Biokaasulaitosten kannattavuus paranemassa

Maatilojen biokaasutuotanto voi muuttua kannattavaksi hyvinkin nopeasti, kun energian ja lannoitteiden hinnat tulevaisuudessa nousevat. Maatilojen omat biokaasulaitokset ovat hyvin lähellä kannattavuusrajaa jo nyt, jos biokaasulaitoksessa tuotettu energia hyödynnetään maatilalla kokonaan ja sillä korvataan polttoöljyä.

Kannattavin biokaasulaitoksen toimintamalli nykyisillä energiahinnoilla sekä investointi- ja tuotantotuilla on laitos, joka käsittelee lannan lisäksi porttimaksullisia materiaaleja kuten elintarviketeollisuuden sivuvirtoja tai pienpuhdistamolietettä. Myös tilan omaa lantaa ja energianurmea käsittelevä biokaasulaitos on lähes kannattava, mikäli kaikki tuotettu lämpö ja sähkö hyödynnetään tilalla ja lämpöenergialla korvataan polttoöljyä

Yhteislaitoksilla vielä heikko kannattavuus

Laskelmien mukaan biokaasulaitoksen kannattavuus heikkenee, jos sähköä myydään verkkoon tai lämpöä jää hyödyntämättä. Tarkastelussa olleista vaihtoehdoista heikoin kannattavuus on lantaa ja energianurmea käsittelevällä maatilojen yhteislaitoksella. Syynä ovat investoinnin suuruus sekä tarkastelussa oletettu lannan suuri määrä suhteessa energianurmeen.

Maatilakokoluokan biokaasulaitosten kannattavuutta ja hallinnointia selvitettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n vetämässä, maatilojen biokaasutoimintaa kehittävässä BIOTILA-hankkeessa. Kannattavuuslaskelmat toteutti hankkeessa partnerina toimiva Envitecpolis Oy.

Tarkastelussa verrattiin kahta maatilakokoluokan biokaasulaitosvaihtoehtoa. Niistä toinen käsittelee tilan omaa lantaa sekä energianurmea ja toinen lantaa sekä tilan ulkopuolelta vastaanotettavia, porttimaksullisia materiaaleja. Kolmantena vertailukohtana tarkasteltiin maatilojen yhteislaitosta, jossa käsitellään tiloilla muodostuvaa lantaa sekä tiloilla tuotettavaa energianurmea. Laitosten tuottama biokaasu hyödynnetään yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Hajuhaittojen vähenemisestä joskus merkittävä hyöty

Maatilojen biokaasutuotannolla voidaan energiantuotannon lisäksi tehostaa ravinnekiertoja ja vähentää päästöjä. Ympäristöhyötyjen merkitystä kannattavuuteen on kuitenkin vaikea arvioida muutoin kuin kemiallisen typpilannoituksen vähenemisen kautta.

Ympäristövaikutuksista merkittäviä ovat kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, ammoniakkipäästöjen ja niiden vaikutusten kuten happamoitumisen ja hajun väheneminen sekä ravinnevalumien väheneminen vesistöihin.

Joskus kannattavuutta voi nostaa pelkästään se, että biokaasulaitoksessa käsitelty jäännös haisee vähemmän kuin lanta, jolloin sen voi levittää sen asutuksen viereisillekin pelloille ilman hajuhaittoja.

Huolellinen suunnittelu tärkeää

Kannustimien kehittäminen voisi lisätä maatilojen biokaasutuotantoa. Lisäksi liikennebiokaasu on tulevaisuuden mahdollisuus. Tilan oman biokaasulaitoksen kannattavuutta voi parantaa myös soveltuvien kierrätysosien käyttö sekä oman työn osuus rakentamisessa. Biokaasuteknologian käyttö on aina suunniteltava huolella ja tapauskohtaisesti, jotta toiminnasta saadaan paras mahdollinen vaikutus irti.

Suomessa on tällä hetkellä kymmenkunta maatilalla toimivaa biokaasulaitosta sekä yksi tilojen yhteinen biokaasulaitos. Raportin kannattavuuslaskelmat pohjautuvat BIOTILA-hankkeen tuottamiin tutkimustuloksiin sekä MTT Maaningan toimipisteen oman biokaasulaitoksen tietoihin.

Lisäksi hallinnolliseen tarkasteluun on koottu tietoa biokaasulaitoksen perustamisesta, lupamenettelystä ja tukivaihtoehdoista kuten investointi- ja tuotantotuista. Raportissa on myös tuotu esille viranomaisten tulkintoja lupaprosesseissa.

Envitecpolis Oy:n Biokaasun tuotannon kannattavuusraportti löytyy osoitteesta
http://www.envitecpolis.fi -> Ajankohtaista

BIOTILA-hanketta (2008-2012) vetää Maa- ja elintarviketutkimuskeskus MTT partnereinaan Envitecpolis Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Yhteistyössä on mukana myös Itä-Suomen yliopisto. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon ELY-keskus, osa Pohjois-Savon kunnista sekä MTT.

Lisätietoja:
Kannattavuusraportti: Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy
Puh. 044 303 5006
toni.taavitsainen@envitecpolis.fi

BIOTILA-hanke: Sari Luostarinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Puh. 040 355 7028
sari.luostarinen@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit