Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2019

Report this content

Nixu Oyj
Pörssitiedote 25.4.2019 kello 17.48

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2018.
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi, Teemu Tunkelo sekä uutena varsinaisena jäsenenä Anders Silwer.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 200 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 600 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

(i)    Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 711.714 kappaletta. Määrä vastasi kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ottaen huomioon yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

(ii)    Hankinnat tehdään markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

(iii)    hallitus päättää hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

(iv)    Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

(v)    Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

(vi)    Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2020, saakka. 

4. Antivaltuutus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

(i)    Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

(ii)    Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.448.240 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

(iii)     Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

(iv)    Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

(v)    Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Nixu Oyj   
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Tilaa