YHTIÖKOKOUSKUTSU

Metso Oyj     Pörssi-ilmoitus 11.3.2003 klo 10.00    1(4)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina huhtikuun 15. päivänä 2003 kello 14.00 Marina
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Yhtiöjärjestyksen 11 õ:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle
  kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
  osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
  päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
  voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka
  yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden
  yhteenlaskettu nimellisarvo yhteensä vastaa 5 % yhtiön
  osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi myös ehdot
  taa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita
  käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa
  tai investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustamiseksi
  tai muuten edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Omien
  osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen
  mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
  Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden
  hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja
  Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä
  maksuajassa.

  Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko
  osakemäärästä ja kaikista äänistä ja koska yhtiöllä on vain yksi
  osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
  osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

  Hallitukselle 27.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
  annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan
  peruutettavaksi.3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
  osakkeiden luovuttamisesta

  Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
  päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.
  Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen
  hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden
  luovuttamisen.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
  järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa
  omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa
  yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi ja avainhenkilöiden
  kannustamiseksi tai myydä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

  Hallitukselle 27.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
  annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
  peruutettavaksi.

4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Metso-konsernin
  avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle
  tytäryhtiölle

  Optio-oikeuksia annetaan Metso-konsernin avainhenkilöille ja Metso
  Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien
  merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-
  oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
  sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 7 800 000
  kappaletta. Optio-oikeuksista 2 600 000 merkitään tunnuksella
  2003A, 2 600 000 tunnuksella 2003B ja 2 600 000 tunnuksella 2003C.
  Optio-oikeuksilla voi merkitä Metso Oyj:n osakkeita yhteensä
  enintään 7 800 000 kappaletta.

  Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2003A Metson osakkeen
  vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
  1.1.-31.3.2004, optio-oikeudella 2003B Metson osakkeen vaihdolla
  painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2005 ja
  optio-oikeudella 2003C Metson osakkeen vaihdolla painotettu
  keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2006.

  Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja
  alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja
  ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin
  osingonjaon täsmäytyspäivänä.

  Osakkeiden merkintäajat ovat
  optio-oikeudella 2003A 1.4.2006-30.4.2009,
  optio-oikeudella 2003B 1.4.2007-30.4.2010 ja
  optio-oikeudella 2003C 1.4.2008-30.4.2011.

  Metso Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien
  osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 13 260 000 eurolla ja
  osakkeiden lukumäärä enintään 7 800 000 uudella osakkeella.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
  osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
  ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

  Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
  päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
  uusmerkinnällä, päättämän yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
  ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että
  uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
  annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta
  yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osake
  pääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 21 250 000 eurolla.

  Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
  merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
  sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
  vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
  Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
  edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
  syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen,
  yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön
  liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa mer
  kintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun
  osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
  päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
  vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

  Hallitukselle 27.3.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
  annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
  uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
  oikeuksien antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 4.4.2003
alkaen Metso Oyj:n konsernihallinnossa, osoite Fabianinkatu 9 A, 00130
Helsinki. Vuosikertomus on nähtävissä myös Metso Oyj:n Internet-
sivuilla www.metso.com. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon perjantaina 4.4.2003.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.4.2003
ennen kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Metso Oyj, Soili
Johansson, PL 1220, 00101 Helsinki tai puhelimitse 0108-0-8300 tai
faksilla 020 484 3125 tai sähköpostilla osoitteeseen
soili.johansson@metso.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun
mennessä.

Hallituksen kokoonpano

Suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan
seitsemäksi. Hallituksen nykyisen puheenjohtajan Pertti Voutilaisen ja
hallituksen jäsenen Markku Tapion ilmoitettua, etteivät he ole
käytettävissä uudelleenvalintaan, suurimmat osakkeenomistajat ovat
ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo ja uudeksi hallituksen
jäseneksi Maija-Liisa Friman ja että Mikko Kivimäki, Heikki Hakala,
Juhani Kuusi, Pentti Mäkinen ja Jaakko Rauramo valittaisiin
uudelleen.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2002 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 22.4.2003 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 29.4.2003.
     
     
Helsingissä maaliskuun 11. päivänä 2003
     
METSO OYJ

Hallitus

Metso OyjSakari Tamminen           Helena Aatinen
varatoimitusjohtaja         viestintäjohtaja

jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa