• news.cision.com/
  • Nixu Oyj/
  • Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 30.3.2021

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 30.3.2021

Report this content

Nixu Oyj Pörssitiedote 30.3.2021 kello 18.45

A. Nixu Oyj:n 30.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2020.
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Kati Hagros, Anders Silwer, Jaya Baloo sekä uutena varsinaisena jäsenenä Jari Niskan.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22.000 euroa.

Edellä mainittujen vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituisessa asuinmaassa.

Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Nixu Oyj:n liikevaihtotietojen 1.1.- 31.3.2021 julkistuksesta. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Jos palkkioita ei voitaisi kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, loput osakkeet hankittaisiin ja luovutettaisiin kahden viikon kuluessa Nixu Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2021 julkistuksesta. Jos palkkioita ei voitaisi kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa kumpanakaan edellä mainittuna ajankohtana maksetaan loppuosa palkkioista rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voi luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti: 4.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 2.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksetaan rahana valiokuntatyöstä seuraavasti: 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 1.000 euron vuosipalkkio jäsenille.  Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Enel Sintonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

2. Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella yhtiön tilikauden tappio 5.016.744,68 euroa siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

3. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavasti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 720 110 kappaletta. Hankittava määrä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat voidaan tehdä markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi yhtiö voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta yhtiön osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka ja se korvaa aiemman annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 485 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi Marko Kaupin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kati Hagrosin ja jäseniksi Jaya Baloon ja Kimmo Rasilan.

Lisäksi hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari Niskan ja jäseniksi Marko Kaupin ja Anders Silwerin.

Nixu Oyj   
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Tilaa