Maatalouden kannattavuusnousu taittui uuteen laskuun vuonna 2005

Maatalous- ja puutarhayritysten edellisen vuoden kannattavuusnousu kääntyi laskuun vuonna 2005. Kasvaneet tuetkaan eivät riittäneet täysin kompensoimaan tuottajahintojen alenemisesta aiheutuvaa myyntituottojen laskua. Lisäksi tuotantopanosten kallistuminen nosti kustannuksia. Tulokset perustuvat MTT Taloustutkimuksen tilivuoden 2004 kannattavuuskirjanpitoaineiston perusteella laskettuun arvioon vuoden 2005 tuloksista. Sen mukaan kannattavuus nousi korkeimmaksi sikatiloilla ja muut nautakarjatilat ryhmässä, sian- ja naudanlihan suotuisan hintakehityksen seurauksena. Keskimääräinen kannattavuus heikkeni kaikilla tukialueilla. Etelä-Suomessa kannattavuus oli edelleen heikompi kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot laskivat vuonna 2005 noin 2,5 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna, mutta tuet nousivat 2,3 prosenttia. Myyntituottojen ja tukien summa eli kokonaistuotto laski siten hieman eli noin 109 300 euroon tilaa kohti. Tukien osuus kokonaistuotosta nousi 40 prosenttiin. KUSTANNUSNOUSU HEIKENSI MAATALOUSTULOA KYMMENEN PROSENTTIA Maatalouden kustannukset nousivat kaksi prosenttia. Kokonaistuotosta yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä maataloustulo laski näin lähes kymmenen prosenttia, 22 600 euroon yritystä kohti. Maataloustulo oli pienin viljatiloilla, 8 000 euroa ja suurin lypsykarjatiloilla, 31 100 euroa. Yrittäjäperheen työtuntimäärä pysyi ennallaan, mutta maataloustyöntekijän tuntipalkan kehitykseen perustuva tuntipalkkatavoite ja siten palkkavaatimus kasvoivat viisi prosenttia, 39 500 euroon. Omasta pääomasta aiheutui viiden prosentin laskentakorolla 10 700 euron korkovaatimuskustannus. Tuotantokustannukset nousivat yhteensä 2,7 prosenttia. TYÖTUNTIANSIO ALLE NELJÄ EUROA Laskentamallin tulosten mukaan kannattavuuskerroin laskisi 0,52:stä 0,46:een tilivuonna 2005. Yrittäjä saavutti siis keskimäärin 46 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteista eli 5,6 euron tuntipalkan ja 2,3 prosentin koron omalle pääomalleen. Kannattavuuskerroin oli lypsykarjatiloilla 0,48, muilla nautakarjatiloilla 0,67, sikatiloilla 0,51, puutarhatiloilla 0,30, viljatiloilla 0,33 ja muilla kasvinviljelytiloilla 0,42. Jos oman pääoman viiden prosentin korkovaatimus vähennetään maataloustulosta, jäljelle jää työansio, 11 900 euroa. Kun se jaetaan työtuntien määrällä, saadaan muiden ammattiryhmien tuntiansioihin vertailukelpoinen käsite, työtuntiansio, joka oli maataloudessa vain 3,7 euroa. Tulokset perustuvat tilivuoden 2004 kannattavuuskirjanpitoaineistoon. Laskentamallin avulla tuotetussa aineistossa otetaan tilakohtaisesti huomioon vuonna 2005 tapahtunut panos- ja tuottajahintakehitys, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset. Näin saadut tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 45 000 suurimman maa- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia vuodelle 2005.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit