Yhtiökokouskutsu

Metso Oyj      Pörssitiedote 08.02.2006 klo 13.00        1(1)

Yhtiökokouskutsu

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 4. päivänä 2006 kello 14.00 Marina Congress
Centerissä, Katajanokan-laituri 6, 00160 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen
osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta
osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden
mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustamiseksi tai muuten edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen
toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja
Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja
kaikista äänistä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä.

Hallitukselle 4.4.2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus
omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi
kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen
osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamiseksi ja avainhenkilöiden kannustamiseksi tai myydä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitukselle 4.4.2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus
omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta yhtiön uusia
1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 21 250 000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai
optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteis-toimintajärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa
poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitukselle 4.4.2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus
päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.

5. Osakkeenomistajan ehdotus nimitysvaliokunnan valitsemisesta yhtiökokouksessa

Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että
1. Yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.
2. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä
sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
osakkeenomistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-
osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten,
että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvol-
lisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja)
esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos
omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa.
3. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
4. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 24.3.2006 alkaen Metso
Oyj:n konserni-hallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130 Helsinki.
Vuosikertomus on nähtävissä myös Metso Oyj:n Internet-sivuilla www.metso.com.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
perjantaina 24.3.2006.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti yhtiökokoukseen
osallistumista varten merkitä yhtiön osakasluetteloon, mikä on tehtävä 24.3.2006
mennessä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 30.3.2006 ennen kello 16.00.
Ilmoittautumisen voi tehdä

- osoitteessa www.metso.com
- puhelimitse numeroon 010 80 8300
- faksilla numeroon 020 484 3125
- kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili Johansson, PL 1220, 00101 Helsinki.


Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Hallituksen kokoonpano

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemän ja nykyisten hallituksen jäsenten Svante Adden, Maija-
Liisa Frimanin, Satu Huberin, Matti Kavetvuon ja Jaakko Rauramon valitsemista
uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uusiksi jäseniksi valittaisiin samaksi
toimikaudeksi Cevian Capitalin Managing Partner Christer Gardell ja professori,
tekniikan tohtori Yrjö Neuvo.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
80 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50
000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksettaisiin
500 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien
valiokuntien kokoukset.

Tilintarkastajat

Tarkastusvaliokunta on päättänyt suositella KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 7.4.2006 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan torstaina 20.4.2006.Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2006

METSO OYJ

Hallitus

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli
noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.

www.metso.com


Lisätietoja antaa:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, 
puh. 020 484 3253


Metso OyjOlli Vaartimo              Kati Renvall
varatoimitusjohtaja           johtaja, konserniviestintäjakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa