosenttia muualla maailmassa.

Muutokset konsernin johdossa

Metso Oyj:n hallitus vapautti 25.9.2003 vuorineuvos Tor Bergmanin
yhtiön toimitusjohtajan sekä Metson liiketoiminta-alueiden hallitusten
puheenjohtajan tehtävistä. Metso Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Metson
liiketoiminta-alueiden hallitusten puheenjohtajaksi nimitettiin
toistaiseksi Metson varatoimitusjohtaja Olli Vaartimo.

Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeiden määrä oli syyskuun lopussa 136 250 545 ja
osakepääoma 232 miljoonaa euroa.

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa Helsingin
Pörssissä 80 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 727,8 miljoonan
euron vaihtoa. Osakkeen hinta 30.9.2003 oli 8,50 euroa.
Katsauskauden ylin noteeraus oli 11,41 euroa ja alin 7,52 euroa.
Helsingin Pörssissä yhtiön markkina-arvo 30.9.2003 oli 1 158
miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssissä Metson ADS-todistuksia vaihdettiin 14,4
miljoonan dollarin arvosta. ADS-todistuksen hinta 30.9.2003 oli
10,14 dollaria. Ylin kurssi oli 12,02 ja alin 8,31 dollaria.

Lähiajan näkymät

Metson markkinaympäristön ei odoteta piristyvän loppuvuoden aikana.
Konsernin koko vuoden tulos ennen veroja jää tappiolliseksi.

Metson hallitus on käsitellyt katsauskauden aikana toimivan johdon
laatimia strategiasuunnitelmia. Suunnitelmien mukaan lähimmän kahden
vuoden aikana ei ennakoidun markkinatilanteen pohjalta olla
saavuttamassa Metson pitkän aikavälin kannattavuustavoitteita.

Metso-konsernin johtamisessa keskitytään ensisijaisesti käynnissä
olevien tehostamistoimenpiteiden jäntevään toteuttamiseen sekä muihin
tulosta parantaviin ja tasetta vahvistaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29.10.2003

Metso Oyj:n hallitusLIIKETOIMINTA-ALUEET

Metso Paper

Milj. e          7-9/03  7-9/02  1-9/03  1-9/02   2002
                           
Liikevaihto          370   411  1 145  1 241  1 812
                                   
Liikevoitto ennen      16,2   14,5   33,6   77,5  132,3
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa                          
                                   
                                   
 %:a liikevaihdosta     4,4   3,5   2,9   6,2   7,3
                                   
Liikevoitto/tappio     -19,1   12,3   -8,6   64,0  118,2
                                   
 %:a liikevaihdosta     -5,2   3,0   -0,8   5,2   6,5
                                   
Saadut tilaukset       430   398  1 444  1 361  1 642
                                   
Tilauskanta 30.9. ja             1 041  1 035   742
31.12.                                

Metso Paperin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 8 prosenttia pienempi
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna eli 1 145 miljoonaa euroa.
Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto laski 3 prosenttia.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 27 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Paperin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 33,6 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoiton heikentyminen johtui isojen projektien viimevuotista
heikommasta katetasosta, valmistuskapasiteetin vajaakäytöstä sekä
valuuttakurssimuutoksista. Kertaluonteisissa erissä raportoitiin 37
miljoonaa euroa toiminnan tehostamisohjelman kuluja. Liiketappio oli
8,6 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta.

Tehostamisohjelmaan liittyen Metso Paper vähentää Suomesta ja
Ruotsista noin 340 työpaikkaa. Pohjois-Amerikassa vähentämistoimet
ovat täsmentymässä koskemaan 220 henkilöä. Lisäksi Metso Paper on
käynnistänyt selvitykset oman valmistuskapasiteettinsa pienentämisestä
Euroopassa pitkän aikavälin kysyntänäkymiä vastaavaksi erilaisin
ratkaisuin, esimerkiksi ulkoistamalla. Pohjoismaisen
tuotantokapasiteetin vähentämiseksi käynnistettiin Turku Worksin ja
paperikoneiden jälkikäsittelylaitteisiin liittyvän Järvenpään
komponenttivalmistuksen sekä Jyväskylän levyhallin tuotannon
ulkoistamisen suunnittelu. Nämä järjestelyt koskevat toteutuessaan
noin 380 henkilöä. Metso Paper aloittaa selvitykset myös Comossa,
Italiassa, sijaitsevan yksikkönsä osalta. Metso Paper valmistaa
Comossa paperi- ja kartonkikoneita Etelä-Euroopan markkinoille.
Yksikön palveluksessa on noin 170 henkilöä.

Metso Paperin saamien tilausten arvo kasvoi 6 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 1 444 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset
poislukien saatujen tilausten arvo kasvoi 11 prosenttia. Tilauskannan
kehitys oli positiivinen kolmannella neljänneksellä ja painottui
erityisesti Kiinasta saatuihin paperikonetilauksiin ja mekaanisen
massan valmistuslaitteisiin. Metso Paperin tilauskanta vahvistui 40
prosenttia viime vuoden lopusta ja oli syyskuun lopussa 1 041
miljoonaa euroa.

Jatkojalostuskoneryhmä

Jatkojalostuskoneryhmän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 138 miljoonaa
euroa (1-9/02: 114 milj. e). Jatkojalostuskoneryhmän liiketappio oli
0,5 miljoonaa euroa (1-9/02: liiketappio 5,8 milj. e). Ryhmän
myynnistä sveitsiläiselle Bobst Group SA:lle sovittiin lokakuussa.
Liiketoiminnan arvioidaan siirtyvän uudelle omistajalle vuoden loppuun
mennessä, kun tarvittavat kilpailuviranomaiskäsittelyt on saatu
päätökseen.Metso Minerals

Milj. e          7-9/03  7-9/02  1-9/03  1-9/02   2002
                                   
Liikevaihto          412   427  1 228  1 381  1 819
                                   
Liikevoitto ennen      19,1   21,9   52,0   80,8  107,9
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa                          
                                   
                                   
 %:a liikevaihdosta     4,6   5,1   4,2   5,9   5,9
                                   
Liikevoitto/tappio     -258,7   7,1  -251,2   35,7   51,4
                                   
 %:a liikevaihdosta    -62,8   1,7  -20,5   2,6   2,8
                                   
Saadut tilaukset       358   415  1 190  1 429  1 860
                                   
Tilauskanta 30.9. ja              423   461   474
31.12.                                

Metso Mineralsin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 228 miljoonaa
euroa, mikä oli 11 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella.
Valuuttakurssimuutokset poislukien liikevaihto pieneni 4 prosenttia.
Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 43 prosenttia
liikevaihdosta.

Metso Mineralsin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 52,0 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia liikevaihdosta.
Metso Mineralsin kannattavuutta heikensivät murskaus- ja
seulontalaitteiden sekä mineraalienkäsittelylaitteiden heikko
markkinatilanne ja euron vahvistuminen. Kertaluonteiset erät olivat
272 miljoonaa euroa sisältäen 205 miljoonan euron liikearvon
alaskirjauksen, 53 miljoonaa euroa toiminnan tehostamisohjelman kuluja
sekä muita kertaluonteisia kuluja 14 miljoonaa euroa. Muut
kertaluonteiset kulut sisältävät Metso Minerals UK:n toimintaan sekä
Svedalan hankintahetken taseeseen liittyviä laskentateknisiä oikaisuja
ja varauksia. Liiketappio oli 251,2 miljoonaa euroa, mikä oli 20,5
prosenttia liikevaihdosta.

Osana toiminnan tehostamisohjelmaa Metso Minerals sulkee lähinnä
kaivosmurskaimia valmistavan tehtaan Milwaukeessa, Wisconsinissa,
Yhdysvalloissa, ja kaivosteollisuuden prosessilaitteita ja pumppuja
valmistavan tehtaan Colorado Springsissä, Coloradossa, Yhdysvalloissa.
Lisäksi suljetaan kaivos- ja murskausteollisuuden laitteita ja seuloja
valmistava tehdas Ketschissä, Saksassa. Toimintaa sopeutetaan myös
Tampereen murskaintehtaalla. Edellä mainitut järjestelyt koskevat
arviolta 320-340 henkilöä. Myös Mƒconin tehtaalla Ranskassa samoin
kuin Metso Mineralsin keskushallinnossa on aloitettu
sopeuttamistoimet. Lisäksi Metso Minerals on käynnistänyt toimet
maailmanlaajuisen myynti- ja huoltoverkostonsa resurssien
sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen.

Metso Mineralsin saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta 17
prosenttia ja oli 1 190 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset
poislukien saatujen tilausten arvo laski 10 prosenttia. Metallin
kierrätyslaitteiden saadut tilaukset olivat erinomaisella tasolla. Sen
sijaan muiden tuotelinjojen tilaukset jäivät edellistä neljännestä
vähäisemmiksi. Metso Mineralsin tilauskanta oli syyskuun lopussa 11
prosenttia pienempi kuin vuodenvaihteessa eli 423 miljoonaa euroa.Metso Automation

Milj. e          7-9/03  7-9/02  1-9/03  1-9/02   2002
                                   
Liikevaihto          120   149   378   455   622
                                   
Liikevoitto ennen       8,1   6,1   16,7   14,7   21,9
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa                          
                                   
                                   
 %:a liikevaihdosta     6,8   4,1   4,4   3,2   3,5
                                   
Liikevoitto          0,5   5,6   14,0   11,7   16,3
                                   
 %:a liikevaihdosta     0,4   3,8   3,7   2,6   2,6
                                   
Saadut tilaukset       121   139   412   485   643
                                   
Tilauskanta 30.9. ja              181   199   185
31.12.                                

Metso Automationin liikevaihto oli 17 prosenttia vertailukautta
pienempi eli 378 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset ja
helmikuussa tehty yritysmyynti poislukien liikevaihto pysyi viime
vuoden tasolla. Jälkimarkkina- ja huoltopalvelujen osuus oli 25
prosenttia liikevaihdosta.

Metso Automationin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa oli 16,7 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia
liikevaihdosta. Erityisesti prosessiautomaatio ja Pohjois-Amerikan
liiketoiminnot ovat parantaneet kannattavuuttaan vuosina 2002 ja 2003
toteutettujen kustannusrakenteen keventämistoimien ansiosta.
Kertaluonteisina kuluina kirjattiin nettomääräisesti 1 miljoonaa
euroa, joka muodostui 11 miljoonan euron yritysmyyntituotoista sekä
Pohjois-Amerikan toimintojen 5 miljoonan euron
uudelleenjärjestelykuluista ja toiminnan tehostamisohjelmasta
syntyvistä 7 miljoonan euron kuluista. Liikevoitto parani 14,0
miljoonaan euroon ja liikevoittoprosentti oli 3,7.

Metso Automation on käynnistänyt toimintansa edelleen tehostamiseksi
neuvottelut noin 140 henkilön vähentämiseksi Suomessa, Pohjois-
Amerikassa ja myyntiverkostossa maailmanlaajuisesti.

Metso Automation osti syyskuussa ABB:ltä massan
laadunmittausliiketoiminnan (TQA) ja sen avainresurssit osaksi
analysaattorit-liiketoimintaansa. Hankinta vahvistaa
tuotetarjontaa etenkin mekaanisen massan valmistusprosesseissa.
Katsauskaudella Metso Automation avasi myös energia- ja
prosessiteollisuuden asiakkaita palvelevan asiantuntijakeskuksen
Tampereella.

Saatujen tilausten arvo oli 15 prosenttia pienempi kuin
vertailukaudella eli 412 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset ja
yritysmyynti poislukien saatujen tilausten arvo säilyi vertailukauden
tasolla. Metso Automationin tilauskanta oli syyskuun lopussa 181
miljoonaa euroa eli lähes vuodenvaihteen tasolla.Metso Ventures

Milj. e          7-9/03  7-9/02  1-9/03  1-9/02   2002
                                   
Liikevaihto          63    86   220   266   374
                                   
Liikevoitto/tappio ennen   -2,6   4,0   3,0   11,3   23,4
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa                          
                                   
                                   
                                   
 %:a liikevaihdosta     -4,1   4,7   1,4   4,2   6,3
                                   
Liikevoitto/tappio      -6,9   -1,7   -1,1   5,5   14,9
                                   
 %:a liikevaihdosta    -11,0   -2,0   -0,5   2,1   4,0
                                   
Saadut tilaukset        58    91   213   286   411
                                   
Tilauskanta 30.9. ja              127   122   139
31.12.                                

Metso Venturesin vertailukelpoinen liikevaihto (ilman 2002 myytyjä
liiketoimintoja) oli tammi-syyskuussa 8 prosenttia vertailukautta
pienempi eli 220 miljoonaa euroa. Aasian markkinoiden viime vuonna
alkanut myönteinen kehitys on heijastunut Metso Panelboardiin
merkittävästi suurempana liikevaihtona edellisvuoteen verrattuna. Sen
sijaan Metso Drivesin liikevaihto oli vertailukautta pienempi
tuuliturbiinivaihteiden ensimmäisen vuosipuoliskon vähäisten
toimitusten vuoksi.

Metso Venturesin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon
poistoa oli 3,0 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia liikevaihdosta.
Metso Panelboardin kannattavuus on kääntynyt positiiviseksi viime
vuoden aikana toteutettujen sopeuttamistoimien ansiosta. Metso
Drivesin alkuvuoden alhaiset volyymit heijastuvat heikentyneenä
kannattavuutena. Kertaluonteiset kulut olivat nettomääräisesti 3
miljoonaa euroa. Niihin sisältyi yritysmyyntituottoja 1 miljoonaa
euroa sekä toiminnan tehostamisohjelman kuluja 4 miljoonaa euroa.
Metso Venturesin liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa eli 0,5
prosenttia liikevaihdosta.

Metso Venturesiin kuuluva Metso Panelboard on käynnistänyt keskustelut
Willichissa ja Hannoverissa, Saksassa, sijaitsevien toimintojensa
yhdistämisestä. Yhdistetty yksikkö tulee sijaitsemaan Hannoverissa.

Metson toiminnan tehostamisohjelman osana Metso Paperin Jyväskylässä
ja Karlstadissa, Ruotsissa sekä Metso Mineralsin Tampereella
sijaitsevat valimot siirrettiin operatiivisesti 1.10.2003 alkaen
osaksi Metso Ventures -liiketoiminta-aluetta. Valimoiden
yhteenlaskettu vuosilaskutus on noin 70 miljoonaa euroa, josta noin 60
prosenttia tulee konsernin ulkopuolisesta laskutuksesta. Näiden kolmen
valimon palveluksessa on yhteensä noin 600 henkilöä.

Saab-autojen tuotannon päätyttyä huhtikuun lopussa Valmet Automotive
keskittyy Porsche Boxsterin valmistukseen, jonka tuotantomäärä oli
noin neljänneksen vertailukautta pienempi. Alhaisemman tuontantomäärän
vuoksi autotehdas lomautti noin puolet henkilöstöstään. Tuotanto
jatkuu loppuvuoden alhaisella tasolla, minkä seurauksena koko vuoden
liikevoiton arvioidaan olevan negatiivinen. Tammi-syyskuussa
valmistettiin 17 056 autoa (1-9/02: 30 271).

Metso Venturesin saatujen tilausten arvo pieneni neljänneksen
vertailukaudesta ja oli nyt 213 miljoonaa euroa. Metso Panelboardin
tilaukset painottuivat Aasian markkinoille. Tuuliturbiinivaihteiden
kysyntä vilkastui edelleen kolmannella neljänneksellä, ja tilauksia
saatiin hyvin. Metso Venturesin tilauskanta oli syyskuun lopussa 127
miljoonaa euroa eli 9 prosenttia vuoden lopun tilauskantaa pienempi.Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä
tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.

         Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.KONSERNIN TULOSLASKELMA                       
                                  
                7-9/   7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                2003   2002  2003  2002  2002
                                  
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Liikevaihto           991  1 105  3 046  3 394  4 691
                                  
Hankinnan ja valmistuksen   -746   -827 -2 285 -2 481 -3 425
kulut                                
                                  
Bruttokate           245   278   761   913  1 266
                                  
Myynnin ja hallinnon      -211   -240  -680  -757 -1 015
yleiskustannukset                          
                                  
Liikevoitto ennen        34    38   81   156   251
kertaluonteisia eriä ja                       
liikearvon poistoa                         
                                  
 % liikevaihdosta      3,4 %  3,4 %  2,6 %  4,6 %  5,3 %
                                  
Liiketoiminnan kertaluon-   -313    -3  -314   -19   -27
teiset tuotot ja kulut                       
                                  
Liikearvon poisto        -14   -14   -41   -43   -57
                                  
Liikevoitto (-tappio)     -293    21  -274   94   167
                                  
 % liikevaihdosta     -29,5 %  1,9 % -9,0 %  2,8 %  3,6 %
                                  
Rahoitustuotot ja -kulut    -18   -18   -53   -55   -74
                                  
Tulos ennen satunnaiseriä   -311    3  -327   39   93
ja veroja                              
                                  
Satunnaiset tuotot ja kulut    -    -    -    -    -
                                  
Tulos ennen veroja       -311    3  -327   39   93
                                  
Tuloverot             6    -2    5   -20   -26
                                  
Vähemmistöosuus tilikauden    1    0    0   -2   -2
tuloksesta                             
                                  
Katsauskauden tulos      -304    1  -322   17   65KONSERNITASE                             
                                   
                   30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
                                   
                    Milj. e  Milj. e   Milj. e
                                   
Käyttöomaisuus ja muut                        
pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet           755   1 031    1 011
                                   
Aineelliset hyödykkeet           855    898     891
                                   
Muut pitkäaikaiset sijoitukset       92    139     103
                                   
                                   
Lyhytaikainen omaisuus                        

Vaihto-omaisuus              853    903     819
                                   
Saamiset                 1 379   1 408    1 385
                                   
Rahat ja pankkisaamiset          130    134     190
                                   
                                   
Vastaavaa yhteensä            4 064   4 513    4 399
                                   
Osakepääoma                232    232     232
                                   
Muu oma pääoma               751   1 114    1 147
                                   
Vähemmistöosuus               7     9     10
                                   
                                   
Pitkäaikainen vieras pääoma       1 175   1 314    1 172
                                   
Lyhytaikainen vieras pääoma       1 899   1 844    1 838
                                   
                                   
Vastattavaa yhteensä           4 064   4 513    4 399
                                   
                                   
Korollinen nettovelka                        
                                   
Pitkäaikaiset korolliset lainat     1 010   1 167    1 020
                                   
Lyhytaikaiset korolliset lainat      320    229     333
                                   
Rahat ja pankkisaamiset          -130    -134    -190
                                   
Muut korolliset saamiset          -28    -78     -45
                                   
Yhteensä                 1 172   1 184    1 118KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

              7-9/  7-9/  1-9/   1-9/  1-12/
              2003  2002  2003   2002  2002
                                
            Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                
Liiketoiminta:                         
                                
Tilikauden tulos      -304    1  -322    17   65
                                
Tilikauden voiton ja                       
liiketoiminnan
kassavirran
oikaisuerät

 Poistot          47   50   140   149   197
                                
 Varausten muutos/     96    -   99    -    -
 Toiminnan tehosta-
 misohjelma 2003

 Liikearvon        205    -   205    -    -
 alaskirjaus

 Muut            8    0    6    4   12

Käyttöpääoman muutos    -15   56   -64   -11   -22

Liiketoiminnan        37   107   64   159   252
kassavirta

Investointitoiminta:                      

 Käyttöomaisuus-      -31   -48   -97   -140  -191
 investoinnit

 Käyttöomaisuuden      3   13   11    27   33

 myynnit

 Yritysostot, hanki-     -    -   -2    -   -1
 tut rahavarat
 vähennettynä

 Liiketoimintojen      1   23   31    34   38
 myynnit

 Osakkeiden ja muiden    -1   61    2    79   107
 sijoitusten ostot
 (-) ja myynnit (+),
 netto

Investointitoiminnan    -28   49   -55    0   -14
kassavirta

Rahoitustoiminta:                        

 Maksetut osingot      -    -   -82   -82   -82

 Lainojen nostot (+)    -7  -135    5   -137  -161
 ja lyhennykset (-),
 netto

 Muut            1   -1    9    9   10

Rahoitustoiminnan      -6  -136   -68   -210  -233
kassavirta

Rahojen ja pankki-      1   -10   -1   -27   -27
saamisten kurssimuutos

Rahojen ja pankki-      4   10   -60   -78   -22
saamisten muutos

Rahat ja pankki-      126   124   190   212   212
saamiset kauden alussa

Rahat ja pankkisaa-     130   134   130   134   190
miset kauden lopussa
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
                                   
       Osak- Osa-  Yli- Vara- Muun- Omien  Muut Ker-  Yh-
        kei-  ke- kurs-  ra-  to- osak-  ra-  ty- teen-
        den pää- sira- hasto erot kei-  has- neet  sä
       luku-  oma hasto        den  tot voit-
       määrä              ra-     to-
                       hasto    varat
                                
                                
      (tuhan- Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
        sia)   e   e   e   e   e   e   e   e
                                   
31.12.2002 136 251  232   14  227  -60   1  202  763 1 379
                                   
Osingot      -   -   -   -   -   -   -  -82  -82
                                   
Muuntoerot    -   -   -   -   3   -   -   -   3
                                   
Konserni-     -   -   -   -  46   -   -  -46   0
rakenteen                              
muutokset                              

Muut       -   -   -  -8   -   -   -  13   5
                                   
Tilikauden    -   -   -   -   -   -   - -322 -322
tulos                                
                                   
30.9.2003  136 251  232   14  219  -11   1  202  326  983
                                   

Konsernin jakokelpoisia varoja 30.9.2003 ovat kertyneet voittovarat
(326 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista
varauksista omaan pääomaan viedyillä osuuksilla (44 milj. e) sekä
negatiivisilla muuntoeroilla (11 milj. e) ja muut rahastot (202 milj.
e) eli yhteensä 473 miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä Metson
hallussa oli 60 841 kappaletta omia osakkeita.KERTALUONTEISTEN ERIEN JA LIIKEARVON POISTOJEN VAIKUTUS
NETTOTULOKSEEN

               7-9/  7-9/   1-9/   1-9/  1-12/
               2003  2002   2003   2002  2002
                                  
              Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                  
Liiketoiminnan       -313,0  -3,1  -313,6  -18,6  -26,5
kertaluonteiset tuotot ja
kulut, netto

Liikearvon poisto      -13,5  -14,2  -40,8  -43,4  -57,1

Kertaluonteiset erät ja   -326,5  -17,3  -354,4  -62,0  -83,6
liikearvon poisto
yhteensä

                                   
Verovaikutus          6,4   9,6   11,3   11,4  13,2

Kertaluonteisten erien ja  -320,1  -7,7  -343,1  -50,6  -70,4
liikearvon poiston
vaikutus nettotulokseen

                                  
Tulos/osake ilman       0,12  0,07   0,16   0,50  0,99
kertaluonteisia eriä ja
liikearvon poistoa, e

Kertaluonteisten erien ja  -2,35  -0,06  -2,52  -0,37  -0,51
liikearvon poiston
vaikutus tulos/osake
-tunnuslukuun

                                  
Tulos/osake, e        -2,23  0,01  -2,36   0,13  0,48VASTUUSITOUMUKSET                         
                                 
                     30.9.2003   31.12.2002
                                 
                      Milj. e     Milj. e
                                 
Kiinnitykset omien velkojen           1        1
vakuudeksi

Muut pantit ja sitoumukset                    

 Annetut kiinnitykset              2        2

 Pantatut varat                 0        0

Takaukset osakkuusyhtiöiden           0        0
puolesta

Takaukset muiden sitoumusten           5        4
vakuudeksi
                                 
Takaisinosto- ja muut sitoumukset        29       25

Leasing- ja vuokrasitoumukset         168       181JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

          Nimellisarvo   Tasearvo     Käypä arvo
                          
           30.9.  31.12.  30.9. 31.12.  30.9.  31.12.
            2003   2002  2003  2002  2003   2002
                                   
          Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Valuuttatermiini-   1 428  1 617   12   38   28    65
sopimukset

Valuutan- ja koron-    4    4    0    0    0    -1
vaihtosopimukset

Valuutanvaihto-     83   100    2    2    2    1
sopimukset

Koronvaihto-       60    60    1    0    3    2
sopimukset

Korkofutuuri-      25    15    0    0    0    0
sopimukset

Optiosopimukset                           

 Ostetut        21    9    0    1    0    1


 Myydyt         34    14    0    0    0    0

Sähkötermiini-     279    -    0    -    0    -
sopimukset

Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao.
riskien suuruutta. Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka
konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.TUNNUSLUVUT

                 30.9.2003  30.9.2002 31.12.2002
                                 
Tulos/osake, e            -2,36    0,13    0,48
                                 
Tulos/osake ilman           0,16    0,50    0,99
kertaluonteisia eriä ja                      
liikearvon poistoa, e                       
                                 
Oma pääoma/osake, e          7,21    9,88    10,12
                                 
Oman pääoman tuotto (ROE), %     -33,5     1,9     4,8
                                 
Sitoutuneen pääoman tuotto      -13,6     5,0     6,4
(ROCE), %                             
                                 
Omavaraisuusaste, %          26,8    31,8    33,3
                                 
Gearing, %              118,5    87,3    80,6
                                 
Osakkeiden keskimääräinen     136 190   136 190   136 190
lukumäärä (1 000 kpl)                       
                                 KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT
                                   

          1-9/   1-9/  1-12/  30.9.  30.9.  31.12.
          2003   2002   2002   2003   2002   2002
                                   
USD (Yhdysval-  1,1114  0,9265  0,9449  1,1652  0,9860  1,0487
tain dollari)

SEK (Ruotsin   9,1628  9,1806  9,1591  8,9625  9,1516  9,1528
kruunu)

GBP (Englannin  0,6900  0,6262  0,6288  0,6986  0,6295  0,6505
punta)

CAD (Kanadan   1,5874  1,4539  1,4828  1,5717  1,5566  1,6550
dollari)LIIKETOIMINTA-ALUETIEDOT


LIIKEVAIHTO       7-9/  7-9/  1-9/   1-9/ 10/2002  1-12/
LIIKETOIMINTA-     2003  2002  2003   2002 -9/2003  2002
ALUEITTAIN

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper       370   411  1 145  1 241  1 716  1 812
                                   
Metso Minerals      412   427  1 228  1 381  1 666  1 819
                                   
Metso Automation     120   149   378   455   545   622
                                   
Metso Ventures      63   86   220   266   328   374
                                   
Liiketoiminta-      -19   -9   -63   -63   -96   -96
alueiden välinen                           
laskutus                               
                                   
Jatkuvat         946  1 064  2 908  3 280  4 159  4 531
liiketoiminnot                            
                                   
Jatkojalostuskoneet    45   41   138   114   184   160
                                   
Metso yhteensä      991  1 105  3 046  3 394  4 343  4 691
                                   
                                   
LIIKEVOITTO       7-9/  7-9/  1-9/   1-9/ 10/2002  1-12/
(-TAPPIO) ENNEN     2003  2002  2003   2002 -9/2003  2002
KERTALUONTEISIA
ERIÄ JA LIIKEARVON                          
POISTOA       Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

Metso Paper       16,2  14,5  33,6   77,5  88,4  132,3
                                   
Metso Minerals     19,1  21,9  52,0   80,8  79,1  107,9
                                   
Metso Automation     8,1   6,1  16,7   14,7  23,9  21,9
                                   
Metso Ventures     -2,6   4,0   3,0   11,3  15,1  23,4
                                   
Konsernihallinto ja   -6,2  -8,2  -25,1  -24,9  -32,0  -31,8
muut                                 
                                   
Jatkuvat        34,6  38,3  80,2  159,4  174,5  253,7
liiketoiminnot                            
                                   
Jatkojalostuskoneet   -0,6  -0,5   0,5   -3,4   0,8  -3,1
                                   
Metso yhteensä     34,0  37,8  80,7  156,0  175,3  250,6
                                   
                                   
LIIKETOIMINNAN     7-9/  7-9/  1-9/   1-9/ 10/2002  1-12/
KERTALUONTEISET     2003  2002  2003   2002 -9/2003  2002
TUOTOT JA -KULUT                           
LIIKETOIMINTA-    Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
ALUEITTAIN

Metso Paper      -33,4  -0,2  -36,6   -7,3  -35,2  -5,9
                                   
Metso Minerals    -267,5  -3,9 -272,0  -12,2 -273,1  -13,3
                                   
Metso Automation    -6,9   0,2  -0,6   -0,7  -2,5  -2,6
                                   
Metso Ventures     -4,0  -5,4  -3,2   -4,8  -5,5  -7,1
                                   
Konsernihallinto ja   -1,2   7,0  -1,2   7,8  -2,1   6,9
muut                                 
                                   
Jatkuvat       -313,0  -2,3 -313,6  -17,2 -318,4  -22,0
liiketoiminnot                            
                                   
Jatkojalostuskoneet    -  -0,8    -   -1,4  -3,1  -4,5
                                   
Metso yhteensä    -313,0  -3,1 -313,6  -18,6 -321,5  -26,5
                                   
                                   
LIIKEARVON POISTO    7-9/  7-9/  1-9/   1-9/ 10/2002  1-12/
LIIKETOIMINTA-     2003  2002  2003   2002 -9/2003  2002
ALUEITTAIN

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper       -1,9  -2,0  -5,6   -6,2  -7,6  -8,2
                                   
Metso Minerals     -10,3  -10,9  -31,2  -32,9  -41,5  -43,2
                                   
Metso Automation    -0,7  -0,7  -2,1   -2,3  -2,8  -3,0
                                   
Metso Ventures     -0,3  -0,3  -0,9   -1,0  -1,3  -1,4
                                   
Jatkuvat        -13,2  -13,9  -39,8  -42,4  -53,2  -55,8
liiketoiminnot                            
                                   
Jatkojalostuskoneet   -0,3  -0,3  -1,0   -1,0  -1,3  -1,3
                                   
Metso yhteensä     -13,5  -14,2  -40,8  -43,4  -54,5  -57,1
                                   
                                   
LIIKEVOITTO       7-9/  7-9/  1-9/   1-9/ 10/2002  1-12/
(-TAPPIO)        2003  2002  2003   2002 -9/2003  2002
LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN

           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper      -19,1  12,3  -8,6   64,0  45,6  118,2
                                   
Metso Minerals    -258,7   7,1 -251,2   35,7 -235,5  51,4
                                   
Metso Automation     0,5   5,6  14,0   11,7  18,6  16,3
                                   
Metso Ventures     -6,9  -1,7  -1,1   5,5   8,3  14,9
                                   
Konsernihallinto ja   -7,4  -1,2  -26,3  -17,1  -34,1  -24,9
muut                                 
                                   
Jatkuvat       -291,6  22,1 -273,2   99,8 -197,1  175,9
liiketoiminnot                            
                                   
Jatkojalostuskoneet   -0,9  -1,6  -0,5   -5,8  -3,6  -8,9
                                   
Metso yhteensä    -292,5  20,5 -273,7   94,0 -200,7  167,0
                                   
                                   
SAADUT TILAUKSET    7-9/  7-9/  1-9/   1-9/ 10/2002  1-12/
LIIKETOIMINTA-     2003  2002  2003   2002 -9/2003  2002
ALUEITTAIN
           Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper       430   398  1 444  1 361  1 725  1 642
                                   
Metso Minerals      358   415  1 190  1 429  1 621  1 860
                                   
Metso Automation     121   139   412   485   570   643
                                   
Metso Ventures      58   91   213   286   338   411
                                   
Liiketoiminta-      -20   -23   -79   -78  -107  -106
alueiden väliset                           
saadut tilaukset                           
                                   
Jatkuvat         947  1 020  3 180  3 483  4 147  4 450
liiketoiminnot                            
                                   
Jatkojalostuskoneet    40   37   116   121   191   196
                                   
Metso yhteensä      987  1 057  3 296  3 604  4 338  4 646
                                   
                                   
                                   
HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA-      30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002
ALUEITTAIN                              
                                   
Metso Paper               9 673   9 565    9 719
                                   
Metso Minerals             10 751   10 953   10 784
                                   
Metso Automation             3 412   4 223    4 150
                                   
Metso Ventures              1 925   2 965    2 873
                                   
Konsernihallinto ja muut          204    131     134
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot         25 965   27 837   27 660
                                   
Jatkojalostuskoneet            818    835     829
                                   
Metso yhteensä             26 783   28 672   28 489
                                   


VUOSINELJÄNNESTIEDOT


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-   7-9/ 10-12/  1-3/   4-6/  7-9/
ALUEITTAIN           2002  2002  2003   2003  2003
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           411   571   366   409   370
                                   
Metso Minerals          427   438   383   433   412
                                   
Metso Automation         149   167   126   132   120
                                   
Metso Ventures          86   108   81    76   63
                                   
Liiketoiminta-alueiden      -9   -33   -19   -25   -19
välinen laskutus                           
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot    1 064  1 251   937  1 025   946
                                   
Jatkojalostuskoneet        41   46   46    47   45
                                   
Metso yhteensä         1 105  1 297   983  1 072   991
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ENNEN   7-9/ 10-12/  1-3/   4-6/  7-9/
KERTALUONTEISIA ERIÄ      2002  2002  2003   2003  2003
JA LIIKEARVON POISTOA                        
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN   Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           14,5  54,8   6,8   10,6  16,2
                                   
Metso Minerals         21,9  27,1  11,1   21,8  19,1
                                   
Metso Automation         6,1   7,2   1,7   6,9   8,1
                                   
Metso Ventures          4,0  12,1   1,0   4,6  -2,6
                                   
Konsernihallinto ja muut    -8,2  -6,9  -8,5  -10,4  -6,2
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     38,3  94,3  12,1   33,5  34,6
                                   
Jatkojalostuskoneet       -0,5   0,3  -0,4   1,5  -0,6
                                   
Metso yhteensä         37,8  94,6  11,7   35,0  34,0
                                   
                                   
LIIKETOIMINNAN         7-9/ 10-12/  1-3/   4-6/  7-9/
KERTALUONTEISET         2002  2002  2003   2003  2003
TUOTOT JA -KULUT
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           -0,2   1,4    -   -3,2  -33,4
                                   
Metso Minerals         -3,9  -1,1    -   -4,5 -267,5
                                   
Metso Automation         0,2  -1,9   6,5   -0,2  -6,9
                                   
Metso Ventures         -5,4  -2,3   0,8    -  -4,0
                                   
Konsernihallinto ja muut     7,0  -0,9    -    -  -1,2
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     -2,3  -4,8   7,3   -7,9 -313,0
                                   
Jatkojalostuskoneet       -0,8  -3,1    -    -    -
                                   
Metso yhteensä         -3,1  -7,9   7,3   -7,9 -313,0
                                   
                                   
LIIKEARVON POISTO        7-9/ 10-12/  1-3/   4-6/  7-9/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2002  2002  2003   2003  2003

               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           -2,0  -2,0  -1,9   -1,8  -1,9
                                   
Metso Minerals         -10,9  -10,3  -10,4  -10,5  -10,3
                                   
Metso Automation        -0,7  -0,7  -0,7   -0,7  -0,7
                                   
Metso Ventures         -0,3  -0,4  -0,3   -0,3  -0,3
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot    -13,9  -13,4  -13,3  -13,3  -13,2
                                   
Jatkojalostuskoneet       -0,3  -0,3  -0,4   -0,3  -0,3
                                   
Metso yhteensä         -14,2  -13,7  -13,7  -13,6  -13,5
                                   
                                   
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)      7-9/ 10-12/  1-3/   4-6/  7-9/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2002  2002  2003   2003  2003

               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           12,3  54,2   4,9   5,6  -19,1
                                   
Metso Minerals          7,1  15,7   0,7   6,8 -258,7
                                   
Metso Automation         5,6   4,6   7,5   6,0   0,5
                                   
Metso Ventures         -1,7   9,4   1,5   4,3  -6,9
                                   
Konsernihallinto ja muut    -1,2  -7,8  -8,5  -10,4  -7,4
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot     22,1  76,1   6,1   12,3 -291,6
                                   
Jatkojalostuskoneet       -1,6  -3,1  -0,8   1,2  -0,9
                                   
Metso yhteensä         20,5  73,0   5,3   13,5 -292,5
                                   
                                   
SITOUTUNUT PÄÄOMA       30.9. 31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2002  2002  2003   2003  2003
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           532   517   543   576   555
                                   
Metso Minerals         1 429  1 401  1 378  1 351  1 078
                                   
Metso Automation         228   207   183   173   168
                                   
Metso Ventures          137   145   141   144   144
                                   
Konsernihallinto ja muut     353   417   315   320   309
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot    2 679  2 687  2 560  2 564  2 254
                                   
Jatkojalostuskoneet        72   55   56    65   66
                                   
Metso yhteensä         2 751  2 742  2 616  2 629  2 320
                                   
                                   
SAADUT TILAUKSET        7-9/ 10-12/  1-3/   4-6/  7-9/
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2002  2002  2003   2003  2003
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper           398   281   738   276   430
                                   
Metso Minerals          415   431   434   398   358
                                   
Metso Automation         139   158   160   131   121
                                   
Metso Ventures          91   125   92    63   58
                                   
Liiketoiminta-alueiden      -23   -28   -32   -27   -20
väliset saadut tilaukset                       
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot    1 020   967  1 392   841   947
                                   
Jatkojalostuskoneet        37   75   33    43   40
                                   
Metso yhteensä         1 057  1 042  1 425   884   987
                                   
                                   
TILAUSKANTA LIIKETOIMINTA-   30.9. 31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
ALUEITTAIN           2002  2002  2003   2003  2003
                                   
               Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
                                   
Metso Paper          1 035   742  1 114   979  1 041
                                   
Metso Minerals          461   474   514   477   423
                                   
Metso Automation         199   185   184   182   181
                                   
Metso Ventures          122   139   145   132   127
                                   
Liiketoiminta-alueiden      -56   -53   -67   -68   -69
välinen tilauskanta                         
                                   
Jatkuvat liiketoiminnot    1 761  1 487  1 890  1 702  1 703
                                   
Jatkojalostuskoneet        77   102   84    81   74
                                   
Metso yhteensä         1 838  1 589  1 974  1 783  1 777
                                   Metso OyjOlli Vaartimo            Helena Aatinen
toimitusjohtaja           viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa