• news.cision.com/
  • Nixu Oyj/
  • Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

Nixu Oyj Pörssitiedote 19.4.2022 kello 18.50

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.4.2022 Espoossa.

A. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Kati Hagros, Marko Kauppi, Jari Niska ja Anders Silwer. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Joakim Karske. Hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Jari Niska.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22 000 euroa.

Edellä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana paikan päällä osallistuttaessa kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituisessa asuinmaassa.

Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun arviolta 30 päivän kuluessa yhtiökokouksen päättymisestä. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Jos palkkioita ei voida kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, loput osakkeet hankitaan ja luovutetaan arviolta 30 päivän kuluessa Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2022 julkistuksesta. Jos palkkioita ei voida kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa kumpanakaan edellä mainittuna ajankohtana, maksetaan loppuosa palkkioista rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voi luovuttaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti: 4 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 2 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksetaan rahana valiokuntatyöstä seuraavasti: 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 1 000 euron vuosipalkkio jäsenille. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Enel Sintonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön tilikauden voitto 168 156,86 euroa siirretään kertyneiden voitto-/tappiovarojen -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavasti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 720 110 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista kokouskutsun päivänä ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat tehdään markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi yhtiö voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta yhtiön osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti, ja se korvaa aiemman annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 485 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti, ja se korvaa annetut aikaisemmat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 19.4.2022 hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Marko Kaupin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kati Hagrosin ja jäseniksi Joakim Karsken ja Jari Niskan.

Lisäksi hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta ja valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Marko Kaupin ja jäseniksi Jari Niskan ja Anders Silwerin.

Nixu Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Väliaikainen toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki, Nixu Oyj
puhelin +358 40 704 08 08, sähköposti: valtteri.peltomaki@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Tilaa