Michelin esitteli All Sustainable 2030-strategiansa: Michelin in Motion

Report this content

Maailman johtavan rengasvalmistajan Michelinin 8. huhtikuuta 2021 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä Pariisissa pääjohtaja Florent Menegaux ja talousjohtaja Yves Chapot esittelivät yhtymän koko johtoryhmän läsnä ollessa All Sustainable -strategiaansa perustuvan  Michelin in Motion -ohjelman vuodeksi 2030. Ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat kestävä kasvu, uudet kasvualueet renkaanvalmistuksen ohella sekä taloudelliset ja ympäristövaikutuksiin liittyvät tavoitteet  ensimmäisen virstanpylvään ollessa vuosi 2023.

All Sustainable -visio, joka perustuu keskinäisen tasapainon jatkuvaan hakemiseen henkilöstön hyvinvoinnin, luonnon mahdollisimman vähäisen kuormittamisen ja liiketoiminnan tuloksen välillä. Yhtymän tavoitteiden toteutumista seurataan kahdellatoista ympäristövaikutuksia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä taloudellista suorituskykyä mittaavalla indeksillä.

Henkilöstö

 • henkilöstön sitoutumista kuvaavan indeksin tulee olla yli 85 prosenttia
 • naisten osuuden johtotehtävissä kasvattaminen 35 prosenttiin
 • yleisen työturvallisuusstandardin asettaminen, jossa työturvallisuutta kuvaava TCIR-indeksi[1] on alle 0.5

Ympäristö

 • hiilidioksidipäästöjen merkittävä vähentäminen vaiheissa 1 ja 2, valmistus ja energiankäyttö (50 % verrattuna vuoteen 2010). Kuljetuksiin liittyvässä vaiheessa 3, renkaiden käyttö, lopullisena tavoitteena on täydellinen hiilineutraalisuus vuonna 2050 
 • kestävien raaka-aineiden osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin vuonna 2030 yhtymän kaikissa tuotteissa. Vuoden 2050 tavoite on 100 %

Liiketoiminnan tulos

 • kestävän kasvun edistäminen siten, että vuosien 2023 ja 2030 välillä myynnin keskimääräinen vuosittainen kasvu on 5 prosenttia, kunhan vallitseva Covid-19 -epidemia on ohitettu
 • muusta kuin renkaista koostuvan myynnin osuuden kasvattaminen 20 ja 30 prosentin välille
 • merkittävän arvonluonnin varmistaminen niin, että sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on yli 10,5 prosenttia vuosien 2023 ja 2030 välillä.
 

Uusia kasvualueita renkaiden ohella

Michelin kasvaa jatkossakin rengasvalmistajana investoiden tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä  innovaatiokykyynsä. Covid-19 -epidemian jälkeiset liikkumisen trendit ja sähköautomarkkinoiden kiihtyvä tahti tuovat yhtymälle lisää kasvun mahdollisuuksia. Michelin on jo saavuttanut kiistämättömän edelläkävijän aseman sähköautoille tarkoitettujen renkaiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Kuljetusalalla yhtymä tulee selektiivisesti keskittymään arvonluontiin, kun taas kaivos-, maansiirto- ja maatalousrenkaissa sekä lentokoneen ja muissa erikoisrenkaissa Michelin haluaa pysyä suunnannäyttäjänä panostamalla tuotteidensa ja palveluidensa erityislaatuun markkinoilla.

Vahvan innovaatiokykynsä ja materiaalien tuntemuksensa kannustamana Michelin on nyt hakemassa merkittävää kasvua myös alueilta, jotka eivät suoranaisesti liity renkaanvalmistukseen. Kyseessä on viisi kiinnostavaa liiketoiminta-aluetta: palvelut ja liiketoimintaa edistävät, kohdistetut ratkaisut (Services & Solutions), joustavat komposiitit, lääkintätekniset laitteet, metallin 3D-tulostus sekä polttokennoteknologia.

 • Services & Solutions: Michelin laajentaa ja syventää tarjontaansa kuljetuskalustoja hallitseville asiakkaille

 • Michelin laajentaa toimintaansa nopeasti kasvavilla[2] joustavien komposiittien markkinoilla (kuljettimet, hihnat, tiivisteet, pinnoitetut tekstiilit ym.) jatkamalla arvoa luovien kumppanuuksien ja sulautumisten strategiaansa sekä tarjoamalla ajatushautomotoimintaa uusille liiketoimintahankkeille.
 • Lääkintätekniset laitteet ovat kiinnostava tulevien vuosien kasvupotentiaalia tarjoava kohde  
 • Metallin 3D-tulostuksessa Michelin on kehittänyt ainutlaatuisen osaamisen, joka tukee Michelinin ja Fivesin joint-venture -yrityksen AddUpin kykyä tarjota kattava valikoima räätälöityjä ratkaisuja eri valmistajille

 • Vety liikenteen energialähteenä on uusi kasvualue, jolla Michelin tähtää maailman johtavaksi polttokennomoottorien valmistajaksi Faurecian kanssa perustamansa joint-venture -yrityksen Symbion kautta.
 

Ensimmäinen virstanpylväs vuonna 2023

Pääomamarkkinapäivässään Michelin esitteli myös ne erilaiset kilpailukyvyn veturit, joiden ansiosta yhtymä saavuttaa 80 miljoonan euron nettosäästöt vuodessa (inflaatio pois lukien) vuosien 2020 ja 2023 välillä. Lisäksi SG&A-toimintojen[3] kulut tulevat vähenemään 65 miljoonalla eurolla (inflaatio pois lukien) vuoteen 2023 mennessä ja vuoteen 2025 mennessä kaikkiaan 125 miljoonalla eurolla.

Michelin-yhtymän taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 ovat liikevaihdon osalta noin 24,5 miljardia euroa[4] ja sijoitetun pääoman tuoton osalta (ROCE) 10,5 prosenttia. Yhtymä on lisäksi alkanut mitata toiminnan harjoittamisesta aiheutuvien ulkoisten, negatiivisten vaikutusten kustannuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä sekä veden ja liuottimien käyttöä, joiden vähentämiseen noin 10 prosentilla vuoteen 2023 mennessä se on sitoutunut.

Lopuksi yhtymä on päättänyt muuttaa  osingonjakopolitiikkaansa siten, että tavoitteena on jakaa 50 prosenttia liikevoitosta ennen kertaluontoisia eriä vuonna 2021.

Michelinin pääjohtajan Florent Menegaux’n sanoin: “Uusi strategiamme johdattaa meidät kunnianhimoiseen kasvudynamiikkaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Olen vakuuttunut siitä, että henkilöstömme sitoutuneisuus ja innovaatiokyky mahdollistaa tasapainoisen liiton kestävän liiketuloksen, henkilöstön jatkuvan kehityksen sekä planeettamme ja yhteiskuntamme edun välillä. Samalla kun Michelin pysyy uskollisena DNA:lleen tuo tulevaisuus olennaisia muutoksia vuoteen 2030 mennessä. Ne tulevat varsinkin uusista, renkaanvalmistuksen ohella merkittävää lisäarvoa tuovista hankkeista ja yhteisyrityksistä. Juuri kyky jatkuvaan uusiutumiseen on ollut Michelinin vahvuuden peruskivi koko yrityksen yli 130-vuotisen olemassaolon aikana. Tietoisuus tästä on tulevaisuutemme vakuutena.

Yhtymän talousjohtaja Yves Chapot totesi lisäksi: “Michelin on osoittanut liiketoimintamallinsa terveyden ja elinvoimaisuuden maailmanlaajuisen kriisin aikana, epävarmassa taloudellisessa toimintaympäristössä. Uuden strategian konkretisoiva Michelin in Motion -ohjelma tuo yhtymälle lisää kasvupotentiaalia uusilla alueilla ja antaa työkalut liiketoiminnan harjoittamisesta aiheutuvien negatiivisten ulkoisten vaikutusten vähentämiseen. Renkaat ovat myös tulevaisuudessa yhtymän ydintoiminta-alue, joka täydentyy uusien, kestävää liikkuvuutta edistävien yritysten ja yhteishankkeiden kehittämisen kautta.  Olennaista yhtymän kasvulle on vakaan taloudellisen tasapainon ja kiinteiden marginaalien ylläpitäminen.

 

TAVOITTEET VUODELLE 2030, YHTEENVETO

TAVOITE

INDIKAATTORI 2030
Henkilöstön hyvinvointia määrittävä standardi Sitoutumisen aste >85%
Työturvallisuusstandardi TCIR(1) <0.5
Henkilöstön monimuotoisuutta ja osallistuvuutta määrittävä standardi IMDI(2) 80/100 pistettä
Alan johtava tuotemerkki arvonluonnissa asiakkaalle   Partner NPS(3)Loppukäyttäjien NPS(3) +10 p. vs. 2020+5 p. vs. 2020
Merkittävä myynnin kasvu varsinkin rengasvalmistuksen ja jakelun ohella tapahtuvassa toiminnassa Keskimäärinen myynnin kasvu/vuosi 2023 –2030Muusta kuin rengasvalmistuksesta ja jakelusta tuleva konsolidoitu myynti 5%20% – 30%
Jatkuva arvonluonti ROCE(4) >10.5%
Michelin-brändin vahvuus Tavaramerkin elinvoimaisuus(5) +5 p. vs. 2021
Tuote- ja palveluinnovaatioiden jatkuvuus Tuotteiden/tarjonnan elinvoimaisuusindeksi(6) >30%
Hiilineutraali tuotanto ja energiankäyttö vuoteen 2050 mennessä Vaiheet 1 ja 2, hiilidioksidipäästöt - 50% vs. 2010
Hiilineutraalisuus renkaiden käytössä Vaihe 3, tuotteiden energiatehokkuus +10% vs. 2020
Tuotteiden valmistusyksiköiden hiilijalanjälkeä määrittävä standardi i-MEP(7) -1/3 vs. 2020
Renkaat valmistetaan 100 prosenttisesti kestävistä raaka-aineista Kestävien materiaalien osuus 40%
 
 1. TCIR, Total Case Incident Rate, kuvaa työhön liittyvien sairastumisten ja työtapaturmien määrää per 200 000 työtuntia

 2. Monimuotoisuutta ja osallisuutta kuvaava indeksi
 3. Vuonna 2021 käytetään kahta yhdistettyä indeksiä:
   “Loppukäyttäjien” NPS, kuluttaja- ja yritysasiakasklustereiden painotettu keskiarvo
  “Partner” NPS, ensiasennusasiakas- ja jälleenmyyjiäklustereiden painotettu keskiarvo
 4. ROCE-indeksin laskennassa goodwill, hankittu immateriaalinen varallisuus ja pääomaosuudet yrityksissä luetaan taloudelliseksi varallisuudeksi. Liikevoittoprosentti verojen jälkeen (Net operating profit after tax, NOPAT) sisältää immateriaalisen varallisuuden poistot ja pääomaosakkuusyritysten tuloksen, ks. kohta 3.6. vuoden  2020 vuosikertomusoppaasa (Annual Results Guide) yhtymän verkkosivuilla www.michelin.com  
 5. Yhdistetty indeksi, joka kuvaa tavaramerkin elinvoimaisuutta
 6. Viimeisten kolmen vuoden aikana mukaan tulleiden tuotteiden ja palveluiden myynnin prosenttiosuus
 7. Industrial Michelin Environmental Performance (i-MEP) -indeksiä käytetään yhtymän ilmastovaikutusten osoittamiseksi seuraavien kymmenen vuoden aikana.  Tämä indeksi helpottaa yhtymän ympäristövaikutusten ymmärtämistä viiden tärkeän mittarin avulla: energiankäyttö, hiilidioksidipäästöt, orgaanisten liuottimien käyttö, vedenkulutus ja syntyneen jätteen määrä.  i-MEP -indeksi on kuvattu yksityiskohtaisemmin vuoden 2020 URD:n kohdassa 4 (metodologia).
 

Lisätietoja antaa:

Maira Zöller, lehdistöpäällikkö, Michelin Pohjois-Eurooppa
Sähköposti: maira.zoeller@michelin.com
Puh.: +49 152 546 98 848
 

Investor Relations

Édouard de Peufeilhoux+33 (0) 6 89 71 93 73
edouard.de-peufeilhoux@michelin.com

Humbert de Feydeau+33 (0) 6 82 22 39 78
humbert.de-feydeau@michelin.com

Pierre Hassaïri+33 (0) 6 84 32 90 81
pierre.hassairi@michelin.com

Media Relations +33 (0)1 45 66 22 22
groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com

Individual shareholders

Isabelle Maizaud-Aucouturier +33 (0) 4 73 32 23 05
isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com

Clémence Rodriguez +33 (0) 4 73 32 15 11
clemence.daturi-rodriguez@michelin.com

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä tiedote ei ole ostotarjous eikä sen tarkoituksena ole suositella ostamaan Michelinin osakkeita. Yksityiskohtaisempaa tietoa Michelinistä sisältää Ranskassa Autorité des marchés financiers -arkistossa säilytettävä asiakirja, joka on julkaistu myös yhtymän verkkosivuilla: www.michelin.com/en/

Tämä tiedote voi sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Vaikka yritys katsoo näiden lausuntojen perustuvan hyväksyttäville olettamuksille tiedotteen julkaisemisen ajankohtana, ne ovat luonteensa vuoksi alttiita riskeille ja ennakoimattomille tapahtumille, joiden seurauksena toteutuneet tulokset ja esitettyihin lausuntoihin perustuvat prognoosit saattavat poiketa toisistaan.
 

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden edistämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia sekä digitaalisia sovelluksia ajoneuvokalustojen hallintaan ja matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja sekä on-line että painettuina versioina. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on yli 127 000. 67 rengastuotantolaitoksessaan Michelin valmisti vuonna 2019 yhteensä 190 miljoonaa rengasta. Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaa teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. www.michelin.com, www.michelin.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Uusi strategiamme johdattaa meidät kunnianhimoiseen kasvudynamiikkaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Olen vakuuttunut siitä, että henkilöstömme sitoutuneisuus ja innovaatiokyky mahdollistaa tasapainoisen liiton kestävän liiketuloksen, henkilöstön jatkuvan kehityksen sekä planeettamme ja yhteiskuntamme edun välillä.
Florent Menegaux, CEO Michelin