Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.3.2021 klo 16.30

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 sekä vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti: ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 15.4.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 2.11.2021 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Toisen erän suunniteltu täsmäytyspäivä on 4.11.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2021. Yhtiö julkistaa hallituksen päättämän toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän erikseen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 102 500 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kummallekin 72 500 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa vuodessa. 60 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Yhtiökokous päätti lisäksi 700 euron kokouspalkkiosta jokaisesta hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokouksesta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 700 euron kokouspalkkio. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).  

Jukka Hienonen, Heikki Allonen, Raimo Lind, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Veronica Lindholm valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Christopher Ostrander ja Jouko Pölönen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hienonen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Vauramo.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti valita Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätettiin antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 13.4.2021 alkaen Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/yhtiokokoukset/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Sijoittajasuhteet:
yhtiokokous@nokiantyres.com, puh. +358 10 401 7581

Mediatiedustelut:
yhtiokokous@nokiantyres.com, puh. +358 10 401 7912

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi

 

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta ja vastuullisuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2020 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi.