Maatalouden kannattavuus koheni voimakkaan rakennekehityksen myötä

Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen kannattavuus parani vuonna 2004. Siihen on osin syynä voimakas tilakoon kasvu. Eniten kannattavuus kohentui nautakarjatiloilla ja puutarhatiloilla, mutta toisaalta heikkeni sika- ja erityisesti viljatiloilla. Päätoimisten yritysten peltoala kasvoi kahdeksan prosenttia ja eläinmäärä kymmenen prosenttia. Yritysten kokonaistuotto, eli myyntituottojen ja tukien summa, kasvoi 11 prosenttia 110 000 euroon. Tukien osuus kokonaistuotosta säilyi ennallaan, 39 prosentissa. MAATALOUSTULO KASVOI 11 PROSENTTIA Kustannukset kasvoivat samassa suhteessa kuin kokonaistuotto. Kustannusten vähentämisen jälkeen kokonaistuotosta yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä maataloustulo kasvoi 11 prosenttia, 25 000 euroon yritystä kohti. Maataloustulo oli pienin viljatiloilla, 8 300 euroa ja suurin lypsykarjatiloilla, 34 000 euroa. Yrittäjäperheen vuosityötuntimäärä nousi hiukan, 3 210 tuntiin. Siitä aiheutui noin 37 600 euron kustannus, kun laskennassa käytettiin tuntipalkkavaatimuksena maataloustyöntekijän tuntipalkkaan perustuvaa 11,7 euroa. Palkkavaatimuskustannus kasvoi kuusi prosenttia. Yrityskoon kasvun ja pääomavaltaistumisen vuoksi oma pääoma kasvoi 12 prosenttia 219 000 euroon. Tilikauden keskimääräisestä omasta pääomasta aiheutui viiden prosentin laskentakorkokannalla 10 700 euron korkovaatimuskustannus. YRITTÄJILLE SILTI VAIN KUUDEN EURON TUNTIPALKKA Kun omalle työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä 25 000 euron maataloustulo suhteutetaan palkka- ja korkovaatimuskustannusten summaan, 48 300 euroon, saadaan kannattavuuskerroin. Kannattavuuskerroin nousi 0,50:stä 0,52:een tilivuonna 2004. Yrittäjä saavutti nyt keskimäärin 52 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteista eli 6,1 euron tuntipalkan ja 2,6 prosentin koron omalle pääomalleen. Kannattavuuskerroin oli lypsykarjatiloilla 0,54, muilla nautakarjatiloilla 0,63, sikatiloilla 0,47, puutarhatiloilla 0,59, viljatiloilla 0,35 ja muilla kasvinviljelytiloilla 0,58. Puolella yrityksistä kannattavuuskerroin oli 0,25:n ja 0,75:n välissä. Parhaalla 12 prosentilla yrityksistä kannattavuuskerroin oli korkeampi kuin 1,00, jolloin omalle pääomalle saatiin yli viiden prosentin korko sekä omalle työtunnille yli 11,7 euron korvaus. Suuremmat yritykset olivat keskimäärin kannattavampia kuin pienemmät yritykset. Etelä-Suomessa kannattavuus oli keskimäärin heikompi kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Yritysten vakavaraisuus oli edelleen hyvä, sillä oman pääoman osuus koko pääomasta oli 76 prosenttia. Jos oman pääoman viiden prosentin korkovaatimus vähennetään maataloustulosta, jäljelle jää työansio, 14 300 euroa. Kun se jaetaan työtuntien määrällä, saadaan työtuntiansio, 4,5 euroa, joka on vertailukelpoinen muiden ammattiryhmien tuntiansioihin. Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen julkistamiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tulokset lasketaan 900 kirjanpitotilan luvuista painotettuna, jolloin ne kuvaavat 45 000 suurimman, päätoimisen suomalaisen maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit